Oddbjørn Johannessen

192

Fritenker? Skeptiker? Forsøk på en statusoppdatering

Hva er jeg egentlig? Har jeg noe livssyn? I så fall hvilket? Agnostiker? Ateist? Human-etiker? Religiøs? Fritenker? Et personlig, uvitenskapelig "essay".

Publisert: 4. apr 2014

Dette er en slags frittstående fortsettelse av et innlegg jeg postet her på verdidebatt.no 2. januar 2012 (Å miste troen (forsøk på en "selvangivelse").

Lenke: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread228243/

Den eneste måten jeg har funnet ut at jeg kan forstå meg selv, min egen utvikling og mine årelange eksistensielle grublerier på, er gjennom det personlige narrativet - ved rett å slett å prøve å ”gjenfortelle” meg selv.

I den lille bygda der jeg vokste opp, var det bare to felleslokaler: Skolen og bedehuset.  Da skolen ble nedlagt i 1962, året før jeg skulle begynne, var det bare bedehuset igjen.  Det var satt opp i 1907 av noen av bygdas beboere, som et såkalt utpostlokale for ”Guds menighet på Vegårshei”.  Flere av dem var mine slektninger.  Dit ble jeg sendt på søndagsskole, hvor også flere av mine slektninger var blant lederne.  Nærmeste større sentrum, som lå 3 km unna, var et industristed preget av industriarbeiderkultur og lavkirkeliget – som til en viss grad fungerte i symbiose med hverandre.  På et svært avgrenset geografisk område fantes det hele tre bedehus på industristedet: Et for Indremisjonen, et for pinsebevegelsen og et for De frie evangeliske forsamlinger.  Flere av lederne i industristedets fagforeninger og i det lokale Arbeiderpartiet var også ledere på et av bedehusene.

Det fantes selvsagt også en kirke i nærheten, men den var (slik jeg lærte å kjenne den) først og fremst for de ”høykirkelige” og ”borgerlige”.  Farmor pleide å presisere hvilke idealer som gjaldt: Klassestolthet og gudsfrykt med nøysomhet.  Hun leste den lokale Arbeiderparti-avisa, ”For fattig og rik” og ”Evangelisten” – og trodde på Gud og Einar Gerhardsen.  Mest på Gud, selvsagt – og Guds ord leste hun bokstavelig.  Hun hadde en streng kristendomsforståelse, og det meste var synd – men hun mente det nok godt.  Farfar hadde visstnok hatt en noe ”muntrere” kristentro, men han døde et par år før jeg ble født. 

Morfars og mormors indremisjons-kristendom var lysere, selv om mormor hadde hatt hele oppveksten sin i ”Guds menighet på Vegårshei”.  Morfar sto for noe av det beste, slik jeg oppfatter det, ved norsk lavkirkelighet: Omsorg, forståelse og inkludering.  Men grensene var likevel klare.  Kino og kortspill skulle en holde seg unna, og alle større måltider når familien var samlet, startet med skriftlesning og bønn.

Mine foreldre har aldri vært aktivt religiøse, men de fikk begge en tydelig og markant kristen oppdragelse.  Det var nok grunnen til at de sendte meg på søndagsskolen – og en del regler var klare og entydige.  Banning var for eksempel ”bannlyst”, og oppførselskarakteren var viktigere enn karakterene i skolefag.  De moralske idealene samsvarte stort sett ganske godt med dem de selv var oppdradd etter, selv om jeg både fikk lov til å spille kort og gå på kino – bare jeg ellers skikket meg vel.

”Storslekta” var ellers sterkt preget av kristendom.  Den inkluderte en overveldende mengde ”bedehusfolk” av ulik konfesjonell art – blant dem også noen emissærer, enkelte sangevangelister, samt en og annen menighetsforstander eller misjonær.  I det hele tatt: Gud var en selvfølgelig del av tilværelsen.  En skikkelig ateist møtte jeg knapt før i studietiden.  ”Ufrelste” var det selvsagt en del av i nærmiljøet, men de var enten som mine foreldre – hardtarbeidende og nokså ”lojale” i forhold til den tillærte tradisjonen – eller så levde de i ”åpenbar synd” (gjerne med status som ”bønnebarn”).

Refleksjonsspørsmål: Hvor lett er det å tenke ”fritt” når sinn og personlighet har vært utsatt for en så tydelig preging så å si fra fødselen av?  Er det i det hele tatt mulig å kvitte seg helt og holdent med en slik mental bagasje?  Ja – nei – vet ikke?  Alle tre svarmulighetene kan på sett og vis være riktige – og slik kan ”statusrapporten” pr. 4. april 2014 kanskje se ut: 

1. Ja.  Jeg har greid å kvitte meg med denne bagasjen, i den forstand at jeg ikke lenger er religiøst aktiv eller har noen religiøs tro.  Som jeg har beskrevet tidligere (jf. lenken til den gamle tråden), så ”forsvant” troen gradvis.  Det var imidlertid her snakk om en relativt omstendelig og vanskelig prosess.  Jeg brukte lang tid på ”avprogrammeringen”.  Mitt prinsipielle syn i dag er at alle religioner og gudsbilder representerer menneskets behov for å gi det uforklarlige en forklaring – og at den konkrete utformingen av disse forsøkene er kulturelt betinget.

2. Nei. Jeg kan fremdeles føle et uspesifisert savn av noe.  Det kan kanskje helst beskrives som en tapsfølelse, muligens en slags parallell til noe av det man kan kjenne på etter at en av ens nærmeste er død, eller etter en skilsmisse.

3. Vet ikke.  Jeg kan ikke helt forklare hvorfor – men jeg liker f.eks. kirkemusikk og salmesang, og jeg kan også føle et slags mentalt velvære i en vakker kirke.  Om jeg skal forsøke å sammenlikne det med noe, faller det meg inn å tenke på en utfordrende kunstutstilling.  Jeg vet ikke om slike tilbøyeligheter kvalifiserer til betegnelsen ”religiøse”.  Jeg tviler på det, for jeg kan nemlig også få liknende fornemmelser i et museum, en middelalderborg eller ved å fordype meg i et litterært verk.  Jeg tror det handler om en form for undring stilt overfor ens egen intellektuelle begrensing, overfor noe man ikke helt kan begripe eller sette ord på.  Kanskje overfor menneskets tilsynelatende uforanderlige trang, gjennom alle tider, til å se seg selv i en sammenheng som er større enn en selv.

Det har til tider vært interessant – og innimellom ganske forunderlig – å være en aktør i diskusjonstrådene her på verdidebatt.no.  Man blir raskt satt i bås – eller man sørger selv for å sette seg i bås.  Jeg blir av en del kristne oppfattet som steil ateist – og av enkelte ”steile” ateister antakelig som intellektuelt inkonsistent.  Det er da naturlig at jeg spør meg selv: Hva er jeg egentlig?  Har jeg noe livssyn?  I så fall hvilket?  Agnostiker?  Ateist?  Human-etiker? Religiøs?  Fritenker? 

Jeg har mest lyst til å kalle meg fritenker.  Det er et ord jeg liker.  Problemet med slike merkelapper er imidlertid at de blir forstått forskjellig.  Derfor er jeg kommet til at jeg ikke trives så godt med å sette noen merkelapp på livssynet mitt.  Det mest dekkende ville kanskje være om jeg kalte meg skeptiker – men det er vel ikke noe livssyn?

--------------- 

PS!  Jeg får som regel svært lite ut av debatter mellom religiøse apologeter og ateister om Guds eksistens, selv om jeg av og til lar meg friste til å delta.  Jeg finner religiøs apologetikk nokså uinteressant.  Hvis religiøs tro i det hele tatt skal bety noe, har jeg problemer med å se at den kan frikobles fra det emosjonelle og subjektive.  Guds eksistens kan aldri bevises, og de fleste forsøk på logisk pro-argumentasjon fortoner seg ofte som en intellektuell selskapslek.  Den gangen jeg selv var troende, var det først og fremst et dypt alvorlig eksistensielt og emosjonelt anliggende. 

Skråsikkerheten og arrogansen både hos en del religiøse apologeter og hos en del ateister vekker ofte ubehag.  Det betyr ikke at jeg er motstander av skarpe meninger – og også skarpe karakteristikker når det er påkrevet – men skyttergravskriger, der de samme argumentene repeteres og repeteres, tilsynelatende nokså rituelt, anser jeg som nokså formålsløs. 

For mitt eget vedkommende vil mine religionskritiske innlegg og kommentarer også i fortsettelsen i første rekke være rettet mot fordummende og/eller direkte skadelig religiøs virksomhet.

 

 

 

 

 

 

Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Har vi ikke svaret på;

Publisert over 7 år siden

-er det naturlig å søke videre.

At vi avslører og kvitter oss med religiøs tankegods er et viktig steg på veien, men å avsløre noe som lureri er ikke det samme som å ha funnet sannheten, den kan ligge skjult under flere lag med overmalte bilder.

Inlegget vekker ikke ubehag.

Kommentar #52

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
han har ikke lest bibelen nok eller han forstår ikke, fordi han ikke "tror" blindt på påstandene i bibelen..

Ja, eg har då her på VD blitt konfrontert med påstanden om at berre dei som trur er i stand til å lese Bibelen på rett vis. Og den haldninga har sjølvsagt ikkje noko med søk etter fkta å gjere.

Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Borte?

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men fint å se at du er på banen igjen Njål:)

Jeg visste ikke at jeg hadde vært borte. 

Når det gjelder UFO'er og skrømt er det ingen som tror på disse i form av en guddom. De er fenomener man muligens kan observere. Det er ukjent for meg at noen dyrker dem som gudeskikkelser. Jeg tror ikke på noen av dem men ser ikke bort fra at de eksisterer. 

Forøvrig handler tråden om Oddbjørn Johannessens oppfatning av sin egen tro og en del undring rundt hans reise omkring aksen å tro - ikke tro. Refleksjoner knyttet til dette er hva som evt vil henge sammen med startinnlegget mer enn forsøk på å utprøve ulike vinklinger for å få Johannessen til å knele for en eller annen rar avart av en tenkt kunstig pseudo-tro.  

Kommentar #54

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Are Karlsen #36

Publisert over 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Er det lenge siden du var på møte i

Spørsmålet er gjentatt av Knut Ny gaard i #38.

Mitt svar:  Ja, det er lenge siden jeg har vært på møte i Guds menighet på Vegårshei, men jeg har nok et bestemt inntrykk av at dette lille trossamfunnet, som de fleste andre, har gjennomgått noen endringer i løpet av de siste tiårene.

Teologisk/konfesjonelt var det tidligere (og antakelig også i dag) vanlig å plassere GmpV et eller annet sted mellom Den evangelisk-lutherske frikirke, Metodistkirken og Det norske Misjonsforbund.  Sterk vekt på lekmannsforkynnelse, relativt luthersk (eller "roseniansk") i synd-/nådeforkynnelsen, metodistisk barnedåpssyn, organisatorisk samarbeid med Det norske Misjonsforbund (bla. felles sangbok - og "byttelån" av forkynnere).

Kommentar #55

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg visste ikke at jeg hadde vært borte.

Uansett glimrende at du er tilbake igjen (?), da slike som deg trengs!! Du har alltid gjennomtenkte, og til dels artige ("lizzom", en klassiker her på forumet faktisk... :) ) kommentarer og jeg har lest nok innlegg av deg til å stole på din dømme kraft og til å vite at du trengs her på dette forumet. Så velkommen tilbake selv uten å være fraværende Njål  :)

Kommentar #56

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

OK!

Publisert over 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Uansett glimrende at du er tilbake

Takk lizzm

Kommentar #57

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og hvor nøyaktig står det noe om "the big bang, dna strengen, atomer" og lignende i bibelen. Har lest den to ganger, men kan ikke huske at jeg noengang var i nærheten av å lese noe av det du påstår den inneholder, så her tror jeg du har "søkt" litt utenfor bibelen for å finne noe om dette... :)

Når du ikke engang forstår Johannes åpenbaring, fins det intet håp.

Kommentar #58

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og dette med at søken er begrenset, hensides materien, hva vet du om det egentlig? Syntes du trekker den del sluttninger du ikke har grunnlag for å trekke jeg,

En som "søker" hinsides det materielle ;)/ trekker slutninger hele tiden. Noe "alle" søkende gjør.

Slutninger trenges som verktøy for videre søken, men en ekte søkende, er villig til kontinuerlig å kaste sine foreløbige slutninger.

Hvor åpen den enkelte søker er for videre endringer av sine foreløbige slutninger, forkaster ikke denne fra å være søkende?

Er "jeg" kristen? Om du søker svar på dette, hva finner du da ut ? 

Søken hensides materie, har vitenskapen "enda" ikke verktøy til å "forsøke" på, men det stagnerer en ikke i å søke deri. Er tankens muligheter begrenset av materie, eller fungerer bare tanken innen for materiens rammer?

Om du, eller andre studerer hva som "står" på hebraisk, kan det være at der, står der informasjon vedrørende "det" hinsides ? Eller er du, dere, jeg, ferdig med å søke, alle steder? Alså vi har funnet ?

Norsk er ett flatt språk, som engelsk, tysk, fransk. Det de, forklarer ett bilde av det beskrevne. 

Hebraisk bokstaver/tegn har bilde, tone, farge, matematisk verdi, nesten alle bokstavene/tegnene er oppbygd av flere tegn. Dermed har en bokstav mer en en betydning, og ord vil da ha uante betydninger.

Så hvorfor er Toraen, ett vitenskaplig oppslagsverk, skrevet i religiøse tekster?

For å overleve, tidens tann?

Eller fordi det "er", en religiøs tekst?   

Jeg har valgt og se på det som søkende, ikke som kristen.

Som kristen gjorde jeg "slutninger", og de oppleves utenfra som bastante og isolerte, for den som ikke var innenfor. Og rammene tillot bergenset søken, utenfor rammene. Så da gjenstå bare om det er mulig å søke utenfor materien, i materiens rammer. :).

Kommentar #59

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Når du ikke engang forstår Johannes åpenbaring, fins det intet håp.

:)

Nei, den psykadeliske trippen som skribenten av den "åpenbaringen" var på når han skrev det er jo mye å "forstå".... Hvordan noen klarer å dra noe fornuftig, eller vitenskapelig, ut av det sier jo litt hvordan dette må tolkes i øst og vest...

Kommentar #60

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor er Toraen, ett vitenskaplig oppslagsverk, skrevet i religiøse tekster?

En ting er å påstå det, noe helt annet er det å bevise det..

Og OM bibelen et ellre annet std skulle ha rett, er da alt sammen riktig? Selv blinde høner finner korn fra tid til annen..

Kommentar #61

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

La oss få det på papir, Oddvar

Publisert over 7 år siden

Dette innlegget til Oddvar Johannessen er et av de beste jeg har lest her på VD. Nå synker det ned på listen over anbefalte bidrag, og hvis ikke Bratlie& co nå kommer på banen og åpner for avsporinger av ulike slag, vil søylen for mest kommenterte innlegg også skrumpe inn. Kjære Oddvar, det du har levert er ikke bare minner og refleksjoner som på gripende vis angår en mangetusentallig generasjon av frafalne. Det er litteratur. La oss få det i bokhylla.

Kommentar #62

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Påstå og bevise

Publisert over 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
En ting er å påstå det, noe helt annet er det å bevise det..

Og OM bibelen et ellre annet std skulle ha rett, er da alt sammen riktig? Selv blinde høner finner korn fra tid til annen..

Det "er" påstått, og bevist, og så har ny forskning endret "bevisene".

Bevisene "var" legale, "ekte", da.

For den som er innenfor en "religiøs" orden, kan deres "beviser", for oss være "følelser". For deg,meg og andre utenfor ordenen, oppleves det utopisk, og vanvittig. Ingen bevisførsel. Alt er tanker.

Om det forskningen er kommet frem til stemmer,  "kan" reversen skje "nu". Og alt går tilbake til mindre en ett støvkorn. Hva "er" da, om ikke der er paralelle dimensjoner?

Så "er" nå? Kan jeg nyte det, og glede meg over eksistens? Eller er jeg bare en refleksjon av noe annet.

Mitt valg er å "bli", pga at jeg "er". Ikke være, pga at jeg kan bli, eller skulle hvert.

Om Bibelen "er" nå, et religiøst manifest, hva hjelper det meg i å finne hvem "jeg" er nå?

For meg er "Toraen", en tekst i ett flerdimensjonelt skriftspråk, som ikke har "grenser", annet en de jeg setter. Og den/de, som var forfatter, annerkjenner jeg som lengre kommet en meg. Jeg ønsker å søke "noe" der.

Om du, eller andre skribenter her inne, kommer med en tanke, som bringer liv= trigger planten i å vokse seg større, så "søker" jeg der. Uansett om skribenten er uforskammet, respektløs, eller misforstår meg. Ønsket om endring, bort fra "noe" til noe annet, er da så stort, at søkend, er viktigere en annerkjennelse.

All "forskning" er først tanke. Alle tanker må tåle motstand, seriøs, eller ikke.

Finnes det noe "rett" "riktig" "sant", annet en ditt/mitt?

Om du ikke finnes i min verden, finnes du da? 

Om jeg ikke finnes i din verden, finnes jeg da?

Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget til Oddvar Johannessen er et av de beste jeg har lest her på VD. Nå synker det ned på listen over anbefalte bidrag, og hvis ikke Bratlie& co nå kommer på banen og åpner for avsporinger av ulike slag, vil søylen for mest kommenterte innlegg også skrumpe inn. Kjære Oddvar, det du har levert er ikke bare minner og refleksjoner som på gripende vis angår en mangetusentallig generasjon av frafalne. Det er litteratur. La oss få det i bokhylla.

for en hyggelig og positiv kommentar!

Kommentar #64

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Alle liv har innhold til minst en "Knausgård"

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det er litteratur. La oss få det i bokhylla.

For å si det slik - jeg ville trolig heller ha lest OJ sin biografi enn din - hvis - og her kommer det store - hvis - motivet og agendaen ikke er åpenbar.

Men- som jeg sa i kommentar 38 - det er diverse "akter" mellom bakteppet og hovedscenen som er med på dannelsen av våre tanker om vår tro.

Det å falle fra er ingen kunst.  Det å holde troen levende er etter min mening et større prosjekt og verd sin hedersplass i bokhylla.

Det som er avgjørende er viljen til å følge etter Jesus - ikke hvem en er ifølge cv.

Gjennom årene så har jeg sett og hørt om mange som jeg trodde ville være kristne for all jordisk tid som ikke lenger var kristne - de hadde nådd en fase i livet der de ikke lenger vannet det som over tid var sådd i deres indre - det visnet og troen døde selvvalgt bort.

For mange av disse har jeg inntrykk av at hodet og kunnskap var i veien. Jo, en tror og vokser opp - og så imøte med mennesker - gjerne lærere og medstudenter - møter en tankegods som tar den plass der troen tidligere rådet grunnen.

"Kristensosialistene". Navnet gir meg assosiasjoner som vanskelig lar seg sammenføye. Deler av sosialismen - fellestanken og ivaretakelsen av borgere - er gjerne bare noen hakk unna det som i praksis følger med å leve ut den kristne nestekjærlighetstanken - forskjellen er bare at den er himmelvid - sosialismen er uten guddommelig inspirasjon og kraft fordi det ideologiske grunnfjellet for denne ismen gjør Gud til en fiende for det sosialistiske samfunnet - det kristne; være en Jesu Kristi etterføler - legge ned tid, penger, energi og gjerne liv i kjærlighet til medmennesker og i tro på at Han virker med er - som sagt - himmelvid.

Det kristne budskapet er radikalt - ja, det trolig mest radikale av alle. "Følg meg", sier Jesus til sine (egentlig til oss alle). Spørsmålet er så om vi gjør det - eller om vi gjør motsatt - prøver å få Jesus til å innpasse seg i en krok av vårt øvrige - hvor annet tankegods gradvis legger seg om Han og til slutt dekker Han fullstendig, slik at mennesket - som kanskje aldri har hatt noen radikal omvendelse - som aldri har ryddet "loftetetasjen" for tankegods mister livsnerven til livgiveren.

Et jordisk liv er både uforutsigbart og hastig. Derfor tror jeg at de refleksjoner et menneske som en gang kjente Gud - hadde Jesus i sitt hjerte - hadde kunnskap og visshet om livet i Den Hellige Ånd - og så ble innvadert av annet tankegods og falt fra - av og til ikke greier å undertrykke hva som en gang ble sådd inn - når dette popper opp igjen, så er det gjerne en av de muligheter mennesket har til å gjøre en vendereise tilbake til livet i troen sammen med Jesus. En retro er absolutt ingen umulighet - det er i så fall mennesket det står på.

For egen del var 70-åra en pre-fase til en omvendelse i 1981 som har stått seg siden. Jeg ble gift inn i en familie der jeg fikk en svoger som var med i Guds Fred som hadde sine møter i Trefoldighetskirken med opptil 2000 unge samlet to ganger i måneden. Jeg var innom det som foregikk på Hedmarkstoppen og kjente at det dra i indre strenger, men det ført ikke med seg en reell omvendelse eller en over tid trofasthet i hverdagen.

Ser at Vårt Land i 2007 hadde en artikkel med en overskrift i noenlunde samme gate med din: "Hvor ble det av kirkens blomsterbarn? - der bl.a. Guds Fred er en av de norske referansene - legger inn link til artikkelen

http://www.vl.no/meninger/hvor-ble-det-av-kirkens-blomsterbarn-/

Trolig har også mange av disse dessverre falt fra, men for de - som for deg og det miljø du vokste opp med, så ligger det noe der som er sådd inn som det er mulig å gi en refill - hvis en vil.

Vi mennesker bør etter min mening bruke minst mulig tid på å se seg bakover - det er i dagen i dag og dagene fremover livet og mulighetene ligger.

Kommentar #65

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Innlegg, men ikke debatt

Publisert over 7 år siden

Hva dette innlegget har å gjøre på en debattside forstår jeg ikke. Takkekortene og lovprisningene flyr veggimellom, mens andre synspunkter på dette "livssynet" hogges aggresivt ned. Hva er vitsen med å kalle seg "fritenker" når man ikke lar tanken være fri?

Kommentar #66

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Hva er vitsen med å kalle seg "fritenker" når man ikke lar tanken være fri?

Ha, ha, ha!

Kva veit du om fri tanke?

Kommentar #67

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Jeg vet en hel del

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Ha, ha, ha!

Kva veit du om fri tanke?

Vil du ha en oppleksing?

Kommentar #68

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Ja, kvifor ikkje?

Artig å få innsyn i kva du ber på inne i skolten. Eg samlar på slikt og kjem over mykje rart. Din definisjon på "fri tanke" synes å vere ein underlig raritet.

Kommentar #69

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Da tar vi gjerne imot med åpent sinn

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Din definisjon på "fri tanke" synes å vere ein underlig raritet.

Da ser jeg gjerne at du forklarer hva du mener med min definisjon på den frie tanke som en "underlig raritet", så flere - og ikke minst meg selv inkludert - kan få et litt bedre innsyn i hva du snakker om. Eller har du bare en gapskratt og "one-liners" å fare med?

Kommentar #70

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja,

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Eller har du bare en gapskratt og

din oppfattning synes underleg og tufta på indoktrinering og religiøst smalsyn. Her er ei drøfting på tufta på eit vidare grunnlag enn religiøs doktrine og religiøse fordommar.

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9097

Kommentar #71

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Den frie tanke

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Hva dette innlegget har å gjøre på en debattside forstår jeg ikke. Takkekortene og lovprisningene flyr veggimellom, mens andre synspunkter på dette

Jeg er litt usikker på hva du sikter til her.  For egen del vil jeg jo absolutt forsvare den frie tanke.  At innlegget mitt ikke har noe på en debattside å gjøre, står det deg selvsagt fritt å mene.  Så kommer det selvsagt an på hva man forstår med ordet debatt.  En debatt behøver vel ikke alltid ha et polemisk preg?  Det kan jo også være snakk om utveksling/utprøving av synspunkter - i et mer moderat emosjonelt leie?

Kommentar #72

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ok

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er litt usikker på hva du sikter til her. For egen del vil jeg jo absolutt forsvare den frie tanke. At innlegget mitt ikke har noe på en debattside å gjøre, står det deg selvsagt fritt å mene. Så kommer det selvsagt an på hva man forstår med ordet debatt. En debatt behøver vel ikke alltid ha et polemisk preg? Det kan jo også være snakk om utveksling/utprøving av synspunkter - i et mer moderat emosjonelt leie?

Høres greit ut.

Etter å lest innlegget ditt så konkluderer jeg med at det er åpent og ærlig, slik du ser disse tingene.

Skjønner ikke helt de negative kommentarene her inne.

Kommentar #73

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ansvar

Publisert over 7 år siden

Jeg har et punkt i innlegget ditt som jeg stusset litt på.

"Som jeg har beskrevet tidligere (jf. lenken til den gamle tråden), så ”forsvant” troen gradvis. Det var imidlertid her snakk om en relativt omstendelig og vanskelig prosess".

Jeg har forståelse for at kristenlivet også kan være tøft. En kan gå på smeller både her og der. Skuffelser og motgang opplever vi alle selv om vi er kristen eller ikke. Det er sånt vi må regne med. Og noen gir av den grunn opp.

Jeg har både hørt personlig snakket med og lest i aviser om personer som mistet troen, men fant tilbake til troen etter noen år. Så hva hadde skjedd. Det skar seg på forskjellige måter. Noe som gjorde at de kuttet ut alt som handlet om bibelen, Gud, menigheten og kristne venner. Sakte men sikkert forsvant også troen. Og det er slett ikke noe rart. Faktisk vil jeg si at det er ganske logisk. For kristenlivet er også et ansvar. En må faktisk gjøre noe selv også. Både bibelen, bønnen, menighetslivet og livet i ånden er viktig å holde ved like.

Kommentar #74

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Hvor har du dette fra Vågnes?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
din oppfattning synes underleg og tufta på indoktrinering og religiøst smalsyn. Her er ei drøfting på tufta på eit vidare grunnlag enn religiøs doktrine og religiøse fordommar.

Hvor tar du det fra Vågnes. Seriøst, hvor tar du det fra?

Kommentar #75

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Hva sikter jeg til?

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er litt usikker på hva du sikter til her.

Jeg sikter til kommentar 21 av Jonas Stava, som du avspiste med din egen 23. Dette kommenterte jeg så i min 34, men dette har altså unnsluppet din frie tanke helt og holdent? Artig.

Kommentar #76

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Var det ikke det Stava forsøkte da?

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det kan jo også være snakk om utveksling/utprøving av synspunkter - i et mer moderat emosjonelt leie?

Nettopp å føre en servil debatt med deg?

Kommentar #77

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Nettopp å føre en servil debatt med deg?

Det må du vel nesten spørre Stava om...

Kommentar #78

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke unnsluppet

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Jeg sikter til kommentar 21 av Jonas Stava, som du avspiste med din egen 23. Dette kommenterte jeg så i min 34, men dette har altså unnsluppet din frie tanke helt og holdent? Artig.

Nei da, disse kommentarene har jeg registrert - og jeg postet en respons til Stava i form av et spørsmål, som han foreløpig ikke har svart på.  Han mente å kunne slå fast at mitt livssyn var "naturalistisk", og jeg undret meg da over hvordan han kunne vite bedre hva slags merkelapp mitt livssyn bør få, enn det jeg selv vet.

Kommentar #79

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Det behøver jeg ikke

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det må du vel nesten spørre Stava om...

Det holder lenge å lese hva han faktisk skriver for å se at han er den mest servile og minst emosjonelle i debatten dere imellom.

Kommentar #80

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Forklaring fikk du jo...

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Han mente å kunne slå fast at mitt livssyn var "naturalistisk", og jeg undret meg da over hvordan han kunne vite bedre hva slags merkelapp mitt livssyn bør få, enn det jeg selv vet.

Stava ga deg en etter sitt eget syn - og etter mitt - mer enn god nok forklaring nettopp på ditt "spørsmål" her i ettertid, så om du undret deg slik over noe var det vel bedre du ba ham utdype på en høflig måte enn å avspise ham i en aggressiv tone slik du gjorde.

Det sagt bør du ikke legge deg selv og ditt livssyn ut til debatt på en debattside om du ikke kan hanskes - servilt - med andres divergerende syn og begreper på det samme livssynet.

Kommentar #81

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Stava ga deg en etter sitt eget syn - og etter mitt

Veldig til støy du lagar utan å anna enn å slå på tromma. Kva meiner du eigentleg? Kva er gale med OJ sitt innlegg som ikkje gjer det eigna til utgangspunkt for kommentar?

Det er på tide du yter noko med vett og forstand på denne strengen

Kommentar #82

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Koblet seg på troen

Publisert over 7 år siden

Tilbake til de som mistet troen, Oddbjørn og likesinnede, hvordan fant noen tilbake til troen og andre ikke? De som fant begynte selv å gå i retning av Gud og søkte bevisst de åndelige tingene på nytt. De som gjorde det fant troen. Da oppdaget de at Gud fremdeles var der, Gud var altså aldri borte og heller ikke troen. Det var bare de selv som hadde gått bort fra troen. Nå hadde de koblet seg på igjen.

Kommentar #83

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Innlegget innbyr til debatt

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Veldig til støy du lagar utan å anna enn å slå på tromma. Kva meiner du eigentleg? Kva er gale med OJ sitt innlegg som ikkje gjer det eigna til utgangspunkt for kommentar?

Det er på tide du yter noko med vett og forstand på denne strengen

Et innlegg på en debattside innbyr normalt til en debatt, og det er heller ingenting i selve innlegget som tyder på at dette ikke kan eller skal debatteres, men så er det heller ikke selve innlegget jeg kritiserer her, men Johannessens oppførsel når Stavas debattkommentar om innlegget blir aggresivt avspist.

Ja så var det der med vett og forstand Vågnes, om alt var vel i så måte hadde du kanskje sluppet å spørre?

Kommentar #84

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Oddbjørn!!!

Publisert over 7 år siden

Jeg ber om tilgivelse for nok en gang å ha slumset med stavemåten på ditt navn. Denne gangen tror jeg det automatiske retteprogrammet mitt har spilt meg et puss, men det like pinlig. Det kan også være et skummelt gammalmannsfenomen, og det er skremmende i tillegg.

Kommentar #85

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Tror jeg avslutter "debatten"...

Publisert over 7 år siden

...med et ord for dagen.

"Forvirring er ikke et livssyn, men en god begynnelse".

Kommentar #86

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Problemet

Publisert over 7 år siden

Gud forlater ingen, han er der hele tiden. I Jakobs brev står det at ”hold dere nært til Gud, så skal han holde seg nær dere”. Legg merke til rekkefølgen her. Det står at vi skal holde oss nær han. Noe som betyr at vi må selv ta initiativet. Kan årsaken være at noen ikke vil tilbake, at det er deres egen vilje det står på? At det er der problemet ligger?

Kommentar #87

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
men Johannessens oppførsel når Stavas debattkommentar om innlegget blir aggresivt avspist.

Kva er din definisjon av fri tanke?

Kommentar #88

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Oddbjørn

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
men Johannessens oppførsel

er ein av dei mest oppriktige debatanten her på VD. Han har brei erfaring med religiøse rørsler, god utdanning og fører ein sivilisert debatt. Du har litt av kvart å lære av den karen!

Kommentar #89

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Hvorfor spør du Vågnes?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kva er din definisjon av fri tanke?

Visste ikke du alt om min definisjon da, selv før jeg la den ut?

Kommentar #90

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Raus

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber om tilgivelse for nok en gang å ha slumset med stavemåten på ditt navn. Denne gangen tror jeg det automatiske retteprogrammet mitt har spilt meg et puss, men det like pinlig. Det kan også være et skummelt gammalmannsfenomen, og det er skremmende i tillegg.

Unnskyld at jeg blander meg inn, men jeg tror at Oddbjørn er såpass raus at han har sett dette og ser mellom fingrene her.

Jeg tror også at Gud ikke er en pedant med millimetermål.

Han har forståelse for oss mennesker med våre feil og svakheter.

Kommentar #91

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Om deg veit vi ingen ting

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Visste ikke du alt om min definisjon da, selv før jeg la den ut?

utanom å stille ei diagnose ut frå det du skriv her på VD. 

Oddbjørn gjev oss i tråd med god skikk her på VD opplysningar om kven han er, yrke, utdanning og bilete. I tillegg har han i fleire innlegg opplyst dei diverse stadia i si trusutvikling på ein modig og ærleg måte.

Andre Rohde Garder derimot gøymer seg i skapet

Kommentar #92

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Diagnose???

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
utanom å stille ei diagnose ut frå det du skriv her på VD

Kanskje best å få stilt sin egen diagnose før man stiller andres? Og er det ikke underlig at du mener å vite både så meget om meg, samt ingenting? Klarer du ikke helt å bestemme deg?

Når det gjelder retningslinjene har jeg oppgitt mitt hele og fulle navn, og meg bekjent er det det eneste krav som stilles. Har du andre formeninger om dette bør du muligens ta det opp med Morken?

Kommentar #93

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Feil analyse.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Gud forlater ingen, han er der hele tiden. I Jakobs brev står det at "hold dere nært til Gud, så skal han holde seg nær dere". Legg merke til rekkefølgen her. Det står at vi skal holde oss nær han. Noe som betyr at vi må selv ta initiativet. Kan årsaken være at noen ikke vil tilbake, at det er deres egen vilje det står på? At det er der problemet ligger?

Problemet for meg ikke det du skisserer, men i mye større grad kristne som forteller andre at det er noe galt med deres vilje og ønske om både å tro, bli helbredet eller i det hele tatt få kontakt med Gud. Eller rett å slett høre at det er noe galt med deres tro. At det bare er å gjøre ditt eller datt. Problemet et jo at Gud ikke viser seg eller følger opp alle lovnader. Folk kjenner sitt eget liv best. Dette skaper bare følelse av mislykkethet eller utilstrekkelighet.

Personlig vil jeg ha meg frabedt en fjerndiagnose om at jeg ikke har vilje eller ønske eller kunnskap nok til at Gud er interessert. Jeg har virkelig prøvd.

Så "problemet" for meg er at Gud ikke finnes og derfor ikke leverer. Det er igrunn et veldig logisk svar på all tolkning og uenighet. We are on our own...

Kjenner meg også godt igjen i deler av hva trådstarter beskriver og er glad jeg hvertfall slipper dårlig samvittighet lenger for ikke å behage Gud.

Kommentar #94

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

"Skråsikkerheten og arrogansen både hos - - "

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Guds eksistens kan aldri bevises,

Stein og glashus. Flis og bjelke. "Det finst ingen lyd", seier den døve. Det er slike ordtak som renn ein i hug når O. Johannessen så bastant postulerer: "Guds eksistens kan aldri bevises".

Kor skråsikker og arrogant må ein vera for å uttala slikt?

Kommentar #95

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Kjenner meg også godt igjen i deler av hva trådstarter beskriver og er glad jeg hvertfall slipper dårlig samvittighet lenger for ikke å behage Gud.

Hei Tommy

Man skal ikke sitte igjen med en slik følelese på dårlig samvitighet.fordi man ikke behaget Gud. Da har man gjerne hatt et feil bilde på hvem Gud egentlig er.Det er ankalgeren som ofte påvirker vårt følelse liv til å tro at man ikke er bra nok for Gud. Når man elsker Gud så holder man Guds bud, og de er enkle, og ikke loviske men under nådens kraft for den som skulle falle i synden.Men i Kristus er man rettferdig og da trenger man ikke å ha dårlig samvitighet Tommy. hvorfor hadde du dårlig samvittighet?

mvh

Rune

Kommentar #96

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Og er det ikke underlig at du mener å vite både så meget om meg, samt ingenting?

Eg veit ingen ting om ARG. Å stille ein diagnose ut frå det du skriv er sjølvsagt nærliggande om innhaldet er like magert som det du skrv under "Om ARG"

Den einaste diagnosa eg kan stille med rimeleg visse er: Som sakleg, ærleg og kunnskapsrik debattant rekk du ikkje Oddbjørn til knærne. 

Den same diagnosa gjeld Stava.

Kommentar #97

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Vi er vel alle opne for

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Kor skråsikker og arrogant må ein vera for å uttala slikt?

at du fører prov for at GT sin gud ikkje er eit fantasifoster, men verkeleg eksiterer. Kom igjen!

Kommentar #98

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tull

Publisert over 7 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Problemet for meg ikke det du skisserer, men i mye større grad kristne som forteller andre at det er noe galt med deres vilje og ønske om både å tro, bli helbredet eller i det hele tatt få kontakt med Gud. Eller rett å slett høre at det er noe galt med deres tro. At det bare er å gjøre ditt eller datt. Problemet et jo at Gud ikke viser seg eller følger opp alle lovnader. Folk kjenner sitt eget liv best. Dette skaper bare følelse av mislykkethet eller utilstrekkelighet.

Personlig vil jeg ha meg frabedt en fjerndiagnose om at jeg ikke har vilje eller ønske eller kunnskap nok til at Gud er interessert. Jeg har virkelig prøvd.

Så "problemet" for meg er at Gud ikke finnes og derfor ikke leverer. Det er igrunn et veldig logisk svar på all tolkning og uenighet. We are on our own...

Kjenner meg også godt igjen i deler av hva trådstarter beskriver og er glad jeg hvertfall slipper dårlig samvittighet lenger for ikke å behage Gud.

Hvordan kan du si at Gud ikke finnes?

Husker jeg riktig har du sagt her inne tidligere at du har vært en kristen?

Så hva er det som skjer i det øyeblikket en person tar imot Jesus? Kan du svare på det?

Det du skriver henger ikke på greip?

Kommentar #99

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
at du fører prov for at GT sin gud ikkje er eit fantasifoster, men verkeleg eksiterer. Kom igjen!

Hei Elias

Kan du motbeveise at ikke Gud finnes?

mvh

Rune

Kommentar #100

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Før jeg svarer...

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver henger ikke på greip?

... vil jeg gjerne vite om du vil debattere på denne måten? At du skriver at det jeg skriver er tull og jeg skriver at det du skriver er vissvass?

For da står jeg over.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere