Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Rød-Grønt angrep på demokratiet

Publisert over 11 år siden

Retten til trosfrihet i Norge ble i går innskrenket.

Den rød-grønne regjeringen (AP, AV og SP) tvang gjennom en endring av lovverket i Stortinget, som innsnevrer adgangen trossamfunn tidligere har hatt til å ansette medarbeidere i samsvar med sin trosoverbevisning.

Fra nå av er det ikke lenger noen generell adgang til å vurdere jobbsøkere til stillinger i kristne menigheter og organisasjoner sett mot trosoverbevisning og læregrunnlag. Lovendringen innebærer at all forskjellsbehandling fra nå av må være ”saklig, nødvendig og forholdsmessig i forhold til den som utsettes for forskjellsbehandling”. Lovendringen innebærer plikt til å begrunne eventuell forskjellsbehandling.

Lovendringen som ble vedtatt, er helt i linje med det vi så langt har fått servert fra den rød-grønne regjeringen. Det jobbes med SV i spissen febrilsk for å undergrave alt som smaker av kristen tro i samfunnsliv og lovgivning. At sentrumspartiet SP er med på denne dansen er skuffende og leit.

Meningenes diktatur. Slik jeg ser det, må vi våkne før vi får meningenes diktatur i Norge. Bakgrunnen for utviklingen mot meningenes diktatur, er venstresidens tro på enhetsstaten - en sosialistisk stat som skal ”oppdra folket” med tankegods fra marxismen. Alt som smaker av religiøs tro ses på som en trussel. Ideologien settes foran individets soleklare rett til trosfrihet og ytringsfrihet. Les for all del Jon Kvalbeins og Johannes Kleppas artikkel angående dette i gårsdagens papirutgave av Dagen Magazinet. Den artikkelen var rett og slett glimrende.

Angrep på demokratiet. Trosfrihet og ytringsfrihet er selve grunnpillarene i demokratiet. Å begrense trosfriheten kan derfor ikke ses på som noe annet enn et direkte angrep på demokratiet. Vi har i fortsettelsen derfor ikke annet valg enn å kjempe for trosfriheten vår på et annet plan enn før.

Kristne trossamfunn overleverte sammen med Islamsk Råd et felles brev til Stortinget der de på det sterkeste advarte mot denne lovendringen. Når lovendringen likevel ble vedtatt, kan det bare tolkes som arroganse fra regjeringen og manglende evne til å lytte til store grupper i det norske samfunnet. Det er svært viktig at den tydelige røsten fra ulike trossamfunn ikke stilner selv om lovendringen nå er vedtatt.

Jeg har merket meg at Raymond Johansen, Aps partisekretær, vil ta tilbake kysten. Jeg håper og tror han får kamp for hver meter. Denne utviklingen vil mange rett og slett ikke finne seg i.

Den gode nyheten er at alle andre partier på Stortinget enn AP, SV og SP sammen stemte mot lovendringen. Jeg håper på mer samarbeid mellom partiene som stemte i mot regjeringen i denne saken.

 

Gå til innlegget

Klar tale fra Sollie

Publisert over 11 år siden

Solveig Sollie, tidligere nestleder i KrF, gikk i går ut med klar kritikk av Inger Lise Hansen.

Så langt har ikke Vårt Lands nettutgave funnet det bryet verdt å nevne dette med et eneste ord, noe jeg er overrasket over.

Mer om Sollies utspill kan du derfor lese på Dagen Magazinets nettside

Solveig Sollie er ingen hvem som helst. Hun var stortingsrepresentant for KrF fra 1985-1997, har vært statsråd i to departement og nestleder i partiet. I tillegg har hun hatt en lang rekke andre tunge verv i norsk samfunnsliv, og avsluttet sin karriere som fylkesmann i Telemark. Hun har på bakgrunn av sin innsats i KrF blitt utnevnt til æresmedlem i partiet. CVen til Sollie kan du lese her

Sollie er sitert på at hun tar avstand fra Hansens utspill og sier videre at hun reagerte på det med sorg og faktisk litt sinne. Sollie understreker at hun reagerer på måten tingene er gjort på:

"Jeg har vært nestleder sjøl i noen år, og det hviler ganske store forpliktelser og ansvar på en nestleder. Ingen skal falle sin egen leder i ryggen på den måten".

Det er gledelig at Solveig Sollie velger å gå så tydelig ut mot Inger Lise Hansens handlemåte som 2. nestleder i KrF. Det blir nå mer og mer tydelig at også en rekke profilerte KrF-politikere er sterkt kritisk til Hansen, og gir uttrykk for dyp bekymring over hennes forslag til politiske endringer i KrF.

Mitt inntrykk er at tingene nå går i riktig retning, og at flere og flere ønsker å slå ring om et KrF som er til å kjenne igjen verdimessig og politisk. Vi har en egenart som trengs i norsk politikk, noe også en rekke kommentatorer og politikere utenfor KrF har minnet oss om den siste tiden. Det er plass til et synlig og sterkt sentrum mellom blokkene i norsk politikk.

Gledelig var også Dagfinn Høybråtens tale på årsmøtet til Telemark KrF forrige helg. Talen var en klargjørende og flott gjennomgang av KrFs ideologi og historie. Mer av talen til Høybråten kan du lese her. Høybråten sa blant annet at vi ikke kan skille politikk og tro, men at vi må skjelne mellom tro og politikk. Han understreket også at KrF må stå for kristendemokrati "på norsk", og at han ikke har tro på at KrF skal være et kristendemokratisk parti med "søreuropeisk" profil eller bli noen kopi av tyske CDU.

Høybråten har helt rett i at det alltid vil være ulike fløyer i KrF. I fortsettelsen må vi derfor finne veien videre sammen i partiet. Her tror jeg som tidligere sagt at Dagfinn Høybråten er nøkkelpersonen som kan forene og bygge bro mellom fløyene.

På den andre siden står jeg fast på at det er helt legitimt å mene at en nestleder som til de grader har markert uenighet med KrFs vedtatte politiske program og flertallet på partiets landsmøte vil ha store problemer med å bli oppfattet som troverdig og lojal både innenfor og utenfor partiet.

Min mening er derfor fortsatt at Inger Lise Hansen bør tre til side som 2. nestleder for å bidra til ro i KrF. Dette handler som tidligere sagt om måten Hansen har gjort tingene på, ikke om hennes selvfølgelige rett til å ha et politisk ståsted.

Om Hansen velger å trekke seg, vil den mer liberale fløyen i partiet vil likevel ha rikelig mulighet til å fremme sitt syn i den viktige strategiprosessen som nå pågår. Det er en kjent sak at deler av KrFs stortingsgruppe kan ta den jobben.

Jeg håper også som tidligere sagt at Hansen velger å bli i KrF om så skjer.

Gå til innlegget

Abort

Publisert over 11 år siden

Simon Molvær Grimstad, leder i Ålesund KrFU og nestleder i Møre og Romsdal KrFU, skrev for en tid siden en blogg angående abort som fikk AUF her i fylket til virkelig å se rødt.

Simon Molvær Grimstad skrev i sitt innlegg at han mener at barnets liv starter når sædcellen når fram til ”det-store-egget”. Han angriper SV for at de ønsker å heve abortgrensen fra 12 til 16 uker. Molvær Grimstad peker også på at barn med Downs syndrom i større og større grad aborteres bort og etterlyser og bedre økonomiske støtteordninger for å motvirke at kvinner føler seg tvunget til å ta abort av økonomiske hensyn. Hele bloggen hans kan du lese her

Møre og Romsdal AUF angrep deretter lederen i Ålesund KrFU kraftig i et svarinnlegg på sin webside kalt ”Et gufs fra fortida”. Blogginnlegget deres konkluderes slik:

”Simon konkluderer med at KRF er det eneste partiet som vil gjøre noe for å få aborttallene ned. Én ting er sikkert; hvis det blir forbudt å ta abort vil tallene gå ned, men antallet menneskeskjebner vil bli langt flere. La oss ikke havne tilbake til 70-tallet og den kampen kvinner måtte kjempe for retten til å bestemme over sin egen kropp. La oss fortsette å holde KRF langt unna både makt og innflytelse.

Og sist men ikke minst, bruk kondom - det fødes KRFUere hver dag!"

Siden har debatten gått høyt om saken i Møre og Romsdal. Steinar Reiten, KrFs gruppeleder i fylkestinget, utfordret  leserne i et leserinnlegg i avisen Tidens Krav: Han slår fast at det har blitt utført hele 450.000 aborter i Norge siden Abortloven, og peker på at dette i seg selv har store samfunnsmessige konsekvenser, ikke minst fordi Norge i framtiden høyst sannsynlig vil få stort underskudd på arbeidskraft. Han spør også hva som egentlig er forskjellen på et foster som er 11 uker, 6 dager, 23 timer og 59 minutter og et som 12 uker og et sekund.

Abort er et følelsesmessig komplisert tema å diskutere, fordi så mange kvinner i Norge har fått utført abort. Har det blitt slik at vi mer og mer unngår å diskutere abort på grunn av dette?

Teknologien går framover i kvantesprang, slik at vi nå vet mer og mer om fosteret. 70-tallets argumentasjon om fosteret som ”en celleklump” holder ikke lenger.  Hva mener du om abort?

(Jeg vil oppfordre alle som kommenterer dette innlegget, om å skrive med visdom og sørge for at tingene ikke går over streken)

Gå til innlegget

Gratulerer, Ulstein KrF

Publisert over 11 år siden

Denne uken var Ulstein KrF i Møre og Romsdal samlet til årsmøte. Ulstein er som kjent en markant industrikommune på Sunnmøre med store virksomheter i den maritime klyngen.

Sist år møtte en håndfull mennesker på årsmøtet til Usltein KrF. Denne uken møtte nesten 50 mennesker på årsmøtet, noe som sier mye om det store engasjementet på grasrota i KrF for tiden.

Grasrota i Ulstein KrF kom med et forslag til en resolusjon som ble vedtatt med et overveldende flertall, kun 6 personer stemte i mot, slik jeg har forstått det:

Ulstein Kristeleg Folkeparti samla til årsmøte, 3.mars 2010 vil uttale:

-ja til at partiet framleis må halde fast på vedkjenningsparagrafen

-ja til det monogame ekteskap mellom mann og kvinne

-ja til ein restriktiv alkoholpolitikk

-ja til å flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem

-ja til at jødar har rett til å bu i Judea og Samaria

-ja til å hindre terroraksjonar ved at Israel framleis kan la sikkerheitsgjerdet få stå

-nei til norsk medlemskap i EU

Resolusjonen er sendt til KrFs fylkessekretær, partiledelsen og stortingsgruppen. Jeg håper den kan være til inspirasjon for grasrota i andre lokallag landet rundt som ønsker å gi en tydelig tilbakemelding i en viktig tid for KrF.

 

Gå til innlegget

1000 år

Publisert over 11 år siden

Den rød-grønne regjeringen varsler at den vil legge fram en religionsmelding. Dette er foruroligende i seg selv, med tanke på hvordan denne regjeringen systematisk har angrepet kristne verdier.

Det har snart gått 1000 år siden kristenretten ble innført på Moster i 1024. Det er viktig å merke seg at noe av det viktigste Olav den Hellige gjorde der, utover å ta valget om at Norge skulle bygges på kristne verdier, var at han styrket rettsvernet kraftig for kvinner og barn. Det bør barneombud Reidar Hjermann merke seg når han nå etterlyser større kontroll med trosopplæringen i kristne trossamfunn. Til alle tider har kirken i Norge tatt vare på barna og forsøkt å gi dem en oppdragelse som ville beskytte dem og gagne dem. De ti bud er en god rettesnor for et samfunn det skal være godt og trygt å bo i.

I de snart tusen årene som har gått siden Moster, har kristendommen vært Norges ankerfeste på verdisiden. I like lang tid har stat og kirke vært knyttet sammen, synliggjort gjennom vår grunnlov, vårt flagg og vår statskirke. Mye og mangt skrives om Finn Jarle Sæle; en ting har han fått satt solid på plass: Han har til fulle forstått hva toregimentslæren innebærer. Et åndelig regiment som kirken tar hånd om. Og et verdslig regiment som staten tar hånd om. Det verdslige regiment har i Norge i snart tusen år bygget på den kristne tro.

Det er også satt i gang en prosess for å revidere grunnloven. De viktigste pådriverne for dette arbeidet har til hensikt å utviske tilknytningen til kristen tro i grunnloven, og erstatte det med humanisme.

Hvis det har vært en tid hvor det virkelig trengs at bredden av kristenfolket står opp for vår kristne tro og kulturarv - våre beste verdier - så må det være nå. Her har Hanne Nabintu Herland et viktig budskap i sin bok ”Alarm!”, en bok du for øvrig bør kjøpe først som sist, fordi den er et nødvendig innlegg i debatten om dette landets framtid med profetiske undertoner.

Når det nå skal jobbes med en religionsmelding, så forventer jeg klar tydelig tale fra kirken. Litt for mange av oss kristne har fått for vane å være på defensiven, å presses fra skanse til skanse i avkristningen av det norske samfunnet. Kirken må tale med tydelig røst i spørsmålet om hvilke verdier det norske samfunnet skal bygges på og ikke begynne å tulle rundt med et tannløst budskap om fordragelighet, pluralisme og interreligiøs dialog.

Dette er valget vi har: Ønsker vi at det norske samfunnet fortsatt skal være tuftet på kristne verdier som nestekjærlighet, nåde, godhet, rettferdighet, solidaritet, forvalteransvar og gudsfrykt med nøysomhet? Eller ønsker vi å gjøre et verdimessig kamikaze, et ynkelig knefall for ”det pluralistiske samfunnet” hvor vi gir avkall på det beste og mest verdifulle i vår egne kulturarv?

Til slutt, les denne teksten til Odd Nordstogas "Borga i ur". Den taler for seg selv:

To elver renn gjennom landet Ur, møtest der,
og høgt fra ein mur Ser du opptog med faner og vimplar i vind;
der elvene møtest skrid opptoget inn.
Eit bord med safirpynta beger av gull,
hyller med kunnskap, rull på rull.

Salar med strengespel,
song og lått, ringdans med fløyter og harpeslått.

Så snør det i landet: gløymselsnø.
Borte blir borga og gløymde dei brød.
Som metta dei fem tusen munnar frå korg:
Andlet ber blindt på ei tusenårssorg.

Og ingen kan minnast dei linne drag i dronningas andlet den fagre dag
Då landet her kvilte i heilag fred og alle hadde kjærleik å elske med.

Ei dør slår opp i den stille kveld,
gjennom opningen anar du skinet av eld
Og stemmer som vinden ber fram der du trør:
Dette er noko du kjenner fra før.

Ei hand spelar terning i fakkelskin,
ein fot trør i dans under ljost, mjukt lin;
Dei er her, dine bortgløymde systrer og brør:
Detter er noko du kjenner frå før.

Gløym slitet for glede og frykta for sorg;
det er her, alt du treng,
Det er brød i ei korg frå eit løyndomsfullt bord i så fast ei borg.
Sjå her er dagen som renn.
Sjå, her stig sola for deg Sjå, her er korga med brød for alle,
i borga i landet Ur.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere