Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Et likestillingsproblem. Hvordan har stortingskandidatene tenkt å løse dette ?

NÅ RINGER SKOLEKLOKKENE – MEN IKKE ALLE KOMMER INN

Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Det er et likestillingsproblem. Hvordan har stortingskandidatene i Oslo fylke tenkt å løse dette?

Blant FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Oslo sine 33 medlemsorganisasjoner er det mange barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer som har behov for fysisk tilrettelegging av skolen sin. Disse elevene møter ofte hindringer når skoleklokka ringer.

Tilgjengelige skoler, og skoler med universell utforming er veien å gå for at norske skoler skal være for alle elever. Det betyr at eksisterende skolebygg må oppgraderes, og at nye skoler må bygges universelt utformet. Men hele 3 av 10 av nybygde undervisningsbygg bygges ikke universelt utformet1. Det er et lovbrudd etter plan og bygningsloven, uholdbart, og bidrar til at de samfunnsskapte barrierene opprettholdes.

Ikke alle barn får gå på nærskolen sin Det er store forskjeller fra kommune til kommune og fra skole til skole på hvor tilgjengelige byggene er. Men felles for alle skolene er at de fysiske barrierene går ut over elevene. Bare 20 prosent av barn med fysisk funksjonshemming går på nærskolen sin. Slik stenges de ute fra det sosiale miljøet i nabolaget sitt, og mange kan få en uforholdsmessig lang vei til skolen. Det er ikke rettferdig ovenfor barna det gjelder.

Mange elever med funksjonshemming mistrives i skolen i større grad enn andre barn. Mange mister motivasjonen for å fullføre. Nesten dobbelt så mange med bevegelseshemning har grunnskole som sin høyeste utdanning, sammenlignet med nivået i befolkningen ellers. Samtidig vet vi at funksjonshemmede med høy utdanning har større sjanse for å komme i jobb enn de med lavere utdanningsnivå. Det er i alles interesse å gi alle barn den beste skolen de kan få – også fysisk.

Skolen som inkluderende møteplass.I år skal Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for første gang laget et veikart for en universelt utformet skole. Målet er å finne ut hvordan oppgradering av fysisk tilgjengelighet i eksisterende skolebygg og anlegg kan sørge for at skolene blir inkluderende møteplasser og nærmiljøsenter. For å sikre at veikartene ivaretar ulike hensyn, og at tiltakene forankres der de skal gjennomføres, vil Bufdir involvere de ansvarlige brukerorganisasjonene i miljøet.

Dette initiativet støtter FFO helhjertet! Skal vi nå målet om at alle barn skal få et likeverdig opplæringstilbud tilrettelagt for den enkeltes behov, må vi sørge for at skolebyggene er tilgjengelige. Vi mener det fysiske skolemiljøet må være tilgjengelig for alle elever innen 2025, og universelt utformet få år etter - og at dette må sikres i forskrift.

I Oslo kommune har vi flere skolebygg som sårt trenger en oppgradering. Ikke så mye som skal til.  Kommer stortingskandidatene i Oslo fylke til å bruke Bufdirs veileder? Hvem vil i neste stortingsperiode jobbe for å sikre bedre tilgjengelighet på norske skoler?

FFO Oslo har 33 medlemsorganisasjoner med 30 000 medlemmer. Snart er det valg, og vi ser frem til stortingskandidatenes svar.

Gunn Pound

Styremedlem

FFO Oslo

 

 

Gå til innlegget

Det er en stor skam at velferdsstaten Norge ikke har råd til livsforlengende medisin. Andre land i Europa med slankere lommebok og med mange flere innbyggere greier dette. Dette handler om politisk vilje.

DETTE MENER FIRE POLITISKE PARTIER OM KREFTMEDISIN TIL ALLE

Her ser du hva partiene Rødt, SV (Sosialistisk Venstreparti), MDG (Miljøpartiet de grønne) og Helsepartiet mener om livsforlengende kreftmedisin til ALLE.

Onsdag 12. juli 2017 kontaktet jeg alle politiske partier med følgende spørsmål : «Hva mener ditt parti om livsforlengende kreftmedisin til alle» ? AP (Arbeiderpartiet), Venstre, KRF (Kristelig Folkeparti), SP (Senterpartiet), Høyre og FRP (Fremskrittspartiet) svarte ikke. Ikke rart at høyresiden glimrer med sitt fravær for de støtter legemiddelindustriens profitthaier.  I min henvendelse foreslo jeg også innsamling til et fond – Kreftmedisin til alle.

Rødt svarer

Hei ! Vi er for et gratis offentlig helsevesen, der alle får den medisinske oppfølgingen de trenger.

SV svarer

Hei Gunn ! Dette har vi rett og slett ikke tatt stilling til enda, men vi skal ta det med oss videre når vi går i gang med å utvikle ny politikk etter valget. Generelt kan vi si at det ikke er akseptabelt at mennesker dør som følge av at kreftmedisiner blir ansett som for dyre av helsemyndighetene. Dersom vi mener alvor med at Norge skal være en velferdsstat der alle får etter behov må vi være villig også til å investere i dyre kreftmedisiner for pasienter som trenger det, forutsatt at medisinene ansees som trygge nok til at de kan godkjennes for bruk i Norge.

MDG svarer

Hei Gunn ! Flott å se ditt engasjement for denne saken ! MDG vil utrede fjerning/endring av patentsystemet for legemidler, noe som kan bidra til å gjøre medisin billigere og slik mer tilgjengelig for de som trenger det. Mer generelt er vi også innstilt på å jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner. MDG ønsker deg lykke til med kampanjen !

Helsepartiet svarer

Det forundrer stort at Kreftforeningen er så usynlige, så tamme, så lite interessert i å virkelig gå inn for å løse dette. De klarer det i andre land og vi har den tykkeste lommeboka i Europa og den minste befolkningen. Det er klart vi kan løse dette. Et fond (Kreftmedisin til alle) ville lagt enormt press på Kreftforeningen nettopp fordi DE burde startet den innsamlingen, men det ønsker de ikke. Vi sparker dem bak og etterspør mye mer pågåenhet fra dem. Veldig godt at du gjør det samme.

Om få uker der det valg og vi vet nå hvilke partier som mangler engasjement i denne viktige saken .

 

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Er det slik at Kreftforeningen svikter kreftsyke med dårlig øknomi som trenger livsforlengende medisin ?

DETTE MENER KREFTFORENINGEN OM INNSAMLING TIL LIVSFORLENGENDE KREFTMEDISIN

Av Gunn Pound 

Er det slik at Kreftforeningen svikter kreftsyke med dårlig økonomi som trenger livsforlengende medisin ? Jeg trodde Kreftforeningen skulle ta vare på alle som får kreft. Jeg med mange klarer ikke se på at folk dør. Om hele Norges befolkning ga en krone hver uke i et år, ville vi fått inn 260 millioner.

Hei Gunn Pound,

Takk for din e-post, og ikke minst ditt imponerende engasjement for kreftsaken! Det setter vi stor pris på.

 

Vi er naturligvis helt enig med deg om at det er synd at ikke norske pasienter som kan ha nytte av nye medikamenter ikke får tilgang til det. Og noe må gjøres. Men vi tror nok dessverre ikke det å sette opp et privat finansiert fond er løsningen. Det er jo ingen tvil om at mange av de nye medisinene er svært dyre, og med innsamlede midler - selv med stor giverglede - vil nok ikke rekke langt. 

 

Vi tror vi må jobbe for andre løsninger. Vi i Kreftforeningen har selv foreslått at det offentlige selv oppretter en type "fond" for nye medisiner. Det eksisterer en tilsvarende ordning i England, og de har gjort seg noen erfaringer som er viktig å ta med seg. Det er viktig at vi også ansvarliggjør legemiddelindustrien som setter priser på legemidlene.

 

Jeg er for tiden på ferie, men ønsket å gi deg denne tilbakemeldingen. Vi vil også delta på arrangementet 28 august. Vi snakkes da om ikke før.

 

Nok en gang; takk for ditt engasjement for kreftsaken!

 

Mvh

Kreftforeningen

 

 

 

Gå til innlegget

Kamp for våre liv

Publisert rundt 4 år siden

Norge så rik - har ikke råd til kreftmedisin. Bli med i kampen for ditt og mitt liv.

KAMP FOR VÅRE LIV

Norge så rik – har ikke råd til kreftmedisin

Milliarder ruller i skattelette

Milliarder ruller til skatteparadis

Legemiddelindustriens profitører

Helseforetakenes direktører

Milliarder inn håver

Når kreftsyke døde

Feller ingen tårer

For menneskeliv måles

I kroner og ører

Helsedepartementets passive strategi

Oljefondets millioner – hvor er Siv

Penger – profitt og tapte liv

Bli med i kampen for ditt og mitt liv

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Norge er eneste land i Europa som ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin. For tredje gang har ledelsen i helseforetakene sagt nei til å innføre medisinen Kadcyla.

VELSTANDSNORGE – IKKE RÅD TIL BRYSTKREFTMEDISIN – OPPRØR MÅ TIL

Som brystkreftoperert for andre gang blir jeg sint og opprørt når jeg leser at Norge ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin Kadcyla. Medisinen er tilgjengelig i de fleste andre europeiske land, bl.a i land med dårligere økonomi enn Norge.  23. juni sa Beslutningsforumet (bestående av 4 helsedirektører for helseforetakene) nei for tredje gang til å innføre medisinen som forlenger livet til over 100 kvinner.

Begrunnelsen er at medisinen er for dyr. I følge Statens Legemiddelverk vil det koste sykehusene 80 – 100 millioner pr. år. Samtidig leser jeg at privatklinikken Aleris og privatklinikker i utlandet tilbyr behandling med bl.a. Kadcyla. Dette blir da  et tilbud for pengesterke.

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Er det en god idè å samles til opprør og demonstrasjonstog ?

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere