Werner Skaug

63

Noahs flom - lokal eller global?

Kreasjonister debatterer innbyrdes hvorvidt Noahs flom var lokal eller global.

Publisert: 6. feb 2014

Når man sjekker grunnteksten i GT (1 M 6) og NT (2 Pet 3), så benyttes ord som kan oversettes med lokalt eller globalt. Dette temaet er spennende. Og begge sider har argumenter som de selv mener holder vann.

I 1 M 6:4 i Amplified, står det følgende: "There were giants on the earth in those days - and also afterward - when the sons of God lived with the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown."

Legg merke til setningen (på norsk) "og også etterpå". Ifølge AMP så levde disse kjempene etter flommen. Noah tok ikke med seg andre enn sin kone, sønner og sønnekoner på båten. Han tok ikke med seg noen av disse kjempene. Men her sier altså Bibelen at disse kjempene levde både før og etter flommen. Argumentet blir da at siden dette var tilfelle, var flommen lokal.

Hva mener du - var flommen lokal eller global? 

Kommentar #101

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du - var flommen lokal eller global?

Syndefloa - fabel eller fakta?Publisert 16 desember 2009 - 23708 visningerInnlegg

Syndefloda – fabel eller fakta?

To skildringar frå Bibelen stod sentralt i den indoktrinering eg fekk i oppveksten, om Universet og livet på Jorda. Det var Skapelsen og Syndefloda. Om Skapelsen har vi to kjelder, forteljinga frå Bibelen og den skildringa Skaparen sjølv har etterlete seg i Jordskorpa og i Universet.

Skildringa av Syndefolden i 1. Mosebok, fann si noverande form omlag 400 fvt. Ho seier at Skaparverket for ca. 4500 år sidan, var så stappfullt av synd og elende at Gud tok ei avgjerd om å utrydde alt som flaug, kravla eller gjekk ved drukning. Men Noah kom i vegen. Han var ein mann utan synd. For å øve rettferd mot Noah, endra Gud opplegget frå total utrydding til satsing på godt avlsmateriale.

Gud gav Noah ordre om å bygge ei skute som var tre hundre alen lang, femti alen brei, og tretti alen høg (187m x 31,5m x 18,9m), som i våre dagar kan tilsvare eit lasteskip på 40.000 d.w.tonn. På Guds ordre tok Noah om bord 7 par av alle reine dyreslag og eitt par av alle utreine dyreslag, og forråd for over 200 dagar i sjøen. Då det byrja å regne, stengde Gud sjølv døra i skutesida etter dei.

Då det hadde regna i 40 dagar, stod vatnet 15 alen over den høgste fjelltoppen i verda. Men då hadde Gud gløymt heile greia. Arka dreiv dermed rundt på havet i 150 dagar etter at jobben var gjort. Så rann det Gud i hugen at han hadde prosjekt Syndefloden på gang, og sende vind som bles vekk vatnet etter nye 40 dagar. Arka stranda på Ararat-fjellet. Noah steig ut på tørt og grønt land, og skikka dyra dit dei kom frå. Og det var det.

Som vi ser er Gud skildra som eit vesen med menneskelege trekk. Han prata med Noah og gav ordrar. Og ikkje minst, midt under drukningsprosessen, gløymde Skaparen heil operasjonen, og let Arka drive rundt i 150 dagar utan mål og meining. Då han kom til seg sjølv, sende han vind som bles vekk vatnet. Og deretter heldt Skaparverket fram, på godt og vondt, akkurat som før. Kvifor skulde Gud øydelegge og drepe så mykje, utan å skape grunnlag for ei ny og betre utvikling i Skaparverket?

Arka er eit monstrum av eit prosjekt. Sjølv i våre dagar, vil det knapt vere råd å bygge ein havgåande trebåt med slike dimensjonar. Men slik Arka er skildra, likner ho mest på ei kasse der skapningane levde i kolande mørkre under heile ferda. Einaste kontakt med omverda, var gjennom den glugge. Den åpna Noah berre for å sleppe ut dua og ramnen. Det er ikkje nemnt ei einaste hending eller handling som naturleg høyrer heime i ei sjøreise.

Ei anna side ved prosjekt Syndefloden, var at alt som kraup på Jorda og som ikkje tolte vatn, vart samla frå heile jordoverflata. Då ein som liten fekk indoktrinert soga om Syndefloda, var kunnskapen om dyreriket og verda so godt som inkje. Ein såg føre seg dei mest kjende husdyra og nokre fuglar, og det var det. Når vi veit at det finst over 13000 kjende fugl- og pattedyrartar,4000 artar krypdyr, over 35000 artar eddarkoppar, osv, spreidd over heile jordkloden. Då vert samling i Arka meir komplisert. Det gjeld også provianten.

Etter 40 dagar med regn, stod vatnet 15 alen over den høgste fjelltoppen på Jorda, Mt. Everest, Tibet-Nepal, 8850 meter høg. Kvart døgn regna det i so fall 221 meter på kvar einaste flekk på Jorda! Rekorden i USA er 1 meter på eit døgn (Alvin, Texas. Tropisk storm Claudette 1979).Det er uråd å fatte kva øydelegging slike vassmengder vilde ha laga, men vi kan trygt slå fast at det var uråd for skapningane på Jorda å klatre opp på dei høgste fjelltoppande før dei drukna. Spora etter ei slik enorm naturkatastrofe, vilde vere lette å finne på jordoverflata den dag i dag.

Når vassdamp forttetter seg til regn, vert det utløyst varme. 15 gram regn tilsvarar forbrenning av eit gram bensin. Energien som vart utløyst medan vatnet steig, tilsvarar forbrenning av 14,7 tonn bensin på kvar einaste kvadratmeter, kvar einaste dag. Om lag 10% av slik varmeenergi vert gjerne omgjort til vind. I ein tropisk orkan, som fører med seg omlag 15 – 30 cm nedbør, utgjer vindenergien omlag det same som 2 store hydrogenbomber. Dei stormane Syndefloden må ha utløyst jord rundt 40 dagar på rad, er ikkje til å fatte. Men i skildringa om Syndefloden, er det ikkje nemnt at dette infernoet påverka Arka.

Alt i alt er det 1,36 milliarder km3 vatn på Jorda. Av dette finst 0,001% i atmosfæra. Dersom rubb og rake fall ned som regn fordelt på heile jordoverflata, vart det 2,5cm nedbør. Havflata (70% av jordoverflata) vilde då stige 4cm, dvs. knapt å merke. Kva er konklusjonen?

Dei som kokte saman fabelen om Syndefloden, hadde særs lite kunnskap om geografi, fysikk, meteorologi, skipsbygging, zoologi og sjømannsskap. Vi kan trygt slå fast at historia om Syndefloda, er ein fabel farga av forfattarane si vankunne og overtru.

Elias Vågnes

Kommentar #102

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
For å øve rettferd mot Noah, endra Gud opplegget frå total utrydding til satsing på godt avlsmateriale

Akkurat det siterte poenget er politisk. Primærhensikten ved siste redigering av de gamle mytene synes å ha vært å argumentere for (stamme- eller rasefundert) arverett til (israelsk) jord. Det er et godt utgangspunkt for å rettferdiggjøre sagaene om erobring og kongedømme, så redigeringsverket henger logisk sammen fra begynnelse til slutt. I tillegg var poenget tvingende, propagandistisk nødvendig for å holde motet oppe og samle opinionen, under eksilet i Babylon.

Arverettspropagandaen kommer særlig sterkt frem i Abrahams-myten via pakt, landløfter etc., men kan gjenfinnes som rød tråd gjennom hele myte-redigeringen. Dette propagandistiske elementet synes å ha vært systematisk "sydd inn" i hele mytesamlingen, og en bør helst se fullstendig bort fra det når en skal lese beretningene med tanke på de opprinnelige myters innhold.

Kommentar #103

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Henvisning er du snill

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jesus avviste at han var noen jødisk Messias,

Det du skriver her vil jeg gjerne at du viser til med henvisning i Bibelen.

Kommentar #104

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Åndelig vekkelse, ikke militært opprør

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver her vil jeg gjerne at du viser til med henvisning i Bibelen

Den mytiske Messias-figuren ble gjenstand for mange tolkninger ned gjennom tidene. Ut fra Roms perspektiv i Jesu samtid ble den forstått som rollen til en militær opprørsleder som skulle inspirere til og lede jødenes frihetskamp mot okkupasjonen (jfr. Herodes’ angst og massemord på guttebarn).

Mens presteskapet la vekt på teologiske frelsesaspekter omkring Messias-skikkelsen, så var det sterke, nasjonalistiske krefter i befolkningen som forventet opprørslederen. Det er denne "Messias-opprørsleder-forståelsen" som er relevant ifm. rettssaken mot Jesus. Det sydet og kokte av nasjonalistisk opprørstrang (opprøret manifesterte seg i full blomst år 66). Messias-figuren var i både nasjonalistiske og romerske kretser forventet å skulle sloss for å frigjøre de okkuperte områdene og lede til gjenopprettelse av det gamle kongedømmet.

Hele Jesu gjerning er gjennomgående et vitnemål om at han opptrådte ikke-voldelig og utviste en markant, pasifistisk holdning. Dette er logisk sett umulig å passe inn i det bildet av Messias-skikkelsen som skulle være en frontfigur for nasjonalt, jødisk opprør og frigjøringsbevegelse.  

Ja, Jesus kunne sies å ta de fattiges og underkuedes parti ifm. interne, sosiale motsetninger innen det jødiske samfunnet, hvilket nok ergret den etablerte overklassen. Men en samfunnsfunksjon som vel kan betegnes som ”sosialistisk", var ikke særlig kjennetegn for den forventede Messias-opprøreren.

Jesus angrep ikke okkupasjonsmakten, og han tilskyndet eller oppfordret heller ikke til opprør eller motstandskamp. Han poengterte gjennomgående at hans budskap var av åndelig og ikke militær karakter.

Dette ble satt på spissen ifm. skattespørsmålet. Poenget er politisk viktig, for den eneste grunnen Rom hadde for å okkupere provinsen, var selvsagt økonomisk beskatning. Jesus sin ytterst diplomatiske anvisning var å ”gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er”. Intet opprør. Ingen økonomisk undergravningsaksjon eller –politikk.

Ved en anledning opptrådte Jesus allikevel voldelig: Han gikk fra konseptene og raste, da han fysisk renset tempelet for kremmeri og spekulasjon. Dette var jo et direkte angrep mot presteskapets inntektskilde, og det førte med seg en sammensvergelse mot Jesus. Aksjonsplanen gikk ut på å fremstille Jesus som Messias-opprører ovenfor okkupasjonsmakten.

Evangelisten Johannes gir det mest utførlige referatet fra rettssaken (Joh. 18, 28-38):

Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet. Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket?» De svarte: «Var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg.»  «Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.»  Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide.
    Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen
”.

Selvsagt løy ikke Jesus, selv ikke for å forsvare seg mot Messias-anklagen som presteskapet hadde kokt i hop. Han gjorde det derimot tydelig og klart, som sant var, at hans oppgave og hans gjerning slett ikke var den messianske opprørslederens rolle, men en annerledes ("messiansk") rolle av åndelig karakter.

Selv Roms representant, som fryktet en Messias mer enn noe annet, fant forsvarstalen velbegrunnet. Men angsten for jødisk vrede som kunne føre til opprør, førte dernest allikevel med seg at Pilatus (mot sin egen overbevisning og samvittighet) lot presteskapet og mobben få sitt slaktoffer.

Kommentar #105

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Har du skrevet bok, Ben? Du besitter mye kunnskap og forståelse. Om ikke du har skrevet en bok, synes jeg du burde det. :-)

Kommentar #106

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Eventyr blir skrevet for underholdning.

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Når vassdamp forttetter seg til regn, vert det utløyst varme. 15 gram regn tilsvarar forbrenning av eit gram bensin. Energien som vart utløyst medan vatnet steig, tilsvarar forbrenning av 14,7 tonn bensin på kvar einaste kvadratmeter, kvar einaste dag. Om lag 10% av slik varmeenergi vert gjerne omgjort til vind. I ein tropisk orkan, som fører med seg omlag 15 – 30 cm nedbør, utgjer vindenergien omlag det same som 2 store hydrogenbomber. Dei stormane Syndefloden må ha utløyst jord rundt 40 dagar på rad, er ikkje til å fatte. Men i skildringa om Syndefloden, er det ikkje nemnt at dette infernoet påverka Arka.

I indre Nordland kan det regne hele sommeren, i Alaska enda mer, men har ikke hørt at det har øka temperaturen noe.

Men den dag brast alle kilder i det store dyp, og regnet strømmet ned 1 Mos. 7; 11-12.

Nå har de skrevet 9255 motargumenter, mot en eventyrbok, i dine øyine, HVORFOR? Så mye strev når det bare er tullball alt sammen

Kan de ikke heller skrive noen tusen innlegg mot at jule nissen er sant, så gjør de en velgjerning.

Kommentar #107

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvorfor ikke hjelpe Ben,

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Har du skrevet bok, Ben? Du besitter mye kunnskap og forståelse. Om ikke du har skrevet en bok, synes jeg du burde det. :-)

til å skrive boken, da vil de samtidig hjelpe fram Jesu ord.

Kommentar #108

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Tåkelegging som vanlig.

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det kan være grunn til å tenke seg at spiren til den kristne jødefiendtligheten kan ha kommet som en, mer eller mindre indirekte, konsekvens av Paulus sin teologi, som siden ble den fermherskende kristendomsvariant.

Alle som kan læse ser tydelig forskjell på GT. djevelske herre, og Jesus FAR.

Hvorfor elsker du og dine den onde herre fremdeles, han har hitil bare slaktet sine får, som han lovet.

Kommentar #109

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dei som kokte saman fabelen om Syndefloden, hadde særs lite kunnskap om geografi, fysikk, meteorologi, skipsbygging, zoologi og sjømannsskap. Vi kan trygt slå fast at historia om Syndefloda, er ein fabel farga av forfattarane si vankunne og overtru.

Hehe, vel, så lenge du ikke blander inn slikt tull som bl.a. geografi, fysikk, meteorologi, skipsbygging, zoologi, sjømannsskap, biologi, logikk og generell vitenskap inn i hvordan du leser historien om Noah, så blir nok historien mye bedre. ;)

Jeg ser forresten frem til den kommende filmen om Noah med bl.a. Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Ray Winstone og Anthony Hopkins. Mange vil nok se den fordi de tror den er "basert på en sann historie", men mine forhåpninger til filmen er selvsagt preget av at dette ikke er en dokumentarfilm, men en helt vanlig Hollywood-produksjon.

Kommentar #110

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvorfor ville de drepe Jesus, med Pilatus hånd?

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen".

De kuttet jo hodet av døperen Johannes, uten noen problemer fra Romerne. Og nå hadde de hele folket på sin side.

Var de kansje redd for at de kom til å drepe den virkelige GUDS sønn, alikevel.

Jeg hater ikke den siste gjenlevende stammen, som ga oss bibelen, eller muslimer. men jeg hater ders felles herre, djevelens onde gjerninger. 

Kommentar #111

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Helt enig.

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
men en helt vanlig Hollywood-produksjon.

Alikevel er jeg nyskjerrig på om de har som alle kunstnere laget Arken som en båt, da den er beskrevet som en lang stor kasse, i bibelen, bygget av lange store tømmerstokker.

Dette vil avgjøre filmens kvalitet.

Kommentar #112

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ thor dahlberg (## 108 og 110)

Publisert over 8 år siden

Du reiser svært interessante og inspirerende problemstillinger i disse kommentarene. Jeg får brennende lyst til å samtale, gå i dialog, med deg. Men så tror jeg vi ville bevege oss langt vekk fra spørsmålet om hvorvidt Noahs flom var lokal eller global (i alle falle ville jeg kommet til å gjøre det). Det ville ikke være høflig mot verken Werner Skaug eller mot dem som kommenterer relatert til temaet i innledningen.

Kommentar #113

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
da vil de samtidig hjelpe fram Jesu ord.

Kan nok altfor lite til å skrive en bok, Thor. :-)

Kommentar #114

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Når noen siterer bibelen.

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Og jeg opplever utsagn som: "Det er jo sant, for det står i Bibelen", å være i klasse med: "Det er jo sant, for det står i avisen".

Er det bare du og andre vantroende, som setter dette i klasse med dagens avis.

Kommentar #115

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

En tolkning jeg kan forstå!

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg.

Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen”.

Herren bekrefter her bare at Hans rike tilhører en annen sfære enn vår verden. Han vitner om dette med sannhet. Og det er for denne sannhet Han måtte dø. I bunn og grunn ble Han dømt til døden fordi Han vitnet at Han var Guds Sønn, fordi dette var en vanhelligelse overfor dem. Alle andre anklager fra jødene som de bragte framfor romerne for å få Herren dømt, var hverken det at Han var en fare for romerne (Messiansk opprørsleder). Årsaken er at dette kortet ble spilt ut av jødiske ledere med ambisjoner (som Herodes) ikke ønsket å miste sine posisjoner. De ville bli kvitt en brysom person som utfordret den jødiske eliten. 

Ser man på hendelser etter Jesu død og oppstandelse, ble flere tusen jøder frelst daglig i Jerusalem, noe som utfordret det etablerte systemet. Alle et bevis på Jesus var Messiah.

Kommentar #116

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jeg holder meg til bibelens ord, om flommen.

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
hvorvidt Noahs flom var lokal eller global

Da det hendte for så lenge siden, at jeg ikke var øyen vitne til katastrofen, som den nye herren førte over jorden, etter at han overtok styringen.

Og startet sit nye verk, med vindrankeren Noah.

Som vi alle desverre er etterkommere av.

Og da han spedte alle ut fra Babel med hver sine tungemål, spredte de også fortellingen om flommen over alt der de slo seg ned på kloden.

Kommentar #117

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Gjennom alle tider

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
men mine forhåpninger til filmen er selvsagt preget av at dette ikke er en dokumentarfilm,

har dette vore eit eventyr som fengjer. I skulen vart vi til og med indoktrinert at fabelen var ei sann historie.

Hjå nokre set denne vrangforestillinga livet ut. Bra forkynnande religionsundervisning er fjerna frå skulen.

Kommentar #118

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Leif hinter til at jorden var øde og tom.

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kan du dele med oss hva hintet hinter til, Leif?

Og måtte fylles opp igjen, derfor satte denne glemsome herren buen i skyen, så han ikke skulle gjøre samme feilen opp igjen.

Kommentar #119

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Er på stø kurs, men mørket ble mørkere.

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Men så tror jeg vi ville bevege oss langt vekk fra spørsmålet om hvorvidt Noahs flom var lokal eller global (i alle falle ville jeg kommet til å gjøre det). Det ville ikke være høflig mot verken Werner Skaug eller mot dem som kommenterer relatert til temaet i innledningen

På noen komentarer, men klarte omsider i stormen, å kravle meg opp i Arken igjen.

Kommentar #120

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Alikevel er jeg nyskjerrig på om de har som alle kunstnere laget Arken som en båt, da den er beskrevet som en lang stor kasse, i bibelen, bygget av lange store tømmerstokker.

Dette vil avgjøre filmens kvalitet.

Tja, det er jo høyst usannsynlig at det noen gang vil bli laget en film om innholdet i Bibelen som er akkurat slik det står skrevet. Heldigvis, for det ville blitt en særdeles urovekkende affære. Jeg liker en god grøsser i ny og ne, men det er ting fra den boken der som aldri bør visualiseres!

Ang. akkurat denne filmen, så har de nok - som alltid - tatt seg visse såkalte "kunstneriske friheter", men som sagt, så lenge det ikke er en faktafilm eller dokumentar, så spiller det liten rolle... for meg iallfall. Det visuelle ser iallfall (ut ifra traileren) fantastisk ut! :)

Kommentar #121

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Ang. akkurat denne filmen, så har de nok - som alltid - tatt seg visse såkalte

Komedien "Evan Almighty" er kul. Det som mangler i Jesus filmer, er miraklene. En tur på vannet. Litt eksorsisme. Et tre som visner der og da. Slike ting. Og en glad Jesus. Alltid den mollefonkne Messias-figuren som bærer verdens byrder på sine skuldre. Jesus blir jo nærmest fremstilt som deprimert. Og en film hvor Jesus drikker vin, hadde skapt bråk og overskrifter. Men det står jo i Bibelen at han likte god mat og drikke. Skulle vært filmskaper. :-) 

Kommentar #122

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Men ingen Muslimske barn slipper unna,

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Hjå nokre set denne vrangforestillinga livet ut. Bra forkynnande religionsundervisning er fjerna frå skulen.

trua på Abrahams herre = Allah! I sine hjem, 5 ganger om dagen, og siden på fredags bønnen.

Dermed er du skyldig i å kaste ut Jesus gode, ikke voldelige lære, ut av skoleverket.

Med din propaganda, med over 9 tusen hånende skrifter.

Med en styrlaus ungdoms skare som resultat, i de fremtidige generasjoner. For når lyset slukkes råder mørket.

Kommentar #123

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

NOAH var vel også da KJEMPE

Publisert over 8 år siden

Han måtte jo være det for å bygge en så stor båt. Han og familien hørte til disse kjempene og fødte avkom som ETTERHVERT ble mindre og mindre. For MEG er dette logisk.

Alderen ble jo også senket. Jeg har lest at det var et helt annet MILJØ før floden. Det var en is og vann-kappe rundt jorden. Det står jo i Bibelen at Gud laget en hvelving i vannet som skilte jorden fra vannet. Altså levet vi i det som vi idag kaller BOBLE. Det var jo også derfor det kom vann både ovenfra i massevis og under jordens overflate.

Noah ble jo ganske gammel. Gud sa jo at nå skulle vår alder bli 120 år - og merk: MED MEGEN MØYE. Ja, det er sikkert og visst at for å bli så gammel, så tror jeg ikke man føler seg akkurat som en ungdom.

Men enn idag ser vi jo at det finnes spreke 90-åringer og flere blir hundre år leste jeg for ikke så lenge siden. SÅ under gunstige omgivelser kan faktisk mennesket bli så gammel som Gud antyder, selvom man da vil føle seg Trett av dage - som det står....

Dette var iallefall NOE av det jeg har fått med meg og lykke til med studier. Selv synes jeg Bibelhistorie er det MEST spennende å lese og det sier jeg Takk og lov til til Gud - i Jesu navn. ALT GODT for deg også.

 

Kommentar #124

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Selv synes jeg Bibelhistorie er det MEST spennende å lese og det sier jeg Takk og lov til til Gud - i Jesu navn.

Ja, Guds Ord er levende. :-)

Kommentar #125

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje alle muslimer

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Dermed er du skyldig i å kaste ut Jesus gode, ikke voldelige lære, ut av skoleverket.

er slik du trur, like lite som alle jødar og kristne er like spinnville som fundamentalistane. Kristne fundamnetalistar er då rikeleg representert her på VD. Kor mange av dei hyser ei ikkje valdeleg lære?

Forteljingane om Jesus sitt tilvere her på jorda var vel ikkjevaldeleg, men dei skildringane vi får om han i Evangelia viser oss ikkje ein særleg sympatisk person, for å seie det slik. Ikkje var han vel særlig snill heller. Heller ikkje påstandane om at han skal sende hordar av menneske til evig pine i Helvete fordi vi finn det uråd å tru på desse tullebukkane som forkynner "hans bodskap", kan vel heller ikkje seiast å skildre eit spesielt godt vesen, for å seie det forsiktig.

Kommentar #126

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
For MEG er dette logisk.

Det seier det meste om deg.

Kommentar #127

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

"Nytestamentet"

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Forteljingane om Jesus sitt tilvere her på jorda var vel ikkjevaldeleg, men dei skildringane vi får om han i Evangelia viser oss ikkje ein særleg sympatisk person, for å seie det slik. Ikkje var han vel særlig snill heller. Heller ikkje påstandane om at han skal sende hordar av menneske til evig pine i Helvete fordi vi finn det uråd å tru på desse tullebukkane som forkynner "hans bodskap", kan vel heller ikkje seiast å skildre eit spesielt godt vesen, for å seie det forsiktig.

Ja, beretningene om Jesu liv her på jorden er primært å finne innen de evangeliske skrifter. Det kan være nyttig å merke seg at teologene som påførte ettertiden det bokutvalget som ble så populært særlig i Vesten, plukket ut bare 4 evangeliske tekster blant et spennende og meget rikholdig utvalg.

Til sammenlikning puttet de for eksempel inn hele 13 "bøker" av hva de trodde var brever skrevet av Paulus (han forfattet mest sannsynlig bare 7 av de 13). Paulus tilveiebringer også referatmateriale fra Jesu liv inne i sine teologiske utlegninger i brevsamlingen.

Teologene synes å ha vært særlig motivert ut fra enigheter og uenigheter internt innen sin egen stand da de redigerte sammen skriftsamlingen. Saklig interesse for hva som faktisk hadde skjedd i og omkring Jesu liv, synes ikke å ha hatt aller øverste prioritet. Kanskje var det mer maktpåliggende å kjempe igjennom dogmer og doktriner innen den teologiske tradisjonen etter Paulus.

De fant det til og med formålstjenlig å ta inn som eget skrift en spesiell utgave av deliriske, jødiske fantasier. I diskusjon med en student som skulle studere kristen teologi og hadde problemer omkring denne såkalte "Åpenbaringen", foreslo jeg følgende løsning: Riv de arkene ut av boka og gløm dem.

Skal man danne seg en noenlunde nøytral og fornuftig oppfatning om Jesus, ut fra saklig interesse, så svarer det seg å lese et bredt utvalg kildemateriale, innenfor og også utenfor Bibelens permer. Det kan også være smart å være litt skeptisk til dogmatikken innen den altfor dominerende teologitradisjonen etter Paulus.

Kommentar #128

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Komedien "Evan Almighty" er kul. Det som mangler i Jesus filmer, er miraklene. En tur på vannet. Litt eksorsisme. Et tre som visner der og da. Slike ting. Og en glad Jesus. Alltid den mollefonkne Messias-figuren som bærer verdens byrder på sine skuldre. Jesus blir jo nærmest fremstilt som deprimert. Og en film hvor Jesus drikker vin, hadde skapt bråk og overskrifter. Men det står jo i Bibelen at han likte god mat og drikke. Skulle vært filmskaper. :-)

Både "Bruce"- og "Evan Almighty" er underholdende. :) Når det gjelder mirakler... Freeman (og Bruce) gikk jo forresten på vannet i "Bruce Almighty", selv om ingen av de var Jesus, sånn sett.

Problemet med filmer hvor man tar med eksorsisme (uavhengig av om det er Jesus eller noen andre som driver ut fæle ånder), oppstår dersom filmskaperne påstår at dette er virkelighet. Selv i disse dager har vi falske "prester" som kun er ute etter å stjele penger fra godtroende mennesker, f.eks. vår alles kjære Bob Larson. Jeg vet ikke om du har fått med deg disse hysteriske "besatte" menneskene?

Du skulle vært filmskaper sier du? Vel, om du får satt deg ned og skrevet et manus (Bibelen i sin helhet funker ikke som manus, den ville f.eks. aldri blitt vist på en eneste offentlig kino i hele verden, så du måtte dessverre valgt ut en del), så finnes det sikkert nok av mennesker der ute i verden - med alt for mye penger - som deler din filmvisjon. Ellers så er det vel en del penger i VikingLotto-potten i kveld? ;)

Kommentar #129

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Selv i disse dager har vi falske "prester" som kun er ute etter å stjele penger fra godtroende mennesker, f.eks. vår alles kjære Bob Larson. Jeg vet ikke om du har fått med deg disse hysteriske "besatte" menneskene?

Siden jeg er besatt selv, så kan jeg si i kraft av min iboende djevel at det Bob Larson driver med, er tull. ;-)~

Kommentar #130

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Når du tar i betraktning, all djevelskapen vi har trodd på,

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Tja, det er jo høyst usannsynlig at det noen gang vil bli laget en film om innholdet i Bibelen som er akkurat slik det står skrevet. Heldigvis, for det ville blitt en særdeles urovekkende affære. Jeg liker en god grøsser i ny og ne, men det er ting fra den boken der som aldri bør visualiseres!

i GT, så skulle vel det vere på høy tid å visualisere den.

Eller vil du den skal vere rettesnor for de komende generasjoner, noen tusen år til?

Kommentar #131

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Har de noe av dette kildematerialet?

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Skal man danne seg en noenlunde nøytral og fornuftig oppfatning om Jesus, ut fra saklig interesse, så svarer det seg å lese et bredt utvalg kildemateriale

Jeg har bare det Greske, til Norsk og Engelsk. Der oversetterne har samarbeidet på noen få punkter, for å få skriften til å stemme, men er lett å avsløre.

Er takknemelig for litt innformasjon om emnet.

Kommentar #132

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Helvete er godt ut på dato for lenge siden.

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Heller ikkje påstandane om at han skal sende hordar av menneske til evig pine i Helvete fordi vi finn det uråd å tru på desse tullebukkane som forkynner "hans bodskap", kan vel heller ikkje seiast å skildre eit spesielt godt vesen, for å seie det forsiktig.

Og var opprinnelig en oppfinnelse fra djevelske prester.

Men Jerusalems søppelplass, der alt ubrukelig ble kasta er nevnt.

Kommentar #133

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Ondskapen voks på jorden, på grunn av kjempenes adferd.

Publisert over 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Han måtte jo være det for å bygge en så stor båt. Han og familien hørte til disse kjempene og fødte avkom som ETTERHVERT ble mindre og mindre. For MEG er dette logisk.

Derfor er det lite trolig at Noah og hans familie var slike.

Men han var nok en rik mann med mange tjenere, da han ble valgt av sin gud, til å starte på nytt.

Vi kan legge merke til den fremgang Kain fikk da hans gud tok han i beskyttelse.

Kommentar #134

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Er interessert i å forstå gunnlaget for din teologi, Thor. Er det Marcion som er grunnleggeren av denne teologien - og hva går så dette ut på? 

Kommentar #135

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Vil bare dra frem sanheten i GT.

Publisert over 8 år siden

Er interessert i å forstå gunnlaget for din teologi, Thor. Er det Marcion som er grunnleggeren av denne teologien - og hva går så dette ut på?

 

 

____________________________________________________________________

Grunnlaget for min teologi er vår alminnelige BIBEL.

Alle som kan lese i dag, kan også se djevelskapen i GT. som denne herren forårsaket på jorden.

Jesus pekte på dette for to tusen år siden, men ingen bryr seg.

For ingen geistlige tror på Jesus, som sier på mange måter, at inngen har noensinne hørt hans fars røst eller sett hans fars skikkelse.

Nei de velger å tro løgnen til en engel som påsto at han var selveste gud, da han snakket i den flammende busken, og siden som mann til man, flerfoldige ganger med Moses som trodde det.

Derfor kjente ikke verden Jesu FAR, og kom derfor for å gjøre oss kjent med hans kjerlige FAR.

Rettferdige FAR, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg,----- Joh. 17; 25-26.

Kommentar #136

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Poeng, Thor Dahlberg

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Jesus pekte på dette for to tusen år siden

Overleveringene bærer tydelig vidnesbyrd om at Jesus var kritisk til, og i noen sammenhenger direkte i opposisjon til, lærestoffet innen den samtidige, jødiske fariseerbevegelsen.

Saken var teologisk konflikttema også i den første tiden etter Jesu død. Den gang var kristendommen i realiteten en ren, jødisk bevegelse.

Krefter (rundt Paulus?) tilførte teologisk innhold som ga læren en mer internasjonal agenda og var medvirkende til at kristendommen spredte seg over et stort, geografisk område. Det ble startskudd for totusenårig, teologisk debatt, hvor fariseismens betydning for læreinnholdet stadig er levende innen en fløy den dag i dag.

Fariseismen har hatt gode levevilkår innenfor den norske, protestantiske tradisjonen. For egen del, vokste jeg opp med en kristendomsundervisning som var sterkt konsentrert omkring gammeljødiske bud og leveregler. Vi måtte pugge Luthers forklaringer til de 10 hovedbudene, samtidig som Kristi kjærlighetsbud knapt ble nevnt.

Blant hobbyteologer utpreger det seg i dag en fariseisk anlagt gruppering som vektlegger bud og leveregler i betydelig grad. For enkelte av dem synes gammeltestamentlige, jødiske tolkninger å bli tillagt forrang foran selve kjernen i Kristi lære.

De typisk bokstavmistolker gammeltestamentlige sitater, påstår at disse utdragene fra den gamle, jødiske nasjonallitteraturen er Guds direkte tale, og skaper fronter mot liberale teologer, kvinnelige prester, homofile, ekteskapsbrytere etc. etc., som om disse medmenneskene skulle være inkarnasjoner av selveste djevelen.

En tragisk detalj er at denne grupperingen gjerne ser helt bort fra viktigheten i at hvis læren om Gud er sann, så må den selvsagt fortolkes og forstås på en måte som ikke er i strid med moderne, vitenskapelige sannheter. Hvis Gud er, så kan han ikke være usann.

Som ganske bisarrt utslag kan de enda finne på å bokstavfortolke gamle myter ut fra moderne litteraturtradisjon og påstå at eksempelvis innholdet i fortellingen om Noah skal forstås bokstavelig og naturstridig.

Kommentar #137

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Her er dine ord Økland.

Publisert over 8 år siden

En tragisk detalj er at denne grupperingen gjerne ser helt bort fra viktigheten i at hvis læren om Gud er sann, så må den selvsagt fortolkes og forstås på en måte som ikke er i strid med moderne, vitenskapelige sannheter. Hvis Gud er, så kan han ikke være usann.

Som ganske bisarrt utslag kan de enda finne på å bokstavfortolke gamle myter ut fra moderne litteraturtradisjon og påstå at eksempelvis innholdet i fortellingen om Noah skal forstås bokstavelig og naturstridig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Og eg diskuterer bibelen slik han er skrevet, ikke slik som du vil han skulle ha vert skreven.

For du, eller en engel, har ikke skapt universet, eller bibelen, vår FAR viser oss sannheten. 

 

Kommentar #138

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Til Werner Skaug.

Publisert over 8 år siden

Min kommentar # 136 # var svar til Werner Skaug, fordi [siter] muligheten ligger nede.

Kommentar #139

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

Hva mener du - var flommen lokal eller global?

Publisert over 8 år siden

Ingen av delene. Historien om Noah, arken og syndefloden er kun en myte, som bygger på mye eldre myter. Og som trolig har sitt opphav fra flomkatastrofen i morådet som i dag er Svartehavet. Det er viktig å bite merke i at det primitive steinaldermennesket tolket naturfenomener og katastrofer som gudenes inngripen.

Kommentar #140

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

Kjemper

Publisert over 8 år siden

Når det gjelder historien om disse kjempene, er jo det et fantasifullt eventyr. Det er da vel ingen i 2014 ved sine fulle fem, som virkelig tror at gudesønner (engler) fra himmelen har vært nede på jorden og knullet kvinner, som fødte noen kjemper som resultat av dette?

Dette er jo det samme som de andre fantasifulle mytene fra Egypt, Mesopotamia og Hellas. Som ofte handlet om guder som hadde sex med mennesker.

Eller det samme vaset om at noen ensomme oppmerksomhetssyke husmødre som påstår at de har blitt bortført av aliens, gjort gravide og fått sine avkom fjernet av disse aliene.

Get real!!

Kommentar #141

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er da vel ingen i 2014 ved sine fulle fem, som virkelig tror

Når det gjelder spørsmål om tro, så holder enkelte seg med en besynderlig variant.

Gud er virkelig og sann. Skaperverket hans også. Altså bør man forholde seg til skaperverket som sant.

Men så henter man ut litterære eventyrforestillinger fra bronsealdermyter som enhver vet ikke har snev av teknisk troverdighet for detaljene i billedspråkets vedkommende. Og så forfekter man noe i retning av at Gud selv var (eksiljødisk?) skribent i Babylon og egenhendig nedtegnet storyene da de ble skriftfestet, så her må man ta alt ytterst bokstavelig.

Du snakker deg om å vanhellige både Gud og skaperverket hans!

Kommentar #142

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

Kommentar til Ben Økland

Publisert over 8 år siden

"Gud er virkelig og sann. Skaperverket hans også. Altså bør man forholde seg til skaperverket som sant."

Rene påstander uten et snev av underbyggelse.

"Men så henter man ut litterære eventyrforestillinger fra bronsealdermyter som enhver vet ikke har snev av teknisk troverdighet for detaljene i billedspråkets vedkommende. Og så forfekter man noe i retning av at Gud selv var (eksiljødisk?) skribent i Babylon og egenhendig nedtegnet storyene da de ble skriftfestet, så her må man ta alt ytterst bokstavelig."

Det er overhode ingenting i Genesis som tilsier at disse historiene er ment som billedspråk eller allegorier. Det er noe moderne teologer har funnet opp, for å sannsynliggjøre Bibelen som et budskap fra en gudeskikkelse. Både Jesus, Paulus og Peter refererer jo til historien om Noah som om det var enb virkelig hendelse.

Det finnes altså ikke en eneste uttalelse i hele Bibelen om at Genesis skal tolkes allegorisk. Ellers i Bibelen når det er snakk om billedspråk eller symbolikk, opplyser den nokså tydelig om det.

"Du snakker deg om å vanhellige både Gud og skaperverket hans!"

Jeg vanhelliger ingenting. Denne stammeguden fra et kanaanittisk nomadefolk, er ikke mer virkelig enn andre stammeguder fra bronsealderen.

Kommentar #143

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vanhelliger ingenting

Ta det litt med ro. Jeg mente slett ikke deg personlig.

Kommentar #144

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg er rolig som skjæra på tunet jeg, Ben ;-)

Kommentar #145

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Syndefloda – fabel eller fakta?

To skildringar frå Bibelen stod sentralt i den indoktrinering eg fekk i oppveksten, om Universet og livet på Jorda. Det var Skapelsen og Syndefloda. Om Skapelsen har vi to kjelder, forteljinga frå Bibelen og den skildringa Skaparen sjølv har etterlete seg i Jordskorpa og i Universet.

Skildringa av Syndefolden i 1. Mosebok, fann si noverande form omlag 400 fvt. Ho seier at Skaparverket for ca. 4500 år sidan, var så stappfullt av synd og elende at Gud tok ei avgjerd om å utrydde alt som flaug, kravla eller gjekk ved drukning. Men Noah kom i vegen. Han var ein mann utan synd. For å øve rettferd mot Noah, endra Gud opplegget frå total utrydding til satsing på godt avlsmateriale.

Gud gav Noah ordre om å bygge ei skute som var tre hundre alen lang, femti alen brei, og tretti alen høg (187m x 31,5m x 18,9m), som i våre dagar kan tilsvare eit lasteskip på 40.000 d.w.tonn. På Guds ordre tok Noah om bord 7 par av alle reine dyreslag og eitt par av alle utreine dyreslag, og forråd for over 200 dagar i sjøen. Då det byrja å regne, stengde Gud sjølv døra i skutesida etter dei.

Då det hadde regna i 40 dagar, stod vatnet 15 alen over den høgste fjelltoppen i verda. Men då hadde Gud gløymt heile greia. Arka dreiv dermed rundt på havet i 150 dagar etter at jobben var gjort. Så rann det Gud i hugen at han hadde prosjekt Syndefloden på gang, og sende vind som bles vekk vatnet etter nye 40 dagar. Arka stranda på Ararat-fjellet. Noah steig ut på tørt og grønt land, og skikka dyra dit dei kom frå. Og det var det.

Som vi ser er Gud skildra som eit vesen med menneskelege trekk. Han prata med Noah og gav ordrar. Og ikkje minst, midt under drukningsprosessen, gløymde Skaparen heil operasjonen, og let Arka drive rundt i 150 dagar utan mål og meining. Då han kom til seg sjølv, sende han vind som bles vekk vatnet. Og deretter heldt Skaparverket fram, på godt og vondt, akkurat som før. Kvifor skulde Gud øydelegge og drepe så mykje, utan å skape grunnlag for ei ny og betre utvikling i Skaparverket?

Arka er eit monstrum av eit prosjekt. Sjølv i våre dagar, vil det knapt vere råd å bygge ein havgåande trebåt med slike dimensjonar. Men slik Arka er skildra, likner ho mest på ei kasse der skapningane levde i kolande mørkre under heile ferda. Einaste kontakt med omverda, var gjennom den glugge. Den åpna Noah berre for å sleppe ut dua og ramnen. Det er ikkje nemnt ei einaste hending eller handling som naturleg høyrer heime i ei sjøreise.

Ei anna side ved prosjekt Syndefloden, var at alt som kraup på Jorda og som ikkje tolte vatn, vart samla frå heile jordoverflata. Då ein som liten fekk indoktrinert soga om Syndefloda, var kunnskapen om dyreriket og verda so godt som inkje. Ein såg føre seg dei mest kjende husdyra og nokre fuglar, og det var det. Når vi veit at det finst over 13000 kjende fugl- og pattedyrartar,4000 artar krypdyr, over 35000 artar eddarkoppar, osv, spreidd over heile jordkloden. Då vert samling i Arka meir komplisert. Det gjeld også provianten.

Etter 40 dagar med regn, stod vatnet 15 alen over den høgste fjelltoppen på Jorda, Mt. Everest, Tibet-Nepal, 8850 meter høg. Kvart døgn regna det i so fall 221 meter på kvar einaste flekk på Jorda! Rekorden i USA er 1 meter på eit døgn (Alvin, Texas. Tropisk storm Claudette 1979).Det er uråd å fatte kva øydelegging slike vassmengder vilde ha laga, men vi kan trygt slå fast at det var uråd for skapningane på Jorda å klatre opp på dei høgste fjelltoppande før dei drukna. Spora etter ei slik enorm naturkatastrofe, vilde vere lette å finne på jordoverflata den dag i dag.

Når vassdamp forttetter seg til regn, vert det utløyst varme. 15 gram regn tilsvarar forbrenning av eit gram bensin. Energien som vart utløyst medan vatnet steig, tilsvarar forbrenning av 14,7 tonn bensin på kvar einaste kvadratmeter, kvar einaste dag. Om lag 10% av slik varmeenergi vert gjerne omgjort til vind. I ein tropisk orkan, som fører med seg omlag 15 – 30 cm nedbør, utgjer vindenergien omlag det same som 2 store hydrogenbomber. Dei stormane Syndefloden må ha utløyst jord rundt 40 dagar på rad, er ikkje til å fatte. Men i skildringa om Syndefloden, er det ikkje nemnt at dette infernoet påverka Arka.

Alt i alt er det 1,36 milliarder km3 vatn på Jorda. Av dette finst 0,001% i atmosfæra. Dersom rubb og rake fall ned som regn fordelt på heile jordoverflata, vart det 2,5cm nedbør. Havflata (70% av jordoverflata) vilde då stige 4cm, dvs. knapt å merke. Kva er konklusjonen?

Dei som kokte saman fabelen om Syndefloden, hadde særs lite kunnskap om geografi, fysikk, meteorologi, skipsbygging, zoologi og sjømannsskap. Vi kan trygt slå fast at historia om Syndefloda, er ein fabel farga av forfattarane si vankunne og overtru.

Elias Vågnes

Kommentar #146

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Den urgamle visdommen

Publisert over 8 år siden
Bjørn Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er overhode ingenting i Genesis som tilsier at disse historiene er ment som billedspråk eller allegorier

Jeg kan ikke tenke meg rekkevidden av at "i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød" skulle ha vært et påbud til Adam om å ete til han ble svett. Tror heller at termen "brød" er forståelsesnøkkel til hele den vakre, eldste skapelsesmyten. Kornprodukt altså. Problematisering av jordbruksrevolusjonen som sådan.

Også utvidelsen av den ukentlige arbeidstiden fra ca. 24 timer i steinaldern, til et nivå hvor det ble nødvendig å jobbe alle dager så lenge det var lyst, i onnene dessuten under måneskinn.

"Med smerte skal du føde dine barn" hadde selvsagt ikke fødselsveer som tema. "Smerte" dreiet seg antakelig om et uttrykk for fortvilelse. Fortvilelse over de store barneflokkene som ble helt nødvendige for arbeidskraft på jordene, og for at barna også skulle kunne forsørge eldregenerasjonen, når man ikke lenger kunne flytte rundt i takt med flokkene av vilt og de sesongmessige innsigene av fiskestimer. Overbefolkningen. Tilværelsen i tettbefolkede og usunne bebyggelsessentra. Krigene som ble en konsekvens av eiendomretten til jord.

Steinaldermenneskene hadde betydelig større hjernevolum enn oss, vi som skal måtte lide gjennom tusen generasjoner etter dumskapen til våre forfedre gjennom å ta til seg "frukten fra kunnskapens tre". Uttrykket betyr nok ikke at de var på epleslang i Guds hage. Har snarere noe å gjøre med at de tilegnet seg en spesiell teknisk kompetanse (som var nødvendig for jordbrukere).

Krympingen av menneskenes gjennomsnittlige hjernevolum tok til omkring jordbruksrevolusjonen (og skjøt skikkelig fart senest omkring den industrielle revolusjon). Våre fjerne forfedre var trolig betydelig mer forstandige enn oss. Visste å innrette sin tilværelse i henhold til rimelig forvalteransvar for naturen. Tilpasse seg livsbetingelsene i habitatet, ville kanskje en utviklingsteoretiker si. Kulturen hadde nok viten om hensiktsmessig begrensning av fødselstallene også. Inntil helvete brøt løs for alvor.

At de "Kain-ske", jorbrukende folkeslagene ble ekspansjonistiske og slo i hjel "Abel-ske", nomadiske gjetere, ble selvsagt et alvorlig samfunnstema. Flomkatastofene likeså, for de fastboende jordbrukerne. Myten om Noah er en helt naturlig oppfølger i serien.

Kommentar #147

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Jesus si gode lære

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Dermed er du skyldig i å kaste ut Jesus gode, ikke voldelige lære, ut av skoleverket.

er at Himmelen er eit sorteringssamfunn. Menneskesonen skal på Dommens dag sende milliardar på milliardar, ja faktisk nesten heile menneskeheita, til eit evig tilvære i eldsjøen.

Er det ei god lære?

Kommentar #148

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Og var opprinnelig en oppfinnelse fra djevelske prester.

Sikkert. Men framleis er Helvetes evige pinsler ryggrada i den Lutherske religionen der nesten all kristendom i Norge har sitt fotfeste.

Kommentar #149

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Rart, egentlig

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
framleis er Helvetes evige pinsler ryggrada i den Lutherske religionen

Forestillingene skriver seg jo hovedsakelig fra Dante sin berømte komedie. De uhyggelige helvetsbeskrivelsene slo rot i folkefantasien og kom til å prege lekmenns trosinnhold gjennom mange hundre år.

Merkelig at de ikke skjønner helt selv hva det egentlig er tror på. Dante ga seg aldri ut for å være selveste Gud, og ingen vil vel finne på å kalle "Divina Comedia" for "Guds ord", slik man gjør med annet, gammelt forfatterskap.

Kommentar #150

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

Ben Økland

Publisert over 8 år siden

Den var nokså syltynn. jeg er sikker på at du vet hva jeg mente...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere