Sunniva Gylver

75

Storhaug får ikke monopol på «folkets fornuft»

Jeg prøver å stå for dialog, ikke bare i møte med mennesker av annen tro enn min, men også i møte med deg og dine meningsfeller, Hege Storhaug, selv om jeg synes det er krevende.

Publisert: 12. feb 2016

Hege Storhaug påberoper seg folkets fornuft. Hun hevder at hennes verdensbilde er det reelle og nødvendige, og at det "burde være den største selvfølge at enhver frihetsorientert borger, ikke minst «eliten», sto opp mot den form for islam som har befestet makt i Norge og Europa.» At så mange av de frihetsorienterte borgere og «eliten» i særdeleshet ikke gjør det, skal være grunnen til at «folket har «stemt frem» boken Islam. Den 11.landeplage til en gedigen bestselger.» (Vårt Land 11. februar)

Jeg er usikker på om jeg er del av «eliten», men jeg vet at jeg er del av folket. Og av folkets fornuft. Den har mange ansikter - og mange dilemmaer. Hege Storhaug, din bok har solgt altfor mye - men vi er altså noen norske millioner som IKKE har kjøpt den. Det er langt flere medlemmer i REFUGEES WELCOME TO NORWAY enn det er kjøpere av din bok. Langt flere som hver dag bruker tid, engasjement, penger og krefter på integreringsarbeid; på å praktisere de verdier som du påberoper deg å forsvare - for eksempel frihet, menneskeverd, demokratiske rettigheter, rasjonell fornuft.

For hvor rasjonelt er det å krenke menneskers grunnleggende rettigheter til beskyttelse for å fortelle at vi vet hvordan menneskerettighetene bør praktiseres? Hvor rasjonelt er det å tegne opp et bilde av islam som bare jihadister og ekstremister kan kjenne seg igjen i? Hvor rasjonelt er det å mane fram den store sivilisasjonskonflikten mellom islam og «den humanistiske kritiske fornuften», som om det er to entydige og gjensidig utelukkende størrelser? Hvor rasjonelt er det å spille på frykten for det ukjente og det egoistiske grumset som i ulike versjoner finnes i oss alle? Tror Hege Storhaug at verden blir et tryggere og bedre sted om bare vi sørger for å gjøre Norge til det minst attraktive landet i verden å søke asyl i, lukker grensene, hausser opp fremmedfrykten og muslimfrykten og stigmatiserer en betydelig prosent av landets borgere?

Så lenge mange av verdens konflikter er så fastlåste, gapet mellom fattige og rike øker, og klimaendringene ut fra alle prognoser bare vil skape stadig mer ekstremvær med flom og tørke, vil det antakeligvis ikke bli færre mennesker på flukt i tiden framover; heller flere. Hvordan tenker du at Norge da kan fungere som en lukket boble av velstand og harmoni - med Odins soldater i gatene og det mangfoldet vi tross alt (heldigvis) har her? Hvordan kan du forsvare at verdens rikeste land sniker seg unna sin del av ansvaret i en krisesituasjon? Hvordan vil du rent faktisk få til denne norske boblefestningen? Og hvem har lært deg at du henter ut det beste i folk gjennom å mistro, karikere og stemple dem? Er dette «folkets fornuft»?

Du skal ha for å være tydelig og stå i stormen - jeg skjønner at det krever sitt. Jeg er heller ikke uenig med deg i at det finnes versjoner av islamsk ekstremisme som jeg (og mine muslimske venner) tar sterk avstand fra. Og at det finnes mange nok gærne folk her i verden - også med makt. Få jeg kjenner er uenig i det. Få jeg kjenner vil ha totalt åpne grenser. Få jeg kjenner tenker lettvint om dagens globale situasjon og utfordringer. Jeg tror også som deg at vi må ta på alvor den frykt og uro som en del folk har i forhold til både religiøs ekstremisme og økende flyktningestrøm. Men man tar ikke den på alvor gjennom konspirasjonsteorier, panikkreaksjoner eller gjennom å svartmale islam generelt. Man tar den på alvor gjennom å hente ut det beste i oss, trygge oss på at vi kan klare dette, snakke nyansert og nøkternt om de vanskelige tingene, og peke på at den totale flyktningestrømmen til Europa fortsatt tilsvarer en mikroskopisk prosent av vår (aldrende) befolkning, som trenger mange nye unge hender og hjerner for framtiden.

Jeg prøver å stå for dialog, ikke bare i møte med mennesker av annen tro enn min, men også i møte med deg og dine meningsfeller, selv om jeg synes det er krevende. Jeg beundrer Yousef Bartho Assidiq og andre muslimske venner som klarer det. Men du får ikke monopol på «folkets fornuft». Folkets fornuft er ikke èn ting. Heldigvis. Og fornuft er aldri bare fornuft. Det kristne menneskesynet sier at vi både er skapt i Guds bilde, med potensiale for å utvise mot, kjærlighet, utholdenhet, empati - OG at vi har i oss kimen til egoisme, grådighet, likegyldighet, hat, vold. «Folkets fornuft» er full av følelser - på alle sider i denne debatten. Da har vi alle et ansvar for å bidra til at det beste i oss forløses; ikke det verste. Og da tror jeg mer på dialogen enn konfrontasjonen, der jeg tydelig sier fra om hva jeg mener, men ikke sammenlikner den verste versjonen i den andres ståsted med en skjønnmalt versjon av mitt eget.

Du benevner deg selv kulturkristen. Alle religions- og livssynstradisjoner kan virke både livgivende og ødeleggende, og det er et ansvar å forvalte dem med troskap. For meg er etikken i den kristne tro forankret i alle menneskers guddommelig gitte likeverd, kjærlighetsbudet og den gyldne regel. Det betyr ikke at de konkrete dilemmaene ikke finnes. Det betyr ikke at vi ikke kan være rykende uenige om konkrete løsninger, selv om vi deler samme tro/livssyn eller verdigrunnlag. Men det innebærer at vi ikke nærer en stigmatiserende og fryktskapende krigsretorikk, at vi ikke er oss selv nok, og at vi søker å overholde grunnleggende menneskerettigheter og -konvensjoner; særlig for de aller mest sårbare og utsatte.

Du avslutter i innlegget i Vårt Land med et sitat fra Kongespeilet: «Om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.» Det er kloke ord. Men uåret i folket mener jeg du er en betydelig bidragsyter til, dessverre. Uåret i folket handler ikke om å stå opp for at grunnleggende rettigheter for mennesker på flukt skal respekteres. Det handler ikke om godhetstyranni eller dialog. Uår i folket; det er - om det er villet eller ikke - å gi næring til det som øker hatet og frykten og mobiliserer Odins soldater i oss.

Kommentar #51

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Hva er mest moralsk?

Publisert over 5 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg har ingen enkle løysingar på problemet. Eg trur me må gjera det me kan nærområda i Midtausten samstundes som me ikkje kan stengja grensene for flyktningar som kjem.

Dette er ingen løsning på dilemmaet. Nå kan det tenkes at åpne grenser for alle som kommer er et gode for mafia og menneskesmuglere. De kan love alle som benytter seg av deres tjenester opphold mot en stor sum penger, noe bare de mest priviligerte har.

Ved å stenge grensene, ville utpressere og mafiabosser miste enorme inntekter, samtidig som store midler ville bli frigjort til hjelp i nærområdene. Paradoksalt nok kan det vi kaller for en human løsning være inhuman fordi den bidrar til mer kriminalitet og menneskesmugling, samt at færre totalt sett blir hjulpet.

Hvordan tenker Hæåk og andre som vil ta imot de som kommer om disse problemstillingene? 

Kommentar #52

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Over 40000 nordmenn flykta til Sverige under 2.verdskrigen. Det er ikkje eit lite tal. Så lurer eg på kva du meiner med

Det er ikke så vanskelig å finne fryktelige historier når en snakker med flyktninger. At du har snakket med noen, beviser ikke så mye. Det blir omtrent som å høre om AP i gamle dager - "Noen har snakket sammen". Da var det bestemt!

Den konkrete problemstillingen er hva vi skal gjøre med de flyktningene som kommer selv. Det virker på meg som om du vil hjelpe alle likt, i god sosialdemokratisk ånd. Det har vi ikke muligheter til. Alle kan ikke bidra like mye som deg og hadde de kunnet, hadde det ikke gått da heller. Derfor må vi finne andre løsninger.

Jeg mener det er en god løsning og forskjellsbehandle folk. Ta imot kvoteflyktninger og ha et system for de. Så har vi et annet system for flyktningene som kommer på døren. Kanskje de kan få en midlertidig oppholds og arbeidstillatelse, tak over hodet og en suppestasjon. Da kunne vi kanskje få forhold som var litt greiere å leve med og som var mulig å få til, uten å ødelegge det vi har bygd opp. Det er kanskje humanistisk men det er ikke særlig kristent å bare hodeløst gi bort alt du har.

Kommentar #53

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Hva er mest moralsk

Publisert over 5 år siden
Å stengja grensene for folk som treng vern er brot med menneskerettane og heilt uaktuelt etter mitt skjøn. Problemet med mafia må løysast på andre måtar, men korleis må eg overlata til dei som kjenner meir til problemet enn meg.
Kommentar #54

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar til Hæåk

Publisert over 5 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg kan ikkje sjå at du svarar på det eg tok opp i innlegget mitt. Eg er ikkje tilhengjar av får innvandring. Eg meiner at me skal ta imot dei som av ulike grunnar blir forfølgde eller flyktar frå krig og terror. Me kan ikkje som ein sivilisert nasjon stengja døra for muslimar fordi nokre få av desse kan vera ekstremistar.

Utgangspunktet for vår vesle disputt var min kommentar #23, der eg viste til kva Kerry hadde sagt om innvandringa til Europa sist haust og det Valls hadde uttalt om terrorfaren. Innvandringa i haust var hovudsakleg frå muslimske land, og det er også tidlegare innvandra muslimar som har stått for terroren Valls var bekymra for. Då meinte eg å ha grunnlag for å skrive: "Begge sakene heng saman, er knytt til islam og har relevans for denne debattråden, der Gylver kritiserer Storhaug for å stå for ein "stigmatiserende og fryktskapende krigsretorikk". Då gjeld kanskje same karakteristikk for Kerry og Valls?" Det synest eg ikkje treng vidare grunngjeving. Det verkar derimot for meg heilt ulogisk og meiningslaust å påstå at muslimsk innvandring til Europa og terror utført av muslimar i Europa, ikkje har noko med kvarandre å gjere og heller ikkje har noko med islam å gjere, slik du synest å tru, jmfr din kommentar 24. Derfor synest eg bevisbøra ligg på deg.

Så blir det ei avveging: Kor mange kan vi ta i mot, og for kor lang tid, utan at dette aukar terrorfaren eller på annan måte gjev dramatiske forandringar av samfunnet vårt? Når det gjeld framtida, så er det mangt vi ikkje veit, men det som er lettast å rekne på og talfeste, er demografiske og økonomiske følgjer. Tidlegare har eg skrive om økonomi m.a. her og her. Du seier at du ikkje vil ha fri innvandring, men SSB har stipulert ei befolkning på nær 8 millionar i 2100 basert på ei nettoinnvandring på ca 16000 per år i dei fleste åra fram til då. Det er nesten nøyaktig like mange som kom berre ved familieinnvandring i 2014. Då blir det ingenting att til arbeidsinnvandring eller asylinnvandring, skal ein halde seg under 8 millionar, og då kanskje med mindre enn 3 millionar etniske nordmenn att. Å reservere seg mot "fri innvandring" er nokså lite verdt når færre innvandrarar enn det du faktisk taler for, kan gje slikt resultat.

Kommentar #55

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Med åpent sinn?

Publisert over 5 år siden

Ingressen: Jeg prøver å stå for dialog (selv med slike som deg), selv om jeg synes det er krevende.........har satt seg hos meg.

Kommentar #56

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Svar til Runde

Publisert over 5 år siden
Eg seier ikkje at terroren ikkje har noko med islam å gjera. Det eg hevdar er at terroren har med islamsk ekstremisme å gjera, og me må gjera det klart at det ikkje er islam, men ytterliggående tolkingar av islam som er problemet. Viss ikkje spreier me frykt for alt som er knytt til islam. Som eg har hevda i andre innlegg her, meiner eg at me skal ta imot dei som treng vern pga forfølging og krig. Viss ikkje må me stengja grensene, noko som er i strid med menneskerettane og som strir mot grunnleggjande kristne og humanistiske verdiar.
Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Ingressen: Jeg prøver å stå for dialog (selv med slike som deg), selv om jeg synes det er krevende.........har satt seg hos meg.

Så fint at du påpeker det på en så ok måte som du gjør, for jeg ble også sittende igjen med en heller "uggen" følelse etter å ha lest Gylvers ingress.

Så ser jeg jo Anfindsen skriver: "Det gleder meg å se at Gylver understreker viktigheten av dialog".

Men jeg kan ikke si at jeg ser noe spesiell grunn til glede over måten dette uttrykkes på. Det er rett og slett noe ovenfra-og-ned over formuleringen til Gylver, selv om hun muligens ikke har ment det slik. Det føyer seg inn i rekken over uttalelser som "eliten" har en tendens å komme med overfor dem de regner som "opposisjonen".

Det jeg tror vi kan si med temmelig stor sikkerhet, er at Gylver aldri ville uttrykt seg slik hvis hun skulle henvende seg for å komme i dialog med f.eks. en muslim hun var uenig med. Da ville hun nok lagt seg på en langt mer respektfull linje - i håp om at hun virkelig kunne oppnå dialog.

Hun skriver om Storhaug:  "Hun hevder at hennes verdensbilde er det reelle og nødvendige". 

Hvor hevder Storhaug noe slikt? Hun skriver om hvordan hun (og mange andre) oppfatter dagens verdensbilde, men forlanger ikke at andre skal se det på samme måte noe sted?

Forøvrig mener vel Gylver at også hennes eget verdensbilde er reelt, så anklagen faller raskt på sin egen urimelighet.

Kommentar #58

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Hvilke fiender må vi bekjempe?

Publisert over 5 år siden

Kommentar # 48 :Eg har ingen enkle løysingar på problemet. 

Danmark ble rammet av en grusom terrorhandling. Terroristen var en muslim som var født og  hadde gått på skole i landet. Likevel begikk han ugjerningen. Hva mer kunne gjøres for å forhindre dette?

Danskene mistet uskyldigheten, de trodde ikke det kunne ramme dem og  at angrepet kom fra sine egne borgere.

Danskene ( som alle land i Europa) har brukt enorme summer på sikkerhet og til å motvirke radikaliseringen i tillegg til kostnadene med flyktningestrømmen. 

Blandt flyktningene vil det også være potensielle terrorister.

Og så er en ikke villig til å finne hvem som er vår fiende? 

Hvordan skal vi da bekjempe fienden enten det er åndsmakter eller mennesker?

En danske som ble intervjuet sa at det onde måtte bekjempes av det gode.

Men hvordan kan det skje når deres moral er en helt annen?

Allahu Akbar betyr en  gud som står over andre, derav at moralen står over alle andre.

Kommentar #59

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Dokumentasjon om demografi

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du bidra med dokumentasjon, referanser, linker til de siterte påstandene?

Spørsmålet er kor mange som kan reknast som norsk etniske no, i 2050 og i 2100.

Kor mange norske fanst per 1.1.2015:

Eg vel å ta utgangspunkt i tala for eitt år sidan, fordi statistikken for 2015 ikkje er heilt ferdig enno. I følgje SSB var det då 5.166.000 som budde i Noreg. Av dei var 805.000 innvandrarar eller barn av innvandrarar. Differansen er 4.361.000, som då kan kallast norske, i følgje SSB.

Ein annan reknemåte er å ta utgangspunkt i befolkninga første året fertiliteten fall under reproduksjonsgrensa på 2,08. I 1974 var fertiliteten 2,13 (figur 2); kan også finnast ved å gå via framsida SSB, statistikkbanken, befolkning, fødte og døde, fødte, fruktbarhetstall. I alle år seinare har fertiliteten for kvinner vore under 2. Året etter, i 1975, passerte befolkninga i Noreg 4 millionar. Strengt tatt kunne det då ikkje bli fleire etnisk norske, viss ein ser berre på arv. Men sjølvsagt vil barna, der ein av foreldra er etnisk nordmann og den andre ein innvandrar, i dei fleste tilfelle både kjenne seg og måtte bli rekna som etnisk norsk. Var det ikkje slik, ville den etnisk norske befolkninga alt no ha vore redusert til nær 3,7 millionar.

Men la oss vere romslege og seie at den etnisk norske befolkninga no er omlag på 4,3 millionar, dvs 100.000 meir enn eg gjekk ut i frå.

Fødselsoverskot i fire år til; frå 2025 til 2055 fødselsunderskot på 20.000 per år

Fram til no har talet på fødde i Noreg vore høgre enn talet på døde. Vi har difor hatt eit fødselsoverskot. I 2014 vart 59.000 fødde, og vel 40.000 døydde. Fødselsoverskotet var difor på 19.000. Men alt i 2012 var begge foreldra til 15,7% av dei fødde, sjølv innvandrarar, og for 1,1 prosent i tillegg var ein av foreldra innvandrar og den andre sjølv barn av innvandrarar. Tilsaman 16,8% hadde såleis rein innvandrarbakgrunn. Året etter, i 2013, hadde 18% av dei nyfødde to innvandrarforeldre. Ein kan difor rekne med at frå 2015 gjeld dette 20%, dvs ein femtepart. Av dei 59.000 som vart fødd i 2014, hadde truleg 81% minst ein norsk forelder, dei fleste to, dvs til saman 47.800.

Men denne gruppa vil minke i åra som kjem, samtidig med at talet på døde per år vil stige mykje. For å finne talet på etniske nordmenn som vil døy i tiåra framover, må ein finne talet på fødde i Noreg kvart år f.eks. frå 1925 til 1968. Det gjer ein ved å gå via statistikkbanken i SSB, folkemengde og befolkningsendring, avslutta tidsserier, nr 10759 befolkningsendringer etter kjønn og bygder/byer. Der vel ein "levendefødte, hele landet, begge kjønn", og alle åra frå 1925 til 1968. Framstilt som diagram er denne kurva nokså instruktiv. Frå lavmålet på 42.000 fødde i 1935 stig kurva til over 70.000 fødde i 1946 og held seg mellom 63.000 og 67.000 heilt til 1968. Per i dag er levealderen 80 år for menn og 84 år for kvinner, i snitt 82 år. Grovt sett inneber vel det at dei som døyr i år i gjennomsnitt vart fødde for 82 år sidan, dvs i 1934. I så fall vil fleire etniske nordmenn døy enn dei som blir fødde av etnisk norske foreldre, alt om fire år. Frå 2025 og i 30 år framover vil 20.000 fleire døy enn bli fødde per år i gruppa etniske nordmenn. Tilsaman er det 600.000 individ. Då vil den norske befolkninga minke tilsvarande, frå 4,3 til 3,7 millionar. Tilbakegangen kan bli endå større, avhengig av korleis fertiliteten utviklar seg. I Figur 1 på denne sida kan ein sjå kor mange som vart fødde kvart år frå 1960 til 2014. Legg merke til fallet frå 1969 til 1976, i dei åra abortnemndene la om sin praksis og slik forskotterte lova om fri abort, slik eg har skildra her.

Ytterlegare 20% reduksjon i den etnisk norske befolkninga frå 2055 til 2100

Figur 2 på denne sida viser samla fruktbarhetstall frå 1970 til 2014. Dette låg på ca 1,7 frå 1977 til 1987, deretter på kring 1,8, men igjen fallande siste åra. Dette inkluderer innvandrarkvinner frå Asia og Afrika, som har hatt vesentleg høgre fertilitet, ikkje minst dei frå Pakistan og Somalia, som representerer relativt store grupper. Ein kan difor rekne med at etnisk norske ligg lågare enn snittet, kanskje heilt ned mot 1,6. Men lat oss i staden rekne med 1,66, dvs ganske nær 1,7. Det spesielle med 1,66 er at det ligg akkurat 20% under reproduksjonsgrensa på 2,08. Med andre ord: Viss etnisk norske kvinner har ein total fertilitet på 1,66, som er ganske sannsynleg, vil neste generasjon telje 20% færre individ. Det vil ikkje gje 20% fall i befolkninga med det same, men på halvannan generasjon kan det iallfall skje. Frå 2055 til 2100 vil såleis den etnisk norske befolkninga minke frå 3,7 til 2,96 millionar, gitt at dagens fertilitetsnivå held seg uendra.

Totalbefolkninga i 2100 etter SSB sitt mellomalternativ vil vere 7,8 millionar. Det er basert på eit fall i nettoinnvandringa frå dagens 40.000 til ca 25.000 i 2025, 20.000 i 2037 og vidare fall til det flatar ut på 16-17.000 frå 2050 til 2100. Gitt at berre familieinnvandringa var på dette nivå i 2014, spørs det om ikkje dette er altfor optimistisk sett med norske auga. Sjå elles her og her.

Kommentar #60

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Fremmedkulturell?

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men sjølvsagt vil barna, der ein av foreldra er etnisk nordmann og den andre ein innvandrar, i dei fleste tilfelle både kjenne seg og måtte bli rekna som etnisk norsk. Var det ikkje slik, ville den etnisk norske befolkninga alt no ha vore redusert til nær 3,7 millionar.

Takk for grundig utredning!

Det er ikke all innvandring som er fremmedkulturell, og dermed har integreringsproblematikk.

Blant fremmedkulturelle er det først og fremst andelen muslimer som kan framkalle frykt. Har du spesifikke tall i så henseende?

Kommentar #61

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ikkje muslimsk fleirtal, men stor minoritet

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Blant fremmedkulturelle er det først og fremst andelen muslimer som kan framkalle frykt. Har du spesifikke tall i så henseende?

For halvtanna år sidan skreiv eg dette i ein kommentar:

"SSB registrerer ikkje folk etter religion, så vidt eg veit. Men i 2012 rekna eg ut eit anslag over korleis innvandrarar og deira etterkomarar per 01.01.12 fordelte seg etter religion, basert på kva land dei kom i frå og korleis fordelinga der var mellom dei forskjellige trusretningane. Då kom eg til at Noreg hadde 30.600 muslimar med europeisk bakgrunn, 126.500 med asiatisk og 50.900 med afrikansk bakgrunn, til saman ca 208.000. Sidan har vi fått knappe 50.000 nye innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn og ein god del fleire etterkomarar, men slett ikkje alle av desse er muslimar. Samla tal på personar med muslimsk bakgrunn blir då kanskje 250.000, dvs knapt 5% av befolkninga."

Likninga for framskriving av den muslimske befolkninga inneheld mange ukjende, m.a. fertilitet for kvinner innvandra frå muslimske land, fertilitet for kvinnelege etterkomarar av desse og omfanget av nettoinnvandringa frå muslimske land i framtida.

Redaksjonen på VD posta for fire år sidan fleire artiklar av Kaj Skagen om demografi, først publisert i Dag og Tid. Ein av dei, "Vi må førebu oss på stor omstilling", handla nettopp om kor prosentvis mange muslimar vi kan få i framtida, både i Europa og i Noreg. Fram mot 2060 reknar han med ei femdobling, men ein del av desse vil berre vere kulturelle muslimar.

Christian Skaug hadde ein interessant artikkel, "Hvor sterkt er det utenlandske innslaget i norsk befolkning", på document for vel tre år sidan. Artikkelen viser kor samansett og komplisert demografien er, spesielt når ein skal vurdere kva kulturelle føringar han kan gje.

Min spådom er at vi umuleg kan få muslimsk folkefleirtal i Noreg dette hundreåret utan at fjorårets folkevandring blir eit årleg fenomen. Men muslimsk fleirtal i Oslo kan det kanskje bli alt før år 2100.

Innvandrarfleirtal ser det derimot ut til å bli alt om femti år, gitt at dagens trend får halde fram. Eg ønskjer verken det eine eller det andre.

Kommentar #62

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Forpliktelser

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Min spådom er at vi umuleg kan få muslimsk folkefleirtal i Noreg dette hundreåret utan at fjorårets folkevandring blir eit årleg fenomen. Men muslimsk fleirtal i Oslo kan det kanskje bli alt før år 2100.

Takk igjen for god informasjon!

Et spørsmål som jeg selvfølgelig ikke forventer at du kan svare på, men jeg reiser det likevel:

Det er slik at Norge er forpliktet til å ta i mot visse typer og grupper asylsøkere.

Hvor mange av de innvandrere vi har i dag, har Norge vært internasjonalt forpliktet til å ta i mot (kvoteflyktninger, etc.) og hvor stor er andelen fremmedkulturelle av disse? Dermed tenker jeg at disse ville vi hatt uansett partipolitiske føringer.

Kommentar #63

Lars Thorsen

0 innlegg  11 kommentarer

"Folkets fornuft" og "folkets følelser" er ikke synonymt

Publisert over 5 år siden

Gylver baserer seg på alt annet enn fornuft i sine utlegninger. Hun setter bokens kjøpere opp mot en annen gruppe nordmenn, dem som er engasjert i Refugees Welcome. Boken handler om islam, ikke om de migrantene som kalles flyktninger. At det er urovekkende mange nordmenn i denne organisasjonen endrer ikke på den realiteten den tilstand de ankomne muslimske migranter har hensatt Europa i, og som Storhaug på en forsiktig måte kaster lys over i sin bok.

Mennesker har ikke en grunnleggende rett til å få beskyttelse her hos oss når det samme oppholdet fratar våre borgere den samme beskyttelsen, deres etterkommere mister friheten. Oddsen for å miste livet som følge av islams nærvær er også utrivelig å tenke på. Det som ødeleger nordmenns sikkerhet og nordmenns velferd ved denne migrantkrisen er kombinasjonen høyt antall migranter, og migranter med islam i bagasjen. Selvfølgelig må ekte flyktninger beskyttes innenfor rimelighetens grenser, men når volumet blir millioner, og disse er muslimer, så må dette skje i egnede leire i sine naboland. Noe annet vil føre til kollaps av vår sivilisasjon. Så får heller godhetsapostlene i Refugees Welcome reise dit for å ta sine selfies. Jeg minner om at Saudi Arabia ikke slipper inn en eneste en med henvisning til landets sikkerhet. Samme fornuftige holdning har Ungarn, Tsjekkia og Polen i stor grad inntatt. Felles for de nevnte europeiske landene er at de har vært i kamp med gode muslimer før, de kjenner sin historie og de kjenner islams sanne – onde - ansikt. Som konklusjon på Gylvers spørsmål; Det mest rasjonelle er å stenge grensen. Å holde frem som vi har stevnet hittil er suicidalt. Hvilken rett har Gylver til å ødelegge landet for fremtidige generasjoner? Når vi har bukket under, hvem skal da hjelpe resten av flyktningene i Midt Østen? De muslimske landene yter jo null nødhjelp. Medmennesklighet eksisterer ikke i islam. Skjebnen er bestemt av Allah.

Gylver finner det ikke rasjonelt å peke på islams sanne og gjennom historien særdeles godt dokumenterte natur. Å betegne Storhaugs nokså tilbakeholdne utlegninger om islam med konspirasjonsteorier er tøvete. Det kan synes som om Gylver ikke vet noe om islams historie og teologi, eller hvordan islam er spredd her i verden. Annen fornuftig årsak til hennes holdning kan ikke sees.

Dersom Gylver er bekymret for at gapet mellom fattig og rik øker, bør hun snarest slutte opp om Storhaugs linje. Masseimportenn av inkompetente muslimer medfører dramatisk press på lønningene for europeiske arbeidere. Tror du Soros bejubler invasjonen fordi han er glad i islam? Han er kapitalist og bryr seg kun om lave produksjonskostnader/lønninger. Folks ve og vel er ham revnende likegyldig.

 Det eneste som med sikkerhet øker hatet og frykten er import av den dødelige og hatefulle ideologien islam. Å bringe showoffgutta i Odins Soldater inn i en diskusjon om Storhaug er usaklig. Debatten om islams tilstedeværelse i Vesten er alt for alvorlig til å havne på det nivået.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere