Per Steinar Runde

229

Quo vadis, Vårt Land?

Tiltru må ein gjere seg fortent til. Det gjeld ikkje minst for aviser.

Publisert: 22. mar 2015

Under overskrifta "En avis som tror på deg - ikke for deg" vende sjefredaktør Simonnes seg sist haust til potensielle abonnenter. Ordspelet var nok mynta på folks frykt for evangelisering, men det er heilt andre saker og synspunkt Vårt Land misjonerer for. Dessutan er det avisa som treng å bli trudd på, og det kan ho berre bli ved å vere så sannferdig at lesarane ser at dei kan stole på det som står der.

Forståing berre for "andre religioner og deres utfordringer"?

Når Simonnes skal grunngje kvifor vi bør lese nettopp Vårt Land, viser han paradoksalt nok til det saksfeltet der avisa etter mitt syn sviktar dette idealet. Han skriv: "Norge er i forandring og bevegelse, også når det gjeld vårt forhold til vår kristne kulturarv. Vi er blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. For noen er denne utviklingen skremmende. Forstår man ikke de religiøse mekanismene, har man liten mulighet for å skjønne den samfunnsutviklingen som skjer. Vårt Land er en viktig arena for å beskrive hva som skjer i vårt samfunn, og vi skal være best på å dekke disse utviklingstrekkene. Vi tror vår forståelse av tro i brytning med storsamfunnet gjør oss i stand til å forstå andre religioner og deres utfordringer."

Dette er uklart formulert og gjev oss slett inga hjelp til å forstå det som skjer, ja, ikkje eingong kva avisa sjølv meiner om utviklinga. I staden etterlet det lesaren med ei rekkje spørsmål: Kva veg går forandringane? Kvifor skjer dei? Har Noreg alt vorte eit fleirkulturelt land? Vart vi i så fall "et flerreligiøst samfunn" heilt utan vidare, har nokon hatt det som mål, eller er det ei utilsikta følgje av politiske val? Er dette godt eller gale? Viss vektskåla tipper mot mindre bra, kva gjer vi då? Simonnes skriv at nokre synest utviklinga er skremmande. Meiner han med det at ei kvar bekymring er grunnlaus? Synest den kristelege dagsavisa Vårt Land at det viktigaste er "å forstå andre religioner og deres utfordringer", når det er vår eigen kristendom og kultur som blir stadig meir marginalisert av press både frå sekulære og muslimske krefter?

Meir lik media flest

Var det berre dette oppslaget som viser ei kursendring i Vårt Land, kunne ein tru det kom av tankeløyse og slurvete formuleringar. Men dessverre skil avisa seg stadig mindre frå media flest. Dette gjeld til dømes i bruk av tabloid, personorientert journalistikk, som er sterkt kjensleladd, men lite analytisk. Vi ser det oftast når temaet er asylinnvandring eller Midtausten. I Vd-innlegget "Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar", viste eg at slik forskjellsbehandling også kan kome til uttrykk i Vårt Land si vinkling av stoffet. I fleire år har avisa gitt att dei "daglege drypp" av Israel-kritiske meldingar frå NTB. I fjor fekk vi veke etter veke Helge Kjøllesdals rapportar frå Vestbreidda, med overskrifter som "Tawayel er ikke mer", "Da hæren inntok skolen i Burin" og "Bosetterne er mafia". Fordi dei lett blir oppfatta som heile sanninga, kan slike delsanningar få større effekt enn sjølv direkte lygn og propaganda.

 

Unnvikande om islam

På leiarplass 15. september i fjor slo VL fast at "fiendebildet av islam er farlig". Med slikt utgangspunkt ligg det snublande nær å skjule visse fakta, sjølv om avisa same dag seier dei ikkje vil skjønnmale islam. Men "Det avisene ikkje fortel om overgrepsskandalen i England", vart heller ikkje fortalt av Vårt Land. "Media gjer ikkje jobben sin" er min kommentar. Avisa verka også beint fram overraska då Jahn Otto Johansen skreiv kritisk om multikultur. Sjølv i eit stort oppslått intervju med ei jente som gjennom alle år på skulen hadde blitt mobba av muslimske medelevar, fann avisa ingen grunn til å skrive akkurat dette i sjølve artikkelen, men brukte formuleringa "mobberne var elever med annen tro". På leiarplass vart det rett nok sagt. Og då VL skreiv om "Farleg yrke" etter drapet på ein NAV-tilsett i 2013, fekk vi vite at året før hadde etaten hatt tolv hundre tilfelle av truslar og vald, men det stod ikkje eit ord om kven som oftast står bak. Også dei stadig hyppigare truslane mot dommarar vert omtalt i media utan at dei nemner årsaka, som er ein importert trussel- og valdskultur. Til å fortelje oss om islam har avisa valt seg som spaltist filologen og forskaren Nora Eggen, som sjølv har konvertert til denne religionen. Sist oktober brukte ho forskarrolla si til å gje Koranens versjon om Ismael og Hagar/Hajar eit skinn av historisk autentisitet, som sjølv GT sine tusen år eldre patriarkforteljingar truleg manglar.

 

Vårt Land og karikaturar

Vårt Land har valt å ikkje publisere dei såkalla Muhammed-karikaturane. Den beste av dei var berre ei strekteikning av ein mann som ville stanse sjølvmordsbombarar med orda: "Stans, stans! Vi har gått lens for jomfruer." Det er slett ingen karikatur av Muhammed, men ein herleg parodi på ein ideologi som gjer massedrap til heltedåd, og reduserer unge kvinner til nytingsmiddel og løn for mordarane. Viss Vårt Land meiner muslimar flest finn dette støytande, tilegg avisa dei den same forskrudde tankegangen. Men samtidig som Vårt Land ville skjerme muslimar som gruppe, publiserte dei ein karikatur av statsminister Solberg som eg syntest var svært omsynslaus. Ideen om jomfruer som løn for massedrap kan såleis ikkje parodierast, men overfor ein levande person synest det å vere greitt med lytehumor. Tidlegare har avisa teikna FrP som ein åtselgribb. Og kadaveret, som gribben nærte seg på, var folkeleg innvandringsskepsis. I staden for å ta ein slik skepsis på alvor, vel Vårt Land å framstille han i ord og bilde som noko rote og illeluktande.

 

Gjev FrP skulda for muslimsk ekstremisme

Då Vårt Land ville føre bevis for at Frp brukar ord som fører til muslimsk radikalisering, brukte dei Nora Eggen og Lars Gule som sanningsvitne sjølv om knapt nokon av dei er uhilda. Fire dagar seinare går Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt  og Lars Akerhaug, som har skrive boka "Norsk Jihad", i mot ei slik enkel forklaring. Men både 1. og 15. september viser leiarskribenten berre til forskarar som støttar avisa sin hypotese om radikalisering pga kritikk utanfrå. Det faktum at radikaliseringa innan islam er ein internasjonal prosess, lengst framskriden i muslimske land der dei knapt har høyrt om Framstegspartiet, synest ikkje å affisere skribenten. Men sjølv her heime kan ikkje FrP ha gjort så overlag stor skade skal ein tru nettopp Vårt Land, som 25. august skriv om: "et mikroskopisk, men skremmende synlig, antall ekstremister" og "det fredelige, bønnhengivne og kulturfremmende islam, som tett oppunder 100 prosent av det norske miljøet består av".

"Islamisering" eller ei?

Somme nordmenn får derimot sitt pass påskrive. Dei seier ting med vilje "for å skape fremmedfrykt og hat" (leiar 25.8.). Særleg er Vårt Land kritisk til at FrP-politikarar har brukt ordet "snikislamisering".Ein av redaktørane skreiv 2. september at "Siv Jensen svetter fordi hun jobber hardt for å være stueren - og samtidig holde på de islamofobe velgerne til Frp".Eg synest sjølv ordet "snikislamisering" er upresist og difor dårleg. Men at det skjer ein gradvis prosess i landet vårt, der muslimane raskt blir fleire, meir frimodige og får meir makt, kan ikkje eingong Vårt Land nekte for. "Kraftig medlemsvekst for norske moskeer", var eitt av oppslaga 1. september. Under overskrifta "Vil ha mer enn bare lærebøker om islam", kunne vi 29. september lese at interessa for arabisk hadde eksplodert blant norske studentar. Siste fem åra har 600 søkt på slikt språkstudium, tjue gonger fleire enn ved starten av 2000-talet, og fleire enn dei som vil lære tysk og fransk. Fire år på rad har variantar av 'Mohammed' vore det vanlegaste namnet på nyfødde i Oslo. No har det også vorte det vanlegaste namnet på alle mannspersonar i Oslo, uavhengig av alder. Ingen grunn til bekymring, meiner kommentarredaktør Lund: Til saman er det langt fleire i Oslo med tradisjonelt norske namn som Jan og Per, og talet på innvandrarar med barn auka med "berre" 48.700 i 2013, og det kom flest frå Polen. Men han nemnde ikkje at nesten alle vi som heiter Jan eller Per er minst femti år gamle og at storparten av oss derfor vil vere døde om førti år. I historisk samanheng er det kort tid, ja, sjølv for eit menneske kjennest det ikkje som særleg langt når ein ser attende. Til hausten er det 47 år sidan eg byrja ved Universitetet i Oslo. Då var det 15000 utlendingar i heile landet; halvparten av dei frå nordiske granneland og resten frå andre vestlege land."Hvem er egentlig innvandrer", spør Lund retorisk, "vår konge er for eksempel født i Norge og har to foreldre og fire besteforeldre som er født i utlandet." Dette er iallfall eitt eksempel på at avisa ikkje trur på meg, iallfall ikkje på min forstand. Historisk, språkleg, kulturelt og religiøst er forskjellen mellom Noreg, Danmark og Sverige minimal samanlikna med skilnaden mellom Noreg og dei fleste land i Afrika og Asia. Og det er der nær halvparten av elevane i Oslo har sin bakgrunn. Svært få har foreldre frå Sverige og heller ikkje så mange frå Polen.

 

Tek Vårt Land sikte på å bli salongfähig, også blant muslimar?

Muslimane Hadia Tajik og Shoaib Sultan hadde difor all grunn til å rose Vårt Land, slik dei gjorde i fjor då avisa hadde heilsides annonsar for gratis prøveabonnement. Det same gjaldt forfattaren Thorvald Steen, ein av initiativtakarane til "Saladdin-dagane" på Litteraturhuset i Oslo. Ei av hovudinteressene hans ser ut til å vere historierevisjon for å plassere islam i eit meir flatterande lys. Kva Vårt Land vil med å bruke desse tre, veit eg faktisk ikkje. "Vi er stolte når velutdannede og intellektuelt nysgjerrige mennesker forteller at det er så mye å hente i Vårt Land", skreiv Simonnes. Kanskje kjennest det flott å føle seg "salongfähig", men vil avisa også innynde seg hos muslimar?

 

Vårt Land og vårt fedreland

Eg har vore abonnent i vel førti år og lese Vårt Land endå lenger. Avisa har gitt meg mange gode tankar og stunder, men siste åra meir frustrasjon enn glede. Til slutt sa eg opp abonnementet. Eg bryr meg om avisa Vårt Land, men endå meir om vårt fedreland. I Garborgs flotte nasjonalsong "Gud signe Noregs land", står det slik i siste verset:

 

Her stig det stort og blaatt
vaart fagre Heimlands Slott
med Tind og Taarn.
Og som det ervdest ned
alt fagrar’ Led fyr Led,
det byggjast skal i Fred
aat vaare Born.

 

Mykje av det som er bygt opp med tillit og tru gjennom generasjonar, får ikkje 'vaare Born' arve, men blir andre til del. Vi overlet heller ikkje fred til etterkomarane våre, men eit land som går mot fragmentering og fallitt. Med sorg i hjartet må eg konstatere at avisa mi gjennom førti år har vorte ein pådrivar for denne prosessen.

1 liker  
Kommentar #1

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Hvem har ansvaret for radikalisering av høyreorienterte?

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Då Vårt Land ville føre bevis for at Frp brukar ord som fører til muslimsk radikalisering, brukte dei Nora Eggen og Lars Gule som sanningsvitne sjølv om knapt nokon av dei er uhilda. Fire dagar seinare går Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt og Lars Akerhaug, som har skrive boka "Norsk Jihad", i mot ei slik enkel forklaring. Men både 1. og 15. september viser leiarskribenten berre til forskarar som støttar avisa sin hypotese om radikalisering pga kritikk utanfrå. Det faktum at radikaliseringa innan islam er ein internasjonal prosess, lengst framskriden i muslimske land der dei knapt har høyrt om Framstegspartiet, synest ikkje å affisere skribenten. Men sjølv her heime kan ikkje FrP ha gjort så overlag stor skade skal ein tru nettopp Vårt Land, som 25. august skriv om: "et mikroskopisk, men skremmende synlig, antall ekstremister" og "det fredelige, bønnhengivne og kulturfremmende islam, som tett oppunder 100 prosent av det norske miljøet består av".

I like stor grad som Gule og Eggen m.fl hevder at Frp er en direkte årsak til radikalisering av muslimer, må man kunne påberope seg at Gule og Eggen m.fl forårsaker radikalisering av høyreorienterte.

Hva ellers kan forklare hva som ser ut til å bli et brakvalg for National Front i Frankrike?

Om man i tillegg legger Aftenpostens artikkel til grunn:  aftenposten.no/nyheter/iriks/Innvandring-er-positivt-for-Norge-Det-mener-de-fleste-av-oss-7940622.html (min utheving); burde man kunne konkludere med at radikaliseringspotensialet mot høyre næres av langt flere.

Føler Gule og Eggen m.fl et tyngende ansvar for dette? 

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Tajik valgt som nestleder i DNA og Mani Hussaini (26) valgt som ny AUF-leder.

Publisert over 6 år siden

Skremmende utvikling: vkan om få år få muslimsk ledelse av DNA.

Det er ingen som kommenterer dette heller ikke Vårt Land

Utdrag fra avisreportasjer.

Vi opplevde valgkupp med at  11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn. Andelen økte kraftig gjennom ekstra personstemmer gitt i valget, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen hadde Arbeiderpartiet kumulert det maksimale ti personer på sin liste til valget, derav to av dem med innvandrerbakgrunn: Abdullah Asalbeegh (6. plass) og Nadeem Butt (10. plass). I valget rykket de to opp til henholdsvis tredje og fjerde plass.

- De er flinke med ekstra kryss. Men dette er ikke noe problem - det klarer vi. Det er flinke folk, og slik er demokratiet, sier Libe Rieber-Mohn, Aps toppkandidat og første innvalgte i Oslo, til Dagens Næringsliv.

Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne og tror 3 moskeer står bak.

- I Wien fant man at muslimer fikk sine oppover på listene gjennom oppfordringer til felles opptreden i moskeene. Alt tyder på at det er tale om det samme i Norge, selv om vi ikke vet det sikkert, sier Bjørklund til avisa.

I Drammen ble det kjøpt opp stemmer for en muslimsk representant.

Nå har Dna valgt Tajik som nestleder i partiet og med Tajik og syrisk formann i AUF står vi ovenfor  en ny æra

Det nye arbeiderpartiet vil kunne få en stor del  av muslimske velgereskare  og det vil nok merkes når ny politikk skal utformes.

Støttepartiene til den borgelige regjeringa vil svinne bort etterhvert og situasjonen er dyster for en ny borgelig regjering etter valget i 2017.

Krf vil nok finne fram til et bedre samarbeid med Arbeiderparteiet og vi vil få en stor religiøs koalisasjon.

En vil nok  prøve å  harmonisere kristendom og islam  med å samordne disse to religionene.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

;-)

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Krf vil nok finne fram til et bedre samarbeid med Arbeiderparteiet og vi vil få en stor religiøs koalisasjon. En vil nok prøve å harmonisere kristendom og islam med å samordne disse to religionene.

Ja, det er vel ikke annet å gjøre nå, Rasmussen, enn å finne fram hjelm og visir..  Dette ser stygt ut!

Og Vårt Land kommer selvsagt til å bli den nye stor-religionens talerør.

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ikkje lyg for oss

Publisert over 6 år siden

Runde- Sitat av sitatet frå Vårt Land:  "det fredelige, bønnhengivne og kulturfremmende islam, som tett oppunder 100 prosent av det norske miljøet består av".

Eg ar tidlegare sett den same påstand her inne, og fleire av oss har  spurt kva som er årsaken til den store skilnaden mellom dei engelske og dei norske muslimar.  For dei har alle kome hit friviljug, eller i takksemd (?) som flyktningar frå ulevelege kår.    Men eg har aldri fått svar på desse spørsmåla.  Difor kan ein trygt slå fast at det som hevdast i sitatet ovanfor er ei usanning. Sjølv om vi slår av litt i slingringsmon for kjende er det skræmande  mykje å gå på ! Så kan ein spørja om  kva føremål desse lygnene er meint å stydja. 

The latest WikiLeaks revelation: 1 in 3 British Muslim students back killing for Islam and 40% want Sharia law


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1340599/WikiLeaks-1-3-British-Muslim-students-killing-Islam-40-want-Sharia-law.html#ixzz3VDCrfF8L 
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det nye arbeiderpartiet vil kunne få en stor del av muslimske velgereskare og det vil nok merkes når ny politikk skal utformes.

Men du må huske at Arbeiderpartiet har en tydelig sekulær profil som ofte krasjer med muslimske verdier - noe den også gjør med kristne. Å tro at Ap vil få en islamisert politisk kurs tviler jeg sterkt på. Imidlertid er det fullt mulig at de vil fortsette å tiltrekke seg mer moderate og til dels sekulariserte muslimer, og at Ap gjennom dette vil måtte gi visse innrømmelser til enkelte muslimske symbolsaker som virker å være viktige også utafor ekstremistenes domene, f.eks. en tøffere tone mot Israel. Når det gjelder mer substansielle islamske saker og formål tror jeg at Ap i kraft av sin natur som sekulære og motstandere av religion, ikke vil åpne opp for disse. En islamisert politikk som du under linjene advarer mot ovenfor kan vel først komme på tale gjennom et slags "muslimsk folkeparti".

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Usaklig

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er vel ikke annet å gjøre nå, Rasmussen, enn å finne fram hjelm og visir.. Dette ser stygt ut!

Og Vårt Land kommer selvsagt til å bli den nye stor-religionens talerør.

Det letteste for Johannesen er stort sett alltid å fleipe bort ting han ikke har lyst til å kommentere saklig.

På den måten tror han han har klart å avvæpne alvoret i saken.

Det ligner mer på ren avsporing.

Det Runde tar opp er et alvorlig symptom i norsk presse,og Vårt Land har i stor grad sviktet sine opprinnelige lesere og grunnlaget denne avisen ble dannet på..


Noe som ser ut til å bli verre og verre for hvert år. 

Og vi ser jo hvem som applauderer utviklingen..Det burde få noen til å tenke. 

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det letteste for Johannesen er stort sett alltid å fleipe bort ting han ikke har lyst til å kommentere saklig.

På den måten tror han han har klart å avvæpne alvoret i saken.

Det ligner mer på ren avsporing.

Nå var det Rasmussens "profeti" jeg fleipet med.  Synes du hans kommentar var seriøs (særlig hvis du ser på siste del)?

Kommentar #8

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Om tiltro til media.

Publisert over 6 år siden

"PST hevder terrorrister søker asyl i Norge" var en av overskriftene i Aftenpostens nettavis i dag.

"Nyheten" var ikke vesentlig nok til å bli oppslått på forsiden blant rykende ferske saker som den om frustrerte elever som har fått beskjed om å sitte å tisse, hvor du kan shoppe designerklær til redusert pris og flere dager gamle saker som redusert rojal baybyfeber i England og forsikringer om at solen kommer tilbake. Tilfeldigvis kom jeg til å klikke på overskriften "Hardere straff for å drukne en hund enn for misbruk av barn" og under der fant jeg den, blant et knippe av ferske innenriksnyheter.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vil VL svare?

Publisert over 6 år siden

Mest sannsynleg vel Vårt Land å oversjå dette innlegget sidan eg er så kritisk til avisa si linje når det gjeld innvandring og islam. Men det kunne vore interessant å få eit svar på spørsmåla eg stilte i tredje avsnittet. Både samfunnsredaktøren og leiarskribenten har formulert seg som om norske muslimar er ein truga minoritet, men utan å kome med ei god grunngjeving. Avisa har vore særs kritisk til alle forsøk på å avgrense asyl- og familieinnvandringa, uavhengig av om det er Arbeidarpartiet eller Framstegspartiet som har teke initiativet til dette. Innvandringa og alle negative følgjer av ho har konsekvent blitt bagatellisert eller oversett av avisa, slik det også vart gitt eksempel på i dette innlegget. Forstår ikkje journalistane og redaktørane at titals tusen innvandrarar per år frå ustyrlege statar på sikt vil skape liknande forhold i vårt eige land?

Som Linda Hagen skriv så var gårsdagens innvandringsnyheit at det mellom asylsøkjarane finst mange med blod på hendene. Hundre er avslørt siste åra, men så vanskeleg slikt er å dokumentere, har truleg fleire gonger så mange fått varig opphald i landet. Og våre "eigne" returnerte jihadistar får gå fritt omkring sjølv om dei skulle ha vore med på bestialske drap i Syria eller Irak.

I dag les vi at over halve folket har opplevd ubehagelege episodar når dei skulle ta drosje. Femten prosent av menn og tjuefem prosent av kvinnene har kjent seg utrygge på ein drosjetur. Prosentvis er det dobbelt så mange passasjerar som har opplevd trakassering, truslar eller fysisk tilnærming i Oslo samanlikna med snittet for heile landet. Vi veit at drosjenæringa er dominert av utlendingar/pakistanarar, særleg i hovudstaden, men dette blir sjølvsagt ikkje nemnt førehandsomtalen av Brennpunkt. Om det kjem fram i sjølve sendinga i kveld kl 21.30, er ikkje godt å seie, men eg tillet meg å tvile.

Kommentar #10

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Brennpunkt: NRK fører folk bak lyset

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Prosentvis er det dobbelt så mange passasjerar som har opplevd trakassering, truslar eller fysisk tilnærming i Oslo samanlikna med snittet for heile landet. Vi veit at drosjenæringa er dominert av utlendingar/pakistanarar, særleg i hovudstaden, men dette blir sjølvsagt ikkje nemnt førehandsomtalen av Brennpunkt. Om det kjem fram i sjølve sendinga i kveld kl 21.30, er ikkje godt å seie, men eg tillet meg å tvile.

At det skjer mykje ille i drosjenæringa i Oslo, fekk Brennpunkt godt fram. Men NRK ikkje berre skjermar syndarane, men prøver med vilje å føre sjåarane bak lyset. Metoden har vore brukt så lenge at den no er lett å gjennomskode. Ein anonymiserer fullstendig forbrytarane, men finst det norske medhjelparar, blir deira etnisitet avslørt. Dessutan passar ein på å intervjue nokre innvandrarar som har sitt på det tørre, eller jamvel kan haldast fram som heltar. Då er bildet folk kan få av skurk og helt snudd fullstendig på hovudet i forhold til realitetane.

Men glimtvis brest denne illusjonen. Når ein drosjesjåfør ropar "hore" gong på gong til den kvinnelege passasjeren og truar med å ta henne med til ei leiligheit der han og mange kameratar skal valdta henne etter tur, kjenner vi att kulturen eller ukulturen, som er eit meir passande ord. Etter seks månader utan køyresetel, fekk denne sjåføren halde fram som før. Eller ta sjåføren og drosjeeigaren som trass to fullbyrda valdtekter av passasjerane, slepp straff og tap av løyve og køyrer rundt som om ingenting har hendt. Å tillate slikt er ikkje eingong snillisme, men grovt uaktsomt. Det er å sleppe reven inn i hønsegarden på nytt etter at han tidlegare har vist sin sanne natur ved å skambite hønene.

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Runde og åtselgribbene

Publisert over 6 år siden

Jeg ser at Runde spyr ut denne gallen mot Vårt Land også blandt de neo-liberalistiske åtselgribbene på Document.no, en sjofel måte å behandle en avis og et nettsted som har gitt deg mulighet til å uttrykke deg i full frihet på. Men du trives muligens best blandt neo-liberalistene til Rustad på Document.no ? De såkalte " fedrelandskjære" hvis idoler når det kommer til stykket er de som tar jobbene fra nordmenn og eksporterer dem til lavkostland, og som vil frata oss de rettigheter som er framkjempet i arbeidslivet, som til sist vil gi folket elendighet. Så mye for den nasjonalromantiske svadaen. Men du kaller deg religiøs Runde, vær da klar over at neo-liberalisme er hva dere religiøse vil kalle Satanisk, det er Satans verdier og menneskesyn satt i en politisk kontekst. Dette har blitt bekreftet også blant annet av den amerikanske satanisten La Vey. Dette er altså folkene med "de rette meningene" i dine øyne. Nåja, VDs redaksjon tenker vel som så at utakk er verdens lønn.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Elefanten - eller Rotherhamsyndromet

Publisert over 6 år siden

Runde: Ein anonymiserer fullstendig forbrytarane, men finst det norske medhjelparar, blir deira etnisitet avslørt.

Tanken slo vel dei fleste vil eg tru.  Elefanten dominerte heile programmet.  Nok ein gong, Rotherhamsyndromet - til nokon finn eit norsk  namn på tilhøva. 

Kommentar #13

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Spørsmålet en stiller seg når er leser innlegget til Runde er jo hva poenget er med problematiseringen og poengteringen av muslimske politikeres tro. Mener Runde at de skal ha mindre rettigheter og eller muligheter, eller hva er det egentlig han vil? At han synes et nyansert syn på andre er så problematisk sier vel igrunn nok om personen selv.

Kommentar #14

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

"Sanninga skal frigjere dykk"

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser at Runde spyr ut denne gallen mot Vårt Land også blandt de neo-liberalistiske åtselgribbene på Document.no, en sjofel måte å behandle en avis og et nettsted som har gitt deg mulighet til å uttrykke deg i full frihet på. Men du trives muligens best blandt neo-liberalistene til Rustad på Document.no ?

Det finst eit bibelsk ord om at den ein elskar, "tuktar" ein også. I ei nyare omsetjing vil det vel stå "oppdrar" i staden, som gjev betre meining for dagens lesarar.

Elles kjem eg ikkje med karakteristikkar, men viser ved eksempel og argument at mange av dei synspunkta som blir fremja på leiarplass eller i kommentarar i Vårt Land om asyl, innvandring og islam, korkje er konsistente med logikk eller fakta. Dei heng kort sagt ikkje på greip, for å bruke eit folkeleg uttrykk. Eg grunngjev det eg skriv ved eksempel og argument, akkurat slik retningslinjene for Vd ber oss om. Det står ingenting der om at vi skal vere samde med avisa. Både ateistar og kommunistar har fritt fått fremje sine synspunkt, og då burde vel også folk med eit nasjonalkonservativt, kristent syn få kome til orde. Vårt Land brukar sjølvsagt Verdidebatt for å fremje eigne synspunkt og eiga nettside, og til det bidreg difor indirekte alle vi som skriv der. Derfor har avisa og bloggarane gjensidig nytte av kvarandre. Gjennom fem år har eg gjort mykje gratisarbeid for avisa, så kven som står i gjeld til kven, kan diskuterast.

På same måte som ein skribent på Vd ikkje hefter for alt, ja, eigentleg ikkje for noko, av det avisa Vårt Land står for, treng ein heller ikkje vere samd med Hans Rustad i eitt og alt for å publisere ein artikkel på document. Eg ser at du sjølv er ein av dei som kommenterer somme artiklar, men sidan du brukar eit pseudonym, skal eg respektere ditt ønskje om å vere anonym. Eg ønskjer at NATO skal vere ein forsvarsallianse som held skansen på eige territorium, og eg er mot globalisering og utflagging av all industri, fordi vi med det misser verdifull kompetanse. Eg er ikkje minst mot ein landbrukspolitikk som gjer oss heilt avhengige av importert mat og dyrefor i ei tid med klimautfordringar og raskt aukande befolkning på jorda. Så sjølv er eg verken neo-liberal eller -konservativ.

Kommentar #15

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kva Vårt Land ville oppnå

Publisert over 6 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet en stiller seg når er leser innlegget til Runde er jo hva poenget er med problematiseringen og poengteringen av muslimske politikeres tro. Mener Runde at de skal ha mindre rettigheter og eller muligheter, eller hva er det egentlig han vil? At han synes et nyansert syn på andre er så problematisk sier vel igrunn nok om personen selv.

Poenget mitt var helst å spørje kva Vårt Land ville oppnå ved å bruke deg og Hadia Tajik i marknadsføringa av avisa. Det kan berre avisa sjølv svare på, men at det ikkje har noko med dykkar muslimske tru eller innvandringsbakgrunn å gjere, trur eg knapt. Men når det er sagt, så vil eg leggje til at Tajik, og sannsynlegvis også du, har meir kjennskap til og er meir prega av norsk kultur enn dei fleste barn av (muslimske) innvandrarar blir i dag, sidan fleirtalet av dei veks opp i område der det er få etnisk norske att.

Eg har aldri gått inn for forskjellsbehanding. Det eg nettopp forskjellsbehandling eg kritiserer i dette innlegget, nemleg at innvandrarar/muslimar skal skjermast for kritikk, i motsetning til alle andre. Eg meiner ikkje med det at norske muslimar skal hefte for det valdelege ekstremistar gjer i andre land, men eg kjøper ikkje argumentet om at "det ikkje har noko med islam i gjere", når jihadistane trass alt er så mange og sjølve profilerer seg så sterkt som muslimar.

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Et greit svar

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
På same måte som ein skribent på Vd ikkje hefter for alt, ja, eigentleg ikkje for noko, av det avisa Vårt Land står for, treng ein heller ikkje vere samd med Hans Rustad i eitt og alt for å publisere ein artikkel på document. Eg ser at du sjølv er ein av dei som kommenterer somme artiklar, men sidan du brukar eit pseudonym, skal eg respektere ditt ønskje om å vere anonym. Eg ønskjer at NATO skal vere ein forsvarsallianse som held skansen på eige territorium, og eg er mot globalisering og utflagging av all industri, fordi vi med det misser verdifull kompetanse. Eg er ikkje minst mot ein landbrukspolitikk som gjer oss heilt avhengige av importert mat og dyrefor i ei tid med klimautfordringar og raskt aukande befolkning på jorda. Så sjølv er eg verken neo-liberal eller -konservativ.

Da har jeg oppnådd hva jeg ville med mitt innlegg, nemlig en litt kritisk refleksjon over hvor man skriver. Nevnte nettsted er et neo-liberalistisk nettsted Runde som knapt representerer ditt ståsted slik jeg har tolket deg, det burde man tenke litt over.

Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Media forleder oss bevisst?

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Med sorg i hjartet må eg konstatere at avisa mi gjennom førti år har vorte ein pådrivar for denne prosessen.

Det er akkurat på dette punktet noen og kanskje spesielt media må ta ansvar. De har dessverre forledet det norske folk til å tro at islam er fredens religion. Det er det så visst ikke.

Det ser vi i alt som skjer i Midtøsten og i Nord-Afrika. Vi må også ta med Boko Haram lenger sør i Afrika.

Denne forledelse ser vi i alt som sendes på fjernsyn eller skrives om i aviser. Selv om det så smått er gått opp for det norske folk at islam står for terror og mangel på menneskeverd (rasisme) blir det dessverre ikke opplyst om dette. Det drypper bare inn med masse lemlestelser og blod.

Norske muslimer tror dessverre på dette med krig, og reiser til Syria for å slåss. Det er den faktiske situasjon. Ingen prøver med Koranen i hånd å bortforklare dette. Det er den virkelige situasjon.

Du har helt rett Per Steinar!

Kommentar #18

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg har aldri gått inn for forskjellsbehanding. Det eg nettopp forskjellsbehandling eg kritiserer i dette innlegget, nemleg at innvandrarar/muslimar skal skjermast for kritikk, i motsetning til alle andre. Eg meiner ikkje med det at norske muslimar skal hefte for det valdelege ekstremistar gjer i andre land, men eg kjøper ikkje argumentet om at "det ikkje har noko med islam i gjere", når jihadistane trass alt er så mange og sjølve profilerer seg så sterkt som muslimar.

Flott, da er vi enige i prinsipp i alle fall. Nå mener jeg at om noen synes at norske muslimer ikke møter kritikk så lever de i en alternativ virkelighet, hvor jeg ville likt å feriere. For det er tøff og nådeløs kritikk hver eneste dag som er den opplevde virkeligheten som norsk muslim. Nå vil jeg ikke at slik kritikk ikke skulle forekomme, men en ferie en gang i blant hvor man faktisk kunne diskutere andre ting ville til tider vært en flott avveksling. Uansett, en slik uenighet er noe helt annet og mye mindre problematisk enn med de som mener at muslimer ikke skal ha de samme demokratiske rettigheter. Er glad Runde er tydelig og klar på det. 

Det siste du nevner ble tatt opp, diskutert og forklart meget godt av forsker Nora Eggen i papiravisen     tidligere i uken i et innlegg som het "Har det noe med islam å gjøre?" Dessverre synes det ikke som dette innlegget er tilgjengelig elektronisk. Men Eggen forklarer nettopp hvordan både det du sier og det argumentet du ikke kan kjøpe kan stemme på samme tid, eller være feil. Jeg håper avisen legger innlegget ut, eller så skal jeg se om Eggen vil dele det elektronisk på annet vis! Men har du tilgang til avisen, så er artikkelen absolutt anbefalt. 
 
Ellers, interessant at du la merke til meg og Tadjik i reklamenkampanjen. Men jeg lurer på, vet du hva, om noe, som var troen til de resterende som ble brukt i kampanjen? Husker du i det hele tatt noen av de andre?

Kommentar #19

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Nådeløst

Publisert over 6 år siden

Sultan:   For det er tøff og nådeløs kritikk hver eneste dag som er den opplevde virkeligheten som norsk muslim

Nå  ja, du må ikke sløse med adjektivene. Tenk på den opplevde virkeligheten som kristne har i et nesten hvilket som helst av de ca 50 muslkimske land.

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå ja, du må ikke sløse med adjektivene. Tenk på den opplevde virkeligheten som kristne har i et nesten hvilket som helst av de ca 50 muslkimske land.

Jeg håper du selv ser urimeligheten i den typen sammenlikninger når du får tenkt deg om.

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Urimelig ?

Publisert over 6 år siden

Johannessen: Jeg håper du selv ser urimeligheten

Jeg skal tenke meg om dersom Johannessen kan finne eksempler på at muslimer blir nådeløst behandlet i Norge.  Spesielt relatert til innholdet i hovedinnlegget, og i samfunnet generelt. 

Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Ikke stikk av.

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
urimeligheten i den typen sammenlikninger

Ja dette kan du godt svare på og helst ikke stikke av.

Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Nå kan, som Nisi sikkert vet, "nådeløs" være et adjektiv med litt ulikt innhold - avhengig av hvilken kontekst det brukes i.  

Kommentar #24

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kritikk kan vere både sakleg og usakleg

Publisert over 6 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Flott, da er vi enige i prinsipp i alle fall. Nå mener jeg at om noen synes at norske muslimer ikke møter kritikk så lever de i en alternativ virkelighet, hvor jeg ville likt å feriere. For det er tøff og nådeløs kritikk hver eneste dag som er den opplevde virkeligheten som norsk muslim. Nå vil jeg ikke at slik kritikk ikke skulle forekomme, men en ferie en gang i blant hvor man faktisk kunne diskutere andre ting ville til tider vært en flott avveksling. Uansett, en slik uenighet er noe helt annet og mye mindre problematisk enn med de som mener at muslimer ikke skal ha de samme demokratiske rettigheter. Er glad Runde er tydelig og klar på det.

Eg har i dette innlegget, inkludert lekkjer til andre eg har skrive, peika på ein del saker der innvandrarar frå muslimske land blir skjerma ved anonymisering. Det er media sin feil. Det er ikkje sikkert dei gjer det av omsyn til innvandrarane, men kanskje for å hindre at innvandringsprosessen, som dei sjølve har promotert, kjem i vanry.

Når det gjeld kritikk, må ein skilje mellom den det er sakleg grunnlag for og den som er grunnlaus eller urimeleg. Ein må også skilje mellom kritikk av personar og kritikk av religion og kultur. Når einskildpersonar gjer noko gale, er det berre dei som fortener kritikk og straff. Når tusenvis er involverte, som i drosjejukset i Oslo, må ein også stille spørsmål ved sjølve kulturen, dvs blant innvandrarar frå Punjab-provinsen i Pakistan. Når så mange somaliarar har misbrukt trygdeordningane våre, må ein også spørje kvifor nettopp dei gjer det. I utgangspunktet trur eg neppe nordmenn har meir fordommar eller motvilje mot folk frå muslimske land enn mot innvandrarar frå andre ikkje-vestlege land, t.d. tamilane frå Sri Lanka, kvinner frå Thailand eller Filippinane eller personar frå Vietnam, India og Kina. Når skepsisen mot muslimar truleg har auka med åra, kan det ha samanheng både med korleis grupper av muslimske innvandrarar har oppført seg her, eller det kan vere pga forholda i muslimske land og ekstrem ideologi og valdelege grupper der. Det siste kan synest urimeleg var det ikkje for at slik ideologi også har avleggjarar i Noreg. Medan dei fleste innvandrarar frå Thailand og Filippinane kjem fordi dei gifter seg med ein nordmann, er ekteskap over etniske og religiøse skilje uvanleg mellom nordmenn og muslimske innvandrarar. Og der er motviljen unekteleg større frå muslimsk hald. Når du skriv om "tøff og nådeløs kritikk av norske muslimar", er det altfor generelt til å ta stilling til. Eg går ut frå at du ikkje snakkar om personleg kritikk, men vil elles ikkje spekulere i kva du siktar til. Du får heller presisere sjølv.

Det er likevel ikkje muleg å sjå kritikken uavhengig av innvandringa. Familien din kjem frå Pakistan, "de renes land", som vart etablert som eigen stat fordi muslimane ikkje ville leve i eit hindu-dominert India. Landet har i dag 180 millionar innbyggjarar. Noreg har fem, inkludert 1 million med innvandrarbakgrunn. Trur du Pakistan ville teke i mot 36 millionar innvandrarar, vel halvparten med framand religion og framande skikkar? Landet er ikkje eingong ein rettsstat for alle eigne innbyggjarar. Og ein ting er å ta i mot prosentvis så mange, men denne prosessen held fram i aksellererande tempo her hos oss, samtidig som nokre av innvandrarane enten er til bry, stor plage eller direkte representerer ein fare for oss andre. Å tru at slikt kan skje utan verbale protestar og kritikk, både av myndigheiter og dei som kjem, er naivt. Men det har vore uhyre få overgrep mot muslimar her til lands. Slikt blir med rette sterkt påtala og slått ned på. Det finst ei rekkje statsfinansierte organisasjonar, m.a. den du er tilsett i, som har som einaste oppgåve å hindre dette. Men når det er nordmenn som blir plaga, trakasserte, mobba, kalla "hore" eller det som verre er, heiter det i beste fall "omvendt rasisme" eller det blir glatt oversett og nesten aldri omtalt, verken av media eller dei antirasistiske organisasjonane. Slik forskjellsbehandling skaper berre vondt blod.

Elles spør du: "Interessant at du la merke til meg og Tadjik i reklamenkampanjen. Men jeg lurer på, vet du hva, om noe, som var troen til de resterende som ble brukt i kampanjen? Husker du i det hele tatt noen av de andre?"

Eg hugsar Anne Sender, og eg trur at hennar jødiske bakgrunn av årsaka til at Vårt Land hadde spurt henne om ein kort, positiv omtale av avisa og lov å bruke bilde av henne i annonsa. Også tidlegare LO-leiar Gerd Liv Valla og Rune Bratseth trur eg var med. Sistnemnde har vore ein profilert kristen fotballproff; Valla har m.a. blitt intervjua av VL i serien "Min tro". Kjendisstatus er noko alle har felles. Å få ros frå nokon som tilsynelatane står for andre standpunkt, kan også ha sterkare effekt enn vellæte frå meiningsfeller. Når både du og Tajid går god for Vårt Lands journalistikk, tyder det også på at avisa har vore varsam med kritikk av islam. Sjølv har eg peikt på at avisa har vore svært så velvillig og tildels unnskyldande.

Kommentar #25

Odin Fredrik Rustad

7 innlegg  15 kommentarer

På rett sted

Publisert over 6 år siden

Godt å se at teksten fant sin rette plass, på Document.no.

Kommentar #26

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Vårt Lands vei

Publisert over 6 år siden
Beklageligvis har ikke Per Steinar Runde fått noe svar på sine utfordringer til oss i dette innlegget. Det skyldes delvis påske og reisefravær, men også at han tar opp så mange emner at det ikke er lett å svare på alt.
Det sentrale spørsmålet Runde stiller, skal jeg likevel nå forsøke å svare på. Det dreier seg om Vårt Lands forhold til vår kristne og nasjonale arv – som symboliserers med at han avslutter innlegget med «Gud signe Noregs land». Det denne salmen gir uttrykk for, kan vi fullt ut slutte oss til. Vi vedkjenner oss Norges kristne arv, og vi har i mange sammenhenger stått på for å forsvare og bringe den videre, både i skolen og samfunnssammenheng.Når Runde synes å mene vi er på vei bort fra dette, så ser det ut til at han legger vekten på innvandring og islam. Der opplever vi nok at han framstiller avisen nokså ensidig og selektivt. Men vi innser også at vi er uenige om en del.
Vi er ikke så engstelige for at innvandring og muslimer i Norge vil ødelegge kristenarven. For det første fordi flertallet av innvandrerne er kristne, og snarere er tendensen at en konservativ kristendom vil stå sterkere i Norge enn den ellers ville gjort nettopp på grunn av innvandringen.
Det er selvsagt andre problemer knyttet til altfor sterk innvandring. Vi har skrevet om disse fra tid til annen. Men vi har også lagt vekt på en human praktisering av innvandringspolitikken – fordi det er medmennesker det dreier seg om.
Når det gjelder islam, så har vi ofte skrevet både om negative utslag av muslimsk kultur og hatt artikler med kritiske synspunkter på islamsk teologi i sin alminnelighet. Men vi ser ikke tilstedeværelsen av muslimer som noen trussel mot kristen kulturarv. For det første fordi flertallet av muslimene er fredelige mennesker som innordner seg i samfunnet vårt. Og for det andre fordi toneangivende muslimer, som for eksempel Hadja Tajik, har vist større forståelse og støtte for formidling av kristen kulturarv enn  hva sekulære talsmenn har gjort.Vi må uansett leve sammen i et multikulturelt og religionspluralistisk samfunn. Da er det viktig at vi lærer hverandre og hverandres synspunkter å kjenne. Derfor har vi de senere årene oppfordret muslimer til å skrive og delta i debatten.
Som kristen avis må vi også ta opp kritikkverdige forhold blant kristne. Men når dette utlegges som at vi gjerne rakker ned på kristne, men løfter fram og hedrer muslimer, blir det fullstendig misvisende. Vi tilstreber en saklig holdning til alle.Det er leit at Runde ikke lenger vil være med oss på veien. Vi kan ikke kreve tillit av noen. Men vi kan ikke se at det er noe grunnlag for å mene at vi ikker fortjener tillit som kristen avis."
Kommentar #27

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Sjølvsagt ikkje antikristeleg, men antinasjonal

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det sentrale spørsmålet Runde stiller, skal jeg likevel nå forsøke å svare på. Det dreier seg om Vårt Lands forhold til vår kristne og nasjonale arv – som symboliserers med at han avslutter innlegget med «Gud signe Noregs land». Det denne salmen gir uttrykk for, kan vi fullt ut slutte oss til. Vi vedkjenner oss Norges kristne arv, og vi har i mange sammenhenger stått på for å forsvare og bringe den videre, både i skolen og samfunnssammenheng.Når Runde synes å mene vi er på vei bort fra dette, så ser det ut til at han legger vekten på innvandring og islam. Der opplever vi nok at han framstiller avisen nokså ensidig og selektivt. Men vi innser også at vi er uenige om en del. Vi er ikke så engstelige for at innvandring og muslimer i Norge vil ødelegge kristenarven. For det første fordi flertallet av innvandrerne er kristne, og snarere er tendensen at en konservativ kristendom vil stå sterkere i Norge enn den ellers ville gjort nettopp på grunn av innvandringen. Det er selvsagt andre problemer knyttet til altfor sterk innvandring. Vi har skrevet om disse fra tid til annen. Men vi har også lagt vekt på en human praktisering av innvandringspolitikken – fordi det er medmennesker det dreier seg om.

Eg hadde ikkje venta eller våga å få svar frå sjefredaktøren, men eg vona at iallfall nokon frå redaksjonen ville lese innlegget mitt. Tusen takk til Simonnes fordi han tok seg tid jamvel til å svare!

Tidlegare har eg mint kommentarredaktør Lund på ein vignett i Budbæreren, organet for Frikyrkja, der han i si tid var redaktør: "Sannheten tro i kjærlighet", eller "Sanninga tru i kjærleik" på nynorsk. Det synest eg er ei god rettessnor når det gjeld personleg moral og kanskje også for media når det gjeld omtale av namngjevne personar. Men skal pressa fungere samfunnskritisk, kan ein ikkje alltid "tale vel om nesten og ta alt i beste meining", iallfall ikkje når det gjeld grupper eller samfunnsendringar. Eg har ingenting i mot at VL rettar eit kritisk søkjelys mot kristne, det vere seg personar eller grupper, når det er på sin plass. Men eg skulle ønske avisa hadde same kritiske innstilling til muslimar og muslimske miljø, som trass alt har meir å svare for, også i Noreg.

Men hovudankepunktet mitt mot Vårt Land er at redaksjonen synest å sjå innvandringa som noko positivt, som ein skal vere glad for og aktivt støtte. Avisa er sjølvsagt ikkje antikristeleg, men ho har etter mitt syn blitt antinasjonal. Og det er heilt motsett av den tankegangen som rådde etter krigen og som avisa vart starta i. Både namnet, flagget og vikingskipet viste at ikkje berre det kristelege, men også det nasjonale var med. Sosiologen Sigurd Skirbekk har i boka si om "Nasjonalstaten" vist korleis historia aktivt har blitt omskriva og omtolka i antinasjonal lei, og kor avgjerande ein nasjonalstat er for både fred og sosial utjamning, verdiar eg trur VL deler. Når eg siterte siste strofene i Garborgs nasjonalsong, "Og som det ervdest ned alt fagrar’ Led fyr Led, det byggjast skal i Fred aat vaare Born", var det for å understreke at vår generasjon har ingen rett til å gje fedrearven vår bort til framande. Han var tenkt til våre eigne barn, og alt anna er eit svik mot både forfedrar og etterkomarar. Sverminga for det multikulturelle, det såkalla "fargerike fellesskap", kjem truleg til å koste oss dyrt, og då tenkjer eg minst på kroner og øre.

Med utvidinga av EU har arbeidsfolk frå Aust-Europa dominert innvandringa siste ti åra. Dei er sjølvsagt ikkje muslimar, men kor "kristne" der er, med unntak for ein del polakkar, kan diskuterast. Om arbeidsinnvandringa frå Europa vil halde seg høg, kjem m.a. an på konjunkturane både her og der. Men sjølv desse åra har vi hatt ei nettoinnvandring frå Afrika og Asia på oppunder 15-20.000 per år offisielt; kanskje endå meir reelt. Det store fleirtalet av desse innvandrarane er muslimar. I mi vaksne levetid har andelen muslimar auka frå null til 5% av folketalet. Sjølv om det vart full stans i  muslimsk innvandring, noko som ikkje kan skje, vil prosentdelen likevel bli mangedobla i framtida etter som dei blir like sterkt representert blant vaksne, middelaldrande og eldre som dei no er i yngre årsklasser. Men endrar vi ikkje kursen, går vi iallfall mot ein stat der islam får ekstremt stor makt. Verken bolsjevikane eller dei aktive nazistane var særleg mange då dei greip makta i Russland/Tyskland. Hadia Tajik er ingen typisk muslim med sine liberale foreldre og oppvaksen som ho er i eit norsk bygdemiljø. Dei som i dag veks opp i muslimdominerte område i drabantbyar, har heilt andre haldningar og verdiar. Når Simonnes skriv: "Men vi ser ikke tilstedeværelsen av muslimer som noen trussel mot kristen kulturarv. For det første fordi flertallet av muslimene er fredelige mennesker som innordner seg i samfunnet vårt.", så trur eg han er overoptimistisk, for ikkje å seie naiv. All historisk kunnskap tilseier noko anna.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere