Odd Tarberg

78

TISA ikkje det du trudde, Støre.

Det er meir truleg at TISA-avtalen vil skape meir kaos og sosial dumping i norsk arbeidsliv, enn at den vil vere positiv for sysselsettinga.

Publisert: 20. apr 2015

Vi er etter kvart ganske mange som er urolege for kvar Arbeiderpartiet vil lande i spørsmålet om frihandelsavtalen TISA. (Frihandelsavtalen for tenester som femti land no forhandlar om utanfor WTO). Landsmøtetvedtaket som omhandla denne avtalen, var truleg tenkt å skulle dempe denne uroa, særleg gjennom dei krava til avtalen som Ap der stiller. Mange av oss er likevel like urolege for at denne udemokratiske avtalen kan kome til å bli vedteken av Stortinget med Arbeiderpartiet si ja-stemme.

Grunnen til dette er avsnittet i uttalen frå landsmøtet der det står at Ap ser på TISA som viktig for norsk sysselsetting. Underforstått blir det altså sagt der at det er gitt at denne avtalen vil ha ein positiv effekt på sysselsettinga. Vi etterlyser grunnlaget for å påstå dette.

Du er sikker kjent med at effekten av den nordamerikanske frihandelsavtalen, NAFTA, var katastrofal for hundretusenvis av amerikanske og meksikanske arbeidstakarar. Også at det frå miljø som det amerikanske universitetet Tufts, har kome rapportar som tyder på at den tilsvarande frihandelsavtalen TTIP vil kunne gi Europa eit nettotap av arbeidsplassar på opp mot 600.000. Og at organisasjonen War on Want nyleg har kome med dokumentasjon som viser svært negativ effekt på sysselsettinga av det aggressive internasjonale frihandelsregimet som har utvikla seg dei siste ti-åra.

Det hastar med at du ser nærare på dette spørsmålet, Gahr Støre. Først og fremst må du få dei økonomiske rådgivarane dine til å legge fram dokumentasjon som tilseier at TISA vil ha denne påståtte positive sysselsettingseffekten både i Norge og i dei ulanda som ikkje er med i avtale-forhandlingane. Vi tar for gitt at partiet ditt også har arbeidsfolk i desse landa i tankane når ein avtale som TISA skal vurderast... Mange uland sette, som du veit, foten ned for dei aggressive liberaliseringsforslaga som låg på bordet i WTO (GATS), og dei ser som du kjenner til, på desse TISA- og TTIP-forhandlingane som ein trussel. Det same har norske arbeidstakarar grunn til å gjere, med tanke på den forsterka konkurransen som avtalen vil føre med seg frå utanlandske konsern, og den forverra tendensen til sosial dumping som det er grunn til å frykte i den samanheng.

Partiet ditt har positivt nok kome med fleire interessante krav til TISA-avtalen i det ferske landsmøtevedtaket. Krav som det truleg blir vanskeleg å få aksept for i forhandlingane, etter det inntrykket vi har fått av dei signala initiativtakarane til avtalen har kome med. Det er likevel det sterkt udemokratiske i avtalane, som ligg i klausular som gjer liberaliseringsvedtak definitive og irreversible, som uroar oss mest i denne “nye generasjonen handelsavtaler”. I tillegg til at det altså er eit heilt “syltynt” og udokumentert grunnlag for å hevde at TISA vil få ein positiv effekt på norsk arbeidsliv.

Det hastar, Jonas Gahr Støre, med at du ser nøyare på TISA-avtalen, og ikkje uten vidare aksepterer påstandane om at ein slik avtale vil vere “bra for Norge”, anten dei kjem frå Børge Brende eller frå andre frihandelsentusiastar. Sjølv om vi forstår at det kan vere litt “ubehageleg” for deg å endre haldning til TISA-avtalen som du sjølv var med på å sende Norge inn i forhandlingar om, så håper vi at du vil heve deg over dette og døme avtalen på bakgrunn av den nye urovekkande informasjonen som har kome fram det siste året om effekten av avtalen.

Kommentar #1

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Krise for demokratiet

Publisert nesten 7 år siden

Et ja eller nei til TISA og TTIP er et ja eller nei til folkestyret i Norge. Det er brutale ord, dog ikke mindre sanne av den grunn. 

I sin tid (og forså vidt fremdeles) så man på EU som en trussel mot det Norske folkestyre. EU er på langt nær den trusselen som disse internasjonale avtalene er, der internasjonale bedrifters avtaler betyr mer enn hva folkevalgte parlamenter bestemmer. Det vil være slutten på demokratiet slik vi kjenner det. Starten på et liv der det private næringsliv ikke bare styrer når du er på jobb. Det private næringsliv tar all makt.

Et parti som ønsker TISA og TTIP har avslørt hvem de "heier" på. Og DET de heier på er ikke mennesker av kjøtt og blod som oss, men store aksjeselskap som har aksjene sine sprett rundt i utallige aksjefond og eiere. Det er ikke mennesker bak som kan stilles til ansvar på en ordentlig måte.

Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at de har misforstått fullstendig. Om de ønsker å gi fra seg makten oppfordrer jeg til å slutte å levere inn lister. Det er lov å kaste inn håndkle om man ikke vil mer.

Det som ikke er greit er å gjøre stemmeretten verdiløs! 

I MDG er vi sterkt i mot TISA fordi en frihandelsavtale for tjenester vil vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett.Kommentar #2

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Eg har registrert at Dei Grøne i Tyskland er klart mot TISA. Her i landet har eg så langt ikkje sett at MDG har signalisert si haldning til denne avtalen. Det var positivt å få vite at partiet er så klar mot TISA. Kan du legge inn ein link til ein uttale om dette frå partiet sentralt?

Kommentar #3

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
er i landet har eg så langt ikkje sett at MDG har signalisert si haldning til denne avtalen. Det var positivt å få vite at partiet er så klar mot TISA. Kan du legge inn ein link til ein uttale om dette frå partiet sentralt?

MDG er medlem av Europian Greens  og støtter det synet Europian Greens gir uttrykk for. Vi er generelt mot frihandelsavtaler av den typen. Stortingsgruppa vår jobber i disse dager med en erklæring som blir offentlig ganske snart. For å få et inntrykk av holdningen vår om frihandelsavtaler kan du se erklæringen om TTIP

Kommentar #4

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Liberalismens iskalde grep om folkesjela

Publisert nesten 7 år siden

Mdg sin oppslutning i opinionen har steget sterkt over få år, trolig prosentvis mye mer enn for noen av de andre stortingspartiene. Den grønne idologien bærer bud om å kunne ta Norge med storm.

Partiets grunnsyn har til og med vist seg å ha en viss smittevirkning over på de store. Etter at Stoltenberg-effektens demagogiske jerngrep løsnet litt, virker det som om grasrota i Arbeiderpartiet kan være litt radikalisert og ikke lenger er fullt så religiøst troende på liberalismens frelseseffekt for land og folk. Høyre står selvsagt rotfast på sin erkeliberalistiske grunn, men har funnet det nødvendig å gi mye mer "lip-service" til klima- og miljøspørsmål, endog innsatt en parodi på miljøvernminister som utelukkende har slikt til oppgave.

Virkningen av Mdg sin ankomst på stortinget har allerede hatt effekt på det politiske klimaet i Norge. Det blåser en svak, grønn bris over landet. Fortsatt har ikke det bunnfrosne idiotiet om at pengemakten skal trumfe vett, forstand og folkestyre, begynt å smelte merkbart, men det er nå et lite håp om vår i lufta. Kanskje kan grønne ideer om rettfrerdighet og selvstyre komme til å spire snart i det politiske landskapet.

Senterpartiet står klippefast på ikke bare nasjonal selvråderett, men også på rettferdighet for distriktene. Dessverre gjennomsyrer allikevel kjernetroen på NATOs ufeilbarlighet partiets tenkning.

Kristelig Folkeparti forvalter et grunnleggende verdisyn av ypperste klasse. Godhetsidealet har allikevel så pass handikappende effekt, at Krf sin praktiske politikk synes å kunne kvele verditenkningen gjennom overdreven kompromissvilje. Man lykkes ikke på debattarenaen ved bare å være snill og god, når de rådende, antidemokratiske kreftene er både slu og ondsinnede.

Venstre var landets første, grønne parti. Men etter at DLF-fossilene fikk gjeninnta sine gamle posisjoner i partiet i siste halvdel av 1980-årene, snek troen på markedsmakt og aversjonen mot arbeiderklassens faglige rettigheter seg igjen inn sinnene. Liberaliteten svant hen, og liberalismen inntok etter hvert igjen den gamle hederplassen sin fra før 1973. I klima- og miljøspørsmål er Venstre fortsatt en klippe, men når det gjelder sosial rettferdiget opp mot pengemakt, synes troverdigheten å være svært svak.

På stortinget har SV sterkest klarsyn av alle når det gjelder å fremme folkets frihet fra kapitalens overherredømme. Dessverre synes gammelsosialistiske tvangstanker omkring industrivekstens velsignelse å kunne hemme partiet sin ellers gjennomførte, grønne tenkning - når det kommer til praktiske løsninger. Noe grønt samfunn overlever selvsagt ikke under smelteverkstenkning og kraftsosialisme, men den sannheten klarer visst ikke å trenge inn i SV-skaller.

Frp sitt vissvass fortjener ikke engang omtale. Partiet er så mørkeblått at det bør bare torpederes i ethvert farvann.

Men når skal Mdg sine grunnleggende prinsipper om rettferdighet og folkestyre komme frem gjennom klare og kraftfulle programformuleringer som blåser til motstand på barrikadene for å befri landet fra EØS-åket? Dette er og blir lakmustesten på partiets troverdighet.

Ja, partiet er ungt. Så langt kan man kanskje ikke forvente at de grønne prinsippene er helt ferdig gjennomarbeidet i partiets praktiske profil.

Dessuten kan indre renselsesprosesser kanskje være hemmende for fortsatt medlemsvekst. Men sånt er nødvendig å gjennomgå. Man bør heller tåle eventulle avskallinger på høyrefløyen enn massiv flukt inn i SVs favn. Det motsatte ville drepe Mdg sin identitet.

TISA-motstanden er selvsagt, og grei nok, men hva mener du om EØS-giften som gjennomsyrer og kveler selvstendig, norsk lovgivningskompetanse? Selveste demokratiet i Norge ligger i poker-potten. Spørsmålene om TISA og EØS er egentlig to sider av samme, ideologiske sak: Storkapitalens overherredømme over folkestyret og pengemaktens vetorett mot grønne løsninger.

Kommentar #5

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

Ja, der fekk du sagt det meste, Økland!

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Storkapitalens overherredømme over folkestyret og pengemaktens vetorett mot grønne løsninger

Litt av ein gjennomgang av det politiske landskapet du kom med der, Økland! "Det verste" er at du vel også traff dei fleste spikarane på hovudet også!

Her på bruket har eg i dag gått og trilla mold i hagen, og på same tid tenkt på EU sin handelskommisær Karel de Gucht, som eg såg i eit intevju på nettet i går, der han ufrivillig styrkar argumentasjonen vår mot frihandelsavtalar av typen TISA og TTIP. I intervjuet (som eg har problem med å finne igjen i farten i dag), prøvde han å "belære" journalisten om korleis ting eigentleg heng saman. Han kom då med fylgjande: Dersom EU ikkje ved help av avtaler som TTIP og TISA kan "erobre nye markeder" (conquer new markets), så ville ikkje EU-landa kunne rekne med vidare vekst. For meg er det interessant å registrere bruken av denne krigsretorikken - erobre markeder - og det i samband med ein avtale som blir kalla ein partnerskap..

EU skal altså ved hjelp av TTIP og TISA, ut på nye erobringstokt. Andre land, som USA, har tilsvarande ambisjonar. Dei også vil erobre marknader, altså konkurrere ut, dvs altså ta knekken på arbeidsplassar i utlandet. Alle reguleringar som også kan fungere som eit vern for dei produsentane som ikkje ligg i "toppdivisjonen" konkurransemessig internasjonalt, blir som kjent sett på som "handelshindringar" som desse avtalane skal hjelpe til med å få vekk. Det å påstå at ein slik logikk skal resultere i trygge og fleire arbeidsplassar, er for meg å hinsides at det er utruleg at "vaksne folk" held fram med å påstå slikt..

Det politiske landskapet her til lands gir berre eit ørlite håp om at vi kan få Stortinget til å seie nei til TISA-avtalen. Det står og fell i grunnen med Ap si haldning til dette...

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Tap aldri håp og fremtidstro

Publisert nesten 7 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
Det politiske landskapet her til lands gir berre eit ørlite håp om at vi kan få Stortinget til å seie nei til TISA-avtalen. Det står og fell i grunnen med Ap si haldning til dette...

Dersom Arbeiderpartiet skulle trø feil i denne skjebnesvangre saken, kommer det nok sterke reaksjoner når virkningene rammer land og folk. Velgerne er ikke imbesile.

Ap vil i så fall rase i grus, fra grunnvollen og oppover, parallelt og sammen med både demokratiet og velferdsstaten.

La os bare håpe nå at den nye partiledelsen virkelig klarer å frigjøre seg fra Stoltenberg-demagogiens liberalistiske bløffmakeri. Det fortjener både arbeiderbevegelsen og landet.

Kommentar #7

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

EF var

Publisert nesten 7 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
EU skal altså ved hjelp av TTIP og TISA, ut på nye erobringstokt. Andre land, som USA, har tilsvarande ambisjonar. Dei også vil erobre marknader, altså konkurrere ut, dvs altså ta knekken på arbeidsplassar i utlandet.

Det vi glemte den gangen da alle snakket så varmt om "markedssaka"... og også glemmer nå... er at det er vi som er de andres marked. 

Uten oljen er vi et u-land.

Dersom vi nå erobres ved handelsavaler, og selger land og strand og fiskerettigheter, og de rettigheter vi har som et "fritt og selvstendig folk", så tror vi kanskje at vi er med på "erobring av markeder"..... men det er lite vi kan "erobre" med... det blir vi som erobres, til, i beste fall "slavekontraktene".

Hvorfor gjør vi dette mot barna våre?

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Jeg har mistanke om at det er enda verre

Publisert over 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor gjør vi dette mot barna våre?

Jeg har ikke lest utkastene, så jeg kan ta feil. Forhandlingene foregår i fordekt hemmelighet. De tåler vel ikke offentlighetens lys heller...

Denne gangen er det ikke slik som i 1972 eller 1994. Nå er det visst snakk om å binde oss til å privatisere hele velferdsstaten.

Og si selvråderetten good bye for alltid, for vi skal visstnok også binde oss til ikke å kunne reversere ødeleggelsene dersom folket måtte ønske det. Spyle Grunnloven ned i dass, så og si.

Hvorfor gjøre slikt mot våre etterkommere?

Vel, trolig først og fremst fordi så mange har vært snøblinde nok til å stemme det regimet vi nå plages med, inn til regjeringsmakt.

Kommentar #9

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja, de går kanskje raskere frem enn AP gjorde

Publisert over 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vel, trolig først og fremst fordi så mange har vært snøblinde nok til å stemme det regimet vi nå plages med, inn til regjeringsmakt.

Men fordelen med dem er at de har et ekstra sterkt søkelys på seg.

Det har bidratt til ekstra fokus på saken.

Hadde vi hatt AP fortsatt, ville de kanskje klart å holde det hemmelig lenge nok....

Kommentar #10

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

Flott resolusjon frå Miljøpartiet De Grønne

Publisert over 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.
Stortingsgruppa vår jobber i disse dager med en erklæring

Såg no nyleg at MDG har vedteke ein svært velformulert og klar resolusjon mot TISA og TTIP.

Strålande! For dei som ikkje har sett den, linkar eg til den her:

https://www.mdg.no/resolusjonerlm2015/handelsavtalene-tisa-og-ttip-utgjor-en-trussel-for-demokratiet

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere