Kjetil Nilsen

64

Vestbredden: Mishandling av arresterte barn fortsetter

Omfattende; systematisk; og institusjonalisert mishandling var meldingen fra UNICEF i 2013 om Israels behandling mindreårige palestinske arrestanter. Nye undersøkelser viser at mishandlingen fortsetter.

Publisert: 15. jun 2015

Sist uke fikk FNs spesialrapportør innen Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment oversendt en rapport om behandling av mindreårige palestinske arrestanter under det israelske militærregimet på Vestbredden. Det er Military Court Watch (MCW) som står bak rapporten Widespread, systematic and institutionalised abuse of minors in the West Bank.

MCW er en frivilling sammenslutning av jurister som overvåker arresterte palestinske barns rettigheter under okkupasjon. De har gjort sin egen gransking etter UNICEFs rapport Children in Military Dentention (2013), som  avdekket grov mishandling av barn. Israelske myndigheter gikk den gang i dialog med UNICEF for å rette på en del forhold - et bevis på at hva UNICEF påpekte den gang var riktig.

Likevel - to år etter UNICEFs dokumentasjon av grove overgrep, og krav om iverksetting av rettsbeskyttende tiltak for barna fra israelske myndigheter, konkluderte UNICEF i februar 2015, etter en oppfølgende undersøkelse, at: “reports of alleged ill-treatment of children during arrest, transfer and interrogation and detention have not significantly decreased in 2013 and 2014.”

Military Court Watch (MCW) har intervjuet 200 mindreårige arrestanter i perioden 2013 til mai 2015. De kommer til samme nedslående konklusjon som UNICEF: Det er ingen grunnleggende endring å spore i israelske myndigheters systematiske mishandling av mindreårige palestinske arrestanter – fra de blir anholdt; under transport; under avhør; og i arrest.  

Første 24 timer etter arrest
MCW har konsentrert sin undersøkelse om behandlingen de mindreårige arrestantene får de første 24 timene etter anholdelse. Av utvalget på i alt 200 barn, avdekkes følgende:   

- Hendene bundet med strips: 93%
- Bind for øynene:  82%
- Forevisning/signering av dokument på hebraisk: 64%
- Fysiske overergrep: 62%
- Kroppsvisitering: 49%
- Plassert på bilgulvet under frakt til arrest: 48%
- Arrestert om natten: 46%
- Verbale overgrep: 43%
- Trusler: 39%
- Informert om retten til å tie: 21%
- Innkallelse til avhør istedenfor nattlig arrestasjon: 6%
- Tilgang til advokat under avhør: 4%
- Nærvær av forelder under avhør: 3%

MCW konkluderer sine funn med at mishandlingen av mindreårige palestinske arrestanter fortsatt må karakteriseres som omfattende; systematisk; og institusjonalisert – 48 år etter innføring av israelsk militærstyre i de okkuperte områdene i 1967.

MCW har ekstrapolert funnene fra de siste par år tilbake til okkupasjonens begynnelse i 1967. Det gir skremmende store tall: Anslagsvis 95,000 arresterte mindreårige; 43,000 av disse arrestert om natten; og 59,000 mindreårige utsatt for fysiske overgrep.

Det knytter seg selvsagt usikkerhet til tallene, men MCW mener dette er forsiktige anslag. Med slike omfattende systematiske overgrep mot barn over 48 år, snakker vi om mishandling av industrielt omfang, hevder MCW. ( … the abuse becomes truly industrial in scale.)   

Kolonisering og masse-arrestasjoner
MCW mener forøvrig å se en direkte sammenheng mellom israelske regjeringers kolonisering- og bosettingspolitikk, og omfanget av mishandling og arrestasjoner av sivile palestinere – inkludert barn. De illegale bosettingene med alt areal de legger beslag på av sikkerhetssoner og infrastruktur fører til interessekonflikt og potensielle konfrontasjoner med den okkuperte befolkning.  

I denne situasjonen fører det israelske militærregimet på Vestbredden en strategi som omfatter ydmykelse, kollektiv straff av sivilbefolkningen og «forebyggende» masse-arrestasjoner for å framtvinge underkastelse. Dette rammer også mindreårige – de er ikke unntatt denne undertrykkelsesstrategien.  

I oversendelsesbrevet til FNs spesialrapportør ber Military Court Watch derfor om oppfølging på følgende to områder:
1) Verifisering av at dokumentasjonen underbygger konklusjonen om at mishandlingen av palestinske barn som kommer i kontakt med det israelske militære rettssystemet fremdeles er omfattende, systematisk og institusjonalisert

2) Undersøkelse av mulig sammenheng mellom israelske myndigheters overføring av egne innbyggere til de okkuperte områdene og omfanget av arrestasjoner av palestinske mindreårige 

Kommentar #1

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Takk Nilsen

Publisert over 6 år siden

...for at du minner oss på om de grusomhetene som palestinske unger må gjennomgå. Tror det er to ting som er viktig å være beviset:

- det er unger som utsettes for slike bestialiteter

- det er en fare for at unger og deres familie som blir utsatt for slike overgrep lettere kan rekrutteres som terrorister

 

Så en slik behandling av unger fremmer i stedet for å hemme mer terror.

 

Kommentar #2

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Lenker

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er Military Court Watch (MCW) som står bak rapporten Widespread, systematic and institutionalised abuse of minors in the West Bank.

Innlegget inneholdt et par døde lenker. Forsøker å rette på det her:

MCW-rapporten til FNs spesialrapportør: 
Widespread, systematic and institutionalised abuse of minors in the West Bank 

UNICEFs rapport fra 2013: 
Children in Israeli Military Detention  

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Verkar politikken?

Publisert over 6 år siden

 

Dette dreier seg om systematisk maktbruk for å demoralisera eit heilt folk. Israel held seg til vanleg med mellom 5 og 10 000 politiske fangar – for tida er vel talet tett under 6 000. Dette talet er sjølvsagt fullstendig usymmetrisk: Palestinarane held ikkje ein einaste israelsk fange. Då dei gjorde det for nokre år sidan, var det ei stor sak i fleire år. Israelske militære har ein politikk for å syta for at eigne soldatar døyr på slagmarka framfor å bli tatt til fange.

6 000 politiske fangar er jo eit nokså stort tal, men det er verre enn det ser ut som. Over tid tyder dette at over 800 000 av innbyggjarane i dei okkuperte områda har vore innom fengselssystemet – mange av dei på reint administrativ fengsling utan lov og dom (og sjølv domsstolssystemet til Israel har svært lite med rettferd å gjera når det gjeld dei okkuperte områda). Dette tyder at om lag 40% av vaksne menn palestinske menn har vore gjennom kverna. Når du gjer ei heil befolkning til ”kriminelle” på denne måten, undergrev du naturlegvis alt som heiter tillit og legitimitet.

Eg synest likevel det mest fascinerande er korleis systemet er kjipt ned i detaljar. Gideon Levy skreiv nyleg om ei hending der nokre busetjarar fekk lyst til å bada. Det dreier seg om ein badeplass i sokalla ”område A”, område der palestinske styrkar skal ha tryggleiksansvaret etter Oslo-avtalen. Badeplassen var full av ungar på ein fin vårdag. Så kjem den israelske hæren, og alle palestinarar blir jaga ut av dammen. Du spring gjerne ut av badevatnet når nokon peikar på deg med automatvåpen. Og  så blir palestinarane ståande på breidda å sjå på, under den israelske hærens vaktsame augo, medan busetjarane får bada i fred.

Dette er ei klar forbetring når ein samanliknar med Sør-Afrika. I Sør-Afrika hadde du noko som var reservert kvite, og noko som var reservert svarte. Og det vanlege hykleriet om ”separate, but equal”. Men å la hæren rykka inn og jaga bort dei svarte frå ein badedam reservert dei svarte – berre av di herrefolket får lyst på ein dukkert!

Når denne typen kollektiv audmykjing blir rutine, er ein nøydde til å bruka makt. I smått og stort. Eg snakka for nokre år sidan med ein journalist som hadde budd i desse områda i ti år, no avdød. Hans viktigaste oppsummering var at tortur verkar. Med tortur kan du knekka menneske – og det er svært vanskeleg for knekte menneske å reisa seg igjen. Det er like krevjande som det er for rusmisbrukarar å koma seg ut av rus. Det regimet Israel utset palestinske born for verkar. Ingen bør vera i tvil om det. Og eg er difor ikkje sikker på at Lysvik har rett i at dette regimet fremjar snarare enn hemmar terror. Når muren blir tett nok, vil motstandsviljen bli brote ned. Dette er det Israel no satsar alt på, det finst ein nasjonal konsensus i Israel – og dei vestlege landa er ikkje viljuge til å utfordra denne.

http://www.haaretz.com/weekend/twilight-zone/.premium-1.660601#

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Maktmisbruk av okkupanten

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Omfattende; systematisk; og institusjonalisert mishandling var meldingen fra UNICEF i 2013 om Israels behandling mindreårige palestinske arrestanter. Nye undersøkelser viser at mishandlingen fortsetter.

Behørig og nødvendig oppdatering av den meningsløse behandlingen okkupanten gir de okkuperte, og man spør seg om hvilke varige inntrykk dette vil gjøre på den nye generasjonen palestinere. Vil de en gang kunne tilgi på samme måte som sør-afrikanerne har tilgitt sine overgrepsmenn?

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er ingen

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Behørig og nødvendig oppdatering av den meningsløse behandlingen okkupanten gir de okkuperte, og man spør seg om hvilke varige inntrykk dette vil gjøre på den nye generasjonen palestinere. Vil de en gang kunne tilgi på samme måte som sør-afrikanerne har tilgitt sine overgrepsmenn

palestinarabere som vil bytte bosted fra Judea og Samaria til andre arabiske land. Men de vil ha vekk jødene, det er sant. Men da blir det nok så som så med velstanden...Et nytt Gaza kanskje?

Kommentar #6

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Tilgivelse?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Vil de en gang kunne tilgi på samme måte som sør-afrikanerne har tilgitt sine overgrepsmenn?

Tilgivelse og forsoning? - Jeg vet sannelig ikke, men det vi opplevde i Sør-Afrika, gir håp.

I Sør-Afrika støttet mange hvite rettighetskampen for den svarte befolkning - med store personlige ofre. Flere av de mest fremtredende var jøder - f.eks. Denis Goldberg. Takk og lov, er det mange i det israelske samfunn - jøder - som tar til motmæle mot okkupasjonen med sin masse-ydmykelse, kollektive avstraffelse, masse-arrestasjoner, rasering av hjem, grove militære maktovergrep - og mishandling av mindreårige arrestanter.  

Mange jøder trosser egen regjering og reiser hver helg til Vestbredden for å vise solidaritet med sine palestinske brødre og søstre. Dette legges merke til blant palestinere, og demmer nok i stor grad opp mot at harmen og fortvilelsen slår ut i generelt jødehat. Ikke-voldelige palestinske aktivister har sine støttespillere blant israelske jøder, og vet å fremheve den støtte de gir. Dette er lederskikkelser i egne samfunn, som forhåpentligvis den dagen den brutale okkupasjonen er over, ikke vil fremstille den som "jødisk" i sin karakter, like lite som det rasistiske apartheid-systemet var representativt for menneskesynet til hvite mennesker.      

Kommentar #7

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Rett til å ta heimen frå andre

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
palestinarabere som vil bytte bosted fra Judea og Samaria til andre arabiske land. Men de vil ha vekk jødene, det er sant

Det handlar ikkje om at jødar ikkje skal ha lov til å bu i Judea og Samaria. Men skal dei bu der, må dei bu som likemenn, med like borgarrettar. Så lenge staten Israel byggjer på eit ”basic law”-regime som ikkje anerkjenner eigedomsretten og andre rettar for ikkje-jødar vil konfliktane koma. Så lenge staten og rettssystemet med eit fingerknips kan ”judaisera” eigedomen til ikkje-jødar, og øydeleggja heimane til palestinarane for å gje plass for jødiske heimar, vil konflikten halda fram. Dette gjeld ikkje berre Vestbreidda og Gaza. Også innanfor 1948-grensene risikerer palestinarar å mista heimane sine på grunn av det vilkårlege ”retts”-systemet.

http://www.jonathan-cook.net/2015-05-15/israeli-court-says-arab-village-must-make-way-for-jewish-town/

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Rart å høre dette..

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det handlar ikkje om at jødar ikkje skal ha lov til å bu i Judea og Samaria. Men skal dei bu der, må dei bu som likemenn, med like borgarrettar.

fra en kjenner av de arabiske statene.

Nå er det ikke en eneste jøde igjen i noen av de 22 arabiske statene, de er enten drept eller fordrevet.  Og så kommer du her å anklager Israel, som har stemmerett og borett for ALLE sine innbyggere! Det er ikke til å tro,  det står ikke til troende!

Kommentar #9

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Sanninga vil gjera oss fri

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Og så kommer du her å anklager Israel, som har stemmerett for ALLE! Det er ikke til å tro, det står ikke til troende!

Sanning er no sanning, uansett korleis du snur og vender på ho. Du har sjølvsagt heilt rett at palestinarar har røysterett i Israel. Men røysterett har avgrensa verdi i ein stat som eksproprierer eigedom på etnisk grunnlag, og som diskriminerer på etnisk grunnlag på ei rad område. Det hjelper ikkje med røysterett når du skal søkja om byggjeløyve, for å seia det slik.

Om du er interessert i kunnskap på eit felt der du tydelegvis veit lite, kan eg tilrå Ben Whites ”Israeli Apartheid – a beginners guide”. Israel Shahaks ”Judisk religion, judisk historia” er framleis ei svært aktuell bok for folk som vil læra seg å skilja løgn frå sanning:

http://www.radioislam.org/historia/shahak/his-rel/

Så har du sjølvsagt rett i at jødar vart fordrivne frå mange arabiske land. Men bakgrunnen for dette har du tydelegvis ikkje sett deg inn i – for dette skjedde ofte i forståing med leiinga i Tel Aviv. Eg vil tilrå deg Giladis utmerka bok om dette:

http://www.amazon.com/Ben-Gurions-Scandals-Haganah-Mossad-Eliminated/dp/1893302407/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1434452297&sr=8-1-fkmr0&keywords=naemi+giladi+ben+gurion

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Halo effekten, Myhren

Publisert over 6 år siden

De sliter med halo effekten disse aktivistene på denne siden - nå er det jevnt for stille og lite konkret å ta tak og da er det godt å gå i støtteskapene og legge ut noe som kan vedlikeholde en aktivisering av at Israel er og samsvarer til det varemerke som disse har bygd seg opp til som sin forståelse av "merkevaren" Israel.

Her det ikke debatt det legges opp til, men at de for slippe til med noen bidrag som holder oppe det narrativ som kan bidra til å holde oppe en demonisering av staten og jødene når ikke Hamas makter å dra igang en ny omgang av "Håpløs krig".

Nå er det jo ICC som er håpet og drivkraften bak aktivismen - de bryr seg døyten om disse svært unge som fungerer som lokkemat for propagandasnutter.  Her er det sannelig ikke noe barnevern fungerende som sier at hjem og foreldre, slekt og familie, barnehage, skole, makter og myndigheter bidrar en cm til å hjelpe disse til å holde seg unna aktivisme og provoseringer som alle kjenner manuset til.  Dette er et misbruk av de unge og deres framtid i strid med Barnas internasjonalt nedfelte rettigheter, men .. som med det meste som skjer i dette området, så har mennesker i den arabiske verden en større verdi som døde enn som levende.

Her hjelper det pent lite med en blomsterbukett med stemor.  Her er det jødene som skal drepes og fordrives. 

Nå nærmer det seg at Frankrike vil stresse partene til å komme til en avklaring i løpet av 18 mnd..  Hva som skjer i dette området vet ingen, men slik det ser ut nå fungerer Jordan og Golan som en buffersone og drusere er nå sårbare.

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Sludder, broder Myhren

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå er det ikke en eneste jøde igjen i noen av de 22 arabiske statene, de er enten drept eller fordrevet.

Det finns jøder i høye stillinger i flere arabiske land i dag, år 2015. Problemet er ikke relatert til jøder, men til israelsk politikk.

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Helt riktig,

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Her hjelper det pent lite med en blomsterbukett med stemor. Her er det jødene som skal drepes og fordrives.

Nygaard. De har en agenda, og det er å drive jødene ut av Israel og at araberne skal overta alt det de eier og har. 

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kopierer du hver gang setningen...

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det finns jøder i høye stillinger i flere arabiske land i dag, år 2015. Problemet er ikke relatert til jøder, men til israelsk politikk.

"sludder broder Myhren?"

Den setningen har du nemlig brukt mange ganger...

Nå er jeg imiddlertid svært spent på og høre hvem disse jødiske lederne er i flere arabiske land?

Så kan du samtidig ta med antall jødiske innbyggere i de 22 arabiske landene også. Jeg kom til null, men kanskje du kunne hoste opp noen?

Bortsett fra de 2 jødiske lederne da...

Kommentar #14

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
De har en agenda, og det er å drive jødene ut av Israel og at araberne skal overta alt det de eier og har.

Slik araberne har okkupert 176 000 m² jord i Jordan, kjøpt og betalt av jøder - og aldri erstattet. Og slik araberne har overtatt - okkuperer - jødiske hjem og eiendommer i andre arabiske land, aldri erstattet.

Dette er vel kjent, men skal for all del ikke omtales i mediene. Slik blir sannheten behandlet av Israel-hatende nordmenn. Eller har de sykelig angst for jøder og alt som kan relateres til jøder - dvs. jødefobi?

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Så sant, så sant...

Publisert over 6 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Slik araberne har okkupert 176 000 m² jord i Jordan, kjøpt og betalt av jøder - og aldri erstattet. Og slik araberne har overtatt - okkuperer - jødiske hjem og eiendommer i andre arabiske land, aldri erstattet. Dette er vel kjent, men skal for all del ikke omtales i mediene. Slik blir sannheten behandlet av Israel-hatende nordmenn. Eller har de sykelig angst for jøder og alt som kan relateres til jøder - dvs. jødefobi

Greta Aune...

Nå ble det stille hos Nilsen, Gullberg og Lysvik. De er gjengangere i å sverte Israel her på verdi-debatt.

Men som vanlig er de som  løver uten tenner, det er ingen kraft bak...

Kommentar #16

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Du skal ikkje trå etter nestens eigedom

Publisert over 6 år siden

Greta Aune Jotun nyttar tjuvens argument – ”alle stel” – for å forsvara at folk blir jaga frå eigne heimar for å gje plass til jødiske busetjingar. Heimar som er bygde der den israelske hæren gav ordre om at dei skulle flytta – etter at dei opprinnelege heimane var øydelagde.

Så kan Jotun fortelja at arabarane har okkupert 176 000 kvadratmeter i Jordan.Det kan henda, og eigarane av desse 176 måla med jord bør kanskje få erstatning. Men dette blir jo likevel småtteri: Berre i Gallilea vart lova om fortlatt jord brukt til å ekspropriera over ein million mål på slutten av førtitalet. Sidan er ekspropriasjonspolitikken følgt opp – og då palestinarane freista å protestera mot dette landtjuveriet på syttitalet skaut politiet for å drepa. Mot eigne statsborgarar. Den israelske staten verjar berre jødisk eigedom – ikkje-jødar har røysterett, men om dei har eigedom vil staten freista ta han frå dei med alle middel.

Det juridiske systemet som skal pakka desse tjuveria inn i fint papir er ikkje mykje verdt. Innbyggjarane i Iqrit og Birim fekk på femtitalet ein dom i høgsterett på at dei hadde rett til å flytta tilbake til landsbyande sine – som den israelske hæren hadde evakuert dei frå med makt. Desse to landsbyane hadde ein våpenkvileavtale med dei lokale, jødiske militsane. Då høgsterettsdomen kom, gjennomførte hæren ei ”militærøving” som la dei to landsbyane i grus. Lovløysa er heilt open.

Eg er klar over at Jotun og Myhren freistar å dra Kristi namn ned i denne lapskausen av rettsløyse, sjølvrettferdig politikk og overgrep som kjenneteiknar staten Israel. Eg kan berre tilrå den største av alle erstatningsteologar – apostelen Paulus. Han set skåpet på plass.

Elles lever jo jødar i fred i ulike arabiske land – som på Djerba i Tunisia. Hebraisklæraren min sorterte iranske jødar slik: Dei fattige kom til Israel – dei rike vart igjen og har det godt.

Kommentar #17

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Dype mentale sår

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Med tortur kan du knekka menneske – og det er svært vanskeleg for knekte menneske å reisa seg igjen. Det er like krevjande som det er for rusmisbrukarar å koma seg ut av rus. Det regimet Israel utset palestinske born for verkar. Ingen bør vera i tvil om det.

Som du sier, tortur kan knekke et menneske - og mye av det mindreårige palestinske arrestanter utsettes for, må betegnes som tortur.

Undersøkelser viser at palestinske barns ublide møte med det israelske militærregimets "rettsapparat" på Vestbredden, påfører dem mentale sår som ikke gror av seg selv når soningstiden er over. Rettsløsheten og vilkårlige arrestasjoner, gjør at mange uskyldige barn idømmes fengselsstraff i militærdomstolen. Mareritt;  sengevæting; isolasjon; avbrutt skolegang; angst venter mange av dem etter hjemkomst fra fengselet - ofte uavhengig av soningslengden.  

YMCA Øst Jerusalem og Rädda Barnen har siden 2008 drevet et rehabiliteringsprogram for traumatiserte barn etter opphold i israelsk fangenskap. Om lag 350 barn med klare symptomer på post-traumatiske stresslidelser behandles årlig under dette programmet.

Dette er barn som har vært utsatt for fysisk og psykisk vold; kritikkverdige fengslingsforhold; forvirrende militære «rettsprosesser»; frarøvet helt grunnleggende rettigheter; lange perioder i fangenskap overlatt til seg selv, uten mulighet for kontakt med og støtte fra familie. Barn helt ned i 12 års alder.

I 2012 kom YMCA - Rädda Barnen med rapporten Impact of Child Detention: Occupied Palestinian Territory, der erfaringer fra rehabiliteringsarbeidet og intervjuer med et stort utvalg barn er nærmere beskrevet. 

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvorfor skal du være så sorry Nilsen?

Publisert over 6 år siden

Du har helt sikkert sett at jeg har gjengitt historien til de burundiske flyktninger før.

Det var 10.000 burundiske flyktninger til Tanzania fra 1994. De hadde ikke noe å komme tilbake til. Eiendommene var overtatt av andre. De fikk opphold i USA. Var de misfornøyde? Nei, de var overlykkelige for å kunne starte et nytt liv. De sente ingen bomber. De hadde burundisk statsborgeskap og var burundiske. Likevel var de fornøyde. De så at det å komme tilbake var ingen mulighet.

Så snakker du om flyktninger som ikke en gang har statsborgerskap i Israel. De klynker og klager for rettigheter de ikke har. Dette er ikke rettferdighet.

Hvis du hadde elsket Palestinere, Nilsen, vill du ønske at de hadde et godt liv. De kan aldri reise til Israel. Det er en umulighet. Israel vil ikke oppgi seg selv.

De som sier de er flyktninger kan sendes til sine arabiske naboland eller kanskje noen til Europa eller USA. Da er problemet løst.

De har ingen sjanse til å komme til Israel. Det må du forstå!

Kommentar #19

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så snakker du om flyktninger

Dette innlegget handler om mishandling av mindreårige palestinske arrestanter i det israelske militære rettsapparatet på Vestbredden - omfattende, systematisk og institusjonell mishandling 

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er fordi vi ikke vil innse realitetene

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget handler om mishandling av mindreårige palestinske arrestanter i det israelske militære rettsapparatet på Vestbredden - omfattende, systematisk og institusjonell mishandling

Var det noen problemer med burundiske flyktninger som hadde statsborgerskap og eierett til alt?

Nei Det var ikke det!

Slik jeg ser det, vil du at en folkegruppe skal lide bare pga prinsipper.

Palestinere blir brukt så det holder. Kan ikke disse prisippmakerne slutte snart slik at vi kan få fred?

Her, i denne konflikten, er prinsippene tydligvis større enn kjærlighet og solidaritet. Det bør du tenke på!

Tilsvarende konflikter har blitt løst i andre deler av verden, som jeg har påvist. Hvorfor kan vi ikke løse dette her på en grei måte?

Så lenge det er en konflikt, vi det skje forferdelige ting. Sånn er det bare.

Konflikter kan løses. Så trenger du ikke å klage lenger!

Kommentar #21

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Fred?

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Palestinere blir brukt så det holder. Kan ikke disse prisippmakerne slutte snart slik at vi kan få fred?

Om "prinsippmakarane" sluttar, vil resten av Vestbreidda bli ekspropriert, og palestinske bønder bli jaga frå jorda og husa sine. Beduinane i Negev vil få husa sine rivne, og bli tvangsflytta til slummen i Beer Sheva. Det har ingenting med "fred" å gjera.

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Flere av de jeg møter..

Publisert over 6 år siden

fra disse områdene rømmer Judea og Samaria fordi de er engstelige for at barna deres skal bli involvert i situasjoner eller aktive i "Steinkasterlauget".  De er sjeleglade for at de kan få avstand og at skole og framtid får mulighet til å bli det selvsagte naturlige som det skal være - ikke putliing med stein og annet provokativt til svært liten eller rett og slett ingen annen nytte enn et klapp på skuldra av voksne menn som selv ikke løfter en stein.

Kommentar #23

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

En pastor til besvær..

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå ble det stille hos Nilsen, Gullberg og Lysvik. De er gjengangere i å sverte Israel her på verdi-debatt.

Men som vanlig er de som løver uten tenner, det er ingen kraft bak...

Du må rett og slett bare akseptere broder Myhren at jeg hverken har tid, anledning eller lyst til å låse meg bak PCen for å se om du har noen spørsmål som må besvares øyeblikkelig.

Jeg tror vi sier det slik:

Skulle noen fortelle deg at f.eks. araberstaten Marokko i Vest har hatt en jøde som turistminister eller som økonomisk rådgiver til kongen, eller at araberstaten Bahrain i øst har hatt en jøde som ambassadør, så er det bare å avvise som renspikket sludder, siden alle jøder i arabiske land er fordrevet eller drept og det finnes ingen igjen.

Kommentar #24

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Som du sier, tortur kan knekke et menneske - og mye av det mindreårige palestinske arrestanter utsettes for, må betegnes som tortur.

Men så er da Israel også eneste land med vestligorientert kultur som tillater s.k. "mild" tortur under forhør.

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, Fred

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Om "prinsippmakarane" sluttar, vil resten av Vestbreidda bli ekspropriert, og palestinske bønder bli jaga frå jorda og husa sine. Beduinane i Negev vil få husa sine rivne, og bli tvangsflytta til slummen i Beer Sheva. Det har ingenting med "fred" å gjera.

Er det ikke nye bedre at de flytter i stedet for å lage bråk?

De burundiske borgere resiste for å få muligheten til et nytt liv. De fikk det fint!

Du er bare opptatt av prinsipper. Så lar du mennesker heller lide!

Kommentar #26

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Ja - kolonistene bør flytte

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke nye bedre at de flytter i stedet for å lage bråk?

Kvinlaug: - Er det ikke mye bedre at de flytter i stedet for å lage bråk?

Jo - helt enig. Kolonistene bør flytte - ihht til internasjonal lov - og okkupasjonen bør opphøre 

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, kolonistene bør flytte.

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jo - helt enig. Kolonistene bør flytte - ihht til internasjonal lov - og okkupasjonen bør opphøre

Judea - hvem tilhører det tror du og hvorfor gjør det det? Hvorfor skal ikke Jøder få lov til å bo der?

At de må ha beskyttelse for å bo der, hva kommer det av?

Kommentar #28

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ja, kolonistene må ut

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Kolonistene bør flytte

EU bidrar med ulovlig bosetting i area C i Judea og Samaria.  Dette er i et område som ifølge Oslo- avtalen skulle være under fullstendig israelsk myndighet og kontroll inntil en eventuel endelig fredavtale er troverdig kommet i stand med araberene. 

Dette området, som ligger mellom Maale Adumim og Jerusalem, må forbli under israelsk herredømme ut fra sikkerhetshensyn.

EU bryter internasjonalt bindende avtaler rett i foran israleske myndigheter - kolonistene må ut.

https://www.youtube.com/watch?v=CPrGrHB56-c 

Kan gamle profetier om Israel være sanne?  Er bibelen sann og relevant idag?

https://www.youtube.com/watch?v=ydwxy9yqhzM

Kommentar #29

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

C-området er under okkupasjon

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
EU bidrar med ulovlig bosetting i area C i Judea og Samaria. Dette er i et område som ifølge Oslo- avtalen skulle være under fullstendig israelsk myndighet og kontroll

Palestinere boende i C-området etter Oslo-avtalen var fortsatt - og er fremdels beskyttet av folkeretten og den 4. Geneve-konvensjon.

Okkupasjonen omfatter C-området, og Israel som okkupasjonsmakt er pålagt å beskytte innbyggerne der. Israel har ingen rett til å fordrive den lokale befolkning, slik de har gjort i stor skala i Jordan-dalen, siden -67 (ca. 250.000 mennesker), og slik de i disse dager forsøker å gjøre i South Hebron Hills, sør på Vestbredden. 

EU - og Røde Kors - har ikke involvert seg i det du kaller bidrag til "ulovlig bosetting", men har ved gjentatte anledninger skaffet husly til familier som har fått sine hjem gruset av Israel i C-området. Det Israel har gjort er forsøk på fordriving av okkupert befolkning - fullstendig ulovlig etter folkeretten. Faktisk eksempel på krigsforbrytelse.  

Du omtaler C-området som om Oslo-avtalen innebar annektering. Da har du - i beste fall - fullstendig misforstått.      

Kommentar #30

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nå er det ikke en eneste jøde igjen i noen av de 22 arabiske statene

Dette handlet vel om Palestina og Israel og det er da vitterlig ganske mange jødiske israelere bosatt i Palestina.

Kommentar #31

Siri Lill Thowsen

0 innlegg  7 kommentarer

Takk!

Publisert over 6 år siden

Tusen takk for innlegget, Kjetil Nilsen!

Kommentar #32

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

6 kjernekrav for barns rettssikkerhet

Publisert over 6 år siden

Mark Regev, pressetalsmann for statsminister Benyamin Netanyahu, uttalte til The Guardian i 2012:

- "If detainees believe they have been mistreated, especially in the case of minors … it's very important that these people, or people representing them, come forward and raise these issues. The test of a democracy is how you treat people incarcerated, people in jail, and especially so with minors."

Det er lagt fram mye dokumentasjon om mishandling av mindreårige palestinske arrestanter. Military Court Watch har pekt på 6 kjernepunkter - blant de 38 UNICEF trakk fram i sin rapport fra 2013 - som burde innføres umiddelbart for å beskytte rettssikkerheten for mindreårige: 

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Det finnes ingen unnskyldning for at ikke israelske myndigheter straks skal iverksette og etterleve disse grunnleggende rettighetene for fengslede palestinske barn. Dette bør de også påminnes om av norske myndigheter.

Kommentar #33

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Gullbergs morsomheter

Publisert over 6 år siden

"Jeg tror vi sier det slik:

Skulle noen fortelle deg at f.eks. araberstaten Marokko i Vest har hatt en jøde som turistminister eller som økonomisk rådgiver til kongen, eller at araberstaten Bahrain i øst har hatt en jøde som ambassadør, så er det bare å avvise som renspikket sludder, siden alle jøder i arabiske land er fordrevet eller drept og det finnes ingen igjen."

Nei, Gullberg, jeg tror vi heller sier det sånn:

Skulle noen fortelle deg at f.eks. jødestaten (!!) Israel har hatt flere arabere som ambassadører, har arabere i regjering og nasjonalforsamling, har hatt en president som ble fradømt sitt embete av en arabisk kvinne, og ellers har flere palestinere på sine landslag i ulike idretter, - for å nevne noe i forbifarten en sen kveld, så er det bare å avvise som renspikket sludder, siden alle palestinere i Israel og i "de okkuperte områdene" allerede i flere tiår har vært utsatt for etnisk rensning, tortur og folkemord. Og når Israel er ferdig er det ikke en eneste palestiner tilbake.

Du er sånn en herlig debattant, Gullberg. Du har alltid den fulle (over-) sikten!!

Kommentar #34

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Fasade

Publisert over 6 år siden

 

Joda – Israel har palestinske dommarar, generalar, parlamentsmedlemer. Det er ein naudsynt del av fasaden. Men dette er fasade – ikkje realitetar. Sjølv om du har tent Israel som general i krig, vil du ikkje få byggjeløyve på dei 92% av det israelske arealet som er reservert for jødar. Til nyleg var det teoretisk umogleg å bli medlem av eit kibbutz – sjølv om du hadde tent den israelske forsvarsmakta (den elendige økonomien til jødiske kibbutz i Negev har ført til at eit par kibbutz har gjeve medlemsskap til drusarar). Og sjølv om palestinarar kan bli valt til Knesset, vil krav om likskap for lova bli slege ned på. Då Azmi Bishara for nokre år sidan greidde å skapa ei rørsle kring kravet om ”ein stat for alle borgarane”, vart dette møtt med skuldingar om at han var dobbelt- og trippelagent, og han måtte røma frå landet.

Kort sagt: Det handlar om ”å mala ørkenen grøn”, som Donald Harman Akenson kallar det i si samanliknande studie av israelske jødar, boarar og nordirske protestantar.

Trass i fasaden er realitetane likevel svært tydeleg for den som vil sjå (og det gjeld nok ikkje dei som har gjort støtte til israelsk apartheid til eit dogme på line med treeininga). For nokre år sidan gav Susan Nathan ei bok om dette: ”The Other Side of Israel” (boka finst også på svensk).

“Despite warnings from friends about the dangers she would encounter, Nathan settled in an apartment in Tamra, the only Jew among 25,000 Muslims. There she discovered a division between Israeli Jews and Israeli Arabs as tangible as the concrete wall and razor-wire fences that surround the Palestinian towns of the West Bank and Gaza.”

http://www.amazon.com/The-Other-Side-Israel-Journey/dp/0385514565

Denne tråden handlar om mishandling av barn I regi av ei modern statsmakt. Når Kjetil Nilsen dokumenterer dette fører det til at ein del debattantar koplar inn autopiloten og byrjar gå dei vanlege åttetala og piruettane som høyrer med i pliktløpet. Dei ser ikkje si rolle som å drøfta problem og finna løysingar – men å velja side, og forsvara ”si” side med alle middel.

Kjetil Nilsen skriv at ”kolonistene må flytte”. Det er eit krav eg forstår – og det er eit makabert skodespel når religiøse ekstremistar flyttar frå Brooklyn for å ta hus og heim frå fattige menneske i Midt-Austen. Eg trur likevel ikkje på kravet om at ”kolonistene må flytte”. Konflikten i Palestina dreier seg ikkje lenger om grenser og territorie. Problemet er at det er bygt ei statsmakt – ei stormakt – på etnisk eksklusivitet. Og denne statsmakta har fundament i den mest sjåvinistiske forma for religion Europa har produsert: Askenasisk, ortodoks jødedom.

Denne statsforma vil halda fram med å erobra, dominera og freista øydeleggja grannane så lenge ho finst. Det er som Æsops fabel om frosken og skorpionen: Skorpionen kan ikkje endra sin natur. Og nei: Det vil ikkje hjelpa med kapitulasjon. Osloavtalen var i realiteten ein kapitulasjon frå leiinga av PLO – og førde berre palestinarane ut på eit blindspor.

Dei som bur i landet – også busetjarane – må få bu der dei bur. Men alle må ha like rettar. Det jødiske nasjonalfondet og den jødiske landadministrasjonen må oppløysast. Og dei som bur på Vestbreidda har krav på rettstryggleik i den staten som i snart 50 år har kontrollert livet deira på alle område.

Kommentar #35

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Drit i rettigheter, La oss heller ha fred!

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Dei som bur i landet – også busetjarane – må få bu der dei bur. Men alle må ha like rettar.

La oss ta eksempler fra andre steder i verden. La folk flytte bort fra problemene!

I dette tilfellet kan de det, men de vil ikke, eller bedre sagt, araberne vil ikke. Hvorfor skal vi alltid høre på arabere? Er det ikke bedre at folk har det greit?

Nå er araberne igjen stygge med oss. De pumper ut all olje de kan for at oljeprisen blir lav. Vel, jeg vet hvorfor de gjør det. Det vil ikke vare lenge. I løpet av sommeren 2016 vil oljeprisen være oppe igjen, til store høyder!

Kommentar #36

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke så ille globalt sett!

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Av utvalget på i alt 200 barn, avdekkes følgende:

- Hendene bundet med strips: 93%
- Bind for øynene: 82%
- Forevisning/signering av dokument på hebraisk: 64%
- Fysiske overergrep: 62%
- Kroppsvisitering: 49%
- Plassert på bilgulvet under frakt til arrest: 48%
- Arrestert om natten: 46%
- Verbale overgrep: 43%
- Trusler: 39%
- Informert om retten til å tie: 21%
- Innkallelse til avhør istedenfor nattlig arrestasjon: 6%
- Tilgang til advokat under avhør: 4%
- Nærvær av forelder under avhør: 3%

Dette er jo ikke så ille sammenlignet med hva som foregår i de fleste land, spesielt i Israels naboland. I tillegg er det jo en slags krigstilstand der palestinerne ikke unnser seg for å sende sine barn til fronten, benytte sin ungdommer til selvmordsbombere, har bedrevet worldwide terror mot sivile, bryter de fleste krigslover, i stor grad representerer vilkårlighet i sitt eget rettsvesen. Her er det store mulgiheter til å overleve med helsen i behold. Disse barna ville vært i langt større trøbbel under Hamas, Saddam Hussein, IS, Gadaffi og de fleste opprørsgrupper i regionen. Men det ser ut til at Nilsen heller foretrekke slike despoter.   

Kommentar #37

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det har du rett i

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo ikke så ille sammenlignet med hva som foregår i de fleste land, spesielt i Israels naboland.

Men la oss nå gå ut fra at Israel er et demokrati og en rettsstat noe man vel ikke helt kan anta at de andre nabolandene er. Hvordan vil så denne statistikken stå seg om vi da sammenligner tallene med andre demokratiske rettsstater som for eksempel Nederland eller Norge?

Ellers er jo tankebanen din utmerket, jeg skal huske å benytte den når man her inne snakker om forfølgelse av kristne runt om i verden, løsning de kan jo bare flytte. Det samme med abortmotstandere her i Norge som stadig trekker frem at de ikke er enige i dagens lovver, la dem flytte eller i det minste holde fre og holde kjeft. Her ser jeg at det virkelig kan benyttes på veldig mange områder. Det spørs bare om det blir noen igjen når vi til slutt har måttet flytte alle sammen.  

Kommentar #38

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Ingen komparativ analyse

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo ikke så ille sammenlignet med hva som foregår i de fleste land, spesielt i Israels naboland.

Innlegget mitt er ingen komparativ analyse av hvordan barn mishandles i ulike land. Det omhandler mishandling av palestinske mindreårige arrestanter under det israelske militære rettssystemet på Vestbredden. En mishandling som i flere uavhengige granskinger betegnes som omfattende, systematisk og institusjonalisert.

Dette er meget alvorlig - så alvorlig at israelske myndigheter indirekte selv innrømmet alvoret og innledet dialog med UNICEF i 2013, og lovet forbedringstiltak. Men - mishandlingen fortsetter. Om situasjonen er verre i andre land, er selvsagt til liten trøst for de barna som rammes - og fullstendig irrelevant.

Israel er forøvrig det eneste land i verden som dømmer mindreårige i en militærungdomsdomstol - uten at rettighetene for mindreårige blir bedre ivaretatt av den grunn. At domfellelsesprosenten i den militære domstolen er over 99% (og barna sier seg skyldige), er i seg selv en klar indikasjon på at barnas rettssikkerhet ikke er ivaretatt. Hvis israelske myndigheter ikke har noe å skjule, kan de ganske enkelt iverksette følgende tiltak f.o.m i morgen:

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde 
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart    

Kommentar #39

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En djevelsk krig

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Israel er forøvrig det eneste land i verden som dømmer mindreårige i en militærungdomsdomstol - uten at rettighetene for mindreårige blir bedre ivaretatt av den grunn.

Israels utfordring ligger i palestinske ledere representerer den mest bestialske tenkelige metode for krigføring: Bruk av egen ungdom om selvmordsbombere.  Det finnes ikke noe verre og mer bestialsk metode for krigføring.  Det var ikke palestinske ledere som stoppet dette djevelske uvesenet der folk sprengte seg selv på busser og offentlige steder. Det var Israel som gikk til mottiltak, mottiltak som du og andre kritiserer til fulle. Det var palestinske lederskap som ble satt under administrasjon. Jeg husker godt hvordan selvmordbombere ukentlig sprengte seg selv på busser i Israel.  Ingen skal får sin politikk trumfet i gjennom på basis av den slik ufattelig ondskap og ingen nasjonalisme er verdt en slik djevelskap.  

Kommentar #40

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Brende: Høyt prioritert tema av Norge

Publisert over 6 år siden

På spørsmål i Stortinget 23.02.2015 fra SVs Karin Andersen hva Norge vil gjøre for å sikre at arresterte palestinske behandles i tråd med FNs konvensjon om barns rettigheter, svarte utenriksminsiter Børge Brende bl.a.: 

- Jeg er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn. Dette et tema vi prioriterer å ta opp både i bilaterale samtaler og i FNs relevante organer.

- Barn og unge bør ikke fratas sin frihet. Fengsling uten rettmessig lov og dom er uakseptabelt. Når barn og unge fengsles uten lov og dom er dette en dobbel urett. Statistikken når det gjelder fengslede palestinske barn i Israel er usikker. Men uansett hvilke tall som er korrekte, så er mitt hovedanliggende at barns rettigheter skal respekteres og rettssikkerheten sikres.

- Unicef kommer med i alt 38 praktiske forslag for å reformere det militære fengselssystemet for å sikre at barnas rettigheter ivaretas og dårlig behandling reduseres. Dette er noen av hovedforslagene: Frihetsberøvelse av barn er en siste utvei og bør vare kortest mulig. Arrestasjoner bør skje i dagslys. Plastikkremmer rundt håndleddene bør forbys. Transport må skje i verdige og sikre former, ikke med bind for øynene. Avhør av barn bør alltid foregå under påsyn av advokat og barnets familie. Barn skal ikke settes i isolat.

- Palestinske barn som fengsles av Israel er et tema som er høyt prioritert av Norge.

- Sammen med andre nærstående land følger Norge opp dokumentasjon lagt frem av ledende frivillige organisasjoner og fremfører protester til israelske myndigheter. Vi forventer at Israel følger opp de forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet og at menneskerettsstridig praksis opphører. 

Senest sist uke rettet altså Military Court Watch søkelys på den fortsatte mishandlingen av mindreårige arrestanter, med dokumentasjonen som ble oversendt FNs spesialrapportør innen Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Ettersom dette er et tema som ifølge Brende er høyt prioritert av Norge, bør vi nå kunne forvente en oppfølging fra den norske regjering overfor israelske myndigheter.  


Kommentar #41

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm...

Publisert over 6 år siden

Når du bruker benevnelsen "barn" så om handler den unge under 18 - skulle jeg tro. Jeg kan være enig med deg at ut fra en norsk hverdag er de krav du stiller opp å forvente at en demokratisk stat som Israel skulle etterfølge - det er imidlertid et par forhold ved situasjonen som og Brende & co bør tenke over før de mener så mye mer enn det humanistiske aspekt ved situasjonen.

Det ene forholdet er at meg bekjent er staten Israel og jødene den eneste nasjonen i verden som har vært under et konstant fiendtlig angrep og hat motiverende for terror siden dag en og som pågår fortsatt.  Det at det jødiske folk samles i Israel - et folk som ikke går ut på dato til forskjell fra andre historiske folk - angripes av ulike årsaker av lefties, arabere og en og annen forblindet humanist.

Verden over har det oppstått nasjoner - ja, nabolandene f.eks. - som er vel så ?? m.h.t. legitimitet, men det er kun Israel som lever i en konstant sone av angrep på legitimitet - snart 70 år siden opprettelsen.

Israel er det eneste land i verdenshistorien som har vunnet kriger i selvforsvar for egen overlevelse der verdenssamfunnet skal diktere premissene for fred.  Ironisk nok, så medfører det at nasjoner som Israel har nedkjempet i krig kan fortsette sine angrep gjennom internasjonalt press - også på hvor grenser bør gå.

I FN er det ingen andre land som legges så under lupen - land som til de grader er verre enn Israel - som disse udemokatiske hyklernasjonen krever og bidrar til resolusjoner i hopetall mot.  Israel har alene fått flere resolusjoner mot seg enn de andre 192 medlemsnasjonene tilsammen.  Aktivismen har av ulike årsaker vært høy over tid.

Av en eller annen grunn er det etablert et hopetall av FN baserte og NGO baserte palestinske talsgrupper som ene og alene fronter den arabiske bias - eksempelvis the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People; the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People; and the Division for Palestinian Rights in the UN's Department of Political Affairs.

Både du og jeg har sett både filmer og dokumentarer fra f.eks. Irak for USA i krigslignende situasjoner fort tar feil med alvorlige konsekvenser for de det gjelder fordi det kreves en årvåkenhet der det å være nølende eller for sen er drepende. 

"Steinkasterlauget" er unge som handler både ut fra hat og forventninger.  Det at Israel håndterer de som de gjør er og fordi det ønskes å sende klare signal til "lauget" om at disse provokasjonene vil bli tatt etter ei viss kjørebok.  Omsatt i humanisme - det kan virke preventivt slik at noe av rekrutteringen stopper opp og at de finner andre måter å fronte sin mulighet til nasjonsbygging før den fullstendig har gått ut på dato - noe som allerede kan være situasjonen.   

Det kan godt være at "lauget" ville hatt bedre av et opphold i mer humane forhold der de blir avlært noe av sin kultur og kan få hjelp til å se at det også i denne sak er minst to sider, men .. trolig er det forbundet med døden å være i en vennlig og fredelig tanke om sameksistens med sin demokratiske nabo...  Noe sier meg at også i fengsel er de arbiske overvåkere en verre trussel enn den israelske hverdagen som fengslet.

Kommentar #42

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hvordan behandles palestinske barn av sine egne?

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
The test of a democracy is how you treat people incarcerated, people in jail, and especially so with minors.

Dette må vendes mot begge parter. Israel og Hamas/Fatah. Hvis du begynte å rote i hvordan palestinske barn behandles av egne foreldre og myndigheter - fra jødedemoniserende hjernevasking til å utstyre dem med dødelige våpen - ville du kanskje en dag få et mer balansert syn. 

Kommentar #43

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er det mange av dem

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
"Steinkasterlauget" er unge som handler både ut fra hat og forventninger.

Hvor mange av disse palestinske barna kaster sten på israelere i Israel? 

Kommentar #44

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo, da ..Randby ... dette lauget representeres ved mange

Publisert over 6 år siden

Nå er det jo slik at dette foregår mest i Judea og Samaria - der Judea blir brukt som benevnelse for det som ligger sør for Jerusalem - Samaria om det som ligger nord.  Øst-Jerusalem har blitt lagt inn i det øvrige Jerusalem, så det aktive "lauget" som er her er lagt inn under israelsk sivil rett.

De "laugene" som er i Judea og Samaria er, som Nilsen har redegjort for, lagt under IDF og militær lov. 

Tilsammen 14 personer skal ha dødd som følge av "laugs"-arbeidet - derav 3 arabere som har blitt feilsortert til jøder.

Vi ser nå at "laugene" har noen avleggere er i Vesten, men i demo'er har det ennå ikke vært vurdert å skyte.

Vi har forskjellige våpengrener - noen bruker katapult - noen slynge og noen hendene.  Tilleggsutstyr er fyrverkeri, molotows, brennede hjul, sementerte ringer og annet som kan skade i en miks av provokasjon IDF eller jøder.  Motiverende for interesse og deltakelse er utenlandsk presse.  Ingen andre verden over som sokner til dette "lauget" får tilsvarende omfattende mediaomtale.

Palestinian children routinely participate in incidents of stone throwing.Annually, Israeli military courts sentence approximately 700 Palestinian children, predominantly on charges of throwing stones. Under Israeli law children under 12 may neither be arrested nor detained, but a boy as young as 7 or 9,suspected of stoning a bus, has been detained for 4 hours on 30 April 2015. According to Reem Bahdi, between 2000 and 2008, 6,500 children were arrested, mostly for this activity. One study has found that of 853 Palestinian children indicted by Israeli for stone-throwing between 2005 and 2010, 18 had ages of between 12-13; 255 were between 14 and 15; 60% received jail sentences of up to 2 months, 15% got over 6 months and 1% served time in prison for a year.According to B'tselem 05to 2010, 834 minors 17 and younger were brought before Israeli military courts on stone-throwing charges, a third, some 288, were between 12 and 15 years old. All but one were found guilty, mostly in plea bargains, and spent a few weeks to a few months in jail.

Kommentar #45

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Utspill fra Kongress-representanter

Publisert over 6 år siden

At mishandling av mindreårige palestinske arrestanter ikke lenger bør forbigås i stillhet, kom til uttrykk ved det initiativ Kongress-representanten Betty McCollum fra Minnesota, tok tidligere i måneden overfor sine kollega-representanter. De ble oppforet til å signere et brev med henstilling til utenriksminister John Kerry om å ta opp mishandlingen av mindreårige arrestanter med israelske myndigheter. 

I alt 19 Kongress-representanter signerte brevet, som ifølge Amnesty International USA ble overlevert utenriksminister Kerry sist fredag. Der heter det bl.a.: 

-Statsråd Kerry, vi oppfordrer Utenriksdepartementet til å løfte fram palestinske barns rettigheter, og gi dette temaet prioritet i vårt bilaterale forhold til regjeringen i Israel.
Videre forventer vi at Utenriksdepartementet i sin årlige menneskerettighetsrapport vier oppmerksomhet til det israelske militærsystemets rettslige behandling av palestinske barn. 

Kommentar #46

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ubehagelig statistikk

Publisert over 6 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
At mishandling av mindreårige palestinske arrestanter ikke lenger bør forbigås i stillhet, kom til uttrykk ved det initiativ Kongress-representanten Betty McCollum fra Minnesota, tok tidligere i måneden overfor sine kollega-representanter.

For de som har glemt litt av skoleengelsken har jeg oversatt brevet fra Kongressrepresentantene (med forbehold om feil):

USAs Kongress
Washington, DC 20515

19. juni 2015

John Kerry,
Utenriksminister
2201 C Street, N.W.
Washington, DC 20520

Kjære minister Kerry:

I 2013 publiserte United Nations Children's Fund (UNICEF) en ytterst foruroligende rapport med titelen "Barn i israelsk forvaring: Observasjoner og Anbefalinger." Rapporten var en respons på anslagsvis syv tusen palestinske barn i alderen 12 - 17 fra den Okkuperte Vestbredden som i løpet av det foregående tiåret var gjenstand for arrestasjon, forvaring, forhør og/eller fengsling av den israelske hær, politi og sikkerhetsagenter. UNICEF tok initiativ til sin rapport som respons på bekymringer vedrørende den grusomme, umenneskelige og nedverdigende behandling og straff av palestinske barn under sine opphold i det israelske militære forvaringssystem.

Israels militære forvaringssystem som sikter seg inn på barn er en anomali i verden. UNICEF slår faktisk fast: "Det slås fast at i ikke noe annet land blir barn systematisk rettsforfulgt av militære ungdomsdomstoler som per definisjon kommer til kort hva angår å gi nødvendige garantier som sikrer respekt for deres rettigheter."

Basert på internasjonal lov og traktater, kommer UNICEF-rapporten med 38 anbefalinger til en handlingsplan for israelske ansvarlige sammen med følgende konklusjon:

"Den dårlige behandlingen av barn som kommer i kontakt med det militære forvaringssystemet forekommer å være omfattende, systemisk og institusjonalisert gjennom hele prosessen, fra arrestasjonsøyeblikket til barnet siktes og eventuelt kjennes skyldig og blir dømt."

I 2014 ble en palestina-amerikaner et slikt offer. Ungdommen var en student fra videregående skole i Tampa, Florida, og ble utsatt for fysisk vold og dårlig behandling under et opphold i et israelsk forvaringssenter.

Israels sikkerhetsinteresser er helt klart en prioritert nasjonal sikkerhetssak for USAs Kongress og det amerikanske folk. En tydeligere demonstrasjon av Amerikas forpliktelser overfor Israel finnes neppe enn de tre milliarder dollar fra amerikanske skattepenger som investeres årlig for å sikre Israels folk. Imidlertid, så er respekt og forsvar for barns menneskerettigheter, uavhengig av deres etnisitet, rase, religion eller nasjonalitet, en fundamental amerikansk verdisak såvel som en prioritet for alle amerikanere, og som ikke kan overses.

Tidligere i år utga UNICEF en oppfølgingsrapport som tydeliggjorde områder hvor Israel har adaptert, modifisert eller diskutert endringer i sitt system med militær forvaring av palestinske barn. Dette er et positivt steg og en klar erkjennelse av at bekymring over legitime menneskerettigheter for barn finnes. Videreføring av å sikre at palestinske barns rettigheter ikke undermineres er i USAs, Israels og det palestinske folks interesse.

Minister Kerry, vi ber instendig om at Utenriksdepartementet løfter palestinske barns menneskerettigheter opp til en prioritert status i vårt tosidige forhold med Israels regjering. Videre forventer vi fullt ut at Utenriksdepartementet adresserer status for behandlingen av palestinske barn  i det israelske militære forvaringssystem i sin årlige rapport.

Deres lederskap for å forbedre barns rettigheter settes stor pris på.

Ærbødigst

Betty McCollum , Medlem av Kongressen
John Conyers , Medlem av Kongressen
Keith Ellison , Medlem av Kongressen
Barbara Lee , Medlem av Kongressen
Danny K. Davis , Medlem av Kongressen
Raul M. Grijalva , Medlem av Kongressen
André Carson , Medlem av Kongressen
Anna G. Eshoo , Medlem av Kongressen
Peter Defazio , Medlem av Kongressen
Earl Blumenauer , Medlem av Kongressen
Jim McDemott , Medlem av Kongressen
Chelli Pingree , Medlem av Kongressen
 Bobby L. Rush , Medlem av Kongressen
James P. McGovern , Medlem av Kongressen
Maxine Waters , Medlem av Kongressen
Henry C. ("Hank") Johnson , Medlem av Kongressen
Donald S. Beyer Jr. , Medlem av Kongressen
Eleanor Holmes Norton , Medlem av Kongressen
Eddie Bernice Johnson , Medlem av Kongressen


Kommentar #47

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Når faller Assad?

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo ikke så ille sammenlignet med hva som foregår i de fleste land, spesielt i Israels naboland.

Nå tror jeg Nilsen og co bør besinne seg litt og følge med i media og forstå hva som skjer. Syria/Libanon er sannsynligvis i full oppløsning som stat og vil etterhvert bli et anarki av opprørsmilits det vil være umulig for noen å forholde seg til. Det lureste jordanere og palestinere nå kan gjøre er å alliere seg med Israel. De er ellers sjanseløse. Barn og unges situasjon i dag vil da bare bli en "søndagskole" i forhold til deres fremtid under opprørsgruppers anarkistiske milits. Nilsens engasjement fremstår pr. dags dato som himmelropende dumhet gitt regionens situasjon for øyeblikket.    

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere