Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

søndagshelligholdelse??

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.

Det du anfører i din siste kommentar er heller ikke noe argument for søndaghelligholdelse.

Jeg forsvarer verken "søndagshelliggjørelse" eller "sabbathelligjørelse", alt dette anser jeg som loviskhet..

I kristus har man frihet til selv i TRO å velge den dag en selv kjenner rett i hjertet..

gal.4.9 Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? 10 Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år! 11 Jeg er redd at jeg har strevd forgjeves med dere.


galatere var forledet av judaistene til å tro at en kristen måtte oppfylle lovens krav, for å tjene Gud på rett måte, nå er det akkurat den samme holdning dere adventister fremholder..

Lovisk kristendom idag er ikke bedre en loviske kristne dengang..

Gå til kommentaren

Den norske kirke

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Vil bare presisere at ikke alt dette er Den Norske Kirkes Lære. Her er det en lett blanding.

har ikke overtatt alt dogmearven fra kirkefedrene , for luther fikk lys over rettferdighet gjennom tro..etter å ha lest skriften på egenhånd uten de greskfilosofiske kirkefedrenes "rettledning".

Men godt over 90% av dogmearven har de valgt å videreføre i den lutherske tradisjon

mor/barn dyrelsen er ikke med, og dogmenes påstand at det frelste mennesket er en inkarnert guddom har de også valgt å utelate, selv om jesu inkarnasjondogme er selve grunnmuren for denne påstanden

De har bla. videreført jesu inkarnasjon, treenighetslære , augustins arvesynd lære..

Det er interresant å se hvor stor likhet det er i den ugudelige filosofen plotin(nyplatonisme) og hvordan augustin argumenterer...men nå var augustin før han ble kristen en aktiv manikist dvs en gnostisk sekt om det sier deg noe..

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=AK&dokId=535501

i denne bok ser en tydelig hvor inspirasjonen for augustins teologi kommer fra, altså fra høyst mennesklige kilder..

Gå til kommentaren

slaver / fri borgere

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.

Jeg tillater meg å tvile på at de fleste hedninger som ble kristne den første tiden var slaver, da slaver hadde begrenset frihet til å bevege seg fritt og var derfor underlagt husherrens vilje i ett og alt.

Nå er det ikke å komme ifra at i det romerske samfunn så var det bare ett lite fåtall av befolkningen som hadde frihet til å velge, ett fåtall av disse var frelst..

Derfor når Paulus henvender seg til sine troende brødre og søstre i herren så sier han det slikt..

1.kor.1.26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.

..videre bruker han kjente toner for dem for å forklare at de er fri fra syndens slaveri..

 rom.6.16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til.18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod.

..om dette var kjente toner fra deres dagligliv, så må det selvsagt antyde at de var slaver, for en romersk borger var dette neppe en del av deres dageligliv, annet enn at de utnyttet disse slaver til egen nytelse..

Gå til kommentaren

jøder vs. hedningekristne

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.

Vi vet ikke hvem som grunnla menigheten i Roma. Mest sannsynlig var det jøder som hadde vært i Jerusalem den påsken Jesus døde på korset og apostlene ble åndsdøpt. Er dette riktig så hadde de derfor den samme holdingen til Sabbaten som Jesus, Paulus og apostlene hadde. De helligholdt ukens syvende dag, og det var da et ”ikke-tema” også i Roma på den tiden og følgelig heller ikke noe tema i Romerbrevet.

Det er riktig at for jøder var ikke sabbat noe emne, men for hedningene var det ett emne..

De fleste hedninger som ble frelst i den første tid var  slaver , disse var under den romerske ordensmakt og kunne ikke på noen måte velge hviledag.

Romerne dyrket solguden, og derav var dette den viktige dagen ikke jødenes høytidsdag..

Når sabbaten i den tidligste kirke ikke er ett tema er det nettopp fordi, at slikt ikke er avgjørende for en oppriktig kristnen, her er tro alene det som styrer en troendes hverdag.

Ergo så gjør Paulus ett stort poeng ut av dette...rom.14  Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.

videre i det samme kapittel sier han dette..v. 14 I troen på Herren Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at INGENTING er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.


Det samme prinsipp gjelder mht. sabbaten, den SVAKE i troen holder sabatten, mens den sterke har frihet til å velge..

det sier forøvrig Paulus tydelig i det samme kapittel i romerbrevet..

 rom.14.5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn.  6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud.

Om en er svak i troen slik adventistene er så holder man bestemte dager som viktigere enn andre, mens den som er sterk i troen holder alle dager like, men som Paulus sier ENHVER skal være overbevist (dvs. ha full visshet) om SITT syn.

Gå til kommentaren

Om det er sant?

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Er dette helt sant? Jeg synes det er kommet inn vranglære og også mangelfull undervisning, men hedensk tro? Konkretiser gjerne.

Selvsagt er det det, når tror du store deler av dogmearven ble skrevet?

1. Martyrkirken ? dvs før 325 e.kr

2. oldkirken ?  etter 325 e.kr

hint om hedensk tankegods i oldkirkens teologi..

1. treenighetslæren

2. Jesu inkarnasjon

3. mor/barn dyrkelsen

4. verdens hiarki i den kirkelige organisasjon

5. sølibatet

6. åndelæren, greskfilosofisk

7. arvesyndlæren

+ mange flere

Alt dette kan spores tilbake til babylons vesen og dens treenighet bestående av Nimrod, Semiramis og Tamus

mitrasdyrkelsen i romeriket skiller seg ikke vesentlig fra den babylonske gudedykelse..

En skal også ha i mente at ALLE kirkefedre i  oldkirken var høyt skolert i gresk filosofi, og det er denne greskfilosofiske arv vi får fra dogmelæren..

Så blir selvsagt spørsmålet , siden alle de store kirkefedre var uhyre skolerte og kloke også etter verdens målestokk..hvorfor skal disse være forvaltere av Guds visdom når...

...Jesus sier her om hvem faderen gir sin visdom til..

matt.11.25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere