Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Tid for litt kritisk lys på Civita?

Publisert over 6 år siden

Civita står sterkt i den politiske diskusjonen i Norge. Jeg vil påstå at Civita under Kristin Clemets ledelse på mange måter har vært sentrale i å sette agendaen for den politiske debatten de siste årene.

Derfor er Civita også både respektert og fryktet av venstresiden i norsk politikk. Så mye at venstresiden så seg tjent med å starte en ny, venstreorientert tenketank etter forrige valg.

Vi må derfor ikke ha noen naive illusjoner om at Civita er en nøytral aktør. Dette er først og fremst de liberale og høyresiden sin tankesmie. Men Civita har også fram til nå hatt et stort nedslagsfelt i det politiske sentrum.

Om en ser på Civitas vedtekter, på finansieringen av denne organisasjonen og på fagrådet - så blir de tette koblingene til høyresiden i norsk politikk + næringslivet meget tydelig. Civita er ledet av en tidligere statsråd fra Høyre. Slik Civita framstår pr. nå, så mener jeg at Civita først og fremst må ses som en plattform for å bygge oppunder spesielt Høyre sin politikk. Og den jobben gjør Civita godt.

Derfor er det kanskje på tide at nettopp det også bør ettergås med et litt mer kritisk blikk. Civita har også på mange måter vært med på å sette politisk agenda i KrF. Vi bør slik jeg ser det tilnærme oss Civita for hva Civita faktisk er.

For min egen del så synes jeg mye av det som kommer fra Civita både er meget bra faglig begrunnet og interessant. Men på den andre siden innser jeg at Civitas utspill for en stor del styres av hva som til enhver tid tjener Høyre og til dels FrP.

Saken om søndagsåpne butikker er et godt eksempel på det. Civita pushet aktivt fram et mulig regjeringssamarbeid mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP før og etter forrige stortingsvalg. Nå har pipen fått en litt annerledes tone. Så må alle spøre seg selv hva denne nye holdningen kan skyldes.

Skyldes det KrF? Eller er det mulig at andre partier i dette samarbeidet faktisk ikke har forholdt seg til inngåtte avtaler og stadig utfordrer det de vet er hjertesaker for KrF?

Gå til kommentaren

Helt ensidig argumentasjon

Publisert over 6 år siden

Jeg ser for det første ikke behovet for å starte en egen streng til om apartheid, når det allerede finnes en her på forumet fra i dag. Det blir fort forvirrende.

Jeg vil imidlertid bare utfordre deg på følgende.

Gitt at Israel utøver apartheid, slik du påstår, hvordan vil du framstille palestinerenes egen holdning til dette begrepet i sine charter og i sin juridiske tilnærming i selvstyreområdene?

1. Deres holdning til jøder generelt

2. Deres forhold til behandling/likebehandling av jøder

3. Deres menneskesyn?

4. Deres behandling av mennesker med annen tro og rase?

Gå til kommentaren

Ja, jeg har vært i jordandalen.

Publisert over 6 år siden

Jeg har besøkt både Israel og de palestinske selvstyreområdene.

Gå til kommentaren

Et sammensurium av argumenter, Gullberg.

Publisert over 6 år siden

Du redefinerer for det første aparheidbegrepet totalt gjennom å sette det i sammenheng med en rekke andre begreper som er mer eller mindre perifere i forhold til den historiske forståelsen av begrepet apartheid. Dermed begår du slik jeg ser det samme feil som jeg kritiserer, gjennom å bruke apartheidbegrepet mer eller mindre ukritisk - og løsrive det fra sin historiske kontekst.

For det andre henviser til hva enkeltpersoner, partier eller forballklubber har sagt eller gjort i Israel. Det er totalt uten relevans for hva staten Israel faktisk står for. I ethvert demokrati - slik israel faktisk er - vil det være mennesker som mener det de fleste av oss oppfatter som ekstremt. Om en skulle argumentere som du gjør ville mange land med forballklubber være apartheidstater. En kan for eksempel bare dra på en kamp i Premiere League i England og høre på hva som uttales på tribunene der om en ønsker å bli mørkredd. Skal en argumentere slik du gjør her, så må jo slutningen da bli at også England er en apartheid nasjon.

Fopr det tredje bør det ikke overraske deg at den jødiske tro gjenspeiles i en nasjon som har som utgangspunkt å være et hjemland for jøder. Du viser slik jeg ser det svært liten toleranse for dette i det du skriver, og i tillegg unngår du helt konsekvent å vise til den historiske eller trosmessige bakgrunnen for at det faktisk er slik.

Ikke minst unngår du helt å vise til at også palestinerne selv har minst like stor tilknytning til tro i sine egne charter og juridiske praksis. Hamas anerkjenner jo for eksempel ikke Israel som stat. Og synet på jødisk bosetning i de palestinske selvstyreområdene er jo sterkt preget av dette. Palestinernes eget syn på dette kan i stor grad oppsummeres som "judenfrei".

Her i Norge har vi også en rekke lover og regler som regulerer innreise, statsborgerskap og familiegjenforening. Er vi en apartheid nasjon på grunn av det?

På en vanlig palestinsk TV-kanal eller på en palestinsk skole er det heller ikke akkurat kjemisk fritt for det du kaller "apartheid". Om du hører på retorikken fra palestinske ledere som er fritt tilgjengelig på fks. Youtube, så er jo heller ikke de noen søndagsskolegutter. Men det unngår du altså helt å kommentere.

Med tanke på kvinnesyn, så vil jeg bestemt påstå at Israel ligger et lysår foran de fleste av sine muslimske naboland.

De lovene du henviser til må slik jeg ser det forstås i lys av den historiske situasjonen. Israel er en nasjon som har vært under direkte trussel fra sine naboland siden opprettelsen. Noe også landets lover gjenspeiler.

Vis meg en israelsk lov som sier at en palestiner er mindreverdig som menneske med bakgrunn i sin rase.

Du vet ellers like godt som meg at apartheid-regimet i Sør-Afrika hadde en hel ideologi i bunn som var klart rasistisk.

Med tanke på Jerusalem, så unngår du også helt å henvise til den historiske rammen for hvordan denne situasjonen oppstod.

Jeg sier ikke at alt Israel gjør er rett, men med tanke på apartheid-begrepet står jeg fast på at det er helt skivebom å klistre det på Israel som stat. Dette begrepet har sin bunn i - og bør anvendes om - en rasistisk ideologi som framstilte afrikanere som undermennesker.

Gå til kommentaren

En elendig kronikk om empati

Publisert over 6 år siden

At VG tar inn en kronikk om empati uten en eneste henvisning til filosofi, etikk, livssyn eller verdier synes jeg er skandale. Bak et skinn av retorikk er dette en meget svak og smal faglig tilnærming som ikke fortjener plass i en av landets største aviser. Det henvises for eksempel kun til en evolusjonspsykolog og en historie fra en bok som kilder for påstandene som fremsettes. Kronikken viser også hvor viktig det å ha en grunnleggende innføring i filosofi for norske studenter. Alt - også evolusjonspsykologi - bygger nemlig på en vitenskapsteoretisk tilnærming. Forfatteren setter for eksempel fram påstanden: "Staten er en sosial konstruksjon uten følelser". To strek under dette "svaret" altså. En sosialkonstruktivistisk tilnærming? Hva innebærer i så fall det? Hvordan skal dette i så fall settes i sammenheng med evolusjonsteori? Det bruker altså ikke denne fyren et kløyva ord på. Jeg kan ikke tenke meg at han hadde vært i nærheten av å få dette publisert som en vitenskapelig artikkel. Husk også på hvordan nazistene argumenterte mot empati, blant annet med bakgrunn i evolusjonsteori.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere