Hans Olav Brendberg

Alder: 7
  RSS

Om Hans Olav

Følgere

Resolutt antiterrorisme

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
I Norge er det slik at politiet er instruert til å skyte knivstikkere.

Her har vi eit ypperleg døme på ein trugande og utagerande terrorist som blir sett på plass av ordensmakta (og fengsla over helga):

 

http://www.btselem.org/video/20151026_palestinian_youth_violently_and_wrongfully_arrested

 

Og her ser vi korleis den tapre, israelske forsvarsmakta uskaddeleggjer ein terrorist som er væpna med eit par solbriller. Trebarnsmora freistar tydeleg å halda hendene i veret – men dei resolutte antiterroristane let seg ikkje lura:

 

http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-10-09/video-israelis-shoot-motionless-arab-woman/

 

Gå til kommentaren

Dette er riktig

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Ja. Men også du kunne konvertert til jødedommen hadde du villet det selv. Folk, uavhengig av etnisitet og nasjonalitet, konverterer til jødedommen. De blir mottatt som jøder av det jødiske fellesskapet.

men så har også dette ei anna side. Eg veit av tilfelle der folk kom heim frå dei tyske utryddingsleirane - til eit brev i posten der dei fekk melding om at dei var ekskludert frå det mosaiske trussamfunn avdi dei hadde gifta seg med ei "shiksa". Det finst/fanst ein streng eksklusivitet kring jødiske fellesskap - og denne hadde sterke etniske undertonar.

Gå til kommentaren

Litt utfylling

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Nå skal ikke jeg beskylde deg for cherry picking, eller mistenkeliggjøre deg. Jeg peker først og fremst på at påstandene er alt for dårlig underbygget til å kunne trekke noen konklusjoner.

Kort og godt: Påstandene er av en slik art at de krever langt bedre grunnlag enn det du presenterer i innlegget.

Den viktigaste analysen av desse spørsmåla dei siste tiåra er Israel Shahak: «Jewish History, Jewish Religion». Det er ei bok som er forsøkt tidd i hel – men om du søkjer på nett vil du kunna finna føredrag med Shahak som Noam Chomsky arrangerte i USA. Gore Vidal og Edvard Said skreiv forord til denne boka. Dei to neste bøkene til Shahak: «Open Secrets» (forord av Christopher Hitchens) og «Jewish Fundamentalism in Israel» byggjer vidare på den plattforma Shahak legg i «Jewish History, Jewish Religion».

 

Eg har naturlegvis sjekka alle dei primærkjelder eg har tilgang på som Shahak syner til (Misjna, Babylons Talmud (nettutgåva) – og halde dette saman med McCauls kritikk i «Netivot Olam» og med ei vanleg, ortodoks «handbok» («Kizur Shulchon Oruch»).

 

Eg påstår ikkje noko «generelt om jødar». Derimot påstår eg – slik all seriøs forsking også gjer – at jødar fram til om lag 1780 ikkje hadde rettar som borgarar. I staden levde dei under rabbinarane si juridiske makt, og plikta å halda alle påbod og forbod i den ortodokse religionen slik du finn denne lova i Talmud og i dei store kompendia (Misjne Torah og Shulchan Aruch).

 

Då jødar fekk borgarrettar kunne rabbinarane ikkje lenger handheva fysisk, juridisk makt over den alminnelege jøde – og den tidlegare einskapen gjekk i oppløysing.

Israel Shahaks «Jewish History, Jewish Religion» er ei svært god analyse av denne prosessen.

 

Den mest interessante komparative studien av denne typen «diasporafolk» dei siste tjue åra er Yuri Slezkines «The Jewish Century». Slezkine lagar ein generell teori for kvifor diasporafolk nyttar dei mekanismane som jødisk eksklusivitet og protorasisme er døme på.

 

Korkje Shahak eller Slezkine er «anekdotiske», og eg er slett ikkje redd for å byggja på dei forståingsnøklane dei to gjev. Dei to utdjuper elles mange tema som i eit tidleg form blir teke opp av rabbi Elmer Berger i «A partisan history of Judaism» (1951).

Det interessante her ligg på eit anna plan: Det eg skriv kolliderer med eit bilete som er skapt av desinformasjon. Desinformasjon har nokre vanlege kjenneteikn – forfalsking av kjelder er typisk. Eg har i ein lengre artikkel her på VD dokumentert at dette pregar det mest utbreidde akademiske arbeidet om jødedom på norsk:

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11564717/

 

Shahak dokumenterer dette systemet av forfalskingar her – og drøftar dei opplagte parallellane med andre totalitære system:

 

http://www.biblebelievers.org.au/jewhis2.htm

 

Det fanst ein eldre, jødisk historietradisjon – Bernhard Lazare si «History of antisemittism» har eg sjølv brukt mykje tid på – som analyserte jødisk historie kritisk. Systemet av totalitær historieforfalsking har vorte til dei siste hundre åra. Andre forfattarar som analyserer ulike sider av dette er Israel Jacob Yuval og Elliot Horowitz.


Men det vil naturlegvis vera interessant å diskutera vidare. Men då må kanskje kritikken vera litt meir spesifik?

For vidare underbyggjing av mine standpunkt kan eg berre syna til det eg tidlegare har publisert her på VD:

Sionismen i vargtida:

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11555608/

 

Pogromar og folkevandring:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11548677/

 

Eit forsvar for jødeparagrafen:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11547501/

 

Kven er din neste:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11545761/

 

Fasaden: Rettssaken mot Talmud Paris 1240

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11540125/

 

Misjna, byrjinga på rabbinsk jødedom

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11539297/

 

 

Så vil eg nytta høvet til å driva litt ekstra reklame for Alexander McCaul. Denne britiske israelsmisjonæren hadde massive kunnskapar om ortodoks jødedom slik religionen fanst i hans samtid (tidleg attenhundretal). Han var eit hjartevarmt menneske som ikkje hadde stort av den einsidige tendensen som pregar noko av den kritiske litteraturen i Tyskland. Han var britisk akademisk på sitt beste: Tolerant, liberal og balansert.

I tillegg hadde han noko som vi ikkje har hatt dei siste tiåra: Kritiske lesarar. McCaul skreiv for jødiske lesarar – og heile oppdraget hans ville stranda om han kom med grunnlause påstandar. Difor er McCaul sine bøker svært kvalitetssjekka. Den som vil forstå jødedomen slik han var før reform og modernisering gjer klokt i å lesa McCaul:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread11538667/

 

Gå til kommentaren

Les du litteraturlista

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Omtrent hele innlegget ditt er generaliseringer ut ifra enkelteksempler, altså en lang rekke generelle påstander om jøder og det jødiske samfunnet, underbygget med enkelteksempler plukket hist og her, noen historier, noen påstander og sitat.

vil du til dømes sjå Yuri Slezkine si kritikarroste bok om det jødiske samfunnet si rolle dei siste hundre åra.

Koestlers korte tekst oppsummerer nokre viktige ting du vil finna nærmare drøfta hjå Slezkine.
Koestlers tekst oppsummerer også mange av dei tinga Israel Shahak og Norton Mezvinsky dokumenterer når det gjeld den historiske bakgrunnen for jødisk fundamentalisme.

Ei anna bok som underbyggjer det same er Aleksander Solsjenitsyns "200 år saman", som eg meir enn gjerne tilrår.

Elles byggjer eg forståinga mi av jødar i Aust-Europa på bøker som td. Salo Barons bok om jødar i Russland, John Doyle Klier sine bøker om jødar i Russland - og skjønnlitteratur (Singer m.m.).

Eg har tidlegare lagt ut ei rekkje tekstar her på Verdidebatt der eg går i djupna på mange av dei temaene eg sneiar innom her:

Den systematiske villeiinga i popularisert historieskriving om jødar

Fasadebyggjinga kring jødedomen i Europa etter rettssaka mot Talmud.

Misjna som grunnlaget for jødisk skrifttradisjon

osb. osb.

Om det er noko du ønskje eg skal underbyggja nærmare, gjer eg det meir enn gjerne. Men kanskje var ærendet ditt noko anna? Mistenkeleggjering - utan at du hadde noko å henga det på?

Gå til kommentaren

Bra

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
Slike propagadagavepakker - hvis alt som etter etterforskning stemmer - er selvsagt det siste som dette lett antennelige området er i behov av. Trolig vil arabere generalisere denne ene til å bli de mange og sånn sett øke voldstrykket - som igjen o.s.v.

Då er vi samde om at slikt er skadeleg, og at det trengst opprydding.

Det som er problemet er at den langvarige "price tag"-rørsla, mordbrannane og alt det andre er mykje vanskelegare å rydda opp i. Eg trur ikke det er viljen det står på - eg trur ikkje Israel har kontroll på si eiga undergrunnsrørsle som har forskansa seg i ekstremistbusetnader på Vestbreidda.

Dagens situasjon får på mange måtar fram det verste i den jødiske og den islamske religionen. Viktig å også finna ein dagsorden om det vi er samde om - i staden for å "heia på kvart sitt lag". Som jo naturlegvis berre forsterkar galskapen.

Ros til Nygaard.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere