John Doe

Alder: 55
  RSS

Om John

Følgere

Lidelsen er nødvendig!

Publisert nesten 11 år siden

Gud har lagt meg tungt på hjertet å undervise om dette, og å advare mot det såkalte "fremgangsevangeliet"/"Prosperity gospel".

Å bli lik Jesus

Enhver kristen ønsker å bli mer og mer lik Jesus. Innebærer det at vi slipper å hanskes med lidelse i våre liv? Nei. I Bibelen står det at vi skal fornekte oss selv (dø fra oss selv), ta opp vårt kors og følge Ham! Det innebærer lidelse. Jesus led da Han bar korset og senere ble spikret opp på det. Jesus sa:

"Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg." Lukas 9:23

Jesus ble fristet. Jesus ble spottet. En rekke av bibelpersonene ble hånet, forfulgt, drept og forfulgt av sykdom. Likevel var de store forkjempere for Gud og Evangeliet om Jesus Kristus.

Jesus manifesterer seg midt i lidelsen!

Gjennom lidelsen vil Jesus manifestere seg, og vise oss hva Han kan gjøre. Lidelse er et middel for å oppleve Guds grenseløse kjærlighet og Hans helbredende kraft. Lidelsen baner vei for helbredelse. Hva skal man med helbredelse uten lidelse? Lidelse er så mangt: psykisk og fysisk sykdom, fattigdom, osv. Gjennom lidelsen får vi se Guds kraft. Gud reiser oss opp igjen. Gud kan rydde opp i utfordringer. Gud manifesterer sin storhet. Guds nåde kommer til syne når Han griper inn i våre lidelser. Hvordan skal ellers Guds nåde komme til syne? Finnes det ingen lidelse eller synd, så trengs det ingen nåde. Derfor skal vi prise Gud og takke Ham når vi får ta del i Kristi lidelser. Gud åpenbarer seg gjennom Sin nåde og Den Hellige Ånds verk i oss. Jeg mener at bare den som har opplevd lidelse har forutsetning for å sette pris på Guds kjærlighet og nåde. Og gjennom din egen lidelse har du et visst grunnlag for å forstå Jesus, som bar all verdens synd og lidelse.

"Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet." 1. Peter 4:12-13

Lykke

Forkynnelse av såkalt lykkekristendom er ikke forenlig med Guds ord. Ja, Gud ønsker at vi skal ha det bra, men det betyr ikke at vi kan forvente å unngå lidelse i våre liv. Hvordan skal vi da være lik Jesus, hvis vi ikke skal lide? Med et rent hjerte, der lidelsen ikke kan slå rot, vil vi lære å ikke bekymre oss, selv om vi i kjødet lider. Jesu budskap om at vi ikke skal bekymre oss, er et budskap om at vi ikke skal bekymre oss til tross for lidelsen. Gud har nemlig noe bedre i vente for oss. Dessuten er Gud større enn oss; Han er størst. Derfor er Gud større enn lidelsen, og Han har gitt oss helbredelsens Kraft gjennom Den Hellige Ånd.

Hva er det som betyr noe for oss? Omgivelsene rundt oss, verdens maler om hvor rik man skal være, hvilke klær man skal ha på seg, hvilke møbler man skal ha, eller Guds storhet? Hva gjør du størst i ditt liv? Gud eller omstendighetene? Guds Ord viser oss at Herren gir oss fred når vi ber til Ham med takk og ikke bekymrer oss. En fred som overgår all lidelse! Herrens fred innebærer også at vi ikke har frykt. Frykt gir satan en mulighet til å plage oss. Derfor – frykt ikke!

Gled deg i Herren! Be til Ham med takk under alle forhold, og du holder ut i lidelsen – slik Jesus gjorde.

Problemet med "fremgangsevangeliet"

"Prosperity gospel" er en meget populær og fremgangsrik vranglære som brer seg over hele verden. Megakirker i USA er blant de fremste eksponentene for denne typen forkynnelse. Det som står i fokus for disse vranglærerne er følgende, kort oppsummert:

- Gud gir deg en overflod av velsignelser så lenge du tror nok
- Gud gir deg en overflod av jordiske goder (penger, god helse, osv) så lenge du tror nok
- Det er mer fokus på hva Gud kan gjøre for oss enn hva vi kan gjøre for Ham
- Det er mer fokus på nytelse og lykke i dette livet enn den lykke vi oppnår i evigheten
- Det er mer fokus på bli rik selv enn å gi videre til andre
- Det er lite fokus på syndsforlatelse, Guds vrede og Jesu død på korset

To viktige bøker som omhandler denne vranglæren er "Prospering God's way" og "Prosperity or greed". Dette bør være obligatorisk lesning for enhver dedikert kristen som ønsker å følge Jesus.

Det er problematisk at menigheter i Norge og ellers i verden arver elementer fra fremgangsevangeliet. Mennesker blir villedet uten at de selv vet om det. En kristen skal ikke ta til seg enhver forkynnelse. "Prøv åndene", står det i Bibelen. Det innebærer å sjekke forkynnelsen opp mot Guds Ord. Det er Guds Ord som skal være bærende, ikke predikanters synsinger, meninger og magefølelser. Joel Osteen er en av de mange som har sagt at han alltid lytter til sin magefølelse ("gut feeling") før han skal tale. Noe om Den Hellige Ånd eller Gud nevner han ikke i den sammenheng. Les mer om det i boken "Prospering God's way". Det er farlig å følge sin magefølelse. Satan er nemlig flink til å forsøke å leke med følelsene våre.

Kort fortalt er blant andre følgende kjente predikanter eksponenter for denne vranglæren, og det er all grunn til å advare mot disse:

- Joel Osteen
- Kenneth Copeland
- Gloria Copeland
- Benny Hinn
- Kenneth Hagin
- T. D. Jakes
- Eddie Long

Se mer om fremgangsevangeliet i blogginnlegget "Joel Osteen og fremgangsevangeliet".

Er det Gud som skaper lidelse?

Jesu lidelse på korset var det satan som hadde ansvaret for. Det var satan som fikk Judas til å forråde Jesus. Jesu lidelse på korset var en konsekvens av satans påvirkning på Judas. Men Gud tillater lidelse i en viss grad, men ikke mer lidelse enn det hver enkelt av oss kan takle. Derfor er det veldig forskjellig hvor mye lidelse en kristen må gå igjennom. Det er jo forskjell på mennesker – noen takler lidelse bedre enn andre. Noen takler psykiske lidelser bedre enn fysiske – og omvendt.

I Guds evige plan har lidelse en funksjon. Hvis lidelse ikke hadde hatt noen funksjon, hadde ikke da Gud fjernet all lidelse fra jorden? Gud tillot at Job og Paulus led. Gud tillot lidelse da Jesus ble hengt på korset. Gud tillot fristelse da Jesus ble fristet av satan.

Rent hjerte

Du venter kanskje på å vinne i Lotto. Du har kanskje dårlig råd og lurer hver lørdag kveld på hvorfor Gud ikke kan la deg vinne. Tenk deg dette: ville du maktet å beholde et rent hjerte og et hjerte for Jesus hvis du plutselig hadde fått noen millioner i hendene? Gud tukter sine barn. Hvis Gud mener at det er best for deg å ikke vinne i Lotto, så vinner du ikke. Gud vil at du skal bevare et rent hjerte og ikke la deg forføre av denne verdens ånd. Gud vil at du skal prioritere riktig – ikke skifte fokus fordi du vinner i Lotto.

Evigheten

Alle som dør skal til evigheten. Men noen får leve i herlighet sammen med Jesus, mens andre må leve i fortapelsen med lidelse. Tenk på at du som er kristen vil oppleve en evighet uten noen som helst lidelse – kun glede og herlighet. De som ikke har tatt imot Jesus vil oppleve en evighet med enda mer lidelse enn de opplever i dag. Lidelsen på jorden bør derfor være overkommelig for en kristen, ettersom vi har et levende håp og en forventning om en evighet sammen med Gud uten lidelse!

Så noe personlig

Jeg har selv opplevd mye motgang og lidelse i mitt liv – mest på det psykiske planet. Jeg har opplevd mine foreldres skilsmisse. Jeg har opplevd depresjon. Jeg har opplevd utbrenthet. Jeg kan forvente at min hoftesykdom vil føre til kroniske slitasjesmerter senere i livet. Men jeg er særdeles takknemlig til Gud for det Han har lært meg gjennom lidelsen. Uten lidelsen hadde jeg ikke sett Hans storhet! Gud oppdrar oss gjennom lidelse. Gud tukter de Han elsker for å la oss ta del i Hans storhet, og la oss ha stor forventning til evigheten sammen med Ham. Gud gir oss medmennesker som kan hjelpe oss å lindre lidelsen og hjelpe oss igjennom. Vi skal gi omsorg til lidende mennesker. Da blir lidelsen lettere å bære. I så måte er vi verktøy for Gud, gjennom å hjelpe andre.

Konklusjonen må bli at lidelsen er nødvendig for å forstå Gud, og forstå hva Jesus gjorde for deg!

"Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten." Romerne 8:18-21

Gå til innlegget

Grav deg ikke ned i selvmedlidenhet!

Publisert rundt 11 år siden

"Self-pity is self-worship". Et veldig godt poeng som jeg snappet opp et sted på nettet. Selvmedlidenhet er mat for egoismen og forherligelse av seg selv. Selvmedlidenhet er å gjøre Gud liten. Selvmedlidenhet er ikke fra Gud!

Apostelen Paulus sier: "Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran" (Fil. 3:13).

Det er nok av urettferdighet i livet. Men hva er urettferdighet? Er det vi opplever som urettferdig alltid urettferdig? Absolutt ikke. Vi kan tenke at vi fortjener ditt og datt, men det er ikke sikkert at det vi tenker er Guds vilje for oss. Og vi fortjener det slett ikke; hva fortjener vi som ikke er av ren nåde? Hold fokuset på Gud og Hans vilje. Det som oppleves urettferdig er ikke nødvendigvis alltid urettferdig. Gud deler ut som Han vil. Du får noe – andre får noe annet.

Den som stirrer på sin egen ulykke gir næring til selvmedlidenhet og bitterhet. Det suger livsglede og krefter.

Karsten Isachsen har sagt det så enkelt: "Når jeg er syk, heter den ene grøften selvmedlidenhet. Den andre heter selvfornektelse. For å finne veien videre, må jeg vite hvor jeg er. Blir jeg stående i selvmedlidenhet eller selvfornektelse, står jeg begge steder i veien for meg selv. Sykdom kan innby til varig tristhet og bitterhet. Men jeg har selv myndighet til å avslå den innbydelsen."

Jes 43:18f
18 Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var!
19 Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i
ødemarken og stier i ørkenen.
Fil 3:12-14
12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager
fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer
det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran,
14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Hva er løsningen?

Jona var så bekymret for seg selv og var så fylt av selvmedlidenhet, at han var helt blind for andre menneskers behov (Jona 4:9-10). Hva er løsningen? Sett de andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på ditt eget beste, men også på andres. Vis samme sinnelag som Jesus, som ga avkall på sitt eget, fornedret seg selv og ble lydig til døden (Fil. 2:3-11). Tenk på det som er godt for din neste, slik Jesus gjorde (Rom. 15:2-3). Jesus hadde tid til tyven på korset, midt i Hans egen lidelse. La oss tjene andre slik Jesus gjorde.

Jakob trodde at to av hans sønner var borte, noe som ikke var sant. Han trodde at alt var imot ham, noe som ikke var sant. Gud var i ferd med å gjenforene Jakob med sønnene sine, og planla en løsning. Å anta mer enn du vet, kan raskt lede deg inn i mørket! Nådens dråper regnet over Jakob, mens han selv trodde det var prøvelser (1. Mos. 42). Selvmedlidenheten gjør at man ikke greier å stole på Gud midt i trengsler. Løsning: Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, og elsk din neste som deg selv (Matt. 22:36-39). Å elske Herren din Gud innebærer også å stole på Ham!

Å savne en livspartner

Noen opplever det veldig trist og depressivt når flere og flere venner rundt seg gifter seg, og man selv står igjen alene. Pass på fokuset ditt da. Gli ikke inn i selvmedlidenhet og depresjon fordi du er 24 år og ikke har kjæreste. Man kan nesten smile av det når man står på utsiden, men den som har kjent det, noe jeg selv har kjent, vet at det er alvor. Man låser seg helt i tankene. Hvis du gjør det, så snakk om det med venner eller søk hjelp hos en sjelesørger. Men prøv for all del å holde fokus på at livet er mer enn å ha kjæreste akkurat nå!

Jeg har vært igjennom dette selv. Bare for ett og et halvt år siden tenkte jeg: "Uff, jeg kommer nok ikke til å få meg kone og barn før om 5-6 år…" Men jeg tok meg sammen og fokuserte på Gud. Jeg sa til Ham, som jeg så ofte har sagt før: "Herre, jeg gir Deg styring over alt i mitt liv. Takk, Herre, for at Du har planer for meg. Takk for at jeg kan hvile i dette, uten bekymring!" 29. juni 2009 ble jeg sammen med hun som skulle bli min kone. 13. februar 2010 ble vi forlovet, og 21. august 2010 giftet vi oss. Så raskt kan det skje! Gi aldri opp håpet! Gi Gud styringen! Vis Gud at du stoler på Ham og ikke lar deg synke ned i depresjon og selvmedlidenhet! Gud kan bruke deg like mye mens du venter på din tilkommende som når du har blitt gift med den du elsker. Er du en av dem som venter på en ektemake; be hver dag for den du skal leve livet sammen med. Be for vedkommende allerede før du har møtt han/henne! Vedkommende går jo rundt et eller annet sted i verden og ønsker seg kanskje akkurat det samme som deg – en livspartner. Be om at du selv og den du skal dele livet med blir gjort klare for hverandre, at Gud "bearbeider" dere slik at dere kan treffe hverandre, lære hverandre å kjenne og bli forelsket. Når du treffer den personen du skal dele livet med, vil du tydelig se Guds finger i det hele. Gud vil vise begge to at det er et forhold verdt å satse på. Stol på det! Ikke gi opp håpet!

Lær deg å be ydmykt og konkret med tålmodighet

De gangene jeg ikke har vært bestemt på om jeg ønsker et bønnesvar, eller har vært veldig lite konkret på hva jeg vil ha, har det ikke skjedd så mye. Men derimot når jeg har sagt ting konkret og visst hva jeg ville, har jeg ofte fått eksakt det jeg har bedt om. Men be i ydmykhet for Guds vilje, og vær tålmodig! For meg har dette vært nøkkelen til bønnesvar. La Gud få vite at du legger dine bønnebegjær på Ham, og at du gjennom det ønsker Hans vilje oppfylt, uansett om det innebærer det bønnesvaret du vil ha eller ikke. La Gud ta styringen. Vis Ham at du faktisk ønsker Hans vilje, ikke din! Vis Ham at du er utholdende og tålmodig i bønn! Be i ydmykhet og takknemlighet, og be om at dine ønsker skal samsvare med Hans vilje for deg. Hold rett fokus – du skal tjene Gud, ikke omvendt. Et fokus på at Gud skal tjene deg med materielle og/eller økonomiske goder er feil fokus og en forførende tanke (les mer om det i innlegget "Joel Osteen og fremgangsevangeliet"). Ha fokus på at du skal tjene Gud med de velsignelser og bønnesvar Han gir deg – ikke til egen vinning men til Hans gunst!

Djevelen liker ikke at vi er i tjeneste for Gud, så han vil sende motstand for å gjøre oss svake, men det er også slik at når vi kommer i en stilling der vi ser at vi er svake blir vi avhengig av Gud. "For når jeg er svak, da er jeg sterk!" (2. Kor 12:10)

Tenk på hvilken lykkelig slutt det ble for Job!

Job 42:12-17
Og Herren velsignet Jobs siste dager mer enn hans første. Han fikk fjorten tusen sauer og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen esler.
Og han fikk sju sønner og tre døtre.
Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk.
Så vakre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far gav dem arv sammen med deres brødre.
Deretter levde Job ett hundre og førti år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.
Og Job døde, gammel og mett av dager.

Tilgi andre

Mennesker som ikke kan tilgi gjør det tungt å leve både for seg selv og andre. Det er ikke uten grunn at Paulus har bedt oss tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt oss (Ef. 4:32).

Her er en bønn som kan brukes: "Gud, jeg trenger deg i mitt liv. Vær så snill å tilgi meg for alt jeg har gjort. Jeg setter min tro i Jesus Kristus og tror at Han er min frelser. Takk for at du renser meg og gjenoppretter min livsglede. Takk for din kjærlighet til meg og for Jesu død i mitt sted."

Gå til innlegget

Hva skal du lese til høsten?

Publisert rundt 11 år siden

Bokhøsten nærmer seg. Jeg må innrømme at jeg er en lesehest, og jeg gleder meg mye til en høst som gir mer rom og tid for lesing. Jeg har en liste på mange bøker jeg skal ta fatt på – hele 30 stykker. Først skal jeg gifte meg 21. august, deretter blir det bryllupsreise, så roer det seg uti september og jeg er klar for lesing av spennende bøker.

Pr. i dag leser jeg disse, og er snart ferdig med dem:

- "Jeg vil virkelig forandres, så hjelp meg Gud!" av James McDonald
- "Prosperity or greed?" av Ewin James
- "For men only" av Shaunti Feldhahn

Disse har jeg foreløpig satt opp i bokhyllen "Bøker jeg vil lese" på Bokelskere.no:

- "Alarm!" av Hanne Nabintu Herland
- "Rundlurt" av Hege Storhaug
- "Prospering God's Way!: A Life-Maximizing Response to the Prosperity Gospel Movement" av Paul Daniel Johnson
- "Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades)" av Robert Spencer
- "Antichrist: Islam's Awaited Messiah" av Joel Richardson
- "Nothing to Envy: Real Lives in North Korea" av Barbara Demick
- "Complete Infidel's Guide to the Koran" av Robert Spencer
- "Verdier for livet" av Asbjørn Kvalheim
- "What you do best in the body of Christ" av Bruce L. Bugbee
- "Livsmestring" av Helge Svare
- "Gi hverdagen et løft" av Gro J. Langslet
- "Glade og trygge barn" av Gary Chapman
- "Heaven is real" av Don Piper
- "Amerikabrevet: Europa i fare" av Hallgrim Berg
- "Gåten Jesus" av Notto Thelle
- "Min hjelp kommer fra Herren" av Billy Graham
- "Slipp steinene" av Espen Ottosen
- "Når den utsatte blir usynlig" av Tormod Kleiven
- "Guds tårer" av Peter Kreeft
- "Et oppreist liv" av Einar Nymoen
- "Det har ringt for tredje gang" av Emanuel Minos
- "Veien til forsoning" av Ernst Baasland
- "Nesten frelst av Sigvart Dagsland" av Olaug Nilssen
- "Pappaboka" av Lars-Ludvig Røed
- "The truth about Muhammad" av Robert Spencer
- "Åndens folk" av Peter Halldorf
- "Når livet gjør vondt" av Gunnar Elstad
- "Lengter du etter mer av Jesus?" av David Wilkerson
- "Er du fortsatt glad i meg?" av Ross Campbell
- "God's gift to women" av Eric Ludy

Har du noen lesetips til meg, kanskje?

Gå til innlegget

Joel Osteen og fremgangsevangeliet

Publisert over 11 år siden

"Selvhjelps-psykologen" Joel Osteen forkynner fremgangsevangeliet ("Prosperity Gospel"), som involverer materialistiske, helsemessige og andre "livsgoder". Ideologien går ut på at Gud gir ulike "livsgoder" til de Han favoriserer. Imidlertid er ikke Guds Ord basert på at vi som kristne skal ha alt vi har lyst på av slike "livsgoder". Bibelens evangelium er noe helt annet – et evangelium om synd, dom, omvendelse, Jesu blod, nåde, frelse og Den Hellige Ånd.

Joel Osteen er sikkert god som psykolog – på personlig motivasjon og selvhjelp – men mitt inntrykk er at han er veldig dårlig på å forkynne Jesus og Guds Ord. Jeg har hørt noen prekner av han, og det går stort sett på "hvordan få et best mulig liv" med noen få bibelvers ispedd her og der. Det virker som han er mer opptatt av herlighetsteologi og lykkekristendom enn å forkynne Guds Ord, litt sånn som Todd Bentley og den gjengen der. Det er litt spesielt at Joel Osteen før talen spør tilhørerne om de er klare for å høre Guds Ord, når talen i seg selv faktisk mangler Guds Ord. Jeg er ikke så glad i den type forkynnelse hvor omvendelsen, nåden, Jesu blod og Den Hellige Ånds virkning gjennom oss glemmes.

Osteen har visst glemt at vi som kristne er lovet lidelser og forfølgelser. Vi er ikke lovet er perfekt liv på denne jord, vi er tvert imot lovet motgang og lidelser (Fil. 3:10, 1. Pet. 4:12-13, 2. Tim 3:12, 2. Kor. 12:10). Satan angriper sine fiender, oss kristne, så mye som mulig. Ikke-kristne er jo ingen trussel for satan, er de? Jeg tror vi bør se mer på Jesus; se på hva Jesus har gjort for oss, at vi har fått legedom ved Jesu sår, helt ufortjent, av ren nåde.

Joel Osteen tilhører altså det som kalles "Prosperity Gospel" (fremgangsevangeliet). Det ser ut til at hans agenda er slik: "Vi skal ikke fortelle om synd og dom fordi det skremmer folk, vi skal kun gi dem håp og kjærlighet". Det er en falsk trygghet – og verst av alt – falsk forkynnelse, fordi det å utelate synd og omvendelse fra forkynnelsen er direkte vranglære.

Å forkynne materiell fremgang og perfekt helse er ikke korrekt forkynnelse, ettersom ikke alle kristne nødvendigvis er lovet materiell fremgang, rikdom eller god helse: "For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matt. 5:45). Livet med Gud er ikke nødvendigvis likt et liv i materiell overflod eller helsemessig perfeksjon. Å rette fokuset mot materielle goder eller andre "livsgoder", er å glemme fokuset på Jesu frelsesgjerning på korset. Jesus døde for våre synder. Og hva er vel nåden uten omvendelse fra synd? Hvor ulogisk er ikke nåden dersom synden er uvesentlig?

La oss strebe etter å finne ut hva Bibelen sier, ikke hva magefølelsen eller hjertet sier (Jer. 17:5-10). Så hva sier Bibelen, i tillegg til de skriftsteder som allerede er nevnt ovenfor?

Vi som kristne er kalt til å være lys og salt (Matt. 5:13-14), og blant våre egne kan vi bruke langt krassere ord enn mot de som ikke tror. Dette illustreres godt i Jesu forhold til fariseere og til tollere og horer. Selv om syndene til fariseerne og horene var like alvorlige (fordi all synd er like alvorlig) brukte Jesus mildere framgangsmåte til tollerne og horene (Joh 8:1ff, Matt. 9:9ff) enn til fariseerne (Matt. 15:1ff, Matt. 16:1-12, Matt. 5-7, Matt. 21:12ff – og vi kunne fortsatt i det uendelige nesten). Faktum var at mange tok anstøt av Jesu ord, og mange religiøse syntes vel at Jesus var drøy i sine refsinger av vranglæren.

Hvilket fundament bygger egentlig Osteen på? Er Osteen lys og salt? Følgende sitat fra en buddhist (hentet fra en blogg), sier sitt:

"A buddhist says: – I was born and raised buddhist from Thailand, but I listen to Joel Osteen's program every Sunday night and try not to miss it. I think he is a very good preacher, make me believe more that all religions teach people the same, to do good, to be nice to all people, to do to others what you want others to do to you. Same as in buddhism. I do believe firmly that it is human's background and past experience as well as exposure to hatred behavious that make human hate each other. Thanks so much pastor Osteen. I really do enjoy listening to you!"

Hvilket altså betyr at Joel Osteen får en buddhist til å føle seg komfortabel med å fortsette å være buddhist. Da må man vel si at budskapet ikke er særlig evangelisk. Hvor er forkynnelsen om livets to utganger? Hvor er forkynnelsen om Guds vrede? Hvor er forkynnelsen om Guds rettferdige dom? Hvor er forkynnelsen om Guds fantastiske nåde og kjærlighet, som ga Jesu liv på korset for våre synder?

Evangeliet handler ikke om at vi skal hjelpe oss selv til et bedre liv, men at Jesus døde for oss. Guds Ord handler om at vi skal ære Gud med det livet vi lever. Hold et riktig fokus! Ja, Herren velsigner oss med Hans gode gaver. Ditt liv er én av Guds gode gaver! Men vi skylder Ham å leve et liv til Hans ære, ikke å leve et liv som skal gi oss selv materialistisk, helsemessig eller annen fremgang. Slå deg til ro i livet og fyll deg selv med Guds Ord slik at Den Hellige Ånd kan åpenbare seg gjennom ordet og gi deg den trøst og oppmuntring du trenger! Angst og mismot kan fare ved fellesskap med Gud og studering av Guds Ord, ikke ved hjelp av selvhjelps-predikanter som unngår å predike Guds Ord.

Jeg har lyst til å ta opp lignelsen om den rike bonden i Lukas 12:13-21:

"En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse: «Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv: 'Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!' Men Gud sa til ham: 'Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?' Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»"

Vi skal ta oss i vare for grådighet – all slags grådighet! Hvis vi jakter på materiell lykke, perfekt helse og andre "livsgoder" av ren egoisme, så har vi vist stor grådighet. Det er ikke det vi eier som gir liv – hverken god helse eller penger – men at vi er rike i Gud!

Deretter kommer Lukas 12:22-31:

"Han sa til disiplene: «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene! Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke; og vær ikke engstelige! Alt dette er jo hedningene i verden opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg."

        
Altså: søk først Guds rike, istedenfor å søke det materialistiske eller "perfekte livet" i seg selv, så skal vi få alt det andre i tillegg! Hold riktig fokus – på Gud og Hans ord!

Dessuten: det Gud gir oss av overflod, om det skulle være materialistiske ting eller penger, det skal brukes til å hjelpe andre som lider nød. Å oppnå overflod er altså ikke et mål for å tilfredsstille seg selv og sin egoistiske lyst, men å hjelpe andre. Det står følgende i 2. Kor. 8:13-15:

"Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet: Den som fikk mye, hadde ingen overflod, og den som fikk lite, led ingen mangel." (Dette verset har referanse til 2. Mos. 16:18).

Så skal vi ikke rose oss av det å ha overflod. For Herren sier i Åp. 3:17:


"Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken."

Overflod for egoismens egen skyld gjør oss fattige i Ånden, og vi misforstår hva som er Guds hensikt med å velsigne oss med det vi trenger. Dette gjenspeiles også i 2. Kor. 9:8-12:

"Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud."

Gjennom Guds nåde får vi det vi trenger, til å utføre all god gjerning i nestekjærlighet til andre. Fokuset er å gi videre av det Gud gir oss, ikke beholde Guds gaver til egen egoistisk vinning. Overflod for egoismens egen skyld leder oss bort fra Gud. Historien om Salomo forteller dette ganske sterkt, at målet er å ære Gud, gi av vår overflod til Guds sak og unngå at overflod leder oss til avgudsdyrkelse. 1. Kong. 9:4-7:

"Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt hjerte og ærlig sinn, som din far David gjorde, så sant du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og bud, så skal jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far David da jeg sa: «Det skal aldri mangle en mann av din ætt på Israels trone.» Men hvis dere og barna deres vender dere bort fra meg, og ikke holder de bud og forskrifter som jeg har lagt fram for dere, men gir dere til å dyrke andre guder og kaste dere ned for dem, da vil jeg utrydde israelittene fra det landet jeg gav dem."

Videre vers 9:

"Da skal folk svare: «Det er fordi de forlot Herren sin Gud, han som førte deres fedre ut av Egypt, og holdt seg til andre guder, som de tilbad og dyrket. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem.»"

Altså: vi skal ikke søke overflod for egen vinnings skyld, vi skal ikke la materialisme være vår avgud. Salomo vendte sitt hjerte bort fra Gud, og Gud tok derfor velsignelser ifra ham. 1. Kong. 11:3-4:

"Han hadde sju hundre koner med fyrstelig rang og tre hundre medhustruer, og de førte hans sinn på avveier. Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært."

Videre fra vers 9:

"Da ble Herren harm på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og gitt ham det bud at han ikke skulle følge andre guder; men han hadde ikke rettet seg etter Herrens bud. Og Herren sa til ham: «Siden du har båret deg slik at og ikke har holdt den pakten jeg sluttet med deg, og de lovene jeg gav deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til en av dine menn. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever; det er din sønn jeg vil rive det fra."

Avgudsdyrkelsen fikk store konsekvenser for Salomo. Det kan det også få for deg! Trakter du etter materialistiske goder, penger, perfekt helse og andre "livsgoder" for din egen skyld? Ignorerer du budskapet i Fil. 3:10, 1. Pet. 4:12-13, 2. Tim 3:12 og 2. Kor. 12:10 om at vi er lovet motgang og lidelser? Er det din egen egoisme du vil tilfredsstille? Eller vil du ære Gud med det du har, ved å gi videre til andre?

Fremgangsevangeliet er et farlig evangelium. Ja, ethvert menneske trenger oppmuntring av og til. Men vær så snill: se til Kilden: Guds Ord. Se til ditt forbilde: Jesus. Se ikke på forkynnere som forkynner et vrengt evangelium. Hold deg nær til Gud – og Han vil gi deg det du trenger. Ikke fokuser på deg selv og alt du ikke har, men fokuser på hvordan du best kan tjene Gud med den utrustning du faktisk har fått.

- Reportasje fra "60 minutes"
- Artikkel av Michael Horton, som er intervjuet på slutten av innslaget fra "60 minutes"
- En god kritikk av fremgangsevangeliet fra John Piper
- Noe fra Joel Osteens forkynnelse

Gå til innlegget

Hellighetens vane – ikke perfeksjon

Publisert over 11 år siden

“Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.” (Johannes 14:21)

Det finnes en dimensjon å leve i som du bare kan erfare når du bestemmer deg for å være til behag for Faderen i alt du gjør. I denne dimensjonen blir Jesus virkelig for deg og åpenbarer seg for deg. Hvis man er opptatt av kraften i den Åndelige dimensjonen, kan man miste interessen for naturlige ting og gi slipp på alt man tror ikke behager Gud. Og da manifesterer Gud seg i vår midte.

Lik Kristus

Det er få troende i dag som vet hva hellighet er. Enda færre forstår den åndsutgytelse fra Gud som kommer over dem som våger å gå inn i helligheten. Hellighet betyr å være satt til side for Gud. Det er det du gjør med livet dag for dag. Det er å innrette din væremåte etter Guds Ord og Den Hellige Ånds ledelse, slik at du blir mer og mer lik Jesus. Hellighet er vanen med å være ett med Gud, å vende seg bort fra verdens veier og i stedet leve i enighet med Ham. Hellighet er ikke noe som bare tilfeldigvis kommer over deg. Det kreves en viljesbeslutning om å følge Jesus og ta imot Ham, og det er en modningsprosess som kristen. Elsk Gud av hele ditt hjerte ved å holde Hans bud. Da vil Han vise sin kjærlighet ved å manifestere seg for deg på nye måter. Han vil utøse seg selv over deg, velsigne deg og begynne en vekkelse i deg!

I 1. Tess. 4:1-8 står det:

“For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.  Ingen må krenke eller utnytte sin bror i dette. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig.  For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.”

Ikke perfeksjon

Det kristne livet er imidlertid ikke basert på perfeksjon, men en modning mot hellighet. Hebreerne 12:14 sier:

“Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.”

Vi skal altså strebe etter helliggjørelsen. Perfeksjon er ikke oppnåelig i dette liv. Det er vår Herre Jesus Kristus som er perfekt. Perfeksjon oppnår vi altså ikke før vi kommer hjem til Himmelen. Men vi kan strebe etter å bli lik Ham, i alt vi gjør. Vi kan bli helligere – det er Den Hellige Ånd som helliger oss. Hvis vi ikke beveger oss i en retning av helliggjørelse, er vi ikke i Sannheten, for Sannheten er Guds Ord. Vi må modnes ved Den Hellige Ånd, omvende oss fra synd og følge Jesus Kristus. Hvert eneste år bør vi være mer hellig enn vi var året før.

I Matt. 5:48 står det:

“Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.”

Dette verset omhandler å elske sine fiender, ikke å oppnå perfeksjon. Befalingen om å være fullkomne i Matt. 5:48 gjelder ikke en ulastelig moralsk natur, men en altomfattende kjærlighet som søker alles beste; venner som fiender. Istedet for å følge synderes eksempel, som kun elsker de som elsker dem, skal vi være som vår Far ved å også elske dem som ikke elsker oss. Vi skal elske fordi vi velger det, og ikke på grunn av omstendighetene. Det onde overvinnes ved kjærlighet. Se også Lukas 6:27-28 og Lukas 6:32-36. Matt. 5:48 omhandler ikke et påbud om at vi skal bli like perfekte som Jesus, men at vårt mål er å ha en fullkommen kjærlighet til vår neste. Ingen av oss er Gud – og Gud er perfekt!

Synd i kjødet

Ved å åpne vårt hjerte tar vi imot Jesus Kristus, men vi har synd i kjødet vårt. Det er en evigvarende kamp mot vårt kjød i denne verden, men den nye skapningen vi er, Ånd og sjel, er av Gud. Vi vil aldri nå perfeksjon i denne verden, fordi vi alltid må kjempe mot vårt eget syndige kjød. Det er en naturlig del av helliggjørelsen. Hvis vi sier at vi ikke har synd, så er vi løgnere:

“Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.” (1. Joh. 1:8-10). “Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.” (1. Joh. 2:1-4).

Frelse er å få et nytt liv, mens helliggjørelse er å vandre i det nye livet. Tar du Gud på alvor og ønsker å behage Ham, så bør din streben etter helliggjørelse være en naturlig del av ditt kristenliv, ved daglig innvielse til Guds Ord og overgivelse til Jesus.  Som moden kristen vil du bære Åndelig frukt (Galaterne 5). Og ved Guds nåde får vi en ny sjanse hvis vi faller i synd men vender om og ønsker å følge helliggjørelsens sti. Halleluja!

“Han skal vokse, jeg skal avta.” (Joh. 3:30).

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere