David Lindhjem

30

Hvem er Gog fra Magog? Del 1

Bibelen forteller at historiens siste kapittel skrives i Jerusalem. Alle profetene beskriver noe om det siste slaget mot Israel, de bruker forskjellig ord sett fra litt forskjellige vinklinger, men de beskriver i sum den samme krigen alle sammen.

Publisert: 13. apr 2015  /  2486 visninger.

Og i grove trekk så forteller de følgende hendelser:

- En gruppe nasjoner ledet av Antikrist angriper Israel.

- Israel vil over en periode på tre og et halvt år oppleve en siste total ødeleggelse der mange   blir tatt til fange.

- Gjennom Messias vil Herren gripe inn for å redde de overlevende og sette de fangne fri.

- Israel vender tilbake til Herren for alltid.

- Messias hersker fra Jerusalem.

- Hedningenasjonene vender seg til Herren.

En av de mest debatterte profetier er Esekiel 38 og 39. Profetien beskriver en mektig allianse med navngitte folk og nasjoner som går til utslettelses krig av Israel i endens tid. Alliansen blir ledet av en ond fyrste med tittelen  ”Storfyrsten Gog fra Magog”.

Fordi avsnittet, ut i fra dagens situasjon, så tydelig beskriver en islamsk invasjon, antyder de fleste profeti eksperter at dette blir en krig ledet av Russland som kommer kort tid før Antikrist stiger frem fra Europa.

Arild Edvardsen uttalte i 2001:

"Bibelen forteller at Gog - Israelshaternes allianse vil angripe Israel. Men da kommer ikke "seksdagers krigen"  - men èn dags krigen. Da bruker Israel atomvåpen, og de fundamentalistiske muslimske stater knuses totalt. Etter hvert vil det kommet opp krefter i Supermakten rundt Middelhavet(EU), som til slutt fører til at Supermannen Antikrist står fram og tar over styringen."

Dette er den mest utbredte teorien og er helt vanlig. Det hevdes med fult alvor at islam vil falle og at Antikrist vil stige frem fra Europa kort tid etterpå. Teorien får i våre dager oppsving fordi Putin gjør en kraftig opprusting av militære og annektering av Krim-halvøya.

Spørsmålet er: Beskriver Esekiel en helt annen invasjon enn de andre profetene, eller forteller han samme historie bare med litt andre ord? Er Gog en russisk leder slik veldig mange hevder og tror, eller kan det være at Gog faktisk er Antikrist?

Denne analysen går ut på å refokusere avsnittet i lys av det de andre profetene har fortalt. Det som kommer frem er de mange slående fellestrekkene mellom Gog og Antikrist.

Hva er det Gog gjør når han invaderer Israel?

"Du (Gog) vil rane og røve og ta hærfang.." (38:12..)

Gog kommer for å rane og ta fanger og for å utslette Israel. Det er nøyaktig det samme som f.eks. profetene Sakarja og Joel beskriver, og Jesaia 10 og 14 beskriver at "Kongen av Assur" (Antikrist) gjør det samme.

Legg merke til hvordan Esekiel beskriver hvordan Gog går mot dagens Israel:

"Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt" (38:8).

"og vende din hånd mot ruiner som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods, der de bor på verdens navle (Jerusalem)." (38:..12)

Israels land er i dag gjenopprettet etter at store deler av landet har ligget øde og folketomt. Denne delen av profetien er oppfylt og oppfylles i dag når jødene igjen emigrer til det Hellige land. I følge Esekiel varsler dette at vi nærmer oss tidens ende, fordi Gogs angrep skal skje når årene er omme, ved tidens ende.

"Du (Gog) skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet." (38:9)

Men hvorfor lar Gud dette skje når jødene endelig har fått landet sitt tilbake? Jo fordi de mangler det viktigste, de har ikke vendt om og tatt imot Jesus som Messias.

Gogs invasjon har denne hensikten:

"I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem." (38:16)

Så Gud lar dette skje for at folkene skal ta imot Jesus. Det står at de skal lære Herren å kjenne når han viser seg hellig for deres øyne når Han knuser Gog.

Det som egentlig burde være klart, er at Esekeiel beskriver den samme historien som de andre profetene, som går ut på at Herren griper inn etter at Israel er knust:

"Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg."(38:18)

"På fjellene i Israel skal du falle, du og alle troppene dine og folkene som er med deg." (39:4)

 Det hele ender med at Gog og hans hær blir knust av Messias.

Men hvem er egentlig ”Gog”?  Faktum er at avsnitte  forteller hvem han er:

"Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden (tidens ende) at jeg skulle føre deg mot dem." (38:17) 

Gud erklærer at Gog er den samme onde fyrsten som de andre profetene har talt om.

En kan lete og lete, men det finnes ikke en profet før Esekiel som beskriver en russisk ledet invasjon av Israel ved tidens ende.

Derimot er det veldig mange profetier som peker på at Israel blir inntatt av navngitte nasjoner fra Midtøsten. Jesaias beskrivelse av "Kongen av Assur og Danels syn om "Det mindre hornet" i kap. 7 og 8 er helt identiske. Esekiel beskriver den samme krigen som de andre profetene, det sier avsnittet klart og tydelig. Det blir derfor mest logisk at ”Gog”,  ”Kongen av Assur” og "Det mindre hornet" er samme person.

Når Messias har knust Gog blir resultatet følgende:

"Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt om." (39:7-9)

Det står at Herren er hellig i Israel, Herren er fysisk tilstede og det er gjennom Jesus Messias. Dette er dagen Gud har talt om gjennom hele Skriften, nemlig Herrens Dag, dagen da hele verden blir vitne til at Israel tar imot Jesus som Konge og all spotting tar slutt.

Mange hevder som sagt at Gog ikke er Antikrist, man sier at Gog går til krig mot Israel kort tid før Antikrist står frem. Men hvordan er det mulig at Antikrist kan invadere Israel rett etter at Herren har erklært at Han er til stede i landet og at all spotting skal ta slutt? Antikrist blir tross alt historiens største spotter som setter seg i Guds tempel.

Dette er dagen det skal skje, dette er dagen Gud har talt om gjennom alle sine profeter før Esekiel, dette er dagen da Herren er hellig i Israel, dette er dagen som Jesus er fysisk tilstede i landet og dette er dagen Herren stopper spottingen for godt. Alt dette gir en klar indikasjon om at Gog er Antikrist, den aller siste fienden som går mot Israel i endens tid.

Gud har ikke glemt sitt utvalgte demonstrasjonsfolk, Herren griper inn for å demonstrere sin herlighet og trofasthet til Israel:

"Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid." (39:21-22) 

Når Gog knuses i Israels land vil folkeslagene se Jesus, og Israel skal fra den dagen og til evig tid forstå at Jesus er Messias.

Guds lutring av Israel: 

"Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd." (39:23)

Dette bekrefter det de andre profetene beskriver, Israel blir inntatt og børtført fordi hun skal lutres til frelse.

Gud frelser ikke Israel fordi de er noe bedre enn andre folk, men Han har gitt løfter om at det skal skje og Han kan ikke lyve. Herren frelser Israel for sitt hellige navns skyld:

"Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem." (39:25-26)

Gud skal demonstrere sin trofasthet og hellighet gjennom Israel akkurat som han har lovet.

Og når Herren har reddet dem, skal de få bo i full trygghet i sitt land med Jesus som konge for alltid. Da kan det ikke være slik som mange hevder og tror, at Israel bli invadert av Antikrist og opplever historien største trengsel bare kort tid etterpå. Det er mildt sagt selvmotsigende og hevde at den store trengsel starter kort tid etter Gud har proklamert at Israel skal få bo trygt med Jesus konge for evig.

Hvilken nasjoner er med?

Avsnittet forteller hvilket geografiske område Gog kommer fra:

"Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal.." (38:2)

Gog kommer fra Magogs land og er storfyrsten over Mesjek og Tubal.

Men hvor var folkene på Esekiels tid? Vi er ikke intr. i å vite hvor de var for 1000 eller 2000 år siden, men vi må vite hvor var de var når Esekiel skrev profetien, for ca.2700 år siden.

I følge historikerne er det mest sannsynlig at de befant seg i det geografiske området som utgjør dagens Tyrkia.

At Magogs land var i dagens Tyrkia bekreftes når Esekiel sier at Gog kommer fra landet nord for Israel:

"Jeg henter deg fra landet lengst i nord og fører deg opp på fjellene i Israel… (39:3)

Det store landet nord for Israel heter i dag Tyrkia. Mange hevder at landet i nord henviser til Russland, men de historiske områdene som Esekiel nevner var i dagens Tyrkia. Det blir også meget klart hvilket område det pekes på når vi setter kompassnåla mot nord fra Jerusalem, den sneier Russland, men treffer midt i Tyrkia.

I Gogs angrep er det flere folk og land som er med:

"Gomer med alle sine tropper, Togarmas hus lengst i nord med alle sine tropper,.." (38:5..)

De historiske Gomer og Togarma folkene var også innen for området til dagens Tyrkia i nord!

"Med dem er Persia (Iran), Kusj(Sudan) og Put(Libya) pluss mange folk er med deg. (38:..5)

Esekiel navngir ikke alle folkene som er med,men områder fra de fire kompass hjørnene rundt Israel. Avsnittet navngir de samme områder rundt Israel som de andre profetene har blinket ut til dom på Herrens Dag.

Hva har alle land som Esekiel navngir til felles i dag? Jo, de er i dag muslimske og er preget av et ekstremt hat mot Israel og jødene!

De historiske "Kongene av Assur", som regnes som referanse til Antikrist, kom til dels fra det samme område som Gog, nemlig området nord i Irak, Syria og Tyrkia. Og begge blir til slutt knust av Herren i Israels land, derfor er det mest sannsynlig at Assur og Gog er samme person.

Faktum er at det er mange likhetstrekk mellom Gog-krigen og Armageddon, og Gog har mange slående fellestrekk med beskrivelsene av Antikrist som bla. Kongen av Babel, Den lovløse, Syndens menneske, Munnen på dyret og Det mindre hornet.

Dette er noen av de slående fellestrekkene:

Begge invaderer Israel.

Begge kontrollerer samme navngitte nasjoner i Midtøsten.

Begge kommer fra området nord for Israel.

Begge blir brukt av Herren for å tukte Israel til omvendelse.

Begge invaderer Israel for å røve, å ta fanger og for å utslette landet.

Begge angriper Israel helt ved tidens ende når årene er omme.

Begge blir til slutt knust når Messias griper inn og er fysisk tilstede i landet.

Begge blir ført opp til Jerusalem av Herren som tukt for at Israel skal omvende seg.

Når begge er knust omvender Israel seg til Herren for alltid.

Når begge er knust fører Herren de fagne av Israel tilbake til landet.

Når begge er knust skal Israel oppleve ekte trygghet og fred for alltid.

Når begge er knust raser fjellene sammen i et stort Jordskjelv.

Når begge er knust vender hedningene seg til Herren.

Dette er bare noen av fellestrekkene, men dette bør være tilstrekkelig for å erkjenne at det er samme person det snakkes om og at Gog-krigen er det samme som Armageddon.

Ressurser: Dyret fra Midtøsten og Antikrist, islams ventede Messias av Joel Richardson.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Igjen - et meget interessant innlegg fra David !!!

Kommentar #2

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Takk Tengesdal

Publisert rundt 7 år siden

Takker for alle dine oppyggelige og hyggelige tilbakemeldinger, du skal vite at jeg setter stor pris på dem!

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Igjen - et meget interessant innlegg fra David !!!

Sannsynligvis mest interessant for PST? Når muslimske, unge gutter gir uttrykk for tilsvarende religiøse svermerier, bærer det rett inn på politistasjonen for advarende samtaler!

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gog, en etterkommer av Jakob (1.Krøn.5.4)

Publisert rundt 7 år siden

David Lindhjem:

Men hvem er egentlig ”Gog”? Faktum er at avsnitte forteller hvem han er:

"Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden (tidens ende) at jeg skulle føre deg mot dem." (38:17)

Gud erklærer at Gog er den samme onde fyrsten som de andre profetene har talt om.

En kan lete og lete, men det finnes ikke en profet før Esekiel som beskriver en russisk ledet invasjon av Israel ved tidens ende.
__________________________________________________

Det er vel egentlig ikke vanskelig å finne det ut hvem Gog er? Det er jo profetert hos alle profetene fra Samuel av! (Apg.3.22-24) Esek.39.1-4 viser klart og tydelig hvem dette er? Og det er like før Jakobs skjebne vender… for det heter i Esek.9.8f:

«Å, Herre Gud, vil du ødelegge alt som er igjen av Israel, siden du øser ut din harme over Jerusalem?» Han svarte meg: «Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Landet er fullt av blod, og byen er full av urett. For de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser ikke noe. Derfor vil heller ikke jeg vise medfølelse eller skåne dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode.» Mannen som var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet, kom tilbake og meldte: «Jeg har gjort som du påla meg.»
(Sak.9.9-17) Og hvem er datter Sion? (Sak.9.9, Matt.21.5)

Gog er en etterkommer av Israel ( 1.Mos.45.28 > 1.Mos.46.30, - 1.Krøn.5.1-4) Herren er et tveegget sverd. (Åp.2.12-16, 2.Tess.2.8 = den lovløse Jes..9.8-14-15-21)

Hånden er fremdeles løftet - Luk.21.27: Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. (Ennå dryger det mot enden; Dan.11.35:Og noen av de forstandige skal falle, sa de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid; for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer)

Det er nå først Guds sønn er født; Jes.9.6:For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Jeg regner ikke med at PST har noe imot dette, noe som vil lette arbeidet deres betraktelig?

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner ikke med at PST har noe imot dette, noe som vil lette arbeidet deres betraktelig?

Jeg tror nok PST vil være langt mer overbærende ovenfor din versjon ja :-)

Problemene oppstår helst først når noen utroper naboen som soldat i antikrists hær.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere