Geir Wigdel

Alder: 78
  RSS

Om Geir

Følgere

Munnbind - ikkje berre smittevern

Publisert over 1 år siden

Bruk av munnbind i kampen mot koronasmitte blir tilrådd av mange. I mange land er slik bruk vanleg, men ekspertar er ikkje einige om effekten. Men utstrekt bruk av munnbind har mange verknader ut over smittevern. Dette har til nå blitt gløymt i debatten.


Bruk av munnbind eller ikkje har blitt diskutert ein del i det siste. Nokre meiner det er forkasteleg om omsynslaust å la vere, medan andre peikar på den marginale effekten. Eg skal la smitteverndiskusjonen ligge, men peiker gjerne på at Noreg er av dei minst råka landa samstundes som munnbind er lite brukt hjå oss.

Det eg saknar i denne diskusjonen, er ei vurdering av andre effektar ved utstrekt bruk av munnbind. Vi hadde for ikkje lenge sidan ein til dels heit debatt om bruk av ansiktsdekkande plagg. Men då galdt det plagg med religiøs grunngjeving, særleg tradisjonelt muslimske skikkar. Konklusjonen på den diskusjonen var klår: Ansiktsdekkande plagg er lite ynskjeleg i vårt samfunn. Det bryt med norsk tradisjon som eit ope og tillitsbasert samfunn. Det vart påpeikt, med rette, at tildekt ansikt gjer kommunikasjon vanskeleg og gjer oss meir upersonlege.

Men verknaden av tildekking av ansiktet avheng ikkje av om grunngjevinga er smittevern eller religiøs tradisjon. Innvendingane gjeld like mykje munnbind mot covid 19 som niqab mot lystne blikk. Ein kan ikkje neglisjera verknaden av at folk går rundt utstyrde som potensielle terroristar eller bankranarar. Ein person med munnbind blir mindre medmenneske og meir eit faresignal. Eg synes vi alle skal tenke gjennom slagordet om at eit smil smittar på meir enn to meters avstand – covid 19 gjer det ikkje.

Gå til innlegget

Problemet med I(ntelligent)D(esign)

Publisert over 1 år siden

En av IDs hovedinnvendinger mot evolusjonsteorien er at mutasjoner ikke kan tilføre informasjon, bare ødelegge. Dermed mener de å bevise at drivkraften i evolusjonen er et falsum. Men problemet blir det samme selv im en forutsetter en "Designer".

Intelligent design, eventuelt kreasjonisme, blir med jevne mellomrom lansert som bedre forklaringer av livets mangfold enn den anerkjente evolusjonsteorien. De virkelig solide evolusjonsbiologer holder seg stort sett unna slike diskusjoner, mest fordi disse alternative modellene framstår som spekulative og svakt vitenskapelig underbygget.

En av hovedinnvendingene mot tradisjonell evolusjonslære er at drivkraften mutasjon (i kombinasjon med naturlig utvalg) ikke kan bidta til økt informasjon i arvematerialet. Påstanden er at mutasjon kun kan redusere informasjonsmengden. Av dette følger konklusjonen at det må stå en "intelligent designer" bak utviklingen fra enkle organismer til det mangfoldet vi ser i naturen i dag. 

Men for at dette argumentet skal ha gyldighet, er det ikke nok å peke på "designeren". Hovedproblemet ligger i å vise hvordan denne designen virker i praksis inn i den virkelige natur. Det er ingen som påstår at evolusjonsteorien som sådan endrer artenes arvestoff. Den forklarer kun hvordan kombinasjon av mutasjoner (som kan skyldes ulike påvirkninger) i kombinasjon med seleksjon kan gi opphav til nye livsformer. På samme måte må tilhengerne av ID vise hvordan "designeren" faktisk arbeider i naturen. Hittil tyder forklaringene på at de mener  "designeren" dirponerer et avansert biolaboratorium der han driver med "mekking " av arvestoff, og slipper ut arter etter hvert som han lykkes. Noe mer troverdig alternativ har ikke jeg sett fra disse kretsene. De bør derfor ikke være særlig forbauset over ikke å bli tatt helt på alvor. 

Gå til innlegget

Korona og Gud

Publisert over 1 år siden

Pandemien setter vår oppfatning av Gud på prøve. Kan en allmektig gud slippe løs en pandemi? Er Gud maktesløs overfor naturens luner, eller er pandemien en (fortjent) prøvelse?

Pandemien stiller en del fundamentale spørsmål omkring den kristne Gud. Kan en kjærlig Gud virkelig slippe løs en pandemi som sprer frykt, død og trengsler? Eller står koronaviruset utenfor Guds makt. Den pågående debatten om ID kommer i et nytt lys i møte med pandemien. Hvor ligger intelligensen ved frambringelsen av slike virus?

Knut Alfsen prøver seg på en slags forklaring for å redde Guds omdømme. Men hans delvis maktesløse gud får en likhet med de hjelpestørrelser som av og til brukes i matematiske beregninger: Når utregningen er fullført, kan hjelpestørrelsen tas bort, uten at det forandrer resultatet.

Gå til innlegget

Bibelens autoritet

Publisert over 1 år siden

Det vesentlige spørsmålet er ikke hvordan en skal forstå Bibelens ord, men hvilken autoritet vi vil tillegge Bibelen i vår tid.

Bibelens autoritet

I diskusjoner om religiøse emner henvises ofte til Bibelen som en absolutt autoritet. Det gjelder kun å tolke Bibelen riktig. Den som klarer å overbevise om egen skrifttolkning, vinner diskusjonen – tror mange. Problemet er bare at det avgjørende ikke er hva Bibelteksten faktisk forteller, men om skriftens ord er øverste autoritet i moralske og andre religiøse spørsmål i vår tid.

Bibelens autoritet hviler på aksiomet at teksten uttrykker Guds mening, at den er Guds ord. Det er en forutsetning ikke alle deler i dag. Men selv om en godtar denne forutsetningen, er det ikke gitt at skriften (alene, som Luther formulerte det) skal ha evig gyldighet. For mange mennesker er det et paradoks at menneskeheten de siste 2000 år ikke har gjort erfaringer som overstyrer skrifter som er minst 2000 år gamle, til dels 3 – 4000 år. Antall mennesker de siste 2000 år overstiger tross alt det samlede antall forut for denne perioden.

Forestillingen om hva, eller hvem, Gud er varierer sterkt, og er ofte lite håndgripelig. Noen hevder at Gud er ”evig og uforanderlig”, andre at Gud endrer seg slik menneskenes vilkår endrer seg. Så er det dem som mener Gud unndrar seg vår forestillingsevne og derfor er utenfor enhver vurdering eller diskusjon. Dette siste er en fornektelse av selve menneskets intellekt, og hører derfor hjemme i en tid forut for ”syndefallet”.

La oss ta utgangspunkt i at Gud er uforanderlig. Det eneste vi ellers kjenner til som har denne egenskapen, er naturlovene. Alt annet er, så langt vi kjenner til, underlagt ”forandringens lov”. Men dersom Gud er som naturlovene, er det vanskelig å tenke seg at han samtidig kan møte mennesket på en meningsfull, personlig måte når menneskets vilkår forandrer seg så sterkt. Dette må jo bety at en uforanderlig Gud, som var meningsfull for mennesker på Jesu tid, ikke kan være det på samme måte i dag. Av dette følger at Bibelen heller ikke kan ha samme relevans i dag som for 2000 år siden. Naturlovene er amoralske. De tar ikke hensyn til følelser eller behov. En Gud som er uforanderlig som naturlover, vil heller ikke kunne møte menneskers foranderlige lengsler og behov.

Dersom vi i stedet postulerer en Gud som endrer seg, som alt annet i den kjente verden. Da vil han kunne møte mennesket ut fra menneskets situasjon til alle tider. Problemet blir da at Bibelen er skrevet ut fra menneskets behov for 2000 til 4000 år siden. Den vil også beskrive en gud som var relevant for denne tiden. Menneskets vilkår i dag er helt annerledes, ergo har Bibelen kun begrenset relevans for vår tid. Dette faktum blir dessuten klart demonstrert ved at Bibelen ikke er en god rettesnor for å løse noen av dagens mest brennende spørsmål. Det er nok å nevne overbefolkning, forurensning og utarming av naturens mangfold.

I det hele tatt har de gamle religioners hellige skrifter vært til liten hjelp når det gjelder å bevare jorden som et egnet sted for menneskers liv og utfoldelse i et langsiktig perspektiv. Det gir meg en ny forståelse for grunnen til at Jesus verken skrev noe selv, eller dikterte et skriftlig ettermæle.

Gå til innlegget

Nattverden - et mysterium?

Publisert nesten 2 år siden

Nattverden er gudstjenestens viktigste element for mange. Noen opplever at brødet og vinen virkelig inneholder en kraft. Min erfaring er at dette er en illusjon og at kraften utelukkende stammer fra mottakerens eget sinn.

Lørdag 22.2. skriver Anita Reitan engasjert om sine erfaringer som nattverdsgjest i VL. Som relativt kirkefremmed gjorde hun denne erfaringen først som godt voksen. Jeg tviler ikke på hennes positive opplevelse, og heller ikke på den betydning dette har hatt for hennes liv. Men hun framstiller det som om det er noe ved selve oblaten og vinen som befordrer denne opplevelsen - at kilden faktisk ligger utenfor en selv.

Dersom oblaten og vinen inneholder en kraft i seg selv, følger det at alle som med god vilje inntar disse nådemidlene, skulle få del i samme opplevelse - selvsagt i varierende grad. Min erfaring tilsier at slik er det ikke. 

Jeg har alltid tilhørt kirken og jevnlig deltatt i gudstjenester med varierende frekvens. Nattverdsfeiring har jeg deltatt i mange ganger over en årrekke, og med en positiv innstilling. I full ærlighet må jeg innrømme at jeg aldri har opplevd det minste snev av gudsnærvær ved dette fattigslige måltid. Selve liturgien, derimot, kan jeg fortsatt føle stemmer sinnet til høytid. Dessverre er denne opplevelsen blitt utvannet ved nyere liturgi i mange kirker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere