Kjell Skartveit

99

Totalitær anti-diskriminering

Det er vanskelig å komme utenom ord som «totalitært» i møte med en lov som dette. Proposisjonen til den nye loven bekrefter at hensikten med loven er å bidra til holdningsendringer i samfunnet.

Publisert: 18. feb 2014

Loven Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, også kalt Diskrimineringsloven om seksuell orientering, kan få store konsekvenser for samfunnet slik vi kjenner det i dag.

Loven skal gjelde på alle samfunnets områder og gir bare unntak for familieliv og rent personlige forhold. Den gir dog arbeidsgivere rett til forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser dersom det er saklig begrunnet i arbeidsgiverens virksomhet, som for eksempel hos religiøse organisasjoner.

Men lovens forbud mot trakassering er generell, og det heter i §8: «Trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» I lovens proposisjon kommer det frem at trakassering handler om en krenkelse av en persons verdighet.

Når man finleser disse formuleringene i loven, blir det tydelig at vi står overfor store utfordringer med tanke på ytringsfriheten. Hva virker krenkende, nedverdigende eller ydmykende for homofile i dagens Norge? Den nye loven har en klar og logisk sammenheng med innføringen av en kjønnsnøytral ekteskapslov. Med innføringen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven opphevet Stortinget den naturgitte koblingen mellom biologiske foreldre og barn. Det er viktig å være klar over at Stortinget da ga «medmor» en verdighet på lik linje med kjødelig mor, og med far. Det er derfor naturlig at kritikk av «medmor» som fenomen kan oppleves som en krenkelse av verdigheten for dem det gjelder. Det samme gjelder for menn som har skaffet seg barn ved surrogatmor.

Stortingets vedtak betyr at kritikk av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven kan defineres som trakassering. Å hevde at barn blir utsatt for alvorlig diskriminering i en-kjønnede parforhold ved at de blir fratatt mor eller far, blir et angrep på loven selv. At slike påstander vil oppfattes som både fiendtlige og ydmykende av noen homofile, er det ingen tvil om. Og når loven forutsetter omvendt bevisbyrde, er det de som f.eks. forsvarer barns rett til mor og far, som må bevise at de ikke krenker eller trakasserer homofile og bifile.

Vi har med diskrimineringsloven om seksuell orientering fått en lov som likner på det som mange i Norge anklager Russland for, en lov som forbyr arbeid for et politisk ståsted. Det vil for eksempel bli svært vanskelig å føre en kamp for å få tilbake den gamle ekteskapsloven, ettersom homofile aktivister vil kunne påstå at dette arbeidet i seg selv oppleves som krenkende.

Men loven omfatter ikke bare ytringer. Også arbeidsgivere skal bidra til at lovens ånd blir virkeliggjort. Alle arbeidsgivere, også de som har lov til å forskjellsbehandle ved ansettelser på grunn av religiøse grunner, pålegges en aktivitetsplikt internt i sin egen organisasjon.

Arbeidsgivere skal etter den nye loven arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Denne aktiviteten er virksomheten pålagt å gjøre rede for i sine årsberetninger.

Dette innebærer at et konservativt kirkesamfunn blir pålagt å arbeide for en lov og en ideologi som de er dypt uenige i. Og for Den norske kirke blir troen på at man kan leve med to syn en illusjon, siden det bare vil være legitimt å fronte det liberale synet internt i organisasjonen.

Det er vanskelig åkomme utenom ord som«totalitært» i møte med en lov som dette. Proposisjonen til den nye loven bekrefter at hensikten med loven er å bidra til holdningsendringer i samfunnet. Men loven er en logisk konsekvens av et ideologisert syn på kjønn og seksualitet, et syn som ikke er forenlig med klassiske, liberale prinsipper.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Håper du tar feil.

Publisert over 7 år siden

Jeg håper og tror at du tar feil og at du ikke har truffet spikeren på hodet her. Jeg har så stor respekt for homofile at jeg tenker at de ikke vil misbruke denne loven for å fremme egen kjønnsideologi.

Selv om vi har eksempler på saker der aktivister bevisst har gått inn for å finne meningsmotstandere for å løfte egen sak frem i lyset. Det er ikke alltid like hyggelig å være vitne til manglende redelighet, selv når det kommer fra minoriteter som trenger vern.

Jeg er også forundret over at en spesiell minoritet skal ha et eget diskrimineringsvern og hvilke motiv som ligger bak denne vurderingen. Det finnes andre minoriteter i dette landet som også kunne påberope seg særbehandling i egen lov.

Skal vi ha likhet for loven bør vel flere komme på banen nå og be om vern.

Kommentar #2

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Betenkelig

Publisert over 7 år siden

Denne utviklingen er betenkelig. Dersom enhver livsyns- eller livsstilsgruppe skal vernes mot kritikk (fordi kritikk forstås som 'diskriminering'), da vil ytringsfriheten - med logisk nødvendighet - komme i skvis. Og veien til helvete er som kjent brolagt med gode forsetter.

Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Livegne...

Publisert over 7 år siden

er aldrig berettigede til at forholde sig til hverandre. De er begrænset til at orientere sig opefter mod ejeren - alt andet er til besvær og økonomisk tab for ham.

Man kan så pakke den slags ind i nysprog fyldt med feel-good slogans...

Retorikken er stalinistisk og tolkningen/oversættelsen foretog den frafaldne fabianist Eric Blair (Orwell) på baggruind af sit insiderkendskab fra denne socialdemokratiske og Stalin-beundrende organisation.

Og nej, det gør ingen forskel at det for tiden er liberalismen, der sidder i sadlen. Liberalisme og socialisme har altid været to veje til det samme mål - et teknokratisk verdensdiktatur.

Hvorfor og hvordan kan man bla. læse om hos Karl Polanyi, der før sin død i 1964 forudsagde ideologiernes konvergens og at vi ville ende ud med det værste fra begge.

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Forundret

Publisert over 7 år siden

Jeg er til tider svært forundret over nivået på debattene her inne på VD. Vi tar selvsagt alle tak i det som betyr noe for oss selv. Når noe betyr noe, kommer følelsene og engasjementet. Opplagt.

Derfor er jeg overrasket over hva det er som betyr. F. eks. ser det ut som om helvetet betyr svært mye for svært mange.

Skartveit har skrevet et veldig viktig innlegg som tar opp et særdeles alvorlig tema. Faktum er at vår kjære ytringsfrihet allerede i 2014 er satt til sides for hensynet til èn enkelt gruppe.

Og som for å toppe det tragiske skjer dette samtidig som vi planlegger grunnlovsjubilèet, og retter pekefingrene våre østover mot Russland.

Jeg spør meg selv hvorfor dette ikke betyr mer for flere.

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har dere troverdighet

Publisert over 7 år siden

Når man på et religiøst grunnlag hevder rett moral og rett etikk og ikke minst rett samfunnsstyring spørs det om man har troverdighet.

Diskrimineringsloven innskrenker ikke ytringsfriheten men det kan innskrenke krenkelsesretten.

Enhver bibeltro kristen som ønsker å innføre det kristne lovverket i Norge arbeider jo for at en god del mennesker vil bli diskriminert og forskjellsbehandlet. Da smaker det særdeles vondt når disse hevder seg diskriminert. Det blir litt som når en selvmordbomber som hevder at vold og selvsprenging er nødvendig og at et forbud mot slikt er en ytringshemmende akt.

Men jøss, vi gudløse burde muligens jobbe mye mer politisk for å forby religion i vårt samfunn, det vil jo ikke være så annerledes enn det mange religiøse ønsker å forby for oss som ikke er religiøse.

Det handler vel i det store og hele om man kan leve med eget livssyn eller om man må uniformere det i samfunnet for at eget livssyn skal være levelig. For meg virke det som om mange konservative kristne sliter med sin kristne identiet og rett og slett ikke klarer å la andre leve annerledes enn dem selv.

I dekke av omsorg og empati for andre fremstår de som renspikkede egoister hvor dere egen psyke er den som er navlen i universet. 

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Randby

Publisert over 7 år siden

Sitat I Randby:
"Når man på et religiøst grunnlag hevder rett moral og rett etikk og ikke minst rett samfunnsstyring spørs det om man har troverdighet."

Det kan virke som om Randby med fordel kan lese innlegget en gang til. Det står ikke noe om "religiøst grunnlag".


Sitat II Randby:
"Enhver bibeltro kristen som ønsker å innføre det kristne lovverket i Norge arbeider jo for at en god del mennesker vil bli diskriminert og forskjellsbehandlet. Da smaker det særdeles vondt når disse hevder seg diskriminert. Det blir litt som når en selvmordbomber som hevder at vold og selvsprenging er nødvendig og at et forbud mot slikt er en ytringshemmende akt."

Dette blir useriøst. For det første er det en del av en kristens liv at en blir krenket. Jeg kan også si at jeg ikke støtter noen form for blasfemilovgivning, nettopp av hensyn til ytringsfriheten. For det andre blir det helt useriøst når Randby sammenligner indignerte kristne med selvmordsbombere. Det blir vanskelig å debattere rundt slike påstander.


Sitat III Randby:
"Men jøss, vi gudløse burde muligens jobbe mye mer politisk for å forby religion i vårt samfunn, det vil jo ikke være så annerledes enn det mange religiøse ønsker å forby for oss som ikke er religiøse."

Jeg er fristet til å påstå at Randby ikke forstår innlegget. Årsaken er at Randby angriper kristne for å ville forby et eller annet. Dette innlegget handler da ikke om hva kristne vil forby. Det er jo faktisk  hva den nye Diskrimineringsloven om seksuell orientering vil forby, Skartveit faktisk angriper. Hva er det da Randby ønsker å forby for å unngå at kristne forbyr... et eller annet? Og hva har dette med Skartveits problemstilling å gjøre?

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Klar over det

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Det står ikke noe om "religiøst grunnlag".

Det er jo ikke så uvanlig, de fleste kristne unngår faktisk å trekke frem sin religion som grunn for sine standpunkter og meninger. Man kan jo undres hvorfor.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Er Norge den dummeste i klassen?

Publisert over 7 år siden

Skartveit skriver et betimelig innlegg om det som for noen kan se ut som en selvfølgelig lovendring eller -implementering. Utgangspunktet for å applaudere loven er altså en selvfølge: "Klart ingen skal diskrimineres." Det kan vi alle være enige om. Men det er ikke like klart at alt skal lovfestes.

Landets aller fremste jurister deler en slik bekymring. De mener at det en lemfeldig og urovekkende praksis å inkludere alle Menneskerettighetskonvensjonens stadige nye tillegg i Grunnloven – sånn uten videre. Et flertall på Stortinget er av enn annen oppfatning. I jubileumsåret skal alle foreslåtte tillegg tas inn i Grunnloven, gjerne rushes gjennom – for altså å markere jubileet. Dette er naturligvis en skremmende holdning.

Undertegnede har skrevet om dette i innlegget: "Menneskerettighetene. Er Norge den dummeste i klassen?" Mulig at dette kan være relevant også for temaet på denne tråden?

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere