Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Publisert nesten 10 år siden
Egil Wold – gå til den siterte teksten.

Noen spørsmål:

1. Tenker du at legers jobb bare skal inebære å forvalte svart7hvitt regler, eller at det også må være å utvise dømmekraft, vurderingsevne?

2. Hva mener du med legning og samlivsform? Hvor langt strekker du den - om du vil - definisjonen? Og hvem gir begrepene "legning" og "samlivsform" dets strengt rasjonelle innhold (kontra de såkalte "irrasjolle overbevisningene" som du så kraftig advarer mot?

Medisinske vurderinger er aldri svart-hvite, og legen bedriver mye vurdering av symptomer og sykdomsforløp når han/hun skal stille diagnose og utarbeide behandling.

Men det er ikke dette vi snakker om her, er det vel?

Jeg snakker om at legen skal sette seg til doms over ikke-medisinske vurderinger / bedømninger. Og da spesielt en siling / diskriminering av hvem som behandles på irrasjonelt grunnlag.

Det å nekte lesbiske kunstig inseminasjon / assistert befrukten er et slikt utslag hvor fastleger kan tenkes å ha en "samvittighetsgrunn" til å nekte. Denne grunnen vil da være irrasjonell (ofte religiøs) og ikke ha noe som helst faglig grunnlag i medisin. Legen vil ved å innta en slik holdning dytte sine egen irrasjonelle overbevisninger på pasientene.

Etter hva jeg forstår på flere her så er dette legens rett, fordi det er jo så mye viktigere at man respekterer hans rett til å diskriminere pasienter basert på irrasjonelle fordommer enn at pasientens rettigheter ivaretas.

Og jeg har da spurt, hvor går grensa? Skal en fastlege ha lov til å nekte behandling pga hudfarge? Etnisk opprinnelse? Religiøs overbevisning? Hvor går grensa?

Ellers i arbeidslivet er  "samvittighetsgrunner" ikke et gyldig argument for å unnlate å gjøre jobben sin. Det er heller en diskvalifikasjonsgrunn til den jobben.

Tatt seg ut at:

- en vegetarianer i kassen på Rema nekter å ekspedere kunder som kjøper kjøtt

- en muslimsk drosjesjåfør som nekter å kjøre blinde med førerhund fordi hunder er urene dyr

- en pasifist som vil bli politi / offiser

På lik linje havner leger som vil være fastleger og ikke vil utføre alle oppgavene som er kravet til stillingen. Leger får selv finne ut om de har "samvittighet" til å være fastleger eller ikke. Det kan ikke være slik at de i etterkant kan sitte og definere hva fastlege-stillingen skal inneholde etter eget irrasjonelle forgodtbefinnende.

Og jeg må gjenta igjen og igjen. Det er ingen menneskerett å få være fastlege. Leger verken mister eller får krenket sine rettigheter hvis kravene til hva en fastlege må gjøre innbærer noe de har samvittighetskvaler mot. Overhode ikke. Det er ingen som tvinger leger til å være fastleger.

Løsningen er som sagt rimelig opplagt og enkel: De leger som ser de kan ha samvittighetskvaler i å utføre alle de oppgavene som er pålagt ved lov at en fastlege utfører - de har diskvalifisert seg til den stillingen i utgangspunktet. De kan velge andre stillinger. Det er faktisk så enkelt (og ikke minst rettferdig!). Hvorfor skal leger som VET at de kan måtte ende opp i slike samvittighetsdilemmaer på død og liv være fastleger. Hva er det som driver dem til å være så opptatt av å presse sine irrasjonelle overbevisninger på en ordning som ikke passer dem?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 10 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.

Dette blir litt mye stråmann-diskusjon, Erik.

Er det egentlig det?

Vi snakker fortsatt her om henvisningsplikt, ikke utføringsplikt på selve inngrepet altså.

Men hvis du så de eksemplene jeg har kommet med, så har jeg spesielt vektlagt den andre problemstillingen som jeg vet er aktuell. At leger pga såkalt "samvittighet" (les: irrasjonelle fordommer) siler og dømmer grupper av mennesker og nekter disse hjelp / behandling / henvisning med full hjemmel i en slik reservasjonsrett. Det åpenbare eksempelet her er altså fastleger som nekter å henvise lesbiske par til kunstig inseminasjon / assistert befruktning. Du nevnte hudfarge og rasisme - og koblingen seksuell legning / samlivsform og homofobi / fordommer er en like åpenbar "overbevisning".

Jeg har egentlig mer respekt for leger som nekter å henvise pga de er uenige / har problemer med en type behandling på prinsippielt grunnlag tross alt. Leger som nekter å henvise pga irrasjonelle "overbevisninger" som å sette seg til doms over noens legning og samlivsform er for meg så totalt forkastelig at slike burde kastes ut av det norske helsevesen på hue og ræva med ingen mulighet til å komme tilbake. De har ingenting der å gjøre.

Jeg skal innrømme at abort er kanskje det mest problematiske området hvor det kan være respekterbare grunner til at noen ikke vil ha noe med å gjøre. Men igjen så går det på jobbbeskrivelsen. Hvis dette (dvs henvise til abort, ikke utføre inngrepet) er en del av en fastleges jobb-beskrivelse, så er dette noe enhver lege må forholde seg til og vurdere om man faktisk oppfyller kravene til å være fastlege eller ikke. Vi kan ikke komme i en slik situasjon at det er leger som setter seg til doms over norsk helsevesen og definerer sine egne roller og stillinger basert på sine egne overbevisninger. De vet hva som kreves av dem, og på bakgrunn av dette får de finne ut om de oppfyller kravene til det å være fastlege eller ikke - hvor den naturlig og logiske konklusjonen i sistnevnte tilfelle må være at de finner seg en annen stilling. Det er faktisk så enkelt.

Fastlegene er der til for pasientenes skyld. Dette er et prinsipp som må være så ufravikelig absolutt at enhver innskrenkning på bekostning av pasientene en fastlege selv vil gå inn for er uakseptabelt. Du fremstiller det som om norsk lov skulle være et slags menneskefiendtlig diktatur som tvinger leger til menneskerettighetsbrudd og annet. Jeg forholder meg ikke til udemokratiske stater som åpenbart bryter menneskerettighetene - jeg forholder meg til demokratiske, menneskerettighetsrespekterende Norge. Alt annet blir en avsporing. Du får gjerne argumentere med at Norge er et så forferdelig land å leve i som menneske, hvor våre rettigheter tråkkes systematisk på av myndighetene - men det er en annen debatt.

Som noen andre nevnte her; er det å fjerne fastleger som ledd i prosessen mot abort og kunstig inseminasjon / assistert befruktning en mulig praktisk løsning. Da slipper de å ta stilling til det. Men det bøter ikke på den rent prinsippielle siden slik jeg ser det. At man legimiterer diskriminering og forskjellsbehandling fra fastleger med grunn i irrasjonelle "overbevisninger". Og ja, jeg sikter til forskjellsbehandling på grunnlag av seksuell legning, etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning etc. Enhver legitimering av irrasjonelle fordommer som gyldig grunn til forskjellsbehandling av mennesker fra legenes side er så forkastelig det har ingenting i det norske helsevesenet å gjøre.

Og det er denne problemstillingen jeg prøver å adressere, og selv om man gjennom praktiske forordninger unngår dette (ved å fjerne fastlegene som ledd i prosessen for de åpenbare problemområdene) - så må det være et ufravikelig prinsipp i det norske helsevesenet at irrasjonelle fordommer aldri må kunne legitimeres som gyldige grunner for diskriminering av pasienter.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 10 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.

Døra er åpen og har fungert ganske så greit i flere tiår. Det er faktisk noen som forsøker å lukke igjen dørsprekken som er problemet. Det er heller ikke snakk om "religionsfrihet", men "reservasjonsrett av samvittighetsgrunner". Meget stor forskjell som du kanskje burde kjenne til før du ytret deg så skarpt.

Hva som er såkalt "samvittighetsgrunn" er utelukkende irrasjonelt og høyst personlig.

Hvem og hva avgjør hva som er gyldig samvittighetsgrunn? Alle argumenter vil ha rot i irrasjonelle overbevisninger av ett eller annet slag (f.eks. religion, som i sin essens er 100% irrasjonell).

Hvor går grensa? Hva er tillatt å reservere seg mot og hva er ikke tillatt?

Jeg slutter aldri å overraskes over folk som deg som tydeligvis mener at fastlegerollen skal defineres og legges til rette for ut i fra legers irrasjonelle samvittighetsgrunner i stedet for å tilpasses og defineres etter pasientenes behov!

Slik som du argumenterer så skulle man tro at pasientene er til for at fastlegene skal ha en jobb og ikke omvendt!

Kravene til hva en fastlege må kunne kan listes opp, og alle de som ikke oppfyller disse kravene kan følgelig ikke bli fastleger. Ved å si at man ikke kan utføre X som er et krav for å bli fastlege, så har man diskvalifisert seg fra å være fastlege. Det er faktisk så enkelt. Så får hver enkelt lege gjøre seg opp en mening om han eller hun vil eller kan være fastlege på grunnlag av denne kravspesifikasjonen. Det er ingen menneskerett å få være fastlege, og i det hele tatt begynne å messe om fastlegers menneskeretter er så skivebom og bak mål at det ikke går an.

Slik er det for alle andre jobbbeskrivelser i samfunnet. Hvis en lærer plutselig av "samvittighetsgrunner" nekter å undervise mørkhudede elever (nok en irrasjonell samvittighetsgrunn), oppfyller denne læreren kravet til å være lærer eller ikke? Eller en snekker som nektet å bruke en hammer?

Gå til kommentaren

Hvor går grensa?

Publisert nesten 10 år siden

Denne reservasjonsretten er jo basert på såkalte "verdioverbevisninger", mao er det totalt irrasjonelt definert.

Åpner man først denne døra, vil man egentlig ikke ha mulighet til å legge begrensninger på hva disse samvittighetsoverbevisningene er - fordi alle er faktisk like gyldige uansett hvor provoserende, forkastelige eller absurde de er!

Men jeg antar at alle dere her i denne tråden som skriker opp om "totalitært regime" faktisk har deres egne begrensninger dere vil legge på hva som er gyldige samvittighetsgrunner eller ikke.

Så hva er ok å reservere seg mot?

- Assistert befruktning gitt til jødiske par? 

- Smertelindrende (dvs ikke livreddende) behanding gitt til kreftsyke ateister?

- P-piller til muslimer?

etc etc

Man kan sikkert komme på flere og mer ekstreme utslag også... men problemet til dere alle som hyler om å frata leger religionsfrihet er at når dere først åpner denne døra, så har dere faktisk ingen logiske argumenter å fare med som hindrer de mer ekstreme utslagene, for hele problemstillingen bunner ut i at irrasjonelle overbevisninger skal kunne være gyldig grunn til reservasjonsrett.

Hvis en jobb-beskrivelse forutsetter oppgavene X, Y og Z (uten unntak) - vil en arbeidstaker til denne jobben som ikke klarer å gjøre en eller flere av disse faktisk være kvalifisert til å gjøre denne jobben? Er det en menneskerett å kunne få alle slags mulige jobber uansett om man er i stand til å utføre de oppgavene som de jobbene består av eller ikke? På meg virker det som at dere mener leger har en menneskerett til å få jobbe som fastleger uansett om de er i stand til å oppfylle jobb-beskrivelsen for hva en fastlege er pliktig å gjøre eller ikke. Hvis det er så ille for en fastlege å utføre jobben sin så kan han vel bare finne seg en annen stilling da? Hva er problemet? Er fastlegestillingen der til for legens eller pasientens skyld? 

Gå til kommentaren

RE: Ikke først og fremst trikiner

Publisert over 11 år siden

01.07.10 kl. 20:07 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

1. De fleste av disse dyrene er kannibalistiske (døme: "Kimen" av Tarjei Vesaas: "Purka et ungane sine! Ho et ungane sine!"

2. De fleste av disse dyrene er altetende: Kjøtt og grønnsaker og mjøl og fisk går om hverandre (dette gjelder: gris, ekorn, hund, katt, etc...)

3. De fleste av disse dyrene føder -alltid- flerkull (i det minste store kull), mens dyr som av naturen er kosher sjelden føder mer enn tre.

4. De flesteav disse dyrene er åtseldyr.

5. Bibelen nevner som eksempel at fellestrekk for et kosher/rent dyr er at det både har klauver og tygger drøv. Kua, sauen og geita gjør det. Også antiloper, giraffer, bøfler, hjort, rein, elg, etc.. Svin tygger ikke drøv, og tiden fra et svin eter til det produserer avføring er svært kort (cirka 4 timer). Svinet svetter ikke riktig, svetten filtreres gjennom kjøttet og legger seg på utsiden - og størkner. Vi kaller det svor. (Kjemisk sett heter svette Urea/Urinsyre. Svinekjøtt er altså urinmarinert --- delikat, ikke sant?).

6. Haren/Kaninen er såkalte "falske drøvtyggere" i og med at de i første runde eter egen avføring, og fordøyer den for andre gang.

7. Hesten har ikke klauver, men hover. Hesten har, som de fleste ikke-kosh're dyr ikke en intern fysiologi som gjør at den klarer å bryte ned stoffer som vi mennesker ikke skal ete, av langtidsvirkende helsemessige årsaker. Når vi eter hestekjøtt får vi disse giftstoffene i oss.

8. Krabbe, reker, hummer, kreps, skjell av alle arter er havets egne åtseldyr, de tar i seg selv ikke skade av giftstoffene, men nedbrytingen av giftstoffene i deres egen fysiologi er så treg at det alltid vil være betydelige mengder av giftstoffer i dem - som er usunne for oss. Det samme gjelder trolig de fleste bløtdyr (blekksprut, etc. men om dette vet jeg ikke nok til å utlegge det). Blåskjell har til tider for mye gift i seg - og da blir det advart, men advarselen burde vært kontinuerlig, det at vi eter slike dyr er også med på å beholde forurensningsstatusen i havene. La skalldyrene være i fred, så forblir havet trolig renere.

9. I 2Mos 23:19; 34:26 og 5Mos 14:21 står det: "Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor." Dette er et svært mistolket vers. Det burde vært oversatt, sier enkelte hebraiskeksperter, med: "Du skal ikke koke et kje som dier sin mor". Dette fordi diemelken inneholder høye verdier av blant annet hormoner som ikke er bra for vår helse i så store konsentrasjoner. Vi skal vente til kalven/kjeet/lammet er ferdig å die, før vi slakter og eter dem.

10. Vi skal heller ikke spise selvdøde dyr, eller dyr som er så skadd (beinbrudd, sundrevet ved fall, etc..). Dette pågrunn av kroppens produksjon av adrenalin for smertedemping. Som kjent burde være er adrenalin i store mengder skadelig.

11. Blod er sunt - i den betydning at det er utrolig mettet på næring. Et menneske kan overleve på blod. MEN: blodets fysiologiske sammensetning bryter også ned pigmentstrukturen i legemene våre, og gjør oss lettere utsatt for skader fra solen. Det er meget stor mulighet at det er en sammenheng mellom blodproteiner i fabrikkprodusert mat (eks. Joikaboller) og hudkreft, sier flere kostholdsspesialister.

Jeg skal ikke her gå inn på de noahittiske lovene (som Apostelmøtet i Jerusalem i år 49 stadfestet!). Dette får være nok for denne gang.

Synes det er noen festlige ting i innlegget ditt... "falsk drøvtygger"? Dette er overhode ikke noe biologisk begrep, men utelukkende konstruert av kristne som ikke tåler tanken på at bibelforfatterne virkelig "dreit på draget" når det gjaldt påstanden om haren som drøvtygger! Det er ingenting som heter "falsk drøvtygger" bortsett fra i paniske kristnes hjerner.

Og angående kua. Kua er halvveis altetende den også (jeg har sett youtubeklipp der kyr spiser små kyllinger levende!). Den går overhode ikke av veien for å gnafse på åtsler den kommer over i naturen.

Du prater om "giftstoffer" i kjøttet og refererer til "kostholdsspesialister". Høres ut som noe new age-alternativ-greie. Har du noen linker til vitenskapelig forskning / undersøkelser som i det hele tatt bekrefter en slik sammenheng?

Det var mye sysning og irrasjonaliteter i innlegget ditt.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere