Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Hege Storhaug forsimpler debatten om islam

Det går ikke an å kjempe for «våre frihetsidealer» og samtidig hevde at muslimer bør fratas grunnleggende menneskerettigheter. Friheten må omfatte alle.

Publisert: 13. feb 2016

I kronikken «Underlig kristen støtte til Hege Storhaug» (Vårt Land 30. ­januar) påpekte jeg at ­«debatten om islam, om innvandring og om integrering [trenger] mange nyanser og balanse».

I sitt svar (Vårt Land 11. februar) viser Hege Storhaug at jeg har talt for døve ører. Hun hopper over alle nyanser – og forsimpler debatten ved å kritisere meg for ting jeg aldri har skrevet.

Det er viktig å kritisere og motarbeide muslimer som motarbeider religionsfriheten, som hetser­ jøder, som forfølger mennesker som forlater islam eller som står bak tvangsekteskap. Dette har jeg ofte understreket – også i kronikken i Vårt Land. Men Storhaug hopper over all enighet. Det virker som om hun mener at den som ikke fullt og helt støtter alle hennes forslag, analyser og ­påstander, er en «virkelighetsfornekter av høy rang».

Storhaug skriver: «Espen Ottosen mener det å påpeke faktiske forhold er å spre frykt.» Nei, jeg har aldri hevdet dette. Jeg har derimot hevdet at Storhaug sprer frykt ved å argumentere som om muslimer flest drømmer om at Norge skal bli som Saudi-Arabia.

Meningsløst. Storhaug spør: «Ser ikke Ottosen sammenhengen mellom høy innvandring og økende integreringsproblem?» Spørsmålet er bortimot meningsløst. Selvsagt fører høy innvandring til økte problemer med integrering. Jo mindre innvandring, desto færre mennesker trenger integrering. Sammenhengen er triviell. Jeg har aldri vært negativ til en åpen og ærlig diskusjon om integreringsutfordringer.

Et stort problem med Storhaugs analyser er at hun kobler integreringsproblemer altfor ensidig til religion. Som påpekt i kronikken ligner de store sosiale problemene i byen Södertälje i Sverige på det vi ser i Malmö. Men de fleste innvandrerne i ­Södertälje er ikke muslimer, men assyriske kristne. Det viser at Storhaugs kobling mellom sosiale problemer og islam mangler nødvendige nyanser.

Dette betyr selvsagt ikke at jeg avviser at det kan være en sammenheng mellom en spesifikk kultur – eller en religiøs overbevisning – og spesifikke sosiale problemer. Det er sikkert slik at «dysfunksjonaliteten i opprinnelseslandene» kan være årsaken til ulike former for kriminalitet. Men unge mennesker selger ikke narkotika fordi de er inspirert av Koranen. Det er derfor urimelig av Storhaug å forklare det negative i såkalte «tapte områder» i Sverige, England eller Frankrike med islam.

Bedehus. Så langt jeg forstår, mener Hege Storhaug at omtrent alle moskeer i Norge står for en totalitær ideologi. Disse fremfører en ideologi som først og fremst er «politikk og jus, der det spirituelle er i bakgrunnen», og Storhaug vil «begrense denne ideologien». Slik formulerer hun sin løsning: «Ja, jeg mener at politikerne aldri skulle latt totalitær islam får lov å organiseres i moskeer under dekke av «religion», dertil sponset av offentlige kroner på linje med et fredsælt bedehus».

Nå er jeg enig med Storhaug i at norsk bedehusaktivitet er langt mer fredsæl enn mye av det som kan foregå – og fremmes – i muslimske sammenhenger. Like fullt er logikken hennes problematisk. Storhaug tenker at «målet helliger middelet» og vil derfor bruke udemokratiske maktmidler fordi resultatet blir «økt trygghet for jøder, «vantro», ikke muslimske og seksuelle minoriteter». Men i Norge har vi ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og møtefrihet, og det må ligge grundig dokumentasjon til grunn før vi stanser møtevirksomhet eller nekter opprettelse av et trossamfunn.

Ikke demokratisk. For noen tiår sidem arbeidet mange radi­kale marxister for «væpnet revolusjon» og ville ha et helt annet styre­sett. Likevel ble de ikke fratatt sine grunnleggende demokratiske rettigheter. Ut fra Storhaugs argumentasjon var dette­ galt; hun argumenterer som om AKP-ml burde vært tvangsoppløst. Det virker ikke særlig ­demokratisk.

Vi bør selvsagt møte totalitære­ muslimske krefter med sterk motstand. Grupper som aktivt motarbeider det norske demokratiet bør ikke få statsstøtte. Politiet bør gripe inn hvis muslimer fremfører trusler, trakasserer homofile eller forfølger ­annerledes troende. Men vi bruker altså ikke maktmidler mot de med andre idealer enn de Storhaug (eller jeg) finner akseptable.
Det er når mennesker handler i strid med norsk lov, at vi griper inn.

Bare ved å holde fast på det grunnleggende skillet mellom handlinger og holdninger, mellom ytringer og gjerninger, tar vi vare på demokratiet vårt. Det er underlig at Storhaug ikke innser at mye av kritikken hun mottar fra ulike hold skyldes hennes selvmotsigende argumentasjon. Det går nemlig ikke an å kjempe for «våre frihetsidealer» og samtidig hevde at muslimer bør fratas grunnleggende menneskerettigheter. Friheten må omfatte alle.

Fikk du med deg Lars Gules kommentar? Tråkker på religionsfriheten

Les også Erik Lundes Hege Storhaug stigmatiserer muslimer

Les også Basim Ghozlan: Storhaugs «grundige» arbeid

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.02.2016

Kommentar #1

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

AKP-ml burde vært tvangsoppløst.

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Ikke demokratisk. For noen tiår sidem arbeidet mange radi

I lys av debatt om livssynfrihet bør det være klart at livssynsfriheten er ikke uten grenser og grensene i vårt Norge anno 2016 er forankret i en kristent livssyns.  Det Ottosen nevner her trenges å modifiseres. Kommunistene i 1920-årene, etter krigstiden og AKP-ml hadde juridisk sett livssynsfrihet og frihet til å bedrive sin politiske virksomhet. Bak kulissene var realiten en annen. De ble sterkt motarbeidet av både parti-motstandere og Norges hemmelige tjenester, med juridisk sett tvilsomme midler men med moralsk sett helt akseptable midler.  Det var sosialt press, intrigemakeri, avlytting, innsamlig av personinformasjon osv. som var de midler som ble benyttet av toppledelsen i arbeiderpartiet.  Det var folk som forsto hvilken ulykke disse folka var for samfunnet og for å bevare en velfungerende samfunn måtte de ta i bruk slike midler.  Dette var en viktig del av den norske politiske miljø i hele forrige århundre. ( Jeg har ikke tid til å grave frem referanser men det er mengdevis av bøker og biografier om dette, for de som vil finne det det ut. )  Det jeg vil frem til at demokratiske rettigheter kan ofte fremstå som skinn-rettigheter for ansvarlige folk forstår at dette går ikke.

Det er mange grunnet til å minne om at islam, i den grad den engasjerer seg politisk, er ikke eneste trussel mot norsk demokrati.  Vestlige sekulære ideologier og maktglade etniske norske byråkrater er historisk sett ikke en mindre utfordring, men det er det åpenbart vanskelig å innse.      

Kommentar #2

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg hører deg si at du vil møte totalitære, muslimske krefter med sterk motstand, Ottosen.

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Vi bør selvsagt møte totalitære­ muslimske krefter med sterk motstand. Grupper som aktivt motarbeider det norske demokratiet bør ikke få statsstøtte. Politiet bør gripe inn hvis muslimer fremfører trusler, trakasserer homofile eller forfølger ­annerledes troende. Men vi bruker altså ikke maktmidler mot de med andre idealer enn de Storhaug (eller jeg) finner akseptable. Det er når mennesker handler i strid med norsk lov, at vi griper inn.

Men hva gjør vi når dette totalitære tankegodset er forankret i religionen Islam?

La meg ta et lite eksempel:

Siterte Koranen

Islamisten ble frifunnet på ett punkt - å ha fremsatt hatefulle ytringer mot forfatterAmal Aden etter at hun ble utsatt for vold i november i fjor. Hussain skrev i en Facebook-kommentar at den homofile forfatteren heller burde ha blitt steinet til døde.

I dommen forklares frifinnelsen med at retten ikke kan utelukke at uttalelsene er en utlegning av Koranen.

- Dommeren sa én riktig ting, og det var at jeg ikke kan dømmes for sitatet fra Koranen, sier Hussain.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/hussain-jeg-kommer- til-aa-fortsette/a/10121960/

Sitatet er hentet fra rettsaken mot Ubaydullah Hussain.

Politiet mente at Hussains uttalelser var å betrakte som trusler etter norsk lov. Retten mente at de ikke var det med ovenfor nevnte begrunnelse.

Man skal være forsiktig med å påberope seg "folk flest" i sin argumentasjon, men personlig er jeg ikke fornøyd med at trusler basert på sitater fra Koranen, slipper lettere unna enn andre.  

Synes du vi bør endre på dette, ved å forandre vår lovgivning e.l.?

Kommentar #3

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Dagbladet - som inspirasjon.

Publisert over 6 år siden

Misjonssambandet og Dagbladet sine artikler er blitt forbausende like. Man må sjekke signaturen for å kunne skjelne om artikkelen er skrevet av Dagbladets journalist Aksel Braanen Sterri eller Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottesen.

Overskrifter, form og innhold i artiklene ligner hverandre til forveksling. Som når man i ønsket om «nyanser» selv tyr til overskrifter som at «Hege Storhaug forsimpler debatten om islam». – Da er det bare å gratulerer Misjonssambandet med sin nye profil.

Det er selvsagt helt i orden å bli tabloid – men det fører neppe til flere abonnenter.

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Bedehus. Så langt jeg forstår, mener Hege Storhaug at omtrent alle moskeer i Norge står for en totalitær ideologi. Disse fremfører en ideologi som først og fremst er «politikk og jus, der det spirituelle er i bakgrunnen», og Storhaug vil «begrense denne ideologien». Slik formulerer hun sin løsning: «Ja, jeg mener at politikerne aldri skulle latt totalitær islam får lov å organiseres i moskeer under dekke av «religion», dertil sponset av offentlige kroner på linje med et fredsælt bedehus».

Poenget ligger ikke der Ottesten - poenget er hva moskene representer - antikristus ånd.. Det er hele poenget. De fornekter Jesus som Guds Sønn aktivt. Og hvem representerer de som fornekter Kristus?

Lucifer ble kastet ut bla pga stolhet. 

Den største utfordingen også blandt Kristne er stolhet - selvhevdelse.. etc..

Den største problemet er også at de som skal være ledene i samfunnet i dag for den Krsitne tro - er ikke tydelige og klare for evangeliet.

Hege Storhaug går egentlig æren til Kristne - hun fortteler hva egentlig denne religionen er, fruktene av den.

Derfor er det en stor skam å se den feigheten som betår i den Norske tros beveglesen i dag.. Er det noen som står opp for Kristus..

Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Naive kristne sitt prosjekt er å kristne muslimer.

Publisert over 6 år siden

Men hva gjør vi når dette totalitære tankegodset er forankret i religionen Islam?

Vi vet at Anatolia (nå Tyrkia) var misjonsmark for Paulus. En stor del av landene i midt-østen var kristne land Anatolia, Libanon osv og Etiopia (Afrika) osv.

Hva gikk galt med de kristne når vi ser at kirker brennes, kristne drepes eller kristne forlater MØ

Ser du den asymmentri som er til stede når vi vanlige nordmenn er med på å finansiere moskeer, mens kirker brennes i MØ?

Tror du at vi kan klare oss bedre  i det lange løp hvis vi får mange  aggressive muslimer til landet.

Naive kristne her til lands tror de skal kunne frelse  muslimer i stort antall. Mange muslimer er moderate, men når de kommer til viktige trosspørsmål så er det imamene som bestemmer og da er det fleste radikale. Alternative er apostasi som er ensbetydende med døden.

Det er interessant å lese hvilke spørsmål Ejaz ikke skulle ha besvart,  han svarte nemlig ikke korrekt: 

Jeg har vært på flere møter i Kirkelig dialogsenter og har i den forbindelse møtt høyre politikeren Summer Ejaz. Han er muslimenes representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssa

De som kommer fra disse landene, det er muslimer og ikke ikke-muslimer.

Muslimsk kultur er så bundet av Koranen at  de fleste er muslimer  og svært få  tilhører andre  religioner eller er ateister.

En sammenligner med andre andre flyktningekatasrofer og glemmer at blandt disse var mennesker med en blanding av livssyn.

Vi får et stort trykk av muslimsk kultur til Europa. En biskop avfeide det med at de utgjorde 4% så det kunne ikke bli noe problem. Det  ville vært riktig hvis de var likelig fordelt over landet i nord og sør.  Det en ikke tenker på er at for muslimer å praktisere sin tro krever naboskap, altså ghettofisering lite integrering. ( Vi har en rekke no-go soner)

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Først, takktil Ottosen for viktige innspill i denne debatten, det trengs. Så til Rasmussen. Hvilke no-go-soner har vi i Norge? 

Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hvilke no-go-soner har vi i Norge?

Da tenkte jeg på Sverige og Frankrike, men det er jo vanskelig for homopar å passere Grøndland i Oslo?

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvilke no-go-soner har vi i Norge?

Den norske statsborgeren Amal Aden er av politiet bedt om å ligge lavt i terrenget for ikke å provosere muslimer.

Kommentar #9

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.


Da tenkte jeg på Sverige og Frankrike, men det er jo vanskelig for homopar å passere Grøndland i Oslo?

Det er vanskelig for homopar å passere Grønland på samme måte som det er vanskelig å passere hvilken som helst bydel. Homofobi forekommer over hele byen. Dessverre. Og ruvende over på Grønland ligger noen store boligblokker p folkemunne kalt 'Gay Towers'. De har ikke fått det navnet fordi homofile frykter å gå hjem over Grønland
Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Poenget ligger ikke der Ottesten - poenget er hva moskene representer - antikristus ånd.. Det er hele poenget. De fornekter Jesus som Guds Sønn aktivt. Og hvem representerer de som fornekter Kristus?

Og de (vi) som fornekter Jesus som Guds sønn bør ikke ha religionsfrihet?

Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

no-go-soner

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke no-go-soner har vi i Norge? Da tenkte jeg på Sverige og Frankrike, men det er jo vanskelig for homopar å passere Grøndland i Oslo?

Det er ikke dette, altså forekomst av kriminalitet, som er definisjonen på en no-go-sone. En no-go-sone er et området hvor politiet ikke klarer eller har gitt opp å håndheve loven og hvor ambulanser og brannbiler må ha politieskorte for å kunne gjøre sitt arbeid.

Svenska Dagbladet rapporterer:

"I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över och bestämmer spelreglerna. Till dessa områden tvingas polisen åka minst två patruller på jobben. En patrull som har till uppgift att lösa uppdraget och en patrull som bevakar polis­bilen för att förhindra skadegörelse.

I dag hör det till vardagen att poliser i dessa områden möts av stenkastning, molotovcocktails, hot och annat våld. Det har även förekommit att en skarp handgranat kastats mot polisfordon. Även brandkår och ambulanspersonal utsätts för attacker under uppdrag i dessa områden.

Gängkonflikter har flera gånger resulterat i uppgörelser på öppen gata utan hänsyn till oskyldiga förbipasserande. Vid flera tillfällen har det före­kommit regelrätta eldstrider mellan gängen."

Slike forhold har vi ikke i Norge.

Kommentar #12

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det er når mennesker handler i strid med norsk lov, at vi griper inn.

Det ER i strid med norsk lov å forsøke å undergrave det norske demokratiet. Alle som forsøker å avvikle demokratiet er kriminelle og bør stanses. Når marxister eller muslimer handler slik velger desverre politikere og rettsvesen å se en annen vei.

Kommentar #13

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Slike forhold har vi ikke i Norge.

Nei, og da kommer vi jo aldri til å få No-go-soner heller. Bare de som har det over hele Europa vil ha det i fremtiden. I Norge får vi det aldri. Takk og lov.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Først, takktil Ottosen for viktige innspill i denne debatten, det trengs.

Jeg vil også takke Ottosen for et godt og reflektert innlegg.

Kommentar #15

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og de (vi) som fornekter Jesus som Guds sønn bør ikke ha religionsfrihet?

Det må de gjerne ha, Jesus fornekter ingen å ikke tro å Ham. Kjærlighet kan ikke påtvinges, den må komme av fri vilje..

Men det er ikke dette poenget jeg ville rette til Ottesen.. 

Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Utfordring til dialog

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Et stort problem med Storhaugs analyser er at hun kobler integreringsproblemer altfor ensidig til religion.

Enig det siterte: Storhaug ser ut til å betrakte de fleste former for religionsutøvelse som problematisk, i hvert fall dersom den (direkte eller indirekte) gir føringer for samfunnsutviklingen.

Sunniva Gylvers tråd har jeg akkurat skrevet blant annet følgende.

Sitat:

I min nye bok Fundamentalistiske favntak begrunner jeg hvorfor jeg mener moderate muslimer kan bli våre beste allierte i kampen mot fundamentalistisk/ekstrem islam.

Jeg stiller meg imidlertid tvilende til om kampen mot fundamentalistisk/ekstrem islam kan vinnes dersom dagens innvandrings- og integreringspolitikk skal videreføres på ubestemt tid.

Jeg tror med andre ord det er nødvendig å se med et kritisk blikk på den ideologien og den politikken som har skapt enorme problemer ikke minst i Sverige og Frankrike, og som etter alt å dømme kommer til å skape lignende problemer i en rekke andre europeiske land - inkludert Norge - om vi skal fortsette som nå.

Det som er helt sikkert, er at vi trenger mer dialog om denne typen viktige spørsmål. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen har de siste ukene gått foran med et godt eksempel (se f.eks. dialogen mellom ham og meg her). Jeg vil herved utfordre Gylver og hennes meningsfeller til å gå i dialog med de argumentene jeg har lagt på bordet i min nye bok. Finnes det grunnlag for å finne frem til kompromissløsninger som kan få bred oppslutning blant kristne (samt muslimer m.fl.) her i landet, eller er vi dømt til å fortsette med skyttergravskrig i årene fremover?

Sitat slutt.

Jeg ønsker å gi den samme utfordringen til Ottosen som til Gylver: er han villig til å gå i dialog med de argumentene jeg har lagt på bordet i min nye bok?

La meg i den forbindelse understreke følgende: Jeg har stor respekt for Ottosen, og mener han har en viktig rolle i norsk offentlighet. Og helt spesielt betrakter jeg ham ikke som å være en fundamentalist av det ene eller andre slaget (selv om jeg nok mener at hans bibelsyn er - skal vi si - et hakk mer konservativt enn hva jeg selv betrakter som intellektuelt holdbart). Det er altså ikke slik at jeg utfordrer Ottosen på ovennevnte måte fordi min bok er skrevet for å 'ta' slike som ham; slett ikke. Tvert imot er han et eksempel på en reflektert, kunnskapsrik og dyktig intellektuell fra det norske kirkelandskapet; en person hvis stemme betyr noe. Og skal vi få den norske innvandrings- og integreringsdebatten ut av skyttergravene og over i en ekte og fruktbar dialogmodus, trenger vi blant annet oppegående kristne som kan bidra noe mer enn bare fordømmelse av Listhaug, Storhaug og andre 'farlige' folk.

Kommentar #17

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det går ikke an å kjempe for «våre frihetsidealer» og samtidig hevde at muslimer bør fratas grunnleggende menneskerettigheter. Friheten må omfatte alle.

Er det ikke dette Storhaug prøver å formidle? - hvordan islamsk samfunnsstyring begrenser disse rettighetene sett fra vårt ståsted. Ergo bør islamsk samfunnstyring unngås.

Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Ikke demokratisk. For noen tiår sidem arbeidet mange radi­kale marxister for «væpnet revolusjon» og ville ha et helt annet styre­sett. Likevel ble de ikke fratatt sine grunnleggende demokratiske rettigheter. Ut fra Storhaugs argumentasjon var dette­ galt; hun argumenterer som om AKP-ml burde vært tvangsoppløst. Det virker ikke særlig ­demokratisk.

Et samfund med en god kultur kan som regel klare sine egne ekstremister med bevarelse af demokratiet.

Importerer men udefra kommende ekstremister, oven i købet med en meget fremmed kultur, kan man ikke nødvendigvis opretholde demokratiet.

Det er i hvert fald ikke muligt i de lande, der lever efter den fremmede kultur.

Det er når mennesker handler i strid med norsk lov, at vi griper inn.

Ja, sådan er det nu, men spørgsmålet er om det er holdbart.

Det er generelt sådan at samfund ikke primært styres med jura, men med kultur. De allerfleste interessemodsætninger løses ved at parterne ved hjælp af den fælles internaliserede kultur finder ud af, hvad der er rimeligt og slåskamp eller politi og advokater er ikke nødvendige.

Et samfund klan ikke styres alene med jura, hvis de kulturelle forhold er for konfliktfyldte som følge af stor heterogenitet.

For at kunne forstå problemfeltet er det nødvendigt at gøre den implicitte præmis, at indvandringsprojektet med djævelens vold og magt skal gennemtvinges uanset konsekvenser, eksplicit.

Når den er det, kan vi så se på om det er en præmis, der skal opretholdes.

Her vil det være nødvendigt at tilhængerne kommer med bedre argumenter end de hidtil har gjort.

De må vise at projektet er både rationelt og humant.

Ellers må de i humanitetens navn udfase deres projekt.

Kommentar #19

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ja, Hege Storhaug forsimpler

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å kritisere og motarbeide muslimer som motarbeider religionsfriheten, som hetser­ jøder, som forfølger mennesker som forlater islam eller som står bak tvangsekteskap. Dette har jeg ofte understreket – også i kronikken i Vårt Land. Men Storhaug hopper over all enighet. Det virker som om hun mener at den som ikke fullt og helt støtter alle hennes forslag, analyser og ­påstander, er en «virkelighetsfornekter av høy rang».

Storhaug skriver: «Espen Ottosen mener det å påpeke faktiske forhold er å spre frykt.» Nei, jeg har aldri hevdet dette. Jeg har derimot hevdet at Storhaug sprer frykt ved å argumentere som om muslimer flest drømmer om at Norge skal bli som Saudi-Arabia.

Et glimrende innlegg av Espen Ottosen! Takk for bidraget.

Det er et samfunnsmessig problem at Hege Storhaug til de grader utnytter og forsterker den latente islamofobiske frykten både blandt kristne og ikke-kristne, på en svært så unyansert måte. Gjennom sin frykt-propaganda forverrer hun mulighetene for en vellykket hverdagsintegrering av våre muslimske venner fra den ikke-vestlige verden, som hele Norges befolkning bør stå bak.

Kommentar #20

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Noe å tenke på kanskje?

Publisert over 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Enig det siterte: Storhaug ser ut til å betrakte de fleste former for religionsutøvelse som problematisk, i hvert fall dersom den (direkte eller indirekte) gir føringer for samfunnsutviklingen.

Jeg trodde det var en kjent sak, det jeg ikke bare har lest om, men selv sett gode eksempler på: Dersom barn oppdras i og innprentes en streng autoritær moral, så overtredes raskt grensen mellom lovlydighet og kriminell adferd, i individets opplevelse; mellom god samvittighet med velvære, og skyldfølelse og ubehag. Når man så skal tilpasse seg/integreres i et miljø/en kultur der mye man har lært er kriminelt, er uproblematisk og trivielt, finner man ikke den nye grensen som man forventes å holde seg til. Er man først dratt inn i det kriminelle i egne øyne, så blir man lett også kriminell i relasjon til det nye samfunnets normer. Lignende tap av fotfeste sees i mange adferdssammenhenger.

Det paradoksale i vår problematikk kan da bli at de mest integreringsvillige unge muslimene blir et kriminalitetsproblem.

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Gjennom sin frykt-propaganda forverrer hun mulighetene for en vellykket hverdagsintegrering av våre muslimske venner fra den ikke-vestlige verden, som hele Norges befolkning bør stå bak.

Sverige har ikke hatt noen Hege Storhaug.  Bare et utfrosset, foraktet  parti med fra 3 % til etterhvert 25 % av folket. 

Kommentar #22

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Sverige har ikke hatt noen Hege Storhaug. Bare et utfrosset, foraktet parti med fra 3 % til etterhvert 25 % av folket.

Vel, 20 % er nok mer riktig for Sverigedemokratene.

Uansett er det lite meningsfullt å sammenligne Sverige og Norge på den måten. Sverige tok i fjor imot over 160.000 asylsøkere, mens det tilsvarende tallet for Norge var 31.145, altså en enorm forskjell.

Hadde jeg bodd i Sverige hadde kanskje til og med jeg stemt på Sverigedemokratene. I Sverige har de hatt en destruktiv og undertrykkende holdning til en åpen politisk debatt rundt flyktningesituasjonen, noe som har båret Sverigedemokratene frem.

Og det er islam Hege Storhaug diskuterer, ikke integreringspolitikk.

Kommentar #23

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Og det er islam Hege Storhaug diskuterer

Jeg har aldri fortstått det slik at Storhaug legger så mye vekt på å diskuterer islam som tro, heller islamsk samfunnsstyring, og i forhold til det synes jeg hun gjør en god jobb.

Kommentar #24

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Ja, det du her sier er absolutt noe å tenke på, Tande.

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg trodde det var en kjent sak, det jeg ikke bare har lest om, men selv sett gode eksempler på: Dersom barn oppdras i og innprentes en streng autoritær moral, så overtredes raskt grensen mellom lovlydighet og kriminell adferd, i individets opplevelse; mellom god samvittighet med velvære, og skyldfølelse og ubehag. Når man så skal tilpasse seg/integreres i et miljø/en kultur der mye man har lært er kriminelt, er uproblematisk og trivielt, finner man ikke den nye grensen som man forventes å holde seg til. Er man først dratt inn i det kriminelle i egne øyne, så blir man lett også kriminell i relasjon til det nye samfunnets normer. Lignende tap av fotfeste sees i mange adferdssammenhenger.

Det paradoksale i vår problematikk kan da bli at de mest integreringsvillige unge muslimene blir et kriminalitetsproblem.

Det får meg til å tenke på Akhtar Chaudhry, SV-politiker og tidligere visepresident i Stortinget.

I forbindelse med den store europeiske kjøttskandalen for noen år tilbake, da heste- og grisekjøtt ble til oksebiff og innblandet i farseprodukter og ferdigvarer, uten rett merking, ble han spurt på Dagsrevyen om hvordan han som muslim opplevde dette.  Svaret var: "Det er det verste som kan skje en muslim." Nær sagt selvfølgelig fulgte ikke intervjueren opp med spørsmål om hvorfor det var slik.  Derfor må jeg bare foreta en kvalifisert gjetting på hvorfor et mulig inntak av svinekjøtt "er det verste som kan skje en muslim".

Ingen hadde blitt matforgiftet e.l. av kjøttet.  Dermed oppfatter de fleste av oss dette som en prosaisk hendelse, som vi ikke tenker mer på.  Men han, som muslim, kunne ha brutt Allahs påbud om at svinekjøtt er Haram, det er ikke lov å spise.  Dermed blir saken et spørsmål for hans samvittighet. Han kan ikke være sikker på om Allah bruker dette mot ham på Dommedag, med alt hva det kan innebære.

Chaudhry er en eldre mann, som bør kunne takle dette.  Men hva med ungdommene?  Hva med de som med åpne øyne både har spist produkter av svin og drukket øl, og det som verre er?  De kan få så store sjelekvaler at de velger den sikreste veien til Paradis; døden for Allah i væpnet Jihad.

Derfor er det kanskje heller ikke så rart at muslimer vil ta bort fra våre samfunn flest mulig av de "fristelsene" et liv i Vesten fører med seg.  "Fristelser" som vi både vil og kan leve godt med.

Kommentar #25

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Det får være grense for flukt!

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Et stort problem med Storhaugs analyser er at hun kobler integreringsproblemer altfor ensidig til religion.

Se min kommentar #20. Men la oss ta det på en mer målrettet måte:

Jeg har på den tråden du flyktet fra, presentert min muslimske kjenning, en veletablert mann i satt alder. Nettopp på grunn av sin muslimske liberalitet vil jeg tro, har han utilslørt gjort rede for sin tro: en tro jeg har all grunn til å knytte til de aller fleste moskeenes lære.

Hvis jeg kunne komme i en dialog med ham, med tanke på god integrering? Da ville problemstillingen være: Han leser i Koranen lovregler som skal være gjeldende i samfunnet når islam får makt til gjennomføring. Disse sier at det skal være dødsstraff for homofili og utroskap m.m. (han har ikke nevnt frafall i intervjuet, men vi har vel grunn til å tro at det er med her). Straffen skal skje ved steining. Jeg gjør det klart at i vårt samfunn er dette ekstremisme og terror. Han sier at han kan ikke tolke bort det han leser i Koranen, det kan vi ikke be ham om. Så sender jeg bud på deg Espen Ottosen. Hvordan skal vi komme videre? Vi kommer ikke videre, denne muslimen må få ha sin tro i fred? Tusenvis har denne troen? La dem ha den i fred, hvis de ikke bryter norsk lov; la dem undertrykke kvinner og homofile i sitt miljø, hvis de ikke bryter norsk lov.

Her kommer Hege Storhaug inn i bildet. Denne troen legger til rette for verre ekstremisme og brudd på norsk lov når store sosiale problemer oppstår, og når ekstreme krefter utenfra trykker på og lokker til seg. Og om ikke dette skulle være nok å tenke på, hva hvis omfanget av denne muslimske befolkningen bare øker og øker? Hva skal redde oss fra sharialover?

Kom igjen nå Espen Ottosen, du har latt Hege Storhaug få sitt pass påskrevet. Nå står jeg for tur. Forsimpler jeg debatten, eller hevder jeg i realiteten noe helt annet enn Hege Storhaug? Kanskje det, men fortell meg hva: du er sikkert ikke feig.

Kommentar #26

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Da tenkte jeg på Sverige og Frankrike, men det er jo vanskelig for homopar å passere Grøndland i Oslo?

Er dette en spøk? Grønland er ingen no-go-zone. Det var nylig en stor homo-parade på Grønland. Har du vært mye på Grønland de siste årene eller?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere