Odd Anders With

54

Utdanningsforbundet dyrker fordommer mot friskoler

Utdanningsforbundet kunne unngått sin kunnskapsløshet og frekkhet dersom ledelsen hadde lyttet mer til sine medlemmer og oppsøkt aktivt og fordomsfritt det store mangfoldet av friskoler.

Publisert: 18. mar 2014

Utdanningsforbundet  møter Kunnskapsdepartementets høring om dispensasjoner i dagens privatskolelov med skyttergravskrig og spredning av fordommer om friskolene. Igjen presterer UDF å tråkke på mange av sine medlemmer og tusenvis av elever
som stortrives på friskolene.

Ifølge Vårt Land, 15. mars, presterer Utdanningsforbundet  å begrunne sitt negative syn på friskoler med at det bare er i offentlige skoler at man «kan møtes på tvers av sosialgruppe, funksjonsevne, tro, livssyn, etnisitet og familiesammensetning».

Slik kunnskapsløshet og frekkhet kunne vært unngått dersom forbundsledelsen kunne lyttet mer til sine medlemmer og oppsøkt aktivt og fordomsfritt det store mangfoldet av friskoler, og mangfoldet i hver enkelt friskole.

Mangfold. Det er lite konsistens og troverdighet i argumentasjonen for mangfold når man vil hindre alternativer for den som mener mangfoldet i den offentlige skolen er for lite. Mange private skoler har større etnisk, geografisk, sosialt og religiøst mangfold enn en gjennomsnitts offentlig skole. Og man har åpne
armer til dem som av ulike grunner blir utstøtt fra den offentlige skolen. Tross dette er gjennom­føringsgraden i friskolene radikalt bedre enn i den offentlige skolen, selv om friskolene
får mindre offentlige penger.

Utdanningsforbundet løfter 
frem blant annet hensynet til det religiøse mangfoldet som et argument mot friskoler. Hadde Utdanningsforbundet  og den offentlige skolen
vist tilstrekkelig åpenhet og 
respekt for menneskers åndelige
behov, og ikke definert dette
som skolen uvedkommende,
hadde vi ikke hatt så mange
private skoler. Selv mange
muslimer synes det er bedre med en kristen skole som tar Guds eksistens på alvor, enn en offentlig skole som later som om elever ikke regner med Gud i skoletida.

Under dekke av den usanne merkelappen «nøytralitet», skal friskolemotstanderne overdøve
sentrale menneskeretter som trosfrihet og foreldrerettig­heter. I motsetning til mange offentlige
skoler, ser friskolene det som selvsagt at man legger til rette for elevenes åndelige behov og virksomhet på skolen. Livets åndelige dimensjon skal ikke være
tabu.

Annenrangs. Motstanderne av friskoler bruker behovet for kvalitet i den offentlige skole som argument for at man ikke bør spre de offentlige kronene. Elever som gjør andre valg enn den offentlige skole, skal altså behandles som annenrangs elever
som snylter på felleskassen. Friskolene tilfører storfellesskapet tilleggsverdier – både økonomisk og faglig, mens man blir fremstilt som fellesskapstyver.

Kristne Friskolers Forbund ser med forventning på arbeidet med en ny friskolelov. Vi har også levert våre kritiske merknader til en kommersialisering av skolesektoren. Dersom Utdanningsforbundet skal ha håp om innflytelse på skolepolitikken
i dette lovarbeidet, bør de innse at friskolene har en legitim plass i det skolemangfoldet som er nødvendig for å hindre ensretting og disiplinering. Det gjelder både pedagogiske valgmuligheter og respekten for dem som vil at troslivet kan være en levende
del av hverdagen – og ikke bli definert som en uønsket funksjonshemning.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 18. MARS 2014

Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Læreren har mistet respekten i samfunnet

Publisert nesten 8 år siden

Kvinneverdiene, som en gang var i hjemmet, er kastet ut med badevannet i arbeidslivet. Tilbake er maktkamper og reduksjon av læreren som fagperson og medmenneske.

Skoletiden er frivillig, fagene kommer og går og rettes etter vinden.

Hvorfor tar ikke den enkelte familie ansvaret for at elevene er på skolen, lærer seg kunnskap og får erfaring gjennom skolearbeide?

Når barna flipper ut, må de hankes inn på en god måte.

Karriere er bare hardt arbeid.

I stedet flykter mange til utlandet. 4 uker fravær hvert år er snat et skoleår i minus, på sikt.

Alle fag er nyttig når man får tenkt seg om, før eller senere.

Russen må ta ansvar, de er ikke rus-studenter.

Kommentar #2

Steffen Handal

0 innlegg  1 kommentarer

Uforståelig og uklokt, With

Publisert nesten 8 år siden

Vi tror ikke det vil tjene kristne private skolers interesser å ta parti med de som ønsker å la kommersielle aktører slippe til.

---------------


Styreleder i Kristne Friskolers Forbund, Odd Anders With, raser mot Utdanningsforbundets syn på privatskoler på grunnlag av et høringssvar vi har sendt til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med et lovforslag som vil utvide grunnlaget for å starte private skoler. Innlegget framstår som et klassisk eksempel på en person som har lest en tekst slik djevelen leser bibelen.

Ideelt grunnlag. Utdanningsforbundet er tilhengere av dagens privatskolelov som er grunnlaget for den type privatskoler som With representerer. Til tross for et grunnsyn om at grunnleggende velferdstjenester bør drives av det offentlige, støtter vi altså at det skal være mulig å drive privatskoler på et ideelt grunnlag slik dette er definert i dagens privatskolelov. Det vi imidlertid ikke ønsker, er å åpne for kommersielle aktører.
Det er riktig som With skriver, at dagens private skoler i Norge ikke representerer noen stor utfordring når det gjelder det mangfoldet elevenes bakgrunn representerer. Samtidig viser forskningen fra Sverige og en rekke andre land at fri etableringsrett for private skoler fører til stor sosioøkonomisk segregering av elever mellom skoler. Slik segregering er nært knyttet til dårlige læringsresultater på nasjonalt nivå.

Vagt formulert. Utdanningsforbundets høringssvar dreier seg ikke om den typen skoler som With representerer. Det er et lovforslag hvor kunnskapsministeren ønsker å gi seg selv muligheten til å omgå dagens begrensinger gjennom en vagt formulert unntaksbestemmelse. Vår hovedinnvending mot dette er at han med dette unndrar seg fra en skikkelig lovprosess med grundige utredninger og konsekvensvurderinger.
På denne bakgrunnen framstår Withs angrep på Utdanningsforbundet både uforståelig og uklokt. Vi tror ikke det vil tjene kristne private skolers interesser å ta parti med de som ønsker å la kommersielle aktører slippe til på skolens område.

(TRYKKET SOM INNLEGG I VÅRT LAND 20.3.2014)

Kommentar #3

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Går rundt skolegrøten

Publisert nesten 8 år siden

Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, forsøker 20. mars å svare på undertegnedes kritikk av UFD`s fordommer mot friskoler. Det gjør han ikke ved å kommentere omtalte fordommer, men ved å insinuere at Kristne Friskolers Forbund er på lag med kommersielle aktører.

La meg først berolige Handal. Dersom han leser min kronikk (18. mars) en gang til, vil han finne følgende setning: "Vi har også levert våre kritiske merknader til en kommersialisering av skolesektoren". Dette har undertegnede også formidlet og begrunnet i tidligere leserinnlegg. Handal vet at parallelt med den høringen som nå har pågått om unntaksbestemmelsen i privatskoleloven, så er allerede Kunnskapsdepartementet godt i gang med en ny friskolelov. Derfor har naturlig nok både UDF og KFF også meddelt flere prinsipielle og ideologiske holdninger allerede i denne høringsrunden. Vi vil påvirke.

I UFD-høringssvaret gjenkjennes ideologiske provokasjoner. Og vi vil ikke være passiv tilskuer til blant annet udokumenterte påstander om manglende mangfold i friskolene - og blant friskolene.

Man kan ikke møtes på tvers av etnisk og religiøst mangfold, ja, ikke en gang på tvers av ulike familiesammensetninger andre steder enn i den offentlige skole, hevder UFD i sin høring.

Jeg ser av svarinnlegget at Handal ser forskjell på kommersielle og ideelle skoler, og takker oppriktig for det. Hadde vært fint om dette også kommer uoppfordret frem i de angrep som kommer mot "privatskolene" i skoledebatten. Det skjer bare unntaksvis.

Handal bekrefter UFD sitt syn om at skoler, som er en "grunnleggende velferdstjeneste bør drives av det offentlige". Det er dette, og argumentasjonen for dette vi registrerer i debatten, ikke at UDF subsidiert og situasjonsbestemt godtar de ideelle skolene i dagens lov. Dette er jo et kompromiss selv SV var med på. Kanskje fordi loven fremdeles diskriminerer friskolene økonomisk?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21.3.2014

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere