Andreas Johan Saugstad

2

Vekkelsen kommer til Norge

Vekkelse betyr nytt liv i Jesus Kristus. Vi må forvente en stor vekkelse i Norge snart

Publisert: 23. mai 2014  /  1044 visninger.

 

                                            VEKKELSEN KOMMER TIL NORGE

                                                 Av Andreas Johan Saugstad

Ordet revival som på norsk betyr vekkelse, kom først inn i det engelske språket i 1702, og betyr en oppvåkning eller vekking av eller innenfor evangelisk religion. Matthew Backholer skriver i Revival Fires and Awakenings at vekkelse dreier seg om en helt spesiell utgytelse av Den Hellige Ånd.  Først vekker Gud opp menigheter til fornyet liv i Jesus Kristus, og så legger han nye mennesker til som blir overbevist om evangeliets sannhet.  Wesley Duewel skriver i Revival Fire: Vekkelsestider er ikke ordinære dager i kirkens liv, men de er ekstraordinære og overnaturlige tider der Gud manifesterer sitt nærvær i en overveldende realitet.                                                                                                   Vekkelse dreier seg om synd, dom, omvendelse og nåde. Vekkelse innebærer tegn, under, bønn og lovsang som kan vare i mange timer. Når vekkelsen virkelig kommer, senker Gud sitt nærvær over menigheten og tilbedelsen blir mer intens enn noen gang. Max Lucado skriver at det er èn ting å si at Jesus døde for verdens synder, men det er mye herligere å kunne si at Jesus døde for mine synder. Det er denne erkjennelsen som blir satt i fokus når vekkelsespredikantene forkynner. Det dreier seg om å forkynne det femfoldige evangelium som ble proklamert under Azusa Street-vekkelsen fra 1906-1913, og som er dypt rotfestet i Det nye testamente:                                                                                                    *Jesus som frelseren                                                                                                                                                    *Jesus som helliggjøreren                                                                                                                                   *Jesus som Ånds-døperen                                                                                                                                                                         *Jesus som helbrederen                                                                                                                                                                                * Jesus Kristus som den snart kommende konge.                                                                                                                                         Vekkelse dreier seg om at Gud handler i historien. Det dreier seg om at han gjør store ting blant sitt folk og at mange nye mennesker blir innlemmet i Kristi legeme. Vekkelse er «action». Det er spennende når Gud griper inn i våre liv! Max Lucado skriver: «Det er en sannhet som er dypere enn alle livets sorger og nederlag, og den finnes i Jesu liv, død og oppstandelse». Det er denne sannheten, sannheten om Jesus Kristus, som blir åpenbart av Den Hellige Ånd når vekkelsen kommer. Dette fører til at enkeltmennesker, familier, menigheter, lokalsamfunn og nasjoner blir forvandlet. Som Rick Joyner sier – det finnes intet større eventyr enn å følge Jesus Kristus.

                                                    VEKKELSE I BIBELEN

Vekkelse er et fenomen som er dypt rotfestet i Bibelen. I Det gamle testamente sender Gud gang på gang profeter, prester, konger og kvinner som gjør at frelseshistorien kan komme tilbake på det rette sporet. Kong Asa gjeninnførte den rette gudsdyrkelsen i 1. Kong. 15: 9-15. Profeten Elia bekjempet Baal-profetene og fikk folket til å påkalle Herrens navn på den rette måten (1. Kong. 18:20-40). Hele folket falt ned på sitt ansikt og sa at Herren er Gud.  Kong Hiskia gjeninnførte den rette gudsdyrkelsen av Jahve i templet og gjorde det slik at prestene igjen kunne tjene Gud på den autentiske måten (2.Kong. 18:1-8). I Jonaboken forkynner profeten Herrens domsord mot Ninive, og dette førte til en enorm vekkelse der hele byen omvendte seg og begynte å vandre på Guds veier. I Neh. 8 leser presten Esra høyt fra Mosebøkene og folket blir gitt en forklaring på hvordan dette skal forstås. De bøyer seg til jorden og tilber Jahve, og det hele ender med en gledesfest.                                              Hele Jesu offentlige tjeneste kan karakteriseres som en vekkelse som varte i 3 ½ år. I denne vekkelsen sto helbredelse sentralt. Mange ganger leser vi at mange eller alle ble helbredet, og at Jesus hadde inderlig medynk med folket. I tillegg til dette opplevde enkeltpersoner store mirakler i sine liv, slik som den blindfødte som fikk synet igjen i Joh. 9, og Lasarus som ble vekket opp fra de døde i Joh. 11.  Når vekkelsen kommer til Norge må vi derfor forvente at Gud gjør store tegn og under i blant oss.  Hebr. 13:8 sier at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, og Jesus fortsetter i dag sin tjeneste gjennom sin kirke på jorden.                                                                                                                        Jesus ga mennesker nytt liv og oppreisning gjennom sin nåde og kjærlighet. Maria Magdalena var en tidligere prostituert som Jesus hadde drevet sju onde ånder ut av. Hun fikk være det første vitnet  til at Jesus hadde oppstått fra de døde og overvunnet døden (Joh. 20:16). Sakkeus fikk i Luk. 19 erfare Jesu tilgivelse og barmhjertighet og lovte å begynne et helt nytt liv. Disiplene gikk fra en ordinær tilværelse som fiskere til et ekstraordinært liv preget av Guds kjærlighet, makt og veldige kraft. De fikk et liv mettet med mening og de fant noe å leve og dø for: Jesus og evangeliet. Når vekkelsen kommer må vi derfor forvente at mennesker reises opp til nytt liv, berøres av Guds kjærlighet og får en helt ny retning og mening i sitt liv.                                                                                                            Kierkegaard skriver i en kommentar til Matt. 11:28-30 at Jesu invitasjon til hvile gjelder alle mennesker, uansett hvor fornedrede og krenkede de er. Invitasjonen går ut til de fattige, vanføre, blinde, lamme og spedalske. Det er imidlertid èn gruppe invitasjonen ikke går ut til, og det er de som ikke skjønner at de trenger hjelp.  Jesus er hjelperen som er desperat etter å hjelpe, og han inviterer alle mennesker inn i sitt nærvær, med unntak av de som ikke er villige til å innse at de trenger ham. Kierkegaard skriver at når Jesus hjelper, så er hjelpen og hjelperen det samme. Når en lege skal hjelpe en pasient, så bruker han et botemiddel, det vil si noe annet enn seg selv til å hjelpe. Men når Jesus hjelper så er hjelpen at han tilbyr seg selv og sitt nærvær. Kirkegaard skriver at når en lege hjelper, så er det slik at jo mer tid og krefter han bruker på en pasient, jo mindre kan han hjelpe de andre. Når Jesus hjelper derimot, så kan han stadig gi mer og mer og gå dypere og dypere i å hjelpe med sin uendelige kjærlighet.                                                                                                                 Apostlenes Gjerninger kap. 1 og 2 er nøkkelkapitler når det gjelder vekkelse.  Vi leser i det første kapitlet at en flokk på 120 disipler var samlet og at de var utholdende i bønn (1:14-15). Så falt Ånden over dem, ilden ble åpenbart fra himmelen og de begynt å tale på f remmede tungemål. Deretter gikk de ut, og jødene som hadde kommet til Jerusalem for å feire pinse fra hele den daværende kjente verden, hørte dem snakke på sitt eget språk.  Legg merke til at bønn går forut for vekkelse. De blir imidlertid anklaget for å være fulle og ha drukket søt vin, men Peter irettesetter dem og knytter alt det som skjer til frelseshistorien i Det gamle testamente og Jesus fra Nasaret, den korsfestede og oppstandne Guds sønn. James Smith skriver i Thinking in Tongues, et verk innen karismatisk kristen filosofisk teologi, at Peter hadde «hermeneutisk mot» og «fortolkende frimodighet». Han mener at en del av det å være en åndelig kristen er å gå imot alle «vin-teoriene» som oppstår når det kommer vekkelse, og sette det hele inn i et bibelsk rammeverk. I Ap. Gj. 2:42-47 leser vi om fruktene av vekkelsen, der de fire fundamentene er: brødsbrytelsen, samfunnet, bønnene og apostlenes lære. Vi leser at hele flokken var ett i hjerte og sinn og hadde et enormt sterkt fellesskap i Den Hellige Ånd. Gjennom hele Apostlenes Gjerninger ser vi at apostlene kontekstualiserer evangeliet både for jøder og grekere, at Gud leder dem ved Den Hellige Ånd og at han stadfester ordet ved tegn og under. Her åpenbares et radikalt kristent teistisk verdensbilde: Gud er historiens herre og handler hele tiden i enkeltmenneskers og kirkens liv. Som Oxford-teologen Michael Green har sagt det: «Christianity is boldly supernatural».

 

                                              VEKKELSE I KIRKEHISTORIEN

John Wesley (1703-91), ledet the British Great Awakening fra 1739-1791.Han var metodismens grunnlegger sammen med sin bror Charles Wesley, og forkynte for arbeiderklassen på de britiske øyer. Wesley red til hest over hele England og holdt 42 400 prekener i løpet av denne vekkelsen, dvs. gjennomsnittlig 15 prekener i uka. Han var utdannet ved Oxford University og satte alle sine resurser inn på å nå mennesker med evangeliet. Han og hans medarbeidere kunne ha utendørs møter med opp til 20 000 mennesker samlet. Mange kom i syndenød og ropte til Gud om tilgivelse. Noen begynte å riste og andre falt i bakken ved Den Hellige Ånds kraft. Metodistene drev et utbredt arbeid blant de fattige, og mange kom ut av alkoholisme, gambling og andre synder som forringet livskvaliteten deres dramatisk. De startet en rekke sosiale hjelpetjenester, de besøkte syke og de som var i fengsel. Storbritannias statsminister David Lloyd George sa at det aldri hadde vært en større anglosaksisk religiøs leder enn John Wesley og han sammenlignet metodistvekkelsen med reformasjonen. Det er blitt sagt at metodismen hindret England fra borgerkrig, fordi bevegelsen hadde en enorm sosial innflytelse. 1.250 millioner mennesker ble frelst og berørt av denne vekkelsen i Storbritannia, av en befolkning på 5 millioner. Det sier litt om hvor stor betydning Jesus og evangeliet kan få for en nasjon!                                                                                                       Pinsevekkelsen i Wales fra 1904 til 1905 er et annet høydepunkt i den kristne kirkes historie. Mathew Backholer skriver at i løpet av en periode på 6 uker ble 100 000 mennesker frelst. Så mange som 250 000 av en befolkning på 1 million kan ha blitt frelst og berørt av denne vekkelsen. Bønnemøtene kunne vare opp til 8 timer, teatre ble mindre besøkt og barer ble stående tomme. Hele fotball-lag og rugby-lag ble omvendt, og kampene ble utsatt eller avlyst fordi spillerne hadde noe bedre å gjøre – nemlig å be. Politiet fikk også mye mindre å gjøre på grunn av vekkelsen.                  De walisiske kristne ba for sine kristne brødre og søstre i California. I 1906 startet vekkelsen i Azusa Street i Los Angeles, og den varte til 1913. Mange kastet sine krykker og stokker og opplevde helbredelse på disse møtene, og mennesker fra ulike deler av verden kunne høre tungetale på sitt eget språk. Møtene kunne vare fra morgenen eller tidlig på formiddagen til sent på kvelden. Den Hellige Ånd kom så sterkt over lokalet, at de trodde huset der de holdt til var i brann. De ringte brannvesenet, men disse kunne konstatere at alt var i orden og dro igjen. Steven Jack Land skriver at Azusa Street-vekkelsen var preget av det han kaller «apocalyptic affections», det vil si dype følelser som forberedte de kristne på endetiden. De kombinerte det Land kaller ortodoksi (rett tenkning, rett lære), ortopati (rette, dype følelser) og ortopraxi (rette handlinger og rett praksis). Det var en stor vekt på vitnesbyrd, forkynnelse, intense lovsanger og traktater som de primære midlene til å oppnå teologisk innsikt: her gjaldt det å kjenne Jesus Kristus og Guds rike på en helt personlig måte.

 

                                     VEKKELSE ER PROFETERT OVER NORGE

I 1998 var Paul Cain i Norge på Oslo Vineyards pinsekonferanse.  Han profeterte at hele nasjonen skulle vende seg til Herren på en dag.  Vi kan naturligvis diskutere hvor bokstavelig slike profetier skal tolkes, men det er grunn til å ta det Paul Cain sier på alvor.  Allerede i tenårene og som ung voksen kunne han på kristne møter i USA peke ut mennesker i møtelokalene og fortelle detaljer om livene deres som stemte. Jack Deere dokumenterer i Surprised by the Power of the Spirit hvordan Paul Cain ved en anledning pekte ut en kvinne på et kristent møte og stilte fire korrekte diagnoser på henne og hvordan hun ble helbredet av Jesus. Ved en annen anledning pekte Paul Cain ut en annen dame ved hennes pikenavn, som var Jewell Floyd. Hun hadde sagt til Gud før møtet, at dersom Gud ville at Paul Cain skulle tale til henne, så ønsket hun at han skulle bruke hennes pikenavn. Også denne kvinnen ble helbredet og hun kom inn i en sterk tjeneste for Jesus.

Bob Hartley profeterte på Oase sommeren 2009 at 1 million skulle bli frelst i Norge. Han profeterte også at det skulle komme en ny grunnlov i Norge som skulle gjøre det tillatt å bære åndelige våpen. Hartley er forfatter av Two Spies, Adoration Prayer Book og Children`s Adoration Prayer Book.Han driver med «adoration» som dreier seg om beundring av, tilbedelse av og intimitet med Jesus. Han vektlegger at Jesus har et blødende hjerte for de fattige og hjemløse, og han formidler et budskap om håp og en visjon om at Gud skal sende ut 50 millioner ambassadører for Jesus i byer, lokalsamfunn og nasjoner. Han ønsker at Gud skal bli fundamentet for alle sider at menneskelivet og at kristne mennesker fra ulike yrker og samfunnslag skal bidra til sosial transformasjon.

For noen år siden satt jeg i familiens hjem i Oslo og så på kristen tv.  Her var det en forkynner fra USA som hevdet at hvis de kristne i Norge ville søke Gud i bønn, så ville Gud gjøre Norge og Oslo om til et nytt Toronto, og mennesker fra hele verden ville komme for å oppleve Jesu nærvær og transformerende kraft.  Under Toronto-vekkelsen på 1990-tallet var flere hundre tusen mennesker fra hele verden innenfor dørene til Toronto Airport Christian Fellowship. Mange opplevde at Jesus ble større for dem enn noen gang.  De fikk lyst til å lese Bibelen og vitne om Jesus for andre mennesker. Mange opplevde indre helbredelse, noen opplevde ristinger og fysiske manifestasjoner som er vanlige i vekkelseshistorien.  Michael Green skrev et notat til erkebiskopen av Canterbury der han forsvarte denne vekkelsen ut i fra Bibelen. Jack Deere forsvarer denne type vekkelse bibelteologisk og apologetisk i Surprised by the Power of the Spirit.

Kristne ledere som Rick Joyner og Bill Johnson er overbevist om at Gud skal gjøre noe stort i Skandinavia. Vi må forvente en stor vekkelse over Norge, og det gjelder å gjøre seg klar! Gud gjør ingen ting uten at han først har åpenbart det for sine tjenere profetene (Amos 3:7).

 

                                 FORFØLGELSE OG MOTSTAND VIL KOMME                  

2. Tim 3:12 sier at alle som vil følge Jesus og leve et gudfryktig liv skal bli forfulgt. Da John Wesley startet metodismen i Oxford på 1720-tallet ble de kalt fanatikere. Da Azusa street-vekkelsen brøt løs i 1906 ble de som deltok i denne vekkelsen kalt fanatikere. Dette vil de også gjøre med oss når vekkelsen kommer. En journalist kalte William Seymour som ledet Azusa street-vekkelsen for en «enøyd analfabet neger» og de ble beskyldt for å være irrasjonelle og hysteriske. I dag er kritikerne av denne vekkelsen glemt, men Seymour og de andre i Azusa street-vekkelsen var med og bidro til å danne grunnlaget for moderne global karismatisk kristendom, som nå teller 800 millioner mennesker. Kritikerne vil også være der når vekkelsen kommer til Norge, men de mangler kunnskaper om Bibelen, kristen filosofi, teologi og apologetikk. De forstår ikke den interne logikken i det kristne verdensbildet og de mangler forståelse for hvordan Gud handler i historien. De kjenner ikke de rasjonelle og filosofiske argumentene for den kristne tro.                                                                                                                                                                 James Smith skriver i Thinking in Tongues at en del av det å være en autentisk kristen er å være radikalt åpen for Guds handlinger og inngripen i våre liv. Det dreier seg om å «forvente det uventede» og «ikke bli overrasket over overraskelsen». Det dreier seg om å naturlig leve i det overnaturlige. James Smith skriver at mikro-narrativet må kobles til makro-narrativet: den historien vi forteller om oss selv må knyttes intimt til den store fortellingen i Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring. Når Gud har handlet på det overnaturlige plan med enkeltmennesker, kirken og nasjoner i Bibelen, så må vi forvente det samme i våre liv i dag. Kierkegaard skriver at Jesus er kilden til anstøt og troens objekt. For oss som er Jesu disipler er Jesus troens objekt og vår store kjærlighet, men for verden vil alltid Jesus og hans disipler vekke anstøt. Vi skal imidlertid elske våre fiender (Matt 5:44) og overlate dommen til Guds vrede (Rom 12:19). Vi skal vende det andre kinn til (Matt 5:39) og vite at Paulus har rett når han sier at Gud vil gi trengsel til dem som gir Guds folk trengsler (2.Tess. 1:6).

             

                              GODE NYHETER FOR ALLE SOM VIL TA IMOT

Jer. 29:11 sier: «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp». Jer. 33:3 sier det slik: «Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.» Alle de som åpner seg for det Jesus skal gjøre i den vekkelsen som kommer, vil erfare kraften og realiteten bak Joh. 14:6: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg». De som åpner seg for det Jesus vil gjøre i vår tid, vil få erfare at de vandrer i sannheten (Sal. 25; 2.Joh. v. 4 og 3.Joh. v.3-4) Sannheten er en person, nemlig Jesus Kristus, som tilbyr et helt nytt liv og en vei vi skal vandre på. Sannheten er noe vi beveger oss i og vandrer i og den er intimt og essensielt knyttet til Guds evige kjærlighet. De som tar imot det Jesus vil gjøre i deres liv, vil erfare at sannheten blir i dem og er med dem til evig tid (2. Joh.v.2) og de vil bli medarbeidere for sannheten (3.Joh.v.8). Alle de som åpner seg for Jesus og den vekkelsen han vil sende i vår tid, vil få leve i realiteten og kraften bak ordene i Joh. Åp. 1:17-18: «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket».

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei 

Hvilken vekkelse snakker man om, er det det falske lysets vekkelese, eller den sanne Ånds vekkelse i Kraft av Guds kall til omvendelse vi snakker om?

mvh

Rune

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Guds utvelgelse av sitt folk

Publisert nesten 7 år siden

Andreas Johan Saugstad: 

Vi skal vende det andre kinn til (Matt 5:39) og vite at Paulus har rett når han sier at Gud vil gi trengsel til dem som gir Guds folk trengsler (2.Tess. 1:6).
__________________________________________________

Det kan se ut som en vekkelse når vi leser Bibelen i alle fall?

Rom.9.6: Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din.  8 Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt.  9 For det var et løfte han fikk: Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. 10 Men ikke bare det – også Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13 For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Andreas Johan Saugstad. Gå til den siterte teksten.
I 1998 var Paul Cain i Norge på Oslo Vineyards pinsekonferanse. Han profeterte at hele nasjonen skulle vende seg til Herren på en dag. Vi kan naturligvis diskutere hvor bokstavelig slike profetier skal tolkes, men det er grunn til å ta det Paul Cain sier på alvor. Allerede i tenårene og som ung voksen kunne han på kristne møter i USA peke ut mennesker i møtelokalene og fortelle detaljer om livene deres som stemte. Jack Deere dokumenterer i Surprised by the Power of the Spirit hvordan Paul Cain ved en anledning pekte ut en kvinne på et kristent møte og stilte fire korrekte diagnoser på henne og hvordan hun ble helbredet av Jesus. Ved en annen anledning pekte Paul Cain ut en annen dame ved hennes pikenavn, som var Jewell Floyd. Hun hadde sagt til Gud før møtet, at dersom Gud ville at Paul Cain skulle tale til henne, så ønsket hun at han skulle bruke hennes pikenavn. Også denne kvinnen ble helbredet og hun kom inn i en sterk tjeneste for Jesus.

Hei Andreas

Har Paul cain omvendt seg i fra den homoseksuelle legning og alkoholisme? Utifra det som står skrevet om han. Man må alltid sjekke kildereferanser om hvem som kommer med profetier, det er mange som er utgått i fra toronto bevegelsen, som er falske profeter. Hvor står det i Bibelen om den store vekkelsen i enetiden? Er et ikke et stort frafall som ventes i endetiden? slik det står. Den vekkelse som kommer kan være skapt av lysets engel, en sammenslåing at trosenheter på mange forskjellige plan, selv om man er uenige om læren, så vil man skape den falske freden i alle religioner verden rundt, untatt Jesu sanne kirke.Den som venter på en vekkelse må forstå at den er ikke av den rene kilden. For Bibelen taler ikke om noe vekkelse i endetiden. og man kan i tilegg sjekke Bob Hartley sine profetier, om de er sanne. en million frelst på en dag??? Jeg vet at for Gud er et mulig.  men at Bob går ut og sier at en million normenn blir frelst på en dag. Har han dekkning for dette utifra Bibelsk hold?

mvh

Rune

Kommentar #4

Svein Teistedal

0 innlegg  2 kommentarer

Vekkelse i Norge

Publisert over 4 år siden

Det er nå veldig spennende å se hva Gud gjør rundt omkring i Norge. Jesus berører mange på ulike vis. Mange kristne blir fornyet og får et enda nærmere forhold til Jesus. Vi får mer lyst og trang til å gi videre det vi har fått. Gud setter mennesker fri fra ulike plager, og helbreder mange flere enn vi tidligere var vant til. Det som er mest spennende nå er å se alle ufrelste som  får oppleve Herrens hånd på gata. For mange av dem, er det Guds måte å få dem til å komme til tro, og vende om til Herren. Det er nesten som å gå ut på samme måte som de første kristne fikk gjøre det. Apg. 11:21 

Jeg har en god kamerat som var ute blant folk og ba for syke, og folk med smerter for tre uker siden. Den dagen ble mange helbredet for ulike smerter, og plager.  Jeg var så heldig å få bli med han ut for et par dager siden. Vi snakket med folk vi traff på gata. Fikk be for noen få, og fikk se at Jesus helbredet de fleste momentant. Dette fører som regel først til en veldig overaskelse. Derefter en positivitet, takknemlighet, og ønske om å høre mer om denne Jesus blant dem som ikke var kristne. 

Det er nå flere og flere helt vanlige kristne fra ulike menigheter som går ut for å dele evangeliet med ufrelste. Når man oppdager at Herrens Hånd er tilstede, og gjør sine mektige gjerninger for å vise folk at Han er til stede, og bryr seg om dem, så tror jeg dette vil ta helt av ganske snart. Dette tror jeg vil være med på å starte en vekkelse ganske snart i Norge. Jeg tror vi trenger å forberede oss på å ta imot alle disse nyfrelste som nå kommer.


Kommentar #5

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er underlig å se hva mange skriver om den såkalte store vekkelsen som skal komme over Norge. For å få svar på om det vil komme en stor vekkelse eller ikke må vi først og fremst søke etter svaret i bibelen og ikke bygge slike fantasiuttalelser på egne ønsketenkninger, ideer og drømmer. Bibelen taler klart om hvordan det skal bli i den siste tiden. Den taler aldeles ikke om noen stor vekkelse. Tvert i mot taler den om det stikk motsatte. Det er nok å se seg omkring. Ugudeligheten tar overhånd. Det vi opplever i vår tid er en nøyaktig oppfyllelse av bibelens ord om vanskelige tider, om frafall, om forførelse og alt det Jesus og Paulus nevner om den siste tiden. Mye av det vi ser er falsk vekkelse og forførelse. Les denne artikkelen så vil du kanskje få en noe annen oppfatning av saken: http://www.lundtorp.com/426990562

Kommentar #6

Svein Teistedal

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det vi gjør er å ta Jesus på ordet, og " går ut og forkynner evangeliet" og så opplever vi at Herren stadfester evangeliet med sine undergjerninger. Mange av dem som nå er ute på "gatene" i Norge opplever dette ganske likt med slik vi leser om de første kristne i apostlenes gjerninger. De første kristne trodde også at det var de siste tider, og at Jesus snart skulle komme tilbake. De opplevde også masse ugudelighet og forfølgelse, men det hindret dem ikke i å forkynne evangeliet, eller å tro på vekkelser. De så jo Den Hellige Ånds gjerninger hele tiden. Det ble også store vekkelser. Det har siden den gang vært mange store vekkelser, og vi håper selvsagt å få oppleve det her i Norge i vår tid også. Det er en tragedie at evangeliet om Jesus nesten bare blir forkynt innenfor de fire veggene i våre kirker, bedehus, og menighetshus. Jeg håper vi nå framover i "en ånd" kan ta Jesus på ordet, og "gå ut" og forkynne evangeliet. Da skal vi få oppleve at Herrens Hånd er med og forandrer "atmosfæren". Det kan det bli store vekkelser av.


Kommentar #7

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg tror vi skal la bibelen  gi oss svaret på hvorvidt det skal bli en stor global vekkelse like før Jesus kommer igjen.  1. Når menneskesønnen kommer mon han vil finne troen på jorden. 2. Alle jomfruene sovnet og de hadde lite olje. Matt 25. Paulus taler om det store frafallet i 2. Tess 2.. dette for å nevne noe. Slik kan man trekke fram det ene skriftstedet etter det andre. Men jeg er enig...vår oppgave er å så ordet.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En veldig negativitet.

Publisert rundt 4 år siden
Øystein Gaulin. Gå til den siterte teksten.
Det er nok å se seg omkring. Ugudeligheten tar overhånd. Det vi opplever i vår tid er en nøyaktig oppfyllelse av bibelens ord om vanskelige tider, om frafall, om forførelse og alt det Jesus og Paulus nevner om den siste tiden. Mye av det vi ser er falsk vekkelse og forførelse.

Det kan høres ut som om noen forkynner at nådens tid er over lenge før Jesus kommer tilbake.
Det er ganske spesielt å se påstander om at det er "falsk vekkelse" selv om folk vender seg til Jesus og blir frelst.
Hva er det for et evangelium man  preker når man ikke tror på vekkelse før Jesus kommer igjen ??
Ugudelighet har alltid eksistert i verden.Syndige handlinger har også alltid fulgt mennesket.
Det var DETTE Jesus kom for å ta bort på korset !
Slik at ALLE som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.
Dette skal vi si til mennesker...og IKKE den negative nyheten at alt går til bloksberg før Jesus kommer og henter de frelste.

Kommentar #9

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Har bare et lite spørsmål til deg. 1. Hvorfor sendte Gud vannflommen på Noahs tid? 2. Hvorfor ødela Gud byene Sodoma og Gomorra? Var det noe som tydet på vekkelse? Sier ikke biblen at disse hendelsene er likhet for vår tid?

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Spørsmål tilbake.

Publisert rundt 4 år siden
Øystein Gaulin. Gå til den siterte teksten.
Har bare et lite spørsmål til deg. 1. Hvorfor sendte Gud vannflommen på Noahs tid? 2. Hvorfor ødela Gud byene Sodoma og Gomorra? Var det noe som tydet på vekkelse? Sier ikke biblen at disse hendelsene er likhet for vår tid?

Har ikke Jesu soning for all verdens synd hatt noen hensikt ?

Stemmer det ikke at Jesus forlikte verden med seg selv da Jesus tok med seg all verdens synd på korset ?
Har ikke Jesus sonet en gang for alle for de syndene alle HAR gjort og kommer til å gjøre frem til han kommer tilbake ?
Er det ikke fullbrakt ?
Lever vi fortsatt i den gamle pakt ?
Kan noe menneske gjøre noe fra eller til for å hjelpe Jesus med å oppfylle loven ?

1 liker  
Kommentar #11

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Helt enig og absolutt,  men du svarte ikke på spørsmålene mine

Kommentar #12

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

 

Når den

Kommentar #13

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Vekkelsen i Wales

Publisert rundt 4 år siden

Vekkelsen i Wales

http://toreblogginfo.blogspot.no/2015/02/26-febr-2015-vekkelsen-i-wales.html

Jeg har også tro for at Gud vil sende en siste vekkelse. Men den vil komme under trengsel og forfølgelse. Og Guds kraft vil komme i takt med mørket som vil komme mot den vekkelsen. Men vekkelse handler om at Gud først vekker opp den som kaller seg kristen, fra sin søvn. Så kan vi gå ut og vinne verden. Men først omvendelse, og det koster! Ikke alle vil betale prisen for det! Bare den som er desperat! Og det er ofte ikke lett å finne sånne mennesker i ett rikt overflodssamfunn. Men så er det også de som samfunnet har forkastet, som Gud vil bruke mest!

1 liker  
Kommentar #14

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hei. Hvilket skritsted bygger du det du sier på? 

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Svar.

Publisert rundt 4 år siden
Øystein Gaulin. Gå til den siterte teksten.
Har bare et lite spørsmål til deg. 1. Hvorfor sendte Gud vannflommen på Noahs tid? 2. Hvorfor ødela Gud byene Sodoma og Gomorra? Var det noe som tydet på vekkelse? Sier ikke biblen at disse hendelsene er likhet for vår tid?

Mine motspørsmål var vel svar gode nok vil jeg mene.
Fordi vi etter Jesu verk på Golgata ikke lenger lever i den gamle pakt.

Disse syndene som du snakker om i vår tid er det vel også sonet for.....Mener du at Gud kan straffe land og folk for deres synder nå som i DG pakt ?

Ellers står også noen av mine spørsmål ubesvart fra komm. nr. 10.
1 liker  
Kommentar #16

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg opplever at du går bort fra hva denne saken egentlig gjelder.  Hvorfor sendte Gud vannflommen på Noahs tid? Hvorfor lot han ild og svovel regne over Sodoma og Gomorra? Og enda ett: hvorfor ble jødene ført til Babylon? det er nemlig svaret på disse spørsmålene som er det sentrale i denne saken. Mitt råd til deg er å lese hva bibelen sier og ikke høre så mye på de falske profetene i vår tid, for de er det mange av. Arnfinn Klemetsen kom med en såkalt profeti på 90 tallet om at 1 million nordmenn skulle bli frelst innen år 2000. Hvor er de? Slik tale er ikke annet enn falske profeter slik det var på Jeremiases tid. Bibelen taler om det stikk motsatte enn vekkelse i den siste tiden. Det skal komme forførere og falske profeter og bibelen sier de skal føre mange vill. Dette er Jesu egne ord. Se Matt kap 24. Saken er at etter bortrykkelsen vil det komme vekkelse, men da må mennesket lide martyrdøden for å bli frelst. Nå er nådens tidshusholdning. Etter bortrykkelsen vil de som har hørt det profetiske ord våkne og de vil skjønne alvoret, men da blir de frelst kun gjennom dødens vei, men dette er også Guds nåde som han gjør for å redde menneskene fra en evig forttapelse. Jeg råder deg til å lese mine artikker som ligger på www. Lundtorp.com under fanen "bibelen" spesielt anbefaler jeg artikkelen herlighetsteologi 1 og vekkelse.

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Absolutt ikke.

Publisert rundt 4 år siden
Øystein Gaulin. Gå til den siterte teksten.
Jeg opplever at du går bort fra hva denne saken egentlig gjelder.  Hvorfor sendte Gud vannflommen på Noahs tid? Hvorfor lot han ild og svovel regne over Sodoma og Gomorra?

Du vil tvert imot ikke svare på de spørsmålene jeg stiller,men kommer med din gjentagende oppramsing av Guds straffedom i den gamle pakt.

Jeg spør igjen : Er det noen forskjell nå og før Golgata ?
Om svaret er ja,kan det ikke stemme at Gud straffer for synd som Jesus allerede har sonet!?
Hvorfor svarer du ikke konkret på det jeg spør om ?

Kommentar #18

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hei igjen. Jeg tror ikke du helt har forstått poenget. Klart at det er forskjell før og etter Golgata. Vi lever i nådens tidshusholdning og hvem som helst kan få nåde og tilgivelse for sin syn. Det er det ingen dissens om. Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig og tilgis oss syndene. Alt er betalt og synden er sonet.  Mitt poeng og utgangspunkt var: 1. vil det bli en global verdenvekkelse før Jesus kommer igjen? 2. Hva skjer med de menneskene som forkaster Guds nåde og ikke vil bli en kristen? Jeg tror du ikke vil svare på mine spørsmål fordi du da vil måtte innse at det aldeles ikke vil bli noen verdensvid vekkelse før Jesus kommer igjen. Jeg er 100% enig med deg i at Jesus sonet all verden synd, men kan du svare meg på hva som vil skje med de menneskene som forkaster Jesu verk på Golgata? Jeg ønsker også svar på mine foregående spørsmål. Nå har jeg svart deg på ditt spørsmål. Håper også du vil svare meg. Mvh Øystein

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Poenget ja.

Publisert rundt 4 år siden
Øystein Gaulin. Gå til den siterte teksten.
Hei igjen. Jeg tror ikke du helt har forstått poenget. Klart at det er forskjell før og etter Golgata. Vi lever i nådens tidshusholdning og hvem som helst kan få nåde og tilgivelse for sin syn. Det er det ingen dissens om. Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig og tilgis oss syndene. Alt er betalt og synden er sonet.  Mitt poeng og utgangspunkt var: 1. vil det bli en global verdenvekkelse før Jesus kommer igjen? 2. Hva skjer med de menneskene som forkaster Guds nåde og ikke vil bli en kristen? Jeg tror du ikke vil svare på mine spørsmål fordi du da vil måtte innse at det aldeles ikke vil bli noen verdensvid vekkelse før Jesus kommer igjen. Jeg er 100% enig med deg i at Jesus sonet all verden synd, men kan du svare meg på hva som vil skje med de menneskene som forkaster Jesu verk på Golgata? Jeg ønsker også svar på mine foregående spørsmål. Nå har jeg svart deg på ditt spørsmål. Håper også du vil svare meg. Mvh Øystein

Jeg forstår selvfølgelig poenget ditt...Det ser ut til å være at du mener at kristendommen har sett sine beste dager.
Det blir frelst mange mennesker rundt i verden i dag.Det er bare å sjekke om du tviler.
Men jeg har registrert at du kaller det falsk vekkelse og falsk kristendom.
Et ja til Jesus fører til frelse for hver enkelt PÅ TROSS AV at både predikanter og retninger ikke er perfekte på alle punkt.
Det er enkelt å si ja til Jesus i tro.
Du har spurt: Hvorfor sendte Gud vannflommen ?
Hva med Sodoma og Gomorra ?
Var det noe som tydet på vekkelse osv ?

Dette skjedde som jeg har skrevet i DGP og kan overhode ikke relateres til DNP på grunn av Jesu verk.

Hvorfor du spør om dette fatter jeg ikke.
Hva som skjer med mennesker etter de dør vet bare Gud.Du vet det heller ikke,og kan heldigvis ikke dømme i den saken.

Det står at Gud forlikte verden med SEG SELV.Hva menes da med det ?


Kommentar #20

Øystein Gaulin

0 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du skriver: Dette skjedde som jeg har skrevet i DGP og kan overhode ikke relateres til DNP på grunn av Jesu verk. Det er Jesus som sier det jeg har skrevet. Tar du ikke Jesu ord til etterretnig og tror på det han har sagt? Det er Jesus selv som viser til sammenligningen mellom menneskesønnens dager og Noahs dager. At det går falske vekkelser over verden i dag er det ingen tvil om. Herlighetsteologien er er klart eksempel på det. Denne bevegelsen stammer fra gnostisismen som var kristendommens erkefiende på de første kristnes tid. Undersøk dette så skal du se. Klikk deg inn på denne linken å bedøm det du ser. Kaller du dette sann kristendom så tror jeg ikke vi har så mye mer å prate om. http://www.lundtorp.com/425115936. 

Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert rundt 4 år siden

Det er mye å prate om når det gjelder det meste av det vi har vært innom.
Når du sier at slikt ikke er noe å reflektere over,tyder det på en firkantet holdning som ikke gagner noe som helst.
Greit å vite.

1 liker  
Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Gaulin.

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det står at Gud forlikte verden med SEG SELV.Hva menes da med det ?

Hadde vært interessant å høre hva du har å si til dette spørsmålet.

Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Og dette vil ergre de store,

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du vil tvert imot ikke svare på de spørsmålene jeg stiller,men kommer med din gjentagende oppramsing av Guds straffedom i den gamle pakt.

Jeg spør igjen : Er det noen forskjell nå og før Golgata ?
Om svaret er ja,kan det ikke stemme at Gud straffer for synd som Jesus allerede har sonet!?
Hvorfor svarer du ikke konkret på det jeg spør om ?

men  enkelte små vil det more.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere