Karl Johan Hallaråker

46

Kloke bisperåd i ein vanskeleg situasjon

Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.

Publisert: 3. nov 2015

Biskopane i Den norske kyrkja har vore samla sist veke for å sjå om dei kunne finna ein veg saman etter kyrkjevalet i september.

LES VEDTAKET FRÅ KYRKJEMØTET OG FØLG DEBATTEN

Spørsmålet om homofilt samliv og liturgi for slik inngåing av ekteskap var stridstemaet. I mitt område registrerte eg at biskop Halvor Nordhaug i forkant lanserte ei mogeleg løysing med respekt for båe syn – og ikkje minst den klassiske forståinga av ekteskapet som ordning for mann og kvinne. Eg har ­registrert at fleire på konservativt hald kritiserte biskopen, og bad om synleg splitting. Etter mi vurdering opplevde eg derimot nød for det klassiske synet, og klok strategi i biskopen sine vurderingar. Saman med kloke prostar og prestar i Bjørgvin bispedømme, trur eg saka også framover blir klokt handtert.

To ulike. Slik eg forstår vedtaket nå, har Bispemøtet gjeve sine råd i denne retninga – vi får to ulike liturgiar,­ ­respekt for overtyding til prestar og andre kyrkjeleg tilsette om ikkje å medverka ved samkjønna vigsler, samt ikkje høve til å nekta bruk av kyrkjer.

Homofilisaka er vanskeleg. Bibelen talar tydeleg om tokjønna ekteskap og alvoret med å leva i strid med ­bibelsk rettleiing. Samtidig veit vi at vi også med det omtalar menneske med mange­ kjensler og deira familiar med store prøvingar. Eg skulle difor ønskja at vi ikkje alltid talar høgrøysta og forsterkar deira vanskelege situasjon.

Stor forståing. Eg må tilstå at ut frå situasjonen som har oppstått etter ­valet, har eg altså stor forståing for både biskop Nordhaug og den løysinga ein har samla seg om. Det aller viktigaste
i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om. For meg tyder det at vi som har det klassiske synet ikkje kan overkjørast, men har fått stadfesta full råderett og talerett ut frå vår overtyding. Det er godt at biskopane ikkje dølgjer sanninga.

Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.
Det er sjølvsagt mange ting ein kunne­ ønskt annleis, men eg ville krenka min eigen integritet om eg tagde med overtydinga og ikkje offentleg støtta biskopane i si vanskelege vurdering. Eg ­synest dei har handla klokt og ansvarleg i denne svært krevjande situasjonen.

Kloke råd. Eg håpar at dei nye ­bispedømeråda og det nye Kyrkjemøtet og Kyrkjerådet følgjer dei kloke råda biskopane har komme med. Det kan også gjerast med å få med fagleg sterke kandidatar mellom dei gamaltruande på dei resterande plassane i bispe­dømeråda. Det bidreg også til samling. Dei som kritiserer vil eg minna om at det er ikkje det same å styra einsarta organisasjonar eller forsamlingar, som å styra ei stor folkekyrkje. Nå har dei konservative biskopane vore med på å leggja premisser for utfallet i Bispemøtet.

Skal eg gje dagens organisasjonsleiarar råd, ville eg ønskja at dei forsterkar dei positive sidene ved bisperådet og slik ikkje bidreg til negative sjølvoppfyllande profetiar. Det er for meg vesentleg at dei ikkje overlet det til dei andre biskopane og deira støtte-spelarar åleine.

Klokt nok. Så skal også den andre helvta av biskopane ha ros. Med det nye fleirtalet i Kyrkjemøtet kunne dei også brukt si demokratiske makt til å gå vidare åleine. Det har dei klokt nok ikkje gjort. La oss be for alle som sit i ansvarlege kyrkjelege posisjonar i tida som nå er.

LES OGSÅ PÅ VL.NO: Frå kritikk for ros til biskopene

Først publisert i Vårt Land 3. november

Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Dette er truleg rett

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine. Det er sjølvsagt mange ting ein kunne

og takk til Hallaråker som snakkar tydeleg i ei vanskeleg situasjon. For i denne situasjonen trengst det at hovdingar snakkar klårt, slik at vi unngår oppflising og turbulens som berre aukar sjansen for å enda i grøfta.

Så langt, så bra. Men eg saknar framleis ei meir konkret skildring av "kvar vi skal", vi som ønskjer å føra vidare kampen for den forma for ekteskap som ligg til grunn for vår sivilisasjon. Skal ein halda flokken samla, må ein slik visjon etterkvart meislast ut.

Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Klokt...

Publisert rundt 6 år siden

Det er påfallende hvor snedig enkelte er når de skal forsvare sin feighet. Hallaråker velger letteste utvei og vet at han får solid applaus fra den liberale brorparten i kirken. Engstelighet og spenninger kan dermed løsne.

DnK har faktisk giftet seg med tidsånden i stedet for Kristus. Og her stiller så endelig også Hallaråker opp i gildet. All teologisk sannhet er i praksis nå helt redusert til subjektive variabler, i god takt med den postmoderne ånden som nå har inntatt DnK. Karl Johan Hallaråker argumenterer for at det siste vedtaket i DnK er klokt. For virkelig å være sikker på å nå frem med hvor KLOKT dette vedtaket egentlig er, så benyttes ordet "klok" hele 9 ganger i det relativt korte innlegget. Men vi får her altså et rituale i DnK som faktisk og vitterlig har bibel, tradisjonen og bekjennelse i mot seg. - Klokt?

Det er kanskje også for Hallaråker et poeng å se på hva som er sentralt og det grunnleggende i Kristi kirke, ikke minst med den hellige skriften, bekjennelsen og tradisjonen som basis og overvelving. Hallaråkers engstelighet for splittelse i kirken er tydelig nok langt større (!) enn bekymringen for at sannheten og Guds ord reduseres til subjektive variabler og dermed tømmes for reellt innhold:

Absolutt alle har lov til at be om Guds velsignelse, men ingen kan dog kreve at Gud skal velsigne ordninger og handlinger som går på tvers av det som står i Guds ord. Nå har utviklingen gått så langt at enhver tydelig kan se at DnKs ledelses teologi ikke primært har sin begrunnelse i Guds ord, men at Guds ord blir en funksjon av tidsåndens stadig endrende variabler; dvs i det som er sosialt- og politisk korrekt. Man har m.a.o. lagt mer vekt på det tidsmessige enn det å genuint modig være en surdeig og en fyrlykt i tiden. Viktigere enn evangeliets sannheter er altså for Hallaråker det å holde engstelsen for splittelse på armlengs avstand.

Det er vanskelig å se at ikke Hallaråkers konklusjoner er utslag av nedslående resignasjon og feighet. De teologiske argumentene som liberalteologene presenterer, som også faktisk burde være det primære i Kristi kirke, holder selvsagt ikke. Argumentasjonen som forfektes har kun effekt da det er mange nok som sammen bekrefter et teologisk prosjekt som forholder seg svært så selektivt til evangeliet og Guds ord - dvs tekstlesning ad hoc. Den absolutt eneste grunnen til at man videre lytter til dem er at de er flest og derfor har makten. De vinner absurd nok ikke naturlig nok på de teologiske argumentenes tyngde, men på misbruket av makten og folkeflertallets sympati på sin side. Og jeg som trodde at i en kirke er det én grunnbetingelse: At Ordet er det eneste maktmiddelet kirken har. DnKs ledelse har gitt seg tidsånden i vold og setter synlig pris på den samfunnsmesige populiistiske medvinden som endelig kan merkes i seilene. Og som nevnt annet sted: Hvem spør vel etter kursen når man endelig seiler i slik en medvind? 

Erfarer kirken samfunnsmessig sympati er det sikkert behagelig; men får Kristi kirke i visse høve kritikk og antipati er det faktisk bare å ta til etterretning og like vel ha ryggrad, stå oppreist og fortsette som Kristi kirke. Ganske enkelt fordi sannheten ikke skal gi etter for de varierende vekslinger i kulturen og press fra tidsånd og folkeflertallet. Kristus er i skriften beskrevet som kirkens hode og kirkens brudgom. Det er da direkte hodeløst at DnKs ledelse er i ferd med at innføre ritualer for likekjønnede ekteskap i et forsøk på at gjøre tidsåndens og humanismens  normer full-integrert i kristen troslære.

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Tror du virkelig på det du selv skriver, Hallaråker?

Er det virkelig så viktig å støtte opp under folkekirken som ordning?

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Konstruktivt av Hallaråker

Publisert rundt 6 år siden

Selvfølgelig tror Karl Johan Hallaråker på det han skriver. Det er veldig gjennomtenkt. Det er du som ikke tror på det, Lilli. Og hvorfor skal ikke han som medlem av Den norske kirke opptre konstruktivt innenfor denne, selv om du som utmeldt mener noe helt annet? 

Det som har skjedd nå, og som mange ikke forstår, er at bispemøtet enstemmig har lagt opp til en konstruktiv behandling av saken (om likekjønnet vigsel) i Kirkemøtet. Måten dette nå gjøres på, er den beste løsningen også for mindretallet. Nå kan de som er imot kirkelig vigsel av likekjønnede, også ivaretas, blant annet med reservasjonsrett. Jeg kan ikke forstå at ikke også Lilli Spæren er tilhenger av det. 

Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig tror Karl Johan Hallaråker på det han skriver. Det er veldig gjennomtenkt. Det er du som ikke tror på det, Lilli. Og hvorfor skal ikke han som medlem av Den norske kirke opptre konstruktivt innenfor denne, selv om du som utmeldt mener noe helt annet?

Jeg tror heller ikke på Karl Johan her. Og jeg er ikke utmeldt fra DNK. Det ser ut til at selv de gamle høvdinger finner en ny vei gjennom bispemøtets svik. Gjennomtenkt? Biskopene, eller "tilsynsmenn " som de skal være, svikter sitt kall. Her er det visst om å gjøre å glatte over. Her skal tidsånden tlfredstilles. DNK har råtnet på rot. "Konstruktiv opptreden"? Falskt prat Løkke.

Kommentar #6

Geir Arne Solum

3 innlegg  14 kommentarer

Støtte til fortsatt å virke i DnK

Publisert rundt 6 år siden

Det er alltid lettest å stå på "utsiden" når man mener noe ganske sterkt.

Med "utsiden", mener jeg her de som ikke selv jobber i Den norske Kirke (DnK).

Men la meg først si at jeg er mest glad for alle dere, profilerte konservative kristenledere, som uredd tør å stå fram med upopulære standpunkter. Når dere holder fram Guds Ords klarhet om ekteskapet for mann og kvinne, og når dere snakker om vrang og kirkesplittende lære, så er jeg i all hovedsak enig.

Men det er likevel lettest å rope høyest for den som selv vil føle konsekvensene minst på kroppen.

Vi er mange prester i DnK som stadig må vurdere hvilke konsekvenser vi selv må trekke. At det stadig blir vanskeligere å være konservativ, er jo klart, men hvor langt kan det gå før det blir umulig for oss å gjøre tjeneste i DnK? Her er det selvfølgelig mange momenter. Det handler ikke bare om at vrang lære har fått så sterkt innpass. Å forlate kirka vil være forbundet med en stor sorg. Det er i denne kirka jeg vokste opp, fikk mitt både indre og ytre kall, ble ordinert til tjeneste - jeg har lovet å forkynne Guds Ord klart og rent, kan jeg da forlate skuta selv om den synes å være synkende? Vil jeg ha samvittighet til å forlate menigheten jeg er satt til å tjene? Også handler det om mer private ting som en familie å ta hensyn til, en inntekt skal man jo ha, og ute i distriktsnorge er det heller ikke flust av alternative menigheter å gå inn i. Å skulle forlate kirka er ikke nødvendigvis det rette for meg, selv om et samstemt bispemøte nå går inn for å institusjonalisere vranglæren.

Det jeg trenger, er altså ikke stadige stikk med dårlig samvittighet for at jeg "feig", som noen vil kalle det. Men jeg trenger medkristne å stå sammen med. Jeg trenger noen som ber for meg. Jeg trenger at noen på "utsiden" ser at det fortsatt finnes noen (eller mange faktisk!) som fortsatt vil stå for at Bibelen er Guds åpenbarte Ord og vår fremste rettesnor i både liv og lære - uten at vi nødvendigvis trekker den konklusjon at vi forlater DnK.

Så takk til Hallaraker! Kan godt hende både du og jeg er feig, som noen sier. Men for meg så betyr ditt innlegg i hvert fall en støtte til å fortsatt virke i DnK!

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Snevre rammer, Solum?

Publisert rundt 6 år siden

Hvilke premisser er det som styrer frem til de konklusjoner du tar? Å være bundet av behov for trygghet, harmoni, og styrt av vanepersepsjon, vanetenkning og velkjent rutinepreg kan ha sine sider. Det kan virke som om enkelte mener at det å være og leve som kristen på den ene siden er det samme som å være medlem i én bestemt kirke (nemlig DnK) på den annen side.

Hvilket gir grunn til ytterligere ettertanke.

For god ordens skyld: Man er like tilgjengelig og deltagende qua av kristen, et Guds barn, teolog, også uten formelt medlemskap i nettopp denne ene kirken her. Å reise seg og så si at ´her pågår det vranglære!´ er en kristenplikt. Men det fordrer også kvaliteten mot. Et mot som faktisk Kristus varsler vi trenger. Men noen er visst mer bundet av helt andre faktorer enn de man er forpliktet på qua prest og kirkemedlem. Hvor av noen øyensynlig er emosjonelt og sentimetalt betingede. Kanskje man bør gjennomtenke hva som er nødvendige- og tilstrekkelige kriterier, og samtidig ha bevissthet om forskjellene her? At noe er vanskelig er ikke en akseptabel begrunnelse for å velge en annen og lettere vei. Problemet er ikke det som oppfattes som problem. Problemet er derimot og desto verre den unnvikende og feige attityden man velger i forhold til det som er problemet per se.

Å ta på seg Guds fulle rustning og stri for evangeliet og Guds ord er lett å tale om, men ikke fullt så lett å gjøre når man merker at motstanden og vranglæren ikke bare banker på egen dør, men sågar trer inn og overtar: Kristi fordringer har en pris, men den skal visst ikke ha en så høy pris at man merker det mer enn det er behagelig heller...  Det får være måte på hvor seriøst man tar sitt kall også? Kristus advarte mot nettopp frafallet som ville komme, og nevner at Han ikke har kommet bare for å bringe fred, men sverd. For øvrig er vi vitne til et gjentagende mønster: DnK har også i tidligere perioder hatt unnfallende prester som har fulgt makten og kalt det fornuft og klokskap. Også da har prester vært preget av feighet og påfallende konfliktskyhet.

Det er ikke mennesket som skal bæres av presterollen. Det er mennesket som skal ta ansvar og fylle denne rollen. Også de ganger det koster. Det handler om integritet qua hyrde i Kristi kirke.

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Om å innta presterollen

Publisert rundt 6 år siden

Et alternativ er å organisere konservative prester slik at de kan stå sterke sammen og være en kontinuerlig påminnelse om heresien i folkekirken og hva deres presteløfter egentlig handler om. Dette vil kreve moderat mengde av mot.

Et annet alternativ er at hver enkelt konservativ prest står tydelig frem og hevder det samme. Det vil være veldig krevende. Det vet vi av Børre Knudsens ensomme kamp.

Et tredje alternativ er å trekke seg ut av folkekirken. Det vil medføre en sorg i første omgang, likesom Abraham opplevde det å bryte opp. Det vil allikevel finnes en løsning.

Jeg vet om flere misjonsprester som for ca 25 år siden reiste ut på misjonsmarken og ble så syke at de ikke kunne fortsette tjenesten de hadde arbeidet så lenge for å utføre. Vel hjemme i Norge tilfrisknet de og her har de hatt sitt virke som solide konservative prester, noe det har vært stort behov for. I tillegg har de språkkunnskapene sine som gjør at de kan kommunisere bedre med innvandrere enn andre.

Poenget er at der Gud lukker en dør, der åpner han et vindu.

Kommentar #9

Kari Austerheim Silde

13 innlegg  28 kommentarer

Takk til Karl Johan Hallaråker

Publisert rundt 6 år siden

for modige og kloke innspel i ein vanskeleg situasjon.  

Desse innspela ser ikkje ut til å vera lettvinte løysingar i ein sår og djuptgripande tilstand som har prega kyrkja i lang tid, og som har tappa deler av menighetslivet for energi og ressurser.  Dette kulminerte ved siste kyrkjeval med ei aktiv Åpen folkekirke og ei meir eller mindre taus grasrot rundt i dei ulike menighetene.

Me har 12 biskopar, 6 av dei held fast ved at ekteskapet ut frå Bibelen, er ei ordning mellom ein mann og ei kvinne.  Resultatet ved kyrkjevalet gir likevel dei andre fleirtal.  Kva om desse 6 biskopane la ned bispestaven, tok med seg alle dei prestane som står for det same bibelsynet, og - at alle frivillige og menighetslemmer som er samde med dei, skulle forlate DnK?  Er det eigentleg det de som kritiserer KJH ynskjer?  For det kan vel ikkje vera korkje hans eller dei 6 biskopane sitt bibelsyn de er usamde i?

For mange av oss som framleis treng Kyrkja vår som vår åndelege heim kan dette kompromisset vera med å gi tryggleik og felleskap inn i ei uviss framtid.

Kommentar #10

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Dypt uenig

Publisert rundt 6 år siden

Er dypt uening med Karl Johan i det han skriver. Du kan lese mer om mine synspunkt her

Kommentar #11

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Respons på kommentarar

Publisert rundt 6 år siden
Det har tydeleg oppstått ein del støy om mine vurderingar av kyrkjesituasjonen etter biskopane sine råd i homofilisaka. (Moderator har fjerna kommentar til noko som er sletta). Det førekjem meg at ein del kommentarar byggjer på førehands lagra assosiasjonar og ikkje på det eg faktisk har sagt. Både VL og Dagen har fokusert på usemje mellom meg og nokre konservative organisasjonsleiarar. Sikkert grei mediavinkling. Men eg skulle faktisk ønskja at ein heller eller i tillegg i alle fall spurte kyrkjelege medarbeidarar som direkte har "skoen på". Eg er i denne saka meir oppteken av korleis dei har det enn kva organisasjonsleiarar på sidelinja måtte meina. Kan eg støtta slike, må eg gjerne bli fordømd og utstøtt frå organisasjonsleiarane sitt gode selskap. Eg skal ikkje undergrava Kjøde sitt nettverk (kjenner lite til innsida), men det førekjem meg at han hentar lite råd frå folk som dagleg kjempar på innsida i kyrkja. Eg treng ikkje bruka lang plass på å gjenta min teologiske posisjon om ekteskapet: Bibelen talar tydeleg om ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne. Eg meiner -som før - at dette klassiske synet er det bibelsk rette. Eg meiner - som før - også at læremessig er samkjønna "ekteskap" i konflikt med CA 7 som omtalar semje om "evangelielæra". (Her er eg altså ikkje heilt på lag med biskopane.)Til dei av mine gamle politiske venner som trur eg har endra både teologisk (og politisk) oppfatning, er det sjølvsagt ikkje rett. Spørsmålet er likevel korleis vi dreg konsekvensane i kyrkjesituasjonen - og særleg nå etter kyrkjevalet. Det er her eg meiner at biskop Halvor Nordhaug og dei andre har komme fram til kloke vurderingar "ut frå den rådande situasjonen". Å " ta til etterretning" er ikkje det same som positivt å godkjenna. Det er nytt fleirtal i kyrkjemøtet. Eg har då framheva konstateringa at ein ikkje løyner den teologiske usemja. Ved to liturgiar må alle biskopane forsvara folk med det klassiske synet sin rett til tale, undervisning og handling. Med det har ein gitt vern for kyrkjelege medarbeidarar som står for klassisk teologi. Det er hovudsaka for meg.(Sjølv om eg har mange grunnar for å framheva Dnk sin verdi for folket uavhengig av homofilisaka.) Det er altså tilsette og medlemmer i Den norske kyrkja som står for klassisk teologi som har mitt fokus. Eg skulle framleis sett at organisasjonsleiarar fokuserte meir på det. Eg har lite lyst å kommentera utsagn frå min ettermann. Eg har valgt å avstå frå kommentar til indre forhold i ImF etter at eg slutta. Dagleg leiing og styre må få ha det. Eg har kun gjeve Sambåndet eit intervju i okt på deira oppmoding, og svart på deira spørsmål. At utmelde leiarar brukar situasjonen til å få folk med seg, har eg lite sympati for. Å fiska i opprørt vatn er ikkje noko eg har sans for. Men eg forstår at eg blir hår i suppa for ein slik strategi. Eg kjenner ikkje brosjyren som Furnes annonserer. Men dersom det er propaganda for utmelding frå Den norske kyrkja til ImF trussamfunn, er det klart i strid med og misbruk av det generalforsamlinga gjorde i 2009. Eg skal vera varsam med å trekka inn historia - t.d Calmeyergatelinja. Men eg opplever at organisasjonsleiarar som berre kritiserer biskopane, talar som om ein ville bruka Calmeyergatelinja - om ikkje å samarbeida med liberal teologi - inn i sjølve den offisielle kyrkja sin samanheng. Då måtte mange gått ut før vi var fødde. Forsamlingsleiaren i Betlehem, Bergen, Glenn Nord-Varhaug skriv i denne spalta at eg nå står for snikinnføring av liberal teologi. Han har tydeleg meir greie på "snikinnføring" enn det eg har. Han får stå for Gud med slik skulding. Ut over det vil eg ikkje seia noko meir om mine vurderingar enn det eg har skrive ovafor.
Kommentar #12

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hallaråkers tilbaketrekning

Publisert rundt 6 år siden

Hallaråker:

Jeg kan dog ikke se annet enn at din nye posisjon er en tilbaketrekning ut fra de faktisk sunne og sanne teologiske standpunkter du tidligere har presentert.

Her handler det utelukkende om hvillke valg du tar qua teolog.

Liberalteologene har gått alt for langt i den retningen hvor man omtolker og selektivt velger bibelsteder for å legitimere en allerede vedtatt konklusjon. Det kommer i TYDELIG konflikt med bibel, bekjennelse og tradisjon.

Når prøven på dine standpunkters genuine tyngde endelig så oppstår - og det ikke bare handler om uforpliktende prat og skriverier alle vegne, så endrer og vrir du tolkninger ad hoc for å slippe å se virkeligheten i hvitøyet. Det ser faktisk ut som at engstelighet og frykt for kirkesplittelse fører til kursendring og nye prioriteringer. Her blir så Guds Ords radikale performativer, alle andre allerede vedtatte prioriteringer og teologiske verdier underordnet frykten og engsteligheten. Dette er direkte svakt. Nå fremstår du som du vil ha i pose og sekk: Alle fordelene av å stå på det klassiske synet samtidig som du vil ha fordelene av å støtte vedtaket i DnK som kun gavner liberalteologene som vil kjempe for kontroll og monopolisering. ( Jfr Erik Hillestad sitt innlegg. )  Men ingen av omkostningene på noen av sidene.

(MODERATOR HAR SLETTET STERKE KARAKTERISTIKEKR)

Kommentar #13

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Som eg påpeiker i mitt eige innlegg (http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11608187/), ser eg ikkje noko prinsippel forskjell mellom det Hallaråker seier og det som på 1920-talet førde til den såkalla Calmeyergate-linja overfor dåtidas liberale teologar, prestar og biskopar.
Kommentar #14

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Snikinnføring av liberal teologi

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Då måtte mange gått ut før vi var fødde. Forsamlingsleiaren i Betlehem, Bergen, Glenn Nord-Varhaug skriv i denne spalta at eg nå står for snikinnføring av liberal teologi. Han har tydeleg meir greie på "snikinnføring" enn det eg har. Han får stå for Gud med slik skulding. Ut over det vil eg ikkje seia noko meir om mine vurderingar enn det eg har skrive ovafor.

Har ikke behov for å utdype så mye mer utover det jeg allerede har skrevet bortsett fra en liten kommentar: 

Jeg tror ikke hensikten din har vært snikinføring av liberal teologi. Men med den anbefalingen du har gitt tror jeg det blir resultatet hvis bedehusfolket følger ditt råd. Den liberale teologi blir mer og mer ufarligjort. På den måten sniker den seg sakte men sikkert inn i større deler av kristennorge. Det vil jeg advare sterkt i mot.

Utover det har jeg ingen kommentarer. 

Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
anbefalingen du har gitt tror jeg det blir resultatet hvis bedehusfolket følger ditt råd. Den

Jeg har inntrykk av at det er bedehusfolket som nå skriker over seg fordi kirken har gjort et vedtak i strid med det evangelikale syn. Men er disse medlemmer av kirken? Hvis de hadde et ønske om å bevare det bestående uten å være medlem kan man ikke med rimelighet kjefte på en organisasjon man ikke er med i for at den skal bli som deres egen. Når man ikke er medlem bør man spille sine argumenter med en sterk grad av sordin slik at det aktuelle trossamfunn får forme sin egen identitet. 

Kommentar #16

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Mange bedehusfolk er medlemmer av DNK

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har inntrykk av at det er bedehusfolket som nå skriker over seg fordi kirken har gjort et vedtak i strid med det evangelikale syn. Men er disse medlemmer av kirken? Hvis de hadde et ønske om å bevare det bestående uten å være medlem kan man ikke med rimelighet kjefte på en organisasjon man ikke er med i for at den skal bli som deres egen. Når man ikke er medlem bør man spille sine argumenter med en sterk grad av sordin slik at det aktuelle trossamfunn får forme sin egen identitet.

Takk for ærlig og konstruktivt innspill. 

Jeg tror jeg kjenner bedehuslandskapet ganskje godt. Jeg vet at de aller fleste som er aktive i bedehusarbeidet fortsatt er medlemmer i DNK. 

Tradisjonelt sett har det vært et tett samarbeid mellom DNK og organisasjonene som har sitt tilhold på bedehusene. Den situasjonen som nå utspinner seg i DNK mener jeg utfordrer dette samarbeidet. 

Derfor er det som skjer i DNK av stor interesse for oss som har en tilknytning til organisasjoner som tradisjonelt har hatt et nært forhold til DNK. 

Håper dette var avklarende svar på ditt innspill. 

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Personhets?

Publisert rundt 6 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
Har ikke behov for å utdype så mye mer utover det jeg allerede har skrevet bortsett fra en liten kommentar:

Jeg tror ikke hensikten din har vært snikinføring av liberal teologi. Men med den anbefalingen du har gitt tror jeg det blir resultatet hvis bedehusfolket følger ditt råd. Den liberale teologi blir mer og mer ufarligjort. På den måten sniker den seg sakte men sikkert inn i større deler av kristennorge. Det vil jeg advare sterkt i mot.

Utover det har jeg ingen kommentarer.

Nå er jo for så vidt ikke dette mitt bord - men jeg synes en del av reaksjonene fra "Bedehusland" smaker av en nokså usympatisk personhets mot Karl Johan Hallaråker.  Jeg må si at jeg er ganske forundret over mangelen på velvillig lesning av hans innlegg.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
Tradisjonelt sett har det vært et tett samarbeid mellom DNK og organisasjonene som har sitt tilhold på bedehusene. Den situasjonen som nå utspinner seg i DNK mener jeg utfordrer dette samarbeidet.

Derfor er det som skjer i DNK av stor interesse for oss som har en tilknytning til organisasjoner som tradisjonelt har hatt et nært forhold til DNK.

Håper dette var avklarende svar på ditt innspill.

Ja det er greit for meg. Jeg er selv ikke medlem i DNK så jeg holder en lav profil mht hvordan de skal ordne seg, Generelt synes jeg de som ikke er medlemmer skal det men ser at det er mange på VD som hyler over seg rundt det som skjer i en organisasjon jeg betviler at de er medlem i. Derfor mitt hjertesukk. 

Og som Johannessen også skriver har det vært mye tildels skamløs utskjelling av td Hallaråker men heldigvis ble det slettet. 

Kommentar #19

KJ T

7 innlegg  30 kommentarer

Kyrkja ei andeleg havarert skuta

Publisert rundt 6 år siden

Skal kristne forsatt vera medlemmar i ei andeleg havarert kyrkja, eller skal dei melda seg ut og gå for ein forsterka satsing på dei frie kristne organisasjonane.

Sjølv syns eg tida for utmelding er overmoden. Ville apostlane anbefalt dei kristne i si tid å finna andeleg husrom, og stå under vranglærande forkynning frå eit andeleg havarert samfunn ? Eller ville dei heller sagt at det er betre du finn eit samfunn av kristne som forkynnar Guds ord i sanning ?

Eg syns det er feil av Halleråker å rosa dei som vil at kyrkja skal kunne blanda sanning og løgn, lys og mørke.

Korleis ville det sett ut visst det på indremisjonen sitt bedehus Betlehem i Bergen hadde vorte praktisert denne blandinga av lys og mørke.

Då kunne forsmalinga ein dag høyrt ein forkynnar som sa at homofilt samliv er i samsvar med Guds gode vilje, og at personar av same kjønn kan gifta seg. Forkynnaren kunne sagt at homofilt samliv ikkje er synd, og at ein difor ikkje treng og omvenda seg frå dette. Neste dag kan ein anna forkynnar seia at homofilt samliv er i strid med Guds gode vilje, og at bibelen forbyr personar av same kjønn og gifta seg. Forkynnaren kunne sagt at homofilt samliv er synd, at ein er nødt å omvenda seg frå synda for det handlar om evig fortaping eller evig liv ilag med Jesus.

Er det andeleg klokt å melda barn inn i denne havarerte kyrkja, er dette ein trygg plass for dei å voksa andeleg, eller aukar ein faren for at dei vert villeia no eller i framtida ved å leda dei inn i eit havarert andeleg felleskap ? Sjølv er eg ikkje i tvil om svaret.

Jesaja 5, 20-21

"20Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

21Ve dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tanker!" 

Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå –

Publisert rundt 6 år siden

Dette er et eksempel på jødisk skrift.

Bildet kom desverre ikke med, men de fleste kjenner jo jødisk skrifttegn med de små tegnene (tødlene) er til for pynt.

Jesus sa

17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Ja det var disse små tødlene Jesus siktet til.

Det er funnet kopier i dødehavsrullene og de er eksakt like med dagens utgave.

Tenk om det var en eller annen  skriftlærd som ville forandre på noe, han visste bedre hva Gud egentlig mente. Vi hadde fått en helt annen bibel.

Det er altså disse selvbestaltede dagens skriftlærde som vil snu oppned på skriften og det går ikke an.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere