Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Medisin mot fattigdom

Publisert over 6 år siden

Beste medisin mot fattigdom er en rik fellesskapskasse med 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom

MEDISIN MOT FATTIGDOM

Beste medisin mot fattigdom er en rik fellesskapskasse med 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom. 1. maimodusen sitter fortsatt i meg da jeg leser «Enebolig på Bekkelaget m/fjordutsikt til salgs for 13 900 000 og Vinderen enebolig til salgs 10 400 000. Drøyt 60 000 i Oslo lever under fattigdomsgrensen og drøyt 103 000 i aldersgruppen 18-34 år i Norge står i fare for å havne i vedvarende fattigdom, samt at køene foran Fattighuset vokser.

Tre av fire kommuner søkte ikke fattigdomsmidler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Fattigdomspotten på 134 millioner skal brukes til aktiviteter i fattige familier.

Den beste medisin mot fattigdom er :

-   En rik fellesskapskasse fører til at bostøttesatsene og sosialhjelpssatsene kan     heves

-         En rik fellesskapskasse fører til at vi kan styrke arbeidsmarkedstiltakene som kan åpne dører til arbeidslivet for folk med funksjonshindringer og andre utfordringer.

 

-         En rik fellesskapskasse styrker bydelsbudsjettene slik at disse kan utføre velferdsoppgaver og styrke tjenestetilbudet som igjen styrker livskvaliteten til befolkningen

 

-         En rik fellesskapskasse betyr at kommunene kan bygge mange og rimelige ikke-kommersielle boliger uten innblanding av privataktører. Kommunen er da istand til å leie ut boliger til lave priser – maxpris på husleie 3000 (inkl. strøm).

 

-         En rik fellesskapskasse betyr flere lærere og bedre skoler med mindre klasser og bedre læringsmuligheter for vanskeligstilte. 

 

Den dårligste medisin mot fattigdom er :

-         En fattig fellesskapskasse fører til at bostøttesatsene og sosialhjelpssatsene reudseres 

 

-         En fattig fellesskapskasse fører til at vi mangler midler til arbeidsmarkedstiltak og færre åpne dører til arbeidslivet

 

-         En fattig fellesskapskasse fører til at private aktører eier barnehagene, sykehjemmene, sykehusene, skolene m.m. som igjen medfører dårligere arbeidsbetingelser og pensjoner for de ansatte da eierne er interesserte i å håve inn mest mulig profitt.

 

-         En fattig fellesskapskasse fører til at markedskreftene styrer boligmarkedet med bolighaier som utnytter bolignøden og håver inn mest mulig profitt. I praksis betyr det bl.a at vanskeligstilte på minstetrygd må betale 9000 i husleie for leie av kommunal leilighet

 

-         En fattig fellesskapskasse fører til høyere egenandeler hos leger, psykologer, sykehus og andre institusjoner 

 

Mange vil nok spørre hvor skal vi ta pengene fra ? Svaret er enkelt. Pengene tar vi fra der de er og milliarder er plassert i private formuer, skatteparadis  og investeringsobjekter.

Det er om å gjøre å stemme på de riktige politikerne ?

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Kan ungdom hjelpe ungdom ?

Publisert over 6 år siden

En av tre unge sliter psykisk. Arbeid forebygger psykiske helseutfordringer.

KAN UNGDOM HJELPE UNGDOM ?

Å møte unge natteravnere i lysende natteravnvester på togstasjoner, t-banestasjoner og bussholdeplasser i mørke senkvelder er hva jeg forbinder med lys i mørket. Er det en god ide å tilby arbeidsledig ungdom og ungdom som vil tjene ekstra ved siden av skoler og studier lønnete stillinger som natteravnere ? Ungdom med sunn fornuft og bra livsførsel kan hjelpe ungdommer i den kriminelle faresone. Hjelpe dem med innpass i sunne og positive ungdomsmiljøer. Ungdom snakker gjerne samme språk.

Viser til avisoppslaget 22/4 « 14-åringer tatt for ran. Tre 14 år gamle gutter tatt for å ha truet og ranet voksne kvinner med softgun-pistoler på Haugenstua. Denne ransepisoden er en av mange lignende hendelser i alle bydeler. Alle snakker om å forebygge kriminalitet blant unge. Mye sant i ordtaket «Ledighet roten til alt ondt». Arbeidsledigheten blant unge er mer enn tre ganger så høy som ledigheten blant dem over 25 år. Tallet på langtidsledig ungdom stiger faretruende og urovekkende mange unge står utenfor samfunnet uten aktivitetsopplegg.

Arbeid og aktivitet forebygger psykiske helseproblemer. En av tre tenåringer sliter psykisk. Ved å motta lønn og å få betale skatt vil arbeidsledig ungdom føle seg til nytte og inkludert i samfunnet. Det hjelper ikke med psykologhjelp dersom man ikke har aktivitetstiltak. Mange vil nok spørre om vi har råd til dette da bydelene sliter trange budsjetter. Vi har ikke råd til å la være. Vi har ikke råd til å se på at mange unge liv går til grunne p.g.a myndighetenes sparemani. Vi har ikke råd til at ofrene for ran skal slite med psykiske og ofte fysiske senskader. Dette er en vinn-vinn-situasjon som ALLE vil vinne på.

Når dette er sagt, foreslår jeg følgende : Ungdom som lønnede natteravnere blir et ungdomsprosjekt som kan starte som prøveprosjekt i Groruddalens fire bydeler. Ungdom som skal jobbe som natteravnere må gjennom obligatoriske kurs og få opplæring i hvordan håndtere konflikter, voldssituasjoner og andre farlige situasjoner, samt trening i hvordan møte vanskeligstilte ungdommer. Finansieringen bør være et spleiselag mellom stat, kommune og Groruddalssatsningen, og prosjektet bør være i samarbeid med NAV, politiet og bydelene.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

 

 

Gå til innlegget

FRP-pisken mot sykemeldte arbeidstakere

Publisert over 6 år siden

Når skal pisken brukes mot de som unndrar 150 milliarder i skatt ?

FRP-PISKEN MOT SYKEMELDTE ARBEIDSTAKERE

«Nå må sykemeldte arbeidstakere med depresjoner ta seg sammen». Carl I.Hagen svinger igjen med FRP-pisken. Systemet for sykemeldinger må strammes inn. For nå bør folk som blir syke straffes økonomisk.

Dette avslører uvitenhet og fordommer mot psykiske lidelser som er en av våre største helseutfordringer. Og det vitner også om manglende kunnskaper om norsk arbeidsliv som stadig brutaliseres mer og mer. Ikke nok med at sykemeldingssystemet skal strammes inn. Vi får også en ny arbeidsmiljølov som tillater midlertidige ansettelser som betyr mer utrygghet og uforutsigbarhet som bidrar til redusert helse. Arbeidslivet med stadig nye omorganiseringer og nedbemanninger har splittet opp gode og trygge arbeidsmiljøer og bidratt til frustrasjon og utrygghet blant mange arbeidstakere. Arbeidstakernes innflytelse og rettigheter på arbeidsplassen blir stadig mer og mer svekket.

21% av norske arbeidstakere blir sykemeldt grunnet dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 20% av langtidssykemeldte opplyser at konflikt med kolleger, mobbing og omstilling er hovedårsaken til sykefraværet. Udugelige ledere som i få tilfeller sparkes blir belønnet med fete fallskjermer og nye jobber. Arbeidstakere som lider under dette betaler ofte prisen i form av langtidssykemeldinger, redusert fysisk og psykisk helse og varig utestengelse fra arbeidslivet.

Partiene på høyresiden legger ensidig skylda på folk som blir syke og utbrente. Istedenfor å bruke pisken mot folk som blir syke bør man bruke ressursene på å skape et arbeidsliv som fremmer helse og forebygger sykdom.

Når dette er sagt, spør jeg. Når skal pisken brukes mot den svarte økonomien som er verdsatt til rundt 420 milliarder i året ? Og når skal pisken brukes mot bedrifter og selskaper som årlig unndrar 150 milliarder i skatter og avgifter i Norge ? Og når skal pisken brukes mot utflagging, korrupsjon og skatteparadiser ?

Til høsten er det valg og min oppfordring til deg og meg er å gi en stemme til partiet som står på arbeidstakernes side. Jeg stemmer Rødt.

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Åpenhet forebygger tragedier

Publisert over 6 år siden

Åpenhet om psykisk helse/uhelse kan forebygge tragedier

ÅPENHET FOREBYGGER TRAGEDIER (?)

Vi snakker om ryggvondten, gikta, hofta, artrosen og øresusen vår. Men hvorfor snakker vi ikke om angsten vår og depresjonen vår ? Jeg er overbevist om at full åpenhet og kunnskaper om psykiske uhelse kunne ha forhindret flytragedien i Alpene.

Hvorfor er det så skummelt å snakke om følelsene våre ? Taushet gir grobunn til fordommer som fordummer, men som er til for å avlives. Folk som sliter med psykisk uhelse, kjemper ikke bare en kamp mot lidelsen. De sloss også mot fordommer, uvitenhet og stigmatisering. Dette hindrer ofte folk fra å søke hjelp og å våge og snakke om problemene. De forblir i taushet og lider i stillhet til boblen en dag sprekker, som i dette tilfelle ovennevnte flyulykke.

Psykiske lidelser koster samfunnet 60 milliarder i året, og et paradoks er det at alle snakker om fysisk aktivitet mens svært få snakker om psykisk aktivitet. Mange arbeidsplasser har trimgrupper og fysisk aktivitet som faste innslag. Frisklivssentrene, helsestudioene og mange helserelaterte organisasjoner har kun fokus på fysisk aktivitet, kostholdsundervisning og røykeslutt. Psykisk helsepleie er totalt utelatt. Er det en god ide om arbeidsplassene innførte samtalegrupper med fokus på de ansattes psykiske helse ? Med målet ÅPENHET OM PSYKISK HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN ? Er det en god ide om de helserelaterte organisasjonene startet samtalegrupper og satte åpenhet om psykisk helse på timeplanen ?

Er det en god ide å innføre faget psykisk helse som obligatorisk fag i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående ? Med formål å bli kjent med egne og andres følelsesliv, få kunnskaper om psykisk helse/uhelse. Innføring av faget vil etter min oppfatning styrke toleransen for hverandre og langt på vei forebygge mobbing og selvmord.

Mediene er flinke til å fremstille psykisk syke som farlige og tikkende bomber som forsterker samfunnets utstøtingsmekanismer mot en gruppe som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Er det en god ide om mediene bruker ressursene til å skape en åpenhetskultur som kan bidra til at folk vil tørre å snakke om sin psykiske helse og uhelse ?

Min oppfordring er : Alle organisasjoner som jobber for og med psykisk helsevern oppfordrer mediene (Puls, livstils- og helseprogrammer) til å sette fokus på åpenhet om psykisk helse. Sosiale medier er også viktige. Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Påskeroser

Publisert over 6 år siden

Tre røde roser - Håp, tro og kjærlighet

 

PÅSKEROSER

 

Påskens roser visner ei

De møter oss med smil

Nå våkner døde liv til liv

For dødens time er forbi

Og«Snefrids» hvite slør i hi

For roser alltid leve vil

Der våre kjære hviler

I evighetens rike

Gleden skinne vil

I gjensyns vakre time

Da kjærligheten vinne vil

Og ingen død vil finnes

 

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere