Tor Berger Jørgensen

62

Om feige biskoper

Gode Hanne Nabintu Herland. Jeg mener du stempler biskopene for motiver som jeg med hånden på hjertet kan si at jeg ikke er styrt av.

Publisert: 27. mai 2015

Du liker å kalle oss biskoper feige, slik du gjør i ditt brev (Vårt Land 22. mai) og i talen din på Oslo Symposium. Du mener vi adlyder våre arbeidsgivere i staten for å beholde våre sekulære privilegier og at vi sier mye om politisk korrekte temaer som oljeboring og klima, men særs lite om de åndelige, kristne dogmene som støter de sekulære. Her nevner du i ditt brev spesielt dommedag og behovet for å gripe Guds frelse.

Jeg synes det er leit å bli kalt feig, men det kan jeg leve med. Det er derimot provoserende å bli anklaget for å ha vinningsmotiver for det jeg ønsker å stå for i samfunnet. I det tidsperspektivet jeg er en del av, kjenner jeg meg rett og slett ikke igjen i at vi som kirkeledere skulle velge våre temaer for å tekkes staten og/eller politikerne, eller den ateistisk-sekulære mediaoffentligheten for den sakens skyld.

Stempler. Her mener jeg du stempler meg/oss for motiver som jeg med hånden på hjertet ikke er styrt av. En slik måte å tillegge hverandre motiver på, låser fort en åpen samtale om de spørsmålene du ønsker å reise. Mange av dem har jeg forståelse for og vil gjerne diskutere med deg.

Noe av det samme gjelder din karakteristikk av klima- og miljøengasjementet som «politisk korrekt». Da plasserer du sakene i en bekvemmelighetsskuff hvor feigheten skjuler seg.
For min egen del må jeg si at jeg ikke velger saker fordi de er aktuelle og aksepterte, men fordi de er viktige som teologiske og bibelske temaer. Skaperverket er omtalt i stor bredde i Bibelen. Gleden og takknemligheten for Gud som opprettholder livet gjennom skapelsens stadig fornyelsesprosess.

På samme måte understrekes menneskets ansvar for og ydmykhet overfor Gud og naturen — som en del av skaperverket. En tilsvarende bibelsk forankring har kampen mot grådighet og for rettferdighet — til fordel for de fattige og for dem som blir rammet av andres grådighet.
I Bibelen finner jeg grunnlaget for det vi i dag kaller menneskeverd. Det mener jeg vi skal stå opp for — helt uavhengig av den politiske dagsorden og hva vi får applaus for og hva vi får mishagsytringer for. Det er overraskende for meg at du ikke ser dette, men klistrer merkelappen «politisk korrekt» på mitt og andres engasjement.

Dommedag. Du mener det tales for lite om dommedag og omvendelse. Om hellige liv i etterfølgelse. Du har nok rett i at det fra prekestoler i Den norske kirke høres lite om disse store temaene. Det er nok flere årsaker til det.

For meg har en viktig pastoral erkjennelse, vært avgjørende. Dommedagsforkynnelsen har en lang historie med å føre mennesker bort fra Jesus. Mange samtaler med pårørende i forbindelse med dødsfall har vist meg noe av dette. Omvendelsesforkynnelsen og et strengt normert liv, blir fort misforstått. Den fører til flukt og frykt. Ikke til frihet og glede. Det skygger for Guds kjærlighet og Guds nåde. Det blir lett mørke i stedet for lys. Et lys som trekker menneskene til seg.

Det har slått meg hvor mye sterk gudstro det finnes utenfor «de troendes forsamling». Og hvor mye etterrettelig og ærlig liv som leves av alminnelige mennesker, uten å tenke på det som etterfølgelse. For meg dreier Kristus og livet seg om ydmykhet på min egen tros og mitt eget livs vegne og en tilsvarende respekt for andres tro og liv. Vi er alle avhengige av Guds nåde! Det er en erkjennelse som skaper ydmykhet og respekt. Vi er nærheten av Åndens frukter, slik Paulus regner de opp i Gal 5,22.

Frimodighet. Å forkynne Kristus gjør jeg med frimodighet! Når og hvor jeg finner det naturlig. Mange diskusjoner om klima har for eksempel endt opp i samtale om åndelige spørsmål — selv om det ikke fanges opp av media. Jeg er i det hele tatt overrasket over din måte å beskrive vår kulturelle virkelighet på. Som om vi levde i forfølgelsestider.

Som kirke og kristne må vi selvsagt regne med å bli motsagt. Vi må regne med å bli imøtegått og for den sakens skyld også latterliggjort. Kirken har vært i besittelse av så mye åndelig-politisk makt oppigjennom tidene at så vel intellektuelle som politikere og mediafolk har tydd til ironi og «stempling» for å rive ned makt.

Men at vi som kirke og kristne i dette landet skulle være i nærheten av å måtte trekke oss tilbake og bli for undergrunnskirker å regne — ja, du sammenlikner faktisk med Kina! — det forstår jeg ikke. Da befinner du deg i annen verden enn jeg gjør. Jeg ser gjerne at kristentro og religion skulle få et større gjennomslag i det offentlige rom. Det er vårt ansvar som kristne og kirke. Men da må vi snakke sant om virkeligheten og om hverandre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 27. MAI 2015

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Er det feigt å svømme medstrøms?

Snu kappen etter vinden?

Bli heiet på av alle som har makt?

Få eierskap til alle plussordene som empatiske, inkluderende, åpne og fordomsfrie?

Veldig modig er det neppe.

 

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Mye å forbedre

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Du mener vi adlyder våre arbeidsgivere i staten for å beholde våre sekulære privilegier og at vi sier mye om politisk korrekte temaer som oljeboring og klima, men særs lite om de åndelige, kristne dogmene som støter de sekulære.

Ja, så absolutt gjør dere det, sammen med en stor del av resten av presteskapet.

Jeg tror de fleste kristne nå begynner å bli ganske så lei diskusjonene om homofili, abort og lignende i det offentlige rom, og savner noe mye mer åndelig fra kirkens presteskap.

Når så vi for eksempel en prest eller biskop i en "TV2 pastor"-lignende rolle i det offentlige sist?

Når så vi for eksempel en prest eller biskop i en diskusjon her på VD eller på andre sosiale medier som bidro positivt i trosspørsmål, blandt den kristne "allmuen"?

Når det er sagt så var faktisk dette innlegget et godt positivt unntak, hvor du faktisk omtaler hvorfor dommedagsforkynnelse og omvendelsesforkynnelse ikke omtales så mye. Men nå vet ikke jeg hva Hanne tenkte på; kanskje det var akkurat det hun etterlyste - en større åpenhet om temaene.

Jeg tror kirken vil komme til å slite enda mer fremover dersom dere ikke klarer å nå ut til oss på en mye bedre og åpen måte.

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
da må vi snakke sant om virkeligheten og om hverandre

Skal vi begynne å snakke sant om hverandre er det trolig lettere å forstå hvordan kristne kan være konservative, for det er den opprinnelige kristentroen.

Å snakke sant om hvordan liberale kristne tenker og tror, virker mye vanskeligere fordi den åndskraften som ligger under virker så vanskelig å få tak på, spesielt fordi det sies at "dette kjenner vi oss ikke igjen i".

Når det gjelder å beskrive virkeligheten slik den egentlig er, så arter den seg på svært ulike måter for den enkelte av oss. Din opplevelse av å leve i et fritt land uten opplevelse av forfølgelse er en del av den norske virkeligheten som er din.

Når Herland sier at hun opplever virkeligheten på en annen måte, så er den like sann. Det er ikke så fritt og uten forfølgelse allikevel, dersom du mener høylydt noe som ikke er politisk korrekt. Vi vet noe om de som har betalt en høy pris for dette. Benestad har f.eks fått trusler mot seg, Knudsen har virkelig fått gjennomgå og det er frykten for slikt som gjør at så mange konservative kristne ikke tør stikke seg fram.

Man risikerer arbeidsløshet, fattigdom og sosial utstøtelse i vårt land om vi ikke går i takt med tidsånden. Sånn ser også virkeligheten ut.

Dersom du krever at Herland skal ha din oppfatning av virkeligheten for å kunne kommunisere med henne, så krever du noe umulig. Like umulig som om hun skulle kreve at du skulle gått i hennes, Benestads eller Knudsens sko.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei du forstår det ikke

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Men at vi som kirke og kristne i dette landet skulle være i nærheten av å måtte trekke oss tilbake og bli for undergrunnskirker å regne — ja, du sammenlikner faktisk med Kina! — det forstår jeg ikke. Da befinner du deg i annen verden enn jeg gjør. Jeg ser gjerne at kristentro og religion skulle få et større gjennomslag i det offentlige rom. Det er vårt ansvar som kristne og kirke. Men da må vi snakke sant om virkeligheten og om hverandre.

Men det har en enkel forklaring at du ikke har følt noe av det vi snart kan kalle forfølgelse av kristne.

Vi får flere og flere av typen meningspoliti i det offentlige "ekspertrommet".De som forfekter det moderne,"rette" synet på brennbare saker ang. skapelse,evolusjon,vielse av enkjønnede par,klimasaker,jnnvandringsspørsmål osv.,vil selvfølgelig ikke føle noe som helst ubehag og motstand,for det går lett å flyte med strømmen.

Og når Jørgensen så og si sier at mennesker ikke trenger å høre omvendelsesforkynnelse,vil man bli populær hos den gemene hop.For ting som koster for vårt gamle menneske,vil aldri være populær forkynnelse.
Hvis vi kristne skulle leve som vi lyster i en hver sammenheng,og vi tillegg forkynner at det er OK,vil ingen bry seg om hva du sier.
For det har ingen kraft eller brodd.Og dermed heller ikke møte motstand i verden. 

Kommentar #5

Tor Arne Knutsen

0 innlegg  3 kommentarer

Hvorfor trenger vi Jesus?

Publisert over 6 år siden

Kjære biskop Jørgensen,

Ditt innlegg er leseverdig, interessant og tankevekkende.

Du skriver:
Det har slått meg hvor mye sterk gudstro det finnes utenfor «de troendes forsamling». Og hvor mye etterrettelig og ærlig liv som leves av alminnelige mennesker, uten å tenke på det som etterfølgelse. For meg dreier Kristus og livet seg om ydmykhet på min egen tros og mitt eget livs vegne og en tilsvarende respekt for andres tro og liv. Vi er alle avhengige av Guds nåde!

Jeg er helt enig i at dommedagsforkynnelse har en lang historie med å føre mennesker bort fra Jesus.  Men samtidig tror jeg at kirken har en utfordring i å være tydelig på hvorfor det å tro på Jesus er viktig:  Hvis livet tusler og går, jeg føler jeg klarer meg greit, har et godt sosialt nettverk gjennom familie og venner - hvorfor skal jeg prioritere å nærme meg Jesus gjennom Bibel, bønn, kristent fellesskap og nattverd?  Min erfaring er at nettopp gjennom Bibel, bønn, kristent fellesskap og nattverd forstår jeg mer av hvorfor jeg trenger Jesus.  Det drives mye flott barne- og ungdomsarbeid både i Den norske kirke og i andre kristne sammenhenger.  Men dessverre er overgangen fra barne- og ungdomsarbeid til andre kristne fellesskap, det være seg gudstjenesteliv eller andre kristne fellesskap en overgang som ikke er lett å se.  Mitt spørsmål er: Er den der i det hele tatt?   Og inngangen til kristne fellesskap for de som ikke har vært med i kristent barne- og ungdomsarbeid: Er den der?  Så skal vi ikke stille krav til frekvens verken på bibellesning, deltakelse i kristne fellesskap, bønn eller nattverd - men bør vi være tydeligere på hvor viktig dette er for å komme videre på sin trosvandring?  Eller for å "bli hos Kristus" som det heter i dåpsliturgien?  For å forstå at vi alle er avhengige av Guds nåde?

Igjen: Takk for et interessant innlegg. 

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Gode Hanne Nabintu Herland. Jeg mener du stempler biskopene for motiver som jeg med hånden på hjertet kan si at jeg ikke er styrt av.

Det sa fariseerne også. Du vet hva Jesus sa om dem?

Det er så forfriskende når Hanne kommer utenfra og kan se denne galskapen vi holder på med i Norge.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere