Jahn Otto Johansen

69

Feilslått integreringspolitikk

Det er viktig at vi snakker åpent og ærlig ut om utfordringer i innvandringspolitikken og ikke bare skyver problemene under teppet.

Publisert: 9. des 2014

Da jeg i sommer skrev på nettet om hvordan store deler av Europa har tatt «Farvel med ‘multikultur’, gjorde jeg det klart at vi selvsagt fortsatt skal ta imot de asylsøkere som faller inn under FNs regler, og at vi burde skamme oss over utsendelsen av barn som er blitt »norske» etter mange års opphold. Det siste er det nå en viss tverrpolitisk enighet om.

Responsen var nesten like enorm som da jeg i vår advarte mot høyreekstremistiske tendenser i et Ukraina der størstedelen av befolkningen og særlig de unge bare ønsket å bli kvitt det korrupte regimet. Vi ser nå hvordan presidenten og andre moderate ukrainske politikere ikke bare presses av separatister med mer eller mindre åpen russisk støtte, men også av utålmodige høyreekstreme.

Reaksjonene viste at det er på det seriøse nettet som Vårt Lands Verdidebatt.no og Dagsavisens Nye Meninger at det foregår en virkelig meningsbrytning, ikke bare utskjelling. Der kommer det frem interessant informasjon fra de mange der ute om har personlig erfaring og kunnskaper.

Det er viktig at slik debatt fortsetter og ikke bare dør ut. For det kommer stadig ny informasjon som viser at integrasjonspolitikken i mange europeiske land har slått helt feil. Dette er informasjon vi bør ta til oss og lære noe av.

De nyere opplysninger og utsagn fra Danmark er klargjørende og skremmende. Der trekker nå både politikere, byråkrater og forskere den slutning at «integrasjonen står i stampe», som Jyllandsposten uttrykte det. 15 år etter at en tankesmie stilte opp syv mål for integrasjonen, er nesten halvparten av innvandrerne fra ikke-vestlige land på offentlig forsørgelse. 42 prosent av de mannlige og 47 prosent av de kvinnelige innvandrere fra ikke-vestlige land i aldersgruppen 30-59 år blir forsørget av det offentlige. For kvinner fra Somalia og Libanon gjelder det åtte av ti, og for mennene derfra syv av ti.

Tidligere riksstatistiker Erik Bonnerup karakteriserer dette som en «overordentlig sjokkerende andel», som viser at integrasjonen har slått helt feil.

Innvandrerbarn og deres etterkommere får stort sett dårligere karakterer i skolen enn danske, og de får heller ikke jobb. Der er det også mest kriminalitet. Unntagelsen er øst-europeere og innvandrere fra Kina, India og Filippinene. De klarer seg bra.

Integrasjonsminister Manu Sareen fra Radikale Venstre, som er i regjering ledet av sosialdemokraten Helle Thorning-Schmidt, mener det danske samfunnet har gjort innvandrerne en bjørnetjeneste ved å la dem ta imot offentlig støtte uten å stille krav til dem:                                                                                               «Det er ikke lenger noen hemmelighet at vi i mange år mer eller mindre pakket inn innvandrerne for mye, så man nesten fratok dem ansvaret for eget liv».

Dette kommer altså fra en radikal politiker, ikke ultrakonservative og innvandrerfiendtlige kretser som tidligere påvirket dansk politikk gjennom regler som var temmelig rigorøse, blant annet at blandede ektepar under en viss alder ikke fikk bo i Danmark..

Det førte til at titusener dro over Øresundsbroen til Sverige der forholdene var mer liberale. Dermed kom de til å belaste det svenske velferdsbudsjettet i en slik grad at de fascistisk-inspirerte Sverige-demokratene kunne få en stor fremgang og kanskje gjør det enda bedre i omvalget i mars. Tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt forsøkte inntil det siste å holde på den liberale masken, men tallene fra Migrasjonsverket sa noe annet. De viste at behøvet for offentlig hjelp bare økte og økte, og det gikk naturligvis ut over nødvendige tiltak for svensker.

Det er dette og andre forhold som Sverigedemokratene har utnyttet i en propaganda som har vært vulgær og rasistisk, men som tross alt har bygget på en del fakta som de andre partier ikke ville snakke om.

Når Sverige-demokratene gjør det så bra i Skåne, skyldes det absolutt ikke at skåninger er mer rasistiske enn andre, men de fikk presset først og registrerte at politikerne i Stockholm ikke ville høre på dem. Jeg har familie i Skåne og kjenner dette området ganske godt. Skåningen er ikke mer rasistiske enn andre skandinaver.

Fra Tyskland strømmer det på med meldinger om at det utvikler seg «parallellsamfunn» der særlig muslimske innvandrere lever i sine gettoer og aldri lærer seg tysk, samtidig som den tyske velferdsstaten sørger for dem. Disse miljøer praktiserer tvangsekteskap og »æresdrap». Ekstremister som safalistene i Köln og Hamburg, Sharia-politiet i Wuppertal og gruppen «Islamistischer Staat» (IS) blir stadig mer aktive og representerer i dag en sikkerhetstrussel samtidig som nynazistene rører på seg.

Min kritikk mot norsk innvandringspolitikk gikk ut på at vi ikke har vært flinke nok til å få innvandrere til å lære seg norsk og komme seg ut i arbeide. Jeg er altså ikke imot innvandring, men den må skje på en fornuftig og realistisk måte. Jeg har inntrykk av at stadig flere også i Arbeiderpartiet og mellompartiene nå innser dette.

Det kommer små drypp, mye av det fortegnet av mediene, men mye er riktig, f.eks. meldingen fra London om den rumenske sigøyneren Ion som kom seg inn i Storbritannia for å drive skraphandel, men tjente så lite at han havnet på velferden. For disse penger kunne han bygge seg et «slott» hjemme i Romania. Han hadde ikke gjort noe galt og takket England for denne raushet. Men det er slikt som stimulerer rasisme og fiendtlighet overfor innvandrere.

Derfor er det viktig at vi snakker åpent og ærlig ut om disse utfordringer og ikke bare skyver problemene under teppet.

 

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

To negasjoner

Publisert nesten 7 år siden

Det burde vel ikke overraske deg at integrasjonen står i stampe. Årsaken til det er knyttet til et begrep som har blitt et fy-ord i vår tid, nemlig sivilisasjon. Det dreier seg ikke bare om sivilisasjoner som er ulike på overfalten, men som har vidt forskjellige verdier og vidt forskjellige menneskesyn og dermed også forskjellig syn på samfunn og menneskets rolle i samfunnet. Vår sivilisasjon er formet av den greske og romerske tradisjonen, skjønt vår tids sekstiåttere og postmodernister gjør sitt beste for å bekjempe den i kultur og skoleverk, den er et produkt av gresk-romersk filosofi, i første rekke bærer den i seg den stoiske tradisjonens idealer om menneskeverdet og menneskehetens brorskap,universalismen, den finner man også så klart i islam, men der ikke i form av brorskapet mellom mennesker, men i ønsket om åndelig hegemoni, som også preger kristendommen, det har ikke vestens sekulære tradisjon, skjønt amerikanerne ønske om å utbre Manifest Destinys idealer til en viss grad har et slikt preg, den vestlige sivilisasjonen bærer i seg naturrettstanken, og dermed idealet om at menneskets frihet er gitt av det guddommelige i naturen, en frihet individet ikke kan avhende eller med makt fratas, en frihet ingen autoritet har rett til å underkjenne. Her ligger også det demokratiske samfunnets grunnlag, og grunnlaget for de rettigheter som kjennetegner et demokratisk samfunn. Den islamske sivilisasjonen bygger på ørkenens og ørkenfolkenes ubarmhjertige, autokratiske og teorktatiske tradisjon, den gjenspieler ørkenfolkenes brutale kamp for å overleve i kamp mot elementene og fiender i en verden preget av lovløshet, og der Gud blir en projisering av stammens autokratiske overhode, den fremhever fremfor friheten i første rekke behovet for å skape fred og orden i en verden i kaos, på sitt vis en paralell til filosofen Thomas Hobbes "Leviathan". Denne tradisjonen preger judaismen, den preget også kristendommen før denne ble raffinert i møtet med den gresk-romeske kultur, og den preger til sist islams tenkning og verdier. Med andre ord, to sivilisasjoner med vesensforskjellige verdier og tradisjoner stå mot hverandre, det å forsøke å forene disse vil være like formålsløst som å prøve å forene ild og vann, en sysntesetilstand lar seg vanskelig skape.

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er altså ikke imot innvandring, men den må skje på en fornuftig og realistisk måte.

Det er et viktig poeng at dette ikke er en kritikk av graden av åpenhet ved grensen. Dette er en kritikk av integreringspolitikken, ikke innvandringspolitikken. Jeg håper at den kommende diskusjonen vil gjenspeile dette.

Integreringspolitikken lider av de samme problemene som alle forebyggende tiltak i landet. Det er enklere å forsvare budsjettposter som løser et konkret problem enn de som kan virke positivt for samfunnet på lang sikt. Eksempelvis er det enklere å støtte mer midler til politiet fremfor mer penger til ungdomsklubber. Det er beklagelig.

Mitt utgangspunkt er at alle mennesker, uansett opphavssted, religion eller utdannelsesnivå kan integreres i det norske samfunnet. Men at det er ulikt per person hvor meget det kreves for å få det til.

Kommentar #3

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tja

Publisert nesten 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det er et viktig poeng at dette ikke er en kritikk av graden av åpenhet ved grensen. Dette er en kritikk av integreringspolitikken, ikke innvandringspolitikken. Jeg håper at den kommende diskusjonen vil gjenspeile dette.

Integreringspolitikken lider av de samme problemene som alle forebyggende tiltak i landet. Det er enklere å forsvare budsjettposter som løser et konkret problem enn de som kan virke positivt for samfunnet på lang sikt. Eksempelvis er det enklere å støtte mer midler til politiet fremfor mer penger til ungdomsklubber. Det er beklagelig.

Nei for all del, la de ikke bli noen innvandringsdebatt. Imidlertid gjenstår det faktum at enkelte kulturer har så motstridende verdier at integrering er umulig, de er ganske enkelt uforenlige. Jeg vil tro at folk fra Latin-Amerika, folk fra Afrika sør for Sahara eller fra Sørøst asia i det store og hele vil finne seg til rette. Verre er det stilt med mange fra Midtøsten og Øst-Asia, det er simplethen snakk om uforenlige ismer, og sivilisasjoner som befinner seg på vidt forskjellige historiske utviklingstrinn.

Kommentar #4

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Verre er det stilt med mange fra Midtøsten og Øst-Asia, det er simplethen snakk om uforenlige ismer, og sivilisasjoner som befinner seg på vidt forskjellige historiske utviklingstrinn.

Jeg er altså uenig i at det er umulig å integrere en muslimsk analfabet fra Somalia. Har vi noe forskning som dokumenterer umuligheten? Men at det er mye arbeid som må til for å lykkes med det, virker logisk. At personer har bakgrunn i kultur som ikke er moderne, betyr ikke at personene trenger å forbli i den kulturen ut livet. Verdiene til mennesker kan forandres og jeg stiller meg også tvilende til påstander om at menneskets grunnleggende verdier er definert av den kulturen de kommer fra.

Men debatten har fått en bra start ved at vi diskuterer integrering. Måtte det fortsette.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En debatt kun bygd på illusjoner

Publisert nesten 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg er altså uenig i at det er umulig å integrere en muslimsk analfabet fra Somalia. Har vi noe forskning som dokumenterer umuligheten? Men at det er mye arbeid som må til for å lykkes med det, virker logisk. At personer har bakgrunn i kultur som ikke er moderne, betyr ikke at personene trenger å forbli i den kulturen ut livet. Verdiene til mennesker kan forandres og jeg stiller meg også tvilende til påstander om at menneskets grunnleggende verdier er definert av den kulturen de kommer fra.

Men debatten har fått en bra start ved at vi diskuterer integrering. Måtte det fortsette

Her spiller det liten rolle om vedkommende er analfabet eller ikke, de verste islamske terrorlederene er for eksempel høyt utdannede personer, det dreier seg om den mentaliteten du sosialiseres til. En somalier som for eksempel kommer som nyfødt adoptivbarn til Norge vil ikke ha noe integreringsproblem, men en somalier som kommer hit som tiåring og allerede er sosialisert til en kultur vil ha meget store problemer. Jeg hevder at sosialisering eller integrering av muslimer er umulig, da må de i så fall forkaste sin tro og dens verdier da disse står i strid med våre. Med andre ord integreingsdebatten bygger på illusjoner, som eventyret om "keiserens nye klær", men alle vet til sist at keiseren faktisk ikke hadde klær på.

Kommentar #6

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Jeg hevder at sosialisering eller integrering av muslimer er umulig, da må de i så fall forkaste sin tro og dens verdier da disse står i strid med våre.

Formodentlig mener du en fundamentalistisk undergruppe av muslimer. Jeg tror for eksempel ikke at årets fredsprisvinnere, både muslimen og hinduen, er umulig å integrere i det norske samfunn. Men det er klart at mennesker som ikke selv ønsker å integreres vil det være vanskelig å integrere.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ingen undergruppe

Publisert nesten 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Formodentlig mener du en fundamentalistisk undergruppe av muslimer. Jeg tror for eksempel ikke at årets fredsprisvinnere, både muslimen og hinduen, er umulig å integrere i det norske samfunn. Men det er klart at mennesker som ikke selv ønsker å integreres vil det være vanskelig å integrere.

Tja, menn får jo ikke ta Malala i hånden, det sier vel sitt ! De eneste muslimer som lar seg inkludere i vestlige samfunn er de som er lik majoriteten av vestens innbyggere, altså sekulære mennesker. For all del, jeg hadde vært like skeptisk til import av kristne fundamentalister. Egentlig en gammel problemstilling, den engelske kongen valgte i sin til å deportere sine religiøse fundamentalister, "The Puritans" and "The Pilgrims" han sendte dem til den nye verden, jeg vil ikke kritisere den for lengst avdøde monarken.

Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hovedutfordringen

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det viktig at vi snakker åpent og ærlig ut om disse utfordringer og ikke bare skyver problemene under teppet.

er vel implementeringen av islam iblandt oss ... eller er det ikke det som foregår ??... her et tilbakeblikk på en situasjon hos Søta Bror 

https://www.youtube.com/watch?v=g0sRmpvdIIk

Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Segregeringen blir tydeligere og tydeligere

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig at vi snakker åpent og ærlig ut om utfordringer i innvandringspolitikken og ikke bare skyver problemene under teppet.

Ja vi skal snakke åpent, men dette har alle dem som ikke trodde på en integrasjon av islam i Norge advart mot, alltid. For å si det slik, noen er svært treg med å erkjenne at det ikke lar seg gjøre å integrere islam blant oss nordmenn.

Det sier også Koranen. En skal ikke ta til venner vantroende. Det er gjengitt flere plasser i Koranen.

For muslimer er Koranen hellig og følgelig blir integrering en umulighet.

Vi er dessverre blitt tytt ørene fulle av: "Det vil nok gå seg til..........."

Nei, det går seg ikke til. Segregeringen blir tydeligere og tydeligere dessverre. Og det stopper ikke heller.

Kommentar #10

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For muslimer er Koranen hellig og følgelig blir integrering en umulighet.

Og da ser vi selvsagt bort fra de tusener av integrerte muslimer i Norge og de hundretusener verden over. Hva mener dere med integrering egentlig når dere ser Islam som et hinder for dette?

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Multikulturalisme er "bånn i bøtta"

Publisert nesten 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Og da ser vi selvsagt bort fra de tusener av integrerte muslimer i Norge og de hundretusener verden over

Svært mange muslimer er dessverre ikke blitt integrert her i Norge. Hvor du har det fra at de er integrert kan du gjerne belyse. Faktum er at svært mange ikke kan lese eller skrive når de forlater skolen. Da er de følgelig ikke integrert. Da er de analfabeter.

Uttale fra en som har bodd i Groruddalen:

Solen er i ferd med å gå ned over Groruddalen. Barn blir mobbet for det som tidligere har vært ansett som normal norsk oppførsel. Jeg kan ikke la barna mine vokse opp i et slikt miljø, sier Patrick Åserud.

Problemet med multikultur er at når folk kommer til nye steder/land finner de andre likesinnede med de samme kulturer og språk.

Vi får med andre ord kulturkonsentrasjoner som ikke er ønskelig. Dette kan vi se på visse plasser i Oslo øst. Patrick Åserud og 20 000 med han har ikke klart denne multikulturelle samfunnsformen. http://www.osloby.no/nyheter/-Det-er-vanskelig--a-vare-etnisk-norsk-her-5114671.html Her ser vi at de skaper sine egne lover med forbud mot å spise salami. Blondinehets er også nevnt.

Det multikulturelle samfunn omformes til multikulturalisme når de blir mange nok. Det har vi sett tydelig. Da blir det segregering.

Kommentar #12

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Bibelen er på din side

Publisert nesten 7 år siden

Israels Gud har jo skapt jødene og Israel som folkeslag og nasjon - slik vi også har øvrige nasjoner og folk. Apostelgjerningene i Bibelen skriver om Folkeslag skal ha egne land med grenseskjell mellom landene. Tydeligere kan det jo ikke sies.

Ellers tror jeg at vi nå er i de tider som kalles trengsels-tider som står omtalt i Bibelen og som skriver at de aldri før i tiden har vært eller kommer til å bli en så stor trengsel som i denne trengselstiden. Jødene i Israel skal særlig merke dette, men andre land skal også merke trengselen. Det står om Fikentreet som er henvist på Israel og "alle de andre trærne" som er henvist på de andre nasjonene. OG hadde ikke disse trengselstider blitt forkortet ved Israels Guds inngripen - ville intet menneske bli frelst, står det.

Ja, JEG tror på Bibelens ord fremfor menneskers ymse tanker og meninger om livet på jorden og det evige liv. Jeg tror at nøkkelen til himmelen er via Jesus Kristus, slik at vi ikke skal gå fortapt. 

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Bibelen skriver om Folkeslag skal ha egne land med grenseskjell mellom landene. Tydeligere kan det jo ikke sies.

Ikke spesielt dummere heller... Tenk hvor mye lidelse og død disse kunstige strekene på kartene har stått for oppover... Når skal det gå opp for oss at vi kun har EN planet å bo på ALLE sammen egentlig? Og at vi ikke kan peke på disse kunstige strekene på et papir når vi har gått tomme for ressurser, det vil ikke redde oss på noen måte, like lite som innbilte fantasi guder vil redde noen fordi det står at grenser er en fin ting i den eller den boka...

Dessverre er vi mennesker enda så naive at vi holder på som om det ikke var noen morgendag...

Kommentar #14

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

One World Order

Publisert nesten 7 år siden

Debatter om dette temaet har en tendens til å diskutere symptomer istedet for årsaker. Og topper seg i meningsløshet med sånne setninger av Hans Petter Skoug om "kunstige strekene på kartet."(13).

   Årsaken til den elendighet vi nå opplever og vil oppleve med den amerikansk-russiske krigen,er at elitene i England og USA holdt rundebordskonferanser på 1920-årene hvor de begynte å diskutere hvordan de skulle frambringe en verden fullstendig kontrollert av Anglo-Amerika. One World Order hvor de satte grensene. Over den ganske verden.

  Hvis noen tror at dette er konspirasjonsteorier må de skaffe seg boka "The Open Conspiracy",H.G.Wells on World Revolution.

  Om man glemmer at boka utkom i 1928 og leser den idag,er det som å lese vilket som helst aktuelt globaliseringsdokument fra EU,FN eller Verdensbanken.

  Allerede på 1970-tallet framla FN globaliseringsdokumenter på løpende bånd,det samme gjorde EU om prosjektet om sammensmelting av EU og Arabia: til EURABIA. Les Bat Yeor.

  Alle krigene vi  har sett fra Afghanistan 1979,Tsjetsjenia,Balkan,Irak,Libya og Syria...handler om det Euroamerikanske Imperiet vil fjerne alle uønskete nasjoner og alle for DEM "kunstige strekene på kartet".

  Den nye fasen i dette globale krigsprosjektet er at den EuroAmerikanske alliansen slår sprekker ved at Tyskland ønsker seg egen imperialistisk grensesetting og er alvolig på kollisjonskurs med USA.

 Det betyr at globaliseringskonfliktene i Europa ikke bare vil innskrenke seg til "innvandringsproblemer" med kollisjonskurs mellom fiendtlige kulturer, men også mellom de så Nobel-fredelige EU-statene som vandrer i ulike retninger.

 Dess større trykk USA legger på sine vasallstater i Europa,dess større blir motreaksjonene for mange land har verken økonomi til å sanksjonere Russland eller delta i krig mot Russland.

  Så Hans Petter Haug skal snart få oppleve at blodet flyter for de kunstige strekene på kartet.

Norge er USAs ledende vassall-stat og glødende globalist,både Høire og AP. Regjeringen Solberg stiller så godt som hele den norske hæren til disposisjon for neste USA/NATO globaliseringskrig mot Russland.

 Hvem skal da forsvare Norges kunstige streker på kartet?

Kommentar #15

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Norskfødte innvandrerbarn svakere karakterer og lengre studiepoengprogresjon

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig at vi snakker åpent og ærlig ut om utfordringer i innvandringspolitikken og ikke bare skyver problemene under teppet.

Jeg stiller meg tvilende til at man alltid bør holde skjult opplysninger som kan virke stigmatiserende for grupper av mennesker. Personlig mener jeg det på sikt vil virke skadelig for de grupper av mennesker man forsøker å skåne for mulig stigmatisering fordi sannhenten vil alltid innhente en. 

Jeg skal nå gi eksempel på et uholdbart resonnement og manglende åpenhet om de faktiske forholdene.

Tidligere statsråd (H) og nå leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, sa på Dagsnytt 18 (NRK 17.11.14 kl 18.12) at man for det første må bli flinkere til å skille mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger. Dette er riktig, men man bør gå ett skritt videre og skille mellom ulike stater innvandrerne kommer fra. Dette er da også SSB er flinke til i de tilfellene det finnes tilstrekkelig statistisk materiale.

Men så fortsetter hun:  «Og det andre vi må være flinkere til å skille mellom. Det er nyankomne innvandrere og deres etterkommere. Bare for å ta ett eksempel.  Barn av innvandrere, altså norskfødte av innvandrere i Norge. De har en deltakelse, både gutter og jenter, kvinner og menn, har en deltakelse i høyere utdanning som er mye høyere enn befolkningen generelt. Så [derfor] jeg mener at det går ganske bra» [uthevet av meg].

Dette er en logisk feilslutning fordi hun underforstår i premisset, «deltakelse i høyere utdanning …», som altså legger grunnlaget for konklusjonen, at «det går ganske bra», et høyst diskutabelt premiss om at andregenerasjonsinnvandrerne lykkes like godt i studiene samt at de finner relevant arbeid i samme grad som etniske nordmenn. I tillegg underforstås at alle de som ikke tar høyere utdanning utdanner seg på lik linje med nordmenn flest. På denne måten avgrenser hun på en feilaktig måte integrasjonsproblemene til førstegenerasjonsinnvandrerne.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) ytret seg på lignende måte da han i Aktuelt (NRK 17.11.14 kl 20.32) sa at «innvandringa er jo en ressurs for Norge. Det som begynte med at det var taxisjåfører, de var trikkesjåfører osv. Det har forandret seg. Når det gikk på min generasjon, kan du se på for eksempel medisin, på jus, eller ihvertfall på medisin er det 20-30 % av de som tar utdannelse er jo ikke av innvandrerbakgrunn og bidrar som bare det».

Hvorfor det er en ressurs for Norge at andregenerasjons studenter velger medisin, odontologi og farmasi mer enn tre ganger så ofte som nordmenn ellers, men i liten grad lærerutdanning og håndverksyrker, stiller jeg meg spørsmålstegn ved, jf Befolkningens utdanningsnivå (SSB rapporter 24/2013) side 24. Vel 2/3 av norskfødte av innvandrerforeldre går på studieforberedende utdanningsprogram, mens bare 1/3 går på yrkesfaglige linjer ved videregående skoler. For etnisk norske og førstegenerasjons innvandrere fordeler dette seg med ca 50 % på hver, jf Innvandring og innvandrere (SSB 2010) side 53. Kun 30 % av norskfødte innvandrere tar videregående utdannelse, mens hele 41 % i befolkningen ellers har gjennomført denne. Og av de som gjennomfører 3-årig almennutdanning, er det bare 43 % av de norskfødte innvandrermennene som gjennomfører videregående på normaltid, mens prosentsatsen for norske menn ligger på 50. Norskfødte innvandrerkvinner har samme studieprogresjon (66%) som norske kvinner for øvrig (65%), jf Barn unge og voksne i grunnopplæringen (Udir 2013) side 22. Men andregenerasjons innvandrere oppnår betydelig svakere eksamenskarakterer i basisfagene ved videregående skole enn befolkningen for øvrig: Norsk skriftlig 2,7 mot etnisk norske 3,1, engelsk 3,4 mot 3,7 og matematikk P1 1,7 mot 2,5 for norske elever, jf op.cit side 20. På grunnskolenivå finner man også forskjeller i hovedkarakteren, hvor stater fra store Midtøsten kommer dårlig ut og stater fra vestlige land bedre ut.  Av de ikke-vestlige er det er verdt å merke seg at norskfødte med indiske, vietnamesiske og kinesiske foreldre gjør det bedre enn norske elever forøvrig, jf Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grunnskolen (SSB rap 65/2013) side 39 vedlegg A-9.

Andelen norskfødte studenter med innvandrerforeldre i alderen19-34 år under høyere utdanning var i 2013 30,1 %, mens den for nordmenn forøvrig var 21,9 %, jf Studenter ved universiteter og høgskoler (SSB 2009-2013). For aldersgruppen 19-24 år var tallene henholdsvis 40,6 % og 35,9 %. Av tallene for 19-24 år var det 13 % flere norskfødte innvandrere som studerte enn nordmenn forøvrig, mens for hele aldersgruppen 19-34 år, øker forskjellen til 37 %. Dette tyder på at studieprogresjonen til andregenerasjonsstudentene er dårligere og karakterene for svake eller at de vingler i studiene. Norskfødte av innvandrere ved høyskoler og universiteter som i 2012/13 fikk henholdsvis null og minst 60 studiepoeng var 16,4 % og 35,1 %, mens den for studentene for øvrig var 13,7 % og 37 % jf Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler (SSB 2012/13). De norskefødte innvandrerstudentene bruker lengre tid på studiene, men man kan ikke av den grunn trekke den slutning at da vil også hovedkarakteren for studiet være bedre enn for norske studenter for øvrig, snarere tvert imot.

I NOU 2011:14 side 84 står det: «Sjansen for å være i arbeid, blant dem som har høyere utdanning, er langt større blant unge fra majoritetsbefolkningen enn blant unge med innvandrerbakgrunn. Ledigheten er likevel lavere blant barn av innvandrere enn blant innvandrerne selv. Både innvandrere og deres barn tjener dårlig tidlig i karrieren, men det er særlig innvandrerne som blir hengende etter i lønnsutviklingen utover i karrieren».

Og på side 139 står det: «Overgang fra utdanning til arbeid tar lengre tid for innvandrere med en mastergrad sammenliknet med den øvrige befolkningen. Norskfødte med innvandrerforeldre med en høyskolegrad har også en lavere overgang fra utdanning til arbeid sammenliknet med resten av befolkningen. Et nærliggende spørsmål i forbindelse med funnene presentert over er hvorvidt innvandrere møter andre krav og hindre i arbeidslivet sammenliknet med resten av befolkningen. Det er grunn til å studere disse problemstillingene nærmere».

Det er helt klart positivt for integreringen at norskfødte av innvandrerforeldre tar høyere utdanning. Derimot har jeg problemer med å se hvorfor andregenerasjonsinnvandrere vil lykkes bedre i høystatus-jobber som lege, tannlege, farmasøyt, akademiker i byråkatiet, forsker eller advokat, framfor som rørlegger, elektriker, mekaniker eller lærer. Spørsmålet er om valg av utdanning og yrke heller tjener foreldrenes og familiens behov for anseelse snarere enn at den er tilpasset elevens/studentens ønsker, ambisjoner og anlegg.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere