Jon Kvalbein

71

Kan vi akseptere to syn i kirken?

Kan bibeltro kristne akseptere at det finnes to likestilte og velbegrunnende syn på homofilt samliv i kirken?

Publisert: 21. okt 2015

Resultatet av høstens kirkevalg viser at et flertall i Kirkemøtet vil stemme for at homofile par skal få gifte seg i kirken. Biskopene synes å enige om at vi må akseptere at det finnes to velbegrunnede og likeverdige syn på vielse av homofile par i Den norske kirke. Men for å ivareta enheten i kirken vil de gi reservasjonsrett til prester som av samvittighetsgrunner ikke kan medvirke. Denne artikkelen vil ta fram argumenter imot å akseptere to syn.

At det finnes to syn blant medlemmer i kirken, betyr selvsagt ikke at begge bør aksepteres. Over 70 prosent av det norske folk er døpte medlemmer i Den norske kirke. Blant disse finnes motstridende syn på en rekke spørsmål som dreier seg om troslære og etikk. Men Den norske kirke har ett trosgrunnlag, nemlig Den Hellige Skrift og bestemte oldkirkelige og evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter. Biskoper og prester har forpliktet seg til å lære og forkynne i samsvar med dette trosgrunnlaget. Det må også forplikte Kirkemøtet.

Deto syn som biskopene vil ha oss til å akseptere, kan formuleres slik: Bibelen tillater ikke ekteskap mellom to av samme kjønn. Alternativt: Bibelen tillater ekteskap mellom to av samme kjønn. Logisk utelukker disse to påstandene hverandre gjensidig. De kan ikke være sanne samtidig og kan derfor ikke være likeverdige. De to syn er heller ikke like velbegrunnede. Det er bred enighet blant teologer om at alle bibelsteder som omhandler ekteskapet og homoseksuelle adferd, er klart avvisende til homofilt samliv. Påstander om at apostlene ikke kjente til homoseksualitet slik vi kjenner den i dag, er blitt grundig tilbakevist. Det finnes heller intet grunnlag for å hevde at Bibelens tale om kjærlighet gir grønt lys for ekteskap mellom to av samme kjønn (kfr Rom 1:24-28, 1 Kor 13:5, 1 Joh 5: 3). For at et lærestandpunkt i kirken skal være velbegrunnet, må det være begrunnet i Guds Ord. Det liberale synet er i strid med Skriften og kan derfor ikke kalles «velbegrunnet».

La meg fremsette en generell påstand: Der et restriktivt og et liberalt syn blir ansett som like gyldige, har man i praksis gjort det restriktive synet ugyldig. Anvendt på ”nei” og ”ja” til homofilt samliv, betyr dette at der disse to syn blir ansett som like gyldige, vil ”nei”- synet i praksis være forkastet. Det vil bli omtalt som intolerant og diskriminerende. Dersom det restriktive synet bygger inn en aksept av det liberale, har det i realiteten opphevet seg selv. Ingen bør la seg lure. To motstridende syn kan ikke legges til grunn for kirkens liturgi. Har Kirkemøtet innført en liturgi for ekteskapsinngåelse mellom to av samme kjønn, ja, da er den liberale «kjønnsnøytrale» ekteskapsforståelsen samtidig godkjent som Den norske kirkes offisielle lære! Da er vi som vil fastholde at den bibelske sannhet at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne, kommet i strid med Den norske kirkes lære.

For å få oss til å godta kirkens nye lære, tales det om å gi prester reservasjonsrett. Hva betyr dette? Å reservere seg innebærer at man er fritatt fra normen. Helsepersonell har reservasjonsrett slik at de kan bli fritatt for å medvirke ved abortinngrep. Å medvirke er det normale og rette ifølge abortloven, fritak er unntaket. En prest skal altså normalt ektevie to av samme kjønn. Det hører med til stillingen. Men det er tillatt å si nei. Det er ikke vanskelig å spå at en slik reservasjonsrett vil bli kortvarig. Presset mot dem som reserverer seg vil blir stort, for noen uutholdelig. Mange spørsmål melder seg: Skal reservasjonsretten bare gjelde prester? Hva med andre ansatte i kirken? Kan kateketer lære konfirmantene at ekteskapet i Bibelen er avgrenset til mann og kvinne? Kan organister nekte å medvirke ved likekjønnede vielser? Kan hele menigheter reservere seg mot at slike vielser finner sted i deres kirke? La oss være realister. I lengden vil verken Kirkemøtet eller biskopene tolerere at det finnes to likeverdige syn i kirken. Alt som kan synliggjøre en læresplittelse vil bli motarbeidet. Åpen kirkegruppe har talspersoner som har hevdet at å nekte homofile par rett til å gifte seg i kirken, er å frata dem menneskeverd. For dem dreier det seg ikke om to likeverdige syn, det er kirkens tradisjonelle syn som er uakseptabelt. Å gi reservasjonsrett kan imidlertid være tjenlig for å gi flest mulig tid til å tilpasse seg nyordningen.

Striden om homofile pars rett til å gifte seg i kirken er egentlig bare et symptom på en dyptgående teologisk splittelse som dreier seg om bibelsyn, kirkesyn og rettferdiggjørelseslæren. En kirke kan selvsagt leve godt med at medlemmene har ulike syn på mange spørsmål. De kan ha motstridende politiske preferanser og ulike syn på prioriteringer og arbeidsmetoder i en menighet. Til kirkens enhet er det ifølge Augustana VII tilstrekkelig å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Men «evangeliets lære» avgjøres ikke med utgangspunkt i folks fornuft, følelser eller erfaringer. I en reformatorisk kirke er Skriften den eneste normen for tro, lære og liv. Innfører kirken en liturgi for vigsel av to av samme kjønn, er kirken kommet i strid med sitt eget normgrunnlag. Bibeltro kristne kan aldri godta dette.

Til grunn for Den norske kirkes demokratiske ordning ligger et kirkesyn der alle døpte regnes som kristne, uansett hva de tror og hvordan de lever. Men Jesus omtaler «sine får» som de som hører hans røst og følger Ham ( Joh 10:3). Da disiplene første gang ble kalt kristne, var det de utenforstående som gav dem denne betegnelsen, fordi de kristne skilte seg ut ved at de med ord og gjerning viste at de ville følge Kristus. Augustana IV taler om rettferdiggjørelse ved tro. Den kristne tro har et innhold. Når den felles trosbekjennelsen fremsies høyt i kirken hver søndag, er det for å minne hverandre om dette. Augustana XII lærer at de som er falt fra etter dåpen, kan få tilgivelse når de omvender seg, angrer og tror at syndene forlates for Kristi skyld. 1 Joh 1:5f viser oss at det er umulig å leve i lyset og samtidig vandre i mørket – det vil si fastholde og forsvare et liv i synd. En sann Jesu Kristi kirke kan aldri godta og velsigne noe som Skriften omtaler som synd. En slik kirke fremtrer som en løgnkirke. Vi skal alle stå til ansvar for Guds domstol - også de som er blitt forført og de som forfører.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Fleire enn bibeltru?

Publisert over 5 år siden

Dette er svært godt tenkt og skrive av Jon Kvalbein - og eg deler mange av synspunkta.

Eg er vel likevel ikkje av dei som kan smykka meg med merkelappen "bibeltru" - og får vel vedgå at dei fleste standpunkta mine har eg tenkt ut sjølv. Eg deler heller ikkje eit syn om at homofilt samliv er "synd" - sjølv om eg har lese dei skriftstadene Kvalbein syner til. Det er ikkje sikkert at dei formene for homofilt samliv du fann i antikken var "det same" som dagens ekteskapsliknande parforhold bygt på kjærleik i staden for begjær.

Likevel er Kvalbein sin logikk temmeleg vasstett. Og dette dreier seg ikkje om å anerkjenna homofilt samliv som noko anna enn ekteskap. Det alternativet som ligg på bordet er at ein skal anerkjenna homofilt samliv som det same som det grunnleggjande i samfunnet: Den tokjønna familien. Og dette er meir tungtvegande for min del enn det som blir eit hypotetisk ønskje om å finna ei eller anna form for kyrkjeleg anerkjenning av homofilt samliv.

Eg synest også Kvalbein sine argument for at ein "reservasjonsrett" ikkje løyser problemet er overtydande.

Då blir spørsmålet mitt: Er det noko anna ein kan gjera? Biskop Sommerfeldt uttrykte også at reservasjonsrett ikkje var noko god løysing. Finst det andre?

Dei siste to hundre åra har tunge miljø innanfor den norske kyrkja hevda at den offisielle kyrkja for med vranglære. Det har ikkje vore friksjonsfritt, men det har gått. Har ein snudd alle steinar for å finna noko som er meir relevant enn ein "reservasjonsrett"?

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jon Kvalbein. Gå til den siterte teksten.
Der et restriktivt og et liberalt syn blir ansett som like gyldige, har man i praksis gjort det restriktive synet ugyldig. Anvendt på "nei" og "ja" til homofilt samliv, betyr dette at der disse to syn blir ansett som like gyldige, vil "nei"- synet i praksis være forkastet. Det vil bli omtalt som intolerant og diskriminerende.

Logikken i dette innlegget oppfatter jeg som ikke holdbar. Det siterte er det verste eksemplet. At noe vil bli omtalt av enkelte intolerante som intolerant og diskriminerende, gjør ikke et syn ugyldig. Det er ikke en sammenheng mellom disse størrelsene, ikke i praksis og definitivt ikke formelt.

Vi som er bibeltro, men liberale, liker ikke at de konservative kaller seg bibeltro og sier at de som ikke deler deres syn på hva som står i Bibelen, ikke er bibeltro. Det er en meningsløs språkbruk å kalle seg bibeltro og samtidig hevde at deres tolkning av Bibelen er den eneste sanne. Det er meningsløst at bare de som tolker sin Bibel konservativt skal kalle seg bibeltro. Vi er like bibeltro vi som er mer liberale.

Så hevdes det at to motstridene syn ikke kan ligge til grunn for liturgien. Det er en snodig påstand som står i stil med å påstå at å innføre en liturgi er å godkjenne noe som den offisielle lære. Det er det selvsagt ikke. Man kan ha liturgi som kun støtter seg på det ene synspunktet i kirken. Det er ikke vist at dette er umulig.

Gjennomgangen av teologisk begrunnelse for de to standpunktene er sterkt farget av forfatterens eget syn. Det er overhodet ikke enighet om at det liberale synet er i strid med Skriften og ikke like velbegrunnet som det konservative. Det er nok av tråder og innlegg på forumet her som viser det.

En sann kirke bør selvsagt ikke velsigne noe som er synd. Spørsmålet her gjelder hva som utifra Skriften er synd, homofilt samliv eller diskriminering av homofilt samliv? Det er ingen grunn til at kirken ikke kan leve godt med begge disse synene, Augustana VII understreker jo dette.

Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Logikken i dette innlegget oppfatter jeg som ikke holdbar. Det siterte er det verste eksemplet. At noe vil bli omtalt av enkelte intolerante som intolerant og diskriminerende, gjør ikke et syn ugyldig. Det er ikke en sammenheng mellom disse størrelsene, ikke i praksis og definitivt ikke formelt.

Det blir nok akseptert noen år, men så blir det ansett som uakseptabelt og uanstendig og dermed umulig å opprettholde i det lange løp.Toleranse holdes høyt i hevd, men når det er intolerant og inhumant så gjelder ikke toleransen lenger.

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

@ Solli

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Logikken i dette innlegget oppfatter jeg som ikke holdbar. Det siterte er det verste eksemplet. At noe vil bli omtalt av enkelte intolerante som intolerant og diskriminerende, gjør ikke et syn ugyldig. Det er ikke en sammenheng mellom disse størrelsene, ikke i praksis og definitivt ikke formelt.

Da har du ikke fulgt mye med, Solli.

I praksis fikk vi bevis for dette i sommer da NLM ble kritisert for sin praksis og sitt verdidokument på deres skoler. Da sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik at "Vi er kommet lenger enn dette". Med andre ord; et slikt ståsted er ikke gyldig lenger.

Vi ser det igjen nå i saken om Sandnes Kirkelige Fellesråd sitt vedtak om å ikke ansette homofile i vigslede stillinger. Biskop Pettersen sier til Stavanger Aftenblad; "Dette kan ikke bli stående som et politisk vedtak". Det er lite i Pettersens uttalelser som vitner om at hverken vedtaket eller synet er gyldig.

Kommentar #5

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ein spade er ein spade

Publisert over 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
I praksis fikk vi bevis for dette i sommer da NLM ble kritisert for sin praksis og sitt verdidokument på deres skoler. Da sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik at "Vi er kommet lenger enn dette". Med andre ord; et slikt ståsted er ikke gyldig lenger.

Det er heilt opplagt at Halsne har rett her, og det finst fleire døme. Det er ein illusjon å tru at ein her vil ha "to like riktige standpunkt" i kyrkja. Det vi ser er ein salamitaktikk, og fornekting forandrar ikkje på dette.

Kommentar #6

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord; et slikt ståsted er ikke gyldig lenger.

Nå må vi se på hvem som har den formelle makten her. At enkelte personer bruker hersketeknikker med utsagn om "at vi burde komme lenger", betyr ikke at hun har noen makt til å erklære noe i kirken ugyldig. Det er opp til kirken selv og ingen andre å bestemme hva som er gyldig kirken. Det er ingen formelle grunner og ei heller praktiske hidringer for at to syn innad i kirken skal fungere.

Kommentar #7

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Det liberale er i ferd med å bli totalitært

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Nå må vi se på hvem som har den formelle makten her. At enkelte personer bruker hersketeknikker med utsagn om "at vi burde komme lenger", betyr ikke at hun har noen makt til å erklære noe i kirken ugyldig. Det er opp til kirken selv og ingen andre å bestemme hva som er gyldig kirken. Det er ingen formelle grunner og ei heller praktiske hidringer for at to syn innad i kirken skal fungere.

Det virker ikke som du ser den ideologiske sprengkraften i dette. Hva som er formelt riktig er bare et vedtak unna å bli endret. Det er ikke interessant. Det sentrale er det enorme presset man utsettes for av en nærmest samlet elite, mediebransje og opinion. NLM fikk smake pisken i sommer og ble utsatt for direkte press om at statsstøtten ble fjernet fra et nærmest samlet politikerkorps. Jeg hørte ingen politikere, ei heller fra KrF, som forsvarte NLM sitt ståsted. Grøvan og Ropstad forsvarte riktignok NLM sin rett til å være annerledes, men ståstedet forsvarte ingen.

I en slik setting kan man være prinsipiell og snakke om hva som formelt er riktig, men igjen; det er et simpelt vedtak unna å bli mer enn retorikk. Det liberale er i ferd med å bli totalitært. Og legg merke til at det kulminerer i kampen om ekteskapet. Det burde få øynene opp for noen og en hver av oss. For hva er det med dette spørsmålet som gjør at de liberale ikke kan godta det klassiske synet på ekteskapet?

Forøvrig har jeg ikke fått svar på hva vi skal si om Pettersen sitt utspill; "Dette kan ikke bli stående som et politisk vedtak"?

Er det også "bare" hersketeknikk?


Kommentar #8

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Det liberale er i ferd med å bli totalitært. Og legg merke til at det kulminerer i kampen om ekteskapet. Det burde få øynene opp for noen og en hver av oss. For hva er det med dette spørsmålet som gjør at de liberale ikke kan godta det klassiske synet på ekteskapet?

Neida, det liberale er ikke i ferd med å bli totalitært. Men det kan føles sånn når man er utsatt for kritikk uten evne å vilje til å forsvare seg. Vi liberale kan selvsagt godta det klassiske synet på ekteskapet, dvs at andre har det og praktiserer det. Vi hevder dog vår rett til å være uenige.

Og ja, jeg ser ikke grunn til å fyre opp under noen sprengkraft. Kirken har til alle tider hatt en del mennesker som har ønsket splittelser eller ønsker andres tanker undertrykt. Det er ingen grunn til å oppildne til slik oppførsel, men heller peke på at langmodighet er en åndens frukt. Det er muligens det biskop Pettersen oppmoder til også. Uansett er det formelle og hva kirken i sine organer selv mener som er viktig, ytre press er uvesentlig og noe en må leve med som gode kristne.

Kommentar #9

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

En uvanlig tilnærming

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det er muligens det biskop Pettersen oppmoder til også.

Om du mener Pettersen oppmoder til langmodighet ved å si at dette vedtaket ikke kan bli stående, så kan jeg bare si at jeg nok aldri har hørt lignende tilnærming.

Og vi har forsvart oss. Selv om du måtte mene at vi hverken har evne eller vilje, så har vi det. Debattfora, leserinnlegg osv. Det er bare å søke på nettet.

Men det kan også være vanskelig å komme til orde, Solli. Som et eksempel på det kan jeg nevne at Spillerom på NRK 2 hadde et langt innslag med Per Erik Hillestad og Solveig Slettahjell om synet på homofil vigsel. Jeg spurte NRK om de med et konservativt syn fikk samme mulighet, men fikk aldri svar. Og uten å ha statistikk på dette, mener jeg bestemt å kunne hevde at de med et liberalt syn på homofilt ekteskap har kommet til orde ved langt flere anledninger i riksmedia enn de med et konservativt syn. Korriger meg om jeg tar feil.

Twittermelding til NRK P2

Spillerom på NRK P2 26. august 2015

Vi kommer ikke lenger her.

Kommentar #10

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

To syn i kirken

Publisert over 5 år siden

Jeg må si meg enig med Kvalbein at det er uforståelig med to forskjellige syn på samkjønnede ekteskap innen kirken. Vi har jo ikke en delt Gud, som mener begge deler. Vi må her akseptere det som står i Guds Ord eller ikke. Vi står fritt til å velge, men det får konsekvenser for oss hva vi velger å tro. Vi er over 7 milliarder mennesker på jorden, og om vi alle skulle tolke dette forskjellig hadde det blitt et totalt kaos. I dagens situasjon kommer jeg til å tenke på det som slangen (djevelen) sa til Eva i 1. Mosebok 3 " Har Gud virkelig sagt ?.." Guds Ord er suverent og inspirert av Gud selv, er uforanderlig med tidene og er fullt av visdom. Gud ser mye lengre enn oss, og hans bud til oss er til best for oss både på kort og lang sikt. Gud hadde en hensikt med sitt skaperverk. Menneskene skulle forøke seg og befolke jorden . Samkjønnede forhold kan ikke oppfylle det. Guds ord er klart og tydelig her. Om vi velger å overprøve det som står det, gjør vi oss til dommere over Guds Ord og Gud selv. Er vi klokere enn Ham ? Jeg tror ikke det. Gud er kjærlighet,og han har grenseløs kjærlighet til alle mennesker. Men Guds kjærlighet behøver ikke å stemme overens med vårt snevre syn på kjærlighet, som oftest handler om bare følelser. Gud sier jo selv  i sitt ord at om vi elsker han, holder vi hans bud. Hvor er hans bud ?? De står skrevet i Bibelen. Jeg tenker ikke da på de 10 bud , vi lever i den nye pakts tid, under nåden. Om vi er født på ny har vi fått skrevet disse budene eller veiledninger i våre hjerter. Da ønsker vi å leve etter dem og ikke etter våre egne tolkninger av dem. Vi ønsker å ydmyke oss under Guds vilje, og det gir glede i våre hjerter og fred i våre sinn. Om vi lever på kompromiss med Guds ord mister vi gleden i Gud. Gud hater kompromiss. Se i Joh. Åpenbaring med henblikk på de 7 menighetene der han beskriver Guds syn på nicolaiittenes   lære, som gikk på kompromiss med sannheten. Hvordan skal det gå med dette vår kjære land når flere og flere som kaller seg kristne velger å gå på kompromiss med Gud Ord. Det fører til lunkenhet og frafall. Vi trenger istedet brennende kristne som står urokkelig fast på Ordet og ikke lar seg forføre av tidsånden i vår tid

Johannes Taranger

Hvitsten

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Storsalen er bibeltro

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
En sann kirke bør selvsagt ikke velsigne noe som er synd. Spørsmålet her gjelder hva som utifra Skriften er synd, homofilt samliv eller diskriminering av homofilt samliv?

Solli, på din profilside profilerer du deg som medlem av Storsalen, men her er det vel på sin plass å gjøre oppmerksom på at Storsalen menighet ikke deler ditt teologiske syn. Styret og ledelesen i Storsalen er tydelige på at ekteskapet mellom én mann og én kvinne, herunder retten for barn til å kjenne både sin mor og sin far, er den bibelske definisjonen på ekteskap. Storsalen er en stor kirke nettopp fordi de tar hele Bibelen på alvor, og i disse spørsmålene opplever jeg at du koker en meget tynn teologisk suppe.

Jeg vil forøvrig gjøre oppmerksom på at jeg ikke har noen formelle bånd til Storsalen, men jeg var med i pionertiden med å bygge opp G2 i 1998/99, og når jeg er i Oslo, ikke hjemme på trøndersk jord, er Storsalen mitt fellesskap.

Kommentar #12

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Jesu menighet har ett syn.

Publisert over 5 år siden

1 Kor 5,12-13 Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!

1 Kor 6,1-3 Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige? 2 Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv! 

Jon Kvalbein har rett, det finnes kun ett syn.  Det finnes heller ikke liberale kristne.

Rom 8,9 Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. 

1 Kor 2,12 Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. 

Disse Bibelordene taler for seg selv.

Kommentar #13

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Geir Solli.  Gå til den siterte teksten.

"Vi som er bibeltro, men liberale, liker ikke at de konservative kaller seg bibeltro og sier at de som ikke deler deres syn på hva som står i Bibelen, ikke er bibeltro. Det er en meningsløs språkbruk å kalle seg bibeltro og samtidig hevde at deres tolkning av Bibelen er den eneste sanne. Det er meningsløst at bare de som tolker sin Bibel konservativt skal kalle seg bibeltro. Vi er like bibeltro vi som er mer liberale."

Dette blir meningsløst.  Det som står enkelt og klart i Bibelen skal ikke tolkes, det kan ikke misforståes. Kristenlivet handler om lydighet mot Kristus.  Er du liberal er du ikke bibeltro, du er ulydig.  Guds Ord er klart og utvetydig når det gjelder homofili og ekteskap.

2 Tim 3,16-17 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

2 Tim 4,3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. 4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 

Kommentar #14

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
men her er det vel på sin plass å gjøre oppmerksom på at Storsalen menighet ikke deler ditt teologiske syn

Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å gjøre oppmerksom på Normisjons teologiske syn. Det faktum at jeg i snart 20 år har gått jevnlig i en menighet, betyr ikke at jeg deler mye av det teologiske synet.  Men det betyr at jeg har fått med meg hvor menigheten offisielt står selv om det predikes lite om dette og medlemmene har ulike syn. Storsalen er en stor menighet fordi den har stor tilvekst av nye medlemmer som flytter til Oslo hvert år og fordi det er et godt miljø med en ungdommelig profil. Det teologiske synet tror jeg betyr meget lite.

Jeg koker forøvrig ingen teologisk suppe. Jeg påpeker kun at vi er mange som mener at den liberale suppen er god, tykk og kraftfull, mens den konservative suppen er overkokt og utgått på dato. Poenget var uansett at den påstanden i startinnlegget om at det liberale synet ikke er holdbart utifra Skriften, er bare en påstand. Å fremstille dette som en objektiv sannhet er bare ufint og lite redelig. Det er et syn, ikke en objektiv sannhet vi kan enes om. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere