Helge Skår

Alder:
  RSS

Om Helge

Følgere

Iallfall hvis landet er Norge

Ifølge Nrk vil den nye regjeringa innføre "24-årsgrense for å hente ektefelle i utlandet"

Jeg skjønner at regjeringa vil begrense innvandrerbefolkninga, det er det som er den tydelige intensjonen. Men det rammer òg en norsk person som finner kjæreste på utveksling i f.eks. USA. Om disse vil gifte seg og bo i samme land, kan det ikke bli i Norge. Jeg lurer på om det ikke er en menneskerett for et ektepar å bo i samme land? 

Og hva med forsørgerplikta den norske parten har? Jeg syns stort sett det er greit at den nyankomne part ikke kan ligge statsbudsjettet til byrde de første åra etter inngått ekteskap.

Men det det har vært en del problemer med, er at en del sliter med å oppfylle de formelle krava Staten stiller. En må sannsynliggjøre for Staten at en kan forsørge ektefella, før vedkommende får oppholdstillatelse i Norge.

Jeg syns det er utilbørlig grafsing i privatlivets fred, når Staten skal blande seg inn i et ektepar sin private økonomi og kjærlighetsliv. Folk må sjøl finne ut hvor mye økonomiske problemer et ekteskap tåler. Hva med UiO-folk, som lever av gaver?

Det Staten ser ut til å ønske, sånn egentlig, er å redusere fenomenet med at ikke-etniske norske statsborgere gifter seg med folk fra sine etniske hjemtrakter, og dermed øker innvandringa fra "ikke-vestlige" land, eller hva en nå skal kalle det. I tillegg vil de bekjempe tvangsekteskap.

For å oppnå dette, lager de rigide lover som rammer ekteskapsordninga og menneskers private frihet(som høyrepartia sier de er så opptatt av)

Jeg trur egentlig ikke de ønsker å ramme et ektepar fra f.eks. Norge og USA, men de tør ikke si høyt hva som er det egentlige motivet for lovene. For det ville skape norske A-og B-statsborgere

Gå til innlegget

Krf+ V+ Sp +Mdg = Regjering?

Publisert over 7 år siden

Krf og V har lova ny regjering. Men de har vel ikke lova høyre/sentrum-regjering? Hva med ny mindretalls sentrumsregjering?

Jeg er usikker på prinsippa som gjelder for mindretallsregjeringer. Mulig de må ha deltagelse større enn det største partiet på Stortinget? I så fall kan jo kanskje forslaget mitt få støtte fra Høyre.

Ei regjering av de 4 partia jeg nevner vil få 30 representanter, 1 mer enn Frp har. 

For Ap og Sv vil de helt sikkert være å foretrekke framfor ei H/Frp-dominert regjering.

For H/Frp vil de være et bedre alternativ enn det som var, i erkjennelsen av store politiske forskjeller mellom sentrum og H/Frp, og at det ikke er flertall i folket for H/Frp-politikk.

Ei sentrumsregjering vil vekselvis kunne søke støtte til høyre eller venstre side.

For landet vil trulig ei sånn regjering være langt bedre, istedenfor ei veldig blå regjering som vil føre Norge fra en ytterlighet til en annen. 

Det vil bli ei langt grønnere regjering enn H+Frp+ Krf+V eller enda blåere konstellasjoner.

Jeg foreslår Trine Skei Grande som statsminister, da Venstre er det partiet som har vært lengst uten statsminister, og det partiet som har gått mest fram(med unntak av MDG). Mdg sikrer at blokka er større enn Frp.

Jeg mener V og Krf ville få langt større gjennomslag for egen politikk i ei sånn regjering, enn med de blå. Forrige sentrumsregjering var ganske så populær(97-00).

Hva som er politisk mulig, er jeg usikker på, men jeg vil be V og Krf vurdere et tettere sentrumssamarbeid seriøst. Det vil de trulig vinne på i det lange løp.

Om ei sånn regjering skulle felles, måtte det bli i fellesskap mellom H og Ap. De 2 største har altfor lenge klart å få Norge til å tru at motsetningene og hovedalternativa i norsk politikk er mellom rødt og blått. Jeg mener den heller er mellom grønt og grått, som Mdg sier. Om H og Ap må samarbeide, vil det kunne slå høl på myta og gi dem regjeringsslitasje. I tillegg vil et H+ Ap-samarbeid trulig gi en langt mer stabil politikk for Norge enn et H+Frp-samarbeid.

Mulig jeg drømmer, men i forhold til det blå marerittet, må vel det være lov?

Gå til innlegget

Forbønn for (bygde)-Norge

Publisert over 7 år siden

Vi har fått et valgresultat som gjør framtida for landbruket i Norge svært usikkert. Ingen vet nå helt hva som vil skje, men ut fra partiprogram og erfaringer, kan det bli store endringer av det Norge vi kjenner. 

Rekker ingen lengre landbrukspolitisk utredning nå, men i korte trekk kan en si at Høyre og Frp sin landbrukspolitikk ligner mye på den som har vært i Sverige i mange år(fjerning av konsesjonskrav, boplikt, prisreguleringer og statsstøtte). De fleste med noe kjennskap til svensk landbruk vet en del om hva det har ført til: Store områder ligger brakk, mye gror igjen og mange bygder har svært lite liv. Til orientering til folk som kjører til Nordby shopping ved Svinesund: Mange av jordene i Strømstad kommune drives av norske bønder.....

Det fins sikkert mange andre problemer i verden som er verre, men jeg mener at et bosatt og livfullt bygde-Norge er en forutsetning for at Norge skal være et godt land å bo i. Landbruket er en del av dette. Kommunestrukturendringer og endringer i inntektssystem for kommunene kan gi andre negative følger.

Jeg er skuffa over valgresultatet. Ikke fordi det ble mindre rødt, men fordi folk stemte blått istedenfor grønt/gult. At så mange kristne partier syns H og Frp er så gjeve å samarbeide med, synes merkelig. Mange har preka om avkristning med Ap og SV. Det kan nok stemme på en del områder. Nå fortsetter det på andre områder, med friere alkoholflyt og søndagsåpne butikker, og Mammon skal være herre og ikke tjener. Er ikke det også avkristning? 

Valgresultatet avspeiler bare holdningene i folket. En må spørre seg om holdningene er gode og om de kan endres. 

Uansett, Gud har all makt og vet best. Jeg trur Han har skapt et vakkert Norge for at folk skal kunne bo mange steder. Jeg vil oppfordre til forbønn for framtidas Norge.

Gå til innlegget

Overskrifta er satt på spissen, men det er godt ment. Ofte hører en folk snakke om at Ap og SV avkristner Norge, og på en del måter kan jeg si meg enig i det. Men Høyresida har andre svake sider. Jeg har henta noen bibelsitater.

Det jeg vil vise med dette er først og framst at de er interessante(for å si det mildt) i vår situasjon som "verdens rikeste land". Dessuten står de i sterk kontrast til høyresidig politikk syns jeg.

2. Korinterbrev 8, 14-15: "Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere, når dere er i nød. Slik blir det likhet"

1. Tim 6,6: "Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning"

vers 9: "Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse".

vers 10: "for pengekjærhet er en rot til alt ondt"

Jakobs brev 5, 1-5: " Og nå dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv ruster bort,og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene har nådd fram til Herren Sebaots ører. Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen."

Åpenbaringa kapittel 18 beskriver et rike prega av overflod på andres bekostning. Det får sin dom.

Jeg kunne nevne mange eksempel fra Bibelen på at store økonomiske forskjeller ikke er noe vi kristne har interesse av å bidra til. Jeg håper bibelorda kan tale for seg sjøl, og så mener jeg at kontrasta til Frp og Høyre sin politikk knapt kan bli større. De har idealer om frihet for enkeltmennesket til å være sin egen lykkes smed. Verdens nåtid og fortid viser at det ofte foregår på andres bekostning.

Vi bor i et land som ikke kan komme utenom å refses av disse bibelorda. De er gyldige her i landet. Jeg får ikke inntrykk av at H og Frp ser det som noe problem at vi har altfor mye gryn og bruker mest mulig av dem på oss sjøl.

Hadde vi bodd i et annet land hadde vi kanskje hatt stor lengsel etter straff over en sånn ukultur sett på avstand.

Jesu verste fiender, fariseerne, omtales i Bibelen som pengekjære, men opptatt av anseelse i samfunnet, og likte å gi almisser så folk kunne se det. Kanskje de likte å opprettholde forskjellene så de hadde noen å gi almisser til? Jeg vet ikke. Hvem ville de ha stemt på?

Jeg finner H og Frp sine etiske idealer som altfor dårlige, og ikke forenlige med kristendom. Ettersom valget ikke er mellom høyre og venstre side, men mellom mange ulike partier, betyr ikke det at jeg sier at sosialismen som vi kjenner den er veldig mye bedre. Men de har iallfall et solidaritetsideal.....

Forøvrig har H og Frp den slappeste miljøpolitikken. De har en dårlig jordvernpolitikk, i en verden der vi blir stadig flere å fø. "Jeg var sulten, og dere ga meg mat".........Da kan vi ikke ødelegge for mye av dyrkingslandet på boliger og industriområder for å tilfredsstille en kultur med masse kvadratmeter bolig per person, og tilstrekkelig med ting å bruke penger på.

En kunne nevne mange eksempel. Adam Smith, en viktig høyresidig profet, mente at folk skulle la seg styre av egennytten, så ville den usynlige hånda fikse det meste. Jesus vil nok at vi skal ta visse hensyn til oss sjøl, men ikke la oss styre utelukkende av egennytten. Jesus framhever derimot tjener-idealet, at om noen vil være den største må han være de andres tjener. 

En kunne sikkert sagt mye om alkoholpolitikk og søndagsåpne butikker m.m. i denne sammenhengen. Vi vet hva de rødgrønne har gjort som vi ikke liker. Nå kan høyresida gjøre andre ting vi ikke liker, uten å gjenopprette feila fra de rødgrønne. Sånn kan det bli ei slalåmløype som ender i bånn. 

Jeg skjønner derfor ikke hvorfor det skal være så lett for kristne små-og mikropartier å samarbeide med Høyre og Frp. Hva er så kristelig med den blåblå politikken?

Gå til innlegget

grønt mot grått

Publisert over 7 år siden

Det snakkes mye om regjeringsalternativ om dagen. 
Ett det har blitt snakka lite om er følgende: Samarbeid mellom de 5 nokså like små småpartia Venstre, Krf, SV, Sp og de grønne. Om de klarte å skrape sammen 7 % hver seg i gjennomsnitt, og ble større enn både Ap og H/Frp, kunne de ha klart å danne ei ekstra miljøvennlig regjering. Så kunne Ap, H og Frp(som i altfor mange år har fått altfor mange av stemmene)vurdert om det viktigste er  å slåss om privatisering og arbeidsforhold, eller om det er viktigst å hindre endringer til et mer miljøvennlig samfunn. Da måtte de i tilfelle ha samarbeida, og da ville kanskje de store partia for en gangs skyld oppleve regjeringsslitasje for alvor. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere