Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

FFO (Funksjonshemmedes felles organisasjon) Oslo stiller seg kritisk til planene om å legge ned Ullevål sykehus

SYKEHUSPLANENE TRUER LOKALSYKEHUSKAPASITETEN  I OSLO

FFO (Funksjonshemmedes interesseorganisasjon) Oslo stiller seg kritisk til planene om å legge ned Ullevål sykehus. Vi frykter at nedleggelse vil føre til svekket lokalsykehuskapasitet for Oslos befolkning. Etter FFO Oslos mening må det settes i gang konseptutredning av Ullevål som alternativ lokalisasjon for sykehusutbygging, i tillegg til lokalsykehus på Aker for Groruddalen.

FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo har 33 medlemsorganisasjoner med 30 000 medlemmer.

Arealene på Gaustad og Aker er ikke tilstrekkelige til å dekke behovet for lokalsykehus-funksjoner for Oslos befolkning. Utbygging i den størrelsesorden Oslo Universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) nå legger opp til er urealistisk av flere grunner.

* Hensynet til ønsket byutvikling, godt boligmiljø, kulturminnevern og pasientenes behov for gode uteområder er faktorer som begrenser utbyggingsmulighetene.

* Mulige arealutvidelser må reserveres for framtidig befolkningsvekst.

* Parallell utbygging av Aker og Gaustad er et finansielt risikoprosjekt. Finansiering av etappe 2 på Aker mangler.

Sykehuskapasiteten i Oslo og Akershus er allerede dårlig. Verst går det ut over Oslos befolkning i Groruddalen, som må sendes til Diakonhjemmet eller andre sykehus når de blir akutt syke. Akershus universitetssykehus (Ahus) har ikke plass til alle pasientene i sitt område. FFO Oslo stiller seg derfor svært positive til nytt lokalsykehus på Aker. Denne utbyggingen må prioriteres foran utbygging på Gaustad. Groruddalsbydelene må overføres til Aker i første byggetrinn, som ønsket og forventet både av befolkningen og Ahus.

I OUS utviklingsplan 2035 er det framtidige kapasitetsbehovet justert ned med nærmere 150 000 somatiske liggedøgn, basert på effektivisering, aktivitetsoverføring til kommunen og økt bruk av hotellsenger. Basert på disse forutsetningene anslår planen en svært moderat økning av sengebehovet fram mot 2035.

Etter FFO Oslos syn er så store aktivitetsreduksjoner i spesialisthelsetjenesten usannsynlig og ugjennomførbart. Kapasitetsbehov har blitt feilberegnet før, da Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Østfold på Kalnes ble planlagt. Begge steder resulterte beregningene i betydelig underestimering av behovet. Nå er det på høy tid å lære av tidligere feil.

Nedlegging av Ullevål forutsetter at traumesenteret flyttes til Gaustad, til tross for at Gaustad planlegges med lokalsykehusfunksjon for bare tre bydeler. FFO Oslo er bekymret for om medlemmene av traumeteamet vil sikres tilstrekkelig mengdetrening og realkompetanse, med lav beredskap ved større ulykker som konsekvens. I tillegg kommer risiko forbundet med selve flyttingen.

Ullevål har, i motsetning til Gaustad, plass til et pasientgrunnlag av den størrelsen traume-senteret behøver. Ullevål har også, i motsetning til Gaustad og Aker, utbyggingspotensiale for å dekke befolkningsveksten for de seks bydelene som hører til sykehuset i dag. Bydelene i Oslo sør må sikres lokalsykehusfunksjoner i framtida og trenger Ullevål.

Nedleggelsen av Aker som lokalsykehus førte til underkapasitet. FFO Oslo frykter at nedleggelse av Ullevål vil gi samme resultat, i enda større skala. Derfor støtter vi forslaget om

at Ullevål utredes som alternativ lokalisering for nødvendig sykehusutbygging.

Det er ikke for seint å snu!

Styret i FFO Oslo

Gunn Pound

Styremedlem

 

Gå til innlegget

Norge skryter av at vi har demokrati og ytringsfrihet. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. For dette gjelder ikke for alle.

DE TAUSE KLASSESKILLENE – GJELDER DEMOKRATIET FOR ALLE ?

Norge skryter av at vi har demokrati og ytringsfrihet. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. For demokrati og ytringsfrihet gjelder ikke for alle.

Heter du Erna Solberg eller Kong Salomon slipper du langt lettere til med dine kronikker og ytringer i riksmediene enn Ola Hvermansen eller Jørgen Hattemaker. Om Hvermansen har langt bedre kronikker enn førstnevnte hjelper ikke. For inngangsbillettene til de store debattarenaene er navn, posisjon og klassetilhørighet.

Dette er de store og usynlige klasseskillene som ingen snakker om. Alle på venstresiden og ingen på høyresiden snakker om utjamning av de store materielle forskjellene i samfunnet. Honnør til venstresiden for dette. Men ingen eller svært få ser at de store forskjellene også dreier seg om andre viktige verdier. Verdier vi ikke kan måle i kroner og ører. Som retten til å ytre seg, og bli sett og hørt. Når vil dette få plass på den politiske agendaen ?

Eksempel : I flere år viste NRK Østlandssendingen vist seerbilder fra publikum. Her så vi flotte bilder fra Oslo og Akershus sendt inn av folk fra begge fylkene, og her var det en arena for dyktige hobbyfotografer fra alle samfunnslag. Pga. innsparinger ble det slutt på dette. «Vanlige» folk mistet en fin arena til å få vist seg frem. Men kjendiser og høystatusgrupper slipper til på mange areanaer som f. eks. i talkshaw-programmene m.m. Her er det ikke snakk om innsparinger.

 Har du et navn kommer du langt og det er sant. Og har du de rette forbindelsene slipper du frem. Kjendisene med familier og bekjentskapskretsen til disse slipper langt lettere til de beste jobbene enn ”Hansen på hjørnet”. «Hansen på hjørnet» kan være tjue ganger dyktigere enn flere høystatusfolk, men slipper ikke frem.

Alle har vi fra tid til annen opplevd å føle oss urettferdig behandlet. Og da blir vi såret, skuffet og sint. Men hva med dem som lever med kronisk urettferdighetsfølelse ? Mennesker som aldri blir sett, mennesker som ikke får vist hvem de er, mennesker som aldri får brukt sine talenter, mennesker som daglig blir utsatt for vold, trakassering, overgrep, mangel på kjærlighet m.m. Det gjør noe med dem.

Urettferdighet skaper aggresjon, misunnelse og ondskap - noe utallige eksempler har vist. Svært ofte rammer denne ondskapen uskyldige mennesker. Aggresjonen rettes mot uskyldige lavstatusgrupper mens høystatusgruppene som sitter på makten og som er ansvarlig for de store forskjellene gjerne går fri.

De som blir med i radikaliseringsgrupper, og de som begår kriminelle handlinger og  krenkende handlinger mot Romfolket, andre minoritetsgrupper, funksjonshemmede og andre grupper som faller utenfor A-4modellen har selv opplevd å ikke bli sett, urettferdighet og fiendtlige handlinger. Hat avler hat.

Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Som talskvinne for mennesker med funksjonshindringer og andre utfordringer ser jeg ofte at disse blir oversett i det store mediebildet og i mange sammenhenger tiet i hjel i en så stor grad at man kan kalle dette skjult trakassering.

Er dette et tema på den politiske dagsorden i partiene, organisasjonene og på andre viktige samfunnsarenaer ? Trenger vi en bevisstgjøring ? Kan grasrota stå sammen i kampen mot de store og skjulte klasseforskjellene ?

 Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Alle skal få være med i samfunnet - også funksjonshemmede som utgjør 17% av befolkningen

FUNKSJONSHEMMEDE - INNSPILL TIL PARTIENES VALGPROGRAM  

Alle skal med - også mennesker med nedsatt funksjonsevne som utgjør 17% av befolkningen. Høsten 2019 er det kommune- og fylkesvalg og FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo har følgende innspill til alle politiske partier.  

 

 FFO Oslo er en paraplyorganisasjon som representerer 33 organisasjoner for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende.
FFO Oslo jobber for likestilling, levekår og rettigheter for funksjonshemmede og kronisk syke.

Å kunne delta i demokratiet på lik linje som andre innbyggere er en viktig rettighet og mulighet for funksjonshemmede. Artikkel 29 i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) handler om deltakelse i det politiske og offentlige liv.


FFO vet, gjennom sivilt samfunn sin alternativrapport til CRPD at:
- Funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk.
- I kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er litt over én prosent av medlemmene under 25 år, og kun fem prosent av rådene har medlemmer under 25 år.
- En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet
- Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere.
- Utilstrekkelige transportordninger/tilbud/støtteordninger vanskeliggjør deltakelse i det politiske liv og i valg.
- Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig.
- Det er vanskelig å orientere seg før valg fordi valgdebatter ikke tekstes på alle riksdekkende tv-kanaler.

Tilgjengelighet og inkludering:
- Kun 7 prosent av inngangspartier til offentlig bygg er tilgjengelige for mennesker med nedsatt bevegelighet
- I en undersøkelse IK-bygg sendte ut har 37,9 prosent av kommunene universell utforming som en del av kommuneplanen. 24,2 prosent sa at de hadde en egen strategiplan for universell utforming. FFO anbefaler alle kommuner er slik plan.

- Tilsyn utført av statens tilsynsorgan, Difi, viser at de politiske partienes nettsider ikke oppfyller krav om universell utforming i Likestillings- og diskrimineringsloven.

- Det mangler kunnskap om utviklingshemmedes deltakelse ved valg, men det er tydelige indikasjoner på at utviklingshemmede i liten grad deltar i politiske valg, i samfunnsdebatten og i kommunale og fylkeskommunale råd.

- Norsk lovgivning og praksis sikrer ikke alltid stemmeretten for alle og hemmelige valg

- Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra personer med funksjonsnedsettelser er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi.

Vårt innspill til partiene er:

Til nominasjonsprosessen:
- Sørg for at funksjonshemmede får bidra politisk – ved å være nominert, og kunne bli valgt
- Sørg for at også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, alder og etnisitet er en del av debatten når demokrati og deltagelse løftes som tema.
- Sørg for at lokaler brukt i prosessen er universelt utformede eller i det minste tilgjengelige, og det legges til rette for å tilby tolketjenester og annen bistand i forbindelse med politiske møter, også nødvendige transport.

Til valgprosessen i din kommune:
- Sørg for at lokalene kommunen bruker til valg er universelt utformede eller i det minste tilgjengelige

- Sørg for at det finnes transportordninger/tilbud/støtteordninger i forbindelse med arrangementer/politiske møter.
- Sørg for at det er gode rutiner for de med behov for assistanse

Til valgprogrammet:
- Jobbe for at flere yngre får plass i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Være positive til elektronisk valg
- Jobbe for at saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere
- Jobbe for at offentlige lokaler og eksisterende bygg blir universelt utformede på sikt, og tilgjengelige raskt, om de ikke er det.

- Jobbe for at kommunen får en plan for universell utforming, som en del av den overordnede handlingsplanen. (Hvis kommunen ikke har det)

- Sikre at valgprogrammet er universelt utformet, også på nett.

Vær med å jobb for et demokrati som i større grad inkluderer funksjonshemmede! Ta kontakt med oss om det er spørsmål, eller om deres parti ønsker andre innspill til gode saker til deres valgprogram, for å inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i samfunnet.

FFO om hvordan få flere funksjonshemmede i jobb
FFO om en inkluderende skole
FFO om veien til et universelt utformet samfunn


Vennlig hilsen
Gunn Pound

Styremedlem
FFO Oslo

 

 

Gå til innlegget

Vet Oslo kommune at Norge har fått en ny likestillings- og diskrimineringslov ? Nå er det ulovlig å kutte i TT-reiser og treningstilbud for eldre.

ALDERSDISKRIMINERING - KUTT I TT-REISER  OG TRENINGSTILBUD VED FYLTE 67 ÅR

Er det slik at Oslo kommune ved Byrådet bryter loven om aldersdiskriminering ? Er det lov å kutte fritidsreisene fra 150 til 70 i året ved fylte 67 år? Er det lov å kaste ut folk fra Aktiv på Dagtid ved fylte 67 år ? Nei , for nå er aldersdiskriminering forbudt ?

Hipp hurra – I juni 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov der alder inngår på linje med rase, kjønn, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Loven trådte i kraft 1. januar 2018.

Blir man mindre funksjonshemmet ved fylte 67 ? Funksjonshemmede i alderen 6 – 67 år tildeles 150 TT-reiser i året. Ved fylte 67 år reduseres antall reiser med 100 til 70. Det sier seg selv at mange funksjonshemmede da blir mer isolerte og får redusert livskvalitet.  Redusert livskvalitet fører ofte til dårlig helse (fysisk og psykisk ). Er dette god samfunnsøkonomi ? Nei.  Mange hadde forventninger til det nye byrådet med MDG (Miljøpartiet de grønne), AP og SV. Partier som utifra sin idelologi og partiprogram er spesielt opptatt av vanskeligstilte og folk med funksjonshindringer. Etter nå to og et halvt år med  byrådsmakt og flertall i bystyret skulle dette lett la seg gjennomføre. Nå venter bare handling.

Som aktiv deltaker i Aktiv på Dagtid må «Kari» som fyller 67 år forlate et liv som aktiv på dagtid. Og sjansene er store for at nå venter et nytt liv som passiv på dagtid. Da «Kari» ble uføretrygdet i femtiårsalderen ventet et liv i passivitet og isolasjon. Treningstilbudet Aktiv på dagtid ble redningen. Her fikk hun venner i et trygt og sunt treningsmiljø og den psykiske og fysiske helsen ble betraktelig bedre. Nå er det kroken på døra pga. av et stivt og rigid regelverk.

Men «Kari» er dessverre bare en av mange. Som leder i Mental Helse Stovner får jeg stadig henvendelser fra fortvilte mennesker som ved fylte 67 år må forlate Aktiv på dagtid.

Aktiv på dagtid i Oslo er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl.a. helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m. Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger el. sosialstøtte kan delta i ordningen.

Prisen er kr. 500 pr. år. Ved fylte 67 år får alle alderspensjon. Alderspensjonister som har mottatt ovennevnte ytelser over tid, får ikke så høy pensjon da de har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Derfor trenger også disse et subsidiert treningstilbud.

Mange som mottar nevnte ytelser sliter med ekstra utfordringer og da blir det ekstra brutalt når folk med psykiske og eller fysiske helseproblemer etter mange år må forlate det trygge og oppsøke nye og ukjente treningsmiljøer. Alternativet er et liv i isolasjon og passivitet. Å finne nye miljøer kan ofte være utfordrende nok for folk uten ekstra utfordringer for i mange miljøer er det klikkdannelser og umulig for nye å få innpass.

Forskning viser at fysisk aktivitet og god livskvalitet har så stor positiv betydning for god helse. Alle mennesker fortjener en god livskvalitet og en god helse uavhengig av alder, inntekt og funksjonsevne. Dette må vi sammen gjøre noe med.

Er dette aldersdiskriminering?  Min oppfordring til politikerne i bydelene, Rådhuset, brukernes interesseorganisasjoner, pensjonistforeningene og til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) er å gå sammen i kampen og å kreve :

Stopp lovbrudd mot eldre i Oslo kommune .Reglene om øvre aldersgrenser må fjernes. Alle som har fylt 67 år beholder sine 150 reiser i året.  Alle ved fylte 67 år får fortsette på Aktiv på dagtid. Dette er forebyggende og sparer helsevesenet for millioner/milliarder og pengene kan da brukes til å gi alle en god livskvalitet.  for alle. Blir du med i kampen ?

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere