Guttorm Ihlebæk

Alder: 78
  RSS

Om Guttorm

Tidligere domkantor i Fredrikstad. Cand.theol. Har vært redaktør av "Norsk Kirkemusikk" og "Orgelspeilet". Medlem av Den nordisk-katolske kirke fra desember 2011.

Følgere

Spørsmål

Publisert over 10 år siden

Takk for en spennende juridisk betenkning! Jeg stilte et spørsmål (blant flere) til Bjore, men har ikke fått noe svar fra ham. Kanskje du kan utrede noe om dette, selv om det i første omgang ikke går direkte på nattverdproblematikken:

Noen biskoper vil godta homofilt samlevende i vigslede stillinger basert på ordnet samliv på grunnlag av Partnerskapsloven. Nå er denne loven borte. Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven er bare godtatt av biskopene i Sør-Hålogaland og Hamar, så vidt jeg vet. Biskopene i Borg, Tunsberg, Stavanger, Nidaros og Nord-Hålogaland synes ikke å støtte den nye ekteskapsloven, men de støtter altså at homofile par som lever i ordnede forhold kan tjenestegjøre i Den norske kirke. Men ordnede forhold kan man nå bare oppnå ved å gifte seg etter den nye loven! Slik jeg ser det, må altså de nevnte biskoper, for heretter å gi homofile samlevende rettigheter som vigslete medarbeidere, godta deres inngåelse av "ekteskap" etter ny lov. De er dermed blitt fanget til å måtte godta en lov som de er imot for å kunne følge opp sitt grunnleggende syn på samlevende homofiles rettigheter i kirken. De har egentlig ikke noe valg. De må velge å si ja til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven for å kunne administrere sitt syn. Skal de følge sin egen logikk, må de derfor gå inn for at Den norske kirke godtar den nye ekteskapsloven, og at den samme kirke dermed må få en liturgi for slik ekteskapsinngåelse, som de egentlig er i mot.

Da er det enklere for biskopene i Oslo, Agder, Bjørgvin og Møre som vel fortsatt står fullt og fast på at institusjonen ekteskap er for mann og kvinne. Så lenge det varer.

Har du noen kommentarer til dette?

 

 

 

Gå til kommentaren

Kjedelig?

Publisert over 10 år siden

Stiller meg uforstående til ditt innlegg. 5-mila var mer enn spennende nok. Det var flere forsøk på utbrudd. Stadig usikkert om hvem som hang med ved flere anledninger. Meget skiftende.

At det går an med vinnende utbrudd i fellesstart viste Jordhaug i går.

Fellesstart er blitt en vinning for skiidretten. Det er en form man har hatt i friidrett i alle år. Mener du at friidretten vil tjene på intervallstart i øvelser fra 100 m til 10 000 m ?

Nei, ødelegg ikke et fantastisk VM med negativ kommentar om at nå er det "nok Northug". Han har tidligere vist at kan vinne intervall-løp også!

Du mener kanskje at man også bør gå stafett som intervall-løp, der den enkelte, ensomme løper kommer ut av granskogen, kjempende bare mot klokka og seg selv?

Romantikk er hva man kan kalle slike utspill!

Gå til kommentaren

Hva med Dingstad-sakens konsekvenser?

Publisert over 10 år siden

Det spørs vel hvor du mener at de er dømt til å tape. Jeg antar nok at de er dømt til å tape i kirkens ulike "ansvarlige organer", så som bispemøte og kirkemøte.

Interessant innlegg. Mener å vite at du er jurist? Hva mener du om Lærenemndas dom mot Asle Dingstad som vel  gikk på at Dingstad nektet nattverdfellesskap med biskop Osberg. Carissimi-prestene har vel like lite å hente der?

For meg synes det litt rart om man skal måtte sikre seg en rett innen kirken via en profan domstol, men det kunne vært interessant å få målt hva det vanlige rettsvesen ville kunne mene om situasjonen.

 

Gå til kommentaren

Bra orientering

Publisert over 10 år siden

Takk for en bra orientering!

Jeg viser ellers til min kommentar til Thor Bjarne Bores innlegg: Hva gjør Carissimi nå? Håper du vil lese den!

Gå til kommentaren

Hva nå - etter den nye ekteskapsloven?

Publisert over 10 år siden

1. Det liberale synet på ordnet homofilt samliv i forhold til kirkelig tjeneste, er basert på og utviklet utfra Partnerskapsloven. Nå er denne loven en saga blott, og erstattet med en såkalt Ekteskapslov som er felles for heterofile og homofile. Så vidt jeg har forstått blir denne loven ikke støttet av et flertall i Kirkemøtet, og heller ikke av biskopene (uansett opprinnelig syn på homofilt samliv). Unntak er muligvis Jørgensen og Fiske. De øvrige liberale biskoper, i forhold til homofilt samliv, har derfor nå et problem: et ordnet homofilt samliv er nå bare mulig på basis av ny Ekteskapslov, og denne loven er alle konservative, men også flertallet av de liberale, imot! Hva gjør nå de liberale biskoper som er for homofilt samliv, men mot den nye ekteskapsloven?

Hva mener du, Bore, om denne problemstillingen?

2. En kirke som via et delt syn på homofilt samliv etterhvert utvikler 2 "likeverdige syn" på hva et ekteskap er, vil ikke kunne bestå. Ettersom de 10 bud inngår i bekjennelsesskriftene, kan man ikke avfeie det 6. bud som ikke relevant for læren. En kirke som lærer noe om ekteskapet her, og noe annet der, avhengig av hva lokal prest eller kateket mener, er selvsagt ikke troverdig. Fremtidige konfirmanter fortjener noe bedre!

Hva mener du om dette, Bore?

3. Jeg vil gjøre seriøse debattanter på dette området oppmerksomme på en artikkel av professor i NT ved Misjonshøyskolen, Jostein Ådna, i Tidsskrift for teologi og kirke nr. 3/2009. Her gir han en grundig analyse av den skrifthermeneutikken som er lagt til grunn for anerkjennelse av homofilt samliv i uttalelsen fra Den norske kirkes lærenemnd i 2006. Denne artikkelen ble jeg mere klok av enn jeg var.

Har du lest denne artikkelen, Bore?

4. Mitt råd til Carissimi-prestene er at de på individuell basis starter en prosess med å melde seg ut av Den norske kirke, finne seg annet arbeide og et nytt kirkesamfunn. De som ikke ønsker seg inn i lutherske frikirker eller inn under paven, har et godt alternativ i Den Nordisk-Katolske kirke. Det er riktignok Pettersen og andre biskoper som har brudt enheten i Den norske kirke, men det er jo en kirke som i realiteten ikke godtar at noen står på Kirkens klassiske syn og som tar konsekvensen av det. Dere oppfattes vel mer som kverulanter enn gode åndelige ressurspersoner. Dere fortjener en bedre kirke enn Den norske!

I følge Bore, er dere dømt til å tape!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere