Per Steinar Runde

229

Er muslimane dagens "jødar"?

Samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, skriv at Marte Michelets bok om den norske Holocausthistorien viser kva konspirasjonsteorier om jødane kunne føre til, og at Eurabia-teorien difor gjev ubehag. Men er eit folkemord på muslimar sannsynleg?

Publisert: 30. okt 2014

Haltande parallellar til innvandring

Eg sluttar aldri å undre meg over dei sterkt haltande parallellar som blir dregne mellom vår eiga historie eller samtid og dagens innvandring. Det gjeld både utvandringa til Amerika, nordmenn som rømde til Sverike under krigen, og norske pensjonistar som bur delar av året i Spania. Rett nok handlar også dette om forskjellige former for migrasjon, men dei skil seg frå noverande innvandring på avgjerande måtar, noko som vert underslått av dei som jamfører fenomena. Norske utvandrarar kom ikkje til eit velferdssamfunn med langt høgre levestandard, men måtte slite ekstremt hardt for å brødfø seg og sine. Nordmenn som flykta til Sverike fekk asyl, men ikkje svensk statsborgarskap, og dei reiste heim att til Noreg så snart krigen var slutt. Og norske pensjonistar i Spania betalar for alt dei der treng av husvære, mat, underhaldning og helsetenester. Slikt kallar vi turisme, ei næring som alle land prøver å utvikle. Den einast tenkjelege forklaringa på at meiningsdannarane i media leitar med lys og lykte etter parallellar i vår eiga historie, om aldri så haltande, er at dei vil påverke oss til å godta masseinnvandringa i vår tid.

"De 'farlige' andre"

Sist ute er politikk- og samfunnsredaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, som laurdag, 25. oktober skreiv om "De 'farlige' andre". Med utgangspunkt i Marte Michelets bok "Den største forbrytelsen", som handlar om 'den norske Holocausthistorien', skriv Aalborg : "Det er nesten ubehagelig å lese de delene av boken som handler om datidens jødekonspirasjon. Årsaken er at dette har store likheter med nåtidens konspirasjonsteori rundt muslimer, ofte omtalt som Eurabiateorien." Og årsaka til 'ubehaget' hennar forklarar ho slik: "boken viser hvor katastrofalt det kan gå når konspirasjonsteorier om 'de andre' får vokse seg sterke i et samfunn." Det er ikkje råd å tolke Aalborg annleis enn at ho (og Michelet ?) her påstår at ideen om 'den jødiske verdenssammensvergelsen', basert på falskneriet "Sion Vises Protokoller", var årsak til Holocaust, og at Eurabiateorien kan føre til eit tilsvarande folkemord på norske og europeiske muslimar! Den første årsakssamanhengen kan nok diskuterast, medan den siste konsekvensen er uhyre lite sannsynleg. Europa av i dag er ikkje det same som i åra 1933-45, og situasjonen for muslimske innvandrarar på kontinentet skil seg også sterkt frå vilkåra jødane levde under i område kontrollert av det nazistiske, tyske regimet den gongen.

 

Konspirasjonsteoriar og Holocaust

Jødane har gjennom europeisk historie fungert som syndebukk når pest og andre ulykker har råka folket. Som ein minoritet utan fulle borgarrettar måtte dei leve av handel og andre tertiærnæringar, til skilnad frå bufaste bønder. I vesteuropeiske land vart likevel dei fleste i nyare tid etterkvart nokså integrerte, medan dei oftast levde i eigne landsbyar i Aust-Europa. "Sion vises protokollar" var eit falskneri, konstruert av tsarens sikkerheitspoliti kring år 1900 på grunnlag av fragment frå romanar, som vart omskrivne og gitt ut for å vere ein hemmeleg protokoll frå den første sionistkongressen i Basel i 1897. Denne "protokollen" handla om korleis jødane arbeidde for å skaffe seg kontroll over verda ved å sikre seg nøkkelposisjonar innan finans og politikk i fleire land. Målet for tsarens politi var truleg å vende folkeleg misnøye og sinne mot ein indre syndebukk. Som dei flinke folk dei var hadde askenasiske jødar mange framståande stillingar i samfunnslivet, både i Vest- og Sentral-Europa,  og etter den russiske revolusjonen også der. Sjølv om det kunne finnast eit visst samhald mellom jødar frå forskjellige land, som sionismen og støtta til denne var eit eksempel på, hadde sjølvsagt ikkje jødane nokon annan felles agenda. Med krisa i verdsøkonomien frå 1929 og utover, som råka Tyskland ekstra hardt, fekk Det nasjonal-sosialistiske tyske arbeidarpartiet (NSDAP) tidobla si oppslutning, og 30. januar 1933 vart Hitler utnemnd til rikskanslar av den 86-årige rikspresident Hindenburg. Riksdagsbrannen månaden etter brukte NSDAP, som i utgangspunktet ikkje hadde fleirtal i regjeringa, til å setje Weimar-republikkens borgarretter ut av spel, sentralisere makta og arrestere politiske motstandarar. Og då Hindenburg døydde året etter, fekk Hitler all makt som Førar. Dermed var Tyskland styrt av eit rasistisk og morderisk regime, der dei fleste leiarane var sterkt antisemittiske. Sjølv om dei både før og etter kuppet sikkert brukte Sion vises protokollar for alt det var verdt, var det ikkje dette falskneriet i seg sjølv, eller at mange kanskje trudde på det, som førte til Holocaust, men at eit så rabiat parti fekk diktatorisk makt. Sjølvsagt kan ein diskutere om eit slikt folkemord kunne skjedd utan at grunnlaget var lagt i form av århundrelangt jødehat og ulike konspirasjonar knytt til dette, men omfanget hadde neppe blitt det same var det ikkje for nazismens ekstreme jødehat og menneskeforakt, diktatoriske makt, også over media, og ein kaotisk krig, der folk flest hadde nok med å overleve sjølve.

Nürnberglovene, Krystallnatta, "Einsatzgruppen" og Wannsee-konferansen

Alt i 1935 innførte regimet dei rasistiske Nürnberglovene og 9. november 1938 sette det i gong krystallnatta, men likevel var målet deira heilt fram til 1939 ikkje å ta livet av jødane, men å fordrive dei frå Tyskland. Etter okkupasjonen av Polen i 1939 vart jødane der samla i gettoar, men først ved angrepet på Sovjesamveldet i 1941 starta dei systematiske massemorda, då tyske "Einsatzgruppen" dreiv hundretusenvis av jødar ut av byar og landsbyar, ofte i eit samarbeid med lokale hjelparar i dei baltiske land, Kviterussland og Ukraina, og deretter skaut dei på kanten av massegraver. Men sjølv dette gjekk "for seint" og skjedde for openlyst, og på Wannsee-konferansen, innkalla av SS-overgruppeførar Reinhard Heydrich, fekk SS 20. januar 1942 eineansvaret for "den endelege løysinga" på "jødespørsmålet". Det tok deltakarane der 90 minutt å vedta drap på dei 11 millionar jødane, som SS rekna med enno fanst på område under kontroll av nazistane eller deira allierte i Europa. Som følgje av dette vedtaket vart millionar av jødar gassa i hel og brende eller omkom av svolt og sjukdom i konsentrasjonsleirar, men same skjebne fekk også svært mange funksjonshemma, sigøynarar, krigsfangar og slavearbeidarar.

 

Muslimar i dagens Europa

I Europa har det først og fremst budd muslimar i Kaukasus og på Balkan; her som følgje av ottomansk erobring. Dels førte det til konvertering frå kristendom til islam, dels var det snakk om tyrkarar som slo seg ned i erobra område. Balkankrigane på 1990-talet og massemorda i Srebrenica viser at etnisk-religiøse massakrar kan skje sjølv i vår tid og på vårt kontinent, så ein skal ikkje berre kimse av ein påstand om at det kan skje igjen. Dei aller fleste vesteuropeiske muslimar er likevel innvandrarar eller etterkomarar av slike, som nordafrikanarane i Frankrike, pakistanarane i Storbritannia og tyrkarane i Tyskland. I Skandinavia har vi alle desse gruppene og i tillegg folk frå Bosnia, Kosovo, Iran, Irak, Somalia, Afghanistan, og gradvis fleire frå Midtausten, spesielt Syria. Sjølv om muslimane i Vest-Europa er ein minoritet i alle land, opplever dei ikkje nemneverdig diskriminering , iallfall ikkje noko som kan samanliknast med det jødane opplevde i Aust-Europa og Russland i tidlegare tider og slett ikkje med det som jødane opplevde under Det tredje riket på 1930-talet. I dei fleste landa er muslimar også langt meir talrike og har med det større innverknad på politikken enn jødar jamt over hadde før Den andre verdskrigen. I Noreg budde det den gong 1500 jødar. No har vi 250000 muslimar i landet, dvs ca 17 gonger så mange. Dessutan skal både Den europeiske menneskerettsdomstolen og FN sitt menneskerettsråd sikre alle borgarar mot overgrep, både frå styresmakter og andre. I realiteten skjer ikkje det over alt, men i vesteuropeiske demokrati med frie val og ei fri presse er sjølv minoritetar ganske trygge. Muslimane har dessutan sterke grupper av statar i ryggen, både Den arabiske liga, med 21 statar og 360 millionar innbyggjarar, og Organisasjonen for islamsk samarbeid, med 37 statar og 1.7 milliardar innbyggjarar. Dette er noko heilt anna enn dei relativt få og forsvarslause  tyske og austerrikske jødane, som knapt nokon stat ville stille opp for og gje innreise til i mellomkrigstida, trass i den ekstreme diskrimineringa jødane levde under. At dette skulle ende i eit folkemord med uhyrlege dimensjonar var likevel vanskeleg å tenkje seg.

 

Israel, Jom Kippur-krigen, oljeboikott og Euro-arabisk dialog

Når Det jødiske byrå for Palestina i mai 1948 erklærte Israel som eigen stat, var det nettopp for å sikre dei som overlevde Holocaust og øydelagde jødiske samfunn i Aust-Europa eit land som ville ta i mot dei, tre år etter at krigen tok slutt. Og etter at Israel tok i mot og integrerte denne gruppa på fleire hundre tusen, har landet gjort det same for millionar andre jødiske flyktningar og immigrantar, både frå arabiske land og frå Russland. I tillegg har israelarane forsvart seg mot åtak frå arabiske naboland fleire gonger, m.a. i 1973 då dei vart tekne på senga under Jom Kippur-høgtida, men greidde å snu eit truande tap til siger. Då kom ein tredje sterk organisasjon på bana, OPEC, som starta oljeboikott for å presse USA og andre vestlege land til å endre politikk i Midtausten. Vesten, som pga høge oljeprisar gjekk inn i den første økonomiske nedgangstida sidan depresjonen i 1929-30 (og framover), valde å bøye unna. Det førte i neste omgang  til Den euro-arabiske dialog, mellom EEC (Den europeiske fellesmarknaden) og Den arabiske liga. Medan konspirasjonen om 'den jødiske verdssamansverjinga'  var teken ut av lause lufta, er Den euro-arabiske dialogen eit historisk faktum, sjølv om den ikkje akkurat handlar om "en fremtidig islamisering av Europa, gjennom en avtale mellom Europas økonomiske og politiske eliter og Midtøstens religiøse ledere", slik samfunnsredaktør Berit Aalborg refererer at somme trur. Føremålet frå europeisk side var å sikre seg nødvendige energiressursar, og ei endring i vestleg Midtausten-politikk var målet for Den arabiske liga i 1973. Men alt på eit møte mellom parlamentarikar frå EEC og arabiske land i Strasbourg i juni 1975 vart det gjort eit vedtak, som ikkje berre kom med oppmodingar om kva standpunkt europeiske regjeringar burde ta i stridsspørsmål i Midtausten, men også om kva behandling dei burde gje arabiske innvandrarar og kva omtale dei burde syte for at arabisk kultur fekk i Europa. Mange meiner dette er ein tynn spikar å koke suppe på, jamfør denne omtalen, og vil difor kalle det ein konspirasjonsteori. Denne formelle kontakten vart likevel avbroten etter Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt i 1979, men etter relativt kort tid teken opp att under andre namn. I 1991 behandla Europarådets parlamentarikarforsamling i Strasbourg ein rapport om "Bidraget frå islamsk sivilisasjon i europeisk kultur". På vegne av Den demokratiske gruppa tok stortingsmann Hallgrim Berg då ordet og heldt eit skarpt innlegg, som han avslutta slik: "Denne rapporten er ikkje eit kulturelt dokument. Det er eit politisk dokument som ikkje tener til anna enn å fremje islamske interesser i Europa. Eg ber om at rapporten blir sendt tilbake til komiteen og saumfaren på nytt, diskutert, korrigert og.." Lenger kom ikkje Berg før han vart klubba ned fordi taletida var over. Men forslaget om utsetjing fall, og resolusjonen vart deretter vedteken.

 

Islamkritikk i dag

I den grad muslimar eller islam vert utsett for kritikk i dag, skjer det iallfall ikkje pga "Eurabia", same kva ein vel å kalle det eller korleis ein ser på kontaktane mellom europeiske og arabiske politikarar. Har europeiske politikarar strekt seg for langt verbalt eller reelt når det gjeld å kome motparten i møte, så kan iallfall ikkje ein vanleg arabar eller muslim klandrast for dette. Og korleis det då skal kunne føre til sinne retta mot muslimar, for ikkje å snakke om eit potensielt folkemord (!), er det vanskeleg for meg å forstå. Det er både ulogisk og urimeleg.

Men element ved muslimsk kultur, eller kanskje meir presist ved pakistansk eller somalisk kultur, kan opplevast som eit framandelement eller ein uskikk sett frå vår synsvinkel. Det kan vere snakk om mangt, frå manglande likestilling og bruk av hijab til avtalar om ekteskap over hovudet på tenåringsjenter eller kjønnslemlesting av endå mindre jentebarn. Eller vi kan rett og slett synest det blir for mange innvandrarar som skil seg frå oss etnisk, kulturelt eller religiøst. Sjølv då amerikanske soldatar i store mengder kom engelskmennene til hjelp under krigen, vart dei klandra, ikkje berre for å vere "overpaid, overfed and oversexed", men også berre for at dei var "over here", dvs i England.

Vi kan også få eit negativt syn på islam pga brutale straffemetodar brukt m.a. i Iran og Saudi-Arabia, undertrykkjande regime i mange muslimske land og framferda til islamistar av alle slag, ikkje minst dei vi no ser i aksjon i Syria og Irak, og dei tusenvis av europeiske muslimar, både konvertittar og opphavlege, som reiser dit for å slåss for Allah eller søkje martyrdøden. Vi som har levd heile livet i eit fredeleg og trygt samfunn, ser med uro på utviklinga mot eit utrygt land med store motsetningar og liten gjensidig tillit, og festar ikkje tillit til forsikringar om at slikt ikkje har noko som helst med (dagens) islam å gjere. Viss noverande innvandring frå muslimske land held seg stabil på nær 20000 per år, og vi i tillegg får ein årleg tilvekst her heime på mange tusen, vil muslimane auke frå dagens 5% til det mangedoble i løpet av eit par generasjonar. Og då vil Noreg sjølvsagt bli sterkt prega av deira kultur og ikkje minst av islams indre konfliktar. For islam er så mangt, som ekspertane så rett fortel oss.

2 liker  
Kommentar #51

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Selv om meningene til noen ikke stemmer med det Bastrup har fått for seg,betyr ikke det at de behøver å være på et :

Du må gjerne mene at det er håpløst arrogant, Holt. Det tar jeg lett på. Du er jo ikke akkurat skåret for tungebåndet selv når det gjelder å dele ut karakteristikker. Du bruker dessuten alltid en standard for dem du er enig med og en annen for dem du er uenig med. Splinten og bjelken, vet du. Men det forholder seg altså slik at når jeg møtes bølleaktig, så er jeg bølle tilbake, og når jeg møtes respektfullt, så viser jeg respekt tilbake. Så enkelt er dette. Om du vil ha en demonstrasjon på hvordan dette funker i praksis, så kan du legge meningsutvekslingene mellom Runde og meg og Finne og meg ved siden av hverandre og se forskjellen. I mine øyne er Terje Finne bare en bølle. Han har i alle fall til gode å vise noe annet. Runde er også en debattmotstander, men han er en bra og snill mann med mye innsikt. Det går an å diskutere med ham og lære. Nå er jeg ferdig med dette, Holt. Jeg kommer ikke til å besvare eventuelle videre kommentarer på dette fra deg. Debatter som utelukkende består i å dele ut skjellsord er jeg faktisk ikke like interessert i som du åpenbart er.

Kommentar #52

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg grep muligheten til å dele Bastrups veldig gode kommentar 10 på facebook i morges. Håper det er ok!

Takk for leseverdig kommentar, Bastrup!

Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Runde har skrevet et tankevekkende innlegg.

Bare én kommentar: med andre verdenskrig rett bak oss, er det, for meg, ufattelig at vi utsetter kontinentet for en immigrasjon som er uten historisk sidestykke, både hva gjelder omfang, hastighet og kulturell, politisk og sosial inkompatibilitet. 

Reaksjonen er dog menneskelig, eller forståelig: man forsøker å gjøre godt igjen, så hurtig som mulig. Den gode viljen setter imidlertid fornuften ut av spill. Med dét resultat, skulle materiell nød bli påtakelig, at vi har lagt selve grunnlaget for massive, blodige indre konflikter i Europas land. "Blod er tykkere enn vann." Det er det hver gang. Dette har noe med naturen å gjøre, noe med vår fysiske konstitusjon å gjøre; ingen teori, om den vil og ønsker aldri så godt, kan endre på vår evolusjonære genetikk.

Men om reaksjonen (altså den uvetttige masseimmigrasjonen) er forståelig, kan man likevel ikke annet enn å bli svært bekymret over dette kulturens ubehag i at vi inviterer såpass mange muslimer til kontinentet. Vi vet da hvordan muslimer og jøder gjennom historien, ikke minst den nære historien, har det med hverandre?

Dette viser noe av dette historisk uhørte eksperimentets dobbelthet: på den ene siden ønsker vi å vise oss som de gode hjelpere; på den andre siden lar vi immigrere mennesker fra kulturkretser hvor jødehatet unektelig er stort, ikke minst historisk, og sist men ikke minst religiøst sanksjonert fra øverst mulige hold. 

Moralistene i denne debatten river seg i håret over at mange er skeptiske til utviklingen. "Rasister!" Slik fremstår de selv som gode mennesker med åpne hjerter. Reellt sett får de utløp for sin aggresjon (som vel er sminket som rettferdig harme over de onde), samtidig som de er med til å stadig sette temperaturen opp for trykkokeren. Moralistene må derfor fornekte all historie som nettopp viser hva som skjer, overalt og gjennom hele historien, i områder hvor tettheten og nøden blir for stor. 

Hva moralistene skriker opp om som smålighet og irrasjonelt hat er i realiteten naturens lover. De kunne like gjerne forbanne den natur de er del av, den natur de selv er. 

Kommentar #54

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`..på den ene siden ønsker vi å vise oss som de gode hjelpere; på den andre siden lar vi immigrere mennesker fra kulturkretser hvor jødehatet unektelig er stort, ikke minst historisk, og sist men ikke minst religiøst sanksjonert fra øverst mulige hold.` (RH)

Nå er det vel helst andre grunner til vi lar folk immigrere fra `slike` kulturkretser enn deres religion. Så troskriteriet og holdning mot jøder er ikke nok. Tenk på alle polakkene her i landet...jeg har truffet på noen på pub...alt er hyggelig til de nevner noe virkelig nedsettende om muslimer..og polakker (menn) er det nest flest av her i Norge...nå skal ikke jeg generalisere over polakker, men holdningene - generelt - i forhold til enkelte grupper er ikke helt bra. (der heller)

Evnt jødehat (og helt sikkert jødeskepsis blant muslimer flest) er en konsekvens langt ned på lista (en kan si, dessverre, til dette) i forhold til andre sider ved religion også. Beste eksempelet på det i norsk kontekst er:Martin Luther. Den norske kirke bærer fortsatt hans navn - på tross av at Luther dypt og inderlig ga uttrykk for sitt hat mot jøder OG muslimer.

Kommentar #55

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Konsekvensene av "å gjøre godt igjen"

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Bare én kommentar: med andre verdenskrig rett bak oss, er det, for meg, ufattelig at vi utsetter kontinentet for en immigrasjon som er uten historisk sidestykke, både hva gjelder omfang, hastighet og kulturell, politisk og sosial inkompatibilitet.

Reaksjonen er dog menneskelig, eller forståelig: man forsøker å gjøre godt igjen, så hurtig som mulig. Den gode viljen setter imidlertid fornuften ut av spill. Med dét resultat, skulle materiell nød bli påtakelig, at vi har lagt selve grunnlaget for massive, blodige indre konflikter i Europas land. "Blod er tykkere enn vann." Det er det hver gang. Dette har noe med naturen å gjøre, noe med vår fysiske konstitusjon å gjøre; ingen teori, om den vil og ønsker aldri så godt, kan endre på vår evolusjonære genetikk.

Når det gjelder masseinnvandringens konsekvenser, kan det være smart å løfte blikket opp fra sin egen andedam.

Vår "godhet" etter 2. VK fikk sin største innvandringsmessige konsekvens i Palestina, men det er jo så langt borte. Ikke bare er blod tykkere enn vann, de respektive monogudene er også med på lasset.

Kommentar #56

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Eksempel på "katolsk optimisme"

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Det går et kulturelt skille i Europa mellom protestantisk misantropi med vekt på menneskets iboende syndenatur og katolsk optimisme på vegne av både menneske og kultur

Legger inn en link til en artikkel skrevet av Rev. James V. Schall, S.J., taught political science at Georgetown University for many years. His latest books include The Mind That Is Catholic from Catholic University of America Press; Remembering Belloc from St. Augustine Press; and Reasonable Pleasures from Ignatius Press.

Overskriften er: "It's time to take The Islamic state seriously" linket fra Crisis Magazine.  Det å ta IS alvorlig er det sikkert mindre - hvis noen - uenighet om, men at dette er handlinger ut fra islam forsøkes å underkommuniseres - og det er islam - ikke muslimen - som danner trusselgrunnlaget og skepsisen - ikke hat, men en "vi må tenke og være vaktsomme"-rolle.

Noen utdrag:

The issue of “terror” is a further aspect of this same understanding. Many outside Islam seek to separate “terror” and “Islam” as if they were, in their usage, independent or even opposed ideas. This latter view is almost impossible seriously to maintain in the light of Islamic history and the text of the Qur’an itself.

John Kerry, however, insists that what we see is “terrorism” with nothing to do with Islam. The Obama administration seems to have a rule never to identify Islam with “terrorism,” no matter what the evidence or what representatives of the Islamic State themselves say. The vice-president speaks of “Hell” in connection with actions of the Islamic State. Diane Feinstein speaks of “evil” behind the current slaughters in Iraq and Syria. The pope mentions “stopping aggression.” The English hate-laws prevent frank and honest discussion of what actually goes on in Islamic countries or communities in the West. Not even Winston Churchill’s critical view of Islam is permitted to be read in public.

Ecumenism and liberalism both, in their differing ways, because of their commitment to tolerance and free speech, make it difficult to deal with what is happening in Islamic states. Islam is not friendly to relativism or to subtle distinctions.

Han underkommuniserer ikke - og sier - som en del av oss andre at det IS gjør faktisk er mer islam en mangt annet selvmoderert:

The Islamic State and the broader jihadist movements throughout the world that agree with it are, I think, correct in their basic understanding of Islam. Plenty of evidence is found, both in the long history of early Muslim military expansion and in its theoretical interpretation of the Qur’an itself, to conclude that the Islamic State and its sympathizers have it basically right. The purpose of Islam, with the often violent means it can and does use to accomplish it, is to extend its rule, in the name of Allah, to all the world. The world cannot be at “peace” until it is all Muslim. The “terror” we see does not primarily arise from modern totalitarian theories, nationalism, or from anywhere else but what is considered, on objective evidence, to be a faithful reading of a mission assigned by Allah to the Islamic world, which has been itself largely procrastinating about fulfilling its assigned mission.

Han tar for seg fredsbegrepet og hvilke betingelser det settes for den ... freden - et lite utdrag: Briefly put, Islam, in its founding, is intended to be, literally, the world religion. Nothing else has any standing in comparison. It is to bring the whole world to worship Allah according to the canons of the Qur’an. It is a belief, based on a supposed revelation to Mohammed, of which there is little evidence. Sufficient justification to expand this religion, once founded, to all the world by use of arms is found in the Qur’an and in its interpreters to explain the violent means used, often successfully, to establish, pacify, and rule tribes, states, territories, and empires.

In Muslim doctrine, everyone born into the world is a Muslim. No one has any right or reason not to be. Hence, everyone who is not a Muslim is to be converted or eliminated. This is also true of the literary, monumental, and other signs of civilizations or states that are not Muslim. They are destroyed as not authorized by the Qur’an.

It is the religious responsibility of Islam to carry out its assigned mission of subduing the world to Allah. When we try to explain this religion in economic, political, psychological, or other terms, we simply fail to see what is going on. From the outside, it is almost impossible to see how this system coheres within itself. But, granted its premises and the philosophy of voluntarism used to explain and defend it, it becomes much clearer that we are in fact dealing with a religion that claims to be true in insisting that it is carrying out the will of Allah, not its own.

Han avslutter slik:  The Islamic State strategists think it is quite possible to take another step in the expansion of Islam, to take up again the assault on Europe left off at Tours and Vienna. Muslim armies have always been known for cruelty and craftiness. Men often shrank in fear before its threat, as they are intended to do. A Muslim theoretician once remarked that their aim was to make the streets of Western cities look like those battlefields we see in the cities of the Middle East. Again with the suicide bomber and believers in their use, for which they are said to be “martyrs,” this may be possible.

Finally, the case of the Islamic State and of the jihadists is not just a threat arising out of Islam’s mission to conquer the world for Allah. It is also a moral case, that the life of the West is atheist and decadent. It does not deserve its prosperity and position. The mission of mankind is the submission to Allah in all things. Once this submission is in place, the sphere of war will be over. No more beheading or car-bombings will be necessary or tolerated. No dissent within Islam will be possible or permitted. All will be at peace under the law of Islam. This is the religious purpose of the Islamic State. It is folly to think of it in any other terms.

But with great opposition both from the West and from within Islamic states to this vision, is there any possibility of its success? Pat Buchanan thought that a group of Seals one of these days would eliminate the new Caliph. Existing Muslin government officials know that their days are numbered if the Islamic State succeeds. But, at the same time, this vision does seem to be the real impetus of the Islamic peoples.

It is easy to write this movement off as fanatical and ruthless, which it is. To the outside world, it sounds horrific, but I suspect not to those who believe its truth and see the current revival of Islam with relief. The second or third class ranking of Islam in the modern world is over. But to the degree that we misjudge what is motivating the renewal of Islam, we will never understand why it exists as it does."

http://www.crisismagazine.com/2014/time-take-islamic-state-seriously 

Det er hit jeg - og trolig flere med meg vil - til forståelsen - for derifra og ta de steg som synes hensiktsmessige med islam iblandt oss.

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, Luther

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Beste eksempelet på det i norsk kontekst er:Martin Luther.

er ein stygg flekk på kristendommens historie. At han er den einaste som er nemnt med namn i den norske grunnlova, det er ein skamplett på norske lovgivning. Ein kan knapt finne nokon som på ein verre måte representerer kristendommen med omsyn til djevelskap og mangel "på gode kristen prinsipper". Men gjer han ikkje det, i så fall er han inkarnasjonen av "kristne prinsipper" og det vil ikkje sei så lite.

Kommentar #58

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kampvilje

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
er ein stygg flekk på kristendommens historie. At han er den einaste som er nemnt med namn i den norske grunnlova, det er ein skamplett på norske lovgivning. Ein kan knapt finne nokon som på ein verre måte representerer kristendommen med omsyn til djevelskap og mangel "på gode kristen prinsipper". Men gjer han ikkje det, i så fall er han inkarnasjonen av "kristne prinsipper" og det vil ikkje sei så lite.

Han hadde nok sine svake sider, på ingen måte en perfekt mann.

Men i 1517 stod Luther ved døren til kirken i Wittenberg og spikret opp sine 95 teser mot misbruket av avlaten. Tesene ble et signal til kamp. Endelig hadde Gud funnet et menneske som ville utføre hans vilje. Revlousjonen var i gang.

Kommentar #59

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ikkje snakk om å ha eller ikkje ha

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder masseinnvandringens konsekvenser, kan det være smart å løfte blikket opp fra sin egen andedam.

eit fleirkulturelt samfunn. Det har kome for å bli på grunn av at jordkloden krymper med omsyn til reisetid og at landegrensene vert utviska.

Spørsmålete er: Korleis skal vi handsame den nye situasjonen? Er det ved å kaste dritt på alt som kjem utanfrå av kultur og haldningar, eller skal vi prøve å foran med eit godt eksempel? Verken kristenfundamentalisme eller alle religiøs fanatisme har nokon plass i det nye verdensbilete dersom vi skal lukkast.

Gløy abstrakte forestillingar om Gud og det neste liv. Det som trengst er å gjere noko med situasjonen her og no. Og i den samanheng er religion eit stor hindring, ja beint fram ei ulukke.

All religion bør setjast på sidelinja. Der er berre sekulære reglar for lov og rett som kan nyttast å regulere samværet. Det gjeld også for dei som forflytter seg til nye stader på jordkloda. Dei må legge av seg uskikkane heime.

Kommentar #60

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
alt er hyggelig til de nevner noe virkelig nedsettende om muslimer..og polakker (menn) er det nest flest av her i Norge...nå skal ikke jeg generalisere over polakker, men holdningene - generelt - i forhold til enkelte grupper er ikke helt bra. (der heller)

Virkeligheten er en immigrasjonsbølge over snart et halvt århundre som er uten historisk sidestykke, mht. så vel omfang og hastighet som kulturell inkompatibilitet. Dette er ikke til å komme fra. 

Jeg synes det er tankevekkende at vi lar dette skje (for vi har alle et valg) med andre verdenskrig så tett på ryggen. Jeg er svært bekymret for at man i realiteten legger opp til nye voldsomme etniske stridigheter. Det er heller ikke lite ironisk at innvandringen er såpass stor fra den islamske kulturkrets.

Vi vet dette fra vår egen historie. Men vi kan også kikke på dyrenes verden. Prøv å immigrere en flokk løver inn i en velfungerende flokk som har sitt eget territorie. Vi er også dyr, Hoen. Det handler om evolusjonært nedarvede trekk i kjernen av vår konstitusjon. Så lenge territoriet er rikt nok, kan de nye tolereres, til en viss grad. Men gjett hva som skjer når resursene ikke lenger strekker til. 

Dette historiske samfunnseksperimentet legger - uavhengig av alle intensjoner, teorier, ønsker og gode viljer - i realiteten opp til massive konflikter, her i Europa. Dette kan vi vite - ut fra vår egen historie og ut fra hvordan naturens alle levende vesener fungerer. Det er nettopp slike mekanismer som har bragt oss alle hit hvor vi er i dag - og ikke skrivebordshumanisme! 

For noen oppleves dette som trist, ubærlig. Men det er slik det fungerer. Man passer på sine egne - knekkende likegyldig til hva for ord vi bruker for å beskrive 'egenhet.' 

Det er et meget farlig spill vi har begitt oss ut på. Løvene vil bare bli mer og mer rasende. 

Kommentar #61

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

For diskusjonens skyld

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
All religion bør setjast på sidelinja. Der er berre sekulære reglar for lov og rett som kan nyttast å regulere samværet. Det gjeld også for dei som forflytter seg til nye stader på jordkloda. Dei må legge av seg uskikkane heime.

La oss for diskusjonens skyld si at vi har et tryllemiddel som på et blunk fjerner uheldige og direkte skadelige religiøse og kulturelle særegenheter hos de globale nomader som søker lykken under (for dem) fjerne himmelstrøk.

Vi vil, tror jeg, fortsatt sitte igjen med et problem, nemlig manglende fellesskapsfølelse og følelse av tilhørighet i lokalsamfunnet. Den vestlige, og særlig nordiske, suksessmodell med sosialdemokrati, velferdsstat og dugnadsånd, er på vei ut i ekspressfart. 

Og dette trenger ikke skyldes "dårlige" eller "egoistiske" mennesker. Det kan være noe så enkelt som at man (med rette?) ikke forstår hvorfor man skal føle noe større ansvar for miljøet rundt seg enn for mennesker andre steder i verden.

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Svake sider?

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Han hadde nok sine svake sider, på ingen måte en perfekt mann.

Som ideolog og demagog så var han eit uhyre. Det var ikkje berre jødar han hata, men invalidar, utviklingshemma, bønder, osv.

Luther var rett og slett eit ideologisk uhyre!

Kommentar #63

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det hadde vi

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi vil, tror jeg, fortsatt sitte igjen med et problem, nemlig manglende fellesskapsfølelse og følelse av tilhørighet i lokalsamfunnet

men der er nok av absurde forestillingar som set sperrer mellom mennskja, også i form av overtru, om vi ikkje skal dragast med og forbannast av at ei absurd gudstru stend bak det heile og krev framandforakt og sjølvgodheit.

Kjærleikens religion? 

Kommentar #64

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nei

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Som ideolog og demagog så var han eit uhyre. Det var ikkje berre jødar han hata, men invalidar, utviklingshemma, bønder, osv. Luther var rett og slett eit ideologisk uhyre!

Som sagt tidligere, ingen perfekt mann. Og en slik mann finnes nok ikke heller.

Men på tross av dette, Martin Luther var utvalgt av Gud til å bringe fram en åndelig sannhet, kalt den protestantiske reformasjon. Ingen kan komme forbi det faktum at Luther var et Guds redskap, en som vekket folket, en mann med stor betydning for alle tider.

Kommentar #65

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Godt redskap er halve jobben.

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ingen kan komme forbi det faktum at Luther var et Guds redskap,

Men har hadde nok Gud rotet frem noe rustent rask fra den skitneste og mørkeste kroken i verkstedet sitt.

Kommentar #66

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Joda

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men har hadde nok Gud rotet frem noe rustent rask fra den skitneste og mørkeste kroken i verkstedet sitt.

Ja, men er ikke det typisk Gud?

Og ta det som intet er for å gjøre de vise til skamme.

Kommentar #67

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Skal dette vere eit vektig argument?

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Men på tross av dette, Martin Luther var utvalgt av Gud til å bringe fram en åndelig sannhet, kalt den protestantiske reformasjon. Ingen kan komme forbi det faktum at Luther var et Guds redskap, en som vekket folket, en mann med stor betydning for alle tider.

Til din gud passer også Hitler inn som den gode hyrde!

Eg synes vel at du bør slutte med å føre din gud som sanningsvitne. Han er stum og kan ikkje forsvare seg. For med er du eit godt døme på kor surrete eit ellers bra menneske kan verte av religiøst tulliball.

Kommentar #68

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Robin Haug,

jeg er enig i deler av din argumentasjon, men ikke i alt. Går ikke inn på detaljer på det jeg er uenig med deg om i diskusjonen fordi poenget ditt med at vi også er dyr er god - og ja, menneskenaturen (og hvordan vi oppfører oss når vi blir/føler oss truet o.l.) aldri kan brekkes eller tøyles helt - slik noen - skal vi si, på `ytre venstresiden` liker å tro.

Kommentar #69

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tankefeil

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Til din gud passer også Hitler inn som den gode hyrde!

Eg synes vel at du bør slutte med å føre din gud som sanningsvitne. Han er stum og kan ikkje forsvare seg. For med er du eit godt døme på kor surrete eit ellers bra menneske kan verte av religiøst tulliball.

Det er jeg ikke enig i.

Du kjenner ikke den gode hyrde.

Du har heller aldri åpnet deg for han, derimot har du kritisert hans arbeidere, som kanskje har vært riktig slik du ser det.

Jeg er ikke surrete, slik som du påstår, men jeg vil heller si at du er blitt litt surrete pga det som du har blitt utsatt for i din barndom av noen overivrige lærerer/predikanter.

Kommentar #70

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det hadde eg heller ikkje venta

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er jeg ikke enig i.

Dersom eg hadde prestert å skreve noko om religion som du Gunnar Lund var einig i, då hadde eg bestilt time hjå psykolog.

Der er vel knapt nokon her på VD som har eit så forvrengt bilete av "den gode hyrde" som GL.

Kommentar #71

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Forståelig

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dersom eg hadde prestert å skreve noko om religion som du Gunnar Lund var einig i, då hadde eg bestilt time hjå psykolog.

Der er vel knapt nokon her på VD som har eit så forvrengt bilete av "den gode hyrde" som GL.

Skulle ikke forundre meg, da du ikke vet hva dette dreier seg om.

Du har aldri vært på innersiden, kun på yttersiden, og skuet inn. Og det er derfra du gjør dine konklusjoner.

Det er nærliggende ut fra det du har foralt tidligere, å tro at dine egne, svært negative opplevelser har ført til din antipati mot kristendom. Det er synd. Ingen bør oppleve dette.

Kommentar #72

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Vel

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Skulle ikke forundre meg, da du ikke vet hva dette dreier seg om.

religiøs galskap har eg rimeleg god greie på. Ikkje minst VD har vore lærerik i så måte, og det er vel her eg har fått nærkontakt med den form for galskap.

Kommentar #73

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke så enklet

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
religiøs galskap har eg rimeleg god greie på. Ikkje minst VD har vore lærerik i så måte, og det er vel her eg har fått nærkontakt med den form for galskap.

Jeg er ikke så sikker på det.

Hvem er for eksempel religiøs og hvem er ikke det?

Uten å nevne navn så er det flere personer her inne som ikke er kristen som flittig servere bibelvers.

Selv om de ikke er troende, har ofte lest selv silke innlegg og kommentarer og lurt på hva dette er for noe. Men de troende avslører dette ganske klart.

Kommentar #74

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nøtteskallet

Publisert over 6 år siden

I ett nøtteskall kan man si at kristne leser den på en måte, mens ikke-troende og ateister leser den på en annen måte. Kristne er ikke uenige om evangeliet, det er det samme om du befinner deg i DNK, baptistmenigheten, pinsekirken, frelsesarmeen, metodistkirken osv. Det er de ikke-troende som diskuterer IMOT evangeliet, men disse tror ikke på bibelen og istedet for å lese den og forsøke å forstå den, så leter man etter ting som er vanskelige å forstå som de kan vri til sin egen antikristelige fordel.

Kommentar #75

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du har heilt rett

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Hvem er for eksempel religiøs og hvem er ikke det?

Rette uttrykket er vel galskap som fylgje av tru, og den er grenselaus. Det har vi mange døme på her på VD.

Kommentar #76

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Held ikkje som forklaring

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
eit fleirkulturelt samfunn. Det har kome for å bli på grunn av at jordkloden krymper med omsyn til reisetid og at landegrensene vert utviska.

Nei, det stemmer ikkje. Det skjedde alt for eit par hundre år sidan eller endå før, då europearar reiste til Amerika, Australia og Sør-Afrika. Det kjem heller ikkje eine og åleine av at afrikanarar og asiatar i dag kan reise hit. Det skjedde også for hundre år sidan, då mange afrikanarar og asiatar deltok på fransk og engelsk side i krigen mot Tyskland.

Nei, idealiseringa av det fleirkulturelle er ei følgje av folkemordet på jødane og antirasismen som voks fram som ein viktig ideologi i vesten etter krigen. Det var viktig å hindre at slike massakrar skjedde igjen. Antirasismen seier at det er ikkje forskjell på folk, og det stemmer når det gjeld menneskeverd. Men multikulturalismen går eit steg vidare og påstår at det er ikkje skilnad på kulturar heller. Men dette er ein ide som i realiteten berre har slått rot i Vest-Europa, blant liberalarane i USA og Canada og i den blanda delen av befolkninga i Sør-Amerika. Noko tilsvarande har ikkje skjedd i Japan eller Sør-Korea, der iallfall Japan og no også Sør-Korea kunne vore attraktive innvandringsland pga sine velordna og rike samfunn. Men det er ikkje japanarane og koreanarane interesserte i. Og i Afrika har det stikk motsette skjedd. Der har dei kvite blitt kjeppjaga frå både Algerie, Angola og Mosambique, forståeleg nok sidan kolonieigarane og kolonialistane ikkje godtok dei svarte på like vilkår.

Dei oljerike gulfstatane bryr seg også lite eller inkje om slike vestlege idear og heller ikkje om elementære menneskerettar. Der arbeider hundretusenvis av asiatiske framandarbeidarar på reine slavekontraktar og utan den minste rettstryggleik. Å opne for familieinnvandring eller statsborgarskap er sjølvsagt heilt utenkjeleg. Heller ikkje pakistanarar, sjølv dei som er busette i Noreg, ønskjer innvandrarar til Pakistan velkomne, men dit er det heller ikkje mange som ønsker å flytte. Delinga av den britiske kolonien India er også eit eksempel på at verken antirasisme (her forstått også som diskriminering pga religion) eller multikultur var akseptert, verken av dei styrande eller folket i det som vart Pakistan og India.

Landegrensene er rett nok ganske utviska i Europa, men det er slett ikkje sikkert at dette kan vare. Til det er dei økonomiske - og kanskje også kulturelle - skilnadene for store. Og "heile verda" kan heller ikkje kome hit, for dette er like mykje eit kvantitativt som eit kvalitativt spørsmål. Du har sjølvsagt rett i at innvandringa som har skjedd, er irreversibel, men i kva grad ho skal halde fram, kan vi sjølve bestemme. Om fleirtalet vil.

Kommentar #77

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Neivel?

Kommentar #78

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Nei, idealiseringa av det fleirkulturelle er ei følgje av folkemordet på jødane og antirasismen som voks fram som ein viktig ideologi i vesten etter krigen.

Takk Per Steinar Runde for mange gode og informative innlegg om vår tids store utfordring: masseinnvandringen. Det er selvsagt en enorm jobb å vende den norske skuta, for ikke å snakke om den vestlige skuta, men jeg håper det skjer før vi har skapt for store problemer for vår etterkommere. De vil med rette anklage oss for å ha gjort for lite om vi etterlater dem et ustabilt samfunn fullt av konflikter og motsetninger, hvor velferdsstaten bare er et vagt minne. 

Slik jeg ser det finnes det i realiteten bare ett eneste godt argument for å ta inn innvandrere - at vi er skyldig til dette rent moralsk og at vi undergraver vår egen menneskelighet og verdighet ved å la være. Dette punktet har jeg grublet en god del på, og kommet frem til at det eneste svaret på dette er at dersom vi *vet* med oss selv at vi ikke avviser innvandring for å spare penger eller grunnet vårt ønske om ikke å bidra, men tvert i mot ønsker å hjelpe mennesker i nød hvor enn de måtte befinne seg - *da* kan det forsvares moralsk sett. Det betyr at vi må være villig til å bruke av våre penger og vår tid til å hjelpe folk der de er. Vi kan ikke, for å unngå å lure oss selv, være smålige i vår innsats. Om det ga mening og var til hjelp, så ville jeg heller bruke hele oljefondet på de fattige i verden, til skole og vann og mat, enn å la masseinnvandringen fortsette. Som enkeltmenneske vil jeg bidra med penger til de som er rammet av nød og elendighet, og kanskje kan jeg også få bruke av min tid til å hjelpe til...når barna blir voksne:)

På bakgrunn av dette mener jeg at vi som er "bekymret" burde enes om et slags manifest:

0. Vi tror ikke at samfunn hvor man blander kulturer og etnisiteter er bærekraftige på lang sikt og vi ønsker ikke å etterlate et slikt samfunn til våre etterkommere.

1. Vi vil hjelpe fattige og de som er i nød der de er, og langt flere enn vi ellers kunne ha gjort. Det skal koste oss mer penger/ressurser enn dagens innsats. Vi kan gjerne snakke om prosent av 2-3% av BNP i tillegg til uhjelp. Norge burde kunne drifte alle flyktningeleire rundt Syria. 

2. Dersom noen må ha beskyttelse som ikke er mulig å fremskaffe i naboland/regionen, så må beskyttelse innvilges midlertidig. Det kan bety hjemreise etter 20 år. På den annen side kan vi da ta inn flere som trenger beskyttelse. 

3. Vi ønsker alle mennesker den samme velstand og rettigheter som vi nyter i vårt land, og vil arbeide for dette gjennom internasjonale organer, bilaterale avtaler, handel, reiser, kultur og arbeid. Alt utenom permanent bosetning er å anse som gode tiltak.

Dette var bare noe jeg skrev ned på 10-15 minutter, men jeg har en følelse av at man trenger noe i denne retning, mest av alt for å svare på den moralske anklagen som tross alt er den vanskeligste å håndtere. 

Kommentar #79

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Å skape fiender

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
En slik generalisering er nettopp hva jeg ikke har foretatt.

Nei, det er nettopp det du har gjort og fremdeles gjør: Ved å antyde og konstruere opp at det finnes en gruppe hatende islamkritikere - og vel også rasister i denne sammenheng - så generaliserer du ved anonymisering, i og med at du hverken identifiserer, dokumenterer eller presiserer.

Slik kan det se ut som om du er i behov av å skape ikke bare et fiendebilde, men også konkrete fiender, ved å abstrahere eller konseptualisere samtidig og gjøre denne gruppen så vagt til stede at visse kan føle behov for å konkretisere og materialisere disse "fiendene" dine i visse sammenhenger, og dessuten ikke bare som dine rent private fiender, men fiender av samfunnet generelt.

Det fins fiender på Grønland - eller hvor det nå er - som snakker stygt om folk du kjenner og liker - hva er dette for noe? Er det islamkritikere du tenker på? (Du nevnte dette i et innlegg jeg ikke har tid til å finne frem nå, men det foreligge i virkeligheten).

Du nører dermed opp under en større prosess av i dag hvor det er om å gjøre å konstruere opp fiender, om aldri så uvirkelige for de fleste, men altså fiender som kan passe inn i din stratgi frøvrig og for ditt personlige formål. Vil jeg anta. Men selvsagt: Dette vil du ikke mistenkeliggjøres for og det sier jeg ikke noe på, men det hjelper lite så lenge du ikke er mer konkret og serverer nødvendige belegg fra virkelighetes verden.

Kommentar #80

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Få ord.

Publisert over 6 år siden

Jeg har ikke fulgt denne debatten så jeg burde ikke kaste meg inn nå. Men jeg fikk lest Morten Simonsens kommentar 79 og hvis dette er representativt for den yngre generasjon nordmenn, så gud hjelpe meg.

  Masseinnvandringen startet på 1950-tallet til Europa.Dengang var kommunistene og sosialistene sterke i parlament og fagforeninger og Kapitalen ville ha inn 3-verden og muslimer i håp om å senke lønningene og knekke sterke fagforeninger. En trodde importen ville gjøre arbeidsmarkedet gunstig for Kapitalen. Det fantes ingen former for moralske øvelser i dette.

  Nå vil jo EU ha både Tyrkia og flere nordafrikanske stater inn i EU. Det er jo ikke av bekymring for de fattige, men for å gjøre arbeidsutgiftene innen EU konkurransedyktig med India,Kina og SørAfrika for å ta noen eksempler.

  Overalt i Europa går arbeiderklassen til store demonstrasjoner mot senket lønn og levestandard. 3,8 millioner italienere mottar matpakker for å overleve.1,4 millioner barn får ikke tilstrekkelig føde. Tilsvarende tall finnes for hele det sørlige Europa. Fattigdommen eksploderer,arbeidsløsheten eksploderer.

  Som jeg har redegjort for i hele år med tall hentet fra Ansamed-bloggen: enorme summer leveres til arabiske stater i det sydlige Middelhavet for å berede deres innlemmelse i EU. Dette har heller ingenting med fattigdomsbekjempelse å gjøre: inntoget derifra senker arbeidslønninger i EU og EU får tilgang til olje/gass.

 Så var det dette med at "Norge burde kunne drifte alle flyktningeleirene rundt Syria." Ikke et ord fra Simonsen om krigens tilblivelseshistorie og driften av den. Dette har titalls av personer forsøkt å redegjøre for i sammenhengende tre år,men på Simonsen har dette vært forgjeves:

Krigen er en ny-kolonial krig drevet fram av Nato-stater i allianse med klientregimer i Gulfen for befeste EuroAmerikansk hegemoni i Midtøsten. Om man ikke har forstått dette i november 2014,må man undres over tenke og synsevnen. Det lover heller ikke godt.

 Det offisielle Norge har jo vært en hurragjeng for imperialistisk krig som de har vært det på Balkan,i Afghanistan,Irak,Libya og nå Syria.

 Som om ikke det var skammelig og sjofelt nok vil Simonsen også at vi skal opptre som et slags humanitært renovasjonsvesen for de skyldige i bestialitetene. Regningen for denne må jo i rettferdighetens navn sendes til krigsmaskinene,dvs Nato og Wahabbi-statene.

 Kanskje det er slik at nye generasjoner norskinger ser disse problemene i slike fantastiske "moralske" modeller som mere hører hjemme i himmelen enn på jorden.

 Jeg leser det storøyd og venter på, hva som nå blir det neste? Det er knapt nok til å tro det en leser.

 

Kommentar #81

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Store og vanskelege spørsmål

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det finnes det i realiteten bare ett eneste godt argument for å ta inn innvandrere - at vi er skyldig til dette rent moralsk og at vi undergraver vår egen menneskelighet og verdighet ved å la være. Dette punktet har jeg grublet en god del på, og kommet frem til at det eneste svaret på dette er at dersom vi *vet* med oss selv at vi ikke avviser innvandring for å spare penger eller grunnet vårt ønske om ikke å bidra, men tvert i mot ønsker å hjelpe mennesker i nød hvor enn de måtte befinne seg - *da* kan det forsvares moralsk sett.

Eg har tidlegare skrive innlegget "Lykka ligg ikkje i materiell rikdom", så eg er personleg ikkje redd for lågare levestandard. Spørsmålet om hjelp til folk i andre land handlar likevel ikkje berre om moralsk plikt, men like mykje om vår evne til faktisk å gjere det, og deira evne til å gjere seg nytte av hjelpa. Det er eit paradoks av dei landa som har fått mest hjelp, har fått minst utvikling til det betre. Vi greier verken å hindre krig, stor befolkningsauke eller korrupsjon, faktorar som effektivt hindrar økonomisk vekst. Vi gjev i dag 30 milliardar i årleg u-hjelp og brukar omlag det halve på mottak og busetjing av asylsøkjarar. Heile den usikre papirformuen i oljefondet er alt disponert til framtidige kostnader ved dei innvandrarane vi har gitt opphald, og skal ein hindre klimakatastrofe, må truleg store delar av resterande oljereservar bli liggande der dei er. Vi produserer alt no berre 40% av maten vi brukar, og sjølvforsyningsgraden går stadig nedover, medan SSB spår at befolkninga vår vil auke med fleire millionar til dette hundreåret. Heile auken kjem av innvandring, men det prøver SSB å kamuflere.

Eigentleg trur eg ikkje det hjelper det spøtt å skrive i avisene eller på Vd om slikt. Folk forstår ikkje alvoret før problema tårnar seg opp, enten det gjeld klimaet, matmangel eller overbefolkning. Og grunnproblemet er det siste. Kanskje Malthus endeleg er i ferd med å få rett. Dette var ganske dystert og pessimistisk skrive frå mi side, så Ekeland Bastrup har truleg rett. Eg er ein pessimist, eller kanskje realist? Derfor vil eg også seie at eg trur menneska er i stand til å tilpasse seg, til å utvikle ny teknologi, til å utnytte solenergien meir effektivt, til å bruke verdenshava til matproduksjon på nye og betre måtar enn i dag, til å samarbeide internasjonalt osv. Men eg trur vi/dei må lære det "the hard way". Det tilseier store problem før det blir allmenn forståing for at alt dette er nødvendig. Nordmenn bør først og fremst skikke sitt eige hus, og det bør også alle andre. Men slike store og vanskelege spørsmål har eg ikkje svaret på. Poenget mitt med innlegget var berre å vise at det er historisk og faktisk feil å samanlikna europeiske muslimar anno 2014 med europeiske jødar i åra 1933-45. Men det varer neppe mange vekene før Vårt Land, andre aviser eller NRK på nytt seier det same. I beste fall har Berit Aalborg lese innlegget og fått nokre motforestillingar.

Kommentar #82

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Muslimer? - Er det ikke også Islam?

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
På samme vis finnes det flere problemskapende forhold rundt muslimers integrering i dag.

Integrere? Det er ikke muslimene som sådann som skaper problemer, om de ikke selv anser Islam som så overstyrende, at de faktisk ønsker å styre seg selv som stat i staten. Jihad er ikke en barnelek i likhet med et datatspill. Det er virkeligheten! Den virkeligheten ønsker jeg ikke en gang spor av i dette landet. Er det hat? Jeg gir blaffen i om det er fremmede eller kjente. Enhver kultur, ide eller tradisjon med formål å ta andre menneskers liv, som den kommunistiske revolusjon også har som tradisjon, ønsker jeg personlig skal krype tilbake til under den steinen av umenneskelig fornedrelse, som den i sin avskyelighet har krøpet ut fra.

Mens selvrettferdigheten debatter sin moralske fortreffelighet, dør en kristen hvert 5 minutt - fordi han/hun er kristen. De politiske ofrene teller milllioner på millioner og alt dette kommer ikke til å ta slutt før spaden blir gitt sitt rette navn - ondskap!

Kommentar #83

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er på en måte som å få en gjøkunge i reiret

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss noverande innvandring frå muslimske land held seg stabil på nær 20000 per år, og vi i tillegg får ein årleg tilvekst her heime på mange tusen, vil muslimane auke frå dagens 5% til det mangedoble i løpet av eit par generasjonar.

På sikt kan resultatet bli at det kun er gjøkungen som overlever. Likevel ser de som før gjøkungen opp på sin oppgave som en slags hellig forpliktelse, selv om gjøkungen på sikt i realiteten ødelegger det som skulle være deres egen fremtid. 

Kommentar #84

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Som om ikke det var skammelig og sjofelt nok vil Simonsen også at vi skal opptre som et slags humanitært renovasjonsvesen for de skyldige i bestialitetene. Regningen for denne må jo i rettferdighetens navn sendes til krigsmaskinene,dvs Nato og Wahabbi-statene.

Sjofel og skammelig? Det er et typisk trekk å bruke karakteristikker om man ikke egentlig ønsker å debattere, men ønsker å få vist seg frem. Jeg skal forsøke å ikke svare på samme måte, men dersom jeg blir lest med så liten velvilje så når jeg vel ikke frem.

Jeg er fullt klar over at Norge ikke er skyldig problemene i Syria. Strengt tatt vil jeg holde Assad og det syriske folk selv ansvarlige, og om ikke dem, så islam selv. Jeg har intet behov for å tilskrive all elendighet til de hvite, vestlige makter, og mye av den type retorikk forekommer meg konspiratorisk. 

Likevel, selv om du Jan kanskje ikke bryr deg all verden om flyktningeproblemet, så møter vi det likevel på vår dørstokk så å si. Vi kan selvsagt la dem drukne i Middelhavet hele gjengen, men jeg har problemer med moralen i dette. Du vil gjerne sende regningen til Saudia-Arabia og NATO, men jeg tror du er rimelig naiv om du tror de vil plukke den opp. Alt i alt er mitt "manifest" ikke et ønske om å si seg skyldig i noe, men å hjelpe på tross av det. Så lenge vi som er innvandringskritiske ikke kommer på banen med noe skikkelig alternativ til vår restriktive politikk, men fremstår som mennesker uten omtanke for de som lider, så vil vi også fremstå hjerteløse og kanskje berede grunnen for mer innvandring som vi senere må slite med. I stedet ønsker jeg en offensiv holdning. Jeg kan selvsagt bare snakke for meg selv, men jeg er ikke innvandringskritisk for å spare penger, eller fordi jeg mener det ikke er mitt problem om folk lider i andre land. Kanskje er du annerledes her, men du bør respektere at folk tenker forskjellig om dette, uten å henfalle til karakteristikker.

Dersom du mener det tilhører himmelen å heller bruke noen prosent av vårt BNP på å hjelpe folk der de er, enn å bruke det mangedobbelte på problemer her hjemme (grunnet fortsatt masseinnvandring), så har du sannelig ingen illusjoner igjen. 

 

Kommentar #85

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet om hjelp til folk i andre land handlar likevel ikkje berre om moralsk plikt, men like mykje om vår evne til faktisk å gjere det, og deira evne til å gjere seg nytte av hjelpa.

Jeg tror dette budskapet er umulig å få igjennom. Selv med min beste vilje så klarer jeg ikke å se at dette kan være rett, altså at vi ikke har evne. Skulle du ha rett, så har *ingen* evne på denne kloden. Punktum. Vi kan i såfall likegjerne slutte å hjelpe noen som helst, siden vi allerede er på det nærmeste konkurs. Det ville vært tidenes fallitterklæring.

En viktig feil i dette regnestykket er at du ikke tar hensyn til at det blir en viss positiv utvikling når det gjelder produktivitet i det kommende århundre. Energi vil mest sannsynlig bli mye billigere, noe som vil dramatiske følger får vårt velstandsnivå. Det er selvsagt ingen som kan garantere dette, men det er ikke tatt ut av ingenting (både historisk utvikling og nåværende kunnskap om hvilke muligheter vi har, taler for dette). Det som virkelig bekymrer meg om dagen, er hvordan produktivitetsveksten fordrer at svært mange arbeidsplasser (med lav kompetanse særlig) forsvinner. EU har beregnet at kanskje så mye som halvparten av alle yrker i dag vil være borte i 2050. Det som da kommer til å bli den store bøygen er *fordeling* - ikke manglende verdier. Hvilket er nøyaktig det samme problemet vi ser på global skala. Og som vi må løse av nøyaktig samme grunner.

Alt tatt i betraktning, selv om vi skal være forsiktig med å la optimismen ta helt overhånd, så kan vi ikke nå erklære oss for for fattige til å gi og hjelpe. Tvert i mot må det ikke herske tvil om at vi ikke er innvandringskritiske av rent økonomiske årsaker, men fordi det gir et mer ustabilt og utrygt samfunn på sikt.

Kommentar #86

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Flyktningeproblem og Imperialisme.

Publisert over 6 år siden

 

         Morten Simonsen(86) har fått det for seg at det er Assad og det syriske folk som er ansvarlig for elendigheten krigen i Syria har skapt,og da tror jeg han kommer skjevt ut fra hoppet i å forstå noe som helst at flyktningeproblemets røtter.

        Faktum er at det har pågått  sammenhengende krig i Afrika i tyve år mellom stormaktene for å skaffe seg de enorme rikdommene som kontinentet har innen mineraler,olje og gass. Sentrale spillere her er Kina,Frankrike,England,USA som hyrer stammer,etniske og religiøse grupper i en stedfortrederkrig (proxywar) som fører fryktelige kriger i Rwanda,SørSudan,Somalia,Etiopia,Centralafrikanske Republikken,Mali,Libya,etc etc  Det er den interimperialistiske rivaliseringen som gjør store regioner ubeboelig og setter millioner av mennesker i bevegelse for å flykte fra helvete.

    Helt åpenbart er dette gresk for deg siden du åpenbart ikke forstår ingenting av Syriakrigen som siden av Libyakrigen nærmest er modeller på nykolonialistisk krig: NatoTyrkia,frankrike,england,USA,Saudiene,etc ønsker å hakke opp Den Syrisk Arabiske Republikk og dele byttet seg imellom og innlemme regionen i den nye provestlige New World Order.

   NATO-Norge la Libya i grus. Det mest avanserte og velstående land i hele Afrika. Etter dette lager man flyktningeindustri hvis ledende personligheter ikke ett øyeblikk har protestert mot Norges ødeleggelser av Libya!!!! Det er et hykleri uten sidestykke, men faktisk normen for såkalt moderne "vestlig humanisme" ,Janusansiktet bestående av krig på den ene siden og sentimentalitet på den andre.

 Flyktningestrømmen vil bare vokse og vokse i takt med den inter-imperialistiske rivaliseringen i Arabia og Afrika. Den vil bli mye,mye verre enn den er nå.

  Om man ønsker å gjøre noe grunnleggende for å stoppe tragediene i permanens,må man krige mot KRIGEN. Sagt på en annen måte: det lille en norsk person på det nåværende stadium av krig kan gjøre,er å protestere og kritisere at staten Norge utvikler seg til en viktig brikke i den EuroAmerikanske krigsmaskinen.

 Det syns nemlig eliten i Norge er strålende greier og derfor sprer kaos,lidelser,sult og flyktninger seg mere og mere.

 De velmenende flyktningehumanistene i Norge burde overveie om ikke parolen "KRIG MOT KRIGEN" er bedre enn kontinuerlig jamring over verdens elendighet. 

Kommentar #87

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Verre stilt med evne enn med ressursar

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror dette budskapet er umulig å få igjennom. Selv med min beste vilje så klarer jeg ikke å se at dette kan være rett, altså at vi ikke har evne. Skulle du ha rett, så har *ingen* evne på denne kloden. Punktum. Vi kan i såfall likegjerne slutte å hjelpe noen som helst, siden vi allerede er på det nærmeste konkurs.

Du misforstår meg her, og det får eg ta på mi kappe, sidan eg også skreiv om at våre ressursar er avgrensa i forhold til behovet, på grunn av sterkt aukande befolkning både i Noreg og i dei fleste u-land. Når eg nemnde "evne", var det noko anna eg hadde i tanken, slik det går fram av sitatet under:

"Spørsmålet om hjelp til folk i andre land handlar likevel ikkje berre om moralsk plikt, men like mykje om vår evne til faktisk å gjere det, og deira evne til å gjere seg nytte av hjelpa. Det er eit paradoks av dei landa som har fått mest hjelp, har fått minst utvikling til det betre. Vi greier verken å hindre krig, stor befolkningsauke eller korrupsjon, faktorar som effektivt hindrar økonomisk vekst."

Det var vår evne til å hindre krig, folkeauke og korrupsjon i andre land, eg såleis sikta til. Denne meiner eg er særs liten. Historikaren og forfattaren Torbjørn Færøvik har sagt at vi nordmenn har overdrivne tankar om kva innverknad vi kan ha på kulturen og levevilkåra i andre land. For kvar nordmann finst det 1400 menneske menneske i andre land; vi representerer berre 0.7 promille av verdsbefolkninga. Dette gjer ikkje at eg og kona sluttar å gje, både via obligatorisk skatt, ved støtte til forskjellige hjelpeorganisasjonar og ved direkte pengehjelp til personar vi kjenner i Kongo og Kenya. Men ei generell heving av helse og levestandard i u-land krev heilt andre tiltak, og først og fremst frå dei som bur i desse landa. Sjå Vd-artikkelen min, "Afrika - det fortapte kontinent?"

Kommentar #88

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Flyktningproduksjon

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
De velmenende flyktningehumanistene i Norge burde overveie om ikke parolen "KRIG MOT KRIGEN" er bedre enn kontinuerlig jamring over verdens elendighet.

Her tar du saken på kornet Hårstad.

Våre blinde "humanister" bør få opp øynene og snarest stille noen kritiske spørsmål rundt rævdilteren Børge Blindes plan for "helse, skole og utdanning" i landene Irak, Libya og Syria. Og med tanke på den vedvarende agitasjonen mot Russland bør de gjøre dette før de selv sitter med begge ben i nøyaktig samme "utdanningsreform".

Kommentar #89

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ondskapen vil vokse på norsk jord

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Det ville vært tidenes fallitterklæring.

Sannheten er kanskje at man i større grad burde foreta slike falliterklæringer. Hvor kommer egentlig denne merkelige troen på at vår liberale tenkning skulle kunne overvinne alt ondt? 

Ondskapen, eller hva dette begrepet refererer til, og som vi har sett opp gjennom historien i alskens varianter, hjemme og ute, er kanskje en konstant? En konstant i menneskenaturen selv. Freud forstod dette (med en dybde som feide selveste Einsteins naivitet til side). Men ikke minst Augustin forstod dette - Augustin som gjorde helomvending fra manikeismens enkle verdensbilde, hvor ondskapen var en egen selvstendig metafysisk kraft. Augustins revolusjon, som i dag kan synes langt mer virkelighetsnær enn våre egne dagers profeter, bestod i å fastholde det onde som en konstant i selve menneskenaturen. (Ja, dette kan jeg få meg til å si som ateist og filosof.)

Men selv Mani kommer til kort overfor slike profeter som Bush og Blair, som virkelig tror at det onde kan overvinnes. For Mani, derimot, var utfallet usikkert. Denne troen, som vi kunne kalle den melioristiske liberalisme, er en direkte avløper til Mani så vel som zoroastrismen. Den menneskelige sivilisasjon skrider liksom ubønnhørlig frem - eller så sies det i kor i vår tid, fra sekulær side, fra religiøs side, fra venstre side, fra høyre side, fra senterets senter - hvor de værste former for destruktivitet vil være overståtte kapitler - for man mener selvsagt at ondskap bare er et kjedelig men unngåelig produkt av defekte sosio-økonomiske forhold. (Les kort om meliorisme her.)

Våre dagers liberale humanister (hvor selvsagt langt de fleste religiøse også er inkludert) likner meget på kjetteren Pelagius' tenkning, for ikke å glemme enkelte aspekter ved den klassiske greske filosofi. Vi skal heller ikke glemme at Aarendt idéer om ondskapens banalitet slår oss som uendelig "tidsriktige." "Bare vi andre gjør det riktige, skal det nok gå bra til sist, så skal nok det onde forsvinne." 

Nei, kanskje er ondskapen en konstant. Og kanskje gjør den melioristiske liberalisme oss alle en stor bjørnetjeneste? Kanskje må vi lære å leve med at det onde ikke er noe som kan reduseres? Kanskje må ondskapen som rører på seg i Midtøsten bare få røre seg ferdig? Kanskje dette er det mindste onde?

Er det ikke her vi kunne lære av gode, gamle ærlige Churchill? Hvor han erklærer at han mer enn gjerne "går til bords med Djevelen selv" for å slå den nazistiske faenskapen ned i jorden. Hvilken politiker tør i dag benytte slike harde ord? Hvem befinner seg i dag innenfor en slik svært så jordnær livsanskuelse?

I Norge gir vi jihadistene terapi, og vi vifter med flagg. Naiviteten er uendelig. Og med naiviteten kan vi vente oss at ondskapen bare vil vokse - på norsk jord. I Norge lefler vi med ondskapen, altså de onde kreftene i menneskene. Vi lar faenskapen piple frem til overflaten, en faenskap som bare blir mer og mer åpent uttrykt. Som også til sist ender med å vinne prestisjefyllte priser og omtaler overalt i norsk offentlighet, på alskens plattformer. Vi dyrker ondskapen i Norge. Det er fælt å si det - men dét er realiteten. 

Kommentar #90

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det var vår evne til å hindre krig, folkeauke og korrupsjon i andre land, eg såleis sikta til.

Takk for din (som alltid) vennlige klargjøring - nå forstår jeg bedre. Jeg er også helt enig at vi ikke kan klare å forhindre stort. Slik sett er jeg blitt mer pessimist med årene, om man prøver å fikse noe, så kan det fort bli verre. Det må likevel ikke forhindre oss i å gjøre godt og prøve å plastre sårene (selv om vi ikke kan få såret til å gro). 

Kommentar #91

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Helt åpenbart er dette gresk for deg siden du åpenbart ikke forstår ingenting av Syriakrigen som siden av Libyakrigen nærmest er modeller på nykolonialistisk krig: NatoTyrkia,frankrike,england,USA,Saudiene,etc ønsker å hakke opp Den Syrisk Arabiske Republikk og dele byttet seg imellom og innlemme regionen i den nye provestlige New World Order.

Dette anser jeg som rene konspirasjonsteorier. Mer er det ikke å si.

Kommentar #92

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvor kommer egentlig denne merkelige troen på at vår liberale tenkning skulle kunne overvinne alt ondt?

Tanken er vel at alle mennesker har nogen lunde de samme menneskelige egenskapene, og gitt muligheten vil de aller fleste ønske å leve i frihet og fred sammen med familien og sine nærmeste.

Dersom et samfunn kan tilby en slik tilværelse i trygghet, så kan vi også bekjempe ondskapen.

Kommentar #93

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er kanskje at man i større grad burde foreta slike falliterklæringer. Hvor kommer egentlig denne merkelige troen på at vår liberale tenkning skulle kunne overvinne alt ondt?

Jeg liker en del av du skriver, både i denne kommentaren og andre steder Robin. Du har klart å ikke være helt forutsigbar - dem er det ikke mange av her på forumet:)

Dette med at ondskapen er konstant er jo ikke noe jeg vil avvise eller bekrefte, men jeg vil heller ikke utelukke det. Således kan jeg følge en del av dine betraktninger.

Når det er sagt, jeg vil ikke tas til inntekt for et syn som sier at vårt "liberalistiske, demokratiske, menneskerettighetsvennlige livssyn vil overvinne alt det onde". Det virker helt fjernt på meg. Tvert i mot, vi må spørre oss selv hvordan vi i alle dager endte opp med dette, på mange måter fantastiske systemet vi har i Norge - var det *egentlig* uungåelig? Mange virker å tenke slik, at gitt litt tid så vil alt konvergere mot "vårt system" (f.eks: gi islam 100 år til). Dette tror jeg (på linje med deg?) er helt misforstått. Jeg skulle gjerne sett noen forklare hvorfor vi er der vi er i dag (med vårt politiske system, demokrati, menneskerettigheter, liberalisme, religionsfrihet, etc). Jeg har selvsagt mine mistanker.

Likevel, selv med konstant ondskap og uten mulighet til å *fikse* problemer rundt omkring i verden, verken med våpenmakt eller gode ideer - likevel kan ikke forholde meg til den lidelse jeg ser uten å ønske å gjøre noe godt. Som nasjon bør vi også søke det samme, selv om vi på forhånd erkjenner at vi aldri vil løse problemene, bare avhjelpe. 

Kommentar #94

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Rette bakar for smed

Publisert over 6 år siden

Som ei oppfølging av dette innlegget, vil eg vise til ein kommentar eg skreiv til Berit Aalborg 8. januar. Og i dag har ho skrive ein ny artikkel i Vårt Land, som Kjell Skartveit kommenterer ganske skarpt på document.no. Han sluttar slik:

"Vårt Land er dermed mer opptatt av å beskytte overgriperne enn dem som vil forsvare friheten, og vi har nådd et bunnivå som det er vanskelig å forholde seg til. Når åpenbare sammenhenger oversees og overgripere forsvares, nærmer vi oss kjennetegnet på den religionen som Pegida advarer mot. Det er en fullstendig irrasjonell holdning til årsak og virkning, sannheten konstruerer en selv og samfunnsdebatten blir et teater uten reelt innhold."

Sjølv skreiv eg dette om NRK sin journalistikk om same tema i førdags. Når ein ser på kommentarane til Skartveits innlegg, var det kanskje ein ide for Simonnes å omplassere Aalborg, i staden for å låne øyre til ho, før talet på abonnentar minkar drastisk.

Kommentar #95

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Gode allierte

Publisert over 6 år siden

Runde : kanskje ein ide for Simonnes å omplassere Aalborg, i staden for å låne øyre til ho, før talet på abonnentar minkar drastisk.

Det er liten tvil om at den verste rasismen i Europa i dag, det er muslimers jødehat.  Hvis noen vet om andre grupper som flykter fra medmenneskers hat enn folk fra Malmø, så skal jeg ta påstanden tilbake.   Det er en forunderlig form for fredning som foregår, en aldeles merkelig frykt for å henge bjella på kattene, men desto større kreativitet til beskrivelse  og omskrivelse  til en helt annen virkelighet.

Vitnet

En tilfeldighet brakte meg i går til en side kalt "Vitnet" som kan googles. Det er en jødehatende og amerikahatende side. Der får vi vite at det i Auszwitz bare omkom rundt 150.000 mennesker , og bare et fåtall av dem ble henrettet. Vi får vite at fangene fikk tannlegebehandling, småunger ble kjælt med, og at det var blomster på bordene i brakkene. "Dr Sturmer" redaktøren  Julius Streicher  som avbildes død med løkken rundt halsen, han  var et visstnok et omframt godt menneske. 

Muslimer, de  er allierte mot den store fare som truer Norge og verden.

Les og lær

Kommentar #96

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvorfor ?

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
En tilfeldighet brakte meg i går til en side kalt "Vitnet" som kan googles. Det er en jødehatende og amerikahatende side

Hvorfor driver du å ser på slike sider da Nisi ? Jeg bare undrer meg ?

Kommentar #97

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Prøv sjøl så skal du se resultatet

Publisert over 6 år siden

Jo, det skal jeg fortelle deg Aarsund : Jeg googlet "de siste dagers hellige nazi" for å få kjøtt på beinet mot en gruppe jeg forakter nokså sterkt.  Da kom Vitnet opp.  Prøv sjøl, så skal du se ;-))

Ellers har du ingen injurierende kraft av betydning. Til det har jeg sett for mange av dine innlegg som beskriver nokså harde tiltak mot medmennesker du ikke liker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere