Hallgeir Reiten

215

Sebastians tragiske og meningsløse død

Forrige helg døde lille Sebastian i et ambulansehelikopter på vei til Trondheim. Det reiser igjen spørsmålet om ensidig økonomifokus i Helse-Norge er i ferd med å bli en trussel for pasientene - spesielt de minste og mest sårbare blant oss.

Publisert: 26. feb 2015

Sebastians tragiske og meningsløse død har gjort et sterkt inntrykk på oss alle. Barnelegen som behandlet ham postet i fortvilelse og raseri en sterk kommentar på Facebook. For min egen del har det også blitt noen tårer i møte med dette meningsløse - at noen må dø før vi tar innover oss konsekvensene av innsparinger og effektivisering i Helse-Norge.

Jeg klarer nok ikke å sette meg inn i hvilken forferdelig hendelse dette er for de pårørende - som har mistet et elsket barn.  Men jeg innser jo selvfølgelig at dette er noe av det mest dyptgripende vi mennesker kan oppleve - en bunnløs sorg og fortvilelse som også blir enda mer smertefull ved tanken på at dette kanskje kunne vært unngått. Mine tanker og bønner går til de pårørende.

Nå må vi gjøre alt vi kan for at Sebastians død ikke blir forgjeves. Vi må lære noe av dette.

New Public Management-tenkingen (NPM) som de siste årene har vært rådende i det offentlige Norge har nok bidratt til noe positivt, men den har sannelig også bidratt til mye negativt. Kanskje har vi alle - ikke minst vi som arbeider i helsetjenesten - blitt så vant med NPM at vi bare tenker at "slik er det"? I USA valgte man til orientering etter å ha prøvd ut NPM i 21 delstater å gi opp hele modellen (Irgens 2007, ss. 175-179).

Når næringslivsideologi inntar offentlig sektor, kan konsekvensen bli en dreining bort fra parlamentarisk, demokratisk kontroll til markedskontroll. Da blir økonomi, effektivisering og produktivitet viktig. En legger mindre vekt på hva som blir gjort, og større vekt på å måle om det oppnås resultater. NPM kan nok til en viss grad gi tydeligere og sterkere styring. Men modellen kan i høyeste grad også skape uklarheter, konflikter og svekket tillit. Faren er at NPM kan medføre styring på bekostning av ledelse, en mer maskinmessig tilnærming til organisasjonsutvikling på bekostning av det sosiale aspektet. Det spørs om dette nå kan være i ferd med å bli farlig for pasientene i norsk helsetjeneste.

Bent Høies sykehustale 2015 et godt eksempel på denne typen tenking. Han snakket varmt om "pasientenes helsetjeneste", men om en ser nærmere på hva han faktisk sa, så ser vi at dette nettoppp handler om å gjøre mer av det samme - NPM. Det skal effektiviseres, måles, teknologiseres og sentraliseres. "Halvparten av sykehusene er for små", sa Høie. Vel, hva er det disse små sykehusene faktisk gjør da? Kan det være slik at det faktisk er mest hensiktsmessig at de er der for pasientene? Kan det det faktisk være slik at det mest er økonomiske hensyn som gjør at noen av dem må bort?

Forrige helg fikk vi et meningsløst og tragisk eksempel på hva NPM-tankegangen kan føre til. Sebastian døde i et helikopter på vei til Trondheim, noe som kan ses som en direkte konsekvens av en styrebeslutning om å spare penger ved å stenge en barneavdeling i helgene. Det er helt grusomt.

En ting vet jeg: Jeg utdannet meg til sykepleier for å hjelpe mennesker, ikke for å plassere meg selv og pasientene i en økonomisk tvangstrøye. Det er tid for å sette pasienten i sentrum igjen, det er jeg enig med helseministeren i. Men jeg tror ikke det kan ikke skje ved å gjøre mer av det samme. Vi må heller spørre oss selv et grunnleggende spørsmål: Kan det være slik at NPM nå er i ferd med å bli ødeleggende for norsk helsetjeneste?

Med tanke på de meget omfattende innsparingene som nå er planlagt i Helse Møre og Romsdal HF, er det etter min mening maktpåliggende å unngå at dette medfører dårligere pasientsikkerhet. Spesielt må en ta hensyn til de yngste og mest sårbare pasientene – barna.

Jeg mener at populasjonsgrunnlaget på over 60.000 barn i Møre og Romsdal tilsier full drift ved to barneavdelinger som dekker fylket hensiktsmessig med tanke på nord og sør. Å stenge barneavdelingen i Kristiansund i helgene - som betjener over 24.000 barn i nordfylket - mener jeg var uforsvarlig, ikke minst fordi dette gir klare ulemper som lenger reisevei. Barn er spesielt sårbare for dette, og det må tas hensyn til. Når en med et pennestrøk gjør prioriteringer som helgestenging av avdelinger,  så får det konsekvenser. Det er for ille at noen må dø før vi tar det innover oss. Det kan også synes som om en risikoanalyse som pekte på fatal risiko ved helgestenging ikke ble tilstrekkelig hensyntatt av styret i Helse Møre og Romsdal HF. I så fall er det meget kritikkverdig.

Når vi også vet at en barneavdeling ikke er prosjektert inn i det nye fellessjukehuset som planlegges, så mener jeg dette på sikt også nødvendigvis vil medføre et betydelig dårligere spesialisthelsetjenestetilbud for barn i Møre og Romsdal. Det mener jeg er alarmerende.

Derfor vil jeg arbeide politisk for at styret i Helse Møre og Romsdal HF sikrer at gjenåpningen av barneavdelingen for nordre del av Møre og Romsdal blir permanent, og at spesialisthelsetilbudet for denne sårbare pasientgruppen blir ivaretatt og videreført i det nye planlagte fellessjukehuset på en slik måte at også de med lengst reisevei blir godt ivaretatt. Dette i henhold til spesialisthelsetjenestelovens krav om likeverdig tjenestetilbud, § 1.

Skal dette sikres mener jeg at Møre og Romsdal også i framtiden må ha to barneavdelinger.

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Eit tragisk dødsfall

Publisert over 6 år siden

Eg kan godt vere samd i at det bør vere to barneavdelingar i Møre og Romsdal, så sundskore dette fylket er av fjordar. Men viss det som til no er kjent via media om den aktuelle saka, er sant, bør ikkje ho brukast som grunngjeving for dette.

Det vart nemleg opplyst at barnet skulle innleggast ved barneavdelinga i Ålesund, men pga andre oppdrag var ikkje helikopter tilgjengeleg. Dermed vart det bestemt å bruke sjukebil, med reisetid på 2.5-3 timar. Dette skal foreldra ha sett seg i mot og valde å ta barnet heim att. Eitt døgn seinare kom dei så på nytt til legevakta på Kristiansund sjukehus med sitt no kritisk sjuke barn. Korleis alt dette kunne skje, veit ingen av oss før Fylkeslegens gransking er over.

Det er mange spørsmål som krev svar, og det mest sentrale er ikkje Bent Høie sitt overordna, politiske ansvar for helsetenesta, men barnelege Anna Owczarz si rolle i det heile. Det var ho som tok i mot og undersøkte barnet ved første kontakt og bad om helikoptertransport til barneavdelinga ved Ålesund sjukehus. At ho gjorde det, viser at ho forstod alvoret. Og korleis kunne det då skje at innlegginga vart annulert og foreldra fekk ta med seg det alvorleg sjuke barnet heim att? Fekk dei ikkje god nok informasjon om risikoen ved å vente? Gjorde dei det mot legens uttalte råd? Intervjuet Ole Torp hadde med Owczars i Aktuelt i går, talar ikkje for dette. Der sa legen at ho også syntest sjukebiltransport var for strabasiøs og tidkrevjande. Men at dette var verre enn å sende barnet heim, er uforståeleg. Rett nok hadde barnet betre allmenntilstand dagen etter første undersøkinga om natta, men det går ikkje fram av intervjuet at det då var kontakt mellom henne og foreldra. Og då foreldra kom til legevakta neste natt, var vakthavande lege først i kontakt med barnelegen i Ålesund før det vart ordne med helikoptertransport til St. Olav i Trondheim med barnelege Owzarz som følgje. Men på turen døydde barnet.

Med meir enn tretti års praksis frå allmenn legevakt, vil eg berre seie at både vurderingar av spedbarn, og kommunikasjon mellom lege og pasient/foreldre, kan by på mange fallgruver, og få ting er tyngre å bere enn ansvar for liv og helse, og i sær når det gjeld barn. Det kan vere at Owczarz alvorlege skulding mot Høie er ein projeksjon av eiga skuldkjensle, sjølv om denne skulle vere ugrunna. Men NRK har også eit stort ansvar. Dei har lenge ført ein ideologisk kamp mot noverande Høgre/FrP-regjering. Og slik saka vart presentert i Aktuell, kan det synest som dei også ville bruke dette dødsfallet for å 'ta' Høie. Å gjere slikt, er direkte uetisk, same kven som står for det.

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Mye synsing, Runde

Publisert over 6 år siden

Her blir det etter min mening svært mye spekulasjoner, Runde. Både om foreldre, medisinsk vurdering og barnelegen. Det er nå en etterforskning i gang i denne saken som vi må avvente.

Mitt poeng er ganske enkelt at dersom barneavdelingen i Kristiansund hadde vært åpen 7 dager i uken, så hadde ikke dette blitt en problemstilling. Faktum at den ble stengt i helgene for å spare ca. 4 millioner kroner i året.

Det er dette jeg er kritisk til.

Fra Smøla til Ålesund er det eksempelvis omtrent like lang reisevei for et barn som fra Oslo til Gøteborg. Det synes jeg ikke er norsk helsetjeneste verdig.

Ellers så er det selve systemet jeg setter spørsmålstegn ved. Dypest sett: Skal vi sette pengene eller menneskene i sentrum?

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Penger løyser ikkje alt

Publisert over 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Ellers så er det selve systemet jeg setter spørsmålstegn ved. Dypest sett: Skal vi sette pengene eller menneskene i sentrum?

Dette er rein demagogi. Det finst ingen ressursbruk som kan sikre oss mot feilvurderingar eller uventa hendingar.

Har ein først bestemt seg for helikoptertransport av eit sjukt barn, er risikoen ved reise med sjukebil til Ålesund eller St. Olav bagatellmessig samanlikna med å sende barnet heim att. Men eg tek atterhald for at eg ikkje kjenner detaljane, så eg vil ikkje seie meir før vi får rapporten frå helsestyresmaktene. Eg synest også folk i Kr.sund, NRK/Ole Torp og Reiten/Vd-redaktøren burde ha venta med ein offentleg diskusjon. Men når så ikkje skjedde, tykte eg det var nødvendig med eit fagleg korrektiv.

Kommentar #4

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Helikoptertransport

Publisert over 6 år siden

En interessant rapport som kom nettopp viser jo at helikoptertrasport fungerer dårligere enn antatt - spesielt om vinteren. Det synes jo logisk. Når direktører som Daniel Haga sier at "en kan jo bare fly til nærmeste sykehus" - så er det en sannhet med klare modifikasjoner. En kan jo ikke bare trekke en kølapp, dette handler jo både om vær, helikopterkapasitet og andre forhold. Nærhet til tjenestene er jo det som er på vei "ut" nå. Det setter jeg store spørsmålstegn ved. Jfr. "Golden hour" i Triage systemet som setter fokus på den første kritiske timen ved akutte situasjoner. Men jeg stiller også også spørsmål ved din påstand om at økonomiske prioriteringer ikke er av særlig betydning, om jeg forstår deg riktig. Det mener jeg er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Penger løser selvfølgelig ikke alt. Men penger har absolutt betydning for det aller meste når det gjelder helsetjenester.

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det er utrolig viktig å ha tilgang på god sykehusbehandling i nærmiljøet, slik at pasientene i det minste kan stabiliseres før de sendes til spesialavdelinger på store sykehus.

Sentralisering og ideer om stor-sykehus gjør det farlig å bo i grisgrendte strøk.

NPM fungerer veldig dårlig i helsevesenet. Stort bårakrati og juksing med pasientregninger for å tjene penger er enda flere eksempler på hvor dårlig det fungerer.

Kommentar #6

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Sentralisering og ideer om stor-sykehus gjør det farlig å bo i grisgrendte strøk.

Debatten om sentralisering av helsetjenestene er en debat som preges av mye følelser og lokale interesser. Selvsagt vil alle ha et stort og flott sykehus like i nærheten. Problemet er at vi kan ikke ha mange gode sykehus her i landet. Det forskningen de siste årene har avdekket er at dødeligheten og sannsynligheten for feilbehandling er langt større på mindre sykehus hvor pasientene er færre og legen får mindre trening og også tilhører et lite miljø. Min legefrue har sagt klart i fra at det er enkelte sykehus her i landet jeg ikke skal bli behandlet på. Det er faktisk slik at noen mennesker dør hvert år i Norge fordi de blir behandlet på et lite sykehus. Dette må da veies opp mot gevinstene ved nærhet til helsetilbud og mulighetene for rask transport. Jeg tviler på om det er forsvarlig medisinsk å ha to barneavdelinger i Møre og Romsdal.

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Samd når det gjeld helikopter, men ikkje i debattskikk

Publisert over 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
En interessant rapport som kom nettopp viser jo at helikoptertrasport fungerer dårligere enn antatt - spesielt om vinteren.

Det er eg heilt einig med deg i. Eg har i alle år vore lege i ei øykommune, og veit av eiga røynsle at helikopter ikkje alltid er tilgjengeleg, også pga dårleg ver. I mange år var også utrykningstida for helikopter så lang at ventetida før det kom nesten kunne måle seg med tida det tok å fare til sjukehus med ambulanse, sjølv med ferjetur undervegs.

Men så skriv du:

"Men jeg stiller også også spørsmål ved din påstand om at økonomiske prioriteringer ikke er av særlig betydning, om jeg forstår deg riktig. Det mener jeg er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Penger løser selvfølgelig ikke alt. Men penger har absolutt betydning for det aller meste når det gjelder helsetjenester."

Synest du verkeleg dette er ei rett attgjeving av det eg skreiv?:

"Det finst ingen ressursbruk som kan sikre oss mot feilvurderingar eller uventa hendingar."

Eg trur ikkje du manglar leseforståing. Difor meiner eg du skuldar meg ei orsaking for å vri så grovt på meiningsinnhaldet i setninga over.

Kommentar #8

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Helt greit

Publisert over 6 år siden

Da forstod jeg deg altså ikke riktig, og beklager selvfølgelig det. 

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Syk i tre dager

Publisert over 6 år siden

Det som virker litt rart, sett for en utenforstående som kun har lest om saken, er at den lille gutten hadde vært syk i tre dager da han døde så tragisk.

Var det virkelig ikke mulig å få sendt ham til sykehuset i løpet av tre dager?

Såvidt jeg har lest, var det kun den første dagen, at været var så dårlig at ikke helikopter kunne brukes. Men alle helikopterne kan vel neppe ha vært i bruk kontinuerlig i tre døgn?

En nærmere vurdering av saken er åpenbart påkrevet for å kunne avklare hvor det egentlig sviktet.

Sett utenfra virker det noe enkelt å ensidig legge skylden om avstanden til sykehuset. Jeg skjønner at de pårørende bebreider de ansvarlige myndoghetene for avstanden, men andre bør vel vurdere flere forhold i saken?

Mvh Sverre

Kommentar #10

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Takk!

Publisert over 6 år siden

Jeg har skrevet innlegg tidligere om hvorfor NPM er et lite egnet verktøy i offentlig sektor der mennesker skal være i fokus. Derfor satte jeg stor pris på innlegget ditt som jeg er veldig enig i.

Det er også et stort tankekors at pengesparing blir et så sterkt argument når forskning tyder på at vi ikke har et spesielt dyrt helsevesen i Norge sammenlignet med andre land i Europa.

Se denne linken:

http://forskning.no/okonomi-velferdsstat/2012/04/norsk-helsevesen-er-ikke-dyrt

Jo rikere Norge blir jo større verdi får pengene. Pengene er nå en verdi i seg selv og ikke et middel for å tjene menneskene. Dette er en trist utvikling som fører til et kaldere samfunn.

Jeg håper at vi snart kaster ut NPM tenkningen, men mulig vi må skifte ut ledere med kompetanse i markedsøkonomi og få inn flere med annen mer humanistisk kompetanse før vi lykkes med dette?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere