Erik Lunde

139

Det grønne mennesket

Stortingets nyeste parti er en fargerik allianse. Men hva slags menneskesyn har MDG?

Publisert: 30. mar 2015

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene. Ved forrige stortingsvalg fikk de sin første representant på Stortinget og partiet ligger an til å gjøre et svært godt lokalvalg til høsten.

MDG appellerer til mange fordi skiftende regjeringer har vist seg nærmest handlingslammet i møte med det Stortinget har kalt «vår tids største utfordring», nemlig de menneskeskapte klimaendringene. Samtidig er det et gryende opprør mot en forbrukerkultur som mangler bærekraft og som setter levestandard foran livskvalitet.

Partiet samler viktige motkulturer: De som vil omstille samfunnet i retning av mer økologisk bærekraft, protesterer mot materalismen og ønsker seg mer tid til det som er viktigst i livet. Resultatet er en fargerik allianse. På MDGs valglister finner vi alt fra den lett militante dyrevernsaktivisten, den alternative konspirasjonsteoretikeren og den hasjrøykende narkoliberaleren, til den beinharde ateisten, den kristne idealisten og «Korsvei»-deltakeren.

En tynn suppe

Fargerrike allianser har ofte det til felles at de er enige om noe, men uenige om mangt. MDG har sterkt eierskap til én sak, miljøkampen. Den forener på tvers av mange ideologiske tilhørigheter. Spørsmålet er om buketten av MDGere som nå stiller til valg, egentlig har så mye til felles i andre, grunnleggende ideologiske spørsmål.

Jeg mener at menneskesynet er det viktigste i et hvert partis ideologiske fundament. Alle ideologier bygger på en bestemt oppfatning av menneskets verdi og grunnleggende egenskaper. Menneskesynet har dyptgripende implikasjoner for hvilken status man tillegger mennesket og hvordan man mener samfunnet skal organiseres.

Hva MDG mener om mennesket, er imidlertid høyst uklart. Partiets prinsipprogram gir oss få svar. «Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at menneskene ikke står hevet over naturen, men er en del av naturen», er det eneste partiet skriver om temaet.

Det er en tynn suppe, men gir likevel en pekepinn på at MDG definerer seg som en del av den «grønne ideologien». En viktig fellesnevner for denne bevegelsen er at mennesket sidestilles med andre skapninger i naturen. Mennesket skal ikke ha noen særstatus, men betraktes som en del av naturen på linje med andre livsformer.

Unikt

Den grønne ideologien utfordrer en grunnleggende tanke i moderne religiøs, filosofisk og politisk tenkning: et antroposentrisk menneskesyn.

I alle de store monoteistiske verdensreligionene betraktes mennesket skapt i Guds bilde og er gitt en særstaus. I Salmenes bok omtales mennesket «lite lavere enn Gud» og med en «herlighet og ære» som skiller det fra andre levende vesener. Ideen om mennesket som unikt har også dype røtter i gresk filosofi. Gjennom hele filosofihistorien har ulike tenkere begrunnet hvorfor mennesket skiller seg fra dyrene.

Dette menneskesynet er et viktig premiss for tanken om at mennesket har spesielle rettigheter, noen menneskerettigheter, som andre skapninger ikke har.

For noen er imidlertid tanken om mennesket som enestående kun antroposentrisk hovmod. Charles Darwin viste oss likheten mellom menneskene og dyrene. Mennesket og sjimpansen deler 98,7 prosent av det samme arvestoffet.

Den humane prioritet

Finnes det egentlig noen grunn til å tilkjenne mennesket en mer grunnleggende verdi enn andre skapninger? For mange som bekjenner seg til grønn ideologi, er svaret nei.

Det vil imidlertid kunne få alvorlige konsekvenser for menneskesynet og menneskeverdet dersom man trekker grønn ideologi og økofilosofisk tenkning for langt.

Alt liv har en egenverdi og dyrene skal behandles med respekt, men mennesker og dyr har ikke samme verdi. Dyremishandling er alltid tragisk, men mishandling og overgrep mot mennesker vil alltid være mer alvorlig.

For vårt samfunn er det helt avgjørende å opprettholde den humane prioritet. En nyfødt jente og en kattunge er ikke likestilte og likeverdige. Det er mer tragisk når menneske blir drept i Syria, enn når en hund blir skutt av en bonde i Norge. Og norsk hvalfangst kan ikke sammenlignes med nazistens krigsforbrytelser, slik den militante dyreverneren Paul Watson gjorde på 90-tallet.

Ideen om menneskets særstatus betyr ikke at mennesket skal herse med naturen, men gjør det legitimt at mennesket forvalter naturen til beste for seg selv, sine medmennesker og fremtidige generasjoner.

MDGs kamp for miljø, bærekraft og livskvalitet er lett å sympatisere med. Men det er på menneskesynet ideologien skal kjennes. Vil våre grønne, norske politikere stå opp for menneskets spesielle status?

Erik Lunde

Leder for Kristendemokratisk forum og toppkandidat på KrFs liste til kommunevalget i Oslo

Kommentar #1

Alexander Rügert-Raustein

0 innlegg  2 kommentarer

Kor tynn er den grøne suppa?

Publisert rundt 7 år siden

Lunde stiller spørsmålet:«Vil våre grønne, norske politikere stå opp for menneskets spesielle status?» Han tviler på dei grønes menneskesyn og ser det som problematisk at menneskeliv settes lik med alt anna liv fram føre å løfte det over.

Han viser til at menneske er skapt etter guds biletet og gitt sær status.

Menneske skil seg i frå alt anna liv gjennom sin evne til refleksjon. Hukommelsen gjev muligheit til å lære av hendingar, planleggja og vurdere mulege utfall av nåverande og framtidige handlingar. Me har muligheita til å heve oss over våre medfødte instinkt. Slik sett kan mennesket heve seg «over» alle andre skapningar (men klarer det meir enn ofte ikkje). Elles er me lik. Lik bl.a. i at me alltid vil passe vår eigne fyrst før me tek vare på andre. Ettersom me som samtaler her om Erik Lundes overprøving av dei grønes menneskesyn er menneske, er det naturleg at me vurderer drap på eit menneske som meir forkasteleg enn drapet på eit dyr. Ut i frå standpunktet til eit dyr vil det nok vise seg å vere annleis.

Ut i frå mi kristen prega verdssyn meiner eg at evna til refleksjon som skil oss pliktar til å legge oss «under» alt anna levende og tene det, «vaske dens føter». Der er ikkje nok å la vere å herse med andre. Mennesket skal, slik alt anna liv gjer instinktiv rett, tene naturen og vere i harmoni med den slik dei gønes prinsipprogram seier. Det grøne menneskesynet viser altså absolutt respekt for ein sær status når det gjeld ansvar for seg OG alt anna liv. Sjølvsagt står med opp for menneskes særsatatus. Kanskje meir enn alle andre parti i Noreg.

Av ein kristen politikar den du er Eirik Lunde forventar eg grundigare refleksjonar over menneskets sære status og det grøne menneskesynet mitt.

Kommentar #2

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Krf sviktar

Publisert rundt 7 år siden

Lunde summerar opp:

MDG appellerer til mange fordi skiftende regjeringer har vist seg nærmest handlingslammet i møte med det Stortinget har kalt «vår tids største utfordring», nemlig de menneskeskapte klimaendringene. Samtidig er det et gryende opprør mot en forbrukerkultur som mangler bærekraft og som setter levestandard foran livskvalitet.

Eg vil tru at det er viktigare for KrF å analysera kvifor partiet har svikta i desse spørsmåla, enn å analysera andre partier.

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Grønt menneske- natur- og samfunnssyn

Publisert rundt 7 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Ideen om menneskets særstatus betyr ikke at mennesket skal herse med naturen, men gjør det legitimt at mennesket forvalter naturen til beste for seg selv, sine medmennesker og fremtidige generasjoner

Så hvordan konkretiserer De grønne "det beste" når det kommer til mennesket som forvalter av naturen?

"Utviklingslæren" har vært gjenstand for mange, fundamentale misforståelser. Mest ekstremt kommer slike til uttrykk når prinsippet om "overlevelse for den mest skikkede" forvrenges til "overlevelse for den sterkeste". Sånn språkbruk støtter opp under forstillinger om at det angivelig skal være en side ved menneskenaturen at alle lever i konkurranse og kamp med hverandre.

Man kan finne haugevis av eksempler på kulturer som rendyrker slik menneskeforståelse og lar det få omfattende konsekvenser for samfunnet. Faktisk gjelder det de aller fleste kulturelle forekomstene i dag, i særlig grad samfunn som er herjet av ytterliggående, økonomisk liberalisme.

Å betrakte slik adferd (konkurranse og kamp) som "menneskets natur" er å gå for langt ut i kvasivitenskapelig skamtolking. Biologien serverer oss det ugjendrivelige faktum at utviklingslæren må være å forstå som prinsippet om overlevelse for den mest tilpasningsdyktige.

Det grunnleggende, "grønne" prinsippet bygger på respekt for naturens harmoniske og iboende balanse. (Sagt i religiøs kontekst: Respekt for det ikke-ødelagte skaperverkets vidunderlige, visdomstunge, iboende orden).

Ideologien gjelder derfor at mennesket må tilpasse sin adferd til naturens forutsetninger (ellers går det fullstendig galt, og som konsekvens av "galemattias-adferd" går menneskene en meget ublid fremtid i møte. Vi bør korrigere adferden vår, vise oss tilpasningsdyktige til våre naturgitte omgivelser.

Selvsagt er dette synet i aller høyeste grad antroposofisk. Men det tar også høyde for at det ligger utenfor menneskets evne å omkalfatre naturens iboende orden på noe vis som kan være vellykket. Et mer realistisk, antroposofisk utgangspunkt, faktisk.

(Personlig kan jeg ikke tenke meg noe mer syndefullt hovmodig enn mennesket som sier til Gud: "Finfint skaperverk du presterte, men nå gamlefar, skal vi omskape det i vårt bilde så det blir "fremgangsrikt", "effektivt" og "moderne"). Særlig når de til overmål kaller tiltaket sitt for "fremgang" og (ustoppelig) "utvikling", og de i virkeligheten påfører naturen skadelig, gjerne også uopprettelig ubalanse).

Samfunnssynet i grønn ideologi er konsistent med det antroposofiske og naturmessige grunnsynet: Det er ikke menneskets egentlige, iboende natur å bekjempe hverandre i grådig konkurranse eller voldelig kamp.

Derfor tømres grønn samfunnsideologi over ikke-vold, menneskerett, og plikten til omsorg for de svake.

(En utmerket implementering av Kristi lære om nestekjærlighet, spør du meg).

Men du har, etter mitt skjønn, rett i at detaljene omkring samfunnspolitikk i De grønnes prinsipprogam med fordel kunne ha vært noe mer presist utarbeidet. (Mdg er et ungt parti - sånt kommer nok bedre på plass etter hvert).

Leser man også handlingsprogrammet til Mdg, og har "briller for helhetsbetraktninger" på nesetippen, så finner man allikevel gode svar på en rekke, prinsipptunge, samfunnspolitiske utfordringer. 

Kommentar #4

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

- Så ulik forståelse man kan ha...

Publisert rundt 7 år siden

Min tro forteller meg at jeg bør vise modig respekt og ydmykhet overfor alt i skaperverket. Og vitenskapen underbygger troen og forteller at vi har vist for lite respekt. Velferdssamfunnet neglisjerer fattige og livsgrunnlaget. Vi grabber til oss, samler skatter, og står derfor overfor ressursmangel og klimaendringer. Fattige først.

Jeg støtter De Grønne fordi jeg oppfatter at antroposentrisk konservativ, mammontilbedende ideologi er årsaken til at vi har havnet i situasjonen vi er i. Vi er langt fra et medmenn eskelig samfunn i økologisk balanseog det er nettop denne målsettingen, De Grønnes hovedmål, Norge og verden trenger.

Forfatteren mener at ideologi kjennes på menneskesynet. Jeg mener gjerningene, ideologienes spor,  er minst like viktig. Lyver den? Er den så konservativ at den ikke klarer å forstå virkeligheten? Hva har den utrettet?

Den konservative, tradisjonelle fløyen i norsk politikk har etterlatt et velferdssamfunn. Velferdssamfunnet endte i overforbruk som er livsfarlig for både samfunn og klode. Ideologien tilgis, for overforbruk var ikke meningen, men jeg setter ikke noen som skapte problemet, og som kanskje ikke engang forstår problemet, til å løse det.

Medmeneskelig, respektfull og vitenskapelig fundamentert ideologi, som tenker nytt og helhetlig, der ingen andre våger.

Heia De Grønne!

Kommentar #5

Erik Lunde

139 innlegg  88 kommentarer

Noen kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Takk for kommentarer til innlegget. Noen refleksjoner tilbake: 


* Jeg roser jo nettopp MDG for å ta opp viktige spørsmål knyttet til miljø, bærekraft og livskvalitet. Jeg mener det er viktig å reise en debatt om "mammontilbedende ideologi", slik siste debattant skriver. Jeg er kritisk til de andre partienes passivitet i klimapolitikken. Derfor syns jeg det er litt rart at noen syns jeg behandler MDG urettferdig. 

* Jeg har ikke kritisert MDGs menneskesyn, rett og slett fordi jeg ikke vet hva deres menneskesyn er. Men jeg har etterlyst en forklaring på hvordan dette partiet tenker om menneskets status, egenskaper og rolle i samfunnet. 

* Dersom de bekjenner seg til en type grønn ideologi som likestiller mennesket med andre skapninger, slik f.eks. deler av dypøkologien gjør, mener jeg det er problematisk og kan få konsekvenser for hvordan vi tenker om mennesket. 

* I løpet av dagen har det blitt klart at MDG ikke ser noe behov for utdype sitt menneskesyn, men tvert imot åpner for en lang rekke ulike menneskesyn i partiet. Det syns jeg er oppsiktsvekkende. Det finnes vel knapt noe parti som ikke mener at det er en viktig oppgave å definere sitt menneskesyn. 

Da blir realiteten at man ikke vet hva slags menneskesyn man får dersom man stemmer på MDG. Det kan variere sterkt fra kandidat til kandidat.

I spalten "På en mandag" har jeg stilt ideologisk spørsmål til mange partier, også mitt eget. Jeg interessert i hvordan man lager politikk fra "bunn av", altså hvordan de grunnleggende ideologiske posisjonene påvirker politiske valg. I slike debatter pleier jeg ofte å få gode svar fra ideologiske motstandere. Jeg håper MDG også vil gi gode svar, selv om det foreløpig synes som om de ikke vil svare på kritiske spørsmål. 

EL 

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Unnskyld en liten innvending...

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
overforbruk var ikke meningen

..til en detalj i din gode kommentar.

Visst er overforbruk meningen, helt bevisst - og også faktisk en målsetting - i det merkverdige og farlige sammenkoket som utgjør den såkalte "teorien" omkring at eksponentiell, økonomisk vekst med nødvendighet foregå.

Ideologene viser til utvalgte fremstillinger innen økonomifaget og forsikrer sine påstander med dogmatisk tyngde. Selve påstandene synes begrunnet i ren svada, noen konsistent prinsipptenkning som bygger på realistiske funderinger, er vanskelig å spore.

Sett i lys av at ren matematikk beviser at eksponetiell, økonomisk vekst er en praktisk umulighet, blir fremstillingen så langt det rene tullprat, men når den markedsføres med implisitte trusler om at ellers går folks levegrunnlag adundas, så stemmer folk på "vekst-fantomene".

Hvorfor gjør de sånt? Begriper de ikke matematikk?

Jeg tror svarene kan spores i sekundære målsettinger som disse politikerne faktisk ønsker å oppnå, men ikke tør markedsføre på høylys dag:

De har innarbeidet mekanismer i politikken sin som medfører at veksten (som jo til syvende og sist er forbruksbasert) fremmer rikdomsmessige skjevheter i samfunnet. Eierskap konsentreres mer og mer på færre og færre hender.

Penger er makt. Makten (den reelle, politiske avgjørelseskompetansen) utøves stadig mer av eiere av store, private formueskonsentrasjoner, og disse eierne får etterhvert politisk makt gjennom sin rikdom til å omdefinere spillereglene i samfunnet (så de kan få enda mer makt). (Hvem har mest politisk gjennomslagskraft i dag, FN eller Goldman Sachs?). Strengt tatt følger denne utviklingen et klart spor mot avvikling av dmokratiet.

Det er direkte skandaløst at et verdiparti som Krf lar seg misbruke til å sitte gissel (mot politiske "glassperler") for krefter hvis høyeste mål synes å være avvikling av folkestyret til fordel for en oligarkisk samfunnsstruktur som baserer det hele på stadig voksende, ødeleggende overforbruk.

Skremmende er det. Når skal Eirik Lunde og hans partifeller komme til polistisk sans og samling?

Kommentar #7

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Nei, det er det egentlig ikke

Publisert rundt 7 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Det syns jeg er oppsiktsvekkende

Hvis man tar inn over seg prinsippet om at komplekse strukturer (slik de forekommer i samfunn så vel som i natur) er mer livskraftige og levedyktige enn enkle strukturer, så kommer man på sporet av hvorfor:

Ekte folkestyre bygger på at mennesker er ulike, og derfor tar ulik stilling til spørsmål. Hensynet til nødvendig mangfold i samfunnet bør gjenspeile at folk har forskjellig syn på hverandre og på hverandres rolle som menneske. Derfor bør det være rom for at mennesker med ulike menneskesyn har likeverd og lik rett.

Beslutningstakerne skal ikke foranstalte begrensninger for, eller diskriminering av, enkelindivider basert på det menneskesynet disse har, og derfor skal man ikke diktere folks menneskesyn etter en, bestemt, sentral standard som fastsettes i et politisk program som man vil gjennomføre.

Samfunnet skal ha rom for alle, ellers er det ikke ekte demokrati.

Dette er liberalitet (for all del ikke liberalisme) i rendyrket form, og det er et syn som totalt avviser stalinistisk inspirerte, og mange andre sterkt dogmatiske, retninger.

Kommentar #8

Alexander Rügert-Raustein

0 innlegg  2 kommentarer

spørsmål

Publisert rundt 7 år siden

Kva slags menneskesyn gyømar seg bak ei forventning om eit parti som skal bestemme over partifelles syn? Iallfall ikkje eit der demokratie og mangfald sitt i høgsetet. Skulle dette tolkast som eit "fritt fram" så har du ikkje forstått prinsipprogrammet. 

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mest ekstremt kommer slike til uttrykk når prinsippet om "overlevelse for den mest skikkede" forvrenges til "overlevelse for den sterkeste".

Dette er korrekt.

Skjønt heller ikke seleksjon fra skikkethet ("the fittest") er noen dans på roser. Seleksjonskriteriene er nådeløse, ubønnhørlige - og gjelder fortsatt for oss mennesker . Man har å tilpasse seg - eller risikere både egen og arts overlevelse. 

Men i menneskenes verden er vi i stor grad stand til å selv utforme mange av seleksjonskriteriene. Nøkkelen ligger i seleksjonskriteriene, ikke minst fordi alt liv, inkludert mennesket, er kodet til å tilpasse seg de rådende vilkår hva de enn måtte være.

Det spesielle med vår situasjon i vår tid er at vi selv har skapt seleksjonskriterier som via utnyttelsen av selve selvoppholdelsesdriften, livets helligste, får oss til i stadig høyere grad forbruke av jorden. (Til å begynne med kunne forbruket vokse ved å ta i bruk "ubrukte" områder (imperialisme, kolonialisering), men til sist er det romlige (spatiale) potensialet uttømt, hvoretter kommer en type tidslig (temporal) utnyttelse av tilgjengelige resurser. Nå er det bare snakk om tid før forbruksnivået sprenger også det tidslige bærenivået, og dermed får oss til å utnytte resursene våre på måter som "uthuler" også fremtidens resurser - resurser som ellers vel var "ment" for fremtidens mennesker og dyr.)

Selvsagt er det gode sjanser for at den samme selvoppholdelsesdrift vil sørge for smartere måter å utnytte resursene på, men er ikke noe vi kan ta for gitt. Så langt har vi sett uttømmelsen av det spatiale og begynnelsen på uttømmelsen av det temporale. Vi merker allerede godt, også i de utviklede deler av verden, hva den ekstreme befolkningsveksten betyr i slik sammenheng. 

Jeg tror slett ikke et parti som De Grønne kan endre på noe av dette. Det skal langt dypere tiltak til. Men nøkkelen ligger i å endre de seleksjonskriterier vi har skapt som leder oss galt avsted. Disse kan bare endres hvis vi begynner å tenke annerledes om dem. Menneskesyn er avgjørende i denne sammenheng - men det er også hvilket syn vi har på våre meddyr og ikke minst på vårt ansvar for at ikke noen samtidig generasjon lever på slike måter at fremtidige generasjoner får det dårligere. Det frie markedet vil, eller kan, ikke tenke i slike baner; der er man nettopp i en benhard seleksjonsprosess hvor man tar for seg der man mener det kan sikre skikketheten i markedskonkurransen. 

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det kan det

Publisert rundt 7 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Det vil imidlertid kunne få alvorlige konsekvenser for menneskesynet og menneskeverdet dersom man trekker grønn ideologi og økofilosofisk tenkning for langt

Men når man ser på denne tråden http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11567105/#post_11567105 så er det vel ikke mange partier som har like mye omsorg for medmennekser i sine programmer. Dog er dette om homofile medmennesker men det gir jo en pekepinn på hvordan man ser på menneskeheten generelt. 

Så litt mer en en tynn grønn suppe er det nok. Men det er i så måte ikke noen toppdog eller gud man kan peke oppover på. Så politikken går derav ut på at mennesket har fritt valg til å gjøre det gode eller det onde uten at det kan sette seg på ræva å håpe på hjelp fra oven om man tar de gale valgene. 

Men at det grønne mennesket kan virke skremmende på gudslavene kan jeg forstå. 

Kommentar #11

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Litt flisespikking...

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
ikke minst fordi alt liv, inkludert mennesket, er kodet til å tilpasse seg de rådende vilkår hva de enn måtte være.

Slik kan det nok fremstå, men kodingen er i seg selv lite plastisk (noen muligheter finnes dog i form av epigenetiske mekanismer). Det er variasjon som står for tilpasningen (eufemisme for "alle andre dør").

Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Svar og spørsmål til Sletner

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
kodingen er i seg selv lite plastisk

Er inneforstått med dette. 

Jeg ville gjerne høre litt om hva De Grønne mener om slike naturlige sammenhenger? Det er viktig med filosofi, forstått her som filosofiske idealer, verdisett og moralsystemer, men disse må alltid undersøkes for deres forhold til slike og andre relevante naturlige sammenhenger. Det er flott med Arne Næss' sine progressive empatiske ringer, som starter med det nære og til sist inkluderer alt liv på jorden. Men hvor er det realistisk? På hvilke tidspunkt? Hvordan? 

Har du noen synspunkter på De Grønnes politikk i dette perspektivet, Sletner? 

Kommentar #13

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Mitt syn

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Har du noen synspunkter på De Grønnes politikk i dette perspektivet, Sletner?

Jeg tror det mest medmenneskelige, og samtidig øko-logiske, vi kan gjøre er en ganske rask nedtrapping av antall mennesker på jorden; helt i tråd med økosofiske grunnprinsipper. Om det er realistisk å få til, i den forstand at det vil være enkelt, absolutt ikke; om det er realistisk, i den forstand at ethvert alternativ er verre, helt klart. 

Dette krever åpenbart en ny økonomisk modell, og heri ligger  kanskje det første og største hinder.

Kommentar #14

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Her er et detaljert svar

Publisert rundt 7 år siden

Takk til Lunde for spørsmålet, talsperson i De Grønne, Hilde Opoku, har kommet med et ganske detaljert svar som kan leses her

Kommentar #15

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Hva MDG mener om mennesket!

Publisert rundt 7 år siden

Hva MDG mener om mennesket!

Alle som stiller på grønne lister for høstens kommunevalg vet at uten samspill og respekt for naturen er det heller ikke levelig for mennesket på denne jorden.

Sitat: HILDE OPOKU, NASJONAL TALSPERSON MILJØPARTIET DE GRØNNE

Kommentar #16

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Enn så lenge er nok den økonomiske tanken, om enn så kortsiktig, større enn den grønne tanken... dessverre... Lenger er vi dessverre ikke kommet i vår evolusjon enn at vi fremdeles tenker vi og dem og syntes landegrenser er en god ide til tross for at alle er avhengige av denne ene planeten og vi setter alltid kortsiktig profitt og sløsing foran langsiktige mål og nøysomhet... Igjen, dessverre...

 

Så kanskje jeg skal gjøre noe jeg aldri har gjort før, stemme på de grønne?

Kommentar #17

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Du vil ikke angre på å stemme på MDG!

Publisert rundt 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så kanskje jeg skal gjøre noe jeg aldri har gjort før, stemme på de grønne?

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som legger klima og miljø i bunnen for alle avgjørelser. Hos oss er det ikke litt grønt-pynting på toppen av kaken! EGP - Europian green party sikrer at "De Grønne" i Europa sammarbeider, og dermed blir mye av vår politikk mer slagkraftig. Vi tenker politikk ut over landegrensene. 

I Norge blir oftest MDG sett på som et veldig lite parti, men som en del av en grønn politisk bevgelse er vi mer enn andre partier i Norge, siden vi er en del av noe større. 

Likevel, dette valget er et lokalvalg, så her og nå er lokalpolitikk i sentrum! Det er et MDG lokallag der de fleste bor! Vi har stilt lister i over 200 kommuner og kommer til å flerdoble antall folkevalgte om meningsmålingene holder frem til valget! Alle brenner etter å komme i gang å gjøre lokalmiljøet sitt bedre! 

Kommentar #18

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Takk Gud, dere...

Publisert rundt 7 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.
Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som legger klima og miljø i bunnen for alle avgjørelser.

Sitat fra Aspheim: "Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som legger klima og miljø i bunnen for alle avgjørelser." - Takk Gud for at MDG er alene om dette...

Vi velgere som foretrekker fakta og anerkjent viten, vi håper at et av de andre partiene kan være en verdig kandidat for våres stemmer. Så kan et lite mindretall av velgerne la deres egne særegne tro på feilslåtte klimamodeller sulle rundt med å være et parti vakende rundt sperregrensen. 

Kommentar #19

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Medfølelse, egentlig...

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi velgere som foretrekker fakta og anerkjent viten

En liten del av "oss velgere" har skjønt sammenhengene siden tidlig i 1970-årene. Den gang ble vi betraktet som tullinger og latterliggjort, men det var jo en trøst at Venstre etter 1973 tok de mulige konsekvensene på alvor og faktisk ble det første, grønne partiet i Norge. (Nå gikk det ikke likere med Venstre enn at fra ut i siste halvdel av 1980-årene tok liberalismen overhånd, men det er en annen historie...) 

Det tok flere tiår før fakta og viten ble alminnelig anerkjent. Gruve- og oljeselskapene som utvinner kull, olje og gass, har enorme, økonomiske muskler. De brukte dem. Propagandaaksjonen deres var vel kanskje den mest omfattende i historien, og de maktet å spre tvil og forsinke tiltak helt til virkningene av en begynnende klimakrise ble påtrengende.

På bakgrunn av opplevelsen av å ha vært kjetter og utskudd for 30-40 år siden, så er det mulig å skjønne frustrasjonen hos klimafornekterne i dag. Å erkjenne at man har tatt feil sitter langt inne, godt forskanset bak solide skall av prestisje. Det kan ikke være lett.

Kommentar #20

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Føles ikke bra å få medfølelse fra 'de Blinde'

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
En liten del av "oss velgere" har skjønt sammenhengene siden tidlig i 1970-årene.

Og på nittensøttitallet var 'dere' så kloke at dere splitttet et parti under sperregrensen til 2 partier; Venstre og Det Liberale Folkeparti. -  Bare for å sørge for at partiene virkelig befant seg under sperregrensen.

Jada, dere hadde virkelig vind i seilene / Sark on!  (Sarkasmevarsel)

Så skrev Økland noe rart noe: "Det tok flere tiår før fakta og viten ble alminnelig anerkjent" - Hva da? Spesifiser - hvis du kan, Økland.

Videre, Økland skrev dette: "Gruve- og oljeselskapene som utvinner kull, olje og gass, har enorme, økonomiske muskler." - Ja, de har det! Og kjente olje-kongloremater støtter klima-alarmister med store årlige beløp, jamfør The Rockefeller Foundations årlige millionstøtte (i dollar) til bl.a 350.org! Olje-industrien støtter ikke klima-realister!

Grunnen er enkel. De lever av prosenter...  Jo høyere utsalsgpris, jo høyere fortjeneste. Det synes som at selv enkle økonomiske "naturlover" er et ukjent territorie for våre norske klima-alarmister... 

Ikke så rart at Miljøpartiet De Grønnne hadde i sitt partiprogram forut for valget i 2013 forslag om lokal valuta begrenset til regioner i Norge.... 

 

 

Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Virkeligheten

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Olje-industrien støtter ikke klima-realister

Regulær usannhet:

Disse selskapene finansierte en hær av forskere "på oppdrag" for å så tvil, og enda mange flere lobbyister...

Tobakksindustrien sin storaksjon var forbilde, men denne gangen sto det enda mer penger bak.

Ikke rart at mange ble "troende", egentlig.

Begrepet "klima-realister" er misvisende. Skulle man først tjuvlåne ord fra filosofihistorien, så ville kanskje "klima-nominalister" være noe mer passende. Men "klima-fornektere" er adskillig mer dekkende.

Forøvrig var det EF-striden som sprengte gamle Venstre på Røros.

Det finnes dessverre ikke noe slikt som "enkle, økonomiske naturlover". Bare økonomiske interesser.

Penger er ikke lenger mål for verdier, penger er nå bare mål for makt. Penger er samtidig blitt ikke-reelle størrelser - tall i datamaskiner. 

Det som er virkelig skremmende, er at nå svekkes demokratisk avgjørelseskompetanse til fordel stadig større, politisk avgjørelseskompetanse for de økonomisk mektigste. Pengemakt erstatter folkemakt.

Snart kan en faktisk spørre seg om hvem som har mest reell, politisk innflytelse - FN eller Goldman Sachs?

Valuta er i ferd med å bli en direkte ekkel ting, et middel som de store konsernene bruker mer og mer for å styre dagliglivet til folk flest.

Trolig er lokalt bytte av varer og tjenester en mer human form for opprør enn "væpna revolusjon". Kanskje til og med mer virkningsfull.

Kommentar #22

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Virkeligheten som den faktisk er

Publisert rundt 7 år siden

Ben Økland; Det er et uomtvistelig faktum at the Rockefeller Foundation støtter klima-alarmistiske organisasjoner som bl.a nevnte 350. org med millionbeløp (dollar) årlig! De støtter ikke bare 350.org men også andre kjente aktivist-organisasjoner som bl.a  WWF.

Dette er en regulær sannhet! 

Klimarealister i Norge og i USA har mottatt null kroner fra olje-bransjen! Hvis du vet om noe støtte, så vennligst del med oss andre lesere denne kunnskapen....

Økland skrev også dette: "Begrepet "klima-realister" er misvisende. Skulle man føst tjuvlåne ord fra filosofihistorien, så ville kanskje "klima-nominalister" være noe mer passende. Men "klima-fornektere" er adskillig mer dekkende." 

Her er Økland den som er uredig! Hadde Økland forut for denne debattet giddet å satt seg inn i hva norske klimarealister informerer om, så ville han sett at det er en løgn av dimensjoner å hevde at klimarealister fornekter klima! - Beskyldningen er grunnløs - og løgnaktig!

Jeg for eksempel, jeg benekter ikke at jorden har et klima! Det jeg gjør, er å informere sannferdig om hva det er som er årsakene bak klimaendringer som jorden har gått igjennom. CO2 spiller ingen rolle i dette. Men det som faktisk spiller en rolle, det er jordens diverse banebevegelser i universet og solens egen aktivitet! 

De som i virkeligheten er fornektere, det er klima-alarmistene, det! De fornekter anerkjent viten! Ikke så rart egentlig. De fikk ikke gjennomslag på nittensøttitallet for sine egentlige meninger. Så på nittenåttitallet begynte de å seile under falskt flagg. De brukte (og bruker) klimasaken som en knagg for sine EGENTLIGE politiske agendaer!

Økland skrev også dette i sin siste kommentar: "Valuta er i ferd med å bli en ekkel ting..."  Ja, det er vel derfor MDG i sitt partiprogram forut for valget i 2013  foreslo lokal valuta*, eller hva???

----     -----

Merk:  *  =  Lokal valuta som skulle være ikke-kompatibel. Altså en verdiløs valuta utenfor regionen.

 Spørsmål til Økland:  Hva mener du var hensikten med MDG's forslag om lokale valuta'er i Norge? 

Kommentar #23

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Problemer

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
CO2 spiller ingen rolle i dette. Men det som faktisk spiller en rolle, det er jordens diverse banebevegelser i universet og solens egen aktivitet!

Problemet er at du går i mot gjengs forskning, og da står man ovenfor følgende dillemma:

a) Enten lyver de fleste klimaforskere om hva årsaken er.

b) Eller så er det Inge Kristiansen og en marginal gruppe forskere som ikke helt har forstått det.

Alternativ b trenger ikke noen videre forklaring, mens alternativ a har en god del innebygde problemer:

1. Hvorfor skulle de ville lyve?

2. Hvordan klarer de å holde verdens største og dyreste løgn i live? (de går isåfall ALLE verdens statlige sikkerhetsorganisasjoner og politiske organisasjoner EN HØY GANG!)

3. Hvordan klarer de å samkjøre alle målinger og data slik at de tegner et helhetlig bilde med en klar tendens.

Kommentar #24

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Og hvor er så beviset?

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at du går i mot gjengs forskning

Sletner, nå later du som at du tror at klimaforskningen er entydig - og at alle verdens klimaforskere er klima-alarmister.

Sletner, du burde forlengst vite at de klimarealistiske klimaforskerne blir en stadig større gruppe, med fler og fler faglige valide fagfellevurderte artikler i sitt arsenal.

Videre, Sletner skrev dette: "Enten lyver de fleste klimaforskere om hva årsaken er."  Denne setningen krever en forklaring fra Sletner's side: Hvor mange klimaforskere er det i verden? Og hvor mange av disse er av den alarmistiske ulla? - Men så: Ad løgnene:  De er avslørt forlengst, de. Har virkelig Sletner glemt Climategate bare for å ta ett lite moment?

Sletner skrev så dette: "Hvorfor skulle de ville lyve?" - Det ligger innbakt i hva jeg skrev tidligere; Klimasaken er kun en knagg for  år uten å promotere deres EGENTLIGE politiske agendaer.

Og ikke minst; Noen lyver for egen økonomisk vinning. Et eksempel er tidligere visepresident og Nobel Fredspris-mottaker Al Gore. Han er nå en milliardær grunnet hans eierskap i firmaer som bedriver klimakvotesalg. Han fikk Fredsprisen for påstander som er avslørt som regulære løgner!

Videre, Sletner skrev dette: "Hvordan klarer de å holde verdens største og dyreste løgn i live?"- De klarer det ikke! Har ikke Sletner fått med seg at klimarealister verden over har avkledd løgnene. Og i debatter som dette blir løgnene avkledd atter en gang. - Så hvor mange ganger må løgnene påpekes før Sletner skjønner dette?

- Nei, saken er den at de som fortsatt sprer klimaløgner, de gjør det for egen agenda, enten den er politisk eller økonomisk.  De vet selvsagt at de farer med usannheter, da de regelrett nekter å dele selv ett eneste bevis på at CO2-utslipp kan skape den angivelige globale oppvarmingen de tror på. 

En utfordring til Sletner: Kan du dele med oss andre lesere en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter troen på at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming?  - Ingen andre har gjort det til nå - selv etter utallige oppfordringer, selv ikke fysikere som bl.a. Rasmus Benestad  (omtalt i Climategate - blant annet...) 

.....    ......

PS:  Sletner skrev også dette her: "Hvordan klarer de å samkjøre alle målinger og data slik at de tegner et helhetlig bilde med en klar tendens."  - Tendensen er, by the way, en nedkjølende trend. Satelittmålinger viser at vi nå har global nedkjøling, på det 19'ende året. Og måleserien med navn Hadcrut3 viser at alle år etter 1997 har vært kaldere enn dette året. Samtidig som vi har hatt en signifikant økning av CO2 i atmosfæren.  Forklar den, dere....

Kommentar #25

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.
Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som legger klima og miljø i bunnen for alle avgjørelser.

Hva med mennesker og økonomi?

Det er viktig å ta vare på miljøet, men man ikke glemme at mennesker kommer først (hvorfor skal vi ellers ta vare på miljøet, om det ikke er for noen?) og at uten solid økonomi kan vi ikke gjøre noe med verken miljø elller andre problemer.

Kommentar #26

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
og at uten solid økonomi kan vi ikke gjøre noe med verken miljø elller andre problemer.

Akkurat det som har hindret meg fra å stemme på de "alternative" partiene hittil, FRP inkludert... :)

Kommentar #27

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Mistenkeliggjøring?

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De fikk ikke gjennomslag på nittensøttitallet for sine egentlige meninger. Så på nittenåttitallet begynte de å seile under falskt flagg. De brukte (og bruker) klimasaken som en knagg for sine EGENTLIGE politiske agendaer!

Nei da, slett ikke. Agenda for grønn politikk i Norge er nøyaktig hva De grønne sier i handlingsprogrammet sitt. Dette er helt åpent, ikke skjult i det hele tatt. Du kan finne det her:

https://www.mdg.no/content/uploads/2014/11/MDG_Arbeidsprogram_nynorsk.pdf

 

Kommentar #28

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å ta vare på miljøet, men man ikke glemme at mennesker kommer først (hvorfor skal vi ellers ta vare på miljøet, om det ikke er for noen?) og at uten solid økonomi kan vi ikke gjøre noe med verken miljø elller andre problemer

Mennesket og menneskets produkter utgjør uvegerlig en del av miljøet. Spørsmål om hvem som kommer først eller sist, mennesker eller miljø, leder tankene hen mot "høna-og-egget" -problemstillinger.

Det er litt vanskelig å vite hva du legger i begrepet "solid økonomi" her. Er det mulig at du kunne presisere litt? (Kanskje ut fra perspektiver omkring miljø- og ressursforvaltning, nytte-kost -vurdering, evt. også ut fra langsiktighet eller kortsiktghet)?

Kommentar #29

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg er veldig opptatt av økonomi.

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hva med mennesker og økonomi?

Økonomi/næringslivspolitikk er vesentlig! Det er der man viser hvordan man skal skaffe de pengene man ønsker å bruke på alle de gode formålene man har.

Siden jeg holder på med en etterutdannelse innen økonomi, bachelor i økonomi og ledelse, er økonomi noe som interesserer meg spesielt. Det er viktig å ha den tradisjonelle kunnskapen, men samtidig være åpen for nye måter å tenke på.

Jeg har vært med å skrive næringslivsdelen av programmet vårt (s 39-42) i Oslo. Her kan du blant annet lese at vi i Oslo har det gode forutsetninger for å danne en næringsklynge rundt bærekraftig investering. En næringsklynge for bærekraftig finans vil stimulere Oslos eget næringsliv, men også være et utstillingsvindu for verden når det gjelder bærekraftig finansvirksomhet.

Vi er i kontakt med NHO og andre organisasjoner som har fokus på økonomi og næringsliv, og jeg du vil se at nå som vi vokser har vi mulighet til å vise at vi er et parti med forståelse for at man må ha en helhetlig politikk. Det er ikke tvil om at vi har fokus på miljø og klima, men det er målet. Økonomi er et av virkemidlene man bruker for å nå målene.

Vi har enda ikke en perfekt økonomisk politikk, men vi jobber hardt for å få på plass også den delen av politikken.

Når det gjelder mennesker, så syns jeg at jeg har svart på det i et innlegg lengre opp.

Kommentar #30

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det mest medmenneskelige, og samtidig øko-logiske, vi kan gjøre er en ganske rask nedtrapping av antall mennesker på jorden; helt i tråd med økosofiske grunnprinsipper. Om det er realistisk å få til, i den forstand at det vil være enkelt, absolutt ikke; om det er realistisk, i den forstand at ethvert alternativ er verre, helt klart.

Dette krever åpenbart en ny økonomisk modell, og heri ligger kanskje det første og største hinder.

Når du nå har tenkt på dette regner jeg med at du har forslag på hvordan dette bør gjennomføres.

Hvordan skal "nedtrappingen" foregå ?

Jeg har fulgt med på hva de grønne tenkerne fokuserer på i mange år,og har deltatt i mange debatter i ulve/rovdyrproblematikken.

Det som går igjen hos de grønne "naturreligiøse" er at vi mennesker er et onde i natursammenheng.Når f.eks en ulv blir skutt i lovlig jakt,hagler det med eder og galle over at mennesket har stjålet ulvens territorium.Og at vi ikke har rett til å drepe hverken ulven eller maten til ulven som er elg,rådyr og annet vilt.

Det menes endog fra mange at vi mennesker bør holde oss unna skogen og ikke plukke blåbær som bjørnen trenger.
Dette er ekstreme holdninger ja,men de er flere enn vi tror,og er også en del av det grønne stemmegrunnlaget. 

Kommentar #31

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Du kan trygt spise blåbær

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det menes endog fra mange at vi mennesker bør holde oss unna skogen og ikke plukke blåbær som bjørnen trenger

Det er sunne bær - og de kan også gi fin farge og aroma som tilsetning ved fremstilling av vin.

Da biologisk evolusjon førte til at plantene begynte å sette blomster og danne frukter og bær, skjedde et utviklingsmessig kvantesprang (sett ut fra menneskets synsvinkel). Naturen hadde lagt til rette habitat for pattedyr som var gode til å klatre i trær og spise frukt. Primatene oppstod.

Senere kom enkelte primater til å gå på to på bakken. Noen av dem ble våre forfedre. Så det gir god, lyrisk mening å si at vi mennesker er "barn av blomster".

Det er sikkert ikke noe stort problem for bjørnen i Østfold om du plukker blåbær. Pass bare på å ikke komme mellom binna og ungen, for da kan det oppstå andre problemer - som ikke er "bare blåbær". 

Kommentar #32

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Miljøpartiet De Grønne

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det som går igjen hos de grønne "naturreligiøse"

Jeg antar du er klar over at Miljøpartiet De grønne ikke baserer seg på et religiøst ståsted. Slik at det er usaklig å blandet partiet inn i synet til "naturreligiøse".

Miljøpartiet De Grønne har et moderne og åpent menneskesyn. Vi har en basis i menneskerettighetene som vi begrunner med respekt for alt liv og solidaritet med dem som trenger det.

Våre medlemmer har en variert religiøs bakgrunn der både kristne, muslimer og ateister er representert. Jeg er selv kristen og ser ingen motsetning mellom det kristne menneskesynet og MDGs menneskesyn.

Kommentar #33

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dårlig forsøk

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert ikke noe stort problem for bjørnen i Østfold om du plukker blåbær. Pass bare på å ikke komme mellom binna og ungen, for da kan det oppstå andre problemer - som ikke er "bare blåbær".

Det er ikke noe nytt at Økland prøver på flåseri når det avdekkes hvordan mange i den oppvoksende grønne generasjonen i dag tenker.

I steden for å gå til angrep på meg kunne han kanskje prøve å reflektere over hva som får folk til å ha et slikt syn på naturen ? 

Kommentar #34

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Spørsmål

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke noe nytt at Økland prøver på flåseri når det avdekkes hvordan mange i den oppvoksende grønne generasjonen i dag tenker.

I steden for å gå til angrep på meg kunne han kanskje prøve å reflektere over hva som får folk til å ha et slikt syn på naturen ?

Det var du selv som brakte dette med blåbær inn i diskusjonen.

Hva er ditt syn på naturen? Hvordan stiller du deg til å betrakte forvaltning av skaperverket ut fra økologisk helhetstenkning? 

Kommentar #35

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Evans 2006

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En utfordring til Sletner: Kan du dele med oss andre lesere en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter troen på at CO2-utslipp skaper en angivelig global oppvarming?

Utdrag med ref.:

https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/100737.pdf

Du får grave opp en fagfellevurdert falsifisering du da?

Resten av konspirasjonen din tror jeg at du får ha i fred, den har vi vært igjennom mang en gang, og jeg kaster ikke bort mer tid på surret ditt.

Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det var du selv som brakte dette med blåbær inn i diskusjonen.

Hva er ditt syn på naturen? Hvordan stiller du deg til å betrakte forvaltning av skaperverket ut fra økologisk helhetstenkning?

Det var det ja.Og det var for å belyse at det finnes mennesker..flere enn de fleste tror,som ser på naturen som hellig i større grad enn de vurderer menneskers verdi.

Mitt syn på naturen er at jorden er skapt for at ressurser som finnes skal brukes med fornuft og bærekraft uten å ødelegge og forurense mer enn høyst nødvendig.

Vi skal verne om naturtyper og steder som er unike,og ikke forsøple utmark f.eks.

Så tror jeg at Gud har sett hva mennesker trengte i utgangspunktet for utvinning til hjelpemidler og framkomstmidler osv.
Men så har vi blitt bortskjemte i forbruk og bruk og kast-mentalitet,og dermed blir søppel et problem.

Men samtidig har vi lært oss å gjenvinne og rense utslipp på en måte som gjør problemene mindre enn de kunne vært.

Jeg tror vi kunne trengt en solid nedtur i forbruksgalloppen for å bli mer fornøyd med det vi har. 

Kommentar #37

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Takk for veldig god kommentar

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men samtidig har vi lært oss å gjenvinne og rense utslipp på en måte som gjør problemene mindre enn de kunne vært.

Jeg tror vi kunne trengt en solid nedtur i forbruksgalloppen for å bli mer fornøyd med det vi har.

Måtte bare trykke på "bra-knappen" for denne, siste kommentaren din.

Gjenvinning er nødvendig. Å rense utslipp er mindre effektivt, trolig bør vi i langt større grad stanse utslipp i stedet for å rense dem. (Smartere teknologi og større livskvalitet, i stedet for industrivekstsamfunnets monstrumer).

Da unngår vi også politiske "kvasiløsninger" hvor publikum bløffes til å tro at problemet er løst fordi det er "polert".

Og som du så treffsikkert påpeker: "En solid nedtur i forbruksgaloppen" er nok vidundermedisinen som skal til for vårt samfunn.

Kommentar #38

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Og som du så treffsikkert påpeker: "En solid nedtur i forbruksgaloppen" er nok vidundermedisinen som skal til for vårt samfunn.

Slenger meg på den... Har lenge gått å irritert meg over alt i fra gressklippere til biler som det IKKE er mulig å reparere, da de rett og slett ser ut til å være konstruert etter nettopp bruk og kast mentaliteten der man istedenfor å reparere skal kjøpe nytt, (Delene koster ofte halvparten av det du kjøpte enheten for jo...) og selvsagt bare kassere det man har... Og matvarer og lignende er ofte pakket inn i LANGT mer plast en det som er nødvendig, nettopp for å ha så stor reklame verdi som mulig og, føler jeg, har en dato stempling som er satt heller litt for tidlig, igjen for å få folk til å kjøpe mer...

 

Kjøpe kjøpe kjøpe er alt som står i hodene på folk jo og kommer du til å si at du faktisk reparerer ting så blir man jo sett rart på, for hva slags fattiglus er du som ikke bare går å kjøper nytt liksom... ? Det er liksom trenden i dag, ingen ting hverken bør eller skal repareres, man skal heller kjøpe nytt... og jeg ser en klar trend på at pruduktene blir dårligere og dårligere på grunn av det... De er ikke lenger laget for å holde lenge, men for å holde en viss stund så gå i stykker og når det går i stykker ser det for meg ut til at det ikke skal være mulig å reparere heller...

 

Er ikke for den trenden jeg, ikke i det hele tatt!! Kan det repareres så gjør jeg mye heller det enn å kjøpe nytt selvom jeg har råd til å kjøpe nytt. Vil ikke slenge meg på den trenden i det hele tatt, ser på den sløsingen som i dag foregår på alle plan som ren skjær galskap!! 

Og selvsagt rydder jeg opp etter meg... Etter at jeg begynte å kjøre motor sykkel har jeg frekventert rasteplasser mange steder her på østlandet og du VERDEN så flott folk må ha det tenker jeg, som bare kan kaste søplet fra seg der de står.. Når kommer tjenerene deres og rydder opp mon tro?. Papir og plast flyter rundt tomme søppelbøtter og en kan jo lure på hvorfor noen gidder å sette de søpplebøttene der, ingen bruker de allikevel ser det ut til... Den samme "trenden" ser du om du drister deg ut i skauen... Her flyter det av engangsgriller, plast, innpakning og papir som folk ikke gadd å ta meg seg hjem og jeg har mer enn en gang har lurt på hva de tenker på, tror de at dette blir borte av seg selv? Og er det virkelig slik de ønsker at de ellers så koselige plassene skal se ut, med søppel hengene og liggende overalt?

Så JA til nedtur i forbruker gallopen, helt enig med Holt her :)

 

 

 

Kommentar #39

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Planned obsolescence

Publisert rundt 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
lenger meg på den... Har lenge gått å irritert meg over alt i fra gressklippere til biler som det IKKE er mulig å reparere, da de rett og slett ser ut til å være konstruert etter nettopp bruk og kast mentaliteten der man istedenfor å reparere skal kjøpe nytt, (Delene koster ofte halvparten av det du kjøpte enheten for jo...) og selvsagt bare kassere det man har... Og matvarer og lignende er ofte pakket inn i LANGT mer plast en det som er nødvendig, nettopp for å ha så stor reklame verdi som mulig og, føler jeg, har en dato stempling som er satt heller litt for tidlig, igjen for å få folk til å kjøpe mer...

Jepp, teorien er snaut hundre år og oppstod like etter krakket i -29. En ganske så "høl i hue" tankegang brukt på ikke fornybare og forurensende ressurser. Norsk LENKE til teorien.

Kommentar #40

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Tidstyveri!

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Utdrag med ref.:

https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/100737.pdf

Du får grave opp en fagfellevurdert falsifisering du da?

Resten av konspirasjonen din tror jeg at du får ha i fred, den har vi vært igjennom mang en gang, og jeg kaster ikke bort mer tid på surret ditt.

Eivind Sletner; ditt bidrag er ikke i nærheten av å treffe målskiven!

Artikkelen du linket til inneholder ikke et fnugg av bevis for at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming.

Vennligst ikke kast bort tiden min med å linke til artikler som ikke tar for seg oppgaven som er gitt:

Å linke til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter at CO2-utslipp skaper den angivelige globale oppvarmingen. 

Og by the way, i utenlanske fora har din type artikkel fått denne omtalen:


 "The papers you cite prove nothing about CO2 being the primary cause of recent warming (your bogus CAGW belief). They merely use measurements to infer increased ghe. They provide no empirical evidence that ghgs were the primary cause of recent warming, nor did they provide any quantification of what part CO2 played in that warming. ..."

Videre så er artikkelen som Sletner linket til, belemret med flere grunnleggende feil, så som å ANTA at vi har det som på norsk kalles "drivhusgasser". Og de ANTAR videre at vann i atmosfæren gir en positiv feedback. Dr. Richard Lindzen skriver i flere av hans fagfellevurderte artikler at vann i atmosfæren har en negativ feedback!  Og dette er den faktiske situasjonen.

Så den artikkelen som Sletner linket til er i vitenskapens verden å regne som en ubetydelig menings-ytring uten vitenskapelige beviser. Det er tidstyveri å få andre mennesker å kaste bort tiden på slikt nonsense!

---  ----

PS:  Selv det norske Cicero har forskere som har oppfatning om at klimafølsomheten er det halve av hva IPCC hevdet i AR4. Og nylig har selv IPCC selv redusert sine anslag. Internasjonalt har flere nå gått ut med tall på 0,3 gr. C ved fordobling.  Fortsetter denne trenden, er det ikke lenge til at vi får se de første "luke-warmerne" som sier seg enig med klimarealistiske klimaforskere; At klimafølsomheten er null!

Kommentar #41

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Kristiansen eksponert

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Artikkelen du linket til inneholder ikke et fnugg av bevis for at CO2-utslipp kan skape en angivelig global oppvarming.

Bortsett fra at det er nettopp det det er da...:)

At en artikkel som viser at 2,10 av den 3,52 W/m2 økningen i varmestråling fra atmosfæren vi ser fra førindustriell tid til nå skyldes CO2 ikke viser at CO2 øker varmerefleksjonen fra atmosfæren er kort sagt ikke en holdbar påstand

Igjen demonstrerer du at at du er totalt uinteressert i en redelig diskusjon, at du ikke forstår det du leser og at de unødvendig lange kommentarene dine er totalt verdiløse!

Takk for meg i denne omgang, og lykke til med studiene!

Kommentar #42

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Eivind Sletner - Bommet litt, ja!

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Bortsett fra at det er nettopp det det er da...:)

Eivind Sletner linket i #35 til en artikkel, https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/100737.pdf - og han mener at denne artikken er en ikke-falsifisert fagefellevurdert artikkel som bekrefter troen på at CO2-utslipp skaper den angivelige globale oppvarmingen.

Desverre for Eivind Sletner så er hans bombastiske påstand i #41 kun et bevis for at Eivind Sletner ikke har forstått innholdet i artikkelen som han linket til.

Sletner's lissom-poeng er dette: "At en artikkel som viser at 2,10 av den 3,52 W/m2 økningen i varmestråling fra atmosfæren vi ser fra førindustriell tid til nå skyldes CO2 ikke viser at CO2 øker varmerefleksjonen fra atmosfæren er kort sagt ikke en holdbar påstand."  

Sletner's innsigelse var imøtegått i #40, og jeg gjentar den her: ""The papers you cite prove nothing about CO2 being the primary cause of recent warming (your bogus CAGW belief). They merely use measurements to infer increased ghe. They provide no empirical evidence that ghgs were the primary cause of recent warming, nor did they provide any quantification of what part CO2 played in that warming.

Eivind Sletner vil ha oss til å tro at BARE fordi det a) har blitt varmere siden før-indistriell tid (utgangen av den lille istiden) og b) Det er varmere på sommeren enn på vinteren - SÅ er det ensbetydende med at det er CO2 i atmosfæren sin skyld!

Men denne antagelsen er IKKE engang forsøkt bevist i artikkelen Sletner linket til.

Sletner's misforståelse med hensyn til hva artikkelen handlet om og ikke minst hva den ikke handlet om, kan fordre noe hjelp - Så kan vel noen av de andre klima-alarmistiske lesekyndige debattanter her på Verdidebatt muligens hjelpe Sletner med å forstå innholdet i den nevnte artikkelen? 

Kommentar #43

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sletner's misforståelse med hensyn til hva artikkelen handlet om og ikke minst hva den ikke handlet om, kan fordre noe hjelp - Så kan vel noen av de andre klima-alarmistiske lesekyndige debattanter her på Verdidebatt muligens hjelpe Sletner med å forstå innholdet i den nevnte artikkelen?

Kanskje du kan selv, og ikke bare sitere en påstand fremmet av andre? Det er jo ikke sikkert påstanden er korrekt bare fordi den finnes.

Selv har jeg ikke engasjert meg nok i debatten til å forstå alle forkortelsene og begrepene som "kastes rundt". Så om du kan forklare hva artikkelen faktisk sier med egne ord, og gjennom det begrunne påstanden gitt i sitatet, så ville det gjort debatten både mer informativ og saklig.

For så vidt jeg kan bedømme, og det er bare så vidt jeg kan bedømme, så sier jo artikkelen hvor mye bidrag ulike gasser i atmosfæren bidrar til oppvarming?

Kommentar #44

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Forumsitater fra Kristiansen

Publisert rundt 7 år siden

Sidestiller du forskningsrapporter fra seriøse institusjoner med innfall fra kommentator som kaller seg "RealOldOne2" på en bloggside? 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere