Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Barna må ikke læres opp til intoleranse, frykt og forakt for annerledeshet og mangfold

Åpent brev tilLikestillings- og diskrimineringsombudet

DISKRIMINERENDE HOLDNINGER TIL VANSKELIGSTILTE ? 
Når småbarnsforeldre på Risløkka setter igang protestaksjoner mot bygging av boliger for folk med psykiatrisk og rusrelatert historikk, oppfatter jeg dette som diskriminering av verste sort. Viser til reportasjen i Lokalavisen Groruddalen 14/3-|3,Bydel Bjerke har vedtatt bygging av boliger for 10 personer med rusrelatert historikk og med psykiske problemer. Naboene er redde for barna - Å skape et miljø for psykisk syke blant alle barnefamiliene på Risløkka, synes ikke  naboene noe om. 
Mental Helse Stovner tar på det sterkeste avstand fra foreldrenes stigmatiserende holdninger til vanskeligstilte grupper som står utenfor flere viktige samfunnsområder og som har et svakere diskrimineringsvern enn andre utsatte grupper. Rus og psykisk helse er sjelden eller aldri inkludert i den offentlige diskrimineringsdebatten. 
Spesielt skremmende er det å møte slike holdninger i den yngre generasjonen som småbarnsforeldrene representerer. Ved å skjerme barna fra mennesker med ekstra utfordringer, holder man liv i fordommer og uvitenhet. Samtidig læres barna opp til  intoleranse, frykt og forakt for annerledeshet og mangfold. 
I min fartstid på 30 år i organisasjonen Mental Helse, har jeg møtt så mange snille og flotte mennesker som har beriket både mitt og manges liv. Våger vi å møte mennesket bak diagnoser, merkelapper og funksjonsnedsettelser, kan vi oppdage mange flotte kvaliteter og den rike erfaringskompetansen som mange er i besittelse av. Barrierer er til for å brytes og fordommer til for å avlives. 
Til slutt vil jeg gi en honnør til Bjerke Bydelsutvalg for deres inkluderende holdning og for å ha taklet saken på en ryddig og konstruktiv måte. 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Hvilke konsekvenser får det for kvinnefrigjøringen når mannlige muslimske ledere tar meg seg sin mannskultur ?

INNVANDRINGENHINDRINGFORLIKESTILLING(?)

I norsk arbeidsliv ? Hvilke konsekvenser får det for kvinnefrigjøringen når mannlige muslimske ledere tar med seg sin mannsdominerende kultur inn i norsk arbeidsliv ?

En sann historie fra en mellomstor kontorbedrift på Østlandet illustrerer dette. Bedriften er delt opp i mange småseksjoner.
I en seksjon jobber fire medarbeidere. Seksjonssjefen som er en mann fra et muslimsk land har personalansvar for de tre andre medarbeiderne. Sistnevnte er tre norske middeladrende kvinner med 25 – 35 års erfaring fra arbeidslivet. Alle tre er dyktige og samvittighetsfulle. Kvinnene opplever sin leder som Konge på Haugen og som detaljstyrende, streng og autoritær. Autoritet i arbeidslivet var svært vanlig på oldemors tid. Er det nødvendig å vise autoritet når medarbeiderne er flinke og stabile ? Kvinnene i seksjonen har ingen utviklingsmuligheter, får aldri tilbud om kurs, møtevirksomhet og andre arrangementer utenfor bedriften. Sjefen selv deltar stadig på dette og forventer at medarbeiderne utfører hans oppgaver når han er borte. Han tar aldri kvinnenes jobb når disse er fraværende og han går gjerne tidligere fra jobben

Lagånd, latter, humor over kaffekoppen og likeverdige diskusjoner er totalt fraværende. Er han i det gale lune vanker det skjenn hvis en av damene snakker i telefonen, prater med andre medarbeidere utenfor lunsjpausen eller kommer litt sent fra et ærend. Er dette mangel på likeverd og respekt ?

Kvinnene tar problemene opp med Bedriftsledelsen som konstaterer at dette dreier seg om kulturkollisjon. Ingenting skjer. Enden på historien er vantrivsel, negativt stress, langtidssykemelding og uføretrygd. Lederen blir sittende.

Idag har vi en frihetskultur i norsk arbeidsliv som langt på vei bidrar til likestilling mellom kjønnene. I mange land rår undertrykkelses- og autoritetskulturen i arbeids- og samfunnslivet. Denne kulturen kan følge med arbeidsinnvandringen og hindre kvinnefrigjøringen i Norge.

Er det slik at vi ikke tør å konfrontere mannlige innvandrere med undertrykkelseskulturen av frykt for å bli stemplet som rasister ? Hvem skal betale prisen for en integreringspolitikk som motarbeider likestilling ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

KAMPGRUPPER MOT KUTT I PSYKIATRIEN

Publisert over 8 år siden

Alle berørte grupper i psykiatrien må sammen danne kampgrupper mot kutt

PRESSGRUPPER MOT KUTT I PSYKISK HELSEVERN

En politiker sa en gang : Den som skriker høyest blir hørt. Sjansene for å bli hørt stiger  betraktelig om 10 000 hyler ”Stopp kutt i psykisk helsevern”enn om 100 hyler det samme.

Tiden er moden for at alle faggruppene og brukerorganisasjonene i psykisk helsevern kommer sammen og danner kamp- og pressgrupper i alle fylker. Det er en stor skam at opptrappings- planen som bidro til bedre tilbud i psykisk helsevern ble avskaffet i 2008 og erstattet med nedtrappingsplanen. Sistnevnte har bidratt til kutt i institusjonsplasser og psykiatritilbudet i alle landets kommuner.

 Tall fra Folkehelseinstituttet for 2009 viser at 13% av ungdom mellom 13 og 15 år slet med betydelige psykiske helseutfordringer. 80% av disse blir aldri fanget opp. I voksenpsykiatrien i perioden 2008 – 2011 er det blitt fjernet 552 sengeplasser og 301 stillinger i kommunene. Folk blir utskrevet for tidlig til det store intet dvs. til hjemkommunene som mangler ressurser. Dette rammer brukerne, pårørende og fagfolka i psykisk helsevern.

 Mental Helse Stovner foreslår at alle berørte grupper kommer sammen og danner pressgrupper i alle fylker med representanter fra organisasjonene Mental Helse, Aurora, Hvite Ørn, WSO (We shall overcome), LPP, (Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern), Sykepleieforbundet, Legeforeningen, Delta, FO (Fellesorganisasjonen for yrkesaktive i helse/omsorg), Psykologforeningen med mange flere. Disse må kreve en ny opptrappingsplan og at Staten øremerker psykiatrimidlene til kommunene.

Alle organisasjonsmedlemmene fra hele landet med støttespillere samles på Youngstorget i Oslo. Går derifra i fakkeltog opp Karl Johan og danner et hylekor. Da vil Stortingsveggene på Løvebakken riste så kraftig at politikerne må ned på bakken. Virker ikke dette er det det rikelig med plass til demonstrasjonstelt mellom Egertorget og Slottet.

Blir du med ? Sammen står vi sterkere !

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Tanker i adventstiden

Publisert over 8 år siden

Hva ville Jesus ha tenkt om han så køen på 500 - 600 foran Fattighuset i Oslo hver fredag ?

TANKER I ADVENTSTIDEN

Om drøye to uker feirer vi Jesus fødselsdag og i adventstiden tenker jeg ofte på hva som kan gjøre Jesus glad. Når vi feirer hverandres fødselsdager, tenker vi alltid  ”Hva kan vi gjøre for å glede jubilanten”?

 Hvert år i adventstiden blir budsjettforslagene fra byrådet i Oslo sendt ut til bydelene og hvert år varsles det om kutt i bydelsbudsjettene som får konsekvenser for de vanskeligstilte. Som kjent er KRF (Kristelig Folkeparti) et parti som taler Jesus `s sak og som har som sin viktigste målsetning å fremme kristne verdier. KRF er i byrådet sammen med Venstre og Høyre. Partiet har i samarbeid med de andre byrådspartiene vedtatt å kutte 316 millioner til bydelene i Oslo i 2013. Hvor er nestekjærligheten til de som sliter i hverdagen med bla. rusproblemer og barna som kan miste barnehageplassene sine ? Hvert syvende barn i Oslo lever under EU `s fattigdomsgrense. Hvor er KRF `s nestekjærlighet ?

Jesus sa ”La alle barna komme til meg”. Han hatet urettferdighet og var sint på de rike som undertrykte de fattige. I Østlandssendingen i går hører vi at byrådet vil kutte ut støtten til Fri Rettshjelp. Hvor er nestekjærligheten ? Ellers vet vi at KRF i samarbeid med de andre borgerlige partiene støtter privatisering av barnehager, sykehjem med mer.

 

Jesus var alltid på de svakes side. Om Jesus hadde vært fysisk i blant oss – Hva ville han tenkt når han på fredagene så køen på 500 – 600 utenfor Fattighuset ? Hva ville han tenkt når fattige barn og barn med spesielle behov blir sviktet av det offentlige ?

Karl Marks filosofi ”Du skal yte etter evne og få etter behov”. Han ønsket å redusere forskjellene mellom fattig og rik. Om Jesus og Karl Marks hadde møtt hverandre, er jeg overbevist om at de ville funnet tonen og oppdaget at de tenkte i samme baner. Jeg tror at Jesus var sosialist.

Ønsker deg en rik adventstid med tid til tanker og refleksjoner.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Fagbevegelsen svikter funksjonshemmede

Publisert over 8 år siden

800 000 står utenfor arbeidslivet. Hva gjør fagforeningene ?

FAGBEVEGELSEN SVIKTER FUNKSJONSHEMMEDE

 Når man som fagforeningsmedlem ber om juridisk bistand og hjelpen uteblir er det da urimelig å kreve refusjon av innbetalt kontingent

 Våren 2012 ber jeg om juridisk veiledning og hjelp til utredning i en diskrimineringssak grunnet nedsatt funksjonsevne. Flere henvendelser uten resultat. Er dette kontraktsbrudd ?

Dette skriver jeg på vegne av de mange tusen funksjonshemmede som faller ut av arbeidslivet grunnet mangelfull tilrettelegging og de som aldri får innpass i arbeidslivet. Som yrkesaktiv medlem i den aktuelle fagforening har jeg innbetalt 19 300 i kontingent. Om disse pengene ble plassert på en konto kalt advokatforsikring kunne jeg fått første klasses juridisk bistand og kanskje en sydentur att ått.

 IA-avtalen feirer 12-årsjubileum i 2013. Tross dette står iflg. NAV 800 000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Om lag en fjerdedel av disse har psykiske funksjonshindringer. Arbeidsledigheten blant mennesker med funksjonsnedsettelser er 55% og i den generelle befolkningen 3%.

For drøyt 100 år siden ble fagforeningene stiftet på solidaritetstanken. I fagforenings-tidsskriftene leser man sjelden el. aldri om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet. Hvorfor svikter fagforeningene funksjonshemmede arbeidssøkere og arbeidstakere ?

Statsministerens slagord er : Alle skal med.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere