Lars Gule

97

Den som leter han finner

Det finnes troende mennesker som innbiller seg at de kan lese seg fram til sin guds lett forståelige mening ved å lese denne gudens klare ord i sine respektive hellige tekster. De avviser at de bedriver omfattende omtolkninger – og bortforklaringer.

Publisert: 29. des 2015

I diskusjonene om islams voldelige karakter – belagt med henvisninger til Koranene – er det mange som påpeker at den kristne Bibelen ikke er noe mindre voldelig. Det gamle testamentet inneholder en rekke oppfordringer til vold, drap, krig og folkemord, slaveri mm.

Nei, sier en rekke kristne mennesker. Dette blir galt fordi med Jesus og hans budskap i Det nye testamentet inngås en ny pakt som «opphever» Det gamle testamentets gamle pakt. Det nye budskapet er å vende det annet kinn til og å elske sine fiender.

Og dette skulle ikke være et resultat av ganske vidtgående tolkninger? Dette handler om det opplagte? Nei, det er et resultat av nettopp omfattende tolkninger, omtolkninger og bortforklaringer. Tolkninger det heller ikke er noen alminnelig enighet om – verken i detalj eller stort, slik historien også viser.

Hva er den gamle pakt? Det er den som ble inngått mellom Jahve og hebreerne ved Sinai-fjellet. Denne pakten gjør Jahve til hebreernes gud. Han skal passe på sitt folk mot at de er lydige og følger gudens bud – og slett ikke bare de 10 bud, men altså alle de mange hundre (Mose-loven) som presenteres i Mose-bøkene. Her er det detaljreguleringer av det meste – og pålegg om dødsstraff for mye.

Videre omfatter Det gamle testamentet beskrivelser av den hebraiske gudens handlinger og pålegg ved mange anledninger – som terrordrapet på uskyldige barn i Egypt, pålegg om å utrydde hebreernes fiender osv., osv. Siden det handler om guddommelige ordre, må dette være eksempler til etterfølgelse – skal vi tro den gamle pakt.

Men så er det moderne kristne som sier at det skal vi ikke. Den gamle pakt gjelder ikke. Den nye pakt handler om noe «helt» annet. Men hva dreier den nye pakt seg om? Den nye pakt kommer gjennom Jesu død, jf. Lukas 22,20: «Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere».» Ja? Men hva betyr det?

Jesus var jøde og begrenset sin virksomhet til jøder. Det gjorde også disiplene – på tross av den såkalte misjonsbefalingen. Det var Paulus som nettopp tolket Jesus på en annen måte enn disiplene og begynte misjonering blant ikke-jøder. For hva var det Jesus egentlig sa? Jo, nemlig det følgende, Matteus 5:17-20:

«Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.»

Tydelig tale? Nja, det blir i våre dager i alle fall borttolket til fordel for nestekjærlighet som angivelig skal omfatte alle mennesker, selv om Jesus begrenset seg til å preke for jøder – og viser til en pakt mellom en gud og nettopp hebreerne (forstått som jødene på Jesu tid).

Men la oss se på de tydelige ordene om nestekjærlighet, elsk dine fiender som deg selv og vend det annet kinn til. Hva ville være konsekvensene?

Man bør ikke forsvare seg mot overfall, angrep, ran – verken i smått eller stort. Det betyr at man ikke skal verge seg mot ran eller å bli drept … eller må dette tolkes på andre måter? Man kan ikke kreve forbrytere straffet fordi man skal vende det annet kinn til og elske dem som seg selv. Derfor bør man gi tyver og ranere det de er ute etter – uten å mukke og uten å anmelde.

I stort må selvsagt budet om å elske sine fiender innebære en konsekvent pasifisme. Et militært forsvar kan umulig være forenelig med å elske sine fiender som seg selv og å vende det annet kinn til. Igjen, ettergivelse må være den eneste rimelige forståelsen av disse budene.

Eller er det ikke slik? Hvordan kan kristne gå inn for straff, strenge straffer, ja, og til og med dødsstraff? Og hvordan kan kristne argumentere for militært forsvar, til og med basert på atomvåpen?

Kanskje det handler om tolkninger? Omfattende tolkninger, basert på mange tolkningsprinsipper, lesing fram og tilbake i Bibelen, hvor man velger å vektlegge noe og tolke vekk annet. Kanskje leter man etter en overordnet mening – som man så kan tillegge sin gud og Jesus?

Interessant da at slike tolkninger er greit for kristne, men ikke for muslimer. For muslimer må forstå sin Koran helt bokstavelig – slik islam- og muslimfiendtlige kristne leser denne Koranen. Helt uten å kjenne de omfattende prinsippene for tolkning av Koranen, de mange (ulike) og gamle tolkningstradisjonene innenfor islam.

Dette handler om både doble standarder og uvitenhet.

Men aktivistene på Verdidebatt.no – Holt, Bye-Pedersen, Nygaard mfl. – kan gjerne svare på om de er pasifister og heller ikke ønsker forbrytere straffet, nettopp fordi de elsker sine fiender og vender det annet kinn til. Eller de kan forklare hvorfor og hvordan de om- og bort-tolker Jesu klare ord.

Lars Gule

Kommentar #151

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ikke alle religioner har utviklingspotensiale

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
De utvikler seg gjennom historien!

Personlig synes jeg det er fint med et slikt syn på religion, Avnskog. 

Men det er ikke alle som har et slikt syn på religion. Særlig ikke i tilfeller hvor religionens grunntekster sies å være gitt en gang for alle -- og av guddommen selv! 

Disse grunntekster forandrer seg ikke. Var de derimot historiske, som med kristendommen og mange andre religioner, ville man ganske riktig hevde at de kunne og burde tolkes inn i sine repsektive historiske kontekster. Men med islam er de jo gitt av Allah. Og Allah sier intet sted at det er ulike historiske epoker som skal dominere; det er alltid, uaktet historisk epoke, Allahs ord som skal styre. 

Dette ser vi da også svært tydelig på rettsforståelsen i islamske samfunn, i dag og hele dens historie. De er stort sett identiske med hvordan dette ble utlagt av Allah. 

Og poenget for genuine muslimer er derfor ikke å utvikle, men å strengt beholde. Derfor er da også demokrati betraktet som en uhyrlighet, som gudsbespottelse -- for hvorfor i all verden skulle Allahs egne lover underlegges tilfeldige menneskers vilje i noe så "kaotisk" og menneskeskapt som demokratier? 

Islam og demokrati er strikt uforenlig. 

Ja, man kan alltids finne eksempler på noe som beveger seg hinsides Allahs forordninger -- men så er man jo ikke lenger Allahs undersått og heller ikke egentlig muslim. 

Kommentar #152

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Om å lete og å finne

Publisert nesten 6 år siden

Klettum avviser mine påpekning av flere feil og urimeligheter i hans tidligere innlegg i stor grad med henvisning til en dokumentarfilm på NRK. Beklager, Klettum, men dette blir tull og tøys. Vanligvis skal man ikke påbeope seg fomalia og "jeg vet mer enn deg". Det anses ikke for å være særlig høflig. Men her vet jeg faktisk veldig mye mer enn Klettum. Dokumentaren på NRK var ikke så verst, men slett ikke utfyllende.

Påstander om at Brorskapet er en terrororganisasjon holder ikke selv om enkelte land har oppført grupperingen på terrorlister. Det er i alle fall to grunner til dette: Borskapet har søsterorganisasjoner i mange land. De er ikke like og bruker ikke alltid samme metoder. Jeg skrev om Brorskapet i Egypt. Klettum må i det minste kunne peke på EN terroraksjon siden 1954 som Brorskapet i Egypt har gjennomført. Hvis ikke er det bare sludder å vise til russisk høyestrett - som også holder Belona for å være utenlandske agenter. Osv., osv.

Så kan Klettum med fordel se dokumentaren en gang til og sjekke hva som sies om Qutb. Eller har jeg faktisk lest noen av hans bøker og artikler - samt veldig mange flere bøker og artikler OM Qutb. Han står ikke for det Klettum sier han gjør. Dette har faktisk ikke Klettum særlig greie på, dette heller.

Ytterligere kommentarer om hvem som følger hvilke religionsledere/stiftere mest presist, blir en tullediskusjon. Fullstendig hinsides. Dersom Klettum skulle tas alvorlig måtte han nok slå i bordet med religionshistorisk formal- og/eller realkompetanse på komparative religionsstudier. Noen han åpenbart ikke har.

For innvendingene fra Haus som blir kommentert/imøtegått av Bastrup forteller nettopp det som er mitt poeng - alle religiøse tekster blir tolket. Slik også med islams tekster. Det er en selvsagthet for de som har puslet med religionsstudier generelt og/eller islamstudier mer spesielt. Det er bare amatører og rørebøtter som kan få seg til å si noe annet. Eller religiøse fanatikere - av det ene eller andre slaget.

Lars Gule

Kommentar #153

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Hvor mange ganger sier Jesus ...?

Publisert nesten 6 år siden

Spørsmål til kvantifiseringsivrige kristne:

Hvor mange ganger sier Jesus "Elsk dine fiender som deg selv"? Hvor mange ganger sier Jesus "Vend det annet kinn til?" Hvor mange ganger sier Jesus at han ikke har tenkt å endre loven - dvs. alle reglene i GT? Hvor mange ganger fordømmer Jesus de som tolker loven annerledes enn ham? Hvor mange ganger snakker han om tilgivelse? Hvor mange ganger snakker han om dommens dag? Hvor mange ganger snakker han om at de som ikke følger ham, skal brenne i helvete? Hvor mange ganger insisterer han på at han er Messias eller gudens sønn?

Sier Jesus det samme i de fire ulike evangeliene? Eller er hans liv og lære presentert på ulike måter? Dette er viktig fordi evangliene både er presentasjon av læren OG biografi(er).

Dermed blir det viktig med tanke på kvantitet - det totale versetallet eller sideomfanget som biografien(e) utgjør - hvor mange ganger han sier hva. For vi vet nå - ut fra tilnærminger hos Hege Storhaug og andre - at det er det det snakkes mest om som er det viktigste i en hellig tekst, ikke sant?

Fint om vi kunne bli folkeopplyst av Bye-Pedersen, Holt, Haus mfl. som KAN dette.

Kom gjerne med antall ganger også som prosent av den totale tekstmengden i hvert enkelt evangelium og hele NT. På denne måten kan vi få klarlagt en gang for alle at islam "bare" er opptatt av drap på vantro, mens kristendommen "bare" er opptatt av snille og hyggelige ting - sånn rent prosentmessig.

Tillegg for den svarelystne: Siden vi nettopp har vært gjennom juletiden, hvilken moralsk betydning har juleevangeliet? Sier det noe som helst om rett og galt? Hvordan vi bør leve våre liv? Eller er det bare en søt historie?

Lars Gule

Kommentar #154

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Avsporingsreplikk

Publisert nesten 6 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
For min del har jeg ingen problemer med å godta Katekismens lære

Takk for lenker til katekismen. Må innrømme at den aldri har inngått i annet av min portefølje enn å samle støv. Her fant jeg leseplan og relevans. :)

Kommentar #155

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det kjedelige med bøker...

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
samt veldig mange flere bøker og artikler OM Qutb. Han står ikke for det Klettum sier han gjør. Dette har faktisk ikke Klettum særlig greie på, dette heller.

... er at om det først er skrevet en bok om en person, så reproduserer gjerne andre forfattere fra den første uten å gjøre egne dypdykk samt at de tillegger små egne meninger. Men essensen i alle bøker etterpå er den samme som den første boken. En person med din kunnskap trodde jeg hadde lagt merke til det. Det er derfor sunt å ha minst en bok eller to, som sier noe annet enn hva hovedstrømmen av bøkene sier, slik at man kan få et bedre bilde av mennesket. Her synes jeg du avferder Klettums materiale uten videre, bare fordi det passer ikke inn i din agenda. Det er farlig for en person som skal være nøytral og samtidig ekspert på området.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #156

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Joda

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
en person som skal være nøytral og samtidig ekspert på området.

"Eksperter" skal ikke være nøytrale. Hvorfor det? Ellers er ikke "ekspert" en tittel jeg bruker. Jeg er forsker. "Spesialist" er et annet uttrykk som nok er mer dekkende.

Ellers avviser jeg Klettums påstander fordi han bruker mindre seriøse kilder og på toppen av det hele forstår han disse kildene på en urimelig måte. Uten å forholde seg til realiteter - som man finner ved å studere fenomenet (Det muslimske brorskapet) ganske mye bedre enn det Klettum har gjort (i motsetning til meg).

Lars Gule

Kommentar #157

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
"Eksperter" skal ikke være nøytrale. Hvorfor det? Ellers er ikke "ekspert" en tittel jeg bruker. Jeg er forsker. "Spesialist" er et annet uttrykk som nok er mer dekkende.

Om spesialisten ikke er nøytral, vil han/hun forkaste informasjon som denne personen ikke liker. Og det går ut over valg av kilder som "spesialistene" velger å ta til seg. De blir ikke særlig gode på å kritisere sitt eget kildegrunnlag. Det er kanskje derfor du møter så stor motstand her på verdidebatt herr Gule.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #158

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Om nøytralitet

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om spesialisten ikke er nøytral, vil han/hun forkaste informasjon som denne personen ikke liker. Og det går ut over valg av kilder som "spesialistene" velger å ta til seg. De blir ikke særlig gode på å kritisere sitt eget kildegrunnlag. Det er kanskje derfor du møter så stor motstand her på verdidebatt herr Gule.

Nøytralitet innebærer å ikke ta stilling i en bestemt konflikt. En stat kan være nøytral til partene i en krig. Slik Norge var under 1. verdenskrig. Staten kan være livssynsnøytral ved at den ikke tar stilling til - favoriserer eller diskriminerer - ulike livssyn.

Det er intet krav om at forskere skal være nøytrale. Jeg kan nettopp mene at de allierte hadde rett under 1. verdenskrig. Det kan selvsagt farge mitt valg av kilder når jeg forsker på Norges stilling under den krigen. Men hvis jeg er objektiv kan mine analyser og vurderinger etterprøves av andre, både ved kritisk gransking og ved å undersøke kildene - eller nettopp mangel på kilder. Dermed vil den saklige fagdebatten bli opplyst av innvendinger, alternative analyser og flere kilder. Det er et gode.

Men intet av dette er et forsvar for dårlig kildebruk - dvs. bruk av useriøse kilder og/eller mangel på kildekritikk. Og hvis man kan påvise en sammenheng mellom mangel på nøytralitet - dvs. overdreven pushing av en agenda - og den useriøse kildebruken og mangel på kildekritikk, er det selvsagt en alvorlig kritikk av en bestemt posisjon. Og denne kritikken har i seg selv intet å gjøre med mangel på nøytralitet. En slik kritikk kan framsettes av en som selv er nøytral eller slett ikke nøytral.

I denne tråden er det selvsagt ikke noe krav fra min side om at man skal være nøytral når man vurderer tolkninger av egen religion eller andres. Det handler 1) om å erkjenne og derfor innrømme at alle religioner blir tolket, og at derfor 2) kristne tolker sin tro, 3) muslimer tolker sin tro. Dette er ikke vurderingsspørsmål, men faktakonstateringer.

Kan man ikke erkjenne de faktiske forhold - at det tolkes i stort omfang innenfor alle religiøse tankesystemer - har man i realiteten meldt seg ut av debatten. Ikke fordi man ikke er nøytral, men fordi man rett og slett ikke er i stand til å se realiteter.

Og at dette dreier seg om realiteter viser denne tråden og flere andre tråder på Verdidebatt.no.

Lars Gule

Kommentar #159

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det kan jo være like greit å ta en titt på mennskene

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Kom gjerne med antall ganger også som prosent av den totale tekstmengden i hvert enkelt evangelium og hele NT. På denne måten kan vi få klarlagt en gang for alle at islam "bare" er opptatt av drap på vantro, mens kristendommen "bare" er opptatt av snille og hyggelige ting - sånn rent prosentmessig.

som følger læren - om det er noen synlige forandringer.  Arabere og muslimer har jo både ytre og indre kjennetegn.  Følelser som hevn og hat sitter langt framme hos mange - disse kjenner du fra nyhetsbildet.  Hvis jeg har forstått din hverdag rett, så har du kort avstand til arabiske vurderinger og tolkning.

https://www.youtube.com/watch?v=0Aa1tmkTG8k 

Disse har uttvilsomt leitet og funnet ... ja, hva har de funnet forsker Gule?

https://www.youtube.com/watch?v=3cX7Ako2gcw

Kommentar #160

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men hvis jeg er objektiv kan mine analyser og vurderinger etterprøves av andre, både ved kritisk gransking og ved å undersøke kildene - eller nettopp mangel på kilder. Dermed vil den saklige fagdebatten bli opplyst av innvendinger, alternative analyser og flere kilder. Det er et gode.

Først innrømmer du at en saklig fagdebatt er et gode, men i det neste sier du beroende på bruk av hvilke kilder som blir brukt, og da her på verdidebatt så er kildebruken av den dårlige sorten og er derfor ikke egnet til bruk i en saklig fagdebatt. Dette sier en person som klart har sagt at han ikke er nøytral, men er farget av de tingene han har lest, og dermed vil utelukke gitt informasjon som dårlige kilder, fordi disse ikke passer inn i hans (her les deg selv herr Gule) forståelseshorisont.

Jeg lærte om kildebruk at man alltid skulle vurdere de negative aspektene med de positive, for å kunne vurdere helhetsbildet. Du sier selv at du så NRK dokumentaren som Klettum viser til og at den ikke var så ille, men når han (Klettum) snakker om Outb, så benekter du hans fremstilling av den åndelige lederen av det muslimske brorskapet i Egypt. Jeg lurer på hvorfor? Du sier du har lest masse bøker skrevet av ham og om ham, men tydeligvis ikke den boken/artikkel Klettum viser til. Hvorfor skal din versjon av Outb være mer sann enn Klettums?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #161

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Solid kunnskap?

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
men når han (Klettum) snakker om Outb, så benekter du hans fremstilling av den åndelige lederen av det muslimske brorskapet i Egypt. Jeg lurer på hvorfor? Du sier du har lest masse bøker skrevet av ham og om ham, men tydeligvis ikke den boken/artikkel Klettum viser til. Hvorfor skal din versjon av Outb være mer sann enn Klettums?

Min versjon av Qutbs meninger er langt, langt bedre og mer sann enn Klettums fordi jeg har lest mer av Qutb enn Klettum. Som vel ikke har lest noe. I tillegg har jeg lest mange, mange artikler om Qutb.

Og jeg vet noe om hvordan Det muslimske brorskap var/er organisert. Hvem den øverste leder var gjennom historien fram til i dag, og hvilken stilling denne lederen hadde og har. Jo, Qutb var en innflytelsesrik intellektuell som bidro til Brorskapets ideologiske utvikling på flere områder. Men han hadde også meninger - særlig i den viktige pamfletten Milepæler - som Brorskapet tok avstand fra.

Vet Klettum dette? Aner Larsen noe om dette? Ingen ting i deres skriverier tyder på det.

Som sagt, man skal vanligvis ikke pukke på at egne kunnskaper er overlegne andres, men her vet jeg faktisk utrolig mye mer om Brorskapet, fra mange kilder studert over mange, mange år, enn Klettum er i nærheten av å kunne.

Dette blir som når 14-åringen skal fortelle den mangeårige hjernekirurgen hvordan hjernen ser ut. Beklager, slikt er fullstendig useriøst. Og jeg gidder ikke bruke mer tid på slikt.

Kom med referanser til solide fagarbeider - Brynjar Lias verk om Brorskapet for eksempel. Eller seriøse fagartikler om Qutb. Så kan vi diskutere.

Ellers finner Klettum mfl. akkurat det de vil finne i sin tolkning av "virkeligheten", på en særdeles uheldig og subjektiv måte. Fullstendig farget av egne briller, og helt uavhengig av alle spørsmål om nøytralitet, objektivitet, faglighet mm. Fordi det ikke handler om slikt, utelukkende å presse bestemte sider av virkeligheten inn i et forhåndsdefinert - religiøst bestemt - kart.

Lars Gule

Kommentar #162

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Så søtt!

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Min versjon av Qutbs meninger er langt, langt bedre og mer sann enn Klettums fordi jeg har lest mer av Qutb enn Klettum. Som vel ikke har lest noe. I tillegg har jeg lest mange, mange artikler om Qutb.

Dette minner veldig om "faren min er sterkere enn faren din" - eh, nei, det er jo "jeg er sterkere enn deg". Lars Gule skal ha for underholdningsfaktor, og jeg fastholder at jeg har opplevd at han evner å utfordre intellektuelt. Allikevel skjønner jeg ikke hva som rir ham for tiden, for dette er det ikke noe faglig nivå over. 

Debatten er stedvis interessant og lærerik, og da en glede å følge. Ikke at jeg ber om mer brød og sirkus, altså, men kanskje litt mer å lære av? 
(Smiler prøvende og absolutt vennlig.) 

Kommentar #163

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

His point exactly

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er intet krav om at forskere skal være nøytrale. Jeg kan nettopp mene at de allierte hadde rett under 1. verdenskrig. Det kan selvsagt farge mitt valg av kilder når jeg forsker på Norges stilling under den krigen.

Om spesialisten ikke er nøytral, vil han/hun forkaste informasjon som denne personen ikke liker. Og det går ut over valg av kilder som "spesialistene" velger å ta til seg, skrev Rolf Larsen. Og det er eksakt det Lars Gule tilsynelatende argumenterer mot ham med. 

Ellers har Lars Gule to interessante presiseringer av egen rolle:

""Eksperter" skal ikke være nøytrale. Hvorfor det? Ellers er ikke "ekspert" en tittel jeg bruker. Jeg er forsker."

Eksperter skal ikke være nøytrale, mener Lars Gule. Mitt spørsmål er: Hva skal vi med eksperter, om de ikke er nøytrale? Vil ikke en ekstremist da være en like god "veileder" om et emne, som det man forventer at en ekspert er?

Gule figurerer i mange sammenhenger, og særlig for statskanalen NRK som ekspert. Hva vil Gule titulere seg med fremover? 

Kommentar #164

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Jaha

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Dette minner veldig om "faren min er sterkere enn faren din" - eh, nei, det er jo "jeg er sterkere enn deg". Lars Gule skal ha for underholdningsfaktor, og jeg fastholder at jeg har opplevd at han evner å utfordre intellektuelt. Allikevel skjønner jeg ikke hva som rir ham for tiden, for dette er det ikke noe faglig nivå over.

Bruun hadde altså ikke noe å bidra med til debatten. Bare sånne morsomme kommentarer fra sidelinja. Jo, det blir nok lærerikt av det.

Og mens jeg bare leverer innlegg av typen "jeg er sterkere enn deg", er det likevel meg Bruun forventer mer kunnskap fra? Morsomt det også.

Men tydeligvis leser hun ikke alt jeg skriver heller. Selektiv lesing er derimot ikke morsomt. Bare dumt.

Lars Gule

Kommentar #165

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Beklager

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Mitt spørsmål er: Hva skal vi med eksperter, om de ikke er nøytrale?

Siden Bruun mener jeg bare leker på Verdidebatt.no - med innlegg av typen "jeg er sterkere enn deg" - er det ingen grunn til å besvare noen av hennes lissom-seriøse spørsmål.

Lars Gule

Kommentar #166

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Norsk muslimsk skribent ber muslimer være mer aktive i kampen mot ekstremisme!

Publisert nesten 6 år siden

http://www.nrk.no/urix/mohammad-usman-rana-ber-muslimer-om-a-kjempe-mot-ekstremistene-1.12724523

På NRKS nettside gjengis et intervju med Usman Rana, som er meget relevant for diskusjonen om islam, terror, tolkninger og det å være muslim i Norge.

Et par uttalelser:

– De som ikke vet bedre tror derfor det er de puritanske og bokstavtro som representerer islamsk konservatisme. Her må de som tilhører mainstream islam fortelle at konservativ islam faktisk kjennetegnes ved at man tolker tekstene.

Skribenten og legen mener det er nødvendig å tolke islam i en norsk og europeisk sammenheng. Han har engasjert seg sterkt i muslimers forhold til egen religion. Selv regner han seg som troende og konservativ og mener det er fullt mulig å kombinere dette med å være integrert i det norske samfunnet.

– Det er ingen motsetning mellom det å være rettroende og praktiserende muslim og en lojal norsk borger.

Mvh Sverre

Kommentar #167

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Nøytrale forskere?

Publisert nesten 6 år siden

Det finnes ikke ett menneske på denne jord som er nøytral. Derimot finnes det redelighet og uredelighet.

For å avspore litt: Det ble forlangt av pedagoger at de skulle være nøytrale ved undervisning i f.eks. livssynsspørsmålet. Heller ikke dette er mulig. Et menneske røper sin grunninnstilling med sitt kroppsspråk, stemmeleie og mimikk. Å være redelig betyr å tilkjennegi sitt eget ståsted, men at det finnes andre tilnærminger. Slik er det nødvendigvis også i forskningen Men en forsker skal kunne granskes og ettergås i sømmene om materialet som hun/ han legger frem holder mål – er hun/ han redelig, unngår kognitiv dissonans – dvs ikke kommer med halvsannheter, fordreininger.

«Det er intet krav om at forskere skal være nøytrale. Jeg kan nettopp mene at de allierte hadde rett under 1. verdenskrig. Det kan selvsagt farge mitt valg av kilder når jeg forsker på Norges stilling under den krigen. Men hvis jeg er objektiv kan mine analyser og vurderinger etterprøves av andre, både ved kritisk gransking og ved å undersøke kildene - eller nettopp mangel på kilder. Dermed vil den saklige fagdebatten bli opplyst av innvendinger, alternative analyser og flere kilder. Det er et gode." (Lars #162)

 

Jeg forstår ikke at Kristin Bruun gjør narr av dette. Håper ikke det faller tilbake på henne selv.

Håper også debatten kan vende tilbake til utgangspunktet: Nemlig tolkning av hellige tekster og som er noe å lære av.

 

Kommentar #168

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Seriøst?

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Siden Bruun mener jeg bare leker på Verdidebatt.no - med innlegg av typen "jeg er sterkere enn deg" - er det ingen grunn til å besvare noen av hennes lissom-seriøse spørsmål.

Gule, da. Vi er voksne ...?
Du svinger så hardt verbalt med stempling av opponentene som både det ene og det andre, selv når du egentlig er enig, så litt "tyn" må du tåle. Jeg er ingen fiende, men står kanskje litt på sidelinjen uten verken det eller det fasttømrede synet. Det er noe av fordelen med å bli eldre, vi blir liksom litt mer vidsynt og kanskje litt mer storsinnet. Jeg tror ikke lenger at det finnes så fastspikrede sannheter som tidligere. Setter pris på utdyping av sak, fremfor angrep på person. 

Fred og sånn, Gule. :)

Kommentar #169

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke at Kristin Bruun gjør narr av dette. Håper ikke det faller tilbake på henne selv.

Jeg har ikke gjort narr av det siterte, men stilt spørsmål:

"Eksperter skal ikke være nøytrale, mener Lars Gule. Mitt spørsmål er: Hva skal vi med eksperter, om de ikke er nøytrale? Vil ikke en ekstremist da være en like god "veileder" om et emne, som det man forventer at en ekspert er?"

Jeg synes du har et poeng vedrørende "objektiv nøytralitet", for å oppsummere det som det. Det er neppe mulig å være nøytral. På den annen side forventer jeg at en "ekspert" på et tema er i stand til å belyse og drøfte forskjellige sider av sitt emne, slik at fremstillingen blir så noenlunde nøytral. 

Eksempelvis har jeg nylig hatt glede av å høre Basim Ghozlan i et radiointervju om dyr i islam. Jeg ble positivt overrasket over åpenheten og lærte at muslimer ikke nødvendigvis er - eller behøver å være - hysterisk anti visse dyr. Jeg forventer ikke at Ghozlan er uten side i sitt emne, og derfor ble jeg positivt overrasket over å høre en mann som fremsto som lite dogmatisk og firkantet. 

Når det gjelder en som brukes som ekspert, slik Gule stadig takker ja til å være, og som ikke selv er tilknyttet troen han skal ha ekspertise på, forventer jeg enda mer refleksjon og - i den grad det er mulig for et menneske - nøytral opplysning. At jeg ler (forsøksvis med) når Gule kommer med sine absurde sleivspark og personangrep, er den menneskelige faktor som dessverre ødelegger for Gule. Som jeg har sagt flere ganger, så har jeg opplevd ham på et helt annet nivå enn det han viser i disse nettdebattene. 

(Og for å ta Gule i samme slengen: det er ikke han som inviterer eller avviser folk fra den offentlige debatt han selv inviterer til. Da bør han også utvise respekt for folk selv om han tror og noen ganger feiltolker dem som uenige med ham. Fortsatt fred og sånn, Gule, og håp om at du byr på det du virkelig kan. Du ga i hvertfall meg en del å tenke på i fjor høst, og det satte jeg pris på.)

Kommentar #170

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Tror man kanskje sammenblander noen begreper her. Nøytralitet er ikke noe jeg mener man bør etterstrebe, etterettelighet og åpenhet derimot er verdier å strekke seg etter. La meg prøve å illustrere med et eksempel ... ka oss ta krigen med stor k ... bør man fortelle om holocaust mot jøder og sigøynere på en nøytral måte? Hvordan gjør en det? Jeg mener altså nei. Men man skal være åpen på sitt utgangspunkt og ikke minst sine kilder. Så kan andre ettergå det man legger frem, og evetuellt kritisere ensidigheten i kildene / useriøse kilder / direkte faktafeil.

La oss ta islamdebattene både her og andre steder. Jeg er muslim, og kan neppe hverken være eller ønske å være nøytral. Kan en ikke-muslim være det? Nei, tror neppe det. Ikke mener jeg at det skal være ønskelig heller. Det jeg synes er problematisk er når ensidig informasjon presenteres som nøytral.

Kommentar #171

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
forventer jeg enda mer refleksjon og - i den grad det er mulig for et menneske - nøytral opplysning.

ENig med deg der, man trenger refleksjon, ulike (etterettelige) kilder m.m. ... men nøytralitet er jeg usikker på om hverken ønskelig eller mulig .. 

Kommentar #172

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Må ikke forveksles :)

Publisert nesten 6 år siden

må ikke forveksles med det jeg etterlyser: "forventer jeg enda mer refleksjon og - i den grad det er mulig for et menneske - nøytral opplysning" :)

Egentlig tror jeg de fleste er enige i tråden, det er bare det at man misforstår hverandre litt.

Kommentar #173

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hva slags verden ville vi fått om man ikke kunne ha litt misforståelser og krangler? :)

Kommentar #174

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Objektiv nøytralitet?

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes du har et poeng vedrørende

 

"Jeg synes du har et poeng vedrørende "objektiv nøytralitet", for å oppsummere det som det. Det er neppe mulig å være nøytral. På den annen side forventer jeg at en "ekspert" på et tema er i stand til å belyse og drøfte forskjellige sider av sitt emne, slik at fremstillingen blir så noenlunde nøytral.", sier du.

For å komme tilbake til nøytralitet:

En forsker skal være uavhengig – nøytral overfor andre interesser, f.eks. økonomiske, politiske eller annet. Hun/ han skal være etterrettelig. Ja visst skal en fagperson kunne belyse forskjellige sider av sitt emne med troverdighet – uten dermed å være nøytral. For hans/ hennes agenda og grunnholdning skal ikke skules. Dermed kan tilhører eller leseren bedømme egen agenda og grunnholdning – eventuelt ta til seg nye synspunkter og viten eller forkaste det.

 

Nå sier riktignok Lars i #162 «Men hvis jeg er objektiv kan mine analyser og vurderinger etterprøves av andre, både ved kritisk gransking og ved å undersøke kildene - eller nettopp mangel på kilder. Dermed vil den saklige fagdebatten bli opplyst av innvendinger, alternative analyser og flere kilder

 

Ang. objektiv (saklig, upartisk) må jeg tenke etter om dette stemmer med det jeg oppfatter som objektiv. Saklig ja, men upartisk? Etterprøvbart ja.

 

 

«Om noen oppfordrer deg til å betrakte noe objektivt, mener han du ikke skal betrakte det fra ditt egen, men fra hans subjektive standpunkt»

(Ernst Peter Langen)

 

Kommentar #175

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Komedie

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Min versjon av Qutbs meninger er langt, langt bedre og mer sann enn Klettums fordi jeg har lest mer av Qutb enn Klettum. Som vel ikke har lest noe. I tillegg har jeg lest mange, mange artikler om Qutb.

Og jeg vet noe om hvordan Det muslimske brorskap var/er organisert. Hvem den øverste leder var gjennom historien fram til i dag, og hvilken stilling denne lederen hadde og har. Jo, Qutb var en innflytelsesrik intellektuell som bidro til Brorskapets ideologiske utvikling på flere områder. Men han hadde også meninger - særlig i den viktige pamfletten Milepæler - som Brorskapet tok avstand fra.

Vet Klettum dette? Aner Larsen noe om dette? Ingen ting i deres skriverier tyder på det.

Som sagt, man skal vanligvis ikke pukke på at egne kunnskaper er overlegne andres, men her vet jeg faktisk utrolig mye mer om Brorskapet, fra mange kilder studert over mange, mange år, enn Klettum er i nærheten av å kunne.

Dette blir som når 14-åringen skal fortelle den mangeårige hjernekirurgen hvordan hjernen ser ut. Beklager, slikt er fullstendig useriøst. Og jeg gidder ikke bruke mer tid på slikt.

Det er som Bruun skriver kun underholdende å lese hvordan Gule opphøyer seg selv på en ytterst barsnlig måte.
Sandkassa er rette stedet for slikt.Men da med barn i rollene

Kunnskaper om Qutbs og hans rolle kan alle tilegne seg på en enkel måte. 

Kommentar #176

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Selvfølgeligheter

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
kun underholdende å lese hvordan Gule opphøyer seg selv på en ytterst barsnlig måte.

Joda, enig at det selvfølgelig virker selvgodt og pompøst når man gir opp å forklare en del mennesker at jorda ikke er flat, at julenissen ikke finnes, at ikke islam er farlig i seg selv og at de fleste muslimer er ganske hyggelige. Jeg erklærer med skyldig!

Lars Gule 

Kommentar #177

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Men ...?

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
enig at det selvfølgelig virker selvgodt og pompøst når man gir opp å forklare en del mennesker at jorda ikke er flat, at julenissen ikke finnes, at ikke islam er farlig i seg selv og at de fleste muslimer er ganske hyggelige

Kjære Lars Gule. Det du ramser opp her, virker mer som vindmøller, enn som reelle problemstillinger. Ut fra det jeg har fått med meg, er alle trådens deltakere enige med deg i disse fakta. 
(Så klart jeg er skyldig i å ikke ha lest hele tråden.)

For meg virker det som om du sloss mot innbilte fiender, og at du tror du rir inn i vindmøllegangen på din stadig mer slitne Rosinante. Sett nå det øket på stallen og legg bort vaskefatet, øs heller av din faktiske kunnskap: det er ingen krig. Det er kun vindmøller.

Kommentar #178

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Selvfølgeligheter iblandet en dash antagelser

Publisert nesten 6 år siden

De aller fleste er enige i at jorden ikke er flat, at julienissen ikke finnes og at de fleste muslimer er ganske hyggelige. Dette er selvfølgeligheter.

Så i denne remsen av selvfølgeligheter blander du, nesten ubemerket inn, noe som ikke er så selvfølgelig, nemlig at islam ikke er farlig i seg selv. Helt uten noen form for dokumentasjon. Du anklager andre for ikke å komme med god nok dokumentasjon når de sier at islam er farlig. En kan finne mange eksempler på at islam er farlig. Når du ser hodene ruller og armer og bein kappes av så kan en finne dekning for dette innenfor sharia-lovgivningen. Du kan ikke stå igjen med noen tiltro hvis du sier at dette ikke har noe med islam å gjøre.

Jeg kan ikke se at du noengang har kommet med noen god dokumentasjon på at islam er ufarlig annet en å henvise til at de fleste muslimer er fredelige. Det er jo det samme som å si at AIDS er helt ufarlig fordi fordi det er så få i Norge som dør av det. De aller fleste er jo friske!

Kommentar #179

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kildekritikk

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Vet Klettum dette? Aner Larsen noe om dette? Ingen ting i deres skriverier tyder på det.

Vi diskuterer ikke hva vi vet, men om hvem som bestemmer hva som er bra eller dårlig kilder. Du uttrykker at du sitter på de eneste og beste kildene i forhold til Outb, og vil ikke høre på Klettums versjon siden hans kilder er under dine.

Problemet herr Gule er at i dine svar til herr Klettum så avferder du ham bare som en "dumskalle", uten egentlig presentere noen av dine egne kilder annet enn at du har lest mege om Outb. Det er dessuten noe jeg ikke tviler på. Det jeg dessverre synes er en mangelvare hos deg, er at du ikke presenterer noen av disse kildene her i debatten, annet enn stille kilder, altså kilder som du tenker er allmen kunnskap. Men det er kun i ditt hode det er allmenn kunnskap. Hadde vært fint om du tok deg tid til å dele noen av disse artikler å bøker du har lest om Outb, slik at vi kunne fått det andre bildet av ham som du hevder finnes. For ennå så lenge, er det bare i ditt hode det finnes.

Håper du kan skrive litt om denne Outb, som motsier hva Klettum har allerede skrevet, istedet for å kalle oss alle dummskaller. For du må vise oss den kildekritikken som du har i ditt hode, som sier noe annet enn det Klettum sier, det er ikke nok med å bare hevde det, du må faktisk vise til det. det er da det er verdt å lytte til deg, her Gule.

Mange takk på forhånd

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #180

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at du noengang har kommet med noen god dokumentasjon på at islam er ufarlig annet en å henvise til at de fleste muslimer er fredelige.

Er det ikke så at de som utøver troen, definerer den ved sin praksis? Jeg har en del muslimer rundt meg, og de virker greie nok.

Historiker Bård Larsen i Civita skriver at "liberale tolkninger av islam praktiseres massivt i dag og vil etter hvert få enda større gjennomslag, i takt med omgivelsene. En tolkning som er en del av islam". 

Han skriver også at "Målt i råskap var islam slik den ble praktisert mange steder under middelalderen ikke ulik det vi ser i Syria og Irak i dag: Massakre av jøder i Granada (1066), Timur Lenks (1336-1405) mongolske horder i blant annet Syria og Afghanistan på 1300-tallet, og berbernes slakterier i Marokko på 1100-tallet.

Rundt 60 millioner menneskeliv sies å ha gått tapt under middelalderens muslimske invasjoner av India.

Forut for det armenske folkemordet i 1915 erklærte ungtyrkernes Enver Pasha jihad mot de kristne i Anatolia. Slakteriene kostet minst én million liv og var både religiøst, politisk og etnisk motivert."
(http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Islam-kan-tolkes-liberalt-7833296.html)

Kommentar #181

Baard Thalberg

3 innlegg  124 kommentarer

Hva trenger man å ha kunnskap om?

Publisert nesten 6 år siden

Kunnskap er kjekt å ha når man skal gjøre seg opp en mening og evt argumentere for den meningen. Diskusjonen her har som vanlig har utviklet seg til en debatt om alle muslimer skal fryktes pga av sin religion, eller om vi kan senke skuldrene noe. Det handler om hvilken kunnskap man kan bruke til hva.

Det å ramse om hva forskjellige horrible muslimske skriftlerde har sagt og gjort kan være relevant, men behøver ikke å være det. Noen skriftlærde er inspirasjonskilder for terrorister i IS, Al Qaida, Boko Haram osv. De fleste er det ikke. Fremdeles kan det blant dem som er igjen være en del som har holdninger til familieliv og samfunn som klart avviker fra hva som er populært her i landet. Å ha egne innganger for kvinner å menn til møtesaler på våre høyskoler har ikke slått an. Dog har de aller fleste muslimer i Norge funnet seg greit til rette her, de skjønner hvordan kulturen i landet har utviklet seg og tilpasset seg den, selv om de ikke helt har fått draget på Ribbe, Øl og dram. Men det er ikke noe stort problem. Den friheten og levestandarden vi har viser det seg at så og si alle innbyggere ønsker å beholde og verne om.

Det hele tiden å trekke fram hva de værste talsmenne for Islam har sagt og gjort av dumheter er ikke relevant for om du kan stole han som selger deg en kebab når du er på vei hjem fra en pub til pub runde. Den kunnskapen du trenger da er av betydelig mer allmen karakter. Er de fleste fremmede noen du skal frykte, eller kan du tørre å ta sjansen på at de er OK? Og la det være sagt, det finnes steder i verden, både land og bydeler hvor det å være fremmed er risikosport, men det er unntakene ikke regelen.

Det kan være fornuftig å passe seg for IS og Al Qaida, men ikke enhver Imam eller lege som heter Mohammed til fornavn.

Kommentar #182

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Muslimbrødrenes mål om sharialover i Europa

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Joda, enig at det selvfølgelig virker selvgodt og pompøst når man gir opp å forklare en del mennesker at jorda ikke er flat, at julenissen ikke finnes, at ikke islam er farlig i seg selv og at de fleste muslimer er ganske hyggelige. Jeg erklærer med skyldig!

Det har vært en god og underholdende debatt, fra og med, #159 på Gules merknader #156 til min #147. Og jeg retter en særlig takk til Kristin Bruns humoristiske innslag i #166 og Rolf Larsens adekvate anmodning til Lars Gule i #183 om dokumentasjon. Det er trist at Gule forsøker å skape forviklinger omkring Larsens bruk av begrepet «nøytral» i #159. Begrepet kan tolkes som upartiskhet eller som nøytralitet i folkerettslig betydning. Det er opplagt at det var den førstnevnte betydning av ordet som kritikken mot Gule dreidde seg om, dvs å kunne opptre uhildet, objektiv, saklig og ikke minst viktig, være redelig. En forsker kan ikke «sile» informasjon for å tilpasse denne til egne preferanser og politisk ståsted, men må trekke inn alle relevante sider av saken, og å avveie argumentene mot hverandre for så å trekke en objektiv slutning.

Jeg registrerer at Gule ikke er i stand til å frambringe en eneste kilde som kan tilbakevise min forståelse av professor ved universitetet i Kairo, Tewfic Aclimandos utlegninger, jf NRK-dokumentaren Hva er Det muslimske brorskapet, min. 16-18. Min tekstforståelse var slik, sitat: «Han [Qutb] legitimerte offensiv islam (jihad) også i Europa». Hvorvidt Qutb mente at kalifatet skulle være gjennopprettet i hele den muslimske verden før sharialover søkes innført ved offensiv islam i Europa eller ikke, har ingen avgjørende betydning for min påstands riktighet, jf Gule #136. Gule mener i #160 at min kilde, prof. Aclimandos og NRK-programmet, er en «mindre seriøs» kilde. I valget mellom forsker Gule, som ikke var med i programmet, og Aclimandos, anser jeg sistnevnte for å ha størst kildemessig vekt.

I #165 hevder Gule at Brorskapet tok avstand fra noen av Qutbs meninger, særlig fra «Milepæler». Har Brorskapet tatt avstand fra jihad i Europa? Det kan jeg ikke se i "The Muslim Brotherhood - documentary", Tv2 Youtube min. 2.50, den åndelige leder av Muslimbrødrene sjeik Yusus Al-Qaradawi  sa:

Defeating Rome, Italy and Europe means that islam will come back to Europe. Must this victory necessarily be won by war? It is possible to win by peaceful means. This peaceful victory has its source from this religion, thus I believe islam will conquer Europe without this violence. --- Al-Qaradawi har ikke med dette oppgitt voldelig jihad, men bare kommet med en alternativ mulighet, slik at målet kan oppnås på andre demokratiske eller ikke-demokratiske måter. Denne beslutningen baserer seg ikke på en snuoperasjon mot et mer moderat Brorskap med et ønske om fred og demokrati, men er snarere en erkjennelse av deres militære underlegenhet. Dette er derfor et rasjonelt og strategisk middel til å oppnå Qutbs mål om innføring av sharialover. Filmen viser at Muslimbrødrene er årsaken til det omfanget av hijab-bekledningen idag.

Forsker og ekspert på Wahabismen, Fekry Abdul Motaleb sier, (YouTube min. 31.20): “They follow the same patterns that created the nazism and fascism”. --- Utbredelsen av nazismen og fascismen, var et kraftig tilbakeslag for demokratiet. Vesten bør ikke tilrettelegge for at det samme totalitære system får god grobunn enda en gang.

Den øverste leder for Muslimbrødrene Mohammed Mahdi Akef (2004-2010) sa (min. 45.50): «There are still long way to go before we are able to take control in Europe. … In Europe we present our religion as we understand it for ordinary people. We will not compete with any. Nor will we share power with any. This is not going to happen now. It will take long time before it can happen. Long time before Europeans understand that their leaders impose them attitudes and principles that we do not agree in". --- Akef synes ikke å være interessert i å dele makten med andre demokratisk valgte partier. På samme måten som med Qutb, mener han at Vestens velgere blir «frigjort» fra demokratiets bånd etter hvert som Muslimbrødrene tar over makten. Slike vanforestillinger er bare med på anspore jihadistene til vold dersom folket yter motstand, fordi folket tydeligvis ikke forstår sitt eget beste. Oppfordring til europeiske muslimmødrene om å få mange barn, framkommer i filmen som ett av virkemidlene til målet om europeiske sharialover som i rang står over Vestens lover og menneskerettigheter.

Gule hevder i #165 at han er «hjernekirurgen» og jeg bare "14 år". Det er hevet over enhver tvil at dr. Lars Gule sitter inne med omfattende faktakunnskap om islam og terrorisme. Men dette betyr ikke at de vurderinger og konklusjoner han trekker ut av fakta han har studert og konsekvensene av disse nødvendigvis alltid må være mer rasjonelle enn «14-åringens». En lege klarer selvsagt å lobotomere en person med ADHD bedre enn en «14-åring», men denne gutten/jenta kan se resultatene i praksis og advare mot den typen hjerneinngrep.

Gule har vært på Dagsnytt 18 og andre nyhetsmedier mange ganger og formidlet viktig og nyttig kunnskap. Men på nettet virker han mer som en lærer som deler ut karakterene bestått eller ikke bestått avhengig av om debattantene har de «riktige» Gule-meningene eller ikke. De vurderinger man gjør av fakta, vil lett bli påvirket av de preferansene man har, særlig i et uforpliktende debattforum. Slik sett kan det også bli vanskelig å komme fram til noe absolutt fasitsvar som på objektivt grunnlag kan gis karakteren «svært bra» eller «stryk» (useriøst fjas, dilldall og tullball).

Kommentar #183

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Akkurat ja

Publisert nesten 6 år siden
Frode Klettum. Gå til den siterte teksten.
Det er hevet over enhver tvil at dr. Lars Gule sitter inne med omfattende faktakunnskap om islam og terrorisme.

Nettopp. Faktisk et sant ord fra Klettum. Og jeg baserer meg på litt mer enn en halvgod dokumentar på NRK og klipp fra YouTube.

Nylig har Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kommet med en bok om isamistisk terror i Europa, Islamist Terrorism in Europe. Han har også holdt forelesning om dette temaet på kurset jeg er ansvarlig for (Kunnskap om ekstremisme og radikalisering). Nesser er en av verdens fremste eksperter på islamistisk terror. Her er en lenke til et foredrag han holdt ved lanseringen av boka i 1.12.15.

Nevner han at det Det muslimske brorskap står bak terror - jihad - i Europa? Finnes det slike forbindelser? Nei. Det er noen av de som blir sentrale i islamistiske terrorgrupper - som ideologer og organisatorer - som har vært medlemmer (av organisjonen i Egypt eller i andre land), men som nettopp har gått ut av organisasjonen fordi Brorskapet ikke har vært jihadistisk orienter. 

Å bruke mer tid på skjeve, fordreide og feilaktige oppfatninger om Brorskapet og annet Klettum serverer, er ikke aktuelt.

Lars Gule

Kommentar #184

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

En korrigering fra min side

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har tydeligvis skrevet navnet til en svært viktig person i Det Muslimske brorskapet uten at noen har reagert. Jeg vil likevel takke debattantene her for god og fine tilbakemeldinger

Jeg skrev O isteder for Q 

Det var ikke meningen, det var bare jeg som så feil. Jeg tror jeg trenger briller. (Det siste her er alvorlig ment fra min side). 

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere