Hans Olav Brendberg

63

Tankesmie i sentrum?

Regjeringas forslag til statsbudsjett er eit glimrande døme på slett politisk arbeid. Dette er bra for Noreg, og har allereide ført til eit synleg brot mellom KrF og regjeringa. Ein ting er så opplagt ideologisk blinde framlegg som kombinasjonen av å foreslå fjerning av formuesskatt i same budsjett som ein fjernar barnetillegg for uføre. Men når ein i tillegg råkar KrF med slike ting som kutt i stipend for internatbuarar (som råkar folkehøgskular), kutt i pressestøtte (som råkar Vårt Land og Dagen) og ei heil rad med liknande smådrops som knapt kan kallast noko anna enn direkte fiendtlege mot KrF byrjar mønsteret i norsk politikk å forandra seg. Og plutseleg er regjeringa ute på gyngande grunn.

Publisert: 9. nov 2014

Laurdagens Vårt Land inneheld forvitneleg lesnad, der den tyngste bjøllesauen – Helge Simonnes sjølv – vidarefører ein vendetta mot Kristin Clemet der han forsvarar og underbygg påstanden om at tankesmia Civitas kraftige engasjement mot formuesskatten kanskje også heng saman med kven som finansierer tankeproduksjonen.Og som han seier: «Blir budsjettfølelsene i Høyre så sterke fordi det skapes usikkerhet hos finansieringskildene?»

 

I tillegg til denne opne, giftige og fornøyelege vendettaen mellom Kristin Clemet og Helge Simonnes handlar hovudoppslaget i nyhendedelen om sinnet i KrFs landsstyre mot budsjettet.Alt prat om regjeringssamarbeid med dei blåblå er lagt daudt, og i staden blir det slept opp prøveballongar om å la «regjeringa fella seg sjølv». Den konservative, tidlegare misjonsgeneralen Karl Johan Halleråker i Hordaland ønskte i utgangspunktet å stå utanfor regjeringa, og meinte det heldt med ein samarbeidsavtale. Dette standpunktet meiner han no er styrka: «I regjering vil KrF bare bli en pyntegjenstand i kupeen. Vi vil mangle utsikten over skinnegangen». Også frå bibelbeltet – Rogaland og Vest-Agder – blir det meldt om stemningsskifte. Folk som tidlegare var positive til regjeringssamarbeid med dei blåblå meiner no partiet valde rett ved å bli ståande utanfor.

 

I praksis tyder alt dette at sentrum i norsk politikk er i ferd med å gjenoppstå. Eit av hovudformåla til Kristin Clemets «Civita» har heile tida vore å hindra eit sterkt og sjølvmedvite sentrum. Verkemidla har mellom anna vore nettverksbyggjing og nokså openlys smisking andsynes den unge kaderen i KrF. Men det elendige handverket til regjeringa kan brått syta for at nettverksbyggjinga her byrjar rakna. Det vil vera bra for Noreg, og bra for KrF.

 

Det finst framleis ein lagnadsfellesskap mellom KrF og sitjande regjering. Men denne fellesskapen heng no i nokre få trådar. Det er viktig at KrF er medviten om at vegen ut av alliansar ser annleis ut enn vegen inn i alliansar. På veg inn i alliansar kan ein kassera inn vinsten på hjartesaker som partiet er åleine om å profilera: Reservasjonsadgang, KRLE-faget og liknande. Men dette er av di ein skal selja alliansen innetter i sine eigne miljø. Eit brot er noko ein skal selja til veljarane utanfor partiet. Då er det særs viktig at ein bryt med ei regjering på ei sak der partiet blir talsmann for store veljargrupper andsynes eitt eller begge av dei store partia. Slik sett var Bondevik sin avgang på gasskraftsaka eksemplarisk. Det gav legitimitet, og sette opp brikkane for vidare spel. Stoltenbergregjeringa si lange, kostbare og mislukka satsing på «månelanding» på Mongstad handla mellom anna om eit forsøk på svara på Bondevik sitt eksemplariske politiske handverk i denne saka. Om KrF skal fella dei blåblå, må handverket vera av same kvalitet som Bondeviks første avgang.

 

Tenketanken Agenda  – ved Marte Gerhardsen – freistar utnytta turbulensen til å invitera til samarbeid mellom sosialdemokrati og kristendemokrati. Det er ein invitasjon som folk i KrF gjer klokt i å lesa, men som ikkje bør få noko tydeleg svar. For det KrF treng er ikkje først og fremst friarar, men eit sterkare feste for å få gjennomslag for eigen politikk. Uansett om KrF ser fram til politiske ekteskap den eine eller andre vegen, bør dei syta for at ein del medgift inngår i ein allianse. Det burde vera ein opplagt lærdom etter dei blåblå sitt framlegg til statsbudsjett denne hausten. At tankesmiene Agenda og Civita har sopass aktive roller i desse intrigane gjer det i tillegg ekstra synleg at det ikkje finst noko tilsvarande tankesmie i det politiske sentrum. Politikk er ofte ein kamp om å setja dagsorden. Burde ikkje dei to største partia i sentrum og dei miljøa som står bak desse sjøsetja ein konkurrent til Clemets Civita og Gerhardsens Agenda? Eit sterkare samarbeid mellom Senterpartiet og KrF er eit naturleg svar på regjeringas provokasjonar. Og om arbeider byrjar no, kan kanskje sentrum setja dagsordenen for stortingsvalet om tre år?

Kommentar #1

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Engasjert befolkning, ikke betalte smier.

Publisert nesten 7 år siden

Hans Olav Brendberg skriver, etter min mening, i et meget godt formulert innlegg følgende:

At tankesmiene Agenda og Civita har sopass aktive roller i desse intrigane gjer det i tillegg ekstra synleg at det ikkje finst noko tilsvarande tankesmie i det politiske sentrum

Men jeg mener at betalte tenkere er en uting, det er udemkratisk og passiviserende for den politiske debatten. Det er en form for politisk meningslobbyisme, hvor kapitalgrupper kan betale skriveføre til å fremme egne interesser, slik det antydes at Civita nå driver på for fjerning av formueskatten.

Svaret på dette er ikke nye betalte skrivestuer, nå for sentrumtenkning, men å engasjere befolkningen til å delta i en demokratisk debatt. Uten en engasjert og kritisk befolkning vil kapitalkreftene som har best råd til betalt "tenking"og betalte smier og stuer, kunne dominere både tema og initiativ i samfunnsdiskusjonen. Politisk "lobbyisme" er udemokratisk og tjener bare pengemakten.

Kommentar #2

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Korrekt Lindtner

Publisert nesten 7 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Svaret på dette er ikke nye betalte skrivestuer, nå for sentrumtenkning, men å engasjere befolkningen til å delta i en demokratisk debatt. Uten en engasjert og kritisk befolkning vil kapitalkreftene som har best råd til betalt "tenking"og betalte smier og stuer, kunne dominere både tema og initiativ i samfunnsdiskusjonen. Politisk "lobbyisme" er udemokratisk og tjener bare pengemakten.

Nei til "tenketanker", ja til en befolkning som tenker selv.

Det er svaret på propagandamaskinene Civita og Agenda. Eller er det noen som tror slike politiske agitatorer har tenkt så mye mer bare fordi de kaller seg "tenketank"? Snarere er det vel slik at det heter "tenketank", nettopp fordi man bare forholder seg til en eneste tanke, og skyr all kritikk som pesten?

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ein medisin med biverknad

Publisert nesten 7 år siden

Eg er ikkje usamd i at tankesmier er ein uting i det demokratiske ordskiftet. Men dei er der, og det er ein grunn til at det blir brukt mykje pengar på slikt. Om sentrum kunne funne ein ny modell for å gje kraft til sin eigen dagsorden kunne det hatt stor verdi - ei "tankesmie" som først og fremst dreidde seg om å engasjera grasrotrørsler. Elles synest eg Simonnes sin metode - å snakka om kva som ligg bak engasjementet til Civita - er heilt på sin plass.

Kommentar #4

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Same old, same old...

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Eg er ikkje usamd i at tankesmier er ein uting i det demokratiske ordskiftet. Men dei er der, og det er ein grunn til at det blir brukt mykje pengar på slikt. Om sentrum kunne funne ein ny modell for å gje kraft til sin eigen dagsorden kunne det hatt stor verdi - ei "tankesmie" som først og fremst dreidde seg om å engasjera grasrotrørsler. Elles synest eg Simonnes sin metode - å snakka om kva som ligg bak engasjementet til Civita - er heilt på sin plass.

Tenketanker er det samme som betalte PR-hus og kjøpte media, der jobber politikkens hardtarbeidende agitatorer, og dermed også sannhetens forrædere. Det er den politiske og corporatistiske elitens forråtnede tanker vi serveres, krydret med falsk patos og ferdig tygd. Men vi behøver ikke svelge om vi kan tenke selv...

Kommentar #5

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Tenketanker og andre tulletanker...

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Om sentrum kunne funne ein ny modell for å gje kraft til sin eigen dagsorden kunne det hatt stor verdi - ei "tankesmie" som først og fremst dreidde seg om å engasjera grasrotrørsler

Man overlater ikke til noe politisk maktsentrum å danne "grasrotrørsler", det overlater man helt og holdent til folket. Om man virkelig vil noe med demokratiet utover det å degenereres til et representativt demokrati av elitistiske kameraderi-klikker, så overlater man både oppgaven og alle midlene til Fritt Ord, slik at det sanne demokratiet - diktatur populus - får en sjanse til å være både direkte og altoverskyggende.

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Stalin og oss

Publisert nesten 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Man overlater ikke til noe politisk maktsentrum å danne "grasrotrørsler", det overlater man helt og holdent til folket.

De kaller seg sosialdemokrater, demokrater, osv., men saken er at denne type tenkning er i rak linje med, for eksempel, Stalins begrep om "sosial ingeniørkunst." Man ser på mennesker som "kveg"; makten fremtrer som "hyrden", og førerprinsippet er intakt. 

Det er utrolig at denne typen grov makt, og en type makt som ikke kan beskrives som annet en direkte anti-demokratisk, fortsatt kan appellere til såpass mange!

Kommentar #7

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Stalin foredlet

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
De kaller seg sosialdemokrater, demokrater, osv., men saken er at denne type tenkning er i rak linje med, for eksempel, Stalins begrep om

God sammenligning Robin.

Det demokratiet vi har i dag er langt på vei en foredling av Stalinismen, og der Stalin en gang sa at det ikke var stemmene som telte, men hvem som telte stemmene, så sier man i dagens staliniserte versjon av demokratiet at det er ikke kandidatene vi velger som teller, men hvem som velger kandidatene. Heri spiller betalte PR-hus og kjøpte medier en avgjørende rolle for hvem vi ser som landsfadere eller politiske karikaturer.

Kommentar #8

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Oversettelsesverksted. Web.

Publisert nesten 7 år siden

Brendberg har jo brukt mye av livet sitt til å skrive om politisk zionisme som han udiskutabelt har mye kunnskaper om. Nå er det både regioner og stater som rystes i sammenføyningene av krisa i denne politiske kulturen. Brendberg er vel en av de første som vil forstå at dette seriøs verdenspolitikk med farlige implikasjoner.

  Derfor fortoner det seg litt merkelig for meg at Brendberg graver seg ned i nærmest norsk lokal og kommunepolitikk i sine siste innlegg akkurat som om dette er ultraviktige saker nå.

  Jeg slutter meg til de kommentarene som har kommet fra Lindtner,Garder,Haug, men jeg har også en plan som ikke er tenke-tanken til Brendberg, men dette:

  Vi skulle hatt en webside drevet av en anseelig gruppe ildsjeler som oversatte ekstremviktige artikler fra fransk,tysk,engelsk,russisk til riksmål eller nynorsk. På engelsk finnes det allerede en web side som gjør akkurat det jeg sikter til,bare med den forskjell at alt blir enklere på engelsk. Glupe hoder her på verdidebatt bør også kunne forstå at selv folk som kan engelsk, syns det er tungt å lese politiske analyser på engelsk.

 Hver eneste dag leser jeg en eller to artikler som jeg mener absolutt burde ha vært oversatt til norsk. I disse krigstider er det helt ubegripelig at  Putins siste store tale om verdenssituasjonen er fullstendig ignorert av den samlede norske presse. Robert Redeckers tale i det danske Trykkefrihet-selskapet er også høykvalitet og viktig. Uri Avernys siste også. f.eks

  Det går kanskje an å lære noe av dette ved å titte på bloggen THE UNZ REVIEW

  http://www.unz.com/

 

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Enig

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Brendberg har jo brukt mye av livet sitt til å skrive om politisk zionisme som han udiskutabelt har mye kunnskaper om. Nå er det både regioner og stater som rystes i sammenføyningene av krisa i denne politiske kulturen. Brendberg er vel en av de første som vil forstå at dette seriøs verdenspolitikk med farlige implikasjoner.

Derfor fortoner det seg litt merkelig for meg at Brendberg graver seg ned i nærmest norsk lokal og kommunepolitikk i sine siste innlegg akkurat som om dette er ultraviktige saker nå.

Jeg slutter meg til de kommentarene som har kommet fra Lindtner,Garder,Haug, men jeg har også en plan som ikke er tenke-tanken til Brendberg, men dette:

Vi skulle hatt en webside drevet av en anseelig gruppe ildsjeler som oversatte ekstremviktige artikler fra fransk,tysk,engelsk,russisk til riksmål eller nynorsk. På engelsk finnes det allerede en web side som gjør akkurat det jeg sikter til,bare med den forskjell at alt blir enklere på engelsk. Glupe hoder her på verdidebatt bør også kunne forstå at selv folk som kan engelsk, syns det er tungt å lese politiske analyser på engelsk.

Hver eneste dag leser jeg en eller to artikler som jeg mener absolutt burde ha vært oversatt til norsk. I disse krigstider er det helt ubegripelig at Putins siste store tale om verdenssituasjonen er fullstendig ignorert av den samlede norske presse. Robert Redeckers tale i det danske Trykkefrihet-selskapet er også høykvalitet og viktig. Uri Avernys siste også. f.eks

En kritisk webside som også kunne være en korreksjon til den neo-liberalistiske propagandaen Rustad spyr ut på Document.no ? Den siden har jo utviklet seg til et talerør for den blå-blå regjeringen. Nei jeg er enig, man trenger et objektivt kritisk nettsted, så tanken støttes, men så trenger man også noen med den tekniske innsikten som skal til for å opprette en slik web. Men husk gjør vi det Jan kommer " gamle kamerater til å gå på oss med både hammer og sag".

Kommentar #10

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Webside? Gjerne

Publisert nesten 7 år siden

Jan Hårstad er misnøgd med at eg skriv om det han meiner er nærmast lokale spørsmål. Eg har skrive ein lengre kommentar til Erik Lunde si bok om kristedemokrati, og ein kommentar om det tydelege brotet mellom KrF og dei blåblå. For min del er eg godt nøgd med at vi får eit ideologisk tydelegare kristendemokrati i dei tidene vi går inn i. Den russiske, politiske filosofen Alexander Dugin, som i vest blir baktalt, men ikkje lese, har lansert det han kallar «den fjerde politiske teorien». Den som tek seg tid til å lesa denne boka, vil sjå at Dugin grunngjev kvifor den tenkjinga som har lege til grunn for dei politiske systema i vår del av verda i stor grad har gått ut på dato. Boka er skrive for nokre år sidan, men varslar også det brotet mellom Russland og Vesten som har vorte synleg siste år.

 

Det er svært langt frå at den norske eliten har noko forståing av dei turbulente tidene vi er inne i. Noko småstatsmedvit eller småstatspolitikk har vi heller ikkje. Eitt og anna lyst hovud, som Asle Toje, kan glimta til av og til. Men elles er mangelen på sjølvstendig tenkjing heilt påfallande. I denne stoda synest eg det er positivt når eg ser teikn eit meir ideologisk sjølvmedvitent KrF. I den store samanhengen er sjølvsagt dette småtteri. Men eit steg i rett retning skal rosast lell.

 

For i dei tidene vi er på veg inn i kjem religion til å få ei svært viktig rolle i politikken, og trua på eit liberalt regime der religion nærast er ei privatsak av same slag som kva farge du har på underbuksa står for fall. Framveksten av ei ny, ortodoks kristen statsreligion i Russland er berre ei side av dette. I slike tider er det bra at det blir tenkt grunnleggjande og prinsippielt om tilhøvet mellom staten og kristendomen, slik Erik Lunde gjer det i si bok.

 

Ei side som omsette viktige tekstar og talar til norsk ville naturlegvis vore kjærkomen. Hårstad nemner Putin sin tale i Sochi, kan henda den viktigaste politiske talen i vår generasjon. Ein kunne nemna Victor Orban sin særs viktige, og omstridde, tale sist sommar. Med internett er vi ikkje lenger avhengig av norske eller for den den vestlege journalistar for å kunnskap. Eg har sjølv på andre debattfora freista få folk til å lesa alternative nyhendekjelder som «Vineyard of the Saker», «Russia Innsider», «Lew.Rockwell.com», «American Conservative», «Counterpunch», og i tillegg kunnskapsrike kommentatorar utan tilgang til hovudstraumsmedia – slike som Stephen Sniegoski og Jonathan Cook. Ei side for omsetjing av slike ting ville utan tvil vore nyttig i dagens situasjon.

Kommentar #11

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Web og sånn Hårstad:)

Publisert nesten 7 år siden

Hårstad er vel klar over at man kan oversette hele websider via Bing eller GoogleTranslate? Riktignok blir lesningen ofte en nesten like stor utfordring på denne måten, men helt uforståelig er det jo ikke.

Et annet punkt er enkeltes ønske om en ny "venstreside" i politikken, men er det ikke litt gammelmodig å tro at ubalanse i politiske akser er problemet? Er ikke problemet her først og fremst knyttet til aksen ærlige/uærlige politikere, mediemenn eller kvinner, enten en faller ned til høyre eller til venstre?

Kommentar #12

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Old School journalister

Publisert nesten 7 år siden

Jeg vil i tillegg anbefale å lese "Old School" journalister som Seymor Hersh, Paul Craig Roberts og Sharyl Attkisson. Det balanserer raskt og brutalt det bildet vi serveres i propagandapressen. Andre nettsider kan være "Judicialwatch.org", "Informationclearinghouse.info" og "Globalresearch.ca" m. fl.

Kommentar #13

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

"Kristendemokrati"?

Publisert nesten 7 år siden

  Nå er der flere enn meg her på verdidebatt som i årevis har påpekt at det foregår kristne holocaust i en rekke islamske regioner i verden,uten at det har fått synderlig nedslagskraft i norsk kristent demokrati. Jeg fikk tilsendt 500 kroner fra en person som skrev og takket meg for innlegg og mente AP hadde klart å kjøpe opp eliten i kirken til sine politiske formål: dvs interfaith multikultur globalisme. Og andre har luftet samme type tanker åpent her på verdidebatt.

  Det var disse nitriste erfaringene som frambrakte et spørsmål,Brendberg, men når du nå forklarer dette mer omfattende er det til å forstå, om enn  jeg tror du er veldig optimistisk. Høgetveit skrev her på verdidebatt 28 oktober: "derfor tror jeg ikke det finnes kultur-kristendom (av noe omfang) i Norge idag(...)statsmaktens religiøse alibi og ikke noe mer."

  Til Garder: jeg har for lengst sluttet med å bruke begrepene "venstreside" og "høyreside". Det er mange år siden jeg sluttet å la meg lure av denslags. Jeg stiller kun et eneste spørsmål uti politikk: er dette sant eller ikke og slutter meg derved til den gamle tanke at sannheten skal frigjøre eder.

 Men når det gjelder sammenstøt mellom arbeid og kapital og sammenstøt mellom undertrykkelse og imperialisme, vet jeg hvor jeg står, men dette kan ha vel så mye med etikk/moral å gjøre som den gamle villedende retorikken. SV er modellen på det: bombe for Imperialismen i sosialismens navn.

Dette hykleriet må det bli slutt på. Mere sannhet,mindre røyklegging.

Kommentar #14

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

En anelse

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Til Garder: jeg har for lengst sluttet med å bruke begrepene "venstreside" og "høyreside". Det er mange år siden jeg sluttet å la meg lure av denslags. Jeg stiller kun et eneste spørsmål uti politikk: er dette sant eller ikke og slutter meg derved til den gamle tanke at sannheten skal frigjøre eder.

Jeg hadde vel en aldri så liten anelse om ditt syn på sakene Hårstad, og med det bør du vel også få slippe flere oppfordringer om å skape en ny "venstreside"..??

Kommentar #15

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Dagens akse

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Men når det gjelder sammenstøt mellom arbeid og kapital og sammenstøt mellom undertrykkelse og imperialisme, vet jeg hvor jeg står, men dette kan ha vel så mye med etikk/moral å gjøre som den gamle villedende retorikken. SV er modellen på det: bombe for Imperialismen i sosialismens navn.

Dagens "politiske" akse går mellom elitens tverrpolitiske "Neo-Con" og folkets "No-Con", og det er talende på flere måter enn en;)

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Garders populistiske vås

Publisert nesten 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde vel en aldri så liten anelse om ditt syn på sakene Hårstad, og med det bør du vel også få slippe flere oppfordringer om å skape en ny "venstreside"..??

Her betviler jeg at du tolker Hårstad rett, der vil alltid finnes en venstreside, den har vært der siden Gracchernes opprør i det gamle Rom, så lenge urett består vil der alltid være kamp mellom de besittende og de undertrykte.

Kommentar #17

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Åndsmakt

Publisert nesten 7 år siden

Jan Hårstad skriv: "Dette hykleriet må det bli slutt på. Mere sannhet,mindre røyklegging." Det er ein parole eg fullt og heilt sluttar meg til. Problemet med hykleriet er at det gjer dei eksisterande byråkratia, propagandamedia og etablerte mønster allmektige. Kor optimistisk ein kan vera i denne stoda er ein diskusjon for seg, men eg trur ein må sjå etter dei lyspunkta som finst. Den kristne rørsla er eitt av desse lyspunkta - avdi kristendomen og kyrkja potensielt er ei åndsmakt. Men då snakkar eg sjølvsagt om den kyrkja som ikkje dansar i takt med det rådande regimet - slike som Øyvind Benestad i "Mor, far, barn"-alliansen og liknande folk som først og fremst er forplikta på den kristne sanninga. Her trur eg dei nærmaste åra vil vera avgjerande. Men elles er eg positiv til all åndsmakt som ikkje er ute etter å hykla seg opp til ein eller annan karriere innanfor regimet.

Kommentar #18

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Forsøk...

Publisert nesten 7 år siden

Det er mange måter å uttrykke en og samme tanke på. Når Garder hevder at hovedmotsetningen går mellom tverrpolitiske Neo-con contra folkets No-Con sier han presisi det samme som meg,men med andre ord.

 Neo-Con bevegelsen er idag representant for den mest aggressive og krigerske delen av the new world order globaliseringen. De jobber for krig i Irak-Syria såvel som mot Russland og de kriger mot arbeiderklassens interesser.

 Når vi da snakker om den reelle "venstresida" i Norge,har vi da SV som bomber og leter etter humanitære imperialister i enhver situasjon. Det er bare i Klassekampen man kan inkludere noe sånt i "venstresida."

 Rødts posisjon,gjengitt på deres webside,er at greske SYRIZA er deres søsterparti. I Klassekampen hevder man at Syriza nå er den europeiske "venstresidas" fyrtårn,modellen.

 Men Syriza er både NATO og EU-loyal og det er ikke en eneste Neo-Con globalist i verden som bekymrer seg for Syriza. Ingen. De vil være overlykkelig om Syriza overtok regjeringen i Hellas.

 Det som bekymrer globalist-neo cons er de partiene i Europa som orienterer seg mot vennskapelige relasjoner med Putins Russland og Bashar al-Assads Syria. At Nasjonal Front i Frankrike gjør dette driver hele gjengen av internasjonale neocons til vanvidd og jeg gjentar gjerne en gammel bekymring: det er helt merkelig at Marine le Pen lever fremdeles. En så hvordan det gikk med Olof Palme og Anna Lindh.

 Jeg kunne ha fortsatt i europeisk geografi med England og Ungarn,etc men det som er interessant er at både globalistene og "venstresida" står sammen om å skrike om "ny-nazister" og "høyreekstreme" for partier som beviselig er folkepartier, mens de selv er student-akademikerpartier.

  Det er da historien om "venstresidas" omforming til kultur-marxisme som er et annet ord for den politiske korrektheten og multikulturens hegemoni,for ikke å snakke om diktatur som mange tenkende i Europa gjør.

 Litmustesten for disse partiene blir hvordan de vil forholde seg til arbeiderklassens kamper i årene framover og deres forhold til globalistenes kriger,Irak,Syria,Russland.

 Sosialdemokraten Hollande driver regelrett krig mot folk/arbeiderklasse i Frankrike og slutter seg til tradisjonen fra 1919 i Tyskland: Ebert og Noske som sammen med Reichswehr knakk folkelige opprør og derved beredet veien for nazismen.

  Det er faktisk der vi er nå. Verden blir farligere for hver måned som går og det er høyst uvisst om "venstresida" kan brukes til noe annet enn å kjempe for globalistenes ideologi.

 

Kommentar #19

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Englevakt

Publisert nesten 7 år siden

For min del bed eg kvar dag for fru Le Pens liv og helse. På grunn av hennar parti vil franskmennene ved neste val ha ulike alternativ å velja mellom - og det var vel ikkje eigentleg meininga? Også Alain Soral driv intellektuelt arbeid med livet i pant. På Facebook finst ei diskusjonsgruppe - "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen" - der det har vore nokre gode diskusjonar om desse tinga.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere