Hallgeir Reiten

215

Høie på sin høye hest – politisk orkan i Møre og Romsdal

Det jeg spådde i oktober på Verdidebatt har blitt realitet. Sykehussaken i Møre og Romsdal har blitt til en politisk orkan hvor politiske hensyn dessverre synes å trumfe hensynet til pasientene. Og derfor bør styrebehandlingen kommende uke utsettes.

Publisert: 13. des 2014

Sykehussaken har fylt avissidene i både nordmørsavisen Tidens Krav, romsdalsavisen Romsdals Budstikke og sunnmørsavisen Sunnmørsposten de siste ukene. Dette er en svært vanskelig sak som har ridd politikken i Møre og Romsdal som en mare i over ti år. Og en ting er sikkert: Den har ikke blitt enklere og mindre giftig i løpet av den siste tiden.

Onsdag ble det etter mye om og men lagt fram en innstilling i saken. Etterpå har kritikken haglet mot helseminister Bent Høie. Både Aftenposten, Nettavisen, VG og Sunnmørsposten er meget kritiske til hvordan Høie har håndtert saken. På Stortinget ønsker nå både Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet mer innsikt eller granskning. Harald Tom Nesvik fra FrP har bedt Høie utsette saken. KrF følger også saken meget, meget nøye. Ti kommuner på Nordmøre har samlet bedt Høie utsette styrebehandlingen av tomtevalg for nytt sykehus, som etter planen skal skje 17.-19. desember. Det samme har Fylkesutvalget i Møre og Romsdal gjort. Men Høie står fortsatt knallhardt på sitt: Saken skal presses igjennom kommende uke som planlagt.

Jeg skal nå forsøke å dra deg igjennom hvorfor kritikken mot Høie ikke synes å være røyk uten ild.

Vi starter med forrige runde i denne saken. Høsten 2010 foreslo Helse Midt-Norge som en del av sitt arbeid med Strategi 2020 å legge ned føde- og akutt tilbudet ved Kristiansund sykehus og flytte dette til Molde. Det utløste et enormt rabalder som nok bidro kraftig til at Anne-Grete Strøm-Erichsen etter hvert gikk av som helseminister.

En sentral mann bak forslaget det ble rabalder om i 2010, var nettopp Daniel Haga - nåværende konstituert direktør i Helse Midt-Norge RHF og mannen bak denne ukens omstridte innstilling til styret i Helse Midt-Norge om å legge det nye sykehuset til Molde kommune. Han har siden den gangen vært kjent i Møre og Romsdal som «Moldes mann» i sykehusprosessen. Dersom du ønsker mer dybde på hva som skjedde i 2010 vil jeg sterkt anbefale deg å se NRKs Brennpunkt «Sykehuskrigen». Det du vil se er at svært mange av de sentrale spillerne fra den forrige runden med sykehusstrid også i denne runden er tungt inne, både Daniel Haga, Høyre-ordføreren Torgeir Dahl i Molde og Ap-ordføreren Per Kristian Øyen i Kristiansund.

Etter at striden i 2010 la seg, ble Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre slått sammen til Helse Møre og Romsdal HF – med Astrid Eidsvik som ny direktør og styrelederen i gamle Helse Sunnmøre HF Marte Styve Holte som ny styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Det falt sikkert en del tungt for brystet at sunnmøringer nå fikk mer makt i de to helseforetakene. Det ble satt i gang en omfattende strategiprosess i det nye helseforetaket som resulterte i Utviklingsplan 2030. Det ble brukt over 10.000 timer på denne planen bare i 2012, en prosjektstab på over 60 personer jobbet med den og en bred prosess ble gjennomført for å forankre både i organisasjonen og hos eksterne aktører. De ansatte i helseforetaket var også godt involvert. Det ble også gjennomført en bred høring, og mellom 5 og 10 eksterne konsulentselskaper var inne i arbeidet. Så langt så alt såre vel ut. Både styret i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge RHF uttrykte da også i sine styrevedtak knyttet til denne planen at de var meget fornøyd med arbeidet – som ble ledet av Astrid Eidsvik. Neste trinn i arbeidet med nytt sykehus var tidligfaserapporten som skulle lede fram til innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge nå i desember. En la sammen en god framdriftsplan. Men hvor lenge var Adam i Paradis?

I oppløpet til styrebehandlingen av den vanskelige sykehussaken – som det nå hadde blitt jobbet knallhardt med i over tre år for å forankre den internt i organisasjonen i Helse Møre og Romsdal HF, begynner det plutselig å skje en rekke uforutsette og merkelige ting – som sammen danner et skremmende bilde. Først går styrelederen i Helse Midt-Norge RHF Marte Styve Holte overraskende av i oktober. Hun sier hun har vært utsatt for utilbørlig press fra helseminister Bent Høie om å sparke direktøren i Helse Midt-Norge Trond Michael Andersen. Nestleder Ola Strand i Midt-Norge RHF sitt styre rykker opp som styreleder. Deretter blir Daniel Haga raskt innsatt som konstituert direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Bare en uke før innstillingen til styret i Helse Møre og Romsdal HF sier helt uventet direktør Astrid Eidsvik opp sin stilling. Hun sier hun har vært utsatt for innblanding og press i prosessen fra Helse Midt-Norge sin side, og føler hun ikke lenger har tillit. Helse Midt-Norge bestemmer i samråd med med styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal HF seg raskt for å sette inn trønderen Dag Hårstad i hennes stilling. Det viser seg at Hårstad kjenner både Ola Strand og Daniel Haga meget godt fra tidligere, både fra styrearbeid i Avinor og som leder for rusbehandling og leder for kvalitetsarbeid i Helse Midt-Norge RHF. Det viser seg også at Astrid Eidsvik har landet på en annen konklusjon enn Daniel Haga, nemlig å legge sykehuset til Kristiansund.

Kinserdal og Hårstad sier begge raskt at idefaserapporten som er utarbeidet under ledelse av Eidsvik vil bli lagt fram som avtalt for styret i Helse Møre og Romsdal HF, men uten innstilling fra administrasjonen. Noe som er meget uvanlig og desto mer beleilig for Daniel Haga i Helse Midt-Norge, som nå får full fokus på sin innstilling. Den kommer raskt, og har en klar anbefaling: Høyre-kommunen Molde skal få sykehuset. Han sier også at en av grunnene til at Molde blir valgt, er at han «ser Møre og Romsdal under ett, med Molde som senter mellom Ålesund og Kristiansund».

I Møre og Romsdal er det sjokk, vantro og raseri preger uttalelsene etter at alt dette utfolder seg. Sunnmørposten ber på lederplass ledelsen i Helse Midt-Norge om å få fingrene fra fatet. Hva ER det som skjer, og hva ligger egentlig bak det tydelige mønsteret i alle disse hendelsene? Skal hele den gode prosessen og tilliten som møysommelig er bygget opp igjen ødelegges av et skittent politisk spill? Hele den brede prosessen som ble satt i gang av Astrid Eidsvik for å forankre valget godt og skape ro i organisasjonen går fullstendig av hengslene. Det kan virke som om Helsedepartementet og Helse Midt-Norge RHF før styrebehandlingen har endt opp som en aktiv pådriver for et av sykehus-alternativene.

Det skal bli enda verre. Det mer enn antydes at helseministeren selv allerede i sommer gav beskjed om hva han ville at skulle bli utfallet av denne «demokratiske» prosessen. Høie ville ha Molde, og det kan se ut som om miljøet rundt ham rigget aktivt for at det skulle kunne skje i et rått og kynisk maktspill. Både Tidens Krav, Nettavisen og Sunnmørsposten mener Høie har blandet seg utilbørlig inn i prosessen og rigget for et bestemt utfall. Les gjerne linkene over for å skjønne alvoret i dette. Det kan ha vært både direkte kontakt i møter og gjennom Høyre-apparatet rundt helseministeren for å påvirke utfallet av styrebehandlingen. Det ser ikke pent ut. Høie kan, om det som skrives stemmer ha brutt Helseforetaksloven. Bent Høie selv nekter for at noe galt har skjedd. Men han nekter også å svare på sentrale spørsmål.

Det er også godt kjent i det politiske miljøet i Møre og Romsdal at Høyre-ordfører Torgeir Dahl har hatt løpende og meget tett kontakt med Høyre-miljøet på Stortinget og i Regjeringen om denne saken. I kommentarfeltene på nett skrives det også at Molde kommune over flere år har betalt et mye omtalt rådgivningshus med en rekke kjente politikere på lønningslisten for å vinne fram med sitt syn. Uten at dette er bekreftet informasjon. Men absolutt verdt å se nærmere på.

Stadig flere mener nå at saken bør uansett granskes for å få klarhet. Det bør også Høie selv innse at er bra. En statsråd som får så sterke anklager mot seg bør få anledning til å renvaske seg gjennom å legge fram alle relevante opplysninger. En statsråd som blir grepet i løgn kan vi på den andre siden ikke lenger ha tillit til.

Slik saken står nå, har styrevedtaket som etter planen skal fattes kommende uke uansett mistet svært mye av sin legitimitet. Det er store og uavklarte spørsmål knyttet til hva som faktisk har skjedd. To direktører og en styreleder har gått av som en konsekvens av denne saken høst. Helse Midt-Norge framstår utad som et vepsebol med intriger og skittent maktspill. Astrid Eidsvik og Marte Styve Holte sier de går av fordi de har blitt utsatt for utilbørlig press. Den tredje som forsvinner fra scenen, Trond Michael Andersen, blir skviset ut av Høie personlig. Til orientering uttalte Andersen til pressen så sent som i sommer at han ikke hadde bestemt seg angående sin innstilling til styret i denne saken. Dette fordi han mente de tre tomtealternativene kun hadde marginale forskjeller, og at avgjørelsen derfor var meget vanskelig.

Jeg mente en stund at vi nå bør forholde oss til at de respektive styrene behandler saken og gir dem ro til det. Men slik saken står nå mener jeg det er riktig å si klart fra om at denne prosessen ikke kan fortsette på samme vis. Det tjener ingen, heller ikke Molde som pr. nå framstår som en «vinner». Om saken blir vedtatt denne uken, vil Molde for alltid være heftet med mistanker om et skittent og urent spill.

Må utsettes. Det er aldri klokt å drive gjennom et politisk vedtak som ikke har legitimitet. Det gjelder i høyeste grad denne saken slik den står nå. Derfor bør styrebehandlingen kommende helt klart utsettes. Dersom Høie fortsetter hardkjøret, er alternativt at styrene selv tar ansvar for å sette foten kontant på bremsepedalen, dette også fordi selve idefaserapporten har blitt kraftig kritisert i KSK. Men det ønsker altså Helse Midt-Norge og Helseministeren glatt å hoppe bukk over. Det kan så langt se ut som de nå vil ta mer hensyn til Molde og det medisinske fagmiljøet der enn til Spesialisthelsetjenestelovens klare krav om likeverdige helsetjenester for pasientene.

Fra Moldes side rulles det nå ut en strategi der en prøver å skape legitimitet for at «makta rår». Men vi lever faktisk i et demokrati i dette landet. Derfor må vi noen ganger vise at det er folket som rår. Og nettopp derfor bør styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge være voksne nok til å si stopp. Og folket bør slutte opp om demonstrasjonen i Kristiansund i morgen. Om ikke kan resultatet bli fatalt for både befolkningen på Nordmøre og hele samarbeidsklimaet i Møre og Romsdal i mange år framover. Strøm-Erichsen gjorde nok skade. Det siste vi trenger nå er en helseminister som gjør enda mer skade.

Jeg vil til slutt informere tydelig om at jeg selv i denne prosessen har ytret meg om lokalisering av tomt. Jeg har ment og mener at Molde og Kristiansund nå må få hjelp til å finne et godt kompromiss som tar hensyn til begge byer. Kompromissalternativet Astad ser dessverre inntil videre ut til å være lagt dødt. Dette på grunn av «for dårlig transportkommunikasjon» (en tror altså at kommunikasjonen forbi Astad fra Kristiansund og resten av Nordmøre til Hjelset skal bli bedre), «dårligere rekrutteringsmuligheter» (en mener altså at helsepersonellet i Kristiansund heller vil jobbe på Hjelset som er enda lenger unna Kristiansund enn på Astad), «dårligere lokalisering» (en mener altså at Astad som ligger midt mellom byene er den dårligste lokaliseringen for to byer som har kranglet i over ti år) og en «noe dårligere tomt» (noe Norconsult i sin rapport kalte «marginale forskjeller»). «Fakta» i idefaserapporten må nok absolutt ses som vekting. Her er det helt tydelig noe som er snakket opp og noe som er snakket ned. Det som synes klart er også at idefaserapporten i svært liten grad tar innover seg den betente politiske situasjonen i denne saken - som både kan påvirke og forsure forholdet mellom spesielt Molde og Kristiansund kraftig i mange, mange år framover. Spesielt gjelder dette dersom vi får en klar «vinner» og en klar «taper» i saken. Men kompromisset Astad midt mellom byene er nå altså tilsynelatende valgt bort. Dessverre. Og det før styrebehandlingen. Det var tydeligvis livsviktig for noen å få terminert Astad som alternativ – kanskje noen som ikke vil ha noe kompromissforslag på bordet i styrerommene??

 

 

Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hvordan det i det hele tatt behandles pasienter i Norge og helsevesenet, er vel fordi menneskene på "gulvet" tar ansvar.

Triste prosesser dette her...

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Linker til viktige sakspapirer i saken

Publisert nesten 7 år siden

Her finner du Idefaserapporten for det nye Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR). Det var denne som ble sterkt kritisert av Holte Consulting og førte til Astrid Eidsvik sin avgang. Men samtidig brukes den nå for alt den er verdt av Helse Midt-Norge RHF for å presse gjennom et vedtak i saken

Her finner du den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KSK) fra Holte Consulting. Den kritiserte kraftig Idefaserapporten som i virkeligheten sidestilte Molde og Kristiansund som alternativ (Hva var så kontroversielt med det at Eidsvik måtte gå av mon tro? Da gitt at rapporten ikke er endret etter hennes avgang slik strategisjef Espen Remme i HMR forsikrer at den IKKE er). De støtter samtidig å ikke anbefale Astad, men forklarer rett og slett ikke godt hvorfor. Det kan også være krevende å forstå hvorfor Holte mener det de gjør om en del saker og ting. Denne rapporten er langt fra det beste arbeidet jeg har sett fra et konsulentfirma, det er jeg helt klar på. KSK er betalt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Noe av det viktigste Holte kom fram til er at kostnadsanslaget for det nye sykehuset allerede nå - før sykehuset er bygget - ser ut til å sprekke med over 1,3 milliarder kroner, noe som har store konsekvenser for framtiden i Helse Møre og Romsdal HF. Dette gapet skal nemlig etter hva Helse Midt-Norge RHF nå uttrykker dekkes inn gjennom økt effektivisering, noe som nødvendigvis vil favorisere det nye sykehuset kraftig i forhold til eksempelvis Åse Sjukehus. Dette fordi en ytterligere effektivisering på toppen av alt som er gjennomført må handle om ny teknologi, mer effektive pasientforløp og sentralisering.

Her finner du den økonomiske rapporten fra Ernst & Young som Helse Midt-Norge RHF la fram i all stillhet samme dag som KSK ble lagt fram. Den fastslår at den økonomiske bærekraften for det nye sykehuset vil bli meget meget krevende, "men mulig å gjennomføre". Rapporten er betalt av Helse Midt-Norge RHF.

Her finner du mistillitserklæringen mot Daniel Haga fra legene som skal behandles på styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF kommende uke

Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Har du sendt dette som leserinnlegg

Publisert nesten 7 år siden

og tillegget til Romsdals Budstikke, Tidens Krav og Sunnmørsposten ....... kansje Adressa også.

Meget bra skrevet

Kommentar #4

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Hva er det som haster slik, Høie?

Publisert nesten 7 år siden

HVORFOR HASTER DET SÅNN Å FÅ AVGJORT SYKEHUSSPØRSMÅLET NÅ??

HVORFPR PRESSES DET SLIK PÅ BÅDE FRA TRØNDELAG OG OSLO?

Når en reflekterer over dette spørsmålet, så går tankene relativt raskt langs noen akser uten at en kan påberope seg sannheten:

1. Helse Midt-Norge RHF forsvinner snart. Dette er programfestet i regjeringserklæringen, og det er flertall for det på Stortinget. Trønderne vet at de da vil miste styringen over helsetjenesten i Møre og Romsdal (de kan kanskje få den tlbake gjenom en loop med større regioner der Møre fjernstyres fra Trondheim. Men det ønsker vi ikke at skal skje. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok sist uke et krav om at Møre og Romsdal skal bestå som eget fylke). Taktisk ønsker en kanskje derfor å sørge for å legge det nye sykehuset lengst mulig vekk fra St. Olav i Trondheim. Det vil også føre til større pasientlekkasje fra Nordmøre mot Trøndelag. Vi vet fra det Daniel Haga at det nå jobbes hardt i Helse Midt-Norge RHF med en ny plan for sykehustjenester. Antagelig som en del av arbeidet med Bent Høies helsereform. Hva denne innebærer for Møre og Romsdal vet vi enda ikke. Daniel Haga vil ikke si noe om det. Men er det noe vi har lært av å samarbeide med trønderne i Helse Midt-Norge RHF, så er det at de er minst like selvbevisste og patriotiske som møringene. I det såkalte "trønder-ranet" ble vi fratatt så mye penger som ble kanalisert til St. Olav at det ble et kjempeproblem for Helse Møre og Romsdal HF. Dette har vi ikke glemt.

2. Det vi vet sikkert er også at Bent Høie høsten 2015 skal legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Jeg har lest noen av dokumentene og presentasjonene som nå rulles ut av Høie og hans folk i ulike regionale ledermøter. Og jeg er ikke beroliget over det jeg har sett. Hvordan dette vil berøre Møre og Romsdal vet vi ikke klart. Men det skal satses mer på prehospitale tjenester. En vil ha flest mulig pasienter ut av sykehuset. Dette må ses i sammenheng med eldrebølgen som fosser innover Norge rundt 2020. Denne vil tvinge helsetjenesten til tenke helt nytt. Vi som interesserer oss spesielt for norsk helsetjeneste følger nøye med, ikke minst på hvordan sykehustjenester vil bli organisert. Skal lokalsykehusene bestå som nå eller skal mer sentraliseres? Høies avgjørelse om Molde/Kristiansund er viktig. Det står nemlig en rekke andre lokalsykehus i kø rundt om i landet som fort kan berøres av den samme tenkingen som regjeringen legger opp til i Møre og Romsdal. Vi mistenker kraftig at det legges opp til et sykehus i Molde for hele Møre og Romsdal i framtiden med distiktsmedisinske senter i de tilstøtende byene Ålesund og Kristiansund. Daniel Haga benekter for ordens skyld dette. Men i helsetjenesten gjelder som kjent en plan til den neste kommer.

Begge disse punktene kan ha betydning for hvorfor det kjøres så hardt som det gjør i denne saken.

EGENTLIG ER BEGGE PUNKT KLARE GRUNNER FOR Å UTSETTE AVGJØRENSEN I 6-12 MÅNEDER. DA VET VI MYE MER OM HVORDAN HELSELANDSKAPET I NORGE OG NORSKE SYKEHUS VIL SE UT I FRAMTIDEN.

VI NEKTER Å BLI FØRT BAK LYSET!

Kommentar #5

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Disse avgjør sykehusplassering

Publisert nesten 7 år siden

Her er oversikten over styremedlemmene som skal være med å avgjøre saken

Kommentar #6

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Tidligere PST-sjef Per Sefland tar bladet fra munnen

Publisert nesten 7 år siden

Les intervjet med Sefland her. Han peker på beredskap som en viktig del av beslutningsgrunnlaget og påpeker at politireformen enda ikke er gjennomført.

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Får ikke åpnet det siste vedlegget vedrørende mistillit til Haga.

Er absolutt ingen racer på saksdokumenter for helsevesenet, og er ikke lokalkjent,  men det jeg har lest av det du har lagt ut, beskriver du bra i inlegget ditt.

Hadde vært bra for Helse Midt-Norge om orkanen løyet!

Kommentar #8

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Brev fra leger i Ålesund og Kristiansund

Publisert nesten 7 år siden

Hei.

Beklager at linken jeg la ut i viktige sakspapirer ikke virket.

Av en eller annen grunn virker den ikke når jeg forsøker å legge den ut på nytt heller. Jeg legger derfor i stedet ut link direkte til siden med alle styrepapirene, så kan dere finne brevet selv der.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SIDEN MED STYREPAPIRER. DER FINNER DERE OGSÅ ROS-ANALYSEN, SOM I REALITETEN OMTRENT LIKESTILLER DE TRE ALTERATIVENE

Faktum her så langt er at overlegene i Volda, Ålesund og kristiansund står samlet mot Hagas innblanding i saken. I Molde ønsker ikke legene å kritisere Haga.

Kommentar #9

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Link til min første blogg om saken

Publisert nesten 7 år siden

Her er link til det jeg skrev i oktober...

ØNSKER REGJERINGEN MER SYKEHUSKRIG I MØRE OG ROMSDAL?

Kommentar #10

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Molde-ordfører Torgeir Dahl med oppsiktsvekkende sykehusgaranti i 2011

Publisert nesten 7 år siden

VG skriver søndag at Moldes ordfører Torgeir Dahl alt i 2011 sa at Erna Solberg garanterte for sykehus til Molde dersom Høyre kom i regjeringsposisjon. Det er jo så fall meget oppsiktsvekkende, og det var ukjent for meg inntil i går.

Gårsdagens utvkling i saken var dramatisk.

Kristiansund Høyre sendte varslingssak på sin egen helseminister og over 10.000 nordmøringer stilte på demonstrasjonen i Kristiansund.

Sentrale Høyre-politikere har meldt seg ut av partiet i protest mot behandlingen av saken.

Jeg har nesten aldri opplevd et slikt engasjement. Appellene under demonstrasjonen var meget direkte, men for oss som hørte på var det også sterkt å høre politikere og leger som snakket så tydelig til ministeren om etikk, moral og verdier. "Krifast-generalen" og tidligere Høyre-ordførerer i Kristiansund Knut Engdahl sa rett ut at en nå trenger å "rense tempelet slik Jesus gjorde for 2014 år siden". En av appellholderne leste også fra Helse Midt-Norge sine etske retningslinjer, som sterkt framhever åpenhet, tillit og respekt for det samunnsoppdraget en er satt til å forvalte.

I dag sender TV2 Nyheter direkte fra Molde fra 08:00.

Kommentar #11

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Toppadvokat antyder at det kan komme en rettssak i etterkant dersom vedtaket presses igjennom

Publisert nesten 7 år siden

Les mer om dette her

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sier du det ?

Publisert nesten 7 år siden

"Politisk orkan i Møre og Romsdal ?" Nei det ganske rolig på Sunnmøre.

Møre og Romsdal er et av landets mest sammensatte fylker, spørmålet bør vel heller være om det skal være ett fylke også i fremtiden.

Kommentar #13

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Fra Moldes side rulles det nå ut en strategi der en prøver å skape legitimitet for at «makta rår». Men vi lever faktisk i et demokrati i dette landet. Derfor må vi noen ganger vise at det er folket som rår. Og nettopp derfor bør styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge være voksne nok til å si stopp. Og folket bør slutte opp om demonstrasjonen i Kristiansund i morgen. Om ikke kan resultatet bli fatalt for både befolkningen på Nordmøre og hele samarbeidsklimaet i Møre og Romsdal i mange år framover. Strøm-Erichsen gjorde nok skade. Det siste vi trenger nå er en helseminister som gjør enda mer skade

Ja, og selv om man skulle si - som det har blitt sagt i andre saker av regjeringen etter valget - at `folket``demokratisk har valgt dem inn til å ta `slike eller slike` avgjørelser - så er denne tankegangen en farlig vei å gå. Fordi det vil styrke manipulasjonsmulighetene deres før et valg (propaganda) og også styrke deres muligheter etter valget `å gjøre som dem vil`. Ved hjelp av betaling til manipulerende kommunikasjonsrådgivere og ved å skvise ut folk med hukommelse. Pass på!!!!!

Bra og nyansert innlegg!!!!

Kommentar #14

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Astad bør inn igjen som alternativ

Publisert nesten 7 år siden

Astad-alternativet forsvant brått før saken kommer til styrebehandling. Men uten noen god faglig begrunnelse. Derfor bør dette alternativet tas med som et #kompromissforslag når styrene behandler saken de neste dagene. Astad er alternativet som kan skape best #samarbeid. Det ligger #midtimellom Molde og Kristiansund, og en slik løsning er derfor både #rettferdig og #solidarisk. Den er også spennende og innovativ, fordi den kan bidra til å skape en ny hub mellom Molde og Kristiansund.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere