Hallgeir Elstad

17

Bispevalet i Sør-Hålogaland og likekjønna ekteskap

Somme har kritisert at bispekandidatane til Sør-Hålogaland reflekterer berre eitt syn på samlivsetiske spørsmål. Dei seks kandidatane er alle for likekjønna ekteskap. Det som blir omtala som det klassiske, konservative synet, er ikkje representert.

Publisert: 2. aug 2015

Som ein av dei nominerte kandidatane har eg tidlegare uttala at dersom eg skulle bli biskop i Sør-Hålogaland, vil eg arbeide for at likekjønna par kan inngå ekteskap i kyrkja. Samstundes er eg oppteken av å respektere at det finst to syn i dette spørsmålet i kyrkja.

Oppfatninga av likekjønna ekteskap har for meg prinsipiell karakter, slik dei som står for eit konservativ syn òg vil hevde for sin del. For meg handlar det om bibeltolking og om synet på historia. Det er avgjerande korleis Bibelen kan – og ikkje kan - nyttast i høve til vår eiga tid. Ein må skilje mellom ånd og bokstav i Bibelen. Han er ikkje ei lovbok som ein kan regulere alle menneskelege tilhøve ut frå. Bibelen må tolkast historisk, ut frå tida og konteksten dei forskjellige skriftene vart til i. Dessutan reknar den kristne trua med at Gud framleis skaper og opprettheld skaparverket. Ut frå denne føresetnaden høyrer også endringar med til skaparverket.

Det konservative synet på likekjønna samliv og ekteskap definerer eit bestemt historisk syn på ekteskap og familiemønster som ei guddommeleg ordning. Denne forma for ordningsteologi er problematisk ut frå ein historisk ståstad. For ein seier med det at ekteskapet på Paulus’ eller Luthers tid er nett slik som Gud meinte det skulle vere og har bestemt det frå æve av. Ein tek då ikkje omsyn til at verda er i stadig endring, men opphøyer visse historiske ordningar som guddommelege og dermed gyldige til alle tider.

I fleire stridsspørsmål har det same mønsteret vore synleg, til dømes i samband med kvinnefrigjeringa frå slutten av 1800-talet av og seinare i kvinneprestspørsmålet. Kyrkja sine menn argumenterte mot kvinnefrigjering gjennom å vise til skaparordninga, kvinna sin ”Ribbensnatur” og Skrifta. Likestilte kvinner var mot bibel og kristendom: Den frigjorte kvinna kunne ikkje reknast som kristen! Frå Stortingets talarstol tala antifeministen, biskop J. C. Heuch, mot at kvinner skulle ha røysterett. Ut frå bibelen hadde kvinna ingen plass i det offentlege livet:

”Nei la oss dog ikke glemme, at så lenge Verden har bestått, har det været saa, og er det inntil denne Dag, at Sløret har været et Kledebon, som har hørt Kvinnen, ikke Mannen til, og at den som sønderriver Kvinnens Slør, gjør en frekk Gjerning.”

Ingen i Den norske kyrkja vil i dag hevde eit slikt syn på kvinna sin plass i samfunnet. Men det er verd å merke seg at nett skaparordninga vart òg den gongen nytta som argument. Det same gjaldt i kvinneprestdebatten. Bibel og vedkjenning forbaud kvinner å bli prestar. Argumenta var til forveksling like dei som vart nytta mot likestilling for kvinner. Og no i debatten om likekjønna ekteskap blir altså argumentet om Guds skaparordning mobilisert på nytt.

Sjølvsagt vil eg på ingen måte utelukke at Gud kan uttrykkje viljen sin gjennom historiske ordningar og institusjonar. Ein sentral kristen tanke er at Gud skaper framleis. Gud skapte ikkje for så å trekkje seg bort frå skaparverket. Guds skaping skjer kontinuerleg. Det inneber at ordningane kan endrast. Guds fortsette skaping føreset nett endring. Den danske teologen Regin Prenter har peika på at ordningane ikkje er ”eviggyldige”, men er ordningar som Gud let oppstå i historia. Dermed er Guds ordningar underlagt historisk endring. Slik kan ein i vår tid forstå likekjønna ekteskap.

Likekjønna og ulikekjønna ekteskap har det meste til felles. To menneske har sagt ja til å vere trufaste og ansvarlege overfor kvarandre. Det grunnleggjande tilhøvet mellom to menneske er det same uavhengig av seksuell legning. Sidan 2009 har den norske ekteskapslova teke konsekvensen av denne innsikta. Det bør òg Den norske kyrkja gjere gjennom å tillate likekjønna å inngå kyrkjeleg ekteskap.

Hallgeir Elstad

Bispekandidat Sør-Hålogaland

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Et syltynt argument

Publisert rundt 6 år siden
Hallgeir Elstad. Gå til den siterte teksten.
Guds skaping skjer kontinuerleg. Det inneber at ordningane kan endrast. Guds fortsette skaping føreset nett endring. Den danske teologen Regin Prenter har peika på at ordningane ikkje er "eviggyldige", men er ordningar som Gud let oppstå i historia. Dermed er Guds ordningar underlagt historisk endring. Slik kan ein i vår tid forstå likekjønna ekteskap.

Så du mener altså at Guds ordninger er underordnet historisk endring? Og at dette legitimerer likekjønnet ekteskap? Det er syltynn teologi. Det er utrolig at du kan tro på noe sånnt, helt på alvor.

Det må jo bety at det finnes ingen absolutt sannhet i din religion, ingen klippe, ingen stabil fjellgrunn. Ikke noe å leve på og ikke noe å dø på.

Jeg undrer meg på hvor lett det er å gå seg vill, når man enda til er teolog.

Jeg husker å ha lest i boken "Jesus" skrevet av daværende pave Benedikt der han skriver " man skal ikke se bort ifra at antikrist kan være professor i teologi".

Det er en antikristelig teologi som fremmes ved at:

- Bibelens troverdighet blir generelt trukket i tvil.

- Bibelske fortellinger blir tolket som sagn og myter.

- Bibelens ord om ekteskapet som bilde på Kristus og menigheten mister sin betydning i kirkelig sammenheng.

- Jesu egne ord blir reduserte til å være mer eller mindre guddommelig inspirert. Noe som betyr at Jesus reduseres til å være kun et menneske.

- Jesu død blir en symbolhandling på et uselvisk meneskeskes høye pris for å  bekjempe sosial urettferdighet.

- Begreper som hellighet, nåde, frelse, kjærlighet, himmel og helvete tømmes for innhold og fylles med nytt innhold som nestekjærlighet i praksis, syndstillatelse, frigjorthet, gjør som du vil bare du er snill og evig velvære for alle.

Det er underlig at ikke teologer har lært av kirkehistorien og alle dens kamper mot vranglærer av ulike slag.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

En legger liten vekt på Paulus, da går det galt.

Publisert rundt 6 år siden

En undersøkelse om hvilke skriftsteder man vektlegger i sin undervisning, så  viser det seg  at liberale teologene legger liten vekt på Paulus sine brev.

Det er jo oppsiktsvekkende når en vet at Paulus har skrevet halvparten av det nye testamentet.

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Hallgeir Elstad

Publisert rundt 6 år siden

Takk skal du ha for en veldig klar og grei redegjørelse! 

Du tar med ditt bibelsyn Bibelen på største alvor. Det betyr imidlertid ikke at andre som kommer fram til andre konklusjoner på dette eller andre spørsmål, ikke gjør det. For vi kan meget godt leve med ulike tolkninger i en rekke spørsmål i vår kirke. Vi står likevel sammen om det grunnleggende.

De to foregående kommentarene (#1 og #2) var som forventet. Stå på med frimodighet! 

Kommentar #4

Hallgeir Elstad

17 innlegg  13 kommentarer

Samd med deg, Dag Løkke

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du tar med ditt bibelsyn Bibelen på største alvor. Det betyr imidlertid ikke at andre som kommer fram til andre konklusjoner på dette eller andre spørsmål, ikke gjør det. For vi kan meget godt leve med ulike tolkninger i en rekke spørsmål i vår kirke. Vi står likevel sammen om det grunnleggende.

Takk, Dag Løkke!  Eg er heilt samd med deg i dette. Derfor er eg òg oppteken av at vi må respektere kvarandre sjølv om vi har ulikt syn. 

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hallgeir Elstad. Gå til den siterte teksten.
Likekjønna og ulikekjønna ekteskap har det meste til felles. To menneske har sagt ja til å vere trufaste og ansvarlege overfor kvarandre. Det grunnleggjande tilhøvet mellom to menneske er det same uavhengig av seksuell legning. Sidan 2009 har den norske ekteskapslova teke konsekvensen av denne innsikta. Det bør òg Den norske kyrkja gjere gjennom å tillate likekjønna å inngå kyrkjeleg ekteskap.

Ser du også at denne forståelsen bærer i seg mange utfordringer?

Hva med polygami? I de tilfeller der dette er noe alle parter ønsker så kan man vel ikke nekte voksne, samtykkende mennesker å elske hverandre og få sitt samliv godkjent som ekteskap?

Eller hva om verden endrer seg igjen sånn at kjønnsnøytrale ekteskap kastes på dynga av et framtidig folkelig flertall? Det kan fort skje. F.eks. vil et stort flertall av muslimer forkaste det, og det samme gjelder de aller fleste kristne globalt. Skal vi da komme om 10 år og si til deg at "nå må du akseptere at ekteskapet kun et heterofilt, fordi verden har forandra seg"? Er ikke du da forplikta til å komme med samme resonnement som du gjør ovenfor, nemlig at du må ta hensyn til tidenes forandringer?

Det er riktig at kvinne-spørsmålet har vært betent, og at en del argumentasjon som har blitt brukt i den debatten nok kan relateres til det vi ser i den pågående homofili-debatten - men Bibelen er likevel mye tydeligere på at homoseksuelt samliv er for synd å regne, mens det er mye vanskeligere å finne sterke skriftsteder som regner kvinnefrigjøring som "synd" på samme måte. De to sakene er derfor ikke tilsvarende i sin natur.

I sum synes jeg at hele argumentasjonen til fordel for et endra homofili-syn og ekteskaps-syn som jeg har fått inntrykk av står på leirføtter.

Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En bitte liten tilføyelse

Publisert rundt 6 år siden

Takk for hyggelig tilbakemelding i #4!

Bare en ørliten - og kanskje overflødig - oppklaring fra meg:

Det jeg sa om "andre som kommer fram til andre konklusjoner", var egentlig ment for alle andre lesere her. For jeg regnet med at trådstarter allerede var av denne oppfatning. Så dette var ikke ment som en mild korreks,  he he! ☺

Kommentar #7

Hallgeir Elstad

17 innlegg  13 kommentarer

Takk for tilføying

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Så dette var ikke ment som en mild korreks, he he!

Nei, er oppfatta det ikkje sånn. Viktig likevel for ein biskop at vedkommande må anerkjenne at det finst to syn. Takk for utveksling!

Kommentar #8

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Liturgien har bare ett syn

Publisert rundt 6 år siden

Det er litt underlig å stadig høre at kirken har to syn. Den norske kirkes liturgier er uttrykk for kirkens tro og lære. Kirkens gjeldende vigselsliturgi har bare ett syn på ekteskapet, og det er følgende: "Gud ... har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett og stadfestet dette med sin velsignelse. ... Å leve sammen som mann og kvinne ... Guds ord vitner om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig. ..." Så siteres 1. Mosebok: "Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. ..." Dette stadfestes av Jesus (til forskjell fra mange andre saker i den gamle pakt som han korrigerte): "Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: 'Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.' ..."

Dette er kirkens syn, og det er uforenlig med likekjønnet ekteskap. Derfor er det ikke sant at kirken kan ha to syn. Den eksisterende liturgien må nemlig endres for ikke å bli diskriminerende vis a vis likekjønnede par. Resultatet vil uvegerlig bli at det nye, kjønnsnøytrale synet vil vinne frem. Motstanderne vil etter hvert bli marginalisert og vil aldri kunne nå opp i ledende stillinger. En ny liturgi vil ikke kunne funderes på bibelske tekster om ekteskapet, men på generelle tekster om Guds kjærliget til mennesket og mellommenneskelig kjærlighet/vennskap. Slik vil det tradisjonelle, kristne synet på ekteskap forvitre.

Kloke tilhengere av det nye synet burde vært fornøyd med at likekjønnet ekteskap nå kan inngås borgerlig etter norsk lov. Slik kunne enheten bevares. Men mye tyder på at kampen for å forandre kirken innenfra vil føres videre, og ingen må være så naiv å tro at det stopper med kjønnsnøytralt ekteskap.

Kommentar #9

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

De får en jobb å gjøre...

Publisert rundt 6 år siden
Stig Wernø Holter. Gå til den siterte teksten.
Den norske kirkes liturgier er uttrykk for kirkens tro og lære. Kirkens gjeldende vigselsliturgi har bare ett syn på ekteskapet

når de skal endre liturgien, trosbekjennelsen og syndsbekjennelsen. I tillegg må vel også noen av prekentekstene og salmene utgå skulle jeg tro. Men de får det nok til, motiverte som de er.

Kommentar #10

Hallgeir Elstad

17 innlegg  13 kommentarer

Forsona kyrkjeleg mangfald

Publisert rundt 6 år siden
Stig Wernø Holter. Gå til den siterte teksten.
Det er litt underlig å stadig høre at kirken har to syn. Den norske kirkes liturgier er uttrykk for kirkens tro og lære. Kirkens gjeldende vigselsliturgi har bare ett syn på ekteskapet

Ja, kyrkja sin vigselsliturgi har berre eitt syn på ekteskapet. Men eg tilhøyrer altså dei i kyrkja som ønskjer at det skal arbeidast ut ein liturgi for likekjønna ekteskap. Dette synet finst i kyrkja. Det er ein realitet, og vi kan ikkje lukke auga for det, trass i at vigselsliturgien kyrkja har, seier noko anna. 

Dette spørsmålet er ikkje eit vedkjenningsspørsmål. Eg er oppteken av at vi skal leve saman med forskjellig syn i dette spørsmålet i kyrkja vår. Eg respekterer deg og andre som forstår dette annleis enn meg. Frå den økumeniske rørsla kan vi hente inspirasjon frå uttrykket "eit forsona kyrkjeleg mangfald". I ekteskapsspørsmålet bør vi i kyrkja arbeide for å utvikle eit slik forsona mangfald.

Kommentar #11

Sigurd Moltubak

0 innlegg  2 kommentarer

Likekjønna og ulikekjønna ekteskap

Publisert rundt 6 år siden

Det står at ulikekjønna og likekjønna ekteskap har det meste felles. Og det kan sikkert vere rett. Men kor viktig er det som ikkje er felles?

Om eg har forstått det riktig,  har alle som inngår ekteskap rett til å bli foreldre.I ulikekjønna ekteskap kan barnet bli til ved egg og sæd frå foreldra. I likekjønna ekteskap må minst ein tredjeperson ta del i befruktning. Dette kan vere ein kjend eller ukjend person (donor). Er dette heilt uproblematisk for barnet som skal vekse opp? Er dette heilt uproblematisk i forhold til kristen etikk?

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Barnets rettigheter

Publisert rundt 6 år siden

Det er et veldig viktig spørsmål som Sigurd Moltubak reiser her. Barnets fundamentale rettigheter må være viktigst for barnet. Og hvis disse kolliderer med foreldrenes ønsker (og rettigheter), må etter min mening barnets rett gå foran.

Ingen har krav på å få barn. Barna er uansett og i alle tilfelle en gave som vi har til låns. Og vi skal etter hvert hjelpe dem til å leve sine egne selvstendige liv. Vi som er heterofile foreldre, har heller ikke i utgangspunktet krav på barna. Men når vi først har fått dem, så har vi fullt og helt ansvar for dem inntil de er voksne nok til å stå på egne bein.  

Dette er en stor sak som må behandles uavhengig og på sine egne premisser.

Jeg må være så ærlig å si at jeg ikke ser den ideelle løsningen på dette, sammenholdt med mitt ja til likekjønnede ekteskap. (NB: Jeg tror ikke at likekjønnede par ikke egner seg til å ha barn, heller ikke at alle par av to kjønn alltid mestrer oppgaven. Det er ikke på dette planet problemet ligger, etter min mening.) 

Spørsmålet er:

Hva er barnets rettigheter, og hvordan ivaretar vi disse på best mulig måte?

Kommentar #13

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Det springende punkt

Publisert rundt 6 år siden
Hallgeir Elstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, kyrkja sin vigselsliturgi har berre eitt syn på ekteskapet. Men eg tilhøyrer altså dei i kyrkja som ønskjer at det skal arbeidast ut ein liturgi for likekjønna ekteskap. Dette synet finst i kyrkja. Det er ein realitet, og vi kan ikkje lukke auga for det, trass i at vigselsliturgien kyrkja har, seier noko anna.

er om den nåværende liturgien kan beholdes ved siden av en kjønnsnøytral liturgi. Hva tenker du som bispekandidat om det? Vi må jo kunne se for oss følgende praktiske situasjon en lørdag ettermiddag i lokalkirken: KL. 15 er det vigsel av et "vanlig" ektepar etter nåværende liturgi som altså sier at ekteskapet mellom mann og kvinne er en hellig og ukrenkelig skaperordning. Kl. 16 er det vigsel av et likekjønnet par der dette utsagnet og alle bibelord om ekteskapet er utelatt. Vil ikke da disse liturgiene komme i et uforenlig motsetningsforhold?

Sagt på en annen måte: Blir ikke kirken nødt til å utarbeide en ny, felles og nøytral liturgi som kan brukes for alle typer par? Og den gamle blir avskaffet som uttrykk for en diskriminerende teologi.

(I parentes bemerket: For en tid siden så jeg en svensk liturgi for likekjønnet vigsel der man hadde tatt inn en tekst fra Ruts bok. Altså en tekst om forholdet mellom Rut og hennes svigermor No'omi brukt som om det gjaldt et lesbisk forhold.)

Kommentar #14

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hvor står det?

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Moltubak. Gå til den siterte teksten.
Om eg har forstått det riktig, har alle som inngår ekteskap rett til å bli foreldre

Hvis det står i Bibelen, står det kanskje også hvordan det skal skje for de som ikke får naturmetoden til å virke for de to? En mann med for dårlig sæd får skaffe seg en stand in?

Barnspørsmålet er kanske i så måte sekundært - og i blant problematisk - for kirkeviksler så vel som for borgerlige?

Kommentar #15

Sigurd Moltubak

0 innlegg  2 kommentarer

Barns rettigheter -Voksnes rettigheter

Publisert rundt 6 år siden

Dag Løkke skriv: "Dette er en stor sak som må behandles uavhengig og på sine egne premisser".

Eg er samd i mykje av det Dag Løkke skriv. Men eg har i heile debatten om homofili /partnerskap /ekteskap sakna heilskaplege  tilnærmingar. I for stor grad tykkjer eg saker som heng saman, blir handsama uavhengig av kvarandre. Eg er skeptisk til at enkeltsaker(som får andre konsekvensar) må behandles uavhengig.

Vigsel av likekjønna er meir enn å seie ja til kjærleik mellom menneske, slik eg ser det. Med tanke på kor dårleg homofile er behandla mange stader i verda, og juridisk i Norge fram til 1972, vil eg vere varsom med kva eg seier. Likevel er endring av innhaldet i omgrepet ekteskap, ei stor endring, historisk sett. Kyrkja si forståing fram til no, kjem tydeleg fram i vigselsliturgien. Som ein annan skreiv, er det vel lite truleg at ein vil leve med 2 ulike liturgiar fram i tid. Eg oppfattar kravet om "likskap på tross av ulikskap",  som det sentrale i denne debatten. For meg sto partnerskap som ei god likestilling til ekteskap. Same verdi, men to ulike innhald. Slik blei det ikkje opplevd av alle.

Når eg i første innlegg tok opp problemstillingar i høve ekteskap av likekjønna og barn, var det for å vere i forkant. Nokre av løysingane ufrivillig barnløyse vel, kan vere juridisk akseptable, men likevel kanskje ikkje i tråd med det eg trudde var " kristen forståing". 

Robin Tande spør "kvar står det"? Eg ingen teolog, og kan ikkje svare på det. Eg sit sjølve med mange spørsmål, som eg gjerne skulle hatt teologar sine svar på. Eg forstår at noko endrer seg , og må endra seg, med endra samfunnsutvikling og nyare forståing. Men eg lurer på om det i det heile er noko som står fast i etikken når alt endrer seg. Er det noko som framleis kan kalles spesifikt "kristen etikk"?

Kommentar #16

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Vil Elstad svare?

Publisert rundt 6 år siden
Stig Wernø Holter. Gå til den siterte teksten.
Sagt på en annen måte: Blir ikke kirken nødt til å utarbeide en ny, felles og nøytral liturgi som kan brukes for alle typer par? Og den gamle blir avskaffet som uttrykk for en diskriminerende teologi.

Jeg skal ikke insinuere at spørsmålet ble for vanskelig å svare på. Men bispekandidat Elstad sier selv at den nåværende liturgien bare har ett syn på ekteskapet. Det ville derfor være av stor interesse å høre hva du tenker om muligheten av å ha to sidestilte liturgier, en som sier at ekteskapet mellom mann og kvinne er en hellig og ukrenkelig skaperordning og en som sier at ekteskap mellom to av samme kjønn kan inngås "for Guds ansikt". Eller om disse utelukker hverandre gjensidig, noe som uvegerlig vil føre til at nåværende liturgi avskaffes.

Kommentar #17

Hallgeir Elstad

17 innlegg  13 kommentarer

To sidestilte liturgiar

Publisert rundt 6 år siden
Stig Wernø Holter. Gå til den siterte teksten.
Det ville derfor være av stor interesse å høre hva du tenker om muligheten av å ha to sidestilte liturgier,

Eg konstaterer til dømes at Svenska kyrkan har to likestilte liturgiar. Og det tenkjer eg òg kan vere mogleg i Den norske kyrkja. Altså ein liturgi for ekteskap mellom mann og kvinne og ein liturgi for ekteskap mellom kvinne og kvinne eller mann og mann. Eg tenkjer òg vi bør endre noko på den eksisterande liturgien. I den svenske (mellom kvinne og mann) heiter det mellom anna: 

"Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru alt. äkta makar är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet, (att tillsammans ta emot och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida."

Kommentar #18

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Takk for svar

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har ikke de svenske ordningene foran meg, men antar at det du siterer er felles tekst. Jeg venter selvsagt ikke at du kan foregripe en fremtidig behandling av dette, men forstår deg dithen at du mener en slags "stryk det som ikke passer"-liturgi vil kunne bli et alternativ. Det vil da kanskje også gjelde utvalget av bibeltekster? Uansett virker dette som litt av et kunststykke, dersom det nå blir aktuelt og nødvendig. Jeg kan ikke annet enn å ønske lykke til!

Kommentar #19

Hallgeir Elstad

17 innlegg  13 kommentarer

Endringar i liturgi

Publisert rundt 6 år siden

Vi veit jo begge at liturgiar blir endra. Det er klart at vi må sjå på formuleringar - og også tilfanget av bibeltekstar. Men som du seier, det er vanskeleg å føregripe kva som blir sakshandsaminga.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere