Arnt Folgerø

12

Det norske godhetstyranniet

”Hvordan er det mulig at så mange velutdannede mennesker som journalister jo må antas å være, har en så enkel og banal tilnærming til samfunnets utfordringer?” Spørsmålet ble stilt i et leserinnlegg i Aftenposten i februar i år.

Publisert: 6. mar 2015

Utgangspunktet var medieoppslag om asylsøkerfamilier som sendes ut av landet etter i årevis å ha trenert retur til sine hjemland. Medienes ”avsløring” av at ”lenge boende” asylsøkerfamilier var blitt sendt tilbake til hjemlandene, i strid med avtalen mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti/Venstre, ble ledsaget av et  ”stormangrep” mot justisminister Anders Anundsen og en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, der saken, til tross for det politiske sirkuset, rant ut i sanden.

Reportasjer om asylfamilier som skal returneres, dukker opp i mediene når asylorganisasjonene mobiliserer for en mer liberal asylpolitikk. Organisasjonene skaffer mediene tilgang til passende ”asylkandidater”, som enten er utvist eller som skal utvises. Men  denne gangen så kandidatutvalget ut til å ha vært begrenset, noe som førte til at Aftenposten, for eksempel, dro til Lagos i Nigeria for å lage sin versjon av asylantfamilien som ønsker seg ”hjem”. Nigeria er som kjent ikke noe typisk asylantland og en reportasje derfra er neppe det mest gunstige når medier skal demonstrere tårevåte legitimeringskrav for asylopphold.

”Mediene spiller ——- på samvittigheten hos nordmenn flest, bevisst og åpenbart uten helhetssyn hos journalistene”, stod det i leserinnlegget i Aftenposten etter Nigeria-reportasjen. Medieoppslag om utviste asylsøkerfamilier er en gjenganger i mediene, og de kommer når asylorganisasjonene mener det skal innføres, eller er innført, innstramminger på asylpolitikken. Asyllobbyen, med organisasjoner som Antirasistisk senter, Norsk Folkehjelp, NOAS, Redd Barna, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, driver sine asylantkampanjer i symbiose med pressen. Disse mer eller mindre statsfinansierte organisasjonene representerer tunge ideologiske og økonomiske interesser som også spiller på samvittigheten til nordmenn flest.

Denne ”samvittighetsmekanismen” ble godt illustrert i den tv-sendte ”Oslo-debatten” i NRK den 5. februar om regjeringens forslag til tiggerforbud. Debatten artet seg etter hvert som et politisk korrekt angrep mot tiggerforbudet fra en flokk bestående av bl.a. Venstre, Kirkens Bymisjon og Røde Kors, som hevdet at et tiggerforbud vil være å nekte folk og be om hjelp. ”Ja, er ikke tigging en grei form for uhjelp”, konkluderte programlederen. Dermed kokte debatten ned til et spørsmål om myndighetene skal nekte folk å be om hjelp. Og den endte med et unisont forsvar for tigging og en oppmuntring til tigging som levebrød, noe den politiske korrektheten ellers tar avstand fra.

Frykten for ikke å framstå som hjelpsom og dermed som ond, er enorm i det norske samfunnet, og en svært viktig middel for de politisk korrekte elitene til å parere og avvæpne kritikk, slik NRK-debatten så godt illustrerte. Denne til stadig tilbakevendende motsetningen mellom det ”gode” og det ”onde” er viktig for å forstå hvorfor den offentlige ”debatten” ofte blir en pseudodebatt preget av humanistiske floskler der viktige sider ved virkeligheten tilsløres, og aktørene oppfører seg som deltakere i en form for absurd teater.

Delingen av verden mellom de ”gode” og de ”onde” gjør at det ”godes representanter”, som f. eks. asyllobbyen, aldri blir utsatt for kritikk, og at pressen behandler dem med en grenseløs servilitet. Det samme gjelder organisasjonenes klienter, asylsøkerne, som får lagt fram sine historier i mediene uten at journalistene stiller spørsmål. I Norge er myndighetene bundet av taushetsregler. Når folk engasjerer seg lokalt for å få barneasylanter ”hjem” igjen med igangsetting av pengeinnsamlinger og hyring av asyladvokater, har de bare de utsendtes historier å forholde seg til. Spørsmålet om hvorfor og med hvilken rett familiene har oppholdt seg årevis i landet uten oppholdstillatelse, stilles aldri. Den ”inhumane” asylpolitikken til myndighetene overskygger alt, særlig hvis FrP styrer i Justisdepartementet.

Å bli tilbakesendt til sine hjemland, er en svær belastning med tanke på alle de pengene og lånene familier har brukt til å reise halve kloden for å komme til Norge. Men det nevnes aldri i mediereportasjene der unger i stedet står fram og sier de gråter over savnet av Norge. Og så kjøres mediekampanjene dag etter dag, uke etter uke for å vise hvor hjerteløse de norske myndighetene er. Regien er det asyllobbyen som står for, særlig organisasjoner som Antirasistisk senter (ARS), NOAS og Norsk Folkehjelp ”utmerker seg”. Og engasjementet er ikke merkelig med tanke på deres økonomiske avhengighet av asylantstrømmen. Uten asylsøkere ville statsfinansierte ARS og NOAS ikke eksistere. Norsk Folkehjelp driver åtte asylmottak og hadde nesten 103 millioner i inntekt fra dem i 2012, i tillegg til 400 millioner i direkte statsstøtte. Staten er da i den underlige situasjonen at den finansierer organisasjoner som trenerer vedtatt politikk gjennom de samme organisasjonenes lokale og sentrale aktører. Somme tider opptrer organisasjonene samlet, som da ARS, NOAS og Norsk Folkehjelp i en Dagbladet-kronikk 9. februar krevde stans i tilbakesendelse av asylsøkere fra Palestina. Men noen ganger opptrer de solo, som da ARS for noen år siden ville stanse statsstøtten til en av sine konkurrenter, Human Rights Service (HRS). ARS fikk endog betalt av SV’statsråd Audun Lysbakkens departement for å lage en rapport til FN som skulle vise at HRS burde fratas sin statstøtte fordi organisasjonen var ”rasistisk”.

Denne politiske aktivismen til såkalte uavhengige interesseorganisasjoner, finansiert over statsbudsjettet, er en tvilsom geskjeft sett med demokratiske briller og ville neppe ha vært mulig hvis ikke utøverne var de ”gode”. Og mediene er asyllobbyens lydige bandhunder som har suspendert all form for kritisk holdning i slike saker og gjort journalistikk til en form for sosialarbeid. Asylpolitikk er et samfunnsområde der den politisk korrektheten har ført til en journalistisk og moralsk unntakstilstand. Dette betyr at enhver diskusjon om asylpolitikk og tigging blir tvunget inn i en diskurs der grensene bestemmes av et humanistisk svadamarked, og der stempling og moralsk trakassering brukes til å utmanøvrere kritikk, tilsløre realiteter og trenere lov og rett.

Spørsmålet til forfatteren av leserinnlegget i Aftenposten var egentlig om journalistene er dumme. Som gruppe er neppe journalistene dummere enn andre, men kanskje til forskjell fra en del andre er de i stor grad fanger av det man kan kalle godhetens tyranni, og da befinner de seg også utenfor den journalistiske essens, som er kritikken.

 

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ja, i bakvendtland der kan alt gå an

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Uten asylsøkere ville statsfinansierte ARS og NOAS ikke eksistere. Norsk Folkehjelp driver åtte asylmottak og hadde nesten 103 millioner i inntekt fra dem i 2012, i tillegg til 400 millioner i direkte statsstøtte. Staten er da i den underlige situasjonen at den finansierer organisasjoner som trenerer vedtatt politikk gjennom de samme organisasjonenes lokale og sentrale aktører.

Ja, vi lever på sett og vis i bakvendtland. Og der kan som kjent alt gå an, også å sponse motstandarane av demokratiet. For folket vil ha ein endå meir restriktiv innvandringspolitikk enn den som kompromisset mellom regjeringa og V/KrF legg grunnlag for.

Det største ankemålet mot journalistar er at dei ikkje stiller kritiske spørsmål til ARS, NOAS og Norsk Folkehjelp, men i staden let seg bruke til å presentere kasuistikkar og tårevåte historier. Og sjølv eg, som reknar meg som bra orientert når det gjeld innvandring, ante ikkje at Norsk Folkehjelp driv asylmottak, som er reine pengemaskinen. Det kan ikkje ha vore ofte omtalt i media. Var det det, ville vi forstått at NF er inhabil i all diskusjon om asylpolitikk.

Tusen takk til Folgerø for endå ein gong å gje oss fornuft og fakta!

Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Slaver av det politisk korrekte?

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Som gruppe er neppe journalistene dummere enn andre, men kanskje til forskjell fra en del andre er de i stor grad fanger av det man kan kalle godhetens tyranni,

Her var så mye bra at det var en fryd å lese dette. Ja journalistene er fanget av sin egen godhetens tyranni. De er på mange vis slaver av det politisk korrekte uten at det er korrekt i det hele tatt.

De har ikke fått med seg at hjelp til selvhjelp er det som må til og da i det landet de kommer fra.

De bryr seg dessverre ikke om alle dem som får asylsøkere som nabo.

Jevnfør http://www.aftenposten.no/nyheter/-Det-er-vanskelig--a-vare-etnisk-norsk-her-5114671.html 

Kommentar #3

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Trykk opp!

Publisert over 6 år siden

Artikkelen til Arnt Folgerø er så gjennomarbeidet og god at Vårt Land burde trykke den opp på hedersplass  med tilsendt honorar. Det er ikke hver dag de har slike viktige sjanser.

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Enda en av disse sutretrådene hvor man uffer seg over at de fleste nordmenn tross alt anstendige mennesker.

Og den vanlige alliansen av konverterte, tidligere venstreautoritære og det kristenkonservative, mørkeblå høyre, melder seg umiddelbart som klakkører.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Herstad tilbake

Publisert over 6 år siden

Næmen hallo Hermod, fint at du er tilbake, fryktet at du hadde problemer med helsa, men "rødvinstanten" fra Moi er altså tilbake med sine politisk rosa synspunkter. Du Hermod, dette med venstreautoritær, tidligere eller er ? Hva er ventreautoritær, altså hva er din forståelse ?

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hva er ventreautoritær, altså hva er din forståelse ?

Jeg tenker på disse desillusjonerte representantene fra "arbeiderklassens elite" som har dratt med seg sine autoritære grunnholdninger over til det mørkebrune Høyre.

Nok om min avsporing

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Prognoser for en fremtid

Publisert over 6 år siden

Om ikke det belovede tusenårsriktet med fred og fordragelighet inntreffer ganske snart, så kan jeg med stor sannsynlighet spå at trykket fra syd til nord bare vil øke gjennom de kommende hundre år.  Årsaken er primært islam som eskalerer over hele Midt- Østen og Afrika. Spørsmålet er hvor mange flyktninger som kan absorberes på politisk fredelig grunnlag. Ikke ubegrenset, det tror jeg heller ikke de mest naive eller  godhjertede av oss mener.  Om det finnes politikere som føler ansvar for fremtiden, så bør vi snart få høre om det finnes tanker om et metningspunkt for en nasjon med i utgangspunktet ca 5  millioner mennesker. 

Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Åja de to

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker på disse desillusjonerte representantene fra

Åja, Nisi og Bye-Pedersen ? Tror vel Nisi alltid har soknet til den politiske fraksjonen. Men hvordan går det i "rødvinstantenes krets" nede på Moi ? Stiller dere til valg i høst ?

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan går det i "rødvinstantenes krets" ned på Moi ?

Du burde finne deg en "chatte-side", Aarsund?

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du burde finne deg en "chatte-side", Aarsund?

Sur i dag Hermod :) Beklager , skal ikke "trekke deg lenger".

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

25% innvandrere i Norge i dag

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Om det finnes politikere som føler ansvar for fremtiden, så bør vi snart få høre om det finnes tanker om et metningspunkt for en nasjon med i utgangspunktet ca 5 millioner mennesker.

Men vi er ikke mere enn ca 4 millioner etniske norske. Det var vi i 1975.

Balansepunktet for å holde folketallet oppe er en fødselsrate på cirka 2,08. I Norge er fødselsraten på cirka 1,8. http://seniorpolitikk.no/nyhet/arbeidsliv/befolkningsutvikling/frykter-varig-lave-fdselsrater 

Dvs at vi har hatt en jevn reduksjon i etniske norske. I dag er det 5,3 mill norske med pass. det vil si at vi har hatt 1,3 mill innvandrere. Det vil igjen si at det er 25% innvandrere i Norge i dag.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Je accuse

Publisert over 6 år siden

Les oppslaget i VG :

Amal Aden deler ikke statsministerens analyse. Nå går hun ut i VG og krever at politiet beskytter henne bedre, slik at hun kan fortsette å skrive bøker, besøke skoler og delta i offentlige debatter.

– Jeg har barn på 12 år. Jeg har fått beskjed, også av venner og av dem som truer, om at dersom jeg skal oppleve at de fyller 13, bør jeg skifte jobb og slutte å provosere. Men det kan jeg bare si, at jeg vil aldri godta en slik beskjed. Hvis ikke politiet kan beskytte meg, så er de fine festtalene om ytringsfrihet bare festtaler, sier Amal Aden til VG, etter nok en uke med drøye trusler og trakassering.

 Dette er vel bare begynnelsen, eller har våre ansvarlige  en plan om å snu trenden ? Dialog skal være et velprøvd middel, men det drøyer med resultatene.   Hvordan skal det bli framover, det bør våre politikere snart tenke på. Je suis Charlie ! -sier de i kor.  Je accuse ! sa Sandberg.  Og det hadde han rett i. 

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Je accuse ! sa Sandberg. Og det hadde han rett i.

Det er sikkert til stor hjelp for Amal Aden å ha politikere som Sandberg som vil løse hennes problemer med å stenge henne ute fra landet?

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Med islam inn i fremtiden

Publisert over 6 år siden

Jeg har ikke hørt at Sandberg vil kaste henne og barna ut.  Men ha synes lite om vern av forfulgte som fra tid til annen besøker hjemtraktene på ferie. 

 Men i morgen er det kvinnedagen, vi gleder oss til å se solidaritetstogene og høre talene mot kvinneundertrykking generelt og lesper spesielt. Slik vi har sett det de siste 40 år rettet mot norske undertrykkere. Uten at det har avstedkommet trusler om drap og hevn av betydning. Kan du skjønne hvorfor verden har gått baklengs in i fremtiden, Herstad ? Kan det ha noe med islam å gjøre ?

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herstad sprer løgn

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert til stor hjelp for Amal Aden å ha politikere som Sandberg som vil løse hennes problemer med å stenge henne ute fra landet?

Frp og Sandberg vil ikke stenge folk ute fra Norge hvis de er villige til å la seg integrere og godta norske lover og norsk kultur.

Amal Aden er en urokråke for alle som ser på islam som en berikelse i Norge.

Et hår i suppa er aldri populært.

Feministene som skal ut og skrike i morgen har mange gode grunner til å ta opp undertrykte muslimske kvinners situasjon både i Norge og verden,men de er mer opptatt av å klage sin nød over at det er for få kvinner i lederstillinger.

 

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ikke hør på fete nordmenn

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Frykten for ikke å framstå som hjelpsom og dermed som ond, er enorm i det norske samfunnet, og en svært viktig middel for de politisk korrekte elitene til å parere og avvæpne kritikk, slik NRK-debatten så godt illustrerte.

Fint innlegg. 

Jeg tror du er inne på noe viktig: ikke hør på rike nordmenn når det kommer til innvandring. Fete, rike folk vil gjerne fremstå som "gode." Godheten er en måte å betale tilbake for rikdommene. Det hele blir falskt. Forstilt. Patetisk. 

Innvandringens pris ses tydeligere der hvor økonomien ikke er så god som den norske. Se til Frankrike, England, Spania - ikke minst til de land hvor folk rømmer fra.

Det er i det hele tatt utrolig at de politiske, og økonomiske, eliter, så kort tid etter Katastrofen, igjen bygger opp til en ny Katastrofe. Denne gang langt mer omfattende, langt dypere og mer opprivende. Blod er tykkere enn vann - det viser historien igjen og igjen. Verdens beste moralfilosofi kan ikke endre på hvordan mennesker reagerer på trusler. Moralfilosofi er godt å ha, som ideal, som veiledende - i gode tider. Men man bør ikke, med viten og vilje, legge opp til et samfunn som klart motsier menneskenaturen. Skjønt "de anstendige" alltid kan stå på sidelinjen å "fordømme" - hva de selv har skapt og reaksjonene på det. 

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Frp og Sandberg vil ikke stenge folk ute fra Norge hvis de er villige til å la seg integrere og godta norske lover og norsk kultur.


Dette var en oppsiktsvekkende nyhet!? :-)

Burde UD sette hele sitt diplomatiske korps i sving med å spre dette budskapet verden over?

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Godheten er en måte å betale tilbake for rikdommene. Det hele blir falskt. Forstilt. Patetisk.

Snakk for deg selv Haug!

Kommentar #19

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Realitetsorientering

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Snakk for deg selv Haug!

Det gjør jeg. Selvsagt.

Men jeg mener nok at man i slike spørsmål ikke bør lytte til folk som allerede har sikret sine liv - slik de fleste nordmenn har. De har liksom "råd" til det. Det går jo ikke ut over dem personlig. Når de går i graven, kan de se tilbake på et liv hvor de har vært både rike og "snille." Sannheten er: snillheten er liksom "betalingen" for rikdommen.

Når det kommer til hva innvandring er: se og lytt til samfunn hvor økonomien er mer anstrengt. Der ser man sannheten. Ingen private ønsketenkninger fra slike som Herstad kan endre noe som helst på dette - annet enn å forverre situasjonen. For begge parter: den mottakende befolkning og den innkommende befolkning. Ikke minst for landene som tømmes for sine ofte mest resurssterke. 

Du må nok venne deg til at folk nok er like gode som deg selv, Herstad, men som samtidig ser at det også er en virkelighet der ute som ikke nødvendigvis deler ens egen moralfilosofiske ønsker og hypoteser. 

Kommentar #20

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Denne tråden startet med Folgerø som beklaget seg over at han som innvandringsmotstander ble tillagt holdninger som tydet på tilhørighet i gruppen "de onde". Ingen fulgte dette opp før Haug kommer på banen med sine vrangforestillinger om "sinnelaget" hos sine meningsmotstandere.

Jeg står for verdier jeg mener er anstendige og jeg håper selvsagt jeg ikke er alene om å inneha disse verdiene?

Kommentar #21

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

An stand

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg står for verdier jeg mener er anstendige og jeg håper selvsagt jeg ikke er alene om å inneha disse verdiene?

Du tilhører mindretallet. Nok flertallet i Norge, Olje-Norge med Nobels Fredspris, men mindretallet i de større målestokker.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at det ikke var så farlig med folk med holdninger som deg - men desverre er slike snillistiske holdninger, som egentlig bare er rene ønsketenkninger, med til å bygge opp samfunn som alle truer med å rakne innenfra. Se til Sverige: der fyller de på med folk i den ene enden - og, som ved en "fysikk-demografisk" nødvendighet, helle andre folk ut i den andre enden (les: unge arbeidsløse svensker til Norge).

Som Eric Hoffer skriver i  "The True Believer": Jeg er mest redd for selvutnevnte “anstendige” fordi de er totalt hemningsløse.

Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg skulle ønske jeg kunne si at det ikke var så farlig med folk med holdninger som deg

Dette kan kun kategoriseres som ****

Kommentar #23

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Om den fornærmende nestekjærligheten mm.

Publisert over 6 år siden

Siterer J.M.G LeClezio i boken "Den materielle ekstase"

Medynken er intolerant, kjærligheten er dominerende, dyden er hyklersk og nestekjærligheten fornærmende. Våre feil er mindre aggressive sammenlignet med disse toskede dydene. De kaster i det minste ikke blår i øynene.

Hatet gir seg ikke ut for å tjene menneskehatens sak, grusomhetene vil ikke for enhver pris forstås, og urettferdigheten bærer ingen annen maske enn sin egen.

For en talløs horde av fredelige og milde tyranner som legger beslag på forsvarsløse sjeler og skitner dem til med sin godslighet... 

LeClezio ble Nobelprisvinner i litteratur i 2008 og vinner av flere presisjetunge litteraturpriser

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Mer tull

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette var en oppsiktsvekkende nyhet!? :-)

Burde UD sette hele sitt diplomatiske korps i sving med å spre dette budskapet verden over?

Herstad trenger ikke å late som om han ikke vet at Norge ikke praktiserer fri innvandring.

Kommentar #25

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Realitetsorientering II

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette kan kun kategoriseres som ****

Er du ikke klar over at den politikk du bejubler, og som du mener er "anstendig," har svære samfunnsmessige konsekvenser? Hver ny innvandrer koster i snitt 4 millioner. (Pluss hva det koster et samfunn å ha stadig flere som ikke selv yter.) Det er kanskje greit nok, du har sikkert pengene - men hva med ansvaret for landene som legges brakke? Hva med ansvaret for alle de arbeidsledige? Her, der?

Du er kanskje "anstendig" i tankene dine, i hjertet ditt, privat, så privat - men den type politikk du anfekter har konkrete konsekvenser for millioner av arbeidsløse. Du ser også til at det vokser splid mellom kulturene - nå ikke bare mellom, inter-, men også inneni, intra. Stadig flere kjemper om levebrødet - og alle vet at blod er tykkere enn selv den skjønneste moralfilosofi, særlig kommer denne sannhet til klart uttrykk i tøffe tider. Det er slike tider du og likesinnede velkommer - og som du fordømmer folk for å advare mot. 

Du befinner deg slett ikke på noen som helst politisk venstreside, Herstad. De politiske holdninger du skryter av, og som du håper du ikke er alene om, er egentlig bare småborgerlige og reaksjonære. (Noen måtte si det.) 

Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Du ser også til at det vokser splid mellom kulturene - nå ikke bare mellom, inter-, men også inneni, intra.

Spliden står ikke mellom kulturene. Spliden står mellom meg og deg, Haug. Spliden står mellom diamentralt motsatte menneskesyn og samfunnsyn.

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Realitetsorientering III

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Spliden står mellom meg og deg

Bevares.

Nei, all historie og samtid viser at ikke alle kulturer kan samleve. Mange kulturer er inkompatible. Derfor taler man jo om nødvendigheten av integrering. (Underlig at man skal måtte tale om slike ting til godt voksne mennesker.) Der er det visst tale om en Herstad som er uenig med resten av befolkningen. Andre forstår godt hva integreringsnødvendigheten bygger på.

Vi ser også at enkelte kulturer har svære problemer med å underkaste seg integreringen overalt de innvandrer. Disse er svært ofte fra land i den islamske kulturkrets. 

Så vidt har det kommet, Herstad, at 27% av unge franskmenn sympatiserer med IS! 27%! Skjønner du hva dette betyr? Hva det varsler om fremtiden? Hva det sier om det franske samfunnet? Kan Frankrike overhodet kalles et samfunn?

Sam-funn? Neppe. Parallelsamfunn. "Parafunn," ikke samfunn. Et parafunn som borger for voldsomme strider i fremtiden. Bare på 30 dager siste måned, i vaken av terroren i Paris, var det meldt om nesten 400 angrep på jødiske gudshus, skoler, osv. Mer enn 10 om dagen! Og militæret vokter nå. Militæret

Ja, jeg mener det: den type holdninger du og likesinnede står for og bygger politikk og virkelighet på er virkelig farlige og må utstilles for hva de er, kritiseres sønder og sammen. Det er de holdningene som har skapt dagens Frankrike. Det er de som har skapt disse parafunnene. De  samme har gjerne også frekkheteen til å demonisere de som kritiserer utviklingen, og som har alternative but på hva det vil si å hjelpe mennesker i nød. Dette mens "samfunnene" dere har utsatt for migrasjoner av historiske dimensjoner formelig syder av konflikter.

Det er ikke nynazister og rasister som er farlige i vår tid. Derimot er islamister og folk - uavhengig om de er muslimer eller ikke - som deler dine holdninger til disse spørsmålene farlige. For dette er hva som skapes: 1) samfunnet splittes i parallellsamfunn, vel vitende om at 2) trykket på økonomien resulterer i strukturelt voksende arbeidsløshet, vel vitende om at nyankomne på mange områder bringer 3) utviklingen av demokratiske idealer mange skritt tilbake, pluss at 4) opprinnelseslandene mister viktige resurser, samt 5) at de opprinnelige befolkninger utskjelles som var de onde. 

Men de 5 punkter representerer slett ikke snillt, moralsk og godt. Ikke i min optikk, ikke i min verden. De representerer alle destruktive krefter. Som altfor lenge har fått råde samfunnsutviklingen. Men som vi ser, befolkningene er i ferd med å våkne. De har fått nok. Og de kommer til å si i fra. 

Kommentar #28

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Herstad og de onde

Publisert over 6 år siden

Hermod Herstad: "Denne tråden startet med Folgerø som beklaget seg over at han som innvandringsmotstander ble tillagt holdninger som tydet på tilhørighet i gruppen "de onde"."

Jeg har alldeles ikke beklaget meg over å bli plassert blant de onde, Hestad. En annen sak er at jeg neppe befinner meg der. Det jeg har prøvd, er å forklare en sosial mekanisme som gjør at mediene unnlater å ta opp viktige deler av det vi kan kalle den norske asylvirkeligheten. Den etablerte versjonen av denne virkeligheten får man gjengitt i mediene dag ut og dag inn. Det er likevel ikke til å unngå at det likevel tilflyter både meg og andre personer opplysninger som tilsier at mediene i stedet for å opplyse og avsløre, heller legger området i mørke ved å tilsløre. Jeg forsøker med andre ord å spre opplysning, men jeg skjønner at folk som Herstad har det trygt og godt i mørket der de i ro kan dyrke sine vrangforestillinger og troen på sitt moralske primat mens verden går sin skjeve gang. Der kan de kanskje sitte og reflektere over hvorfor det innlegget jeg har skrevet, ikke ville bli godtatt i en eneste norsk avis. Det skyldes ikke at innlegget er preget av ville påstander og løgner, snarere tvert imot, men det skyldes at etablissementet ikke ønsker motforestillinger, for da kunne det tenkes at det vokste fram et krav om en annen politikk på et område som er preget av så mye løgn og forstillelse, nemlig asylpolitikken.

Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg mener det: den type holdninger du og likesinnede står for og bygger politikk og virkelighet på er virkelig farlige og må utstilles for hva de er, kritiseres sønder og sammen. Det er de holdningene som har skapt dagens Frankrike. Det er de som har skapt disse parafunnene. De samme har gjerne også frekkheteen til å demonisere de som kritiserer utviklingen, og som har alternative but på hva det vil si å hjelpe mennesker i nød. Dette mens "samfunnene" dere har utsatt for migrasjoner av historiske dimensjoner formelig syder av konflikter.

Meningsløst sludder. Du evner ikke å ta opp tradisjonene fra våre forgangne intelektuelle som også brukte dagene til å formulere "norskheten" rundt ølglassene i Københavns buler.

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
rundt ølglassene i Københavns buler.

Hva i all verden er dette for en merkelig påstand? Ølglass og buler?

Men - jeg tar mangelen på argumenter i dine svar som tegn på at du rett og slett ikke har argumenter.

Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men - jeg tar mangelen på argumenter i dine svar som tegn på at du rett og slett ikke har argumenter.

Jeg kan heller ikke se at du anvender argumenter, kun påstander!

Kommentar #32

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Jeg har alldeles ikke beklaget meg over å bli plassert blant de onde, Hestad.

Jeg synes du burde lese ditt eget innlegg en gang til hvis det er slik at du har glemt det?

Kommentar #33

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan heller ikke se at du anvender argumenter, kun påstander!

Ser du virkelig ikke argumentene? Altså en samling med premisser samt konklusjoner? Men - jeg forundres desverre ikke lenger. 

Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ser du virkelig ikke argumentene? Altså en samling med premisser samt konklusjoner? Men - jeg forundres desverre ikke lenger.

Jeg ser ikke annet enn det ynkelige forsvaret du gjentar til det kjedsommelige for din etter hvert velkjente "blut und boden" ideologi.

Kommentar #35

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Å kunne lese

Publisert over 6 år siden

Herstad:"Jeg synes du burde lese ditt eget innlegg en gang til hvis det er slik at du har glemt det?"

Herstad. Du kan umulig forlange at jeg skal lære deg, en mann i sin beste alder (sannsynligvis), å lese en tekst. Men sannelig kan det se ut som du trenger det. Da finnes det sikkert lærerkrefter på ditt hjemsted du kan henvende deg til for å få hjelp. Hvis du ikke vil diskutere det som står i teksten, er det greit for meg, men jeg hopper av, dine prokuraturknep og billige kasuistikk er noe du kan dyrke på andre personer enn meg. 

Dine kommentarer bare bekrefter det jeg vet fra før, den politiske korrektheten fører av uavlatelig kamp mot kritikken og mot sannheten. Det interessante spørsmålet er da: Hvorfor?

Kommentar #36

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"blut und boden" ideologi.

En påstand. Som jeg tar kraftig avstand fra. Men hvor er argumentene? Hvor er referansene? 

Jeg tror du egentlig bare er ute på å skru opp temperaturen på tråden slik at moderator kommer på banen. Men du må gjerne motbevise meg.

Kommentar #37

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
dine prokuraturknep og billige kasuistikk er noe du kan dyrke på andre personer enn meg.

Min kommentar til ditt innlegg var spesiellt formulert med tanke på din egen "billige kasuistikk". Jeg anbefaler at du tar en vurdering av egen retorikk om du ønsker debatt utover "likes" fra det sedvanlige halehenget.

Jeg hopper av denne tråden selv før jeg lar meg friste til å bruke tid på å lime inn sitater fra din innledning for å demonstrere mitt poeng.

Kommentar #38

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var det da

Publisert over 6 år siden

Herstad ser stort aldri ut til å ønske reell debatt når innlegget er av det kaliber Folgerø utviser.

Da gjøres store anstrengelser med elendige forsøk på hersketeknikker for å ødelegge.

Rent hærverk. 

Kommentar #39

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ja, rene pøbelstreker. (Sjekk disse "one-liners"ene på denne tråden, og se om det finnes ett saklig innspill.)

Nå må vi håpe at debatten kan fokusere på Folgerøs interessante innspill.

Kommentar #40

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, rene pøbelstreker. (Sjekk disse "one-liners"ene på denne tråden, og se om det finnes ett saklig innspill.)

Jeg antar at det er Holt du beskriver? :-)

Kommentar #41

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Moraliserande debatt

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg hopper av denne tråden selv før jeg lar meg friste til å bruke tid på å lime inn sitater fra din innledning for å demonstrere mitt poeng.

Viss Herstad likevel ser innom, kan han lese sitatet under, som eg har 'limt inn' frå innlegget. Det uttrykkjer etter mi leseforståing det viktigaste poenget til Folgerø:

"Frykten for ikke å framstå som hjelpsom og dermed som ond, er enorm i det norske samfunnet, og en svært viktig middel for de politisk korrekte elitene til å parere og avvæpne kritikk, slik NRK-debatten så godt illustrerte. Denne til stadig tilbakevendende motsetningen mellom det ”gode” og det ”onde” er viktig for å forstå hvorfor den offentlige ”debatten” ofte blir en pseudodebatt preget av humanistiske floskler der viktige sider ved virkeligheten tilsløres" (uthevinga er mi).

Medan moralisering er bannlyst når det gjeld personleg åtferd, florerer det i politikken, der vi på ein del område får moralisering i staden for ein nødvendig og reell debatt om sjølve saka. For snart åtte år sidan skreiv eg følgjande, som eg den gong faktisk fekk på trykk i Vårt Land:

Dei gode og dei vonde.

Eg har alltid trudd at menneska har to i seg til både vondt og godt. No ser det ut som eit fleirtal i politikk og media har kome til ein enkel og grei formel for å skilje vondt frå godt, eller rettare sagt: Dei vonde frå dei gode.

På frukta skal treet kjennast, las vi før. Men det er avleggs. No hjelper det lite å vere omsynsfull, vennleg, hjelpsam, ærleg og trufast i arbeid, fritid og familieliv for å få eit godt omdøme. Om ein er lovlydig til fingerspissane og aldri har fått ei parkerings- eller fartsbot, kan ein like fullt vere ein skurk. Sjølv med venner frå alle kontinent og kulturar, kan ein bli offentleg stempla som rasist. Jamvel ikkje hjelp og støtte til flyktningar og asylsøkjarar borgar for at du vil desse vel.

Kva er det så som skil klinten frå kveiten, dei hatefulle frå dei humane, dei redde frå dei rosverdige. Jau, støtte til unntaket i innvandringsstoppen frå 1975, som gjev personar med varig opphald i landet rett til å sameinast med ektemake og barn.

Det spelar inga rolle om dette, som i utgangspunktet var eit rimeleg unntak, har blitt brukt som smutthol for å legalisere den storstilte innvandringa som lova nettopp skulle hindre. For dette unntaket blir ikkje brukt til å samle mor, far og barn under eitt tak, men for å sikre heile slekter opphald i Noreg, ein etter ein. At dette hindrar fritt val av ektemake, nyttig utdanning og nødvendig inkludering i samfunnet, synest underordna for venstreradikale og andre som går med ideologiske skylappar gjennom livet. At det i lengda også vil vere eit trugsmål mot vårt likestilte, solidariske, fredelege og demokratiske samfunn, veg heller ikkje tungt for dei politisk korrekte. Sosialistisk Venstreparti som faneberar for å gjeninnføre patriarkatet, er eitt av dei største paradoksa i dagens norske politikk. Det er rart kor ein felles fiende kan samle, for kva anna har radikale sosialistar og muslimar felles enn hatet til Israel og USA? Det måtte i så fall vere manglande evne til å skilje demokrati frå diktatur.

Kommentar #42

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ulv, varg eller gråbein ?

Publisert over 6 år siden

Godheten og toleransens fanebærer fremfor noen, Prof.em. Per Fugelli har en kronikk i dagens Aftenposten som han har kalt Farlige ord. Essensen i hans betenkninger er at vi må være forsiktige med å benevne de ymse tildragelser og forhold knyttet til islam. Slikt kan virke både stigmatiserende og provoserende på nye landsmenn. Å si at islamske drapsmenn kutter struper og voldtar vantro burde være tabu. Dette får meg til minnes noe vi ble fortalt om farne tiders måte å beskytte seg mot farene som truet.  Å si "ulv" kunne medføre at ulven ble fornærmet og gjorde større innhogg i buskapen enn normalt. Nei, en måtte betenke seg. Derav "varg" og "gråbein".

Jeg leser at Amal Aden ble truet på livet etter et foredrag oppe i Norheimsund av ung islamsk mobb. Nei, unnskyld, av engasjerte religiøse ungdommer.  Til ettertanke for dem som måtte tro at berikelsen stort sett er konsentrert rundt Hønefoss og Oslo.  Så sterk er denne berikelsen blitt at politiet har bedt den eneste modige stemme med muslimsk bakgrunn om å dempe seg.  De kan ikke garantere for hennes liv. 

Kommentar #43

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dvs at vi har hatt en jevn reduksjon i etniske norske. I dag er det 5,3 mill norske med pass. det vil si at vi har hatt 1,3 mill innvandrere. Det vil igjen si at det er 25% innvandrere i Norge i dag.

Er du sikker på at du ikke har hatt hjelp av en katolsk manntalsfører for å komme frem til dette tallet?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere