Helge Simonnes

928

Utfordringen

Lettelsen er stor på Kirkemøtet blant de av utsendingene som vil forbeholde ekteskapet for én mann og én kvinne: Den norske kirkes øverste organ stemte nei til å utarbeide en vielsesliturgi for likekjønnede par. Men det var jevnt.

Publisert: 9. apr 2014

Forslaget ble forkastet med 64 mot 51 stemmer, og det var heller ikke flertall for å lage en egen forbønnsliturgi for homofile par som var borgerlig gift. Forslaget ble forkastet med 62 mot 54 stemmer.

Kirkemøtet er med andre ord splittet på midten. Det er verdt å merke seg at det forslaget som fikk desidert færrest stemmer, var et kompromissforslag for forbønnsliturgi som tar utgangspunkt i kirkens tradisjonelle syn på ekteskapet. De som tapte den første avstemningen, stemte stort sett mot forslaget. De ville med andre ord ikke inngå noe kompromiss på sitt syn om at «det finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par».

Dermed ser vi at kampen vil fortsette. Mange mener at resultatet denne gang bare er en kortvarig utsettelse, at det er en trend i tiden som arbeider for en endring i kirkens ekteskapsforståelse. Det er godt mulig, men man skal være forsiktig med å ta en slik utvikling på forskudd.

For Den norske kirke har homofilistriden vært en tragedie. Saken har krevd altfor mye engasjement og kraft, og kirkens engasjement på andre felt lider. Det måtte gå slik da politikerne parkerte partnerskapsloven og presset igjennom den nye ekteskapsloven som tillater samkjønnet ekteskap. Fra den tid av var det ikke nok å si ja til forpliktende samliv mellom homofile. Hvis man argumenterte for ekteskapet slik kirken alltid har forstått det og slik det fortsatt blir forstått i store deler av den kristne kirke og verden, ble det oppfattet som diskriminering av de homofile.

Striden er vond å leve med på begge sider. Derfor er det forståelig at noen «konservative» fremmet et kompromissforslag om en forbønnsliturgi som ligger nærmere kirkens tradisjonelle syn. Men kan man kompromisse i denne saken? Her går meningsforskjellene så dypt at det går på enheten løs – om Kirkemøtet aldri så mye har vedtatt at dette ikke er kirkesplittende.

Det er i alle fall sikkert at de som sier ja til å vie homofile, ikke har greid å levere overbevisende argumentasjon. Det maner til ettertanke. De som vil endre kirkens forståelse av ekteskapet, har en stor utfordring.

TRYKKET SOM LEDER I VÅRT LAND 9. APRIL 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Men hvilken utfordring?

Publisert nesten 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
De som vil endre kirkens forståelse av ekteskapet, har en stor utfordring.

Og den utfordringen består i å få folk til å stemme og stille til valg i det kirkelige demokratiet. Det er ingen tvil om hva det er flertall for blant Dnk's medlemmer.

Om kirken er identisk med sine medlemmer er et annet spørsmål. Det kan godt hende det er hensiktsmessig å ta folkekirkedebatten før neste runde av homodebatten.

Kommentar #2

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Her går meningsforskjellene så dypt at det går på enheten løs – om Kirkemøtet aldri så mye har vedtatt at dette ikke er kirkesplittende.

Det er i alle fall sikkert at de som sier ja til å vie homofile, ikke har greid å levere overbevisende argumentasjon. Det maner til ettertanke. De som vil endre kirkens forståelse av ekteskapet, har en stor utfordring.

Jeg anser ikke først og fremst saken som potensielt kirkesplittende, men heller de forskjellige syn på slikt som autoritet, kirkens rolle i det sekulære, teologisk metode og metafysikk. Hvor forskjellene ordner seg i to fløyer. Jeg ser saken kun som et symptom på de dyperegående forskjellene, som ikke behandles i særlig grad. Jeg er helt enig i at den liberale fløyen ikke har klart å levere overbevisende argumentasjon, men det er en vurdering basert på min grunnposisjon. For liberale som gjør bruk av (en svakt definert) kjærlighet og moderne rettighetsforståelse som tolkningsnøkkel til Bibel og tradisjon, er argumentasjonen god nok, men fra mitt syn da fordi kriteriene er utilstrekkelige. Jeg tviler ikke på at denne måten å tolke og gjøre teologi og kristendom på vil undergrave troen på sikt. Ikke dermed sagt at jeg aldri er enig med også den liberale fløyen om enkeltsaker, for det er ikke nødvendigvis konklusjonene det er noe i veien med, men resonnementet i forkant.

Kommentar #3

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Feil utgangspunt.

Publisert nesten 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Om kirken er identisk med sine medlemmer er et annet spørsmål. Det kan godt hende det er hensiktsmessig å ta folkekirkedebatten før neste runde av homodebatten.

Det er ikke kirken som skal identifisere seg med sine medlemmer, det er medlemmene som bør identifisere seg med kirken.

Det kirken bør identifisere seg med er Bibelens lære, og den er udiskutabel klar på homofilispørsmålet, både i GT og i NT er Gud i mot homofili... 

Kommentar #4

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Men kirkens forståelse

Publisert nesten 7 år siden

av ekteskapet er allerede sterkt endret. Derfor er ikke argumentasjonen på noen av sidene overbevisende. En kan ikke underslå det basale faktum at hele ideen bak ekteskapet fra de eldste tider har med forplantning og slektens videreføring å gjøre. Etter hvert ble det viktig å regulere og kontrollere reproduksjonen av hensyn til arv, maktstruktur rekruttering osv. Dette ga opphav til strenge regler, gjerne religiøst begrunnet. Dette var i tider da reproduksjonen kun kunne reguleres ved å kontrollere seksuell utfoldelse. På dette grunnlag ble reguleringen av ekteskapet koblet til en kontroll av seksuell aktivitet. Denne koblingen førte i neste omgang til at ekteskapspapiret også ble en slags nødvendig tillatelse til å ha sex. Denne koblingen henger fortsatt i, særlig i konservative religiøse kretser, og gir seg utslag i fordømmelse av samboerskap og sex utenfor ekteskapets ramme. Dette altså på tross av at koblingen mellom sex og reproduksjon forlengst er satt ut av spill. 

I dag vil de fleste fnyse av en påstand om at det trengs et papir på at en har lov til å gå til sengs sammen, enten dette papiret utstedes av kirka eller en offentlig myndighet. Men en skal huske på at det ikke er så veldig lenge siden konkubinatparagrafen ble fjernet fra lovverket. Det er da paradoksalt, og nesten litt komisk, når kretser som liker å kalle seg moderne og progressive, insisterer på å få et slikt brev på at de har lov til å ha sex sammen. Ja, for det er faktisk det et formelt ekteskap mellom homofile koker ned til, fordi et slikt forhold ikke har noe med reproduksjon å gjøre. 

Men en tilsvarende logisk brist gjøres når en fra kristent hold insisterer på at ekteskapet er forbeholdt samliv mellom en mann og en kvinne uavhengig av om formålet er reproduksjon eller ikke. Dersom en aksepterer ekteskapsinngåelse mellom to av motsatt kjønn som er avskåret fra å få barn sammen, finnes det ingen logisk holdbare argumenter for å nekte to av samme kjønn det samme ekteskapet.

Og her ligger den gordiske knuten i dette spørsmålet. Ingen av partene klarer å argumentere overbevisende fordi det ligger selvmotsigelser innbakt i begge standpunkter, fordi selve grunnlaget for det tradisjonelle ekteskapet er borte. Det må en helt annen radikal nytenkning til enn det som hittil er prestert, og de som svikter mest, er uten tvil de som påstår å representere det nye.

Kommentar #5

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Lettvint analyse av Kirkemøtet

Publisert nesten 7 år siden

Helge Simonnes gjør en analyse av avstemningsresultater og debatt på Kirkemøtet som er usedvanlig lettvint og tynn.

Det VL-redaktøren unnlater å nevne er at ingen av de framlagte vedtaksforslagene på Kirkemøtet fikk flertall, heller ikke tradisjonalistenes forslag om at Den norske kirke bare skal ha ett syn på ekteskapet (mann/kvinne, kjønnspolaritet). Dette synet falt med 54 av 116 stemmer, altså nøyaktig det samme som alternativet med forbønn basert på en utvidet ekteskapsforståelse. Dette betyr at det er slått ettertrykkelig fast at det finnes to teologisk forankrede syn på ekteskapet i Den norske kirke, og at disse synene har nøyaktig like stor oppslutning i Kirkemøtet. Og ute blant kirkens 3,8 millioner medlemmene er jeg ikke i tvil om at kirkelig ekteskap for homofile har en overveldende støtte.

Når det gjelder spørsmålet om overbevisende argumentasjon i Kirkemøtet, er vel sannheten at det var tradisjonalistene som i svært liten grad klarte å avlevere argumenter ut over det vi alle sammen har hørt før. Det var nesten ingen tradisjonalister som gikk inn i de grundige analysene fra Samlivsutvalgets rapport "Sammen", ei heller de teologisk velfunderte anbefalingene fra flertallsbiskopene. Og om "lettelsen er stor blant de av utsendingene som vil forbeholde ekteskapet for én mann og én kvinne" som Simonnes skriver, tenker jeg at de fleste av disse var smått sjokkert over det store mindretallet som gikk inn for vigsel.

Hvis bare noen få Kirkemøtemedlemmer til hadde "tatt et skritt til side, og sluppet andre fram" som en av delegatene med tradisjonelt Bibelsyn uttalte, hadde vi hatt en mulighet til å legge denne saken bak oss. Den norske kirke er en folkekirke, ikke en forening. La oss håpe at også tradisjonalistene skjønner dette - før vi ender opp som en forening.

Gunnar Winther, medlem Kirkemøtet

Kommentar #6

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

selvsagt er det overbevisende Helge

Publisert nesten 7 år siden

Jeg synes du skal stige ned av hesten. Det manglet jo bare at 7 hadde stemt annerledes. Har du ingen bekymring for det lille flertallet?

Alle vet jo at Kirkemøtet ikke er representativt. Jeg håper dere som er medlemmer av DnK nå mobiliserer og stemmer ved de valg som er viktige i Kirken.

Tiden jobber for at Folkekirken vinner frem med folkets mening. Så får de homofobe og engstelige finne et annet kristens fellesskap. Men la folkekirka være , ja nettop for folket.  

Kommentar #7

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Feige Simonnes

Publisert nesten 7 år siden

Simonnes gjør en stor unnlatelsessynd i sitt innlegg. Kanskje fordi han ikke tør å legge seg ut med grunnfjellet blant Vårt Lands lesere?

 

Det Simonnes ikke tør å nevne, er at også det å beholde status qou ble nedstemt på Kirkemøtet. Med samme stemmeovervekt som en ny liturgi for kjønnsnøytral vigsel ble nedstemt med. Dette betyr at ingen av sidene har hatt argumenter som har blitt stående som overbevisende nok. Situasjonen i Den norske kirke er nå at man ikke har flertall for noe syn i denne saken. Av denne grunn er tidligere vedtak blitt stående. Men nettopp fordi det er derfor de tidligere vedtakene står, er det all grunn til å tro at den nåværende situasjon er kortvarig. Flertallet for kirkens "gamle ekteskapssyn" eksisterer ikke mer. Gamle vedtak blir kun stående fordi det nye ikke har vokst helt frem.

 

Allerede, men ennå ikke. Dette begrepsparet var blant de første jeg lærte i teologistudiet. Der lever vi som kristne, og der er Den norske kirkes homofilisyn. Men dette tør ikke Simonnes å skrive om.

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jus og religion

Publisert nesten 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Og her ligger den gordiske knuten i dette spørsmålet. Ingen av partene klarer å argumentere overbevisende fordi det ligger selvmotsigelser innbakt i begge standpunkter, fordi selve grunnlaget for det tradisjonelle ekteskapet er borte. Det må en helt annen radikal nytenkning til enn det som hittil er prestert, og de som svikter mest, er uten tvil de som påstår å representere det nye.

Jeg synes det er mange fornuftige resonnementer i kommentaren din, Wigdel.  Men hvorfor ikke like godt fjerne den kirkelige vigselsretten.  Er det i det hele tatt noen logikk i at livssynssamfunn skal ha vigselsrett?  Formelt sett er jo inngåelse av ekteskap et juridisk anliggende - m.a.o. en kontraktsinngåelse.

Om religiøse eller sekulære livssynssamfunn vil markere et giftermål på et eller annet vis i tillegg, er selvsagt utmerket.  

Kommentar #9

Martin Jakobsen

11 innlegg  31 kommentarer

Bispeordning uten flertall

Publisert nesten 7 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Situasjonen i Den norske kirke er nå at man ikke har flertall for noe syn i denne saken

Det er nok ikke helt riktig. Flertallet sto på at ekteskapet er for mann og kvinne. Men dette flertallet delte seg når det kom til spørsmålet om hvordan kirken skulle forholde seg til borgerlige inngått ekteskap. Noen ville ha forbønnsliturgi, og noen ville utøve pastoralt skjønn.

Flertallet står altså på at ekteskapet er for mann og kvinne (det er kirkens offesielle syn), men biskopenes ordning med "pastoralt skjønn" fikk ikke flertall.

Kommentar #10

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Winther. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder spørsmålet om overbevisende argumentasjon i Kirkemøtet, er vel sannheten at det var tradisjonalistene som i svært liten grad klarte å avlevere argumenter ut over det vi alle sammen har hørt før.

Er ikke dette selvsagt? At de som fremmer det ekteskapssyn som er forfektet i NT, av apostlene, av kirkefedrene og av normgivende teologer opp gjennom kirkehistorien sier ting vi har "hørt før"? Jo, der har vært utviklinger, men motforslaget representerer noe grunnleggende nytt, et brudd med tradisjonen. Hvordan skal vi så forholde oss til tradisjonen? Det er blant de grunnspørsmålene som burde vært utredet og besvart før denne saksdebatten.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvorfor dette maset

Publisert nesten 7 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Tiden jobber for at Folkekirken vinner frem med folkets mening. Så får de homofobe og engstelige finne et annet kristens fellesskap. Men la folkekirka være , ja nettop for folket.

Du er en humanetiker...altså en person som IKKE tror på noe som helst av de kristne grunnsannheter,og antagelig heller ikke på personen Jesus heller.

Hva har da en person som deg og andre ateister noe med hvordan kirkens indre anliggende blir organisert overhode ????

Det er etter mine begreper frekt som fy  !! 

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Holt

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva har da en person som deg og andre ateister noe med hvordan kirkens indre anliggende blir organisert overhode ????

Men er du ikke da enig i at vigselsretten (altså den juridiske delen av ekteskapsinngåelsen) bør ligge hos en offentlig myndighet - og kun der?  Så kan jo de enkelte livssynssamfunn krangle videre innad om hvordan eventuelle symbolske seremonier skal ordnes i etterkant.  

At det nå foregår en svær samfunnsdebatt om hvem en kirkelig vigsel skal være for, skyldes jo først og fremst den statskirkelige tradisjonen - der kirken, naturlig nok,  har vært et "offentlig anliggende".

Jeg har riktignok registrert en viss høyrøstet motstand i enkelte medier mot å frata kirken vigselsretten, men den har kommet fra diverse kjendiser som har vært redde for å miste muligheten til et "stilfullt" bryllup.  Det har jo imidlertid fint lite med religion å gjøre.

Kommentar #13

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Jo, det har med religion å gjøre!

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har jo imidlertid fint lite med religion å gjøre.

Jeg er også mot at vi skal gi fra oss vigselsretten! Og jeg er gift og har ingen planer om noe nytt bryllup! Det handler om menneskesyn og om innenfor hvilke rammer man avgir et løfte om livslang troskap. Det borgerlige vigselsrituale er ikke noe jeg som verken teolog eller feminist kan gå god for. 

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jo

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men er du ikke da enig i at vigselsretten (altså den juridiske delen av ekteskapsinngåelsen) bør ligge hos en offentlig myndighet - og kun der? Så kan jo de enkelte livssynssamfunn krangle videre innad om hvordan eventuelle symbolske seremonier skal ordnes i etterkant.

Det hadde vært det absolutt enkleste,så kunne de forskjellige menigheter hatt sine seremonier som de ville i etterkant.

Og samtidig kunne de som ikke har noe med kirken å gjøre,sluttet med maset sitt. 

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

En kontrakt

Publisert nesten 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Det handler om menneskesyn og om innenfor hvilke rammer man avgir et løfte om livslang troskap. Det borgerlige vigselsrituale er ikke noe jeg som verken teolog eller feminist kan gå god for.

Men en vielse er jo, i juridisk forstand, et kontraktsforhold mellom de involverte parter - og da er det vel logisk at en jurist er vigsler, vil jeg mene.  Så kan jo de som føler behov for en religiøs eller humanistisk markering i tillegg, ordne dette innenfor rammen av sin kirke/sitt livssynsfellesskap.  Er ikke det ryddig, da?

Kommentar #16

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Kanskje ryddig

Publisert nesten 7 år siden

Muligens ryddig. Men ikke sant! 

Det borgerlige ritualet lider av dødsvegring, målstyring og et liberalistisk menneskesyn. Troende mennesker må få slippe å love evig troskap innenfor slike rammer. 

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Revisjon?

Publisert nesten 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Det borgerlige ritualet lider av dødsvegring, målstyring og et liberalistisk menneskesyn. Troende mennesker må få slippe å love evig troskap innenfor slike rammer.

Det borgerlige ritualet kan sikkert bli bedre, men om jeg nå skal snu det hele litt på hodet (også for å begrunne min påstand om at et ønske om å gifte seg kirkelig, ikke nødvendigvis har noe med religion å gjøre), tar jeg med et sitat fra VGs "Rampelys" for noen dager siden.  En kjent håndballspiller uttalte da følgende:

- Jeg synes et hvitt kirkebryllup var helt perfekt. Jeg håper at så mange som mulig får den samme muligheten som vi fikk. Selv om jeg ikke er kristen, var det viktig for meg å få den opplevelsen. Jeg vet det betyr mye min for mormor at jeg gjorde det, sier hun.

Foranledningen var uttalelser fra bl.a. avtroppende biskop Laila Riksaasen Dahl om at kirken kanskje burde si fra seg vigselsretten.

Også flere andre kjendiser ga i den samme VG-reportasjen uttrykk for at ønsket om kirkebryllup ikke hadde noe med kristentro å gjøre, men med tradisjon og "stil".

Mener du det er OK at kirken for svært mange først og fremst er en slags serviceinstitusjon som "selger" stemninger og stilige rammer rundt private høytideligheter?

Kommentar #18

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Hvorfor ikke ta

Publisert nesten 7 år siden

skrittet fullt ut og fjerne ekteskapsinngåelsen? Det er riktig at ekteskapsinngåelse idag framstår som en sekulær kontrakt. Men det som ekteskapsinngåelsen regulerer, kan bakes inn i lovverket, slik det allerede er gjort for samboende med felles barn. Så lenge en har ekteskapsinngåelse, løser det ingen problemer om kirka frasier seg vigselsretten. Det vil fortsatt ligge et press i retning av at kirka skal behandle alle vigde par likt, i samsvar med de borgerlige lover. Jeg vil gjøre det motsatte, gi vigselsrett utelukkende til trossamfunn, som da kan utøve denne etter sitt eget teologiske grunnlag. En slik vigsel vil selvsagt være frivillig og ikke ha innvirkning på sivile rettigheter (jfr diskusjonen og sharia for muslimer).

Kommentar #19

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Du store min

Publisert nesten 7 år siden

Ellen Hagemann! Er ikke troende mennesker også borgere? Eller går du inn for at "De helliges samfunn" skal danne en egen stat i staten. Her er du både i strid med Kristus (mitt rike er ikke av denne verden), og med Paulus som oppfordret ntil å være lojal mot lovlige, verdslige myndigheter. Men jeg har etter hvert sluttet å forundre meg over hva du kan finne på å skrive.

Kommentar #20

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Ikke ok!

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mener du det er OK at kirken for svært mange først og fremst er en slags serviceinstitusjon som "selger" stemninger og stilige rammer rundt private høytideligheter?

Nei. Jeg kan styre min begeistring for dem som bruker kirka som kulisse. Det er noe av folkekirkas problem at vi ikke tør å sette ned foten for sånt. Av frykt for å miste medlemmer.

Kommentar #21

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Flott!

Publisert nesten 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men jeg har etter hvert sluttet å forundre meg over hva du kan finne på å skrive.

Bra!

Kommentar #22

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Folkekirke fortsatt - etter Kristiansand ?

Publisert nesten 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Nei. Jeg kan styre min begeistring for dem som bruker kirka som kulisse. Det er noe av folkekirkas problem at vi ikke tør å sette ned foten for sånt. Av frykt for å miste medlemmer

Statens religionsvesen finnes vel ikke lenger, men vi har et luthersk kirkesamfunn som holder seg med staten og forsøker å være "folkekirke", og dermed er prisen å gå varsomt eller bare stå på en fot, om vi leser Ellen Hagemanns setning riktig.

Ellen Hagemann er ikke begeistret for dem som "bruker kirka som kulisse", med andre ord - dem som bare bruker den til eksempelvis en vigsel, uten samtidig å ta i mot og praktisere hva som er dette kirkesamfunnets tro, inkludert synet på ekteskapet og synet på den legitime plass lesbiske og homofile har i kirkesamfunnet.

Det faller vel litt vanskelig for medlemmene å finne det lutherske folkekirkestandpunktet  i dagens situasjon, når den ved sitt øverste og demokratiske organ "kirkemøtet" sier ja til noe og nei til noe annet, og ikke greier å unngå en fortsatt konflikt i spørsmålet om "ekteskap for likekjønnede", som et nytt kirkemøte kanskje kan føre til et enda klarere resultat.

Frykten for å miste medlemmer kan umulig være det avgjørende hensyn, når et kirkesamfunn fatter vedtak. Ingen kirkesamfunn kjenner det problemet sterkere enn nettopp det som forsøker å møte det nesten umulige kravet det faktisk stiller seg selv, om fortsatt å være "folkekirke". Er det fortsatt mulig etter Kristiansand 2014 ?

Kommentar #23

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Nei!

Publisert nesten 7 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Ingen kirkesamfunn kjenner det problemet sterkere enn nettopp det som forsøker å møte det nesten umulige kravet det faktisk stiller seg selv, om fortsatt å være "folkekirke". Er det fortsatt mulig etter Kristiansand 2014 ?

Ikke før Km 2014 heller. Jeg tror det er best vi avskaffer hele folkekirkebegrepet. Har skrevet om det her. Og skriver på et nytt innlegg om saken nå.

Kommentar #24

Torry Unsgaard

10 innlegg  496 kommentarer

Protokoll etterlyses!

Publisert nesten 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Lettelsen er stor på Kirkemøtet blant de av utsendingene som vil forbeholde ekteskapet for én mann og én kvinne: Den norske kirkes øverste organ stemte nei til å utarbeide en vielsesliturgi for likekjønnede par. Men det var jevnt.

Etter å ha lest de mange kommentarer og tolkninger i denne tråden, om hva som skjedde på kirkemøtet i Kristiansand, er jeg blitt noe usikker på hva som ble forkastet, eventuelt vedtatt.

Jeg ber derfor om at protokollen fra kirkemøtets behandling av ekteskapssaken, med gjengivelse av ordlyd og stemmetall for de forslag som det ble votert over, blir nøyaktig gjengitt f. eks. i Vårt Land, eventuelt her på verdidebatt.no  .

Kommentar #25

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Her er avstemningsresultat og vedtak

Publisert nesten 7 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber derfor om at protokollen fra kirkemøtets behandling av ekteskapssaken, med gjengivelse av ordlyd og stemmetall for de forslag som det ble votert over, blir nøyaktig gjengitt f. eks. i Vårt Land, eventuelt her på verdidebatt.no .

Frå Kirkens Informasjonstjeneste har eg fått oversendt avstemningsresultata og det protokollerte vedtaket.

KM 14/14  Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv 

- De følgende punktene ble det stemt over 8.april

 

(vedtakspunkt 1)

1. Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir sin tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av ekteskapet. Det handler ikke om ulikt syn på menneskets verd. Kirkemøtet vil uttrykke at uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.

 

Vedtatt mot 2 stemmer.

116 stemmeberettigede.

 

 

(alternative forslag til vedtakspunkt 2)

Alternativ A

2. På grunnlag av Bispemøtets delte uttalelse i «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» finner ikke Kirkemøtet at det er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den norske kirkes ekteskapsforståelse. Kirkemøtet fastholder tidligere vedtak som innebærer at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne.


Kirkemøtet vil gi tilslutning til Kirkerådets tilråding som er i samsvar med Bispemøtets mindretall som åpner for forbønn for likekjønnede par på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. I BM sak 36/08 heter det: Forbønn for personer som har inngått likekjønnet ekteskap kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må forstås som en ny liturgisk ordning, eller ha vigselslignende karakter, jf.  Bispemøtets vedtak i sak 03/08: «En bør unngå forbønnshandlinger som kan oppfattes som en ny liturgisk ordning.» Kirkemøtet vil på dette grunnlaget ikke innføre en egen liturgi.

For: 54 stemmer

Mot: 62 stemmer

Forslaget falt

116 stemmeberettigede.

 

Alternativ B

[Fra Hegstad, Aurdal, Espeset og Birkedal. Forslaget er fremmet som en erstatning til alternativ A. Forslaget hadde ingen stemmer fra komiteen, men føres opp for å gi plenum oversikt over opprettholdte forslag.]

2. På grunnlag av Bispemøtets delte uttalelse i «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» finner ikke Kirkemøtet at det er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den norske kirkes offisielle ekteskapsforståelse.

Kirkemøtet erkjenner samtidig at det er ulike syn på dette spørsmålet i kirken. Av hensyn til kirkens enhet og for å komme imøte likekjønnede par som søker kirkens forbønn for sine forpliktende samliv, ber Kirkemøtet om at det utarbeides forslag til en forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap for likekjønnede par med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015.

 

For: 13 stemmer

Mot: 103 stemmer.

Forslaget falt

116 stemmeberettigede

 

 

Alternativ C

2. Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene om ekteskapsforståelsen og homofilt samliv som kommer til uttrykk i Bispemøtets uttalelser, og tar til etterretning at det finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par.

 

Kirkemøtet ber om at det utarbeides en egen forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap mellom likekjønnede par med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015.

For: 54 stemmer

Mot: 62 stemmer

Forslaget falt

116 stemmeberettigede

 

Alternativ D
2. Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene om ekteskapsforståelsen og homofilt samliv som kommer til uttrykk i Bispemøtets uttalelser, og tar til etterretning at det finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par.

 

Kirkemøtet viser til Bispemøtets flertallsuttalelse «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» der Bispemøtet fremhever at det heller ikke er «læremessig grunnlag for å avvise at kirken bidrar til at slike ekteskap inngås». Kirkemøtet ber om at arbeidet med en egen vigselsliturgi for likekjønnede par igangsettes med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015.

For 51 stemmer

Mot: 64 stemmer

1 stemme forkastet.

116 stemmeberettigede
 

Kirkemøtets vedtak

Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir sin tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av ekteskapet. Det handler ikke om ulikt syn på menneskets verd. Kirkemøtet vil uttrykke at uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.

 

 

Kommentar #26

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Kirkemøtets vedtak

Publisert nesten 7 år siden

Takk for at VL har lagt ut Kirkemøtets vedtak og nedstemte forslag. En viktig presisering er at det ble stemt for ett og ett vedtaksforslag i rekkefølgen D til A under alternativt vedtakspunkt 2.

Det alle ser er at det ikke var flertall for noen av de framlagte forslagene med unntak av samling rundt det gudstjenestelige og sakramentale fellesskap. Nå kan man jo forstå bl.a. kirkemøtemedlem og NLA-rektor Egil Morland uttalelser i Dagen 10.4.2014 dithen at han stemte for forslaget om enhet kun fordi han følte seg sikker på at vigsel og forbønn ville falle, så lojaliteten mot vedtaket kan man jo lure på.

Det registereres også at kirkemøtemedlem Martin Jakobsen tolker avstemningen slik at "Flertallet sto på at ekteskapet er for mann og kvinne". Dette er sjølsagt ikke korrekt. For all ettertid vil dette være en umulig og ugyldig tolkning av stemmetallene. Det var skriftlig avstemning knyttet til alle vedtak, og ingen vet hvordan personer beveget seg mellom de ulike alternativene etterhvert som de falt. Sannheten er derfor - som stemmetallene viser - at forbønnsliturgi hadde like stor støtte som forslaget om at "Kirkemøtet fastholder tidligere vedtak som innebærer at ekteskapet er et forhold melllom en mann og en kvinne", med forslaget om vigsel like bak. MEN ingen av disse forslagene ble vedtatt, og situasjonen er status quo. Andre tolkninger, jamfør den Martin Jakobsen prøver seg på, er tallmagi.

Biskopene ser heldigvis ut til å ta ansvaret når vi i Kirkemøtet foreløpig har frasagt oss vårt, men det betyr at saken må komme opp igjen i Kirkemøtet om relativt kort tid.

Dette blir sjølsagt også et hovedtema i kirkevalgkampen 2015, og vi som støtter oss til flertallsbiskopenes grundige teologiske vurderinger vil sjølsagt mobilisere slik at vigsel for likekjønnnede snart er en realitet. 

Kommentar #27

Trond Olav Skevik

0 innlegg  7 kommentarer

Bokstavelig bibellære? Javel!

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det kirken bør identifisere seg med er Bibelens lære, og den er udiskutabel klar på homofilispørsmålet, både i GT og i NT er Gud i mot homofili...

Da er du også for steining av barn som er frekke mot sine foreldre? For også på dette området er GT udiskutabel! Eller å selge sine døtre som sex-slaver - det er også helt ok i følge ditt kjære GT! Eller å eie slaver av andre folkeslag enn sitt eget? Eller å brenne hekser?

Dersom du skal være konsekvent må du være konsekvent hele tiden - ikke bare i noen enkeltsaker - noe annet vil vel være å bryte din guds påbud? Men moral er som kjent et ukjent begrep blant religiøse, noe andelen ateister i fengsel viser med all mulig tydelighet.

Det er helt utrolig hva religiøse folk klarer å lire ut av seg av floskler omkring hvor viktig det er å følge Bibelens påbud om ett eller annet samtidig som man er i stand til å ta avstand fra noe annet som står i det samme kapitlet i den samme boken! 

Skjønner man ikke at dette viser at religion er et menneskelig påfunn. Hadde noe som helst i bibelen vært sant hadde vel ikke kristne unnlatt å håndheve alt som står der?

Hykleri er et mye brukt ord av religiøse mennesker som debatterer ateister og agnostikere ...

Lurer på om kristne kjenner hvor flaut det smaker når de velger å ta det ordet i sin munn ...

Les gjennom bibelen en gang - ta inn over deg det som står der og analysér hvordan livet ditt ville vært dersom du skulle etterleve alle bibelens påbud og forbud. Kanskje det ikke er så urimelig at andre mennesker også selv velger hvilke av disse de vil etterleve og hvilke de vil forkaste som ren og skjær dumskap. Kan hende du bør la andre få frihet til å velge slik du selv har gjort? 

Kommentar #28

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det kirken bør identifisere seg med er Bibelens lære, og den er udiskutabel klar på homofilispørsmålet, både i GT og i NT er Gud i mot homofili...

Når ikke-kristne kritiserer bibelen basert på 'cherry picking'  av bibelinnhold får de beskjed om å se helheten og det større budskapet. Men dette glemmer tydeligvis dere kristne fort selv, og plukker gjerne sannheten ved samme type "cherry picking" av bibelsteder som støtter det synet dere ønsker å fremme.

Men det er og blir personlig valg av tolkning som ligger bak når noen leser bibelen som grunnlag for å vise kjærlighet for alle mennesker, også homofilie. Mens andre velger å legge vekt på de deler av bibelen som støtter opp om fordømmelse av synd.

Du er ikke låst til den tolkningen du har valgt, og du kan ikke hjemme deg bak bibelen og skylde på denne for det som i bunn og grunn er dine personlige holdninger.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere