Hallgeir Reiten

215

Bruk sunn fornuft i sykehussaken – velg Astad.

I vurderingen mellom by og land kommer ofte land dårligere ut. Men det er likevel mye sunn fornuft i å legge det nye sykehuset på Batnfjordsøra - midt mellom nordfylkes to byer Molde og Kristiansund.

Publisert: 23. okt 2014

Framover mot Helse Midt-Norge RHF sitt styremøte den 18. desember kan vi forvente oss at trykket rundt lokaliseringen av nytt sykehus i Møre og Romsdal øker dag for dag. Administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal HF legger ut sakspapirer knyttet til den historiske avgjørelsen den 10. desember.

Styrene i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge RHF har begge tidligere sluttet seg til administrasjonens innstilling om at det nye sykehuset bør ligge «på aksen mellom Hjelset og Frei». Det er gjennomført omfattende utredning og høring i saken som peker på en rekke momenter som taler for dette.

Norconsult sin rapport viser videre at det er marginale forskjeller mellom de tre ulike alternativene på denne aksen. De sier også at det "ikke grunnlag for at den samlede effekten er større ved lokalisering nær den ene byen i forhold til den andre". Dette faktumet påpekte også den nå avgåtte direktøren i Helse Midt-Norge flere ganger.

I de to berørte byene Molde og Kristiansund har det vært en motvilje mot alternativet som faktisk ligger midt på aksen mellom Hjelset og Frei, nemlig Astad på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. Dette alternativet har nå politikerne i Gjemnes kommune vedtatt som kommunens eneste alternativ.

I en vurdering mellom by og land kommer ofte land dårligere ut av naturlige grunner. Dette påpeker Adresseavisen i en kommentar fra sist sommer. Men avisen peker også på at det nye sykehuset i Østfold bygges midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, men at et slikt alternativ synes utkonkurrert i Møre og Romsdal. Hvorfor må det være slik?

Tenk litt på det. Det er jo tvert i mot gode grunner til nettopp å velge Astad. Jeg går her bare inn i to av dem:

Den aller viktigste grunnen er selvfølgelig hensynet til pasientene. De skal etter Sykehusloven ha mest mulig likeverdig tilgang på behandling. Pasienten må først og fremst være i fokus, ikke politikken. Dette vil jeg gjenta en gang til, først og fremst med tanke på fylkets politikere: Pasienten må være i fokus. Da må en sikre en rettferdig og godt faglig begrunnet plassering av sykehuset. At noen ønsker sykehuset til Molde eller Kristiansund kommune er derfor ikke et gyldig argument i seg selv. Å bli blind her kan faktisk føre til at folk dør helt unødvendig på grunn av det. Det er alvorlig.

Batnfjordsøra er det geografiske midtpunktet for nordre del av Møre og Romsdal. Batnfjordsøra er også kommunesenteret Gjemnes kommune. Stedet har derfor godt utbygd infrastruktur, og har nå i tillegg fått til ny og bedre vei mot Kristiansund med 90-sone og tunell. Tiden det tar å komme til Molde kan også kortes kraftig ned med ny veitrase over Fursetfjellet og ned gjennom Årødalen. Gjemnes kommune har også blitt et stadig viktigere trafikknutepunkt mot Trondheim over Bergsøy mot Halsa.

Den andre gode grunnen er hva et nytt sykehus midt mellom byene kan føre til når det gjelder regionalt samarbeid, forskning, utvikling, utdanning og innovasjon.

ÅKP som er den mest markante aktøren når det gjelder næringsutvikling i Møre og Romsdal, kjemper nå hardt for å bygge sammen fylket i en forsterket næringshub, blant annet gjennom bedre samferdsel. En ny vei over Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund vil bidra til dette, sammen med den nye forbindelsen over Moldefjorden, den nye fastlandsforbindelsen fra Søre Sunnmøre mot Ålesund og det nye sambandet over Halsafjorden.

Et nytt sykehus på Batnfjordsøra vil samlet sett kunne bidra til mer regionalt samarbeid og utvikling enn noe annet alternativ. Nettopp fordi de to berørte byene og andre kommuner i området får et stort og tydelig samarbeidsprosjekt «midt mellom» med over 2000 ansatte. Dette prosjektet kan gi støtet til nytt og viktig samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon. Helsebransjen er i seg selv blant verdens største næringer, og vil bare vokse i årene som kommer. Her finnes det store muligheter. Men vi snakker ikke bare helse. På en rekke andre områder vil en kunne få betydelige synergieffekter.

Å kunne tenke mer regionalt med tanke på forskning og utdanning er for eksempel klar styrke for de som skal arbeide på det nye sykehuset. Dette er også et spor fylkets politikere nå følger, blant annet med sammenslåingen av fylkets høgskoler til en enhet og opprettelsen av et fylkeskommunalt forskningsfond. Det vil nemlig ikke bare være sykepleierutdanning som er viktig for framtidens helsearbeidere. De vil nesten i like stor grad være teknologer. Helsefeltet er i en rivende utvikling, og det er svært naturlig å se mot bredden av utdanningsmiljøer i både Molde, Kristiansund, Ålesund og Trondheim som samlet har utdanning både innen teknologi, medisin og andre helsefag. En bør også tenke slik at forskningen først og fremst skal følge sykehuset og ikke en bestemt by.

Mitt råd i denne saken er veldig klart: Ta til fornuft, legg bystriden bort og velg det fornuftige og faglig funderte alternativet som ligger midt mellom byene – nemlig Astad. Det tror jeg vil fungere godt på alle vis på den spennende reisen videre mot 2030.

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Heimstad?

Publisert nesten 7 år siden

Eg synest lesarane bør få vite om du er heilt upartisk eller på nokon måte er ugild ('inhabil') når det gjeld plassering av eit tenkt fellessjukehus, ikkje i juridisk forstand, men emosjonelt. Det vart sagt i samferdselsminister Kjell Opseth si tid at skulle han støtte ein vegstubb, så måtte den helst vere i Førde, eller vegen måtte i det minste ta ein sving innom Sogn og Fjordane.

Elles vil eg vise til kommentaren min i førre innlegget ditt om sjukehusplasseringa. Men interessa for noko så jordnært som sjukehus er neppe særleg stor her på Vd, så våre synspunkt er det nok få som merkar seg.

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Hjemsted

Publisert nesten 7 år siden

Runde tenker nok her på at jeg opprinnelig kommer fra Torvikbukt i Gjemnes kommune. Der har jeg imidlertid ikke bodd siden 1985. De faktiske forhold er at jeg bor i Ålesund, heier på Molde fotballklubb og kommer fra Nordmøre. Men i dette tilfellet heier jeg også på et nytt sykehus i Gjemnes kommune - fordi jeg synes det er en fornuftig og faglig god løsning hvor en kan trekke på ressurser fra begge byer.

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ein ekte møreogromsdaling!

Publisert nesten 7 år siden

Med slik intern fogderiforbrødring burde du bli fylkespolitikar i Møre og Romsdal! Sjølv bur eg på Sunnmøre, har svigerinne frå Frei, og både ei dotter og ei søster i Molde. Eg kjenner såvidt også den trivelege ordføraren i Gjemnes, og kan jamvel gå med på at Astad/Batnfjordsøra er eit passande, geografisk midtpunkt mellom Molde og Kristiansund.

Men eg trur ikkje på fordelar ved store einingar og slett ikkje på sjukehusfusjonar, sjå her, her og her. Og eg meiner framleis at sjukehus må plasserast nær større befolkningssenter, og at ein må ta omsyn til geografien. Møre og Romsdal har rikeleg av fjordar, fjell og øyar, som gjer rask vegtransport vanskeleg, og eit klima som ikkje sjeldan gjer det umuleg å bruke helikopter. Så framleis sjukehusdrift både i Molde og Kristiansund burde vere det ideelle.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere