Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert nesten 5 år siden

I følge Jesus er det bare en synd idag og det er at en ikke tror på ham.

Om synd er lovbrudd, må det bety at Jesus er den nye loven, ergo om man forkaster Jesus forkaster man også kristi lov.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Når den gutten blir beordret steinet..altså henrettet av "Herren"som det står,kan dette umulig henge sammen når Jesus gjorde eksakt samme sak uten at det var galt...i samme gamle pakt under loven ....

Jeg er ingen dommer her, om gutten ble steinet, må handlingen gutten gjorde vært utført med hjertet, altså med vilje. Jeg kjenner ikke hjertet til denne gutten.

Uansett er det tydelig at vi som er en del av skaperverket ikke har myndighet til spørre den som har skapt oss om hvordan han forvalter sin eiendom. 

rom.9.14 Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke!15
For han sier til Moses:  Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil.16 Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet.17
For Skriften sier til farao:  Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden.18 Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil.
   19 Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?»20
Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud?  Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?»21 Bestemmer  ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én  krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?22
Og  enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig  båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å  gå til grunne.

Derfor kunne Gud  beordre utryddelse av hele jordens befolkning med untak av de 8 i arken, han gav likevel de andre 100 år på vende om mens arken ble bygget, uten at det hadde noen virkning.

Når alt kommer til alt er denne jorden underlagt vreden, i og med Adams valg i edens hage, og inntil tusenårriket vil man se både ondt og godt på denne jorden,, men da må man også forstå at djevelen har en rolle ikke gi all skyld til Gud.

Som i jobs bok hvor djevelen får tillatelse til å prøve Job med de mest grusomme prøvelser, går jeg utfra at den samme djevel kan ha hatt noen anklagende ord innfor Gud før han får tilatelse til å straffe i tilfeller i mosebøkene , mye tyder på at Satan er Guds vasall inntil Gud velger å fjerne ham for godt. 

Ordet djevel betyr trossalt baktaler, anklager og det er det som han gjør innfor Gud. Intil jesu offer hadde vi mennekser ingen som kunne forsvare oss innfor faderen når satan anklaget oss, idag har vi Jesus kristus, det har en enorm effekt.


Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Fortellingen om gutten som spiste av åkeren på sabbaten ligner på noe Jesus selv gjorde imot jødenes sabbatsbud ved flere anledninger.Syndet Jesus ?

Jesus svarer også på den beskyldningen om jeg husker rett..

matt.12.7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

mao. farriseerne var opptatt av offer, og hadde ingen barmhjertighet..

og ikke å forglemme ..

jak.2.12 Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning.13
For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Men jeg finner altså ikke noe sted at begrepet brukes om hele samlingen av de 66 skriftene som vi kaller Bibelen.

Det står kun om den jødiske kanon, det var kun denne som Paulus/Jesus kjente til, Nt er skrevet etter Paulus virke. For Paulus var bibelen den jødiske kanon. i den var mosebøkene, salmene og profetene.

Siden NT er tolkninger av det vi kaller GT  er det egentlige Guds ord om vi skal bruke det ordet det gamle testamentet.

I Johannesevangeliet bruker han ordet logos om Jesus, i betydning det skrevne ord som kom ned til oss, mao. identifiseres Jesus med det skrevne Guds ord. Rhema betyr også ordet, men i aktiv betydning, som det talte ord.

Når Jesus åpnet skriftene for emmausvandrerene var det ved å vise til mosebøker, salmer og profetene..

Ergo blir det vanskelig å bruke ordene Guds ord over alle 66 bøker i bibelen..


Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Kan det være at de som skrev ned hendelser ikke helt hadde begreper om hva som var menneskers bud og regler,og hva som var Guds ?

Når noen bryter menneskelover , blir ikke da straffen utmålt etter at det har blitt bevist at  vedkommende brøt loven?

Så om man da hadde en lov som Gud sa en kunne bli rettferdig ved her og nå , skulle det da ikke være konsevenser å bryte den her og nå ?

Er det slik at siden vi nå er undelagt kristus så er vi fri alle konsekvenser av våre syndige handlinger  her på jorden?  Paulus sier at uten helliggjørelse skal ingen se herren, han sier også at om man ved ånden ikke døder kroppens onde gerninger skal vi heller ikke se herren.

Så det er tydelig at  synd ikke tolereres verken i den gamle eller den nye pakt, bare at i den nye pakt kommer straffen for uoppgjorte lovbrudd i etterkant. Om en da ikke som Johannes sier i 1,johannesbrev bekjenner sin synd jevnlig og lar Jesu blod rense oss.

Meg bekjent mener de som har opphevd loven i vår tid at kristne etter å ha mottatt  frelsen ikke trenger å bekjenne sine fall lenger..

Vel da er vi tilbake til nikolaittenes påstand engang frelst alltid frelst

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere