Jahn Otto Johansen

69

Sanksjoner ja, boikott nei

Jeg sier generelt under tvil ja til sanksjoner og nei til boikott. Og jeg reagerer særlig på at kirker og kristelige organisasjoner og kristne personer vil ha boikott av Israel.

Publisert: 25. mar 2014

I forbindelse med Ukraina-krisen har det vært mye snakk om både sanksjoner og boikott, og før dette krevde KFUM og KFUK,med støtte fra kulturpersonligheter som Kirkelig Kulturverksteds Erik Hillestad boikott av Israel. Jeg vil skjelne mellom sanksjoner og boikott og sier under tvil ja til det første og nei til det siste.

Putin brukte militærmakt på en halvøy som i flere hundre år var russisk og der det store befolkningsflertallet alltid har følt seg som russere. De vestlige landenes reaksjon var som ventet, selv om de i sin tid støttet Kosovos løsrivelse fra Serbia. Kosovo var historisk og kulturelt et serbisk kjerneland, men hadde fått et muslimsk folkeflertall som følte seg forfulgt av serberne. Mange land med Spania, Brasil og India i spissen anerkjenner fortsatt ikke Kosovo, men i EU og NATO har det vært liten selvkritikk om det folkrettstridige angrep på Eks-Jugoslavia og anerkjennelsen av Kosovo. Nå møter disse land seg selv i døren i konflikten om Krim.

Nødvendig med reaksjoner. Likevel mener jeg at det var nødvendig med klare vestlige reaksjoner, ikke minst fordi russerne har bygget opp betydelige styrker på grensen til selve Ukraina. Vil de intervenere også der for å beskytte en stor russisk-språklig gruppe? Vil Putin, som kanskje drømte om å få Ukraina meg i et østlig motstykke til EU og NATO, la sine soldater gå over grensen? Det vet vi ikke. Det spekuleres også over om han vil gripe inn i Transistria som løsrev seg fra Moldova. Det vet vi heller ikke noe sikkert om. Men det var nødvendig at de vestlige land sendte et klart signal om at dette ikke ville bli godtatt. 

Militære mottrekk har ikke være aktuelt, for NATO har ikke de nødvendige styrkene til å gjøre dette, og vi kunne i verste fall risikere atomkrig. Det er selvsagt ingen interessert i. Så kan man diskutere hvor omfattende og effektive slike sanksjoner er. Vil de ramme de vestlige landene like sterkt som Russland? Min vurdering er at de til en viss grad vil gjøre det dersom olje og gass trekkes inn. Russerne vil miste viktige eksportinntekter, men industrien og forbrukerne i flere europeiske land vil også bli hardt rammet. Det skyldes ren uvitenhet når enkelte har antydet at norsk Nordsjø-gass og amerikansk skiffergass kan erstatte den russiske. Dette ville kreve en helt ny infrastruktur og ta lang tid. Skal europeiske fabrikker stanse opp og befolkningen fryse i mellomtiden?

Bekymret. Det er forståelig at Polen, de baltiske land og kanskje også Tsjekkia, Ungarn og Romania er bekymret. Men de er medlemmer av NATO og har dermed en beskyttelse som Ukraina hverken har eller vil få. Ingen snakker seriøst om å inkludere Ukraina i EU og NATO, og alle vet at den finansielle hjelpen som ukrainerne er lovet, ikke er uten strenge betingelser. Men det NATO kan og bør gjøre er å stasjonere flere fly og flere soldaer i f.eks. Polen og de baltiske land.

Så langt slike mottiltak. Men hva med boikott som mange tok til orde for i forbindele med Sotsji-OL og nå krever i forbindelse med Ukraina? Mange krevde OL-boikot på grunn av Russlands diskriminering av homofile. Men det store flertallet av det russiske folket med den ortodokse kirken i spissen er klart imot homofili. Det er også en lang rekke andre folk og land. Skal alle disse boikottes? Og hva med Polen dersom de sterkt katolske og nasjonalistiske partier kommer tilbake til makten i neste valg?

Erfaringsmessig virker ikke boikott slik vi håper og tror. Sør-Afrika og Sør-Rhodesia var muligens unntak. Jeg var i sin tid tilhenger av boikott av disse regimene. Men det er slett ikke sikkert at det var boikotten som tvang frem omveltningene i Sør-Afrika.

OL-boikott. Etter den sovjetiske invasjonenen av Afghanistan gikk Vesten til boikott av Moskva-OL, og det var også mange andre boikottaksjoner, både mot Sovjetunionen og Warszawapaktlandene. Militære mottiltak var over hodet ikke aktuelt. Derfor grep vi til boikott.

Men dette bygget på den helt feilaktige antagelsen at Afghanistan-invasjonen var et ledd i en større sovjetisk strategi om å nå Persia-gulfen og ramme oljeforsyningene til Vesten. Idag vet vi at det ikke var så. Afghanistan-invasjonen skyldtes russernes historiske frykt for Russlands «soft belly», det vil si utsattheten overfor muslimske og særlig islamittiske regimer i sør. De amerikanske motaksjonene i Afghanistan styrket nettopp islamistene og særlig Bin Ladens folk.

Jeg hadde dengang en av mine mange bakgrunnssamtaler med en sovjetisk viseutenriksminister, som også var historiker. Etter å ha gitt opp å overbevise meg med den offisielle popaganda slo han ut med armene og sa:

«Akk, ja, det var enklere den gang vi hadde en gammel reaksjonær konge i Kabul.»
Hvis jeg skulle ha boikottet Sovjetunionen og de øst-europeiske landene den gang ville jeg ikke ha fått et slikt innsyn. Forøvrig reagerte alle moskovitter jeg snakket med om OL-boikotten, med å bli sinte på Vesten, ikke ta avstand fra Kreml.

Israel. Hva så med boikott av Israel på grunn av dets politikk overfor palestinerne? Den er også jeg imot, for det rammer kritiske israelere og palestinere mer enn regjeringen i Jerusalem. Jeg har siden  Seksdagerskrigen i 1967 vært imot at israelerne skulle beholde de områdene de erobret, og jeg har ingen ringere enn Israels første statsminister Ben Gurion bak meg i dette syn.

Jeg hadde i 1967 en lang bakgrunsamtale, ikke formelt intervju, med ham i hans leilighet i Tel Aviv. Ben Gurion, som var en hauk i 1948-49, var ikke blitt noen due, men som den store statsmann han var ga han et realpolitisk resonnement som tilsa at israelerne burde oppgi det meste av hva de hadde tatt, nemlig demografien. Palestinerne fødte langt flere barn enn jødene. Da vil vi ikke lenger kunne bevare Israel som både en jødisk stat og et demokrati, sa Ben Gurion til meg. Han hadde da brudt med Arbeiderpartiet som har det opprinnelige ansvaret for koloniseringspolitikken. Mange israelske etterretningsfolk og militære jeg har snakket med, er enige med Ben Gurion.

Antisemittisme bak. Jeg reagerer særlig på at kirker og kristelige organisasjoner og kristne personer vil ha boikott av Israel. Selv når slike boikottkrav fremmes under anti-sonismens banner,vil det ofte ligge antisemittisme bak. De kristne kirkene har et spesielt ansvar for antisemittismen. Fra Augustin til Luther opptrådte kirkelederne som jødehatere, og prester og munker oppmuntret til pogromer. Kirkene i Tyskland tok ikke klart avstand fra nazistenes forfølgelse og utryddelse av jødene, selv om noen få reagerte og i noen tilfeller måtte bøte med livet.

Og en ting til: Hvorfor vil de som skal boikotte Israel, ikke også boikotte Hamas og regimer som ikke bare er antisemittiske, men praktiserer sharia og undertrykker kvinner?    

Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Bra innlegg Johansen!

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ingen treffende sammenligning..

Publisert over 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
De vestlige landenes reaksjon var som ventet, selv om de i sin tid støttet Kosovos løsrivelse fra Serbia. Kosovo var historisk og kulturelt et serbisk kjerneland, men hadde fått et muslimsk folkeflertall som følte seg forfulgt av serberne. Mange land med Spania, Brasil og India i spissen anerkjenner fortsatt ikke Kosovo, men i EU og NATO har det vært liten selvkritikk om det folkrettstridige angrep på Eks-Jugoslavia og anerkjennelsen av Kosovo. Nå møter disse land seg selv i døren i konflikten om Krim.

Jeg har selv også tenkt de samme tankene, men har konkludert med at sammenligningen med Krim og Kosovo ikke er god. NATO-alliansen grep som kjent inn for å unngå folkemord på kosovo-albanerne av de serbiske styrkene under ledelse av president Milosevitsj. Etter krigen var over ble det funnet over 3000 kosovo-albanske lik.

Var dette et folkerettstridig angrep? Om det er det delte meninger. FN-rapporten fra 2001 konkluderte med at det under Milosevitsj hadde vært "en systematisk terrorkampanje med mord, voldtekt, ildspåsettelser og alvorlige mishandlinger" overfor Kosovo-albanerne.

Mangt kan sies om folkeavstemningen på Krim, men av dem som stemte var det et overveldende flertall for at Krim skulle bli en russisk republikk. Folkeavstemningen var nok ikke helt etter boken i Kiev, men det var heller ikke presidenten som skulle påse at boken ble fulgt. For den av folket valgte president var fordrevet fra landet av opprørere av varierende kulør, og erstattet av en som ikke i noen betydning av ordet var folkets valgte president.

Hva Russland nå vil foreta seg er selvsagt usikkert, men jeg velger å tro at de ikke har glemt Budapest-avtalen med Ukraina fra 1994. Brytes denne, vil det sende et kraftig signal om hva en underskrift fra Russland er verdt.

Kommentar #3

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Feilaktig,Johansen.

Publisert over 7 år siden

  Jahn Otto Johansen skriver så feilaktig det er mulig at "ingen snakker seriøst om å inkludere Ukraina i EU og Nato."

   Åpenbart har JOJ ikke lest partiprogrammene til de makthavende i Kiev nå som sier at Ukraina bør bli en kjernefysisk makt under beskyttelse av Nato,USA,England etc dvs EU-Vestverdenen.

  Talsmenn for Kiev sier rett ut at det bør bygges en internasjonal kampfront mot Russland med den hensikt at Imperiet skal ødelegges. Hør på samtalen mellom Nestor Shufrych og Julia Tymoschenko idag som også ligger ute på utallige websider,også russiske RT.

  Nato-EU-USA er opptatt av å bygge opp Polen som et slavisk Tyrkia og militarisering pågår intenst i alle naboland til Russland. Hadde det vært en annen organisasjon enn Nato som sto for dette,ville man nå ha sagt/skrevet at Baltikum,Polen,Romania,Bulgaria bygges opp som et militært oppmarsjområde mot Russland.

  Absolutt ingenting av dette kommer overraskende på Moskva da Zbig Brzezinski allerede i 1997 i sin bok "The Grand Chessboard" plasserte Ukraina som problemet for Vesten erobring av den Euroasiatiske korridor. Omtalt på mange sider.

  Av taktiske grunner vil naturligvis ikke en Tony Blinken (deputy security adviser i USA) begynne å snakke om Ukraina som Nato/EU land, men strakte seg til å si at våpenstøtte er oppe til vurdering. CNN-intervju nylig.

  Men selvfølgelig er det meningen at Ukraina skal bli EU/NATO. Det var jo det Brzezinski redegjorde for allerede i 1997.

  Med all respekt for kloke meldinger fra Johansen,men her er han helt på viddene.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det demografiske argumentet står ikke like sterkt som før

Publisert over 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
israelerne burde oppgi det meste av hva de hadde tatt, nemlig demografien. Palestinerne fødte langt flere barn enn jødene. Da vil vi ikke lenger kunne bevare Israel som både en jødisk stat og et demokrati, sa Ben Gurion til meg. Han hadde da brudt med Arbeiderpartiet som har det opprinnelige ansvaret for koloniseringspolitikken. Mange israelske etterretningsfolk og militære jeg har snakket med, er enige med Ben Gurion.

Det er flere grunner til dette, blant annet er det ikke så mange arabere i de administrerte områdene som tidligere antatt. Palestinernes fødselsoverskudd i forhold til jødenes er også i ferd med å snu. Derfor er det flere og flere israelere som begynner å tenke alternativt i forhold til den oppleste og vedtatte tostatsløsningen.

I boken "The Israeli solution" tar den kjente israelske skribenten Caroline Glick opp de demografiske mytene.

http://carolineglick.com/the-israeli-solution-3/

"Part Two presents the case for Israeli sovereignty from the perspectives of demography, international law, history and civil liberties.

 

Far from transforming the areas into a race-based state, as Israel’s opponents threaten, such a move by Israel will free the Palestinians from life under the PLO’s terror supporting kleptocracy and provide them with full civil and legal rights as permanent residents of Israel.

 

They will also have the right to apply for Israeli citizenship.

 

Even if all the Arabs of Judea and Samaria were to become Israeli citizens, Israel would retain a strong two-thirds Jewish majority. And it would avert the only real demographic threat. That is the threat posed by a Palestinian state in Judea and Samaria which would permit millions of hostile, foreign-born Arabs from Lebanon, Jordan and Syria to immigrate to its territory." 

Kommentar #5

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kven er semittar?

Publisert over 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
De kristne kirkene har et spesielt ansvar for antisemittismen.

Jødar og arabarar med palestinarane er semittar!

Kva vil vedtaket om Israel som jødestat ha å seia for 

dei palestinske israelarane??

Kva er rasisme?? 

Kommentar #6

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Takk Jahn Otto...

Publisert over 7 år siden

Takk for det - jeg har alltid vært Venn av Israel i voksen alder. Det bør ikke være sanksjoner heller, Norge burde støtte Israel ensidig mot islamsk despoti. Ellers kan Israel sanksjonere og boikotte, å stoppe verden om en time med sine patenter. Norge må skjerpe seg, slutte å forbanne Guds folk, det vil straffe seg. https://www.youtube.com/watch?v=7Kc6LE6FXcQ

Vi er forresten gamle kjenninger, på 70 tallet da jeg var student, jobbet jeg som nattportier på hotell N, hvor du bodde fast da du var Moskva korrespondent. Alle husket deg som en meget hyggelig gjest, og meget generøs med tipsen. jeg deler din glede over gode fiskemiddager. En gang midt på natten vartet du opp med kaviar, campari og jeg ordnet med toast. Gud Velsigne deg.

Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En sannhet med modifikasjoner

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
arabarar med palestinarane er semittar!

De såkalte palestinere er et blandingsfolk med opphav både i semittiske arabiske stammer i Midtøsten, Nord-Afrika  og blant europeiske korsfarere. Man blir ikke autoamtisk "semitt" om man har det semittiske språket arabisk som morsmål.

Jeg sitter med en fornøyelig britisk reiseskildring fra det hellige land i den britiske mandattiden med tittelen «In the steps of the master» av den britiske journalisten og oppdageren H.V.Morton., utgitt på forlaget  Rich & Gowan Ltd, 25 Soho Square, London i 1934. Britene hadde da administrert landet i 17 år.

Noen smakebiter fra Betlehem, anno 1934:

The British passion for justice, which to the Arab is one of the many perplexing problems about his new master, is stamped clearly on the ancient face of Betlehem in the form of a new  building: the Bethlehem Police Station.

«Justice!» an Arab is reported to have said. «In the old days of the Turk we paid money to the judge and knew the result  beforehand, but now we pay much more money to the solicitor and know nothing till the case is over. And you call that Justice!

But the police station is like a new bookplate in a very old book. It is a sign of the latest owner. Its very newness accentuates the illusionary nature of possesssion. A few paces beyond it the narrow main street of Betlehem begins, running now up and down through the clustered warren of white houses. Even in Rhodes and Malta and Cyprus, where, so I believe, the Crusaders have lingered in bastion and outwork, there could be nothing so vividly crusading as the main street of Bethlehem. Here the Crusaders are still alive! They look at you with their blue european eyes. Although they call themselves christian Arabs, their faces are Flemish and French, and, perhaps, English. Old women sit in the shade of white walls and lift towards you the lined face of an authentic  Memling.


The dress of the Bethlehem woman, which is unique, is also a memory of the Crusades. The married women wear a high headdress covered with a flowing veil which is pinned under the chin and falls down the back and over the shoulders. This is believed to be the fashion that in Europe developed into the tall foolscap with its pendant veil, the headdress worn by nearly all princesses in fairy tales. Whether the fashion was brought to Palestine by European women during the Crusades, or whether it was developed by them in the East – a version of the silver horn headdress that has only recently died out in Syria, and carried back to Europe, I am not able to say. But those who have studied this question, and that of Bethlehem’s crusading blood, agree that both the fashion and the face beneath it are a relic of the Latin Kingdom of Jerusalem.

Why should this not be so? Bethlehem is an entirely Christian town. In punishment for an insurrection the Moslems were driven out about a century ago by the terrible Ibrahim Pasha, whose memory lingers in Bethlehem much as that of Judge Jeffreys lingers in Wiltshire. It is true that recently some Moslems have come back, but there are very few of them.

Throughout  the centuries the Christian community, descendants , if you like, of the Crusaders, have lived in Bethlehem, keeping very much to themselves, marrying and intermarrying and thus preserving the marked european strain. The women are very shy. They expend great ingenuity in avoiding the cameras of tourists. They fly from the camera as from the devil.


 

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Snakker om...

Publisert over 7 år siden

Interessant igjen fra Johansen.

Når det gjelder Hårstads kommentar om Ukrina og EU / NATO, så har Johansen rett i betydning om det er aktuell politikk. Og siden det ikke er aktuell politikk, er det ingen, som har betydning for spørsmålet, som snakker om et ukrainsk medlemskap.

At en del av de nye politikerne og partiene i parlamentet i Kiev snakker om det, er naturlig. Men ettersom det er dagdrømmerier, er det ingen andre som snakker om det.

Forøvrig, når det gjelder boikott av Israel, så har jeg skrevet noen desimeter om dette på en annen tråd. Dersom man skulle være konsekvent imot urettferdighet og staters overgrep, så vil jeg tro at KFUM KFUK måtte streve fælt for å greie å plassere Israel objektivt sett høyere enn på 50. plass i denne nasjonskampen. I de tidligere debattene om dette emnet har jeg begrunnet hvorfor svært mange land og konflikter slår Israel ned i støvlene i denne konkurransen.

Kristne kirker og organisasjoner spesielt på vår del av globusen – og Kristin Halvorsen har åpenbart lagt sin elsk på Israel, men de sliter med å finne gode uttrykksmåter for sin hengivenhet. Så da ender det for det meste i både hjelpeløse og nytteløse boikotter og annen selvhøytidelig egenmassasje.

Kommentar #9

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Amnesty rapporten som ble offentlig nå i februar foreslår å innføre våpenblokade mot Israel og stanse alt salg av våpen, ammunisjon og militært utstyr til landet. Det er et godt forslag til sanksjoner - og kan være bedre enn boykott.

Kommentar #10

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Ny-antisemittisme

Publisert over 7 år siden

Jeg anser vel Lysvik`s posisjon så håpløs at den egentlig ikke er verd å kommentere. Til det er det altfor lett å se for seg fri flyt av raketter hagle ned over sivilbefolkningen i Israel fra alle mulige vinkler. Få uker tilbake rapporte IDF om 70 raketter på en uke. NTB media er heller ikke så flinke til å formidle episoder objektivt, - når det kommer til utvalg derimot vet de godt hva som selger. 

Ettersom flere på VD aldri nedlater seg til å slå opp linker eller se snutter, - som kan være timelange juridiske foredrag eller live uttalelser fra den arabiske verden, kopierer jeg fra en artikkel om New antisemitism:

Irwin Cotler, Professor of Law at McGill University and a leading scholar of human rights, has identified nine aspects of what he considers to constitute the "new anti-Semitism":[13]

Genocidal antisemitism: Calling for the destruction of Israel and the Jewish people. Political antisemitism: Denial of the Jewish people's right to self-determinationde-legitimization of Israel as a state; attributions to Israel of all the world's evils. Ideological antisemitism: "Nazifying" Israel by comparing Zionism and racism. Theological antisemitism: Convergence of Islamic antisemitism and Christian "replacement" theology, drawing on the classical hatred of Jews. Cultural antisemitism: [The mixture of attitudes, sentiments, and discourse of "fashionable" salon intellectuals.][vague] Economic antisemitismBDS movements and the extraterritorial application of restrictive covenants against countries trading with Israel. Holocaust denial Anti-Jewish racist terrorism International legal discrimination ("Denial to Israel of equality before the law in the international arena"): Differential and discriminatory treatment toward Israel in the international arena.

Cotler argues that classical antisemitism is discrimination against Jews as individuals whereas the new antisemitism, in contrast, is anchored in discrimination against the Jews as a people – and the embodiment of that expression in Israel.

Hele artikkelen kan leses her: 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_antisemitism

Endelig vil jeg spørre Lysvik hva han har å si til at da det offisielle palestinske TV-selskapet nylig intervjuet Abbas Zaki, en nær medarbeider av president Abbas, uttalte:

- "Israelerne er et avansert instrument for det onde."

- "Allah har samlet dem slik at vi kan drepe dem."

Er det nye toner i den arabiske verden, eller gammelt nytt ?

Har det blitt tatt opp i EU eller FN ?  Har NRK tatt det opp ?  Hva med organisasjoner eller politiske partier ?  Er slike uttalelser blitt fordømt ? Isåfall hvorfor ikke ?

 

Kommentar #11

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Endelig vil jeg spørre Lysvik hva han har å si til at da det offisielle palestinske TV-selskapet nylig intervjuet Abbas Zaki, en nær medarbeider av president Abbas, uttalte:

Jan Otto Johansen starter denne tråden med å si: Jeg sier generelt under tvil ja til sanksjoner og nei til boikott. Det er jeg enig med han om.

 

Så kan en samle på rasistiske og diskriminerende utsagn fra både okkupant og okkupert. Det vil være lite lystelig lesning.  Fred kan ikke bygges på de som fronter rasisme og diskriminering, fred og forsoning må bygge på de som vil fred.

 

Det vi helt sikkert vet er at dagens politikk ikke har ført partene ett skritt nærmere fred og forsoning.  Vi får sette vår lit til den nye vin....

Kommentar #12

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Lettvint, -

Publisert over 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Så kan en samle på rasistiske og diskriminerende utsagn

Er selv ikke ute etter å "samle på", - tvertom byr det imot, - men for balansens del synes jeg det må nevnes, ettersom det og er religiøst motivert av gamle tekster på den siden.  

Ellers er jeg langt fra alene om å synes at det hakkes uforholdsmessig på jødene og Israel, - som jo ikke har gjort stort annet enn å forsvare sin stilling. 

Ellers bra sagt; "Vi får sette vår lit til den nye vin...."

Men at du vil gjøre israelerne forsvarsløse, - ???  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere