Spaltist Emil André Erstad

Det er medmenneske 
som druknar

Kampen for å redde flyktningane i Middelhavet handlar ikkje om «oss» og «dei». 
Det handlar om kva medmenneske gjer mot kvarandre.

Publisert: 18. aug 2015

Den britiske utanriks­ministeren, Philip Hammond, sa i eit ­intervju for ei dryg veke sidan: «Europa kan ikkje verne seg sjølv, sin levestandard og sosiale­ struktur dersom vi må absorbere millionar av immigrantar frå Afrika».

Sitatet, frå ein elles velsedd og respektert politikar, viser korleis enkelte vil skape eit «oss» og eit «dei» i debatten om menneske på flukt. Det er i realiteten ein kamp mellom totalt motstridande menneskesyn. Kva menneskesyn som vinn fram vil ha enorme konsekvensar for dei som legg ut på flukt – i ei tid der det ikkje har vore fleire flyktningar sidan andre verdskrig.
Heilskinna. I juni var eg på dei italienske strendene og hamnene for å sjå med eigne auge korleis italienske styresmakter reddar livet til titusenvis av menneske. Det var sterke inntrykk når flyktningane kom i land, og ein kunne sjå dei fortvila andleta på folk som hadde kome seg heilskinna gjennom den livsfarlege sjøreisa frå kysten av Libya.

BRUTALT. Dette er menneske som hadde­ gjort eit brutalt reknestykke: ­Anten kan dei halde fram å leve i krig, undertrykking eller ­ekstrem fattigdom, elles kan dei risikere livet i forsøket på å få ei betre framtid. Eg møtte flyktningar som sa det var betre å døy i forsøket, enn å halde fram liva sine i det lovlause Libya. Desperasjonen er ikkje mogleg å førestille seg for oss som ikkje står med ein revolver mot hovudet.

Mange nådde aldri fram, og enda sine dagar i den våte grava­. Også i sommar har det kome meldingar om flyktningar som ikkje nådde fram til den trygge hamna på Sicilia, men som kanskje sat i ein alt for liten fiskebåt som til slutt gav etter for tyngda av fleire hundre flyktningar ute på ope hav. Barn, kvinner og menn med framtidsdraumar som kanskje aldri fekk sjå det europeiske fastlandet dei lengta etter.

Vi kan ikkje setje desse enkeltskjebnane opp mot kvarandre. Likevel var det ei spesiell historie som gjorde ekstra sterkt inntrykk på meg: Historia om ­guten med Selbu-lua. Det var ­guten som vart tatt bilete av medan ein gresk fiskar bar han i land. Guten hadde reist med mor si frå Eritrea. Han fekk ikkje bli meir enn seks år gamal. Det var han som aldri fekk oppleve den stabiliteten og tryggleiken mora hans søkte for han i Europa.

Dei to var på veg hit. Til Norge­. På Hitra i Trøndelag hadde dei høyrt at det var så flott, fordi ­politiet ikkje jakta opposisjonelle­ og fordi det var mat i butikk­hyllene. Guten måtte ikkje ­førebu seg på ei årelang eritreisk ­militærteneste så snart han fylte atten år.

Lukkejeger. Det er desse menneska som vert kalla lukke­jegerar, av mellom andre Frp og andre innvandringskritiske røyster. Som om det er ei skulding. Som om ikkje alle av oss vil gjere det vi kan for å skape ei best mogleg framtid for våre born og vår familie. Som om det er eit brotsverk å søke det einaste­ rasjonelle i ein slik ­situasjon: tryggleik og framtid i ein verdsdel som kan tilby nettopp det.

I mitt hovud er lukkejeger eit nydeleg ord. Det fortel ei historie om nokon som har trua på framtida for seg og sine – og som ikkje slår seg til ro med urettferd og elendige framtidsutsikter for seg og sine. Men kanskje kjem skuldinga frå dei som ikkje vil ha flyktningane hit fordi det er vår lukke dei søkjer? Våre ­arbeidsplassar, våre bustader, våre kommunar, vår stabilitet og våre velferdsordningar. Det er kanskje derfor britane sin utanriksminister og Frp er så kritiske til å ta dei hit til vårt Europa. Som om vi nordmenn har ein medfødd menneskerett til verdas beste velferdstenester fordi vi tilfeldigvis vart fødd i Norge, og at det ville vere utenkeleg å senke denne noko for at fleire skulle få ta del i den.

På turen til Italia vart eg ­imponert over det som møtte­ meg, uansett om eg snakka med flyktningar, politikarar eller hjelpe­organisasjonar. Alle hadde ei klar haldning om at når menneske druknar ute i Middelhavet, så var det berre å brette opp ermene og hjelpe dei. «Fordi det er våre medmenneske som druknar der ute. Derfor har Italia redda over 170.000 menneskeliv».

Kontrasten var så tydeleg til det som skjedde heime i Norge­, der det nesten vart snakka om regjeringskrise på grunn av ­nokre tusen flyktningar. Italienarane sat seg ikkje ned og vurderte situasjonen, sjekka om det var nok pengar i statskassa eller nok plass på italienske mottak.

Nei, dei sette berre i gong med å redde liv – fordi det er det medmenneske gjer mot kvarandre. Det same har Libanon, Jordan og Tyrkia gjort. Og Sverige som eit heiderleg nordeuropeisk unntak.

Vil halde fram. Flyktningstraumane over Middelhavet er ikkje eit nytt fenomen, og det vil ikkje forsvinne av seg sjølv. Så lenge det finst krig og urettferd vil det kome fleire flyktningar, og då er spørsmålet om vi ser på desse flyktningane som framande eller som medmenneske. Som trugsmål mot vår velferd og stabilitet, eller som deltakarar i den. Brutalt sagt er det eit spørsmål om egoismen eller nestekjærleiken vinn. Om det er eit «oss» og «dei», eller om vi alle har eit ansvar for eit større «vi». Om det ikkje er eit forsvar av menneske­slekta å kjempe for det medmenneskelege i ei tid der denne verdien er så tydeleg under åtak.

Kvart andre sekund vert eit menneske i verda drive på flukt. I motsetnad til retorikken om at Europa druknar av flyktningar, er fakta at berre ein av ti flyktningar flyktar til eit industrialisert land. Det største ansvaret, med ni av ti flyktningar, er det dei fattige landa som tar.

Det er svært bra at norske styres­makter sende redningsskipet Siem Pilot til Middelhavet, og at Redningsselskapet også sende ein båt. Det har redda hundrevis av menneske. Likevel er det ikkje det som vil løyse dei langsiktige problema med flukta desse menneska legg ut på.
Vi må ha fleire tankar i hovudet samstundes, både med hjelp i nærområda og meir hjelp til å vende heim. Kanskje bør til og med lovlege fluktruter til ­Europa vurderast. Her er det så langt få gode svar eller løysingar tilgjenge­lege, men kanskje løysingane og svara kjem.

Flyktningane vil halde fram med å kome, sjølv om vi sluttar å redde dei eller nektar å ta dei imot. Dei flyktar ikkje for moro skuld. Så det første vi må gjere i Norge og Europa er å skape oss ein meir human og menneskeleg asyl- og flyktningpolitikk.

Den må starte med ein retorikk som behandlar flyktningane som medmenneske – ikkje framande.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17. AUGUST 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

KrF er medansvarlig for drukninger

Publisert over 5 år siden

Erstad, selv om du er ung, bør du kunne noe om KrFs nære fortid og direkte ansvar for de menneskelige tragediene i Middelhavet. Hvis du først skal være en stor humanitær, bør du først rette et kritisk søkelys på den krigen KrF helhjertet gikk inn for i 2011. Uten denne krigen ville ha vært minimalt med flyktninger i skrøpelige farkoster i Middelhavet.

Og det var på ingen måte noen entydig støtte i den norske regjeringen. Den meget kompetente statssekretæren i UD i 2011, Espen Barth Eide, advarte mot krigen vår og sa at det er viktig at libyere lager sin egen revolusjon.

Forsker ved PRIO, Ola Tunander, skrev den meget gode artikkelen Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet 27. mai, og her går det frem at norske politikere var fullstendig uvitende om realitetene på bakken og at krigen ville være en direkte støtte til islamister og menneskesmuglere, men dette er altså de som Byfuglien setter sin lit til.

Vi husker de meget flaue uttalelsene til KrFs nestleder Dagrun Eriksen «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Med slike naive og ansvarsløse uttalelser er det like greit at Eriksen ikke sitter på Stortinget. Det er også flaut at lederen av KrFU ikke har større selvinnsikt. Men de liker vel, i likhet med preses for Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien å late som om de er flykningenes beste venn, som jeg skrev om i mitt innlegg Preses beklager ikke støtte til krig mot Libya.

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Vi husker de meget flaue uttalelsene til KrFs nestleder Dagrun Eriksen «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Hvorfor er dette en "flau uttalelse"? Eller "naiv og ansvarsløs"?

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

I 2011 var tonen denne: "Båtflyktningene del av Gaddafi's krigføring

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
i 2011. Uten denne krigen ville ha vært minimalt med flyktninger i skrøpelige farkoster i Middelhavet.

Den 12,05.11 la jeg inn en tråd med den overskriften - noen utdrag:

"I dag har det vært toppmøte i Brussel og EU landene har endt opp med en analyse om at Gaddafi bruker flyktninger som strategi i sin krigføring. Gaddafis soldater oppgis å tvinge flyktninger til å flykte over Middelhavet i båter i dårlig skik

Noe sier meg at jeg har sett en jevn flyktningestrøm/utvandringsstrøm fra dag en disse såkalte demokaratidemonstrasjonene kom igang. Det begynte i ... Tunis, men i dag har det vært avholdt et ekstraordinært møte for innvandringsminstre i EU for å diskutere situasjonen i Nord-Afrika og den oppståtte migrasjon og behov for grensekontroller.

EU klager nå over at det ikke bare ankommer båtflyktninger fra Tunis. Nå er de frekke nok til og å stikke fra NATO's bomber og aktive krigføring - fra en oppstått krigssituasjon som byr på mangler og utrygghet - i Libya.

Dette vil føre til en økning i asylsøknader sier den svenske migrasjonsminister på vei til toppmøtet. Han virker overrasket og sier at han ikke tidligere har sett at mennesker flykter fra aktive krigshandlinger. Dette vil trolig øke i omfang (ja, det kan du være sikker på!) og det uroer en svensk moderat.

Og - dette er Gaddafi sin skyld. Ifølge "uppgifter" (de er sikkert fra de pålitelige båtflyktningene) så skal folk ( det er i så fall de vanlige i flyktningekøen - menn mellom 18 og 40) ha fått valget mellom enten å gå ombord i båter og flykte - eller å bli og sloss på Gaddafis side (tja??...)

Dette mener den svenske migrasjonsminister er et ledd i Gaddafis krigføring, da han vet at EU-landene er følsomme for en økende innvandring (tror ikke det er dette Gaddafi strategiplanlegger i tider hvor NATO bomber rundt hushjørnet hans . har tatt liv av en sønn og tre barnebarn - EU skulle vel heller se i retning av Frankrike, England, Italia og USA for å finne de ivrige krigsherrene....)

Innslaget i Dagen Nyheter avsluttes slik:

– De (Khaddafisidan) vet att det skapar oro. Khadaffi har även sagt i tal att han ska öppna alla gränser, säger Cecilia Malmström till Ekot på torsdagen.

Tidigare har Libyen och Italien haft ett bilateralt samarbete, som i praktiken innebar att trafiken av migrantbåtar från Libyen till Italien stoppades.

Har ikke EU skjønt at det er.....krig?? At krig skaper konsekvenser?? Og - at NATO ikke akkurat samarbeider med Gaddafi?

Ja, Europa kommer til å få en økt flyktningestrøm som følge av de opptøyer som nå skjer i Nord-Afrika og en del arabiske land,"

Eller er det slik at Gadaffi's krigføring har spredt seg til hele det afrikanske kontinent der et familiemedlem sendes for om mulig å lime seg fast i et av våre noble og gavmilde vestlige områder for så å fa resten av familien oppover på kartet?

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Størstedelen av verdens befolkning har ikke muligheter til å komme til Europa.

Publisert over 5 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Sitatet, frå ein elles velsedd og respektert politikar, viser korleis enkelte vil skape eit «oss» og eit «dei» i debatten om menneske på flukt. Det er i realiteten ein kamp mellom totalt motstridande menneskesyn. Kva menneskesyn som vinn fram vil ha enorme konsekvensar for dei som legg ut på flukt – i ei tid der det ikkje har vore fleire flyktningar sidan andre verdskrig.

Det kan virke som om Erstad ikke er klar over at nesten hele verdens befolkning er utestengt fra Europa?

Fra alle nesten alle verdens land utenom Schengen, må man søke om visum for å kunne komme til Europa. De aller fleste får avslag, dersom ikke de kan dokumentere en ganske høy inntekt, at de har tilstrekkelige midler til å forsørge seg under oppholdet samt at de må overbevise myndighetene om at de vil returnere til sitt hjemland etter oppholdet. Dette utelukker store deler av verdens befolkning fra å kunne komme til Vest-Europa.

Dette har selvsagt ikke med menneskesyn å gjøre, men med ganske grunnleggende regler for å forhindre at enorme mengder fattige oppsøker Europa uten at de er i stand til å forsørge seg.

Schengen-området har opphevet visumplikten innad, mot at yttergrensene skulle være en trygghet mot fri innvandring.

Det disse båtflyktningene nå gjør, er å tiltvinge seg adgang til Europa, på ulovlig måte, og det er grunn til å anta at kun de færreste av dem kvalifiserer til opphold i Europa. De vil derfor bli tilbaketransportert så snart dette er avklart.

Jeg kan f eks nevne at jeg er gift med en kvinne med opprinnelse utenfor Schengen-området. Hennes familie vil aldri kunne bosette seg i Norge sammen med oss, men kan bare komme på besøk, mot at vi garanterer for alle utgifter i forbindelse med oppholdet. Og etter endt besøk må de returnere til hjemlandet.

Slik er det mange nordmenn som har det i forhold til sin svigerfamilie.

Mener Erstad at vi skal ha fri innvandring helt uten grenser?

Eller skal vi avvise dem som ikke kvalifiserer til flyktningestatus og som ikke kan forsørge seg selv?

Mvh Sverre

Kommentar #5

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Krigshissing er ansvarsløst

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er dette en "flau uttalelse"? Eller "naiv og ansvarsløs"?

Herstad, har du tungt for å lese? Konsekvensene av krigen ble det totalt motsatte av de Dagrun Eriksen så for seg. Dette burde hun vite før hun kommer med uansvarlig krigshissing. 

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Herstad, har du tungt for å lese? Konsekvensene av krigen ble det totalt motsatte av de Dagrun Eriksen så for seg. Dette burde hun vite før hun kommer med uansvarlig krigshissing.

Nei jeg har ikke tungt for å lese. Jeg gjentar setningen som du beskrev som "flau". Jeg gjentar spørsmålet om hvorfor denne setningen er "flau" og legger til et spørsmål om hva denne setningen inneholder som kan beskrives som krigshissing?

"Vi husker de meget flaue uttalelsene til KrFs nestleder Dagrun Eriksen «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»"

Mitt spørsmål var saklig og inneholdt ingen personkarakteristikker. Prøv å svare i samme tone?

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg - en krigshisser

Publisert over 5 år siden

De fleste ser, uaktet holdning i utgangspunktet, at denne trafikken ikke kan fortsette.  Det er mangfoldige mllioner som vil til Europa, flyktninger med akuttbehov, men også  hopetall av mennesker fra  afrikanske land som ser for seg et bedre og bokstavelig talt -  rikere liv. Hvis noen mener  vi bare skal la det skure -  kom på banen, kom med argumenter !

Men de fleste med forstanden uvasket ser at dette ikke kan fortsette, for en fortsettelse  betyr Europas selvmord, og demed at den noenlunde siviliserte verden blir satt ut av stand til å hjelpe noe som helst.

Jeg utfordrer - kom med løsninger !  Min løsning er en midlertidig okkupasjon av Libya, med støtte av det som ennå måtte finnes av moderate krefter der nede.  Dette for å  forhindre flyktningeeksport, og for å opprette mottaksleire til retur av de som nå har kommet til Europa.    Landet er rikt. og slike tiltak vil også gi arbeidsplasser lokalt. Norge kan gi bidrag i penger og kompetanse.

Flyktingene består for en stor del av unge menn. En vil tro at de fleste som er fordrevet brenner etter å frigjøre sine land fra IS og annet djevelspakk.  Det må opprettes en hær av folk som er villige til å slåss for egne land, og ikke la andre blø for seg.  En hær av  mennesker som skal utgjøre kjernen og garantere for tryggheten når landene er frigjorte fra kalifates terror.

Utopi ? Ja kanskje. Amatør ? Ja, selvfølgelig.  Men så kom med noe bedre da, ikke bare sitt der og klag ! Russland har for øvrig invitert til samarbeide til noe lignende.

Kommentar #8

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Brohoder på kysten

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Min løsning er en midlertidig okkupasjon av Libya, med støtte av det som ennå måtte finnes av moderate krefter der nede.

Nisi, jeg tror ikke vi skal gå inn og okkupere hele Libya og ta fatt på et håpløst nasjonsbyggingsprosjekt, men jeg er ikke motstander av en militær aksjon sanksjonert av FNs sikkerhetsråd. Da ville det være snakk om begrensede brohoder med flyplasser slik at vi kunne returnere de som kan returneres til sine hjemland og skape mottaksstrukturer for krigsflyktninger. Disse brohodene burde bli beskyttet med militær makt. Dette i tillegg til en australsk løsning med å returnere båtflyktninger til disse leirene ville sette en stopper for kyniske menneskesmuglere.

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

"Oss" og "dem" er en realitet!

Publisert over 5 år siden

Jeg vil gjerne presisere at jeg selvsagt er tilhenger av at vi skal gjøre hva vi kan for å redde flyktningene fra drukningsdøden.

Men når det gjelder innlaggsforfatterens påstand om at det ligger et tvilsomt livssyn bak det å dele Europa og resten av verden inn i "oss" og "dem", og at dette er kritikkverdig, så må jeg bare gjenta at det er en realitet at det allerede eksisterer et "oss" og "dem".

Størstedelen av verdens befolkning har alltid vært utestengt fra Norge og fra Europa, og som jeg skrev tidligere, så stiller vi strenge krav til dem som vil besøke vårt land, og det å komme permanent, er så og si utelukket for andre enn asylsøkere.

Det at man flykter i båt til Europa, gjør selvsagt ikke at man automatisk er berettiget å få asyl. Svært mange av båtflyktningene må derfor regne med å bli returnert til sitt hjemland.

Slik er verden.

Mvh Sverre

Kommentar #10

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Realitetar

Publisert over 5 år siden

Erstad (og alle andre) burde lese kommentaren til Nina Hjerpset-Østlie frå i går.

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Også i Aftenposten

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Erstad (og alle andre) burde lese kommentaren til Nina Hjerpset-Østlie frå i går.

Innlegget til Hjerpset-Østlie er selvfølgelig sedvanlig meget veldokumentert. Men det kan tenkes at Erstad i sin multikulturelle, utopiske godhetsposør, krigshisser-ånd ikke stoler blindt på rights.no. Da kan jeg trøste han og alle andre at Aftenposten fant dokumentasjonen så grundig og god at de publiserte Hjerpset Østlies innlegg i kronikken Asylaktivister opererer med sine egne fakta.

Men det vil også muligens bli vanskelig å få fornuftige svar på eget politisk ansvar for døden i Middelhavet fra en mann som Erstad. Han synes mer opptatt av å moralisere enn å ta ansvar for sitt eget partis støtte til islamister og menneskesmuglere og et helvete for våre kristne brødre og søstre....

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere