Hans Olav Brendberg

63

Tilsvarsrett på VD?

Publisert: 3. nov 2015

Etter at Odd Sverre Hove skulda meg for å fara med løgn, la eg ut ein tråd med tittelen "Løgn, Odd Sverre Hove". Der svara eg på skuldingane. Dette utvikla seg til ein debatt der fleire synspunkt slapp til.

Denne tråden har no vorte fjerna - medan den opphavlege kommentaren til Hove framleis ligg inne på forumet.

Er dette slik å forstå at eg skal finna meg i skuldingar om løgn - utan at eg kan svara og dokumentera den saka det er usemje om?

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Er dette slik å forstå at eg skal finna meg i skuldingar om løgn - utan at eg kan svara og dokumentera den saka det er usemje om?

Kan du ikke gi tilsvar i den opprinnelige tråden? 

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Tilsvaret

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Kan du ikke gi tilsvar i den opprinnelige tråden?

gjorde greie for ein del historiske tilhøve som ikkje er alminneleg kjent. Det var ei drøfting som var lenger enn Hoves trådstar.

Det faglitteraturen som har opplyst temaet har i stor grad kome ut dei siste 25 åra - og er lite omtalt i vanleg presse.

Skal ein då underbyggja at den påstanden som Hove påstår er "løgn" vil det vera ei rein avsporing av Hoves tråd, som handla om vald i Israel/Palestina.

Dermed blir skuldinga om "løgn" ståande, medan den faktiske oppklaringa blir teke bort.

Den drøftinga som er teke bort synte elles at Hove trur at rabbinsk jødedom byggjer på lova og profetane - og at han tydelegvis er stort sett ukjent med tolkingstradisjonen i rabbinsk jødedom. Slik sett var diskusjonen interessant og oppklarande.

Også med tanke på at grunnlaget for skuldinga om "løgn" var ikkje var at eg hadde kome med feilaktige opplysningar - men at Hove manglar grunnleggjande kunnskap på det feltet der han trur seg kompetent til å fella verdidomar.

Det er jo også føremålet med offentleg ordskifte: Å syta for opplysing av ei sak ved at alle argument kan koma fram.

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Hev deg over det

Publisert rundt 6 år siden

Til Hans Olav Brendberg

Jeg støtter forslaget til Robin Haug (#1) om at du svarer i den opprinnelige tråden. Der ser jeg at Kjetil Nilsen har noen kommentarer til Hove, hvilket betyr at du har god faglig støtte. Selv har jeg ikke kunnskap nok om dette saksområdet, men måten Hove svarer deg på, svekker hans injurierende kraft. Det kan hvem som helst se. 

Du bør derfor bare heve deg over hans beskyldninger om løgn. Hove bør kunne svare deg på en roligere og mer saklig måte hvis han sitter på kunnskap som kan tilbakevise dine påstander. Hvorvidt slik kunnskap finnes, har jeg for min del ingen formening om. Men ta det bare med ro, du har manges sympati. 

PS: Denne kommentaren ble skrevet før jeg leste din siste (#3). 

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det er jo også føremålet med offentleg ordskifte: Å syta for opplysing av ei sak ved at alle argument kan koma fram.

Absolutt. 

Jeg tror ikke jeg fikk med meg de siste utvekslinger på tråden (der hvor Hove refererer Moses og profetene, og du gir respons). Men så langt jeg leste med, var det, i min mening, ikke noe som skulle tilsi sletting i selve ordvekslingen/kommentarene. Men kan det være at MOD ikke ønsker at slike mer personlige oppgjør blir egne innlegg? Jeg vet ikke. 

Kommentar #5

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Tilsvarsrett

Publisert rundt 6 år siden

Eg har i dag sletta ein tråd av Brendberg med grunngjeving brot på retningslinjenes punkt 4 om generalisering av gruppe, denne gongen jødar. Eg har i dag sendt tydeleg epost til Brendberg om dette for å vere transparent i moderering, men eg har ikkje fått svar. Det er uklart for meg kvifor Brendberg ikkje svarar på epost, men vel å stille spørsmål i forumet utan henvisning til den grunngjevinga han har fått direkte. Det er tilsvarsrett på verdidebatt.no. Men det finst ingen tilsvarsrett der trådstartar fritt kan bryte retningslinene i ly av tilsvarsretten. Og det dessutan slik at tilsvarsretten ikkje kan tolkast i det vide og breide utan omsyn til trådens opphavlege tema.

Kommentar #6

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Då vart eg merksam

Publisert rundt 6 år siden

på e-posten frå Morken.

Grunngjevinga frå Morken for å sletta tråden er brot på regel 4 - om generalisering av grupper.

I tråden gjorde eg eksplisitt merksam på at generaliseringane ikkje galdt jødar i dag (fleirtalet av jødar i verda følgjer ikkje halacha). Generaliseringane mine gjeld jødar som levde under klassisk, rabbinistisk styre. I dag vil dei tinga eg drøftar i stor grad dreia seg om ultraortodokse sekter (habad, satmar osb.) og nasjonalreligiøse. Og eg nemnde mellom anna rabbi Elmer Berger som døme på ein jøde som stod for det motsette menneskesynet.

Trass i at eg er nøye med å ikkje generalisera, fell innlegget for regel 4.

Morken kjem i e-posten sin med tilleggsgrunngjevingar for kvifor rolla som redaktør for mine bidrag her på VD er krevjane. Dei grunngjevingane er etter mitt skjøn gode, og eg har ingen ting å utsetja på dei. Eg synest Morken gjer ein utmerka jobb.

Det fjernar likevel ikkje problemet - som er ein grunnleggjande mistillit til eit regime som gjer at dagspressa er stengt for kritiske innsikter om jødisk religion. Medan det mest overflatiske og villeiande møl blir trykt villig vekk.

Det beste for alle partar trur eg difor at eg forlet VD med umiddelbar verknad. Eg kjem frametter til å publisera mine ting på diskusjonsgruppa "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen" på Facebook - ei lukka gruppe som folk er velkomne til å melda seg på. Gruppa blir administret av 20 friviljuge.

Eg seier takk for gode diskusjonar, og ønskjer Vårt Land all mogleg lukke med å utvikla dette forumet vidare.

Og med det har eg sagt mitt på VD

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og med det har eg sagt mitt på VD

Det var synd.  Sjølv om eg på langt nær er kapabel til  å ta full nytte av din kapasitet.  Håper at du kjem att om ikkje så lenge.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ta en pause!

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.

Og med det har eg sagt mitt på VD

Noen ganger kan det være smart med en pause når adrenalinet koker, man føler seg urettferdig behandlet eller man av andre grunner er ergerlig!

Det er ikke så lett å være moderator. Det kommer litt i samme kategori som å være fotballdommer.

Jeg har dømt mange kamper. Jeg regner med at jeg har vært rimelig rettferdig når spillerne på begge lag er sinte og mener jeg har vært urettferdig!

Dommeren får alltid skylda!

Mvh Sverre

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, hør på Avnskog

Publisert rundt 6 år siden

Ta deg en liten pause Brendberg og kom friskt tilbake. Jeg er en av dem som leser dine innlegg med interesse, selv om jeg ofte er uenig med deg. Det hadde vært kjedelig hvis alle bare var enige!

Kommentar #10

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Trist , men ikke overraskende....

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og med det har eg sagt mitt på VD

Og med det blir en av meget få lesverdige bidragsytere på VD borte . Jeg har ikke deltatt så mye i dine innlegg Brendberg , men jeg har lest dem alle med interesse .

Jeg vil nytte anledningen til å takke for mange høyst interessante innlegg , og du skriver også så drivende god nynorsk at ein kan mest lysta å bli målmann.

Dine innlegg vil bli savnet !

Laurits Hallum

Kommentar #11

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Generalisering

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Trass i at eg er nøye med å ikkje generalisera, fell innlegget for regel 4.

Eg har lese tråden. Brendberg skriv at han var nøye med å skrive at han ikkje generaliserte. Den understrekinga låg i ei lita setning mellom lange tekstar som uråd kunne lesast som noko anna enn generalisering. Brendberg har hatt rikeleg rom for debatt om ulike tema her på forumet, med lange, kunnskapsrike og velskrevne tekstar, og eg har vore tydeleg på at han er velkommen til å vere her. At han sjølv dreg seg ut, er eine og åleine hans eige val.

Brendberg skriv: «Det fjernar likevel ikkje problemet - som er ein grunnleggjande mistillit til eit regime som gjer at dagspressa er stengt for kritiske innsikter om jødisk religion. Medan det mest overflatiske og villeiande møl blir trykt villig vekk.»

Det er rikeleg rom for å analysere og refse ideologi, teologi og politikk i jødiske rørsler. Det vert sanneleg gjort her på forumet. Eg har til dømes tinga og trykt kronikk av ein jødisk rabbinars oppgjer med ekstreme jødar. Det er difor underleg at Brendberg skuldar alt det som alle andre enn han sjølv skriv om dette som «villeiande møl».

Det eg reagerer mot både i debattar om islam og jødedom er når ideologien til ekstreme rørsler av ulikt slag vert framstilt som eit bilete av «jøden» eller av «muslimen». Brendbergs understreking av at han ikkje generaliserte var så bortgøymt og hadde så lite preg på det han elles skreiv i denne tråden at eg synest han får tole tilbakemelding på dette.

Kommentar #12

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Uprofesjonellt.

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Håper at du kjem att om ikkje så lenge.

Utrolig trist. Og utrolig uprofesjonellt av en redaksjon å rote fra seg en skribent med en slik penn og slike kunnskaper! Uavhengig av hva man ellers måtte mene om hans meninger. Her trengs dialog Morken. Det er din tur.

Kommentar #13

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Hvor går vi?

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er både uenig og enig i det mangfold av innlegg og kommentarer Brendberg har publisert. I sammenligning med innlegget fra Haug som nylig ble slettet: Har VD hengt seg opp i et slags generaliseringstraume?? Eller har pkt 4 blitt avleggs og i behov for en revurdering? Folks faktiske meninger må jo tåles, ellers er VD som forum meningsløst!

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Særprivilegier?

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Utrolig trist. Og utrolig uprofesjonellt av en redaksjon å rote fra seg en skribent med en slik penn og slike kunnskaper! Uavhengig av hva man ellers måtte mene om hans meninger. Her trengs dialog Morken. Det er din tur.

Nå fulgte jeg bare de første kommentarene i den slettede tråden, så jeg skal derfor være forsiktig med å uttale meg om grunnlaget for sletting.  Men det kan jo ikke være slik at "en skribent med en slik penn og slike kunnskaper", for å bruke ditt uttrykk, skal ha særprivilegier.  Derfor skjønner jeg ikke hvorfor du karakteriserer redaksjonen som uprofesjonell i dette tilfellet.  Tvertimot.  En redaksjon som behandler alle likt, uten persons anseelse, viser jo nettopp profesjonalitet.

Kommentar #15

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Moderatormakt

Publisert rundt 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Det eg reagerer mot både i debattar om islam og jødedom er når ideologien til ekstreme rørsler av ulikt slag vert framstilt som eit bilete av «jøden» eller av «muslimen». Brendbergs understreking av at han ikkje generaliserte var så bortgøymt og hadde så lite preg på det han elles skreiv i denne tråden at eg synest han får tole tilbakemelding på dette.

Og den eneste form for tilbakemelding er sletting? Jeg er mye uenig med Brendberg i sak, men jeg ser fram med stor interesse å lese hans innlegg og kommentarer. Hvorfor skal en moderator ha makt til å påvirke en debatt på en slik måte? Brendbergs skriverier er av de mest saklige her på VD (jeg er fortsatt uenig i en del av dem), men la nå debatten få leve sitt eget liv, hvertfall for noen timer!

Kommentar #16

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Stemmer ikkje

Publisert rundt 6 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Og den eneste form for tilbakemelding er sletting?

Det finst mange tilbakemeldingar enn sletting av heile trådar. Det er svært sjeldan. Eg har i det generelle arbeidet prøvd fleire typar tilbakemeldingar.

Vi slettar setningar eller kommentarar med meldingar i tråden. Eg har ringt debattantar, sendt meldingar, invitert til og gjennomført fysiske møte.

Dette til orientering om noko av arbeidet med moderering.

At vi lir under eit generaliseringstraume er ein underleg påstand. Det er faktisk viktig korleis debattar blir styrt. Skal trekke og ideologi hos ulike ekstreme religiøse rørsler styre framstellinga av heile grupper? Eg melder meg usamd når det vert hevda at å ha ein regel på dette feltet og å praktisere den er eit traume. Brendberg har hatt 62 innlegg og 1075 kommentarar. Altså rikeleg rom. Eg har framheva ein serie av innlegga.

Kommentar #17

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

#Morken

Publisert rundt 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Det finst mange tilbakemeldingar enn sletting av heile trådar. Det er svært sjeldan. Eg har prøvd fleire tilbakemeldingar enn dei fleste redaksjonar.

Ja Morken, jeg har selv blitt oppringt angående sletting av en setning. meget prisverdig av VD, og nesten i overkant av hva jeg forventet. Kudos for det.

Men det var dette med svært sjelden: to på en uke? Jeg opplever at dusinvis av personangrep får stå urørt i forumet, mens to av forumets mest saklige bidragsytere blir slettet i løpet av en uke. Jeg ser ikke det samme som du ser Morken. Jeg trivest best der alle meninger får komme til. Krav til saklighet, ja. Krav til meninger, nei. Men jeg respekterer at det er en krevende jobb å være moderator.

Likevel, er det legitimt å kritisere moderator? Ja, for retningslinjer kan ikke hugges i stein. Den som gir retningslinjene kan og ta feil.

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er leit for forumet at Brendberg velger å "børste støvet av sandalene." Vi får håpe han kommer tilbake. Selv hvor uenige mange av oss er i hans skriverier om akkurat jødedommen og Israel. 

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Vend om i tide

Publisert rundt 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Og med det har eg sagt mitt på VD

Ta deg en forfriskende dukkert i Frohavet og kom tilbake. Du skriver for mye bra til bare å bli borte. Alle får sine innlegg slettet en gang i mellom. Til og med hele tråder. Livet går videre. 

Kommentar #20

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke mye bra fra Brendberg

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver for mye bra til bare å bli borte.

Jeg vil ikke savne Brendberg penn. (..) proposjonsløst og selektivt. Han referer til diverse folk og debatter setter det inne den konteksten man vil. Brendberg har en fortid i Rød Valgallianse og ble ekskludert derfra for 10 år siden. Rød Valgallianse var ikke annet enn fortsettelse og en av de siste krampetrekninger en norsk-marxistisk verdensanskuelse som har vært en del menneskehetens mest tragiske hendelser. (MODERATOR HAR FJERNET FLERE PERSONANGREP)

Kommentar #21

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Usaklig, Bratlie

Publisert rundt 6 år siden

Bratlies mening om hvorfor Brendberg ikke blir savnet er irrelevant. Du har tydeligvis ikke sansen for den frie ytring. Om man er ekskludert fra RV eller H, hva betyr det? Tullprat.

Kommentar #22

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Særprivilegier?

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
særprivilegier. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor du karakteriserer redaksjonen som uprofesjonell i dette tilfellet. Tvertimot. En redaksjon som behandler alle likt, uten persons anseelse, viser jo nettopp profesjonalitet.

Når skal du forsøksvis prøve på å tenke en hel egen tanke? Nei selvsagt: Følg strømmen, så er du trygg.

Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Er vel det eneste holdbare

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
det er vanskelig å kontrollere sannhetsgehalten i det han skriver

Er det vanskelig å kontrollere sannhetsgehalten, så er det vanskelig å bedømme saklighet.

Likevel: En nærmest absolutt ytringsfriheten er en av verdens viktigste plager. :-)

Kommentar #24

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ytringsfrihet ikke tema.

Publisert rundt 6 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Du har tydeligvis ikke sansen for den frie ytring.

Ytringsfrihet var ikke tema. Poenget var hvordan Brendberg benytter ytringsfriheten. Jeg savner sjelden folk som benytter verktøy til å gjøre hærverk. En øks er et nyttig verktøy men samtidig en utmerket sak når man skal drepe og ødelegge. Slik er ytringsfriheten et verktøy som kan benyttes til å skade og til å bygge. Marxistene som jeg anser som en Europeisk parallell til IS eller lignende, representerte en gruppe mennesker som har benyttet ytringsfriheten til uopprettelige skader. Selvsagt skal Brendberg få lov til å ytre seg men samtidig er det ikke noen automatikk i at ytringer frembringer noe gode. Tverti mot kan ytringer ødelegge og bryte ned det som er bygd opp eller blokkere for det som er bedre.

(MODERATOR HAR FJERNET ET PERSONANGREP)

Kommentar #25

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Den frie ytring er et tema

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Min klare mening er at Brendberg misbruker ytringsfriheten og skaper feilaktige forestillinger om viktige saker.

Ytringsfrihet må alltid være et tema. Hvis du mener at han skaper feilaktige forestillinger, så har du all verdens anledning til å stå opp mot det.

Hva mener du egentlig med misbruk av ytringsfrihet? Det er en alvorlig anklage. At han ikke er enig med deg, eller omvendt er ikke et argument.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Vil ikke savne Brendbergs penn et sekund.

Brendberg er en særdeles innsiktsfull person som det er en fornøyelse å være uenig med. Vi har alle en fortid vi må leve med, og den er irrelevant for meg i dette tilfellet fordi Brendberg skriver her og nå om dagsaktuelle saker. Jeg skal gi deg rett i én ting; noen vil bli savnet, andre ikke. Så langt derifra. 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Ytringsfrihet var ikke tema. Poenget var hvordan Brendberg benytter ytringsfriheten. Jeg savner sjelden folk som benytter verktøy til å gjøre hærverk. En øks er et nyttig verktøy men samtidig en utmerket sak når man skal drepe og ødelegge. Slik er ytringsfriheten et verktøy som kan benyttes til å skade og til å bygge

Herrefred..... Som du selv sier er et ikke selvsagt at ytringer er av det gode. En velbegrunnet kommunistisk mening kan være å foretrekke fremfor en nasjonalistisk rauting mot alt som er galt i verden, når man skal diskutere. Et visst saklighetsnivå er aldri feil. 

Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert rundt 6 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Når skal du forsøksvis prøve på å tenke en hel egen tanke? Nei selvsagt: Følg strømmen, så er du trygg.

Den kommentaren skjønte jeg ikke.  Poenget mitt var at man selvsagt ikke skal få spesialbehandling selv om man skriver godt.

Jeg har for øvrig satt pris på mange av Brendbergs innlegg.

Kommentar #29

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Setter du pris på saklige innlegg?

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En redaksjon som behandler alle likt, uten persons anseelse, viser jo nettopp profesjonalitet.

Greit at du er enig, men dette som er gjort på VD er ikke profesjonelt etter min mening. Jeg er til dels veldig uenig med en av debattantene det gjelder, men jeg syns at både Brendberg og Haug er av dem som opptrer mest saklig. Hvorfor kan ikke debatten få leve sitt eget liv? Nei da, VD syns at dette bryter med deres retningslinjer. Mitt spørsmål blir: Hva gagner demokratiet? Skal vettuge folk få komme til orde? Eller skal debatten styres så til de grader? Hva synes du Johannessen?

Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Moderert forum

Publisert rundt 6 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan ikke debatten få leve sitt eget liv? Nei da, VD syns at dette bryter med deres retningslinjer. Mitt spørsmål blir: Hva gagner demokratiet? Skal vettuge folk få komme til orde? Eller skal debatten styres så til de grader? Hva synes du Johannessen?

VD er et moderert forum.  Alle vi som deltar her, er klar over det - og i alle modererte fora er det retningslinjer som deltakerne har akseptert.  Så er moderator-jobben naturligvis krevende, og selvsagt hender det at det brukes skjønn, siden alle retningslinjer inneholder rom for tolkning.  Det synes jeg er uproblematisk.

Ønsker man heller et umoderert forum, så finnes det alternativer - eller, som noen allerede har nevnt, man kan etablere sin egen blogg.

Kommentar #31

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Godt å vite ...

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
VD er et moderert forum. Alle vi som deltar her, er klar over det - og i alle modererte fora er det retningslinjer som deltakerne har akseptert. Så er moderator-jobben naturligvis krevende, og selvsagt hender det at det brukes skjønn, siden alle retningslinjer inneholder rom for tolkning. Det synes jeg er uproblematisk.

Ønsker man heller et umoderert forum, så finnes det alternativer - eller, som noen allerede har nevnt, man kan etablere sin egen blogg.

...hvor man står. Det gamle argumentet "lag din egen blogg" er snart gått ut på dato.  Du ser ingen problemer med de siste dagers moderering... Jeg håper du er i stand til å se problemet den dagen det gjelder din egen mening. For din egen del. Eller...du kan jo starte din egen blogg..Nei nå ble det usaklig her..men shit, er det så nøye?

Kommentar #32

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dette var ille

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En velbegrunnet kommunistisk mening kan være å foretrekke fremfor en nasjonalistisk rauting mot alt som er galt i verden, når man skal diskutere.

Det er ikke helt enkelt å forstå hva som menes her. Kommunismen var jo forrige århundrets ekstremisme som kneblet ytringsfrihet, faket demokrati og demonterte alt næringsliv der den vant frem. I tillegg drepte de sin egne innbyggere for fote.  Du setter dette altså opp som et gode, opp mot nasjonalisme.  Dette kan misforståes eller mener du det du skriver?

Kommentar #33

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uproblematisk

Publisert rundt 6 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper du er i stand til å se problemet den dagen det gjelder din egen mening.

Jeg har da også fått kommentarer slettet - og også fått reprimande for et innlegg der jeg var for generaliserende overfor en gruppe.  Uproblematisk.

Kommentar #34

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Strek sett

Publisert rundt 6 år siden

Eg går ut frå at alle som har sitt å seie i denne saka, har fått sagt sitt. Alle synspunkt er notert. Tråden er i ferd med å bli ein debatt om person - og heilt andre spørsmål enn trådens tema. Eg set strek.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere