Hans Morten Haugen

Alder: 49
  RSS

Om Hans Morten

Ifølge herværende avis er jeg brobygger på Korsvei (har vært styreleder i den tverrkirkelige bevegelsen Korsvei i tre år). Min kone sier at jeg er opptatt av kirka (kjørkja), men det mye som kunne vært bedre der. Heller ikke jeg tør å ta hele Bibelens radikalitet på alvor, men prøver. Jeg utdanner diakoner, leker med tre barn og har verdens beste livsledsager!

Følgere

Korrupsjon hos kristne organisasjoner

Publisert rundt 2 år siden

Petter Gottschalk har ennå til gode å dokumentere at det er mer korrupsjon i eksempelvis diakonale organisasjoner enn i andre organisasjoner.

Petter Gottschalk ved BI utbroderer i Vårt Land 22. juli sin tidligere kritikk i to kronikker i Klassekampen. Kjernen i argumentene er at det er større muligheter i kristne organisasjoner til å begå økonomisk kriminalitet.


Svarer ikke

Imidlertid unngår han å svare konkret på det spørsmålet kollega Stephanie Dietrich og jeg stilte i vårt tilsvar av 4. juli - selv om han gjengir det - nemlig om Gottschalk «kan dokumentere at det er mer korrupsjon i eksempelvis diakonale organisasjoner enn i andre organisasjoner.»

Vårt Land-kronikken peker på trekk ved det Gottschalk framstiller som kristen organisasjonskultur. Konkret handler dette om at lovbrudd oppleves som berettiget, at den tilliten ledere møtes med innebærer mindre kontroll, at man er opptatt av å bevare omdømmet og søker å løse misligheter internt, og at viljen til å tilgi er større enn ønsket om å anmelde.

Han peker også på at den som har stått bak kriminaliteten søker å rasjonalisere sine handlinger. Mer overraskende er at han søker å årsaksforklare korrupsjon ved å peke på personlig tro: «Et sterkt forhold til troen og villighet til å følge hva religionen anser som riktig oppførsel, kan åpne for misligheter.» Han avslutter med at den kriminelle handlingen kan oppleves som berettiget «så lenge det ikke er i strid med troen.»


Kortslutning

I en interessant samtale på Dagsnytt 18 samme dag, hvor også jeg deltok, kritiserte jeg nettopp denne kortslutningen, og pekte på at Jesus er tydelig i sine advarsler mot det som kan avføde korrupsjon: Grådighet, havesyke, maktmisbruk og selvopptatthet. Gottschalk gikk da bort fra individuell tro som forklaring, og pekte på at det sentrale er «hvordan man oppfører seg i slike miljøer».

I Vårt Land-artikkelen viser han til sin artikkel som finner at politietterforskning i religiøse miljøer oppleves som krevende. Det har jeg ingen grunn til å betvile. Jeg ser av Gottschalks publikasjoner at han har brukt seks teorier i sin forskning. Jeg bruker her de engelske titlene: Convenience theory, institutional theory, social disorganization theory, slippery slope theory, neutralization theory og differential association theory.

Disse teoriene kan opplagt være relevante for å forstå uheldig organisasjonskultur, men jeg er fortsatt i tvil om Gottschalk gjennom sin forskning kan fastslå med rimelig grad av sikkerhet at diakonale/kristne virksomheter har mer økonomisk kriminalitet enn andre virksomheter.


Forskningen

Da jeg selv forsøkte å få oversikt over hvorvidt forskning har funnet en sammenheng mellom religion og korrupsjon, fant jeg fire nyere artikler. To (Ko og Moon 2014; Shabadi 2013), som sammenligner henholdsvis 64 og 174 stater, finner ingen signifikante sammenhenger. En artikkel (Yeganeh og Sauers 2013; 70 stater) finner at de mest religiøse statene samtidig er de mest korrupte. Dette mener jeg ikke er bevis på at religiøse virksomheter er mer korrupte enn andre virksomheter. En siste artikkel (Sommer, Bloom og Arikan 2013; 129 stater) finner at religion medfører redusert korrupsjon - gitt tilstedeværelsen av demokratiske institusjoner. I ikke-demokratiske stater går høyt korrupsjonsnivå sammen med høy rapportert religiøsitet.

Jeg forstår dette som at politisk kultur og kultur som tolererer korrupsjon er viktigere som forklaringer enn religiøsitet. Dette betyr ikke at ulike menneskelige uttrykk for religiøsitet, inklusive hierariske strukturer, autoritetslydighet, og for svake mekanismer for å hindre makt- og tillitsmisbruk, påvirker viljen og evnen til å gjennomføre korrupsjon. Dette er naturligvis norske organisasjoner innenfor internasjonal diakoni, som Digni og Kirkens Nødhjelp, fullt klar over. Disse slutter fullt opp om Norads nulltoleranse-prinsipp mot korrupsjon, som Vårt Land også omtaler 22. juli.


Økt bevissthet

Gottschalk skal ha takk for å ha bidratt til den økte bevisstheten om korrupsjon. Jeg mener fortsatt at han ikke har grunnlag for å årsaksforklare korrupsjon ved hjelp av religion. Dette må Gottschalk kunne dokumentere, alt ved å sammenligne med andre virksomheter:

1) Kan han vise at de ansvarlige i diakonale/kristne virksomheter lettere tolererer lovbrudd?

2) Kan han vise at diakonale/kristne virksomheter har mindre vekt på intern og ekstern kontroll?

3) Kan han vise at i diakonale/kristne virksomheter er viljen til å tilgi og dekke over større enn viljen til å anmelde?

Gå til innlegget

Peter Gottschalk ved BI utfordrer i Klassekampen 2. juli ny styreleder i Digni til å avklare om hun er enig med tidligere styreleder i Digni i synet på krav i den norske forvaltningen av utviklingsmidler. Som kollegaer ved Diakoniprogrammet ved VID vitenskapelige høgskole svarer vi sammen.

Vi kan bekrefte at vi er helt enige i nulltoleransekravet for korrupsjon. Samtidig er det ikke gitt at alle mistanker om korrupsjon faktisk utgjør korrupsjon, noe som fanges opp av formuleringen «uforskyldt mislighold» på Norads korrupsjonshjemmeside. Konsekvensene av «uforskyldt mislighold» blir at den økonomiske støtten opphører til saken er avklart. Opphold av støtten går først og fremst ut over de aller fattigste.

I noen tilfeller kan det være at det er for svake institusjonelle ordninger som gjør at økonomiføring ikke er i tråd med norsk praksis – uten at det dermed er korrupsjon. Digni bistår sine medlemmer og deres partnere ved å styrke kompetansen i økonomistyring. Opplæring i økonomistyring i tråd med norske standarder vil være en prioritet for Digni, også i fremtiden.

Viktig tillit

Norad påpeker sammenhengen mellom demokratiutvikling og tillit til institusjoner som viktige i samfunnsbyggingen. Vi er enig i viktigheten av at det Gottschalk omtaler som tillitsbaserte organisasjoner, er seg bevisst sine systemer, og ikke er naive. 

Likevel spør vi om Gottschalk kan dokumentere at det faktisk er mer korrupsjon i eksempelvis diakonale organisasjoner enn i andre organisasjoner. Vi sitter ikke med slik innsikt. Både politisk, byråkratisk og småskalakorrupsjon ødelegger for enkeltmennesker, samfunn og stater. 

Dagens regelverk

Det er hevet over tvil at korrupsjon må motarbeides på alle mulige plan. Spørsmålet som dog bør stilles er om dagens regelverk og virkemidler er de mest hensiktsmessige.

Skrevet av Hans Morten Haugen, professor i internasjonal diakoni, og Stephanie Dietrich, professor i diakoni og påtroppende styreleder i Digni (organisasjon for kanalisering av norsk utviklingsmidler til sør-partnere)

Kronikken sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 4. juli 2019

Gå til innlegget

Sabeels venner i Norge sluttet seg til Global Kairos for Justice-koalisjonen i på årsmøtet i mars 2019. Vi støtter dette Globale oppropet fra Kairos Palestina og partnerbevegelser under Global Kairos for Justice.

Vi oppfordrer andre organisasjoner som arbeider for rettferdighet med trygghet og verdighet for alle i Palestina og Israel til også å slutte seg til! Med kjærlighet som utgangspunkt er henstillingen grunnfestet i en ikke-voldelig motstand mot undertrykkelse og grove brudd på menneskerettigheter, og vi markerer at 15. mai er markeringen av at det er 71 år siden Nakba («katastrofen»).

Vi erklærer staten Israels okkupasjonspolitikk og praktiske handlinger i løpet av sju tiår som urettferdige og ulovlige. Dette inkluderer:

·     å ha ført til at over 700 000 palestinske flyktninger i Nakba ble tvunget bort fra sine hjem og landsbyer i 1948-1949 da staten Israel ble etablert på 78% av det historiske Palestina;

·     å ha okkupert de resterende 22% av Palestina i 1967 som er brudd mot FNs Resolusjon 242 som understreker det "utillatelige i å skaffe seg territorium gjennom krigføring";

·     å ha påtvunget militære regler og segregering i Palestina, inkludert et urettferdig system med militær lovgivning, et nettverk av veier bare for israelere, et hundretalls kontrollposter som begrenser palestinsk bevegelsesfrihet og handel, og en separasjonsmur som i 2004 ble fastslått av Den internasjonale domstolen for å bryte internasjonal rett;

·     å ha bosatt sine innbyggere i ulovlige israelske bosettinger på palestinske områder. Dette er et brudd med IV Geneve-konvensjon og er blitt vedvarende fordømt av det internasjonale samfunn og ikke-statlige organisasjoner;

·     å ha utøvd kontroll over luft, sjø og grenseområder mot Gaza, og satt begrensninger på bevegelser inn og ut av dette territoriet. Denne kontrollen har skapt en akutt humanitær krise som har høstet omfattende kritikk fra humanitære organisasjoner;

·     å ha lansert en diskriminerende nasjonalitetslov i juli 2018. Den fastsetter at jøder er de eneste med rett til selvbestemmelse, den erklærer hebraisk som Israels eneste offisielle språk, den fremmer ensidige krav om at Jerusalem er den "fullstendige og forente hovedstad av Israel," og den løfter fram "utviklingen av jødiske bosettinger som en nasjonal verdi".

Vi som er medlemmer av globale sivile samfunn oppfordrer staten Israel til å:

·     gjøre slutt på okkupasjonen av Palestina;

·     gjenopprette fulle og likeverdige rettigheter og stanse diskrimineringen av palestinske statsborgere i staten Israel og mellom alle innbyggere i landet;

·     respektere retten til at palestinske flyktninger kan vende tilbake.

Videre oppfordrer vi alle land til å:

·     følge sine forpliktelser under internasjonal lov når det gjelder det palestinske folks rettigheter slik disse er fastsatt i Geneve-konvensjonene og å sørge for den nødvendige beskyttelse som er gitt under internasjonal lov mot vold som utøves daglig. 

Styret i Sabeels venner i Norge: Hans Morten Haugen (leder), Kari Lorentzen, Helge Kjøllesdal, Aurora Nome, Gro Wernø


Det åpne brevet ble først trykket i Dagen 14. mai 2019

Gå til innlegget

Stadig flere anerkjenner koplingen mellom religion og utvikling. Dette viser medlemsøkningen i The International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD).

PaRD-partnerskapet ble initiert fra Tyskland i 2016. Norad var en av de første som sluttet seg til. Etter en langsom økning i tallet på medlemmer de første par årene, hadde PaRD i mars 2019 101 medlemmer.

Seks statlige utviklingsorganer er med i tillegg til Norad: Danida, Finsk UD, USAID, UDAID, Global Affairs Canada og det tyske vertskapet BMZ. Også Den afrikanske union og Verdensbanken er med, men det eneste FN-organet som er med er FNs matvareprogram (WFP).

FNs befolkningsfond (UNFPA) koordinerer UN Inter-Agency Task Force on Engaging with Faith-Based Organizations for Sustainable Development (IATF-FBO). Her er 19 FN-organer med, og en årlig rapport om de ulike organisasjonenes innsats viser bredden i tiltakene, der flere søker samarbeid med religiøse ledere.

Tidlig ute

Det er bra at religionenes rolle(r) i utviklingsarbeidet løftes fram. Både misjonsorganisasjonene og utviklingsorganisasjonene med en trosforankring, som Kirkens Nødhjelp, var av de første samarbeidspartnere for norsk utviklingshjelp. Dette endret seg ikke da den såkalte nøytralitetsparagrafen ble innført i 1962 («ikke … fremme politiske eller religiøse særformål»). Det var Stoltenberg I-regjeringen som avviklet denne betingelsen.

Poenget er ikke bistanden isolert sett, som kan skape både avhengighet, feilinsentiver og svake ansvarlighetsmekanismer. Riktignok finnes fortsatt enkelte stater hvor offentlig utviklingshjelp er avgjørende for å møte løse viktige behov, som enkelte stillehavsøyer, Malawi, og flere konflikt- og post-konfliktland, men utvikling bestemmes ikke av innretningen på eller omfanget av utviklingshjelp.

Verden blir mer religiøs

Avgjørende er innsikt – hos alle som arbeider med å fremme økonomisk, sosial og politisk utvikling – om hva som gjør at religion hemmer og fremmer inkluderende utvikling. Dette krever innsikt i hvem innenfor de religiøse bevegelsene som bidrar til å frigjøre personers og gruppers potensiale, og hvem som er mer opptatt av å bevare det bestående. Samtidig er det slik at noen kan ha reaksjonære synspunkter som bidrar til å hemme utvikling på noen områder, mens de samme personene og organisasjonene kan være spydspisser i å sikre levekår og myndiggjøring på andre områder.

Religion er viktig i utviklingsarbeidet, også fordi verden blir mer, ikke mindre, religiøs – hovedsakelig fordi folketallet øker mest i den mest religiøse delen av verden. Ved å samarbeide mer med religionssamfunn skapes mulighet til å styrke sivile strukturer og kanaler for hjelp som er for svake i mange stater. Slikt samarbeid kan inngås også av organisasjoner som ikke selv har en religiøs forankring.

Trosbaserte organisasjoner

Jeg har i artikkelen What is Gained and What is Lost by the Faith-based Organization (FBO) term? (Mission Studies 2019) drøftet fire grunner for å operere med begrepet trosbaserte organisasjoner (FBOs) i utviklingsarbeidet: 

(i) Gir hjelp til å vise betydningen av religion i utviklingsarbeidet. Av de ti største paraplyene innen internasjonal utvikling har fem kristen forankring: Caritas, WorldVision, Act Alliance (Kirkens Nødhjelp m.fl.), CIDSE (katolsk) og Catholic Relief Service. 

(ii) Forvalter penger mer effektivt. 

(iii) Kan brukes som merkelapp for å legitimere overvåking av potensielt farlige og splittende organisasjoner. 

(iv) For statistiske formål på giversiden, for bedre å forstå hvorfor folk donerer penger. Oppsummeringsvis er statistisk informasjon de beste begrunnelsene.

Jeg har også drøftet fire grunner til at FBO-begrepet bør avvikles: 

(i) I noen land gir uttrykket trosbasert konnotasjon til ekstremistiske bevegelser – eller til vestlige verdenssyn; jf. at begrepet trosbasert stammer fra USA, og ble særlig løftet fram av George W. Bush. 

(ii) Ved å vektlegge personlig endring – der særlig Katherine Marshall har løftet fram «hjerte, sinn og sjel» som sentralt for FBOs – fremmes en økonomiforståelse som overser strukturelle spørsmål. 

(iii) FBO-begrepet bidrar til å essensialisere religion og overser den komplekse samhandlingen mellom religiøse og ikke-religiøse partnere. 

(iv) Forskning på FBOs er, med noen hederlige unntak, preget av mangel på en streng metodologisk og kritisk drøftende tilnærming, der anslag gjengis som om de var fakta, og noen kategoriseringer forvirrer mer enn de oppklarer.

Begrep er ikke avgjørende

Begrepet trosinspirert er foreslått som et alternativ til trosbasert. Verken dette forslaget eller begrepene «religiøse og relaterte organisasjoner» (PaRD) og «religiøse ressurser» (religious assets) bidrar særlig til avklaring. Det sentrale bør ikke være begrepsvalg, men praktisk kjennskap til konkrete virkeligheter for å forstå hvem som kan fremme en bred og inkluderende sosial, økonomisk og politisk endring. Mange ganger vil dette være religiøse aktører, men ikke alltid lederskapet.


Kronikken sto første gang på trykk i Bistandsaktuelt - Meninger den 7. mai 2019

Gå til innlegget

Oljedilemmaet kan løses

Publisert over 2 år siden

Vi må legge større vekt på formuleringene i Grunnloven § 112 om en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar retten til et rent miljø også for etterslekten.

Professor og leder (nå i permisjon) ved Avdeling for petroleums- og energirett ved UiO, Henrik Bjørnebye, reiser i Klassekampen 11. mars (Det store oljedilemmaet) helt nødvendige spørsmål om det norske petroleumsregimet. Han peker på at dagens kurs ikke gir insentiver til den nødvendige omstillingen, og myten om at redusert fossil produksjon i Norge vil erstattes av mer fossil produksjon andre steder. Han viser også det paradoksale i at de reelle utslippene som følge av forbrenning av norsk olje og gass i utlandet ikke tas i betraktning.

Den norske petroleumsloven er etter manges oppfatning utdatert. Bjørnebye tar heller ikke opp hvilke føringer Grunnloven § 112 gir.

Dommen i klimasøksmålet anlagt av Greenpeace og Natur og Ungdom er anket, og saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett i november. Oslo tingrett imøtegikk Regjeringsadvokaten sin forståelse av § 112 første ledd, slik at bestemmelsen gir en rett til et rent miljø – men mindre grad i forståelsen av § 112 annet ledd om rett til informasjon om miljøtilstanden, og pekte på feil i utredningsarbeidet.

Det var særlig i forståelsen av § 112 tredje ledd, om plikten til å treffe tiltak for å «gjennomføre» første og annet ledd, at Oslo tingrett la seg tett opp til Regjeringsadvokaten. Debatter i Stortinget, CO2-avgift og kvotehandel ble oppfattet å være tilstrekkelig for at tiltaksplikten, herunder utredningsplikten, var oppfylt.

Framfor å avlede plikter av ordlyden i Grunnloven § 112, som hva som ligger i en «langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten», la Oslo tingrett stor vekt på det internasjonale avtaleverket. Samtidig ser Oslo tingrett vekk fra klimaendringer ved forbrenning av norsk olje og gass i utlandet, og hevder dette ikke er «relevant». Framfor å etterspørre effektive tiltak, altså tiltak som reelt gjennomfører § 112, første og annet ledd, nøyer Oslo tingrett seg med å etterspørre «tilstrekkelige» tiltak.

Det er verdt å merke seg at Oslo tingrett hevder at en rettighet etter Grunnloven § 112 første ledd «foreligger» kun dersom tiltaksplikten etter tredje ledd ikke er oppfylt. Det er helt vanlig at plikt-bestemmelser tydeliggjør innholdet i rettighetene, men ikke at en vurdering av gjennomføringen av plikt-bestemmelser brukes til å fastslå eksistensen av rettigheten.

Vi er mange som venter i spenning på ankesaken, og håper denne bekrefter at Grunnloven § 112 i sin bredde kan brukes på petroleumsvedtak, og bidra til å løse oljedilemmaet.


Kronikken sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 18. mars 2019; innledningen er noe redigert før publisering på Verdidebatt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere