Herman Sal

Alder: 63
  RSS

Om Herman

Følgere

Takk for meg!

Publisert nesten 10 år siden

Det er på tide å avslutte debatten for min del.

Debatten ble som ventet. Fra religiøs side ble det tydelig uttrykt at hensynet til religionen (merking av barn pga. religiøse tradisjoner) måtte veie tyngre enn menneskerettighettene til barnet, en tanke som er til en viss grad rasjonell men som vil uansett være irrasjonell for skeptikerne som har tatt steget videre og tenker fritt fra Guds (eller gudenes) urokkelige retningslinjer og påvirkning.

Saken er blitt meget godt belyst fra begge sider. Alle argumentene kom på bordet og gjenstår bare å skille de saklige fra de usaklige.

I årtusener har reglene som styrer menneskene vært preget av religiøse bud som trengte forbedringer fordi vi utvikler oss som mennesker og vitenskapen åpner nye dører for oss.

Omfanget av argumentene mot omskjæring er så stort at det virker som om det er riktig tidspunkt for å avskaffe den. Middelet for å nå dette vil diskuteres ofte. Debatten er virkelig i gang og jo flere får kjennskap til argumentene desto flere enn før vil ta ”barnets” side.

Det vil bli som i røykeloven. Det var nesten som om verden skulle gå under men det endte med noe som er til det beste for menneskeheten…

Takk for meg!

Gå til kommentaren

Begrunnelsen til eksemplene.

Publisert nesten 10 år siden

Du bør grunngje dine synspunkt utifrå menneskerettane. ”

Det var to eksempler. Et om omskjæring av barn, som betyr en krenkelse av et forsvarløs menneskes rett til å velge selv inngrepet.

Det andre er av annerledes karakter. Det krenkes, sannsynligvis, ingen spesifikk rett ettersom mye av det skjeer frivillig, men innebærer samtidig en betydelig innskrenking av handlefriheten til det svake skjønnet (det skjønnet som blir segregert til ”raden bak”) og, bl.a., et handikap i forhold til hvilke roller man kan påta seg i samfunnet.

Selv om mange av disse menneskene (kvinnene) vil sikkert slåss for sin rett til å være underlagt de ”store gutta” så mener jeg at vi, menneskene, bør fortsatt modellere demokratiet sikt at tradisjonspåførte skjønnsforskjeller uskadeliggjøres. Det er nok et hardt slag for mange tradisjonsavhengige mennesker men bare et lite steg i forbedringen av menneskerettighetene og for et sunnere samfunn. Jeg er enig med Silli at dette ikke kan reguleres med forbudt.

Gå til kommentaren

Rett til å velge selv...

Publisert nesten 10 år siden

Christoffersen:

Det er altså ok å oppdra sine barn til det livssyn man har så fremt det ikke er religiøst?”

Nei, det er ikke ok. Det som er riktig er å ikke indoktrinere eller låse ungene til en bestemt tro, religion, doktrine eller lignende. Barna skal ha rett og anledning til å velge fritt.

Din opplevelse med din antiteist lærer er den motsatte til den som sønnen min opplevde (de måtte lære ”fader vår” på hukommelsen selv om det ikke lenger var påkrevd i skoleplanen). Det viser bare at det er fortsatt mye jobb som må gjøres før man oppnår en livssynsundervisning som ikke er indoktrinerende (ensidig), er respektfull og gir unger det beste utgangspunkt til et fritt valg.

Jeg ser at dette rører også temaet: ”Det er ikke alle barn i kristne familier som blir oppdratt til ukritisk og blind tro.” Jeg vil aldri si ”alle”, og jeg kjenner ingen humanistisk foreldre så hele min erfaring (fordommer?) stammer fra mine religiøse bekjente familier. Her ser jeg en markant uvilje til å la barna vurdere muligheten for en ”ikke Gud eksistens” og sterk press for å ikke føle tvil. Lykkes foreldre i dette så fører dette til ”ukritisk og blind tro”.

Silli:

Mennesket skal ha et demokratisk rett til å velge tro, religion, parti, osv., men det skal også ha rett til å velge selv og at ikke andre, ”markerer” dette menneske til en bestemt gruppe, sekt, religion osv. når det ikke er mulig for barnet å motsette seg. Det er en problematisk stilling men, jeg synes at demokratiet bør legge størst vekt på individets (barnas) rett til å velge selv.

Foreldre har også rett til å gi barna det beste livssynet de er i stand til men demokratiet har måttet begrense denne retten flere ganger fordi det, for eksempel, kunne føre til at barnets rettigheter ble krenket når foreldre bestemmer at barna ikke skal gå på skolen fordi de må jobbe hjemme, når de bestemmer at det er best for dem å bli giftet bort i barndommen, osv. Noen religiøse kulturer krever retten til å bestemme at sitt barn skal omkjæres, andre vil bestemme at de ikke skal ha sosial omgang med det motsatte kjønn osv. Disse retter til å bestemme for andre bør vurderes om igjen og etter min mening fjernes.

Lovene som styrer menneskets samvær er heldigvis ikke hellige og kan og bør tilpasses. Menneskerettighetene kan alltid ha svakheter og bør derfor rettes og forbedres, forhåpentligvis med kritikk, debatt og konsensus. Det vil alltid være kameler å svelge her men, slik er demokratiet og det er prisen forskjellige kulturer må betale for å leve sammen i fred.

Eksemplene jeg hadde om skikkelser praktisert i noen religioner, som er blitt forandret til det beste for menneskerettene er fortsatt dekkende uansett motivet som lå bak disse.

Gå til kommentaren

Ufint og tendensiøs…

Publisert nesten 10 år siden

Jeg ser hvordan disse ordene brukes i forsøket på å ødelegge motstanderens poenger.

Jeg var, likesom Gule, også i tvil om Christoffersen var seriøs eller sarkastisk i kommentar #142 og derfor var svaret hans meget dekkende.

” i hvilken grad lar humanister idag barna sine VELGE livssyn? Det synes for meg at å holde barna borte fra all form for påvirkning fra andre livssyn, kombinert med at et sekulært livssyn er den påvirkning de møter hjemme på ingen som helt måte er noe annerledes enn hva kristne og jøder gjør. ” Det første (sekulære livsynet) sørger for at barna får det bredest mulige grunnlag (inkluderende) for å velge, mens det siste (f. eks. kristne eller jødiske) sørger for at barnet velger bare en bestemt ekskluderende del. Og ”Hvordan skiller dåp seg dramatisk fra navnefest”? I den ene lover flere personer å holde eller føre et barn inn i én trosretning og i det andre ikke. En ”dramatisk” forskjell.

Svaret ligger i at man feilaktig blander livssyn med religion. Religion kan være et livssyn, men livssyn trenger ikke være én religion.

Jeg kan heller ikke se at fremstillingen Gule gir av oppdragelse til ett monoteistisk livssyn, er noe annet en helt korrekt. Det er allment kjent at troen på Gud(en) og de hellige skriftene ikke kan settes i tvil i religionene debatten handler om. Om noen andre mener dette er feil, så bør ”de” dokumentere påstanden.

Flere kristne religioner tillott ikke damer iført bukse i kirken. Områdene i kirken var forbeholdt forskjellige samfunnsklasser og raser. Menn og kvinner ble ofte delt i områder i gudstjenester. Disse er tradisjoner som ikke lenger følges og enkle eksempler på at det nytter å kreve at religionene respekterer menneskerettigheter på bekostning av gammeldagse tradisjoner.

Jeg vet at det er veldig viktig for noen å kunne beholde disse tradisjonene, men retten til selv å velge religion (eller ikke) bør veie tyngst.

Intet tvunget ”arr”, ingen tvungen omskjæring, ingen tvungen ”A” tatovert…etc

Om vi får nye religioner som krever annen type lemlestelse bør loven være klar til å stoppe det også.

Det er ikke snakk om ”å trykke religionsforakt nedover hue på andre” men om ikke å la religionene trykke sin forakt for menneskerettighetene ned på demokratiet.

Gå til kommentaren

Min konklusjon...

Publisert nesten 10 år siden

Ok. Jeg har lest hele debatten og oppsumerer den på denne måten.

Den helsemessige gevinsten av å omskjære barn (gutter) - at de er omskjærte i lav alder, altså - er nærmest null.

Den eneste fordelen ville være at det er foretatt når man først er kommet i den alderen der man kan ha en slags nytteverdi av det (seksualalderen), men ettersom man også har fordeler med å ha forhuden (for eks. et langt mer sensibelt ”hode”) og fordelen av å slippe unna et mulig traume forårsaket av et inngrep på en så sensibel kroppsdel, kan man konkludere med at det, demokratisk sett, er riktig at det ikke tillates å krenke den retten som mennesker bør ha til å bestemme selv over sin egen kropp.

Ettersom det finnes så mange forskjellige former for gudommeligheter/religioner som krever liknende handlinger av sine følgere (som deformering av øreflippene, tatoveringer, arr i ansiktet. osv.) bør det vel være på sin plass at demokratiet, som sivilisatorisk sett jo etablerer seg et hakk over og setter hensynet til menneskene foran hensynet til disse forskjellige gudene/religionene, setter en stopp for slike symbolske handlinger.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere