Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Lars Gule, Folkerett og folkesuverenitet

Publisert over 10 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Tyrkia, stod på den tapende parts side i Første verdenskrig. Dette riket hadde i flere århundrer okkupert store deler av den felles arabisk/jødiske, historiske arv. Jødene var like mye arveberettiget til sin lille del av Midtøsten som araberne da landet måtte overgi området til Nasjonenes F. Disse har senere  fått opprettet over 20 stater  i den arabiske verden og således fått rikelig av det landområdet som Tyrkia ulovlig (?) hadde okkupert. Tviler du på at det  i oldtiden har eksistert et jødisk kongerike i denne delen av verden, og at det har bodd jøder sammenhengende i området som romerne kalte Palestina?  Er det urimelig at de også får sin lille bit av kaka?

 Et fyldigere svar svar til Lars Gule: Det har alltid i historien vært seierherrenes privilegium stort sett  å bestemme grensedragningene når fredavtaler i ettertid skullle inngås, som f.eks. etter 1. og 2. verdenskrig. Europakartet ble dramatisk forandret etter begge krigene, og resultatet ser vi tydelige spor etter den dag i dag. Folkesuverenitetsprinsippet var ofte bestemmende og ble  tatt hensyn til etter 1. verdenskrig. Dette prinsippet var ikke så lett å følge i Midtøsten og Afrika etter de to verdenskrigene. Stormaktene bruke heller linjalen og trakk streker som senere har blitt grenser, med fatale følger for mange etniske grupper.

Et forhold som kompliserer grensedraging når muslimske folk er involvert, er at disse har en religiøs overbevisning om at Allah ikke tillater muslimer (arabere) å avstå land der muslimer har hatt den politiske kontrollen i tidligere tider. Derfor krever fundamentalistiske muslimer at deler av Spania må  tilbakeføres til dem slik at de igjen får  den politiske kontrollen over store deler av Spania i syd, slik Allah har befalt dem. 

I oldtidens Palestina har det bodd muslimer fra 700-tallet, og derfor krever de nå dette landområdet tilbakeført til det arabiske folk der jøder ikke har lov til å ha sin egen stat, ei heller rett til å bo. Jøder har riktignok bodd der i over 2000 år. På denne bakgrunn er det forståelig at arabiske forhandlere har bundet mandat når en fredsavtale skal inngås og jødene (Israel) er på den andre siden av forhandlingsbordet. De vil ha alt eller, inntil videre, ingenting. Alan Dershowitz har sagt det så treffende: Fred mellom de to folk og en to-statsløsning er først mulig når palestina-araberne prioriterer egen stat fremfor å utslette den jødiske entitet (Israel). Derfor er fredsbestrebelsene fra palestina-arabernesw side i våre dager bare "skuebrød". Likevel fremstår Israel i mediene som den store hindringen for frred, selv om de strekker seg aldri så langt med kompromissvennlige forslag. Alt eller ingenting er den skjulte agenda for muslimer. Israel er dersperat interessert i en tostatsløsning. Dette saksforholdet har verdenssamfunnet ikke tatt inn over seg. og det er tragisk for alle parter. Roald Øye

Gå til kommentaren

Man skal ikke kaste stein

Publisert over 10 år siden

Hvis du vil bli kjent med hva Alan Gershowitz står for som vitenskapsmann, kan du delta på Oslo cymposium 24. til 25. mars i år. Det vil bli klart at han har mer å fare med en Carter om Midtøsten-konflikten

Gå til kommentaren

Lars Gule: Folkerett og Folkesuverenitet

Publisert over 10 år siden

Hei Lars Gule

Jeg syns du er svært overfladisk i ditt resonement angående legitimiteten til Nasjonenes Forbund og FN. En konsekvens av ditt syn ville ha blitt at alle internasjonale avtaler (som vi ikke liker), og som er blitt vedtatt av disse organisasjonene også måtte kastes på "historiens skraphaug". Da er det mange internasjonale avtaler som måtte annuleres. For et internasjonalt kaos! Hvilke avtaler skulle aksepteres som fremdeles gjeldende, og hvem skulle avgjøre om avtalene var legitime? 

Husk at det Ottomanske rike, Tyrkia, stod på den tapende parts side i Første verdenskrig. Dette riket hadde i flere århundrer okkupert store deler av den felles arabisk/jødiske, historiske arv. Jødene var like mye arveberettiget til sin lille del av Midtøsten som araberne da landet måtte overgi området til Nasjonenes F. Disse har senere  fått opprettet over 20 stater  i den arabiske verden og således fått rikelig av det landområdet som Tyrkia ulovlig (?) hadde okkupert. Tviler du på at det  i oldtiden har eksistert et jødisk kongerike i denne delen av verden, og at det har bodd jøder sammenhengende i området som romerne kalte Palestina?  Er det urimelig at de også får sin lille bit av kaka?  

Gå til kommentaren

Uhistorisk om Palestina/Israel

Publisert over 10 år siden

Per Einar Sønnesyn

Jeg er enig med deg på ett punkt: Jeg burde unnlatt å nevne noe om min faglige bakgrunn. Siden du hadde gjort det samme, ble jeg forledet til å følge opp.

Men så til selve saken, og jeg vil bare gripe fatt i noe av det du skriver. Balfour-erklæringen har blitt bekreftet i en rekke bindende multinasjonale avtaler, så vel som i selve Folkeforbundets mandat, og er ikke gjenstand for forandring. Erklæringen har blitt  bindende internasjonal lov. Det var bare jødene som fikk løfte om opprettelse av et nasjonalhjem i Palestina. Det var aldri snakk om noe tilsvarende for palestina-araberne, som riktignok fikk sikret sine individuelle friheter og rettigheter. Senere fikk de Transjordan av britene.

I 1945 ved opprettelsen av De Forente Nasjoner, FN, ble det vedtatt at Folkeforbundets forpliktelser ville bli overtatt i sin helhet av FN. Blant alle FNs vedtak om Israel er Sikkerhetsrådet resolusjoner 242 og 338 fra 1967 og 1973 Israel beste  forhandlingskort i forbindelse med en eventuell fremtidig fredsavtale. Jeg vil anbefale Per Einar Sønnesyn å sette seg godt inn i disse resolusjonene og se hva finlesing av ordlyden sier om Israels forpliktelser, og om det er noen de ikke har etterkommet. De vil være vanskelig å finne.    

Jeg har ikke lest alle historikerne du ramser opp, bare et par. Dine sarkastiske spørsmål til slutt i kommentaren, finner jeg det formålsløst å gi respons på. Du sitter for fast i forutinntatte standpunkter til at det kan ha noen hensikt. Gå til norske teologer med spørsmålene dine!  Jeg uttaler meg bare om historiske forhold.

Roald

Gå til kommentaren

Israel blir sviktet

Publisert over 10 år siden

Eg er forskrekka over kor uvenleg Israel-patriotane ser på dei leiande palestinske kristne, som reknar si ætt attende til Jesu tid, som Ateek og Chacour.Den som vil skjøna palestinarane si sak bør lesa «A Palestinian Christian Cry for Reconciliation» og den grundige "Glemt av sine egne" av vår fremste fagmann Jens Olav Mæland.(Ikkje minst synest det turvande for ein del (om ikkje alle?) våre biskopar, og so han Gunnar Haaland då !)
Pe

Svar til Per Einar Sønnesyn

 Jeg har lest Ateeks bok for en god stund siden og oppfattet den historiske delen som ren historieforfalskning. Jeg har historie hovedfag. Den teologiske fremstillingen i første halvdel hører hjemme i et paradigme som bare  erstatningsteologer vil finne merningsfylt. Jeg forstår ikke de palestinske kristenlederne som vil gjøre knefall for den muslimske drømmen om et jødefritt "Palestina".   Roald

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere