Per Steinar Runde

229

Gjev Vårt Land og media oss innsikt eller ideologi?

Ei annonse for abonnement i Jubileumsavisa til Vårt Land lovar oss innsikt i dagens samfunn. Ser ein på innhaldet, kan ein med god grunn spørje om dette stemmer. Men i så måte er avisa i "godt" selskap.

Publisert: 4. sep 2015

Dette innlegget var skrive som ein kommentar til Jubileumsavisa til Vårt Land og publisert på document.no 1. september. Men dei redaksjonelle val som prega denne spesialutgåva var nokså representative for dei fleste andre dagane i året og ikkje berre for avisa Vårt Land, men også for andre medieredaksjonar med langt større ressursar. Dei driv alle i stor grad med kampanjejournalistikk, der viktige fakta og forklaringar blir utelatne for at bilde og tekst skal få den tilsikta effekten. Dette gjeld framfor alt i spørsmål som har med flyktningar, asyl og innvandring å gjere. I dagens nummer av VL får slikt stoff dei første ti sidene av avisa, og med eit mikroskopisk unntak har alle oppslaga same tendens. Ein kommentar på side 4, "Fusk eller fakta?", kan nesten tolkast som om avisa vurderer fakta som mindreverdig. Journalisten spør: "Vil vi ha politikere som er gode på å spille kunnskapsspill eller signalisere tydelige verdivalg?"

For å finne ein faktaorientert journalist i pressa, må eg til nynorskavisa Dag og Tid, som har journalisten Jon Hustad og i tillegg ein god kommentator i Kaj Skagen. Men når det gjeld migrasjon, er det ingen som slår nettstadene rights.no, med tre medarbeidarar (Rita Karlsen, Hege Storhaug og Nina Hjerpset-Østlie) og minimalt med offentleg støtte, og document.no, som er basert på dugnad og frivillige bidrag. Artiklane der gjev på ein dag meir fakta og innsikt om temaet enn NRK, TV2 og dei største avisene gjev på ein månad. På rights.no kan ein i dag lese meir enn 1,2,3,4,5 artiklar som viser dette, og document,no har endå fleire, m.a. desse av Hans Rustad, Christian Skaug: 1,2,3,4,5. Talande er det også at somme må skrive under pseudonym, som t.d. Mimisbrunnr, sjå 1,2 og her. Det er ei skam og ein falitt for resten av media med million- og milliardressursar at dei ikkje kan måle seg med ein handfull idealistar, som til dels brukar si fritid på dette. Eg vil lesarane skal ha dette som utgangspunkt når eg her tuktar Vårt Land, som er minst like einsidig som andre aviser og TV-media.

Vårt Land feira 31. august at avisa er 70 år ved å gje ut eit jubileumsnummer med same format og fontar som ho hadde ved starten i 1945. I ein annonse for abonnement på framsida blir lesaren lovd "innsikt i de mest samfunnsaktuelle debattene". Ved å sjå på leiarartikkelen og nokre av hovudoppslaga kan ein finne ut om avisa held løftet om større innsikt eller om det faktisk er noko heilt anna ho byr på. For innhaldet skil seg ikkje det spor frå den redaksjonelle linja Vårt Land har følgd siste åra.

Leiaren er både ei lovprising og ei uhyre sterk fordøming. Lovprisinga gjeld Shoaib Sultan, tidlegare generalsekretær i Islamsk Råd Norge, som blir omtalt som "en respektert miljøpolitikar og antirasist" og karakterisert som "saklig og beundringsverdig sindig". Fordøminga gjeld "det uregjerlige sjiktet av mobbere på sosiale medier", som visstnok driv med "perverterte utspill" og "lever av å hate". Bakgrunnen er at Sultan både i papiravisa og på Verdidebatt har fått hovudoppslag for ei personleg ytring om han no vil stengje FB-sida si for "nettroll", og der han får presentere seg som ein tvers gjennom kulturliberal ordførarkandidat i Oslo for MDG. Det ser likevel ikkje ut til at han har fått verre kommentarar på FB enn det  samfunnsredaktør Berit Aalborg i same nummer seier blir profilerte kvinnelege politikarar til del. Både Kjell Skartveit og Kent Andersen har gitt Sultan og Vårt Land ein nødvendig leksjon i kva det vil seie å skrive sakleg og ikkje personfiksert. Difor vil eg berre legge til at for Hege Storhaug, ein framståande, kunnskapsrik og modig debattant som faktisk må bu på hemmeleg adresse, har det ikkje vore tilsvarande støtte å hente på leiarplass i Vårt Land, men tvert om hetsing og oppslag der avisa spelar på lag med dei verste "antirasistane" i landet.

Heller ikkje intervjua på framsida gjev anna innsikt enn i synspunkta til framståande opinionsdannarar. President Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors proklamerer at vi må få slutt på krigen, hjelpe flyktningar i Syria og nabolanda, og hjelpe dei som no flyktar til Europa og Noreg. Problemet er berre at det første er utanfor vår kontroll, det andre er det brei semje om og kva som ligg i det tredje, er høgst uklart. Mollekleiv minner om Balkan-krigen, då 13000 bosniarar fekk opphald på kollektivt grunnlag. Tanken var at dei skulle returnere når krigen var over, men alt etter tre år vart tilbakereisa gjort frivillig. Berre eit fåtal eldre tok i mot sine femten tusenlappar og fór. Men på eitt punkt har Mollekleiv rett: Den tilstrøyminga av flyktningar og migrantar som vi no ser, er berre starten.

Sturla Stålsett, som m.a. er styreleiar i Frivillighet Norge, er ikkje mindre snau på vegne av nordmenn: Vi må ta i mot dei som kjem. Med utsegna "på lang sikt er integrering det viktigste" opnar han for varig opphald for alle. Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen hevdar at "Europa har mer enn nok ressursar", og at Noreg "som et rikt land som anser seg som en humanitær stormakt, har både råd og en moralsk forpliktelse til en tredobling av hjelpen til Syria-flyktningene". Det er helst Egeland og likesinna som trår etter slik stormaktsstatus for Noreg, og som "gløymer" at Europa er nedtyngd av gjeld og arbeidsløyse etter eksport av arbeidsplassar til Asia.

Inne i Jubileumsnummeret har Per Midteide, tidlegare generalsekretær i Baptistsamfunnet og i Kirkens Nødhjelp, fått ordet. Han legg ikkje skjul på kva vi kan vente oss:

 "Vi er vitne til en folkevandring som er i ferd med å endre Europa..Det kan utvilsomt ha konsekvenser for vår økonomi og etniske sammensetning.. Våre nære slektninger som levde før 2. verdenskrig, ville neppe kjenne seg igjen i Oslos gater i dag (Min kommentar: Det gjer heller ikkje eg, som var student på 1970-talet).. Hvordan vil kommende slekter bedømme oss dersom vi ikke tar vår del av ansvaret for flyktningstrømmen?"

Også eg har tenkt på kva etterkomarane våre vil tru om oss. Min konklusjon er at dei vil døme dagens multikulturelle ideologi som rein galskap, like blåøygd og livsfjern som sverminga for massemordarane Mao og Pol Pot på 70-talet, men uhyre meir øydeleggande sidan mange godt vaksne folk i sentrale maktposisjonar no vil ofre sivilisasjonen og etterslekta vår for ein utopisk ide, som Midteide formulerer slik:

"Hva om vi dropper engstelsen for omveltningen i Europa? Hva om vi satte inn energi og studier på hvordan vi kan skape et nytt og spennende Europa - et Norge som er i endring, forskjellig fra det vi kjenner i dag. La oss se på nye grupper av mennesker, et annerledes samfunn, som en utfordring, men også som en mulighet for nytenking og nyskaping."

Ved sidan av leiaren om Sultan og han 'brødre", utlagt som andre muslimsk truande, har det også blitt plass til eit intervju med sjefredaktør Simonnes på side 3.Der spør Kjell Kvamme om det er pga spenningar i samfunnet at Vårt Land skriv så mykje om muslimar. Simonnes sitt svar går på religionsfridom og respekt for folk si tru og klesdrakt, men poenget mitt her er at han godtek det spørjaren impliserer om VL og muslimar. Sjefredaktøren i ei avis som hardnakka har nekta for at det skjer ei islamisering av samfunnet, vedgår såleis at stoff om islam har fått setje eit stadig sterkare preg på hans eiga avis. Det er difor ikkje det minste rart at Faten Mahdi Al-Hussaini og leiar av Minotenk, konvertitten Linda Noor, gjev Vårt Land slik positiv attest. Det same gjer sjølvsagt også NOAS-leiar Ann-Magrit Austenå og politikarane Abid Raja, Mani Hussaini og Prableen Kaur. Også eit spekter av politikarar med norsk bakgrunn, frå SV til FrP, er høflege og velvillige overfor jubilanten. Men utan tvil er Christian Tybring-Gjedde nærast sanninga når han seier:

"Den (avisa Vårt Land) fremmer et politisk korrekt kristensosialistisk budskap og er dessverre ikke lenger en alternativ stemme. Ønsket om å verne om Norges kristenkulturelle identitet drukner i barmhjertighetsideologiens åpne grenser. Vårt Land bør leses  av dem som ønsker å styrke sin overbevisning om at verdens elendighet i bunn og grunn skyldes Vestens manglende sjenerøsitet og bistand".

Vårt Land ønskjer seg ikkje berre ti tusen eller fleire immigrantar frå det muslimske Midtausten, men i følgje Simonnes også like mange nye fulltids abonnentar.Då har eg eit godt råd til redaksjonen: Gje lesarane først fakta, så tek dei med glede i mot fakturaen også! Propaganda for utopiske ideologiar vil stadig færre vere villige til å betale for. Å halde seg til sanninga er også eit sentralt bibelsk bodskap. Apostelen Paulus held rett nok fram kjærleik som det største, men ein politikk som gjev samanbrot for vår eigen sivilisasjon, er korkje kjærleg eller kristeleg.

3 liker  
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hvordan?

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land ønskjer seg ikkje berre ti tusen eller fleire immigrantar frå det muslimske Midtausten, men i følgje Simonnes også like mange nye fulltids abonnentar.Då har eg eit godt råd til redaksjonen

Veldig bra!

Hvordan skal en si at Islam er satanisme?

Hvordan skal en si at det hardkjør som media viser omkring islam som en religion som vi må kunne leve med i fellesskap ikke er forenlig med vårt menneskesyn og vår kultur?

Hvordan skal en si at islam bryter ned vår kultur og vårt kristne fellesskap?

Hvordan skal en si at islam knuser den kristne arv og vårt samfunn?

Ja hvordan. Noen som kan svare på dette?

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hypotese

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Den (avisa Vårt Land) fremmer et politisk korrekt kristensosialistisk budskap og er dessverre ikke lenger en alternativ stemme. Ønsket om å verne om Norges kristenkulturelle identitet drukner i barmhjertighetsideologiens åpne grenser. Vårt Land bør leses av dem som ønsker å styrke sin overbevisning om at verdens elendighet i bunn og grunn skyldes Vestens manglende sjenerøsitet og bistand".

Som deg Runde farter jeg rundt på nettsteder som ikke er redde for å ta tak i både fakta og stoff der journalister ikke lenger våger - de går i flokk og konkurrerer seg imellom å servere twitternyheter som slår an uansett hvilken avis de jobber i.

Hvis vi ser litt nedover twitteren til VL så er nok "politisk korrekt kristensosialistisk budskap" ganske så iøynefallende.

Så en snutt i dag fra den kristne nyhetsstasjonen CBS news som særlig stoppet opp i Sverige i sin formidling om det som foregår i Europa.  Her møter vi bl.a. Tino Sanadaji som kom til Sverige i 1989 fra Iran.  Svensk-kurder - økonom, forfatter og debatant.

Han har en hypotese om at naiv godhet er en erstatnings"religion".  Sverige er blitt kristenfiendtlig og i tomrommet finner venstresiden og frafalne kristensosialister hverandre i erstatningen - Sverige er et av de mest sekulære land i verden - og vi er ikke langt etter - folket har mistet sitt moralske grunnfjell fordi media og eliten er særskilt aggressive mot den kristne tro, men folk er i behov av noe åndelig og moralsk - verdier som gjerne er tema her hos oss på vd og blir støttet opp av avisen, mens de mer konservative røstene som ikke har forlatt grunnfjellet får lov å ytre seg, men støttes sjelden opp av avisen i f.eks. valg av hva som skal framheves og frontes i overskrifter - budskapet er antirasisme - men det vil ikke ta knekken på motkreftene - SD er nå Sveriges største parti.

https://www.youtube.com/watch?v=vs8-mz0t4Bw

1 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fakta eller ideologi?

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
For å finne ein faktaorientert journalist i pressa, må eg til nynorskavisa Dag og Tid, som har journalisten Jon Hustad og i tillegg ein god kommentator i Kaj Skagen. Men når det gjeld migrasjon, er det ingen som slår nettstadene rights.no, med tre medarbeidarar (Rita Karlsen, Hege Storhaug og Nina Hjerpset-Østlie) og minimalt med offentleg støtte, og document.no, som er basert på dugnad og frivillige bidrag. Artiklane der gjev på ein dag meir fakta og innsikt om temaet enn NRK, TV2 og dei største avisene gjev på ein månad. På rights.no kan ein i dag lese meir enn 1,2,3,4,5 artiklar som viser dette, og document,no har endå fleire, m.a. desse av Hans Rustad, Christian Skaug: 1,2,3,4,5. Talande er det også at somme må skrive under pseudonym, som t.d. Mimisbrunnr, sjå 1,2 og her. Det er ei skam og ein falitt for resten av media med million- og milliardressursar at dei ikkje kan måle seg med ein handfull idealistar, som til dels brukar si fritid på dette. Eg vil lesarane skal ha dette som utgangspunkt når eg her tuktar Vårt Land, som er minst like einsidig som andre aviser og TV-media.

Et nokså pussig innlegg, Runde.  Du spør altså om det du blir servert gjennom bl.a. Vårt Land er fakta eller ideologi.  I og for seg et legitimt spørsmål.  Men så trekker du altså fram dine prioriterte alternativer - og dermed får du til de grader spørsmålet i retur:  Mener du virkelig at de personene og miljøene du ramser opp ikke serverer ideologi?

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ver konkret

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du spør altså om det du blir servert gjennom bl.a. Vårt Land er fakta eller ideologi. I og for seg et legitimt spørsmål. Men så trekker du altså fram dine prioriterte alternativer - og dermed får du til de grader spørsmålet i retur: Mener du virkelig at de personene og miljøene du ramser opp ikke serverer ideologi?

Takk for responsen! Nettstadene rights og document er sjølvsagt ikkje det einaste eg les og difor ikkje eit alternativ, men heller eit nødvendig supplement ved sidan av bøker, NRK, eit par aviser på papir og ei rekkje på nett.

Grunnen til at både document og rights vart etablert, er sjølvsagt at visse fakta og synsvinklar i stor grad glimrar med sitt fråvere i media elles. Derfor må desse nettstadene nødvendigvis bli dominert av det som manglar andre plassar. Men det dei skriv er veldokumentert og byggjer på fakta som alle kan etterprøve. Fjernsynskanalane er helst fylte av tøv og tidtrøyte. Nyheitene og dei fleste dokumentarar har ofte sterke ideologiske føringar. Avisene er prega av kommentatorar som vil prakke på oss meiningar, og både leiarar og anna stoff er ofte sterkt moraliserande. Her er Vårt Land verre enn dei fleste, så prega som det er av kristen sinnelagsetikk overført ikkje berre til samfunnsnivå, men til verdensnivå. Som motvekt vil eg her tilrå Bjørn Stærks artikkel i Aftenposten om "Falsk og ekte godhet i flyktningspørsmålet".

I staden for å stille generelle spørsmål, som du gjer her, så ta heller for deg eitt eller fleire nummer av ei avis og sjå kva dei faktisk skriv, eller les gjennom dei artiklane på rights og document som eg laga lekkje til. For artiklane 1, 4 og 5 på document må du bruke lekkja i denne kommentaren, sidan dei første ikkje fungerer. Viss du gjer det, vil du finne viktige moment som knapt har kome fram i MSM. Hovuddelen av innlegget mitt går konkret på Jubileumsnummeret av Vårt Land, ei avisutgåve som i innhald var nokså representativ for saker og vinklingar som pregar VL, jmfr også gårsdagens avis som eg nemnde. Eg har difor godt belegg for det eg har skrive. Viss du er usamd, må du grunngje det.

1 liker  
Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Populær doxa

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at de personene og miljøene du ramser opp ikke serverer ideologi?

Hvis man vil noe med sine egne synspunkter, må man selvsagt sørge for at kildegrunnlaget er bredt. Vi vet jo at bare få kilder kan føre en skjevt avsted. 

Jeg har kanskje en ganske annerledes bakgrunn enn Runde, men har på min vei, og så langt, kommet til at Vårt Land preges av ikke genuin intellektuell nysgjerrighet men å følge en populær ideologi, en populær doxa. Desverre  er det langt for mange medier som følger samme doxa. Det gir befolkningen større utfordringer enn hva sunt er. 

Det er en enkel regel i dette: hvis mange store medier mener det samme, bør man være observant på at disse derfor muligvis ikke farer med sannferdigheter men ideologier. 

Det er trist når vår alles vaktbikkjer, den fjerde statsmakt, sprer maktens og elitens interesser. Så påhviler det befolkningen i øvrig et desto større ansvar for å bringe balanse. Blant annet ved å sørge for et meningsmangfold. 

1 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er trist når vår alles vaktbikkjer, den fjerde statsmakt, sprer maktens og elitens interesser.

Ja det ville vært trist, men det vanlige fra Haug og hans fløy er den voldsomme forargelsen som stables på beina når pressen kritiserer makten og eliten. (Regering med justisminister og finansminister)

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

?

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja det ville vært trist, men det vanlige fra Haug og hans fløy er den voldsomme forargelsen som stables på beina når pressen kritiserer makten og eliten. (Regering med justisminister og finansminister)

Hva var dette for noe? 

1 liker  
Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

En kjendt advokat hadde et prinsipp: Når alle er imot meg, så er jeg pårett vei.

Dette kan vel anvendes på media. Når alle plaprer det samme om et tema : grav her.

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hva var dette for noe?

Du har kanskje ikke fått med deg den voldsomme forargelsen som dukker opp i dette forum når pressen omtaler makten? Jensen og Anundsen, finansminister og justisminister?

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du har kanskje ikke fått med deg den voldsomme forargelsen som dukker opp i dette forum når pressen omtaler makten? Jensen og Anundsen, finansminister og justisminister?

Hva mener du? Vær litt mer konkret, Herstad. Jeg kan ikke lese tankene dine.

1 liker  
Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Rett skal være rett

Publisert rundt 6 år siden

Nuvel. 

La oss ta for oss Rundes påstander. Det er jo for eksempel denne saken mellom Tybring-Gjedde og Sultan. Som Sultan har dratt opp, som ledd i sin smarte mediestrategi. 

Tybring-Gjedde fikk lov til å publisere sitt tilsvar i Vårt Land. Ære være den som æres bør. Men det ser ut til at deler av innlegget må ha fallt ut i copy-paste-fasen. Så jeg limer inn bitene som desverre fallt ut:

"Du tilkjennegir et behov for å ta avstand fra ulik praksis som foregår i islams navn. Praksis som foregår i Norge, men i enda større grad andre steder. Religion synes i det hele tatt å være sentral i nær sagt alle sammenhenger. Hele tiden blir vi minnet om din religion. Den tar stor plass. Det går ikke en dag uten nye medieoverskrifter som viser til drap, terror, borgerkrig, tortur, antisemittisme, kvinnediskriminering, tvangsekteskap, arrangerte ekteskap eller generelt hat. Hat mot de som tilber en annen Gud eller hat mot de som har en annen seksuell legning enn flertallet. Og det utføres i islams navn. Uansett hvor mye vi ser av dette blir vi kontinuerlig minnet om at islam betyr fred. Da er det betimelig å spørre; hvor da? Direkte oversatt betyr islam underkastelse. I den vestlige verden er underkastelse et begrep vi forbinder med tvang. Det motsatte av fri vilje.

Sharialover er for alle demokrater et brudd på fri vilje. De er brudd på våre frihetsverdier. Verdier som det har tatt generasjoner for den vestlige sivilisasjonen å kjempe frem. På demokratisk vis. Med respekt for majoritet og minoritet. I dialog og med demokratiske virkemidler. I politisk kamp uten våpen. Likestilling mellom kjønn dreier seg ikke om to setninger i en kronikk. Likestilling er fravær av tvang. Likestilling betyr frihet til å elske, frihet til å vise sin kjærlighet, frihet til å prøve seg frem, frihet til å feile, frihet over egen kropp, frihet til abort, frihet til å kaste sløret og frihet til å gifte seg ut av kjærlighet og frihet til å bryte ut av ekteskapet. Ingenting av dette finner vi i sharia, ei heller i moderat islam.

Underkastelse lar seg ikke forene med likestilling, likeverd, ytringsfrihet, sekularitet eller religiøs frihet. Ikke ditt ansvar, sier du? Nei, mulig det. Men, hvorfor da denne besettelsen med å ta avstand fra noe du ikke har ansvar for?

Jeg har registrert at du tidligere i ditt liv har vært svært uklar til ulik muslimsk praksis som du i dag hevder du tar avstand fra, som for eksempel dødsstraff for homofile og Yusuf al-Qaradawis uttalelse om at ”Holocaust var en guddommelig straff for jødene”." 

Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Sjefredaktøren i ei avis som hardnakka har nekta for at det skjer ei islamisering av samfunnet, vedgår såleis at stoff om islam har fått setje eit stadig sterkare preg på hans eiga avis.

Godt poeng. Og takk for innlegget! Kanskje vil Simonnes forklare seg. 

Ellers er det ingen tvil om at det finnes aktører i Norge som virkelig skor seg godt på å beskrive nordmenn som drittsekker. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere