Hans Aage Gravaas

53

Hva er ekstrem islam?

Ekstremisme er langt mer enn hatefulle ytringer og religiøst motivert vold og krigføring.

Publisert: 15. sep 2014

I NRK-debatten om radikalisme og ekstremisme («Debatten», 28.08.) ble det aller viktigste spørsmålet ikke diskutert: Hva er ekstremisme? Jeg undrer meg over hvorfor inviterer NRK til en viktig samtale mellom norske muslimer om radikalisering og ekstremisme uten at verken programleder eller debattantene gjør forsøk på å klargjøre hva begrepene betyr.

Ekstrem religiøsitet innebærer for meg en forventning eller et krav om å få lov til å proklamere og praktisere det en selv mener er rett og sant uten å gi tilhengere av andre religioner rett til det samme. 

 

Mer enn hat. Ekstremisme er derfor noe langt mer enn hatefulle ytringer og religiøst motivert voldsbruk og krigføring. Enhver sosial gruppering som bidrar til å begrense andres trosfrihet, enten det skjer ved myndighetspålagte restriksjoner eller sosiale sanksjoner, er egentlig eksponenter for «det ekstreme». 

Politikere, religiøse ledere og andre samfunnsdebattanter bør innse at begrepet ekstremisme innebefatter noe langt mer enn bekjempelse av terror, voldsbruk og hatretorikk. Alle aktører og systemer som i ulik grad og med forskjellig styrke bidrar til restriksjoner på trosfrihet for alle bør gjøres til gjenstand for debatt (for eksempel Sharia-lovgivning, blasfemilover osv.).

Lysten til å sensurere eller bekjempe andres tro ved diskriminering, restriksjoner, vold og forfølgelse er statistisk sett meget stor. 76 % av verdens befolkning opplever, ifølge Pew Research Center, restriksjoner knyttet til egen trosutøvelse. Dette er oppsiktsvekkende tall. Kampen for trosfrihet for alle og retten til å utøve saklig religionskritikk av andre religioner bør imidlertid ikke settes opp imot hverandre. 

Global debatt. Et annet spørsmål som jeg undret meg over under TV-debatten var følgende: Hvordan kan man med utgangspunkt i en norsk-muslimsk minoritetskontekst diskutere hva som er «sann muslimsk teologi» - uten samtidig å relatere til en større global debatt om hvordan islam faktisk forstås og praktiseres i muslimske majoritetskontekster?

Det er slett ikke underlig at dagens norske muslimer har et sterkt behov for å fortelle at vold, religiøs diskriminering, terror og ekstremisme ikke har noe med islam å gjøre. De ønsker å frigjøre seg fra stigmatisering og urettmessig fordømmelse, og de hevder at Islam er en kjærlig religion. Min erfaring med og kjennskap til mange muslimer gjør at jeg tror de snakker sant. 

 

Definisjonsmakt. Det er likevel grunn til å spørre hvem som sitter med definisjonsmakten på hvordan islam skal og bør forstås og praktiseres. Det høres merkelig ut at norske muslimer i et norsk TV-studio diskuterer islamsk tro uten å trekke inn det globale religiøse trosfellesskap og fortolkningsfellesskap som de selv er en del av. Er det ikke en fare for at kontekstuelle minoritetsfortolkninger fremstår som modifiserte utgaver av den islam som praktiseres der muslimer utgjør en majoritet?

Den velkjente egyptiske jesuittfader og islamforsker Samir Khalil Samir ser i alle fall ut til å mene det. Han gir uttrykk for nokså sterke oppfatninger om hva han tenker om muslimers forståelse av trosfrihet (min oversettelse):

«De muslimske ekstremistene sier: ‘Vi respekter og forsvarer trosfrihet’. Men samtidig tvinger de muslimer til å forbli muslimer og nekter dem å konvertere til annen tro. Da spør jeg: ‘Hvor er samvittighetsfriheten?’ Så svarer de: ‘Ja, men vi forsvarer ikke friheten til å gjøre noe galt’. I realiteten snakker vi to språk og lever i to verdener. I islam finner vi liberale muslimer, som ekstremistene ler av eller reagerer voldelig i mot. Liberale muslimer består av intellektuelle, som utgjør kanskje 1 million mennesker, men hva er vel dette i en verden bestående av 1.5 milliarder muslimer?(jfr: http://www.ncregister.com. National Catholic Register: Father Samir on ISIS: ‘What They Are Doing Is Diabolical’).

Forfølgelse. Den muslimske minoriteten i Norge har samme rettigheter som medlemmer av andre trossamfunn. Om muslimer skulle møte motstand og fordommer blant majoritetsbefolkningen som ikke deler deres tro, har de likevel samme rettigheter og beskyttelse som alle andre norske borgere. De har rett til å velge tro, skifte tro og å praktisere sin tro.

Slike rettigheter har derimot ikke religiøse minoriteter i de land hvor islam er majoritetsreligion. Åpne Dørers rapport (2014) om forfølgelse av kristne i verden viser at islamsk ekstremisme, eller intoleranse for religiøs annerledeshet, er en hovedkilde til forfølgelse i 36 av de 50 landene som toppet listen. Kopterne - urbefolkningen i Egypt som utgjør omtrent 10 % av landets befolkning på over 90 millioner innbyggere - har slett ikke samme religiøse rettigheter som den muslimske majoritetsbefolkning som har dominert landet siden 600-tallet. 

Det finnes mange tilsvarende eksempler. For noen dager siden kom jeg tilbake fra en reise til Sentral-Asia. Også her stikker myndighetene stadig kjepper i hjulene for religiøse minoriteter. I en av de sentralasiatiske republikkene var det umulig å registrere seg som kristen menighet med mindre man hadde 200 medlemmer, og det er det få som har. Man fikk heller ikke lov til å bygge kirke uten skriftlig tillatelse fra muslimene i nabolaget, og den var det nesten umulig å få. Ropene fra moskeen kunne derimot høres til alle døgnets tider. Her var det fritt fram.

 

Kamp mot forfølgelse. Det er prisverdig at norske muslimer protesterer mot talsmannen for Profetens Ummah, Ubbaydullah Hussain, og den såkalte Islamske stat (IS). Det er ingen grunn til å mistenke dem for å stå i ledtog med denne ekstremismen.

Likevel er det viktig at norske muslimer, som nyter godt av trosfrihet i Norge, bidrar aktivt i den internasjonale kamp mot religiøs diskriminering og forfølgelse, ikke minst i land hvor muslimer utgjør majoriteten. Dette ville være det sterkeste bidraget norske muslimer kunne gi i kampen mot ekstremisme.

Jeg opplever at Hadia Tajik forenkler det hele når hun indikerer at ekstremisme skyldes mangel på religiøs kunnskap (Vårt Land 9.september). «Gi de unge en koran før islamistene tar dem», sier hun. Med mindre hun har et langt snevrere ekstremismebegrep enn det jeg her opererer med, tror jeg ikke hun har historien med seg når hun hevder dette.

La oss holde fast ved at det er ekstremisme når muslimer, særlig i land hvor islam utgjør en majoritet, ikke står fritt i å konvertere til en annen tro uten politiske og sosiale konsekvenser. La oss også holde fast ved at det er ekstremisme når religiøse minoriteter i de samme land undertrykkes og diskrimineres og reduseres til annenrangs borgere. Dette håper jeg også Hadia Tajik og andre norske muslimer er enige i.

 

Vold. Er det så en nødvendig sammenheng mellom religion og ekstremisme? Nei, jeg tror selvsagt ikke det. Samtidig kan vi ikke ignorere det faktum at mange voldelige grupperinger både før og nå mener å ha hentet sin motivasjon fra nettopp religion. Dette er en utfordring, enten vi er muslimer, kristne, buddhister eller har en annen tro. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND SOM KRONIKK 15.9.2014 

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Her kan jeg vel bare skrive tiltredes og stoppe der.

Kommentar #2

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Hva som er ekstremt med islam...

Publisert over 7 år siden

...blir ganske irrelevant i og med at alle mono-teistiske religioner som kristendommen, jødedommen og islam er like usanne, farlige og inneholder ekstrem lære og har ekstreme følgere.

Det blir derfor ganske dobbeltmoralsk når en, angivelig, kristen hever seg til dommer over hva som er ekstremt i en religion uten å se det ekstreme i den religionen han selv forfekter.

Demonstrasjonen nylig mot "radikal islam" var en eneste stor avledningsmanøver, så muslimene kunne samles mot en felles fiende for så å gå hjem til sitt og fortsette med sine undertrykkende aktiviteter.

Religionsfrihet fremstår som selvmotsigende i og med at alle de store religionene inneholder elementer av tvang; fra dåp av spebarn, kjønnslemlestelse, krav om hijab og arrangerte ekteskap etc.

Kommentar #3

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Augestad

Publisert over 7 år siden

Du har fire avsnitt og fire påstander. La meg kommentere kort.

Om du opplever denne artikkelen irrelevant, er det sikkert at andre mener det samme? Du omtaler kristendom, jødedom og islam som «usanne, farlige og inneholder ekstrem lære og har ekstreme følgere». Du har selvsagt rett til å mene det, men burde dokumentere hva som er usant, farlig og ekstremt når du uttaler deg på denne måten. Har du (som ateist?) tenkt over at flere av de mest ekstreme «ismene» og ideologiene i det i forrige århundre var utpreget ateistiske? Har du tenkt over at dagens mest folkerike "dikaturstat" (Kina) er ateistisk og at verstingen blant alle verstinger på trosfrihetsstatistikkene (Nord-Korea) er sterkt anti-religiøs? Når du kaller meg dobbeltmoralsk når jeg som ikke-muslim omtaler trosfrihetssituasjonen i «muslimske land», er det omtrent like urimelig som om jeg skulle anklaget deg som ateist for å være dobbeltmoralsk når du i ditt innlegg skriver om trosfrihetssituasjonen blant kristne, jøder og muslimer. Dersom f.eks. muslimer kan komme opp med en velbegrunnet kritikk av trosfrihetens rolle i «kristne land» (hvor nå disse finnes) som rammes av de kriterier som legges til grunn i min artikkel, vil jeg ønske deres kritikk hjertelig velkommen. Det er for øvrig min erfaring at muslimer i dette landet er folk det går an å snakke med. Å kalle demonstrasjonstoget i Oslo gater for en avledningsmanøver er en svært stygg påstand. Hva vet du om hvilke intensjoner norske muslimer hadde ved å arrangere dette demonstrasjonstoget? Jeg vil for min del berømme dem for denne markeringen, og så får det våge seg om ikke alle spørsmål om trosfrihet ble besvart på en kveld i Oslos gater. Du sier at «religionsfrihet fremstår som selvmotsigende i og med at alle de store religionene inneholder elementer av tvang». Dette er et viktig tema som ikke egner seg med kjappe tabloide svar, men som må omtales i sammenheng og ut fra hva det er snakk om. Å bevisst holde sine barn vekke fra eller nekte dem deltakelse ved religiøse aktiviteter kan også i gitte tilfeller inneholde et element av tvang.
Kommentar #4

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et utmerket innlegg

Publisert over 7 år siden

Sist torsdag datt jeg tilfeldig inn på et åpent møte i Stavanger, med tema Hva skjer i Midtøsten? Det var arrangert av STL Stavanger i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter. Det arrangeres nå månedlige åpne dialogkvelder. Jeg skal ikke referere fra dette møtet. Men jeg opplevde det jeg har etterlyst; mulighet til å bli kjent med muslimer. Jeg kom i prat med flere, som jeg opplevde som meget positive.

9. oktober er det en slik dialogkveld om konvertering. Hvis mulig vil jeg møte opp, og da med en kopi av dette innlegget i lomma, til hjelp for å stille gode relevante spørsmål.

Kommentar #5

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Dette blir vanskelig

Publisert over 7 år siden

Jeg publiserte min kommentar uten å ha lest trådstarters kommentat #3. Den forandrer ikke på min kommentar til innlegget. Det er i mine øyne en forskjell på islam og kristendommen, tross det Augestad påpeker. Men jeg må tilføye at kommentaren til trådstarter tar jeg sterk avstand fra. Den inneholder mye merkverdig. Men å imøtegå det passer ikke inn på denne tråden.

Kommentar #6

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Takk for svar

Publisert over 7 år siden

Først vil jeg si takk for ditt snare og til poenget svar, selv om jeg nok er veldig uenig i det du skriver, men det er vel derfor vi kan ha en debatt ?

Når du skriver "Om du opplever denne artikkelen irrelevant, er det sikkert at andre mener det samme?", er svaret mitt neida, men det er også irrelevant. Hvor mange som mener eller ikke mener noe er i seg selv irrelevant for om det som menes er sant. Dersom du mener det så begår du en elementær logisk feil; en feil som på latin heter Argumentum Ad Numerum, altså det å tro at fordi mange tror eller mener noe, så er det sant.

I denne tråden diskuterer du med meg , så da er det mine argumenter du må forholde deg til, uansett om mange, eller få, andre er enige eller uenige med meg.

Når du skriver "Har du (som ateist?) tenkt over at flere av de mest ekstreme «ismene» og ideologiene i det i forrige århundre var utpreget ateistiske?", så er svaret ja, jeg har tenkt på det, men det betyr ikke at du har rett. Du har ingen holdepunkter til å påstå at Kina er en ateisitisk stat. Jeg har selv vært i Kina flere ganger og sett kirker der; til og med deltatt i gudstjenester. Dessuten praktiserer mange av mine kinesiske kolleger i Kina også flere østlige, ikke-kristne, religioner.

Når det gjelder Nord-Korea, tar du også feil. Nord-Korea er ikke "anti-religiøs" i seg selv, men anti "mot propogandistisk". Særdeles anti demokratiske er de også. Det du kaller "anti-religiøs" her, fikk meg til å tenke på dem som, her på VD, har skrevet negativt om et mulig "krav" fra Hadia Tajik og andre muslimer om å dele ut koranen i skolen og lære om islam der. Dette dreier seg kun om å beskytte sin egen "tro"; uansett hvor falsk den måtte være.

Jeg mener fortsatt trosfrihet er en selvmotsigelse uansett hvilken av de store mono-teistiske religionene det gjelder og hvor. At muslimer klager i "kristne" land og kristne i "muslimske" land, bare bekrefter mitt syn.

Jeg mener fortsatt demonstrasjonen mot IS fungerte som en avledningsmanøver. Den er den mest "skinnhellige" markeringen jeg har sett i Oslo på lenge.

Du har imidlertid helt rett i at jeg ikke vet noe om hvilke intensjoner norske muslimer hadde ved å arrangere dette demonstrasjonstoget, men jeg vet at den praktiske virkningen av den vil være særdeles liten og det er nettopp denne lille virkningen jeg mener er en avledningsmanøver.

At du vil berømme muslimene for denne markeringen får stå for din egen regning.

Jeg er imidlertid enig i at det fikk "våge seg om ikke alle spørsmål om trosfrihet ble besvart på en kveld i Oslos gater." Det ville også vært naivt å tro at det var intensjonen.

Hadde imidlertid unge muslimske menn masjert i Oslo for å samle inn penger og melde seg til tjeneste i den styrken Norge nå er bedt om å bidra med i kampen mot IS i Syria og Irak, hadde jeg selv bidratt, men det får vi nok aldri se. Det er også en viktig del av avledningsmanøveren.

Kommentar #7

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Det var dette

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Har du (som ateist?) tenkt over at flere av de mest ekstreme «ismene» og ideologiene i det i forrige århundre var utpreget ateistiske?

jeg reagerte så sterkt på i min kommentar #5

Det tyske folk var og forble et kristent folk gjennom hele nazitiden. Religion er så visst ikke vaksine mot ekstreme "ismer". Og disse springer ikke ut av spesielt ateisme som motivering - men kanskje ofte av religiøsitet; eller "religiøsitet".

Kommentar #8

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Robin Tande

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Religion er så visst ikke vaksine mot ekstreme "ismer".

Om du leser det jeg skriver en gang til, vil du se at jeg ikke har påstått det du sier, Tande. Historien viser at religion så absolutt kan være motivasjon til ekstremisme (jf definisjonen av ekstremisme i mitt hovedinnlegg) og er det helt klart den dag i dag.

Men er religion den eneste motivasjonskilde til ekstremisme? Det som fikk meg til å bringe "isme"-spørsmålet inn, var Augestads forsøk på å stemple meg som dobbeltmoralsk når jeg som kristen diskuterer ekstremismebegrepet i kjølvannet av en TV-debatt blant muslimer. Han ser ut til å mene at tilhengere av en en av de store verdensreligionene (f.eks.meg som kristen) ikke har noen rolle å spille i det hele tatt som bidragsytere i en trosfrihetsdebatt, men at de burde feie for sin egen dør. 

Jeg finner dette urimelig. Uansett forhistorie, bør vi alle ta del i debatten om hvordan dagen i dag bør se ut. Mitt innvending mot Augestad var at ikke-religiøse som sådan på ingen måte har renere mel i posen hva ekstremistisk tenkning og praksis (jf. definisjonen på ekstremisme i mitt hovedinnlegg) angår enn religiøse grupper. I motsetning til han vil jeg ikke si at det diskvalifiserer dem fra å delta i debatten.

Jeg kunne sagt mye mer, men skal la det være her. Jeg håper eventuelle nye innlegg på tråden debatter "saken" i hovedinnlegget. Selv om ekstremisme relatert til islam var tema denne gangen, gir innlegget noen prinsipielle og praktiske utfordringer til oss alle - enten vi kaller oss kristne, muslimer, ateister eller hva som helst. 

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Stakkars Norge. Også i lille Sunndal

Publisert over 7 år siden

Jeg vil anbefale folk  å ta en titt på HRS, og se en faksimile av et avisinnlegg som kommunestyrerepresentant for AP i Sunndal,  Anisa Ali Aden  har sendt lokalavisa.   Noe til ettertanke for de som måtte tro at ting går seg til.  Et lite utdrag under:

Kontakten mellom etniske nordmenn og somaliere er blitt dårligere, somaliere deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter, og kvinner og menn holder seg for seg selv.

Spørsmålet blir derfor hva som er endret siden 2006. Vi vet at fem forhold har endret seg, og det hele begynte med at moskeen i Nordmørsveien ble åpnet. Deretter fulgte flere endringer i rask rekkefølge: Makten ble konsentrert rundt en liten gruppe menn hvor religion ble opphøyet til eneste rettesnor for hva som var rett og galt, og dermed også hvordan en skulle forholde seg til temaet integrering. Unge gutter ble rekruttert til den samme moskeen, og somaliere som viste tegn til å la seg integrere, ble oppsøkt av selvoppnevnte Imamer hvor de ble anklaget for ikke å leve riktig i forhold til religiøse leveregler. Rettet en seg ikke etter disse påleggene, ble en enten utsatt for forfølgelse eller ekskludert fra innvandrermiljøet.

At hun selv har blitt utstøtt, forklarer Anisa A. Aden slik:

Årsaken er ganske enkelt at jeg har pleiet omgang med etniske nordmenn, og at jeg ikke har praktisert islam på den måten moskeen i Nordmørsveien har ønsket at jeg skulle gjøre de

Kommentar #10

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk for greit svar

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Men er religion den eneste motivasjonskilde til ekstremisme? Det som fikk meg til å bringe "isme"-spørsmålet inn, var Augestads forsøk på å stemple meg som dobbeltmoralsk når jeg som kristen diskuterer ekstremismebegrepet i kjølvannet av en TV-debatt blant muslimer. Han ser ut til å mene at tilhengere av en en av de store verdensreligionene (f.eks.meg som kristen) ikke har noen rolle å spille i det hele tatt som bidragsytere i en trosfrihetsdebatt, men at de burde feie for sin egen dør.

Jeg ser deg ikke som dobbeltmoralsk. Beklager, og er irritert på meg selv for at jeg reagerte for raskt og noe sterkt. Årsaken ligger i at andre her på Vd stadig nærmest har satt likhetstegn mellom ateisme og totalitære regimer. Har den uvanen at jeg i diskusjoner raskt tar for hardet i, og så korrigerer jeg. Det blir derfor viktig få svar. Shame on me.  

Kommentar #11

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Helt i orden

Publisert over 7 år siden

No problem. Det er ingen sak når en kan rydde opp i små og store misforståelser.

Du søker klarhet og ønsker å forstå. Det er en svært god egenskap og et godt grunnlag for konstruktiv deltakelse i debatt. Det er nok av kranglefanter (også her på VD) som er mer opptatt av mannen enn av ballen, og som kanskje aller mest er opptatt av seg selv. Du er heldigvis ikke en av dem!

Kommentar #12

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Gravaas

Publisert over 7 år siden

Jeg kunne kommentert innlegget ditt nærmere ved å redigere det litt og bla bytte ut muslimsk med kristen i følgende avsnitt:

Global debatt. Et annet spørsmål som jeg undret meg over under TV-debatten var følgende: Hvordan kan man med utgangspunkt i en norsk-kristen kontekst diskutere hva som er «sann kristen teologi» - uten samtidig å relatere til en større global debatt om hvordan kristendommen faktisk forstås og praktiseres i kristne majoritetskontekster ?

Det er det jeg mener er det dobbeltmoralske i din tillnærming. Kristendommen er i sitt grunnlag (bibelen) like ekstrem som islam er i sine grunnlag (koranen og hadith-en). Derfor har vi ikke-troende faktisk "renere mel i posen" enn dere troende; vi bygger ikke vår moral på ekstreme, gamle, tekster.

Kommentar #13

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Det var islam det handlet om - denne gangen

Publisert over 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne kommentert innlegget ditt nærmere ved å redigere det litt

Ditt "omredigerte" spørsmål er interessant, men det er ikke tema for denne tråden. Mitt hovedinnlegg handlet derimot om ekstremismebegrepet relatert til islam og ble skrevet inn i en definert kontekst - en TV-debatt. Men som jeg skriver i en av mine kommentar ovenfor: "Selv om ekstremisme relatert til islam var tema denne gangen, gir innlegget noen prinsipielle og praktiske utfordringer til oss alle - enten vi kaller oss kristne, muslimer, ateister eller hva som helst". Dette betyr at det kan komme andre innlegg fra meg med litt andre innfallsvinkler -en annen gang.

Har du behov for å kommentere noe annet enn det som var tema for hovedinnlegget, foreslår jeg at du heller starter en ny tråd. Kanskje du kunne starte en tråd om ikke-religiøse og ekstremisme? Kanskje du kunne drøftet om ikke-religiøse virkelig er "ikke-troende" eller om de egentlig er annerledes troende som, i likhet med mange andre, er "troende til litt av hvert"?

Takk for praten!

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne kommentert innlegget ditt nærmere ved å redigere det litt og bla bytte ut muslimsk med kristen i følgende avsnitt:

Kan det virkelig være SÅ vanskelig for deg å fatte hva en tråd handler om ?

Du har hengt deg fullstendig opp i å sjikanere og hetse kristen tro,men nå handler altså dette om islam. 

Kommentar #15

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Nei, det er ikke vanskelig.

Publisert over 7 år siden

Jeg vet hva denne tråden handler om og hverken sjikanerer eller hetser kristen eller noen annen tro for den del. Jeg kommenterer kun konkrete konsekvenser av religiøs tro.

Mitt poeng er at det er et direkte dumt spørsmål å spørre om hva ekstrem islam er. Alle de store mono-teistiske religioner, islam og kristendommen innkludert, inneholder ekstreme læresetninger i sine angivelig hellige bøker. Noen troende bruker disse ekstreme læresetningene til å rettferdigjøre sine ekstreme handlinger; som IS i Syria og Irak og Herrens Motstandshær i Uganda.

Siden jeg bryr meg om å leve etter flest mulig sannheter og færrest mulig usannheter blir spørsmålet:

Hvilken metode bruker dere kristne til å avgjøre at deres tro er sann og andres tro er usann ?

Kommentar #16

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

God forståelse av ekstremisme

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Enhver sosial gruppering som bidrar til å begrense andres trosfrihet, enten det skjer ved myndighetspålagte restriksjoner eller sosiale sanksjoner, er egentlig eksponenter for «det ekstreme».

Gravaas har en god påpekning av det som rimeligvis kan kalles normativ ekstremisme. Å ville innskrenke andres menneskerettigheter (ikke bare trosfrihet) og frata dem demokratiske rettigheter, er normativt ekstremt. Ganske uavhengig av om man benytter eller argumenterer for å benytte vold for å nå et slikt mål.

Men det er også opplagt at de som nøyer seg med ord er mindre farlige enn de som argumenterer for (eller allerede bruker) vold for å innskrenke andres rettigheter.

Det er således denne nyansen som gjør det mulig å se ulikt på ulike varianter av normativ ekstremisme med tanke på hvordan vi bekjemper den akutte faren.

Ellers er det gode poenger i Gravaas sitt innlegg om nødvendigheten av å utfordre muslimske ledere og talspersoner til et langt mer konsekvent og konsistent tros- og menneskerettighetsforsvar over hele verden.

Lars Gule

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere