Hallgeir Reiten

215

Julekabaret med kraftig bismak

Det egentlige spørsmålet nå er om Bent Høies dager som helseminister er talte. Mye kan tyde på det.

Publisert: 23. des 2014

Den som håper på at sykehussaken toner ut sammen med juleklokker og mette, fornøyde møringer må dessverre tro om igjen. Det blir ingen julefred i Møre og Romsdal i år. Årets jul vil beklageligvis bestå av både Ære være Gud i det høye og Bent Høie. Og sykehussaken får enda større sprengkraft over jul. I verste fall kan den også smitte over på Erna Solberg. Det er nemlig mye som enda ikke har kommet fram i denne saken.

Den 13. desember publiserte jeg innlegget Høie på sin høye hest – politisk orkan i Møre og Romsdal, der jeg gjorde rede for en rekke merkelige hendelser i oppløpet til styrevedtakene om lokalisering av nytt sykehus  Møre og Romsdal. Jeg mente da – og mener nå enda mye sterkere - at alt tyder på en helt uhørt innblanding i denne saken fra høyeste – eller rettere sagt høieste hold. Bent Høie red ikke bare på sin høye hest for å presse gjennom sykehussaken på rekordtid – mye tyder også på at hesten bør diskvalifiseres grunnet urent trav. Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe tar nå til orde for å sette til side vedtaket om nytt sykehus på Hjelset.

Så mye har skjedd på de to siste ukene at blir umulig å referere alt her. Jeg foreslår at du heller ruller ned twitterfeeden min, der jeg fortløpende har lagt ut de viktigste mediaoppslagene om saken og mine egne kommentarer fra da jeg satt ringside under styrebehandlingen i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Hvordan havnet vi i en så høydramatisk situasjon?

Først litt bakgrunn om Høyres forhold til sykehussaken. Den 1. februar 2011 gikk nåværende helseminister Bent Høie i fakkeltog. I Molde. For nytt sykehus i Molde. Høie var da helsepolitisk talsmann for Høyre på Stortinget og leder av Helse- og omsorgskomiteen, og lovet den kvelden å arbeide for nytt sykehus i Molde. Men det stopper ikke der om du trodde det. Erna Solberg bekreftet nemlig også i januar 2011 at Høyre ville arbeide for nytt sykehus i Molde. Så sikker var Molde-ordfører Torgeir Dahl på Høyres standpunkt at han i august samme år lovet nytt sykehus i Molde dersom Høyre kom i regjeringsposisjon. Slik hadde Høyre jo lagt et massivt press på seg selv. Samme Høyre i regjeringsposisjon ble nok minnet konstant om dette av sentrale spillere i Molde-miljøet. Da er det ikke så enkelt å være habil. Når en har mange venner som en har lovet mye i den ene byen, mener jeg.

Det synes klarere og klarere at det også ble lagt en tydelig strategi for hvordan den nye regjeringen skulle få dette gjennom i systemet. Spillet rundt dette er godt beskrevet. Og mer og mer kommer fram i bruddstykker.

I styrer og administrasjon i de aktuelle helseforetakene har det det siste året vært store utskiftninger som klart kan settes i sammenheng med denne betente saken. Det er ikke bare uheldig, det er direkte skremmende. Og i realiteten er det nå ingen vei utenom en full, åpen høring om saken i Stortinget.

Det er ingen tvil om at dette er en meget problematisk sak. I det norske demokratiet er det nemlig lagt opp til at hvert nivå fra sentralt til lokalt skal gjøre selvstendige beslutninger. Jon Magnussen, som er professor i helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin på NTNU, har i Dagens Medisin godt beskrevet hvordan behandlingen av sykehussaken skulle ha skjedd dersom den hadde fulgt dette sporet. Men i stedet ble det altså – stikk i strid med normal praksis lagt opp til at det måtte være enighet mellom de ulike nivåene, noe helserett-eksperten Anne Kjersti Befring kommenterte slik til meg i en tweet: «Dette er oppsiktsvekkende. Her forutsettes det enighet mellom nivåene, altså motsatt av det loven krever mht selvst vurd». Allerede her havarerte prosessen i sykehussaken totalt.

Det er nå mer enn tydelig klargjort at Helse Midt-Norge la et tydelig og klart press på Astrid Eidsvik, daværende administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal for å få henne til å endre sin innstilling til det samme som det Helse Midt-Norge RHF og helseministeren hadde landet på. De fikk i stedet full krise fordi hun nektet, og i stedet valgte å trekke seg. Det er også reist spørsmål om hvorvidt hennes sluttpakke ble brukt som et direkte eller indirekte pressmiddel. Det som er helt klart ar at hun selv mener hun ble utsatt for trusler og utilbørlig press. I media forsøker enkelte nå å så inn en tanke om at Eidsvk var sta og ubøyelig, og at Helse Midt forsøkte å «finne løsninger». Det er tåkelegging og fordreining av faktum. Eidsvik opplevde et tydelig og klart inngrep fra høyere hold som hun også opplevde som et direkte angrep på sin faglige integritet. Derfor gikk hun av.

Oppspillet til dette har både fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal, styremedlemmer i Helse Møre og Romsdal og administrasjonsmedlemmer i Helse Midt-Norge RHF nå skriftlig bekreftet gjennom notater, styrebehandling og protokolltilførsler. Torbjørg Vanvik som er direktør for eierstyring I Helse Midt-Norge RHF, leverte i går et notat til en rekke medier som også klart viser prosessen. Hun er også styremedlem i Helse Møre og Romsdal, og stemte for Hjelset. Hun var selv direkte inne i forhandlingene med Astrid Eidsvik, og situasjonen som oppstod fikk henne til  å kommentere:  «Når jeg leser Astrid sitt oppspill, så definerer jeg dette som behov for avklaring i "beredskapsøyemed", og for å kunne trykke på knappen hvis situasjonen blir krevende».  Hva hun nå enn mente med det.

Jeg mener det er klargjort at styrelederen og helsebyråkratene i Helse Midt-Norge RHF ikke bare plutselig oppdaget at en måtte presse fram en felles innstilling i saken. Det har blant annet kommet fram at styrelederen i Helse Møre og Romsdal HF Stein Kinserdal har hatt direkte kontakt med helseminister Bent Høie om saken. Dette er også i strid med loven, og begge har i etterkant av at det ble kjent frenetisk prøvd å minimere skaden disse opplysningene medfører. Både styreleder og helseminister står åpent fram i media med både endring og samordning av forklaringer. Det er mer enn oppsiktsvekkende. Styrelederen sier også åpent til media at han advarte Bent Høie via styreleder Ola Strand i Helse Midt-Norge RHF om at kontakt-saken ville detonere i media. I en straffesak ville Politiet normalt kreve varetektsfengsling dersom det var fare for denne typen bevisforspillelse. Men så ikke her. Vi snakker om en statsråd. Frank Aarebrot og Magne Lerø ber begge styreleder Stein Kinserdal gå av etter alt rotet i saken.

En domstol ville heller ikke uten videre kunne avvise en anmeldelse i denne saken med krav om midlertidig forføyning og full stans i prosessen. Så langt kjører heller ORKIDE, sammenslutningen av ordførere og rådmenn på Nordmøre heller saken gjennom politiske kanaler. Det er sendt brev til Erna Solberg og til Stortingets Kontrollkomite. Med krav om åpen høring. Men om det ikke skulle hjelpe, har ORKIDE også varslet at de kan komme til å gå til retten med saken. Noe professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener de kan ha god grunn til å gjøre.

Det minste denne saken krever er en full, åpen høring på Stortinget. Og i denne høringen må alle sentrale personer bli fritatt for sin taushetsplikt og belyse hva som faktisk har skjedd. Det gjelder statsråd Høie, statssekretær Erlandsen og politisk rådgiver Wierløff i HOD. Det gjelder konstituert direktør Daniel Haga og alle andre i administrasjonen i Helse Midt-Norge som har vært direkte involvert (ikke så rent få viser interne møteagendaer), tidligere direktør Andersen i Helse Midt som Høie sparket gjennom direkte inngripen i strid med Helseforetaksloven, styreleder Ola Strand og tidligere styreleder Marte Styve Holte i Helse Midt-Norge, styret for øvrig i Helse Midt-Norge, tidligere direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal, samt fagdirektør Odd Veddeng, styreleder Stein Kinserdal og resten styret i Helse Møre og Romsdal.

Dette forstår nok nå de fleste partiene på Stortinget. Men vi må også regne med mye politisk spill på kammerset gjennom julen. Derfor blir det heller ingen julefred for Storting og Regjering dette året. Til det er det for mange problemer som står i kø over jul. De politiske partiene blir garantert utsatt for press fra regjeringen, og det vil høyst sannsynlig komme forsøk på kjøpslåing. Nå skjønner alle at det er julen en har til å spille. Over jul kommer denne saken tilbake med full tyngde.

Spørsmålet er om Kontrollkomiteen er uhildet nok. Alle som kjenner det politiske spillet på Stortinget skjønner at Erna Solberg vil forsøke å legge et massivt press på regjeringspartier og støttepartier for å skåne Bent Høie og regjeringen mest mulig. Mitt stalltips er derfor at Riksrevisjonen må inn i saken for å vurdere om dette vedtaket bør settes til side. Riksrevisjonen har også blitt varslet, og benyttet seg av sin rett til å være til stede i foretaksmøtet den 19. desember hvor Høie bekreftet vedtaket.

Det egentlige spørsmålet er nå om Høies dager som statsråd er talt eller ikke. Mye kan tyde på det.

Kommentar #1

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Hva skjedde før styremøtet på Gardermoen 12. november?

Publisert nesten 7 år siden

Den 12. november 2014 var det beviselig et styremøte om denne saken på Gardermoen. Men det finnes hverken innkalling eller protokoll fra møtet. Styreleder Ola Strand I HMN henviste først til møtet som et saksforberedende møte, altså ikke et styremøte. Men i den juridiske vurderingen advokatfirmaet Thommesen laget på oppdrag av Helse Møre og Romsdal HF etter styrebehandlingen denne uken kommer det fram at det likevel var et styremøte

Hva her egentlig foregått her? Da mener jeg mellom  Helse- og Omsorgsdepartementet ved Statsråd Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen og politisk rådgiver Fredrik W. Gierløff med flere på den ene siden og Helse Midt-Norge ved Styreleder Ola H. Strand, Administrerende Direktør Daniel Haga, direktør for eierstyring Torbørg Vanvik, prosjektleder for eierstyring Lars Magnussen og HR-direktør Trond Håvard Eidet med flere på den andre.

Vi vet: 4. november var det et ledermøte i HMN hvor "saker til møte på Gardermoen" stod på sakslisten. 6. november var det styremøte i HMN. 7. november var det "oppfølgingsmøte med HOD (Video)". 11. november var Høie etter programmet i Værdal, rett ved HMN sitt kontor og traff en rekke helseledere, blant annet på et frokostmøte. 12. november var det styremøte på Gardermoen. Men det finnes ingen innkaling og ingen protokoll fra dette møtet. Hva skjedde faktisk bare i denne korte perioden? Slik saken står, så er det en rekke ting som enda ikke har kommet fram. For å få full klarhet må etter min mening Kontrollkomiteen få tilgang til både e-post, telefonslister og sms. De som har blitt underlagt taushetsplikt i saken, må bli løst fra denne og intervjues av Kontrollkomiteen.

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

VG-oppslag som dokuemterer direkte kontakt mellom Kinserdal og Høie

Publisert nesten 7 år siden
Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Alt tyder på...

Publisert nesten 7 år siden

Det aller meste tyder på at Høie blir sittende. Ja, det er heller ikke dristig, tror jeg, å si at selvfølgelig blir Høie sittende.

Kombinasjonen dedikerte og betuttede aksjonister og journalister med ferten av statsrådsblod, har en egen evne til å produsere "troverdige opplysninger" om uryddighet og kokilimonke. Det blir litt Roswell og Elm Street over det.

Og oposisjonen på Stortinget er, som kjent, heller ikke vonde å be. Tvert imot. Og dermed har vi fått enda en sak med mye bråk og lite eller ingen substans - når alt kommer til alt. Og slik vil også denne saken etterhvert arkiveres i mappen for ikke-saker.

Kommentar #4

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Bent Høie har svart Kontrollkomiteen

Publisert nesten 7 år siden

Hele svaret fra Bent Høie kan du lese her

I brevet bekrefter Høie i følge Sunnmørsposten oppsiktsvekkende nok at han alt i sommer gav daværende styreleder i Helse Midt-Norge RHF Marte Styve Holte beskjed om at han ønsket sykehuset til Molde. Se spesielt side 4 og 5 der han går mer inn i dette.

Les også VGs reportasje Høie innrømmer til Stortinget - helte mot Molde

Dette er i tråd med hva Sunnmørsposten tidligere har skrevet.

Kommentar #5

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Styve Holte

Publisert nesten 7 år siden

Styve Holte sier nå til media at hun ikke oppfattet det Høie sa i sommer som instruksjon.

Hun sier likevel at sparkeingen av Andersen i oktober skjedde etter instruksjon fra Høie.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere