Sturla J. Stålsett

25

Vi må tåle uenighet

Jeg mener ikke at Øivind Benestad eller andre med hans motstand mot kirkelig vigsel for likekjønnede par «mobber» andre som ikke deler dette synet.

Publisert: 8. jan 2015

En åpen folkekirke må favne vidt. Den er og må ha et meningsmangfold, med et felles utspring i og en felles samling rundt troen på Guds kjærlighet i Jesus Kristus. 

Dette gjør organiseringen av det kirkelige fellesskapet til en spesiell utfordring.  Demokrati og deltakelse kan fremmes på mange måter og uttrykkes ulikt. Det finnes ikke én ferdig utformet, endegyldig modell for hvordan vi best sikrer alles likeverdige deltakelse i kirken. Det må like fullt være målet. Det betyr at alle blir hørt, og at det tas tilbørlig hensyn til både flertall og mindretall. Framfor alt krever det at ingen stenges ute eller diskrimineres. 

Dette er et viktig anliggende for Åpen folkekirke. Og det gjelder både i forhold til annerledes troende utenfor det kirkelige fellesskap, og til de ulike tolkninger, meninger og overbevisninger som finnes innad i kirken.  

Selvmotsigende. Åpen folkekirke mener at en kirke som diskriminerer, er selvmotsigende. Gud gjør ikke forskjell på folk. Kirkens liv og vitnesbyrd rammes når den stenger mennesker ute, eller krever særbehandling for egen del. Derfor er likebehandling mellom forskjellige livssyn i samfunnet et viktig kirkelig anliggende, så vel som å stå for en ikke-diskriminerende praksis når det gjelder for eksempel kjønn og seksuell legning.

En åpen folkekirke hører hjemme og finner en naturlig plass i et livssynsåpent samfunn. Dette er dessuten uttrykk for grunnleggende menneskerettigheter, som kirken må fremme og etterleve med styrke og stolthet ut fra sitt eget trosgrunnlag. 

Er det å fremme slike holdninger ved kirkevalg å skape unødig konflikt i kirken, slik Magne Lerø hevder i Vårt Land 5. januar? Vi mener ikke det. Det skulle ikke være noen grunn til å bekymre seg for debattklimaet. Vi må tåle å være uenige. Men vi skal ikke tåle at noen stenges ute. 

Usaklig. La meg presisere: Jeg mener ikke at Øivind Benestad eller andre med hans motstand mot kirkelig vigsel for likekjønnede par «mobber» andre som ikke deler dette synet. Jeg har framholdt at det er usaklig og dypt urimelig å bruke etiske problemer knyttet til eggdonasjon og surrogati, som jo i like stor grad angår heterofile som likekjønnede par, som argument for å hindre likekjønnede tilgang til kirkelig vigsel. Dette er to helt forskjellige spørsmål. Det tjener diskusjonens klarhet å skjelne mellom dem. Slik kan vi også unngå å rette baker for smed, eller å bruke tilgang til kirkelig vigsel som et instrument for belønning eller disiplinering. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.1.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Mobbing i Aftenposten og spørsmål om surrogati

Publisert over 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
La meg presisere: Jeg mener ikke at Øivind Benestad eller andre med hans motstand mot kirkelig vigsel for likekjønnede par «mobber» andre som ikke deler dette synet. Jeg har framholdt at det er usaklig og dypt urimelig å bruke etiske problemer knyttet til eggdonasjon og surrogati, som jo i like stor grad angår heterofile som likekjønnede par, som argument for å hindre likekjønnede tilgang til kirkelig vigsel. Dette er to helt forskjellige spørsmål. Det tjener diskusjonens klarhet å skjelne mellom dem.

Her er sitat fra Aftenposten 23.11.14:

Stålsett: "Kirken vier jo stadig både mennesker som ikke kan få barn, og mennesker som ikke vil ha barn. Benestad legger byrden av alle disse spørsmålene på skuldrene til dem som vil leve et likekjønnet samliv. Det ligner mobbing. "

Nå stemmer det jo faktisk ikke at eggdonasjon og surrogati angår heterofile i like stor grad som homofile og lesbiske. For heterofile er normalen at man blir gravide på vanlig måte. For likekjønnede par er dette ikke mulig. At homofile både i Norge og andre land er en stor pressgruppe for å lovregulere og tillate surrogati, er derfor ingen tilfeldighet. Også på Nordisk Forum, den store feministkonferansen i Malmö i juni i fjor, var dette et tema. 

Ekteskap og barn har ingen nødvendig sammenheng. Men det betyr ikke at de er helt løsrevet fra hverandre heller. Når Norge vedtok kjønnsnøytral ekteskapslov, fikk lesbiske par mulighet for sæddonasjon og kunstig befruktning. 

Mitt spørsmål til Sturla Stålsett og Åpen folkekirke er uansett: Hva mener dere om surrogati og kjønnscelledonasjon? Om dere holder debattene adskilt - kan dere svare da siden dere stadig bedyrer at det er viktige etiske spørsmål? Eller er det slik at det egentlig ikke handler om "hva som tjener diskusjonen", men hva som tjener deres argumentasjon? 

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sturla J. Stålsett. Gå til den siterte teksten.
Framfor alt krever det at ingen stenges ute eller diskrimineres.

Er det virkelig sant at alle kan og skal favnes i en kristen kirke?

Du snakker om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, men hvor blir det av talen om den hellige og allmektige Gud som hater synd?

Hvor blir det av kallet til omvendelse og etterfølgelse?

Du virker å ha valgt deg en kristendomsforståelse som bare er søt og varm, en bred vei som er lett å gå og som er full av velluktende blomster. Ikke en kristendomsforståelse som snakker om at det koster å være en korsbærer fordi det evige liv er kostbart. Heller ikke om at vi kan vente forfølgelse og lidelse for å vinne en seierskrans som ikke visner.

Hvis vi tror på en allmektig hellig og kjærlig Gud, som en gang skal holde dom over hvert menneskes liv, så hviler det et dypt alvor og et tungt ansvar i forhold til hvordan dette blir forkynt og lært i våre kirker, i sjelesorgens rom og på MF / TF.

Hvis vi derimot ikke tror på bibelens Gud og nødvendigheten av Jesu stedfortredende død og oppstandelse til frelse for våre sjeler, ja så er det jo ikke så farlig da.

Men tenk om vi tok feil? At vi sa ja, der Gud sier nei.

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Ensidig utsyn.

Publisert over 6 år siden

Sturla Stålsett.

Vi kjenner Åpen Kirkes argumenter ut og inn ,for de gjentas og gjentas til det kjedsommelige,som vi ikke har oppfattet dem enda.

Jeg vil fokusere på noe som sjelden kommer frem. BIFILE er en anseelig gruppe som ofte klassifiseres som homofile. Vi har sett mediaoppslag om såkalte homofile som brøt ut av ekteskap for å bli samboer med en samkjønnet. Vedkommende er altså et eller annet sted på skalaen bifili. Ekte homofile kan ikke snu kappa etter vinden og bli fortrolig med  samkjønnet liv.  

Synes du det er helt greit at en mann forlater sin ektefelle gjennom år for å bli samboer med en samkjønnet ? Aftenhadde en stor overskrift for ikke lenge siden. MIN KONE FIKK SJOKK. Ektemannen hadde forelsket seg i en mann og ville bli samboer med han. Det er sikkert mange på skalaen bifili,som føler seg tiltrukket av samme kjønn,men som holder seg i skinnet også av samvittighetsgrunner.  Noen tenker på "de stakkars homofile" ,og noen tenker mer på ofrene av frislepp fra ekteskap for å inngå samkjønnet samboerskap.                              � �

 

Kommentar #4

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Hagemans stråmansargumentasjon

Publisert over 6 år siden

Det er pussig hva som kan avkreves av svar fra Åpen Folkekirke, når Hageman vet svært godt at Åpen Folkekirke har årsmøte førstkommende lørdag. Det vet hun godt, for jeg har fortalt henne det på Twitter for flere dager siden.

Surrogati er forbudt i følge norsk lov, Hageman kunne like gjerne spørre hva Åpen Folkekirke mener om narkotika, som også er forbudet i følge norsk lov.

Og avkreve svar fordi noen andre som åpenbart ikke utgjør Åpen folkekirke har meninger om det, er stråmannsargumentasjon.

Og hva er det hun egentlig vil høre? At man skulle mene at kirketukt skal bedrives ved døpefonten eller at barn skal behandles anderledes på grunn av foreldrenes valg? "Har de sluttet å slå deres kone?"

Kanskje Hageman skal få forsvare det som det er virkelig god grunn til å stille spørsmål ved:

- Valgordning i Kirken som har gitt alle med etternavn tidlig i alfabetet mye større sjanse til å bli valgt  inn enn de med etternavn som kommer sist alfabetisk.

- Valgordning i Kirken, der 10 % av stemmene ble forkastet. Tilsvarende tall i politiske valg ville ha ført til at folk demonstrerte på gatene i ettertid.

- Hemmelige avstemninger på Kirkemøtene, slik at det er helt uinteressant hva delegatene f.eks. måtte mene om surrogati, fordi vi ikke vet hva de har stemt.

Kommentar #5

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Pussig argumentasjon

Publisert over 6 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Surrogati er forbudt i følge norsk lov, Hageman kunne like gjerne spørre hva Åpen Folkekirke mener om narkotika, som også er forbudet i følge norsk lov.

Nei, jeg kunne selvfølgelig ikke like godt spurt om hva ÅF mener om narkotika. Det har faktisk ingenting med vigsel av likekjønnede å gjøre. Hva som er norsk lov er heller ikke så relevant i denne sammenhengen. Vigsel av likekjønnede er jo nettopp et eksempel på at lover kan endres. 

Jeg stilte spørsmålet om surrogati til Stålsett og ÅF nå fordi han selv kommer inn på temaet i dette innlegget. Jeg er klar over at dere har årsmøte på lørdag. Betyr det at jeg kan vente et svar på spørsmålet om surrogati etter det?

Barn av homofile bør behandles som andre barn. 

Demokratiet i kirken bør forbedres. Men jeg mener at kirkevalg bør skje i tilknytning til menighetens gudstjeneste og er skeptisk til alt som kan minne om at vi får partipolitiske tilstander i kirken. Kirken er et etisk fellesskap. Partipolitikk fremmer dårlig slike fellesskap.

Kommentar #6

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Så da vil Hageman ha et A og B-lag?

Publisert over 6 år siden

Så da skal vi på B-laget betale men ikke bestemme?

Da kan du jo forsøke å overbevise politikere på statlig og kommunalt nivå om at de skal finansiere en kirke der kun A-laget bestemmer. Det kan hende at nettopp det politiske demokratiet, der stemmer ikke forkastes og valgsystemet er matematisk rettferdig og polikerne erfarne, ikke vil finne seg i å skulle finansiere en kirke over pressede offentlige budsjetter, som ikke er forankret i folket. Og det er naivt å tro at man i lengden vil la kirken beholde privilegiet der å kunne diskriminere.

Hadde jeg vært en konservativ kristen hadde jeg vært langt reddere for det politiske demokratiet, enn et reelt kirkedemokrati der medlemmene har stemmerett og er valgbare.

Er virkelig redselen for at velgerne skal velge "feil" så stor at demokratiet lett kan forkastes?

Hvem skal i såfall bestemme? Og hvordan skal disse velges?

Kommentar #7

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Kirkesyn

Publisert over 6 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Hadde jeg vært en konservativ kristen hadde jeg vært langt reddere for det politiske demokratiet, enn et reelt kirkedemokrati der medlemmene har stemmerett og er valgbare.

Jeg er ikke konservativ kristen om det var det du trodde, men jeg er kritisk til folkekirke-ideen. Og jeg er slett ikke sikker på om politikere skal bevilge penger til kirken i det hele tatt. Det beste er om kirken selv finansierer driften, tror jeg.

Når jeg mener kirkevalg skal holdes i forbindelse med en gudstjeneste, så er det fordi dette handler om hva jeg mener kirke er: Nemlig et fellesskap av troende som forsøker å vise verden hvem Gud er. Vi skal være et fellesskap som ønsker den fremmede velkommen. Men for at det skal være mulig må det være noen der. Og noen er ikke først og fremst ansatte.

Kommentar #8

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Hva er problemet?

Publisert over 6 år siden

Jeg forstår meg ikke på deg Stålsett. Du vet utmerket godt hva Guds Ord sier om homofili, og allikevel

insisterer du på at kirken skal gi blaffen i Guds Ord, og velsigne mennesker som planlegger å leve livene sine i synd?

Dere snakker så fint om en "Åpen folkekirke". Hva legger du i det? En kirke der alt skal være greit? Alle skal få gjøre hva de vil, og kirken og Gud skal tilpasse seg det folk ønsker med livene sine, til enhver tid.

Det er for meg et stort paradoks at dere fremstiller oss såkalte konservative kristne som noen raringer som ikke er enige med dere.

Du overser galant det faktum at anslagsvis 99.99 % av verdens kristne tilhører kirkesamfunn som er meget klare motstandere av homofilt samliv/homofil synd.

Dette gjelder katolikker, pinsevenner, baptister, frelsesarmeen og alle andre frikirkesamfunn, samt de fleste troende protestanter i Norden. 

Vi må tåle uenighet sier du! NEI, på dette området er det ikke rom for uenighet. Noen ting er absolutte, og det gjelder også Guds Ord om homofili!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere