|Hans Petter Skoug

15

Stormanns galskap

Publisert: 28. des 2014

En ting som ofte slår meg med religioner er hvor stormanns gale de er.

Alle religioner har innslag av denne galskapen, men siden jeg kjenner kristendommen best kan jeg begynne med den, så kan eventuelt andre legge inn stormanns galskap fra andre religioner.

  • *Den første, og mest åpenbare stormanns galskapen, man finner er såklart skapelsen. Her kommer det klart frem at det som er skrevet er skrevet av ignorante menn som ikke visste bedre, for all del, men de innbilte seg altså, i sin enorme stormanns galskap, at jorden ble skapt ene og alene for oss mennesker. En perfekt jord (la oss seg bort i fra det kjedelige faktumet at vi IKKE kan bo på røffelig 75% av overflaten på denne jorden da...) gjentas ofte og den er altså skapt bare for oss... Det finnes, eller som vi vet om, omtrent noe slikt som 10 000 000 000 000 000 000 000 000 (altså 10 opphøyet i 24) planeter i universet og det sier jo litt om de grandiose gjettningene de ignorante mennene gjorde seg når de skal ha oss til å tro at den guden de forespeiler skapte så mange planeter bare for at vi skulle ha noe å se på i nattemørket liksom...
  • Den andre grandiose stormanns galskapen finner vi i antagelsene om at denne guden "valgte" seg et folk på denne bitte lille planeten, som jo er en av de nevnte planetene... På toppen av dette har han altså et prsonlig forhold der han hører telepatiske bønner og ønsker av en bitte liten karbon basert livsform.
  • Så har du lovnadene i denne troen... Intet mindre enn et evig liv loves til den som tror blindt på disse påstandene, for så mye innbiller man seg at denne karbon baserte livsformen er verdt om man tror på påstander... Ikke for de som falt utenfor valget til denne guden da, for ikke bare valgte han seg en av klodens mest ignorante og bakstrebeske stammer, men han valgte kun den mannlige delen i den stammen også, for å være sikker på at valget ble lite nok liksom...
  • Og om ikke det var nok er lovnadene om straff like grandiose, et evig "liv" i tortur intet mindre!! 
  • Også har du kristendommens endelige mål da såklart, selve den store våte dagen for de kristne, den alle går å håper på, som ikke kan kalles annet enn storslagen stormannsgalskap, for ikke bare skal gud utslette denne lille jorden men HELE universet! Grandiose planer for en religiøs tro som i bunn og grunn ikke skiller seg så veldig mye fra andre dødskulter ennet enn at det er opp til guden og ikke dens tilhengere å gjøre slutt på alt da...

Kan jo ikke kalles annet enn stormanns galskap dette, å tro at man er så betydningsfull at man ikke skal dø bare man tror blindt på påstander helt åpenbart skrevet av ignorante menn som også led av stormanns galskap... 

Sannheten er så enkel at hvis jorden gikk under akkurat nå ville ingen savnet oss, ingen ville lett etter oss og ingen ville visst om oss, med mindre de finner en av de sondene vi har sendt ut i årenes løp da... Så hvorfor tro på slik stormannsgalskap?

1 liker  
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et tilfeldig utvalg dogmer

Publisert over 6 år siden

Skoug utvelger et lite antall kristne dogmer som han angriper. Det er den vanligste formen for religionskritikk som finnes.

Jeg kan fortelle Skoug at troen på at kun de som tror vil få del i det evige liv, får stadig færre tilhengere, og fler og fler avviser helvete.

Som religionskritiker, så synes jeg Skoug burde innse at også troen utvikler seg i befolkningen og i kirken. Og kristendommen går helt klart i retning av mindre dogmatikk, og større toleranse og medfølende standpunkter.

Troselementet innebærer at mye ikke kan bevises gjennom fysiske beviser, men det er jo nettopp vi kaller det tro og ikke viten.

Når Skoug uttaler at han synes det er merkelig at Gud har utvalgt oss mennesker på jorden fremfor andre, så virker det som om han mener det bor intelligente skapninger på mange andre planeter. Er det tilfelle, Skoug? Er det vitenskap?

Religionskritikere av Skougs format, synes ikke å innse at tro omfatter alle mulige slags oppfatninger om dette og hint. Skoug velger gjerne ut de elementene i troen, som kanskje er i ferd med å bli foreldede, og var mer utbredt i tidligere tider, men den jevne kristne kvinne og mann legger mye mer vekt på helt andre sider ved sin tro.

Jeg tor f eks at svært få mennesker tar alt som står i bibelen fullstendig bokstavlig, men innser at mye av det som står i GT var fortidens tro, og i dag vet vi så mye mer enn de primitive menneskene gjorde for 3-4-5000 år siden.

I fortiden trodde f eks folk at naturkatastrofer og ødelagt avlinger av Guds straffedom. Det tror vel de aller færreste i dag.

Skoug er så ivrige etter å fremstille alle troende som idioter, at han ikke er villig til å se de enorme fremskrittene innen f eks den norske varianten av kristendommen. Det er nok derfor han foretrekker å diskutere med de mest konservative kristne, men ikke helt får opp temperaturen når han diskuterer med folk som har en tro der de gamle dogmene er erstattet med nyere innsikt.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Anslaget ligger uansett, med et fugleperspektiv, på 50/50. Det er slett ikke merkelig, irrasjonelt, osv., å tro på at "noe" kan ligge bak det hele. Det er gode grunner for at det er såpass mange troende; det ville værre uheldig å anta at alle disse sliter med en eller annen art av psykisk sykdom, mangel, osv.

Uansett hvor mange planeter du kan telle opp, er sjansen 50/50 for at det er en guddom bak det hele.

Selv er jeg ateist, inntil videre, men jeg mener det gir liten mening å harselere med troende, slik som med ikke-troende. 

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Skoug er så ivrige etter å fremstille alle troende som idioter, at h

..også så forutsigbart!

Den "levende" debatten noen hevder å ønske,  blir alt annet enn det.

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
er sjansen 50/50 for at det er en guddom bak det hele.

Her tar du feil....

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Er det noe du kjenner...

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
men siden jeg kjenner kristendommen best

er det i hvert fall ikke den kristne troen. Ditt innlegg viser en mangel på kunnskap, og en mangel på kjennskap til den kristne troen, og avslører heller dine fordommer, dine meninger og all den (vrang)lære du har mottatt når det gjelder den kristne tro. Jeg som troende kjenner meg ikke igjen i det du beskriver, og nå er det sagt. Og jeg tror at jeg kan trygt si at alle som bekjenner seg til Herren Jesus, og tror inn i Ham, vil si seg enig i det, at de ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av å være stormannsgale.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det skriv seg nok frå svært så innskrenka horisont

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor tro på slik stormannsgalskap?

For alle individ er det vel slik at ingen ting eksisterte før vi kom til verda og ingenting eksisterer når vi reiser herifrå. Men i den lille stunda vi er her på jorda dreier allting naturleg nok om eigen eksistens og ein heller liten krets rundt oss. Men nesten uten unntak opplever ein alt med seg sjølv som gravitasjonssenter.

Og kvart individ lever i si eiga verd åleine om det meste. Og tufta på dette subjektive utgangspunktet byrjar ein å tenke på meining med livet og det fell naturleg å føle det slik at der er to hovudrollar: Skaparen og ein sjølv. Vi er fødde egoistiske for å overleve så det er heilt naturleg å tenke/kjenne det slik.

For å setje tinga i perspektiv må ein nytte vett og forstand. Vi er 7,2 milliardar menneske her på jordkloden, og om det fins ein skapar då har han skapt oss alle. Og har han skapt oss alle, då har alle individ den same retten til å eige sin del av skaparen. Og det er her religion gjer det mogleg for kvar einskild individ å få det for seg at nettopp dei og deira indre krins er dei utvalgte også i universiell samanheng.

Det gjeld ikkje berre religiøse hovud retningar. Alle religioner er inndelt i underbruk utan tal som alle finn det naturleg at nettopp dei og deira krisns forvaltar det einaste rette og difor har ein spesiell plass overfor skaparen. I min oppvekst var vel kristendommen representert med 4-5 forskjellinge underbruk som med stor styrke hevda at alle dei andre trudde feil og difor var på veg til Helvete. Men det er samfunnet som utviklar religionane i mindre grad enn religionar endrar samfunnet. Slik er det også med religionslivet her i vår bygd, frå å slåss som hund og katt har dei i dag utvikla fredeleg sameksistens.

I min ungdom starta det ei pinsemenigheit her i bygda, men dei rauk innbyrdes uklar om den rette læra og kløyvde seg i to. Og kløfta mellom desse to gruppene som før var ei, var djupare og vidare enn til dei andre trussamfunna. I dag lever vi i eit langt meir opplyst samfunn, og det har teke peppen ut av dei lokale religionskrigane. Innpiskarane har ikkje den same makta som før, og det fins ting som opptek menneska meir enn bedhus og betel, til dømes Tv og fotball.

Men religiøse grupper kan ikkje eksistere utan motstandarar og kjensle av at dei forvaltar ei spesiell kontakt med skaparen som andre ikkje har. Dei held sin flokk samla ved å skreme med det som er utafor. Dette var lettare før i tida enn i dag. Så lenge redselen for det ukjende og egoisme dominerer menneskeslekta, vil religiøs shjåvinisme og religiøs galskap spele ein rolle i samfunnet. Kor stor rolle religiøs galskap skal spele i eit samfunn, er omvendt proporsjonal med utdanning som utvider tankens horisont.

Men sjølvsagt vil tankane til alle menneske fyrst og fremset krinse om seg sjølv og sitt, for det er då nettopp gjennom oss sjølve vi lever, så lenge det varer. Difor lid så mange av stormannsgalskap i religiøs samanheng.

Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Et merkelig innlegg.

Publisert over 6 år siden

Til alle tider har mennesket stilt spørsmålene: HVor kommer jeg fra, hvorfor er jeg her  (hensikten) og hvor skal jeg hen.

Alle siviliserte samfunn har  sin religion som svarer på disse spørsmålene. Gule fant ut fra sine definisjoner at storparten av de religiøse var ekstremister og nå erkærer du at de også er stormannsgale.

Hva er årsaken til disse tankene?

Gå ut en tur om kvelden når det er stjerneklart.

Du ser alle lysene som menneskene har skapt og så løfter du blikket opp og ser stjernevrimmelen.

Hva er din kunklusjon: Det må være en skaper bak dette?

Det er vel bare i de siste hundreårene at noen uttaler  noe så ekstremt  at dette er helt tilfeldig.

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Hva er din kunklusjon: Det må være en skaper bak dette?

Meitemakken har like god grunn til å spørje om dette som eit menneske.

Kommentar #9

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Kanskje er innleggets forfatter blitt stormannsgal? Et lite menneske i det store universet, som bestemmer seg for å avsette Gud, fordi han ikke passer inn i hans unike hjerne.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Gud er visjon forma i truande si hjerne

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Et lite menneske i det store universet, som bestemmer seg for å avsette Gud, fordi han ikke passer inn i hans unike hjerne.

difor er gudsvisjonen forskjellig frå menneske til menneske og unikt som eit fingeravtrykk. Visjonen til den einskilde er form av vedkomande sin kulturelle arv, erfaring, kunnskap, vett og forstand. Det seier seg sjølv at gudsvisjonane er utallige som havets sand. Store gudar vert fødd og døyr. Dei gudsvisjonane som ikkje makter å endre seg med utviklinga i samfunnet, dei døyr. Enorme tempel og gudshus utan tal står som gravsteinar i deira kjølvatn. 

Om der fans berre ein einaste gud, då skulle gudsvisjonane vere like over heile jorda. Slik er det ikkje. Den einskilde sin religion og gudstru vert i hovudsak avgjort gjennom arv og kar du er fødd på jordoverflata. Der fins ikkje teikn til koordinering, berre kaos. Om der fins ein gud så lar han alt sigle sin eigen sjø. Likevel hevdar kvar einskid truande her på VD at berre deira gudsvisjon er den sanne, og mengder av menneskje har kappa hovudet av dei som ikkje såg dei same gudssyner som dei sjølve. Difor har religionskrigar ridd menneskeheita som ei mare fram til denne dag. Ein kan med stor styrke hevde at verda hadde vore ein betre plass for menneske, og det hadde vore større mellommenneskleg forståing, dersom religionar ikkje fans.

Dersom ein allmektig gud fins, kvifor kjenner han ikkje ansvar for det elendet han har stelt i stand? Fins det til dømes eit einaste tilregneleg menneske som ikkje har ansvarskjensle nok til å ta ansvar og ordne opp i ein liknande situasjon? Eg trur ikkje det.

Kommentar #11

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ikke skrik før du kjenner vondt heter det

Publisert over 6 år siden

Og i dag er det noe helt annet enn kristendommen som kan få meg som ateist, til å "skrike". Diverse etterslep nødvendiggjør riktig nok fortsatt konkret kritikk. Men kanskje sunn kristendom kan være en god løsning for "søkende" mennesker, før verre ting tar dem.

Jeg har trykket bra på kommentarene til både Sverre og Elias Per.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er eg einig i

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje sunn kristendom kan være en god løsning for "søkende" mennesker, før verre ting tar dem.

Gode menneske legg brett på det beste i ein religion, vonde menneske leiter fram det vonde. Dette gjeld nesten uten omsyn til kva religion det gjeld og difor trekkjer religioner til seg idealistiske menneske som vil ofre seg for sine medmenneske.

Eg er soleis pragmatisk. eg har regelmessig time med ein kiropraktor og det hender at eg gløymer å møte opp. Då tek han ikkje betaling, og eigenandelen han ikkje vil ha, gjev eg då til kyrkja si nødhjelp. Eg er viss på at dei nytter pengane på ein god måte. Det som overbeviste meg om at dei er dei rette, var Sønnesyn sine beretninger om si erfaring som "medfylgjar" på Vestbreidda, beretningar som gjorde Per Steinar så forbanna at han stod fram og erklærte her på VD at hans årlege bidrag var kanselert.

Og så er der ei eldre kone i Frelsesarmeuniform som trufast står på fast plass på Moa Syd i Spjelkavik. Ho minner meg om alt det gode ved mor og bestemor mi. Vi har ein avtale om at eg kan få yte ein skjerv uten å framseie Trusvedkjenninga. Også dei pengane ho samlar inn, veit eg hamner på rett plass.

Heldigvis har religiøse organisasjonar i Norge mista så godt som all verdsleg makt og øver ikkje lenger tiltrekning på dei som tørster etter makt. Eg trur at Norge aldri har hatt så gode prestar som dei vi har i dag. Men kyrkja si lære er ikkje mi tru og kan heller aldri verte det.

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Egentlig ganske merkelig at ingen har tatt til motmæle i argumentene... Kun en masse tull og såklart de vanlige person angrepene da, som alltid kommer når argumentene ikke strekker til.

Jeg har enda ikke hørt et godt argument i mot stormanns galskapen til forekseempel skapelsen? Hvorfor skulle en gud, som jo har en plan om å ødelegge alt sammen en vakker dag, skape så mange planeter bare for at vi skulle få et sted å bo, på en planet som slettes ikke er så perfekt og skapt til å leve på når man ser litt etter..?

 

Hvorfor skulle vi mennesker ha noen rett til evig liv? Dette er jo kun stormannsgalskap med dødsfrykt som grunnlag det jo...

Er det noen som har noen argumenter imot eller er det bare person angrep som gjelder?

At folk har endres sitt syn på helvette har vel knappest noen dekning i bibelen i det hele tatt, da jesus selv truet folk med helvette og da juger vel han da, siden så mange liksom ikke tror dette? Tror det munner mer ut i at de liksom skal vise at de ikke er i troen sin pga dødsfrykt enn noe annet jeg... Mulig jeg har feil, men det var dødsfrykten mer enn noe annet som gjorde at jeg IKKE ville miste troen når jeg mistet den, noe som sikkert kan ha noe med hva jeg fikk til svar på mine spørsmål, men også hva jeg ble lært opp til å tro den gangen.

Men griet nok... Da er det fremdeles stormannsgalskap for meg.

Og med hensyn til femti/femti, really? Vi mennesker har altså trodd på tusenvis av guder og prosentmessig har den kristne guden noe slikt som 0,6% sannsynlighet om man hadde regnet det som sannsynlig et hundre prosent... Nei, igjen, den kristne guden har ikke mer og ikke mindre sannsynlighet enn noen av de andre gudene, det står helt likt. Deler man de 0,6% opp i alle grenene som finnes i kristendom er sannsynligheten ikke stor for hver enkelt sekt og menighet og enda mindre om man går ut i fra at prosentandelen, som jo er på hundre prosent, blir delt opp til det halve, så nei Haug, du tar ettertrykkelig feil med dine 50/50 i kristen guds favør, det er mer 50/0,00003% eller noe slikt... Hvor har du gjort av integriteten din i det siste egentlig? Du var jo så for rasjonalitet, logikk og kritisk sans og nå virker det som om du har kastet alt dette overbord? Hvorfor det?

 

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et meget viktig poeng fra Vågnes

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Gode menneske legg brett på det beste i ein religion, vonde menneske leiter fram det vonde.

Her traff du spikeren på hodet! Slik er det!

Det er også grunnen til at det finnes mange gode mennesker innen alle religioner! (Men også dogmatiske, ukjærlige og dømmende)

Mvh Sverre

Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vi "ser" Gud gjennom vår egen person

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Om der fans berre ein einaste gud, då skulle gudsvisjonane vere like over heile jorda. Slik er det ikkje.

Det er mange grunner til at Gud oppfattes ulikt, vil jeg hevde. Jeg tror alle har et indre bilde av Gud, som er mer eller mindre klart, mer eller mindre sløret. Vi påvirkes selvsagt av tradisjoner fra vår oppvekst, men like viktig er våre personlige opplevelser, f eks av våre foreldre.

Jeg leste en gang en avhandling skrevet av en teologistudent om hva som påvirket folks gudsoppfatning. Han hadde sammenlignet hvordan personer beskrev sin oppvekst, med vekt på fordholdet til sin far med deres beskrivelselse av Gud.

Det viste seg at personer som hadde vokst opp med en autoritær, litt fjerne og straffende far, hadde den samme oppfatningen av Gud, for å si det litt enkelt. Mens de som hadde vokst opp med en mild og kjærlig far, hadde en tendens til å tillegge Gud disse egenskapene. Jeg tror ikke han hadde undersøkt sammenhengen mellom mor og barn, men den vil sikkert også vise en viss sammenheng,

Det at vi oppfatter Gud forskjellig, kan alstå like godt ha å gjøre med våre ulike personlighet, erfaringer og den tradisjon vi vokser opp med.

Men jeg finner det uhyre interessant at innen alle religionene finnes det noen som ender opp med å anse Gud for å være kjærlig, tilgivende og barmhjertig, uansett andre faktorer, og uansett om de har vokst opp både med en autoritær far, kald mor, straffende religion eller annet..... Det sier meg at dette Gudsbilde er det mest korrekte. Men det er altså min mening.

Mvh Sverre

Kommentar #16

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Argumentere hva

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Egentlig ganske merkelig at ingen har tatt til motmæle i argumentene... Kun en masse tull og såklart de vanlige person angrepene da, som alltid kommer når argumentene ikke strekker til.

Hva skal man komme til motmæle mot, når man ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen av hvordan du beskriver den kristne tro. Kan godt hende du da opplever personangrep i stedet for debatt, når folk her ikke kjenner seg igjen i det du skriver. Jeg ber ganske enkelt om at du bekrefter at dette er dine tanker, fremfor at du kommer med påstander om slik er det. Føles det som et personangrep, da beklager jeg.

Og bare for å ha det sagt, det er mange argumenter i denne kommentaren, men som jeg tror du velger å overse, og når de ikke strekker til, er det da fordi at du ikke vil gi slipp på din egen tro, det vil si det du selv mener om den kristne tro, og som du her har laget et innlegg om.

Jeg har sett at folk har vært åpenhjertig mot deg, og fortalt deg om sin tro, og de har ikke sagt noe av det du her gjenforteller. Så hvor kommer det da fra? Det er spørsmålet? Kall det gjerne personangrep, men det er også en undring. Hva er det som har gjort deg så fiendtlig mot den kristne tro? Og som gjør at du tror som du tror om den kristne tro, les ditt eget innlegg igjen gjerne? Jeg vil gjerne høre hva dine motiver er?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #17

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Livet er avhengig av overflod

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har enda ikke hørt et godt argument i mot stormanns galskapen til forekseempel skapelsen? Hvorfor skulle en gud, som jo har en plan om å ødelegge alt sammen en vakker dag, skape så mange planeter bare for at vi skulle få et sted å bo, på en planet som slettes ikke er så perfekt og skapt til å leve på når man ser litt etter..?

Jeg har ikke kunnskaper om astronomi, så jeg kan ikke argumentere med full troverdighet. Men jeg antar at kanskje trenger livet på vår planet universet for i det hele tatt å eksistere. Vår planet og livet her trenger i hvert fall absolutt solen og månen. Jeg regner med at universet ellers med sine stjerner og alt som er i det har noe å si også for livet her på jorden? Kan noen som kjenner astronomi dele sitt kunskap om dette med oss?

Ellers er jo også havet livsviktig for vår planet selv om vi ikke kan bo på det. Fjellene og ødemarkene har vel også sine oppgaver for balansen på planeten.

Det virker som om hele naturen er avhengig av overflod. Det er masse frø og sæd som går til spille i den vilde naturen, og bare en brøkdel av dem gir liv videre. Hvor mye liv skulle det ha vært på vår planet uten dette "sløseriet"? En mann trenger en viss anntall miljoner sædseller for å kunne avle ett barn.

Kanskje trenges denne overfloden av stjerner og størrelsen av kosmos for balansens skull, faktisk for at vår klode kan i det hele tatt eksistere? Sammenlign dette med det som trenges av sædseller for å avle et barn.

Ellers er det jo mye som astronomi ikke vet om stjerner og kosmos, og vi som tror på Skaperen vet at han vet det som vitenskapen ikke enda har kunnet fortelle oss.

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvem andre enn du og dine trosfeller sier Gud skal ødelegge sammen?

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har enda ikke hørt et godt argument i mot stormanns galskapen til forekseempel skapelsen? Hvorfor skulle en gud, som jo har en plan om å ødelegge alt sammen en vakker dag, skape så mange planeter bare for at vi skulle få et sted å bo, på en planet som slettes ikke er så perfekt og skapt til å leve på når man ser litt etter..?

I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden. Dette er fra 1 Mos. 1:1

Og i siste del av Johannes Åpenbaring ser vi at Jorden fremdeles eksisterer, så hvor du har at Gud skal ødelegge alt sammen, hvor du har det fra, det skulle jeg likt å vite, fordi det er i hvert fall ikke fra en som er troende, fordi den som forteller deg dette, er en løgner og en Guds fiende.

At du har den også har den tro at denne planeten ikke er perfekt for liv, det forundrer meg også, spesielt med tanke på at du er i live til å skrive, føle og tenke som du vil. Da er det jo egentlig rart at du fornekter Gud, som gjennom kraften av Sitt ord alene gjennom Kristus holder alle ting oppe, selv den største til den minste ting. I Kristus er alle ting skapt, og i Ham holdes alt opp, også du og meg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Fordi Gud vil det

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skulle vi mennesker ha noen rett til evig liv? Dette er jo kun stormannsgalskap med dødsfrykt som grunnlag det jo...

Gud har et ønske, og Han ønsker sønner, ikke bare en enbåren Sønn, men flere sønner. Derfor har Han utvalgt Seg noen til å bli sønner og andre til å bli Guds barn, som alle får Guds liv og natur, men ikke guddommen. Det her handler ikke om dødsfrykt, for har du sett noen av martyrene som led for Hans navns skyld, ha dødsfrykt? Og da mener jeg i den sans med det du mener dødsfrykt er, noe som er fysisk. Noe som er påtagelig. Dine tanker her henger ikke helt på greip vil jeg si.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ser ut som du tolker Bibelen litt annerledes enn den genuine kristne

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
At folk har endres sitt syn på helvette har vel knappest noen dekning i bibelen i det hele tatt, da jesus selv truet folk med helvette og da juger vel han da, siden så mange liksom ikke tror dette? Tror det munner mer ut i at de liksom skal vise at de ikke er i troen sin pga dødsfrykt enn noe annet jeg... Mulig jeg har feil, men det var dødsfrykten mer enn noe annet som gjorde at jeg IKKE ville miste troen når jeg mistet den, noe som sikkert kan ha noe med hva jeg fikk til svar på mine spørsmål, men også hva jeg ble lært opp til å tro den gangen.

Synd du ble truet til å tro med forkynnelse om helvete, men det er feil type forkynnelse spør du meg. Samtidig bør du alltid sjekke om den type forkynnelse stemmer med det Bibelen selv sier, for jeg ser at du tror ikke stemmer med hva Bibelen sier, men du tar det for en god fisk hva noen har fortalt deg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #21

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Den andre grandiose stormanns galskapen finner vi i antagelsene om at denne guden "valgte" seg et folk på denne bitte lille planeten, som jo er en av de nevnte planetene... På toppen av dette har han altså et prsonlig forhold der han hører telepatiske bønner og ønsker av en bitte liten karbon basert livsform.

Jeg vet ikke om du mener at Gud er stormannsgal eller mennesket som tror på ham? Først vil jeg si at Gud er Gud, og hans viten og evner er enorme sammenlignet med alle store navn her på planeten. Jeg ville heller kallet Gud for "stormannsvis".

Gud har utvalgt det dåraktige i verden, det svake, det som står lavt, det som ikke er noe. Deres tanker beskrives godt her:

"Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da mennesket, at du skulle minnes ham?" (Salme 8)

Det fins massevis av mennesker som utnytter Gud og Guds navn for å bli eller være selv store menn.

Guds sanne utvalgte ser Guds storhet og sin egen litenhet.

Det er virkelig en stor Gud som ser til et lite menneske.

Kommentar #22

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
ikke bare valgte han seg en av klodens mest ignorante og bakstrebeske stammer, men han valgte kun den mannlige delen i den stammen også, for å være sikker på at valget ble lite nok liksom.

Hvorfra har du det at Israelfolket er "en av klodens mest ignorante og bakstrebeske stammer"? Og at han valgte kun "den mannlige delen"?

Synes du det var noen andre stammer eller folk som kunne vært bedre egnet til å gjennomføre Guds frelsesplan? Hvilke kvalifikasjoner burde det folket i så fall måttet ha og hvorfor?

Kommentar #23

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Synes du det var noen andre stammer eller folk som kunne vært bedre egnet til å gjennomføre Guds frelsesplan

Kineserne, foreksempel, var både skrive og lese kyndige og mye lenger fremme enn det jødene var på den tiden... Romerne og grekere var også langt foran jødene. (er vel ikke for ingenting at alle NT orginalene i bibelen er på gresk og ikke hebraisk...).. Egypterne også... Var faktisk en del folkeslag som gud kunne ha valgt som hadde et langt bedre utgangs punkt enn det jødene besatt, der disse historiene som er nedskrevet er historier som er blitt gjentatt og overdrevet i hundrevis av år før de ble nedskrevet... (Blir like dumt som muslimenes påstand om at muhammed, en ignorant analfabet av en gjeter, som allaah viste ikke kom til å skrive ned en bokstav, var den som fikk det siste og eneste sanne budskapet fra denne guden når han kunne ha valgt langt mer opplyste folk med skrive ferdigheter...) Og jødene trodde på flere guder også, der bare jødenes gamle krigsgud, yahwe, ble igjen etter hvert som fortellingen gikk sin gang...

Og det var jo kun den mannlige halvdelen av stammen som fikk råderett gitt av denne guden, det var den mannlige delen som skulle bestemme og kvinnen på en klar annenplass. Selv Eva ble jo fremstilt som et produkt av mannen... og det går klart frem at det er mannen som skal bestemme over kvinnen og kvinnen ikke hadde noe å si etter at denne guden fikk sin innpass, noe som gjenspeiler gjeter/nomade samfunn den dag i dag...

 

 

 

 

 

Kommentar #24

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er virkelig en stor Gud som ser til et lite menneske.

Jeg har valgt en motsatt freemvisning avdet hele, der små mennesker tror seg så viktige at en gud vil bestemme hva man skal ha på hodet, hvordan det "perfekte" skaperverket skal skamferes ved å kjønnslemleste barn og hvem små mennesker skal ha sex med... Samt dele ut evig liv til de som tror på påstandene... Sorry, men ikke noe av det du her sier gjør stormanns galskapen noe mindre...

Kommentar #25

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Synd du ble truet til å tro med forkynnelse om helvete, men det er feil type forkynnelse spør du meg. Samtidig bør du alltid sjekke om den type forkynnelse stemmer med det Bibelen selv sier, for jeg ser at du tror ikke stemmer med hva Bibelen sier, men du tar det for en god fisk hva noen har fortalt deg.

Det er like mange kristendommer som det er troende sånn omtrent, så jeg forholder meg til hva som faktisk står i bbielen jeg og ikke alle tolkningene og unnskyldningene av den.

Helvettes læren var/er populær i store deler av kristendommen enda, til og med jesus mente det i følge bibelen, så hvordan man som kristen helt ser vekk fra skriften på det området er meg en gåte... Har vel kanskje mer å gjøre med hva folk i et opplyst samfunn finner troverdig og spiselig enn hva som står i skriften tydeligvis, for dette med helvettes lære er noe som går igjen i hele kristen historien.. Troen på satan og besatte også videre...

Så nei, jeg tar ikke noe frabibelen som god fisk, men forholder meg til hva som faktisk står der... Det gjør tydeligvis ikke du lenger, du har din egen tolkning av det...

Kommentar #26

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det er no ein gong slik

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er mange grunner til at Gud oppfattes ulik

at alle gudsforestillingar er laga av menneske og er difor knytt til menneskleg forestilingsevne.

Det er ikkje mogleg å avskaffe ein gud som aldri har gitt seg til kjenne. Det heile er eit spørsmål om kva kvar einskild trur, og menneskeheita hadde tatt eit langt skritt mot ei betre verd om ein aksepterte trusmessig likeverd. Å krangle om kva for gudsvisjon som er rett, det er berre tøv. Den eine er ikkje meir truverdig enn den andre.

Og likeeins er det den reinaste uforfalska stormannsgalskap å krevje eigedomsrett til ein universell gud, om han fins. Han tilhøyrer like mykje alle skapningar, det vere seg meitemakken, Sverre enn Elias.

Kommentar #27

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke eiendomsrett, men rett til å ha sin oppfatning

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og likeeins er det den reinaste uforfalska stormannsgalskap å krevje eigedomsrett til ein universell gud, om han fins. Han tilhøyrer like mykje alle skapningar, det vere seg meitemakken, Sverre enn Elias.

Jeg vil aldri påstå at noen har eiendomsrett til Gud.

Men alle har rett til å oppfatte Gud på sin måte.

Elias tror ikke Gud finnes, men jeg har en meget sterk fornemmelse av Guds tilstedeværelse.

Denne troen kan aldri bli gjenstand for argumentasjon eller benektelse fra andre, fordi opplevelsen er 100% min egen.

Men Elias må selvsagt stå fritt til å avvise Guds eksistens.

Selv ser jeg på Gud som synonym med kjærlighetens kraft, og den inspirerer oss alle i større eller mindre grad, om vi da ikke har gitt oss mørket fullstendig i vold, og dyrker det onde.

Mvh Sverre

Kommentar #28

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det hadde vært interessant og fått vite hvor i Bibelen du fant Kristus truende

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så nei, jeg tar ikke noe frabibelen som god fisk, men forholder meg til hva som faktisk står der... Det gjør tydeligvis ikke du lenger, du har din egen tolkning av det...

Jeg har en annen oppfatning en deg, jeg føler ikke at Kristus truer, og hvorfor er det slik? Det handler nok om de ulike perspektivene vi har, din opplevelse er av Gud/Kristus som en fiende, min opplevelse er av en kjærlig Fader/Sønn. Og de er begge klart beskrevet i Bibelen, og du har så rett i det, at de som er fiender av Gud vil oppfatte Kristus som en brølende Løve, en Konge som ikke bringer dem noe godt og dermed fremstår truende, dette skaper frykt. Og disse bilder er det mange av i Bibelen, men for en troende, er Kristus et Lam, en som kommer i kjærlighet, en som bringer fred og kun gir oss Sitt guddommelige liv ved nåden fra Gud. Hvorfor er det slik? Kan det være fordi Hans ord er tilslørt for Hans fiender, slik at de ikke skal se hva det i virkeligheten som står der, fordi de i virkeligheten ikke klarer denne sannheten?

Så du har ikke helt feil i det du skriver, men ditt fokus sender deg bare lenger vekk fra Gud, fordi du forherder ditt hjerte mot Ham. Du formørker selv ditt hjerte mot Gud. Heri ligger kjernen til våre forkjellige meninger. Men jeg er ikke enig i det du skriver, fordi din tolkning er ikke korrekt. Kristus truet ikke, men profeterte om den tid som skal komme, til og med demoner, visste hvem Han var, den levende Guds Sønn.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #29

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Kineserne, foreksempel, var både skrive og lese kyndige og mye lenger fremme enn det jødene var på den tiden...

Du har helt rett i at det fantes flere større og mektigere folkeslag i verden enn det bitte lille jødefolket.

Det står i bibelen at Gud utvalgte seg det minste av alle folkeslag, og den minste og dårligst ansette byen Betlehem som fødested til sin egen sønn. Det var i fattigdom og enkelhet og med trussel om å bli myrdet at Maria og Josef tok Jesus med seg og flyktet til Egypt.

Det er ikke noe storslått over sann kristendom, og derfor har også kristne til alle tider måttet tåle mye spott og hån fra de som ser dårskapen i troen.

Det har vært dårlige tider da kirken har hatt politisk makt, noe den aldri bør ha.

Men også gode tider da kirken har bidratt til å opprette sykehus, skoler, og drevet sosialt arbeid samtidig som de har forkynt om en kjærlig Gud som bryr seg om de som strever.

Gud risikerte mye da han overlot formidlingen av evangeliet til skrøpelige mennesker. Vi er ofte langt unna den Mor Theresa-typen vi egentlig ønsker å være, og er oftere dømmende enn kjærlige veiledere. Vi trenger selv Guds nåde, samt hjelp til å formidle den i Jesu ånd.

Kommentar #30

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Var faktisk en del folkeslag som gud kunne ha valgt som hadde et langt bedre utgangs punkt enn det jødene besatt

Det er nok argumentert i Bibelen hvorfor det var Abraham og hans ætt som ble utvalgt. Abraham ble satt på prøve, og klarte den. Og Gud har andre kriterier for sine valg enn vi mennesker. Han ser til hjertet, ikke til det ytre. Og det dreier seg om Guds frelsesplan, og da vet han godt hva han gjør. Det er sant det du sier at Israel tilbad flere avguder, men det var deres fall, og den største årsaken til at det krever tid for å få gjennomført frelsesplanet.

Kommentar #31

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og det var jo kun den mannlige halvdelen av stammen som fikk råderett gitt av denne guden, det var den mannlige delen som skulle bestemme og kvinnen på en klar annenplass. Selv Eva ble jo fremstilt som et produkt av mannen... og det går klart frem at det er mannen som skal bestemme over kvinnen og kvinnen ikke hadde noe å si etter at denne guden fikk sin innpass, noe som gjenspeiler gjeter/nomade samfunn den dag i dag...

Både mann og kvinne fikk råderetten i skapelsen. Når Gud skapte kvinnen, skapte han en som "svarer til ham", "hans like".

Tilsynelatende kan det gå "klart frem at det er mannen som skal bestemme over kvinnen", men det går også klart frem at begge fikk råderett og Eva ble Adams like. Undertrykkelsen av kvinnen har vært en verdensvid fenomen, patriarkatet var historiskt sett internasjonell. Det er viktig, når man leser Bibelen å skille mellom historie og kultur og Guds åpenbaringer.

Like viktig som det var at Abraham ble stamfar for Israel og Jesus og alle  troende, like viktig var det etter Bibelens framstilling at Sara ble stammor.

Kommentar #32

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er sant det du sier at Israel tilbad flere avguder, men det var deres fall, og den største årsaken til at det krever tid for å få gjennomført frelsesplanet.

Unnskyld at jeg sier det, men herregud for noen unnskyldninger du har... :-O

Så disse forbaskede jødene har skylden her også? Jaja, da kan man jo ikke si annet enn at gud gjorde rett da han hoppet av det folket og valgte seg de kristne til å tilbe seg... Han skjønte nok at jødene kom til å feile og dessuten at kristne kan tilby en langt større fan skare....

Og den allmektige guden er såklart ikke skyld i noe av dette? Han har jo en plan som det tydeligvis ikke trengs annet enn å skylde på jødene for å forsinke... Sånn som vi driver og roter om dagen skal vi vel ikke se bort i fra at denne planen blir ytterligere forsinket...

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg kan ikkje avvise noko som ikkje fins

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men Elias må selvsagt stå fritt til å avvise Guds eksistens.

Trua på gud er tufta på indoktrinering og kjensler. At du har det slik, det er heilt OK for meg berre det ikkje påfører medmenneske ulemper.

Eg ser det slik at all religiøs tru som gjer eit individ til eit betre medmenneske for heile menneskeheita og naturen, då er religionen av det gode. Diverre er det ikkje alltid slik. Mange oppfattar si eiga gudstru som den einaste rette, og det er ikkje måte på korleis dei kan herse med og forfylgje dei som trur annsleis. Dei vert hovmodige og dømesjuke, og det er vel det som er mest vanleg.

Guds eksitens er ikkje større enn det kvar einskild maktar å innbille seg, difor må truande på død og liv misjonere for sin gudsvisjon. Det at andre trur noko annleis enn dei sjølve, ser dei som konkurranse og eit trugsmål.

Slik er det, for om det fins ein gud, så gjev han drallen.

Kommentar #34

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så disse forbaskede jødene har skylden her også?

Nei, de er ikke forbaskede. Det er det ordet du uttrykker. Israelittenes  egen Bibel forteller om dette. Den forteller om seier og blomstringsstider, men også om fall og nederlag. Alt dette har med deres forhold til Gud å gjøre, som folk.

Kommentar #35

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, de er ikke forbaskede. Det er det ordet du uttrykker. Israelittenes egen Bibel forteller om dette. Den forteller om seier og blomstringsstider, men også om fall og nederlag. Alt dette har med deres forhold til Gud å gjøre, som folk.

Som nå er den kristne guden...? Eller har den jødiske guden delt seg opp i enda flere stykker enn de tre mer kejnte stykkene?

Hva er det gud skal med jødene når han har en mye bedre fan skare i de kristne? Er det ikke til de kristne han sist lovet evig liv og truet med evig straff? Hvordan henger egentlig dette sammen? Har aldri forstått vinklingen gud brukte når han hoppet av jødene, som åpenbart ikke tror et kvidder av det kristne påstår til dags dato, og over til de kristne jeg... Er han fremdeles guden til jødene også? Er han da den jødiske kristne guden? ?

Kommentar #36

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
. Er han fremdeles guden til jødene også? Er han da den jødiske kristne guden? ?

Jeg lar Paulus svare deg: "Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte!.. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg.. Forherdelse har rammet en del av Israel inntil det fulle antall av hedningene er kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst.." Utdrag fra Romerbrevet 11.

Om denne frelsen, at Israel kommer til å ta Jesus imot som sin Messias, står det i israelittenes egen Bibel, blant annet i Sakarja 12. Utdrag ifra vers 10 fremover står det:

"Da skal de se på meg som de har gjennomboret.. De skal sørge over ham.. På den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus.. en kilde mot synd og mot urenhet.."

Hvis du har tidligere vært med i kristne kretser, burde du kjenne dette.

Kommentar #37

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Som religionskritiker, så synes jeg Skoug burde innse at også troen utvikler seg i befolkningen og i kirken. Og kristendommen går helt klart i retning av mindre dogmatikk, og større toleranse og medfølende standpunkter.

Betyr det at tidligere tiders tolkninger av skaperverkets karakter, skaperens egenskaper og skaperens vilje, var feil?

At alle de som gjennom tidligere tider og helt fram til i dag, oppfatter religionen mer dogmatisk og bokstavelig og i mindre samsvar med dagens kunnskapsnivå, tok feil?

I så fall er det flere opp gjennom tidene som har kalt seg kristne som har tatt feil, enn de som har hatt rett om disse grunnleggende teologiske spørsmålene, om skaperen og vårt forhold til han, om skaperverkets natur og karakter, om vår plass i universet og så videre.

Da er det jo interessant at Avnskog iallefall tilsynelatende ser ut til å innrømme at de aller fleste kristne opp gjennom tidene har vært på bærtur og tatt feil i det meste, såkalte "primitive mennesker". Avnskog er altså tilsynelatende en ateist i forhold til de bokstavtro, i forhold til "young Earth creationism" og i forhold til det "primitive" religionssyn som har preget store deler av kristendommens historie.

Kommentar #38

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er virkelig en stor Gud som ser til et lite menneske.

Ja, dersom man tror at Gud også er Gud for milliarder på milliarder av utenomjordiske sivilisasjoner.

Hvis man derimot antar at det finnes kun én Kristus i dette Universet, og at denne kristusen kom kun til akkurat denne kloden (enten fordi denne kloden er den eneste med intelligent liv, eller fordi dette intelligente livet er det viktigste i Universet), så er man i et konsept der en Homo Sapiens-jomfru i jernalderens Midt-Østen plutselig ble Universets viktigste skapning og mor til den enbårne sønnen til skaperen av 10 000 000 000 000 000 000 000 stjernesystemer.

Det er arroganse på et ufattelig nivå ja. :)

Kommentar #39

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er virkelig en stor Gud som ser til et lite menneske.

Får meg alltid til å tenke på guds valg av "sitt folk"... Han ser dette lille menneske, men har likevel et behov for å vise seg til kun en liten del av menneskeheten i en ignorant ørken stamme? Hvordan får du dette til å rime?

For om denne guden ikke hadde noe i mot å vise seg for Abraham, noe han i følge bibelen også gjorde, hvorfor i all verden er alle vi andre da overlatt til kun simpel tro? Er jo et system som fordrer uærlighet dette, der man bare må tro blindt på et sett med påstander uten å ha annet å gå på og være like uærlig ovenfor de andre gude påstandene ved å nekte å tro på dem, enda de bevismessig er likelydende.

 

Kanskje det er andre planeter som også har liv, kanskje til og med intelligent liv og sendte gud jesus dit også eller?

Slik det ser ut i dag er det eneste vi kan ha til felles med en eventuelt intelligent livsform evolusjon... Den guden bibelen forteller om eksisterer med stor sannsynlighet ikke på andre planeter og det er jo litt rart i så fall... Men ikke mindre stormannsgalskap å tro at den guden fant sitt lille folk på denne planeten..

 

Nei vet du hva, til mer feil, mangler, paradokser og åpenbare løgner som blir preesentert fra bibelen til mindre grunn ser jeg til å tro på den guden også jeg... Blir jo bare en stormannsgal øvelse i uærlighet egentlig...

Kommentar #40

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bevis???

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
For om denne guden ikke hadde noe i mot å vise seg for Abraham, noe han i følge bibelen også gjorde, hvorfor i all verden er alle vi andre da overlatt til kun simpel tro? Er jo et system som fordrer uærlighet dette, der man bare må tro blindt på et sett med påstander uten å ha annet å gå på og være like uærlig ovenfor de andre gude påstandene ved å nekte å tro på dem, enda de bevismessig er likelydende.Kanskje det er andre planeter som også har liv, kanskje til og med intelligent liv og sendte gud jesus dit også eller?

Du krever bevis av oss troende, men holder deg ikke selv til samme standard. Det er latterlig, men typisk.

Snakk om å være "ærlig"

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #41

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du krever bevis av oss troende, men holder deg ikke selv til samme standard. Det er latterlig, men typisk.

Snakk om å være "ærlig"

Hvor er bevisene utelatt av meg? Sant og si skjønte jeg ikke den beskydningene jeg..

Men bare for å påpeke det selvsagte her: Å tro blindt på påstander i en gammel bok gjør deg faktisk ikke mer ærlig enn at jeg ikke gjør det, om det er poenget ditt, bare så du har det helt klart for deg.

Kommentar #42

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Les sitatet

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvor er bevisene utelatt av meg? Sant og si skjønte jeg ikke den beskydningene jeg..

Men bare for å påpeke det selvsagte her: Å tro blindt på påstander i en gammel bok gjør deg faktisk ikke mer ærlig enn at jeg ikke gjør det, om det er poenget ditt, bare så du har det helt klart for deg.

Hei herr Skoug, jeg minner om at noen ganger er det greit og lese det en selv også hr skrevet, og blir sitert på, slik jeg gjorde med deg, men jeg kan godt sitere det igjen.  

Her er det:

For om denne guden ikke hadde noe i mot å vise seg for Abraham, noe han i følge bibelen også gjorde, hvorfor i all verden er alle vi andre da overlatt til kun simpel tro? Er jo et system som fordrer uærlighet dette, der man bare må tro blindt på et sett med påstander uten å ha annet å gå på og være like uærlig ovenfor de andre gude påstandene ved å nekte å tro på dem, enda de bevismessig er likelydende.

Kanskje det er andre planeter som også har liv, kanskje til og med intelligent liv og sendte gud jesus dit også eller?

Viser bare til det du bringer inn her, er jo at du tror på liv på andre planeter, som du på ingen som helst måte kan bevise, og det er det jeg viser til med mine ord;

Du krever bevis av oss troende, men holder deg ikke selv til samme standard. Det er latterlig, men typisk.

Snakk om å være "ærlig"

MVH
Rolf Larsen 

Kommentar #43

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Viser bare til det du bringer inn her, er jo at du tror på liv på andre planeter, som du på ingen som helst måte kan bevise, og det er det jeg viser til med mine ord

Hva betyr "kanskje" Rolf? Er det å tro? Uten bevis?

Det finnes ufattelig mange planeter i universet, selv i vår egen galakse finnes det utrolig mange planeter og noen av dem også exo planeter, altså planeter som i likhet med vår egen er innenfor en radius fra en sol der liv kan oppstå, ikke for varmt og ikke for kaldt. Jeg TROR altså ingenting jeg før det foreligger bevis for det, men jeg har lov til å undre meg OM det finnes liv på andre planeter, er tross alt ikke helt fantasiløs selv om jeg er ateist skjønner du :)

Sannsynligheten for at det er liv på andre planeter, bare sånn for å sammenligne det hele liksom, er mange ganger større enn for at den guden du tror på finnes, ( da vi vet at planetene er der, og i og med at liv har oppstått på denne planeten kan man ikke helt se bort i fra at det kan ha oppstått på andre planeter også,) bare sånn for sammenligning. (Realitet av hva vi faktisk kan se kontra påstander vet du...)

Men jeg har ingen TRO på det nei. Dette er ikke noe jeg sender unyttige bønner til eller tilber eller på ennen måte holder for veldig sannsynlig at vi noengang finner ut av (ihvertfall ikke mens jeg lever, da avstandene det er snakk om her er så store at en eventuel probe ville brukt så lang tid til den nærmeste "beboelige" planet at jeg vil være død og begravet lenge før den egynner å sende noe tilbake...), men jeg kan undres over det allikvel. Syntes universet er veldig interresant og fasinerende jeg og til mer vi lærer om det til mer er det å lure på og undres over :) Sorte hull, negativ energi, liv på andre planeter... Kanskje vi får svar en dag? Ikke mens jeg lever, det er høyst usannsynlig, men en dag...

Er jo lov å håpe... Er alt for klar over at hvis vi skal overleve som art er vi NØDT til å reise fra denne planeten en dag og bosette en eller flere andre, gjør vi ikke det dør vi ut. Dette er sikkert vel og bra for de som tilhører dødskulter ala jødedommen og dens kopier, men de forstår jo ikke at de også vil dø akkurat som alle andre og forbli død, de tror at de, på grunn av deres overtro, skal leve evig i sus og dus grunnet stormannsgalskap...

Men finner du det aldri litt merkelig at gud skapte hele dette enorme universet, med alle dets stjerner og planeter, for mennesker skyld for tretten milliarder år siden? (Big bang har også beviser nå, om du lurte...) Synte hele den historien bibelen prøver å innbille oss er litt pussig jeg og ikke kan være inspirert av en eventuel universets skaper... For det er litt rart at han først for 4.54 milliarder år siden fant ut at, "Hey, jeg trenger noen til å tilbe meg!" og dermed liksom skapte jorden (jeg vat at det ikke foregikk slik da, jorden ble ikke skapt...'). Like rart er det at han ventet i 4,54 milliarder år, minus ca 200 000 år, til mennesket kom på banen, en art som var intelligent nok til å tilbe ham og så ventet han enda nye 194 000 år, pluss eller minus noen år, på å vise seg for moses og jøde gjengen nede i ørkenen og valgte dem som "sitt folk"... Når man ser bibelen i kontekst mot hva vi har funnet ut ser det hele ut til å være skribleriet fra en primitiv og brutal ørkenstamme, ignorante menn som faktisk trodde at de små lysende prikkene på nattehimmelen var så små og at de ville regne ned på jorden og lignende sludder når gud kom for å liksom dømme folk på det uærlige grunnlaget blind tro er tuftet på...

Nei, vet du hva, det er ingenting som tilsier at bibelen er skrevet av spesielt opplyste menn som hadde en skaper av universet som inspirator (Neida, folk var ikke dummere for to tusen år siden, så ikke prøv den unnskyldningen om at folk ikke hadde forstått om de hadde fått en forklaring...). Hadde bibelen blitt skrevet i dag ville den nok ha sett veldig anderledes ut tror jeg. Disse latterlige basunene (som sikkert var en stor hit for to tusen år siden) ville blitt byttet med rock og noen heftige gitar riffer, de gull og edelstens prydede gatene som bibelen påstår er i himmelen ville blitt byttet med heftige bredbånd og like heftig kommunikasjon, den dølle tilbeder tilværelsen med lovsang som de kristne liksom skal glede seg i all evighet til ville vært byttet ut med et ellevilt raveparty også videre...

Bibelen er kun en arv fra et primitivt og brutalt ørkenfolk som grekerne spant videre på. Hadde det vært noen gud bak den boka ville han for det første ikke valgt en bok som ingenting kan endres i, det er jo idiotisk i og med at gud også må ha visst at vi ville finne ut mer om verden rundt oss og dermed se at mye av det som står i bibelen ikke stemmer lenger. Og jeg har vanskelig for å se at den ufattelig tilbedningskåte guden skulle ha noen interessa av alle disse omveiene, Yahwe ville ha skapt oss tilbedende fra dag en, uten denne uærlige gjetteleken han liksom gjennomfører for å "plukke" ut de som tilber blindest.

Er og blir stormannsgalskap dette, iblandet en frykt for døden så stor at man innbiller seg evig liv bare man tror blindt nok... Enda døden er like naturlig som livet, mer naturlig faktisk, ihvertfall på denne planeten...

Kommentar #44

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Skjønner at for deg...

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er kun en arv fra et primitivt og brutalt ørkenfolk som grekerne spant videre på. Hadde det vært noen gud bak den boka ville han for det første ikke valgt en bok som ingenting kan endres i, det er jo idiotisk i og med at gud også må ha visst at vi ville finne ut mer om verden rundt oss og dermed se at mye av det som står i bibelen ikke stemmer lenger. Og jeg har vanskelig for å se at den ufattelig tilbedningskåte guden skulle ha noen interessa av alle disse omveiene, Yahwe ville ha skapt oss tilbedende fra dag en, uten denne uærlige gjetteleken han liksom gjennomfører for å

... så er jødene er steinalderfolk, men tatt i betraktning at Moses som skrev de fem første bøkene til Bibelen, så fikk han den beste utdannelsen som var å oppdrive på den tiden, og tror nok at han kunne målbunnet deg med kunnskap som selv ikke våre ypperste forskere kjenner til i dag.

Hva er så galt med en bok som ingenting kan endres i? Først vil jeg bemerke en ting. Boken handler ikke om de fysiske tingene i verden, men om de åndelige. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal fortelle deg dette. Ja Gud skapte himlene og jorden, men den som skapte systemene og denne verden vi lever i er en annen. Ja Gud skapte mennesket, men menneske som skapning er fallent, og tilhører en annen herre. Det finnes en annen løsning, og det er å tro inn i Herren Jesus Kristus, vandre ett med Ham, i ånden, for Gud er Ånd. 

Om Han var så tilbedningkåt som du vil ha det til, ville Han ha tvunget deg til tilbedelse, men Han har gitt deg fri vilje til å foreta det valget selv. Så her er det fordom på fordom.

Jeg forstår at du ønsker fysiske bevis, og jeg vil hevde det er mange av disse foran deg, men du nekter å se dem, fordi de fysiske bevisene som du tenker på er av annen art enn de du blir fortalt om. Gud kommer til uttrykk gjennom sine troende, der Han uttrykker Seg Selv gjennom forsamlingene, ikke gjennom den individuelle troende. Så om du ønsker å oppleve Kristus, og Gud, gå på et menighetsmøte, spesielt der mange møter hverandre og priser Ham åpenlyst.

Det er også feil og tro at troen på evig liv er en frykt for døden, stort sett alle kristne vet at deres kropper skal dø, men at de får et annet evig liv. Så jeg ser ikke helt hvor du har dette fra?

Mange tankespøkelser her, mange fordommer, og jeg må spørre, hvor kommer alt dette fra?

MVH

Rolf Larsen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere